Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt, D-09 D-mulle Per Hellström, D-12 QA/D-SMF Per Nyberg, D-13 D-Sfor Viktor Björkholm, D-12 Kassör Ludvig Hagberg, D-11 D-LOL Joel Stenhammar, D-13 - Artem Los, D-14 D-UF Mikael Blomstrand, D-14 Ordförande Lovisa Runhem, D-12 Vice ordförande Emmeli Hansson, D-14 Sekreterare Lovisa von Heijne, D-14 Lokalchef Angelina von Gegerfeldt 1 Mötets högtidliga öppnande Lovisa Runhem förklade mötet öppnat kl. 17:38. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Lovisa Runhem valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Lovisa von Heijne valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Viktor Björkholm valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Artem Los och Petter Djupfeldt gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor. Viktor Björkholm Lovisa Runhem

2 Konglig Datasektionen DM (26) 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes utan ändringar Fastställandet av föredragningslistan återuppöppnades efter punkt 5.3 och punkt 5.6, Proposition angående inköp av kassaskåp, lades till. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Sedan senaste DM har ett Extra-SM hållits. Lovisa Runhem har även haft möte med CSC gällande förnyandet av verksamheten under öppet hus, samt ett pågående projekt tillsammans med Stockholm Stad gällande jämnare könsfördelning och utlärandet av programmering specifikt riktat till tjejer. Dessutom har hon satt ihop ett dokument för avtalshantering på sektionen, fått tillståndsprovet godkänt tillsammans med Ludvig Hagberg, uppdaterat serveringsansvariga och diskuterat restaurangrapporten tillsammans med klubbmästaren och mottagningsansvariga, med vilka ett möte även har hållits tillsammans med Viktor Björkholm om att öka transparensen i invalsprocesserna. Lovisa har även suttit i möte gällande utökandet av serveringstillståndet till THS-medlemmar, ordnat med anmälan till utbildningarna FEST och STAD och lagt upp en tydlig länk för Hedersdeltanomineringarna på hemsidan. Emmeli Hansson har haft lite problem med förrådsaccesserna till nya funktionärer och arbetat med detta samt uppdaterat rådande nyckelpärm. Emmeli har även förberett inför kommande funktionärssamtal. (b) Kassör Ludvig Hagberg har suttit i möten, gått på och skickat information om utbildningar anordnade av THS, bokfört samt förberett inför bokslutet. Ludvig har även utförligt diskuterat den vinst sektionen gått med tillsammans med tidigare kassör Filip och Datasektionen bör ha ungefär kr att spendera framöver. Fråga (Mattias Danielsson): Finns det likviditetsberäkningar? Svar: Ludvig har pratat med Filip och om några av våra fonder säljs finns de som grund till likviditet under de månader då detta kan behövas. I övrigt finns pengar. (c) Sekreterare Lovisa von Heijne har skött löpande arbete med kallelser, handlingar, protokoll och post. Lovisa har även deltagit i FEST-utbildning och kurs i grundläggande bokföring anordnat av THS, samt ska delta i STAD-utbildning och THS mindre kurs i Civil- och Skatterätt framöver. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Viktor Björkholm har hållit en uppskattad teambuilding för d-funktionärerna och gått FEST- och brandutbildningarna. Viktor har även tillsammans med Lovisa Runhem haft möte med mottagningen kring invalsprocesserna och arbetat med resultaten från medlemsundersökningen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Mikael Blomstrand har bekantat sig med posten och suttit i mycket möten med CSC och Studienämnden, sant deltagit i ett utbildningsinternat tillsammans med övriga involverade i utbildningspåverkansfrågor. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Per Nyberg har hållit i julskiftes och representerat på MF. Per har även deltagit i utbildning som SSO och samt tagit del av information kring formandet av ett sektionsöverskridanderåd för Studerandeskyddsombuden. Viktor Björkholm Lovisa Runhem

3 Konglig Datasektionen DM (26) 4 Beslutsärenden 1. Inköp av bil Per Hellström presenterade information och kostnadsberäkningar gällande ett eventuellt bilinköp. Inköpet bör innebära en engångskostnad på kr och därefter årliga kostnader kring kr. Inkluderat i detta är en försäkring, kr/år. Jämfört med att bilhyran för enbart mottagningen 2014 var kr skulle inköpet vara förmånligt. Bilen har även larm, två elektroniska nycklar och motorvärmare. Säljaren hade även all dokumentation kring bilen och i allmänhet tycks den vara ett bra alternativ. Det finns utrymme för småskador på bilen, men de som använder bilen ska uppmärksammas på att inte vara vårdslösa, noggranna med vardagsunderhållningen av den. att köpa bil XZN 138 för ca kr. Per Hellström lämnar rummet kl. 17:59. Mattias Danielsson: Finns det en investeringskalkylering för sektionen?. Svar: Nej, en sådan plan är inte framtagen då tanken är att vi ska gå plus-minus-noll från förra årets verksamhet. Mattias Danielsson: Vi borde bygga kapital på 20 procent per år och beräkningar bör finnas eftersom det finns stort kapital. 2. Uppdatering av d-funkpolicyn Diskussion fördes kring i vilket dokument uppdateringen passar bäst. Eftersom d-funkpolicyn inte annars berör den väsentliga information uppdateringen innebär och eftersom denna en även är ett komplement till den proposition som läggs till Revisions-SM 2015 tycks uppdateringen av d-funkpolicyn rimlig. att lägga till den uppdatering till d-funkpolicyn som finns i bilagan. 3. Inköp av kassaskåp Diskussion fördes kring införskaffandet av ett ordentligt kassaskåp till förrådet i META då detta bl.a. skulle underlätta den kontanthantering som sker i lokalen. Ett sådant kassaskåp skulle kosta ca kr, eller ca plus transport. Mattias Danielsson bidrog med information kring THS krav på kassaskåpets säkerhetsklassning. att inte behandla denna punkt 4. Per capsulambeslut gällande inköp av sedelräknare Ett per capsulambeslut hade tidigare fattats för inköp av en sedelräknare, då detta ansågs förenklande för den omfattande sedelräkning som ofta bedrivs. Sedelräknaren kostade kr och revisorn informerades vid beslutet. att fastslå beslutet om inköpet av en sedelräknare 5 Propositioner 1. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud Per Nyberg presenterade propositionen. Viktor Björkholm Lovisa Runhem

4 Konglig Datasektionen DM (26) Per Nyberg yrkade på att göra en redaktionell ändring, då det med paragraf i reglementet egentligen menas Petter Djupfeldt: Detta låter onödigt, kommer det kunna tillsättas någon på posten? Svar: Ja, vi har en möjlig kandidat till sommaren. Tills dess sitter Per kvar på posten. att lägga propositionen. 2. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 2015 Emmeli Hansson presenterade propositionen. att lägga propositionen. 3. Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines Lovisa von Heijne presenterar propositionen. Petter Djupfeldt: Varför öppnas det inte för permanent avstängning och vad betyder grovt opassande"? Kan inte detta bli godtyckligt? Svar: Som ideell förening vill vi inte vara direkt uteslutande och nyckeln till att hantera en sådan här situation och förebygga dem i framtiden ligger inte i permanenta avstängningar. I framtiden vill vi med propositionen kunna skydda medlemmar från situationer som kan uppfattas som mycket kränkande och formuleringen grovt opassande"är en övergripande formulering för våra Informationsspridningsguidelines som kan täcka in kränkande handlingar som inte annars omnämns i tillägget. Tillägget blir del av våra guidelines, som även i övrigt är ganska generellt formulerade. att lägga propositionen. Punkt 2.7, Fastställande av föredragningslistan återuppöppnades. Punkt 5.6, Proposition angående inköp av kassaskåp lades till. Angelina von Gegerfeldt kom in i rummet kl. 18: Proposition angående förfogande av fonder Ludvig Hagberg presenterade propositionen. Enligt revisor Mattias Danielssons tolkning av reglementet krävdes inte de förändringar propositionen föreslår. Mötet tog paus kl till att inte lägga propositionen. 5. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal Lovisa Runhem presenterade propositionen. Diskussion fördes kring propositionens formulering. att lägga propositionen. Viktor Björkholm Lovisa Runhem

5 Konglig Datasektionen DM (26) 6. Proposition angående inköp av kassaskåp Ludvig Hagberg presenterade propositionen. Diskussion fördes kring den presenterade kostnaden. att lägga propositionen. 6 Motioner 1. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud Angelina von Gegerfeldt presenterade motionen. att yrka för bifall av motionen förutsatt inlämnandet av en ändringsyrkan som specificerar typer av förbjudna nötter, och att Viktor Björkholm skriver motionssvar. Angelina von Gegerfeldt lämnade rummet kl. 18: Motion angående en liten server till datasektionen Jesper Bränn var ej närvarande och kunde inte presentera motionen. Diskussion fördes kring motionen. att yrka för bifall av motionen och att Per Nyberg skriver motionssvar. 3. Motion angående Klyvandet av Åsnan Jesper Bränn var ej närvarande och kunde inte presentera motionen. Diskussion fördes kring motionen. att yrka för bifall av motionen, och att Per Nyberg skriver motionssvar. 4. Motion angående skapande av en ny nämnd Artem Los presenterade motionen. Diskussion fördes kring möjligheten att förankra den föreslagna nämndens verksamhet i sektionens Informationsorgan eller CSC tills den vuxit till sig, då det finns intresse och potential för denna typ av engagemang och det tillsvidare med fördel kan införlivas i rådande organisation. att yrka för avslag av motionen, och att Mikael Blomstrand skriver motionssvar. 5. Motion angående ljud i META Joel Stenhammar presenterade motionen. Diskussion fördes kring sektionen för Medietekniks deltagande i inköpet av ljudsystemet. att yrka för bifall av motionen, och att Emmeli Hansson skriver motionssvar. 6. Motion angående projektor i META Joel Stenhammar presenterade motionen. Diskussion fördes kring kostnaden, sektionen för Medietekniks deltagande i inköpet och montering av projektorn samt duk. att yrka för bifall av motionen, och att Lovisa Runhem skriver motionssvar. Viktor Björkholm Lovisa Runhem

6 Konglig Datasektionen DM (26) 7. Motion angående skaffa förråd Henry Eklind presenterade motionen. Diskussion fördes kring ansvarsfördelningen mellan Kongl. Lokalchef och Vice Ordförande, samt behovet av förråd. att yrka för bifall av motionen, och att Ludvig Hagberg skriver motionssvar. Mötet tog paus kl. 19:50 till 20:02. Artem Los lämnade mötet kl. 19:51. Joel Stenhammr lämnade mötet kl. 19: Motion angående dbuggen muy importante Aron Strandberg var ej närvarande och kunde inte presentera motionen. Duskussion fördes kring behovet av att förändra stavningen. att yrka för bifall av motionen, med tillägget att alla förekomster av postens benämning i reglementet ändras, och att Mikael Blomstrand skriver motionssvar. 9. Motion om DEN Ludvig Hagberg presenterade motionen. Diskussion fördes kring den eventuella nämndens funktion och bidrag till medlemsnyttan. att yrka för avslag av motionen, och att Viktor Björkholm skriver motionssvar. 7 Övriga frågor Inga övriga frågor. 8 Nästa möte Nästa möte sker den 23 februari 2015 kl. 17:30 i sal Mötets högtidliga avslutande Lovisa Runhem förklarade mötet avslutat kl. 20:31. Bilagor 1. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud 2. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines 4. Proposition angående förfogande av fonder 5. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal 6. Proposition angående inköp av kassaskåp Viktor Björkholm Lovisa Runhem

7 Konglig Datasektionen DM (26) 7. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud 8. Motion angående en liten server till datasektionen 9. Motion angående Klyvandet av Åsnan 10. Motion angående skapande av en ny nämnd 11. Motion angående ljud i META 12. Motion angående projektor i META 13. Motion angående skaffa förråd 14. Motion angående dbuggen muy importante 15. Motion om DEN 16. Förslag på uppdatering i d-funkpolicyn Viktor Björkholm Lovisa Runhem

8 Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud Revisions-SM För er som inte visste det så har varje sektion ett studerandeskyddsombud, och för Data så innehas det uppdraget just nu av ledamoten för studiemiljöfrågor i styrelsen (mig). Men då detta är ett ganska viktigt uppdrag, och att man i styrelsen generellt brukar vara ganska upptagen, så är det därför inte jättelämpligt att styrelseledamoten ska inneha det ansvaret också. Därför föreslår vi i D-rektoratet att vi inför en ny funktionärspost: Studerandeskyddsombud. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Att följande paragrafer införs i Datas reglemente: Studerandeskyddsombud Ändamål Har till uppgift att agera som studerandeskyddsombud för sektionen. Funktionären skall såväl proaktivt som reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möjligt Verksamhet Studerandeskyddsombudet ska: ta emot och behandla anmälningar rörande studiemiljön från sektionsmedlemmar agera som informationskanal mellan sektionsmedlemmarna och KTH samt THS i arbetsmiljöfrågor närvara på skyddsronder i lokaler där sektionsmedlemmarna ofta vistas. se till att det finns en sjukvårdslåda med lämpligt innehåll i sektionslokalen. regelbundet kontrollera de brandsläckare som finns i sektionslokalen Organisation I det fall att posten är vakantsatt är Ledamot för studiemiljöfrågor ställföreträdande studerandeskyddsombud Mandatperiod Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. att Att ändras i Datas reglemente från: " Ledamot för studiemiljöfrågor Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen och fungera som sektionens studerandeskyddsombud. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod." till " Ledamot för studiemiljöfrågor Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen.

9 Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod." att Att tas bort ur Datas reglemente. Drektoratet genom Per Nyberg, Ledamot för Studiemiljöfrågor

10 Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 2015 Revisions-SM Vi i Drektoratet 2015 vill kunna fullfölja så många mål som möjligt från verksamhetsplanen, men då måste punkterna i verksamhetsplanen vara genomförbara mål. Vi ansåg att punkt , om att utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur, var för vag. Efter diskussion kring organisatinsstrukturen kom vi fram till att vi behöver kommunicera verksamheten och göra sektionen tillgänglig för alla, men bästa sättet att utvärdera oganisationsstrukturen är att höra med medlemmarna själva. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att punkt i verksamhetsplanen 2015 ändras från " Utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur" till " Utvärdera hur medlemmarna upplever sektionens organisationsstruktur." Drektoratet genom Emmeli Hansson, Vice Sektionsordförande

11 Proposition angående tillägg i informationspridningsguidelines Revisions-SM Datasektionens nämnder och funktionärer har en stor närvaro på digitala informationskanaler. Därför är viktigt att komma ihåg att du mer än ofta tolkas som sektions- och nämndrepresentant trots att du agerar i ett inofficiellt sammanhang, såsom i kommentarsfält och mailinglistor. Medvetande om din närvaro i exempelvis sociala medier är viktigt att trycka på, eftersom den informationsspridning du kan bidra med i Datasektionens namn kan vara mycket kraftfull. Då sektionens kommunikationskanaler tidigare missbrukats utan att detta följts upp, skulle D-rektoratet vilja förespråka ett tillägg i nuvarande informationsspridningsguidelines som uppmanar till god nätetikett. D-rektoratet skulle också vilja trycka på möjligheten att tillfälligt stänga av förtroendevald eller sektionsmedlem från nyttjandet av sektionens informationskanaler om detta skulle bli nödvändigt. Att fuktionärsarbetet i hög grad kräver nyttjande av informationskanalerna är självklart och avstängning är inte något som bör utfärdas lättvindigt; däremot tror D- rektoratet att grovt opassande beteende i informationskanalerna i högre grad bör kunna följas upp och åtgärdas. Därav aktualiseras detta tillägg till våra informatiosspridningsguidelines. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Datasektionens informationsspridningsguidelines uppdateras med följande stycke: Sektionens informatörer bör vara medvetna om sin närvaro som representanter i officiella och inofficiella sammanhang - exempelvis Datasektionens hemsida såväl som i kommentarsfält och mailinglistor. Alla medlemmar bör också uppmärksamma att våra mailinglistor bör vara fria från exempelvis personangrepp, hot, hets mot folkgrupp och sexuella trakasserier, samt att grovt opassande beteende i dessa vid behov kan följas upp med tillfällig avstägning från dem. D-rektoratet genom Lovisa von Heijne

12 Proposition angående förfogande av fonder Revisions-SM Kasören får inte disponera över fonderna utan SM-beslut. Det kommer att bli jobbigt om ladorna skulle stå tomma. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att kassören får disponera över fonderna då särskillda skäl föreligger. att kassören får omplacera tillgångarna i nya fonder. att kassören meddelar både revisorer och drek då kassören gör något av åvanstående. D-rektoratet genom Ludvig Hagberg Ludvig Hagberg Kassör

13 Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå i avtal Revisions-SM Sektionens Näringslivsansvarig har rätten att förhandla fram avtal med företag och organisationer. Eftersom att Näringslivsansvarig har rätten att förhandla fram avtal anser D-rek att det även är lämpligt att hen har rätt att ingå i avtal. Därför vill vi i reglemenet skriva in att firmatecknare har rätt att utfärda en fullmakt till Näringslivsansvarig som gör att denne får ingå i sagda kontrakt i Datasektionens namn. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Avtal i sektionens reglemente ändras till: Näringslivsansvarig har rätt att förhandla fram avtal med företag och organisationer. Firmatecknare har rätt att utfärda en fullmakt till Näringslivsansvarig för att hen ska kunna ingå i sagda avtal. D-rektoratet genom Lovisa Runhem Sektionsordförande

14 Proposition om inköp av kassaskåp Revisions-SM Vi behöver ett bättre kassaskåp som vi kan ha i sektionslokalen för enklare hantering av kontanter. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att 20000kr avsätts till att inhandla ett kassaskåp. drek genom Ludvig Hagberg

15 Motion Angående Nöt- och E-cigg-förbud Revisions-SM METAdorernas största mål är att göra META till en awesome lokal för alla. Men om någon har en allvarlig allergi kan det vara så att man inte vill vara i META. Samtidigt så vill vi tro att det inte skulle vara jättejobbigt för folk att inte äta sin snickers eller mix-nötter eller ha nötter i sin mat. Andra sektionslokaler, såsom Gr8n, har nötförbud. En annan sak som inte är awesome är E-cigg; många tror att utsläppen från en e-cigg är harmlös vattenånga, men det är den inte. På grund av dålig tillverkning släpper den ut en massa metaller i luften som kan ge skada på lungor och hals. Om man lägger nikotin i sin e-cigg så släpps det ut lite nikotin i ångan, inte lika mycket som i vanliga cigaretter, endast en tiondel, men den finns där. Man kan även använda lägga droger i en e-cigg, vilket gör att det blir svårare för pubar och andra att kontrollera vad folk konsumerar på events. På SM kommer vi att hålla i en presentation om E-cigg så att folk vet mer. Vi har tagit upp detta med THS om att införa detta över hela KTH i deras lokaler (sektionslokaler och Nymble). Dom vill vänta med detta beslut tills dess att några sektioner har infört dessa förbud i sina lokaler, för att på så sätt kunna visa att studenterna är villiga att införa dessa förbud. Det krävs även lite politik med restauranger och caféer, varpå det då även skulle vara bra om vi kunde visa att det skulle uppskattas. När detta utförts i en viss mån kan vi ta upp det på kåren. Vi har kontakt med lokalansvariga på andra sektioner så vi håller på att ordna det. Akademiska Hus har sagt att dom skulle vilja se att vi förbjuder E-cigg. Vi kan endast förbjuda detta om båda sektionerna är med på saken. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att META görs till en jordnöts- och nöt-fri lokal, förutsatt att Media också röstar ja. att användandet av e-cigg förbuds i META, förutsatt att Media också röstar ja. METAdorerna genom Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt

16 Motion angående en liten server till datasektionen Revisions SM Datasektionen har en jättefin ny server som får både plats och bandbredd från Stacken. De tillåter dock inte vinstdrivande verksamhet på deras nät. Att kunna ha reklam på TV:n i META, tillexempelvis under företagspubar eller av andra anledningar är däremot en bra sak. Det som krävs för TV:n är att servern som tillhandahåller innehållet för TV:n ligger någon annanstans än på Stacken. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att vi under 2015 års budget Informationsorganet Crash & Burn inför en post för Serverkostnader"á 600kr. Jesper Bränn Informationsansvarig

17 Motion angående Klyvandet av Åsnan Revisions SM Chefsåsnan är för tungt packad och behöver delas upp. För att det strategiska kommunikationsarbetet och utvecklingen av sektionsprojekt inte ska bli lidande så vore det fördelaktigt att ha en kommunikatör och en ledare för Crash & Burn som separata personer. Kommunikatören kommer även kunna avlasta styrelsen i deras kommunikationsarbete. Att ha en person som även är övergripande ansvarig för hela Informationsorganet utan att detaljstyra en av de tre delgrupperna skulle även öka möjligheten för sammanhållning och riktning för nämnden i stort. För att förtydliga vad rollen som kommunikatör innebär så bör även Informationsansvarig döpas om till Kommunikatör. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Under 2.3 Informationsorganet så byts "Informationsansvarige"ut mot "Kommunikatören" att Under 2.3 Informationsorganet så stryks meningen Bland dessa utses en systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser." att Under 3.2 Nämndordförande byts " Informationsansvarig"ut mot " Kommunikatör". att Under Ordinarie så byts "Informationsansvarig"ut mot "Kommunikatör". att Under Undergrupper läggs det till Crash & Burn. att Dessa paragrafer läggs till i reglementet: Systemansvarig Ändamål Leder Crash & Burn. Ansvarar tillsammans med Crash & Burn över sektionens datasystem Mandatperiod Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Jesper Bränn Informationsansvarig Shayan Effati Snygg kille Christian Avemark D-Systemansvarig Martin Frost F.d. Informationsansvarig

18 Motion angående skapande av en ny nämnd Revisions-SM Som tiden går ökar inverkan av Datateknik på vårt samhälle. Således ökar efterfrågan av vår kunskap inom ämnet. Samtidigt finns det individer som antingen inte känner till hur kul datateknik är eller de som inte ser inverkningspotentialen av Datateknik på samhället. Syfte För att öka intresset och medvetenheten för inverkan av Datateknik på samhället är förslaget att skapa en ny nämnd som har som syfte att främja intresset för Datateknik bland gymnasieelever som studerar på program som inte har programmering, avancerad matematik eller liknande ämnen som en del av sitt program i landet. Genom ovannämnda initiativ kan vi bidra till att mer individer får en bättre bild av Datateknikens roll i samhället, samtidigt som intresset för att söka till Datateknik (för universitetsstudier) har potential att öka. Plan I början av nämndens verksamhet är det planerat att genomföra aktiviteter på Katedralskolan i Uppsala (i Villan 1 ) som alla elever, oavsett gymnasium, ska ha tillträde till. Om möjligheten finns kan aktiviteter genomföras på andra gymnasium och/eller på KTH. Idén med varje aktivitet kommer vara att förmedla eleverna en generell bild av olika koncept inom Datateknik samt att tillåta mer entusiastiska elever tillgång till mer kunskap. Minst en aktivitet per varannan vecka (på onsdagar, 14:30) kommer att genomföras. Budget Nedan är en ungefärlig budget för föreningens verksamhetshalvår (fram till Juni, 2015). Typ av utgifter En gång (SEK) Antal Totalt Fika Biljett Affischer Andra kostnader Totalt 2230 Tabell 1: Budget fram till Juni Andra kostnader är en reserverad utgift för till exempel utskrift av material, redskap t.ex. Raspbery PI, et cetera. 1 En byggnad som tillhör Katedralskolan, Uppsala.

19 att stifta en ny nämnd som har funktionen att främja intresset för Datateknik bland gymnasieelever (som beskrivet under Syfte). att godkänna budgeten som framgår i Tabell 1.

20 Motion angående ljud i META Revisions-SM Equalizern i skrubben har gått sönder. En subwoofer är trasig. Ljudet i META är inte vad det har varit. Planen är att köpa in en ny equalizer för att ersätta den gamla. Den subwoofer som är kvar, vet vi inte hur länge till den kommer hålla ihop. Därför planeras att köpa in två nya subwoofers, med ett tillhörande slutsteg. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kronor avsätts till att köpa ljudutrustning till META att Media avsätter kronor, hälften av kostnaden Joel Stenhammar Ljud- och Ljusansvarig

21 Motion angående projektor i META Revisions-SM En fast projektor i META. Den kommer hänga i riggen. Tanken är att dra HDMI till catwalken där man kan koppla in en dator. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kronor avsätts till att köpa projektor med fäste och HDMI-kabel till META att Media avsätter kronor, hälften av kostnaden Joel Stenhammar Ljud- och Ljusansvarig

22 Motion angående skaffa förråd Revisions-SM Det finns massor med saker i förrådet som vi vill ha kvar, men inte behöver mer än kanske 1 gång per år. Till exempel Prylmångleriets overaller, sångböcker etc., QNs antika spel, DESCs utrustning eller sektionshistorikerns ofantliga mängd diabilder (som inte ska slängas). Jag har hittat två magasineringsföretag vid Sveaplan, vilket är en kort busstur härifrån, som har förråd i en mängd storlekar. De båda förråden ligger typ bredvid varandra (300m) och är ungefär lika stora. Vi kommer även att få flertalet nycklar till förrådet och vi får ge ut portkoden till så många vi vill i sektionen. Så företagen erbjuder i princip samma features, enda skillnaden är priset och storlekarna på förråden. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att datasektionen hyr ett förråd på 3m 2 hos City Self- Storage för 688:- / mån. att Konglig Lokalchef får yttersta ansvaret för förrådet. S. Henry V. Eklind, Sektionshistoriker

23 Motion angående dbuggen muy importante Revisions-SM 3/ Det är skitsvårt att stava och ingen tycker egentligen att det är kul Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Namnet på posten Chefredaqteur (Chefredaqtueur? Chefreduqtaur? Chufridoqtär? exakt min poäng) byts till Chefredaqtör Aron Strandberg Chufridoqtär

24 Motion om DEN Revisions-SM Motion om D(atas)E(vent)N(ämnd):s grundande Data har problem. Ladorna står fulla och alla barnen är partyglada, men det finns inte nära tillräckligt många som ordnar aktiviteter för att stilla denna hunger efter storslagna fester. Vi har en lösning. Vi vill tömma sektionens resurser i de mest storslagna, grandiosa tillställningar som KTH skådat! Som Kassören och kassör emeritus Schultze säger: Cash finns! Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Nämnden DFM inrättas att Pucci Victor Jaccopucci sätts som dess envåldshärskare tills dess att ett val genomförs och Pucci Victor Jaccopucci tillsätter sin efterträdare. att Punkt Punkt 2.15: Datas FestMesteri införs i reglementet och lyder som följer: Ändamål Bränna sektionens pengar på fester och annat kul Organisation DFM leds av MestFestaren som väljs vid Val-SM. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DFM har som syfte att ordna minst två storslagna fester årligen för dataloger och övriga studenter vid KTH. att En budget ges på massvis med pengar. Jacob Sievers och Ludvig Hagberg

25 Förslag på uppdatering i d-funkpolicyn Representant för datasektionen Som δfunktionär är du en representant för Datasektionen. Det betyder att allt som du skriver via din funktionärsmail och på andra officiella informationskanaler kan tolkas som att det kommer från Datasektionen. Även i person så representerar du datasektionen och det du gör och säger kan anses komma från Datasektionen.

26 Konglig Datasektionen DM (26) Lovisa von Heijne, mötessekreterare Lovisa Runhem, mötesordförande Viktor Björkholm, justeringsperson

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer