Dagordning DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (27) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Propositioner 1. Proposition angående reglementesändring 2. Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt 3. Proposition angående förbättringar av Datas reglementet och stadgar 4. Proposition angående kassörsorder

2 Konglig Datasektionen DM (27) 5 Motioner 1. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov 2. Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet 3. Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet 4. Motion angående Hockey med Idrottsnämnden 6 Beslutsärenden 1. Entledigande av Mona Dadoun från posten som Studienämndens ordförande 2. Entledigande av valberedningsledamöter 3. DM-beslut angående ekonomiska styrdokument 4. Pengar för att bryta upp kassaskåpet 5. 4 SM märke 6. Stängning av META för ARMADA 7 Övriga frågor 1. Internationella studenter på sektionen 2. Samboendeavtal 3. Sektionens ekonomi 8 Nästa möte 9 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Summary in English 2. Proposition angående reglementesändring 3. Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt 4. Proposition angående förbättringar av Datas reglementet och stadgar 5. Proposition angående kassörsorder 6. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov 7. Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet 8. Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet 9. Motion angående Hockey med Idrottsnämnden

3 Konglig Datasektionen DM (27) 10. DM-beslut angående ekonomiska styrdokument 11. Ekonomiska styrdokument 12. Samboendeavtal

4 Summary in English Board meeting Propositions 1. Proposition regarding changes in the regulations regarding student represent in the Skolråd 2. Proposition regarding making the Committee of trade and industry group accountable 3. Proposition regarding 4. Proposition regarding a order of the treasurer Motions 1. Motion regarding expanding the Elections committee and prolonging of last day to nominate for elections when needed 2. Motion regarding union councillors in the regulations 3. Motion regarding changes to QN's part in the regulations 4. Motion regarding Hockey with the Sports committee Matters of decisions 1. Dismissing of Mona Dadoun as the chairman for the study commitee 2. Dismissing of members of the Elections committee 3. Board meeting decision regarding the steering documents regarding the economy 4. Money to break open the safe 5. 4SM badges 6. Closing of META for ARMADA Other questions 1. International students in the chapter 2. The deal with Media regarding the chapter hall 3. Economy of the section

5 Proposition angående reglementesändring Glögg-SM Bakgrund Nu finns det ett skolråd, med vilket vi ska utföra stordåd. Eftersom reglementet inte visar detta så borde vi ifrågasäta. En ny punkt ska läggas till annars har vi inget omdömesgill. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att införs i reglementet med rubriken Skolråd och texten Det är lämpligt att D-rektoratet väljer representanter till detta råd. att rubrik ändras till Strategiska rådet samt att mening två och tre stryks. D-rektoratet genom Ludvig Hagberg Ludvig Hagberg Ledarmot för utbildningsfrågor

6 Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt Glögg-SM Bakgrund Fakturering, inbetalning och budget är en stor ekonomisk buffet. NLG är datasektionens buffert, låt dem bokföra, göra tuffet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att näringslivsgruppen blir bokföringspliktig D-rektoratet genom Filip Schulze D-Kassör

7 Proposition angående förbättringar av Datas reglementet och stadgar Glögg-SM Bakgrund Vissa saker vårt reglemente inte täcker Det är något som vi känner inte räcker Därför har vi i styrelsen sett till Att det i reglementet ska stå som vi vill Vi hoppas nu att sektionen, i alla fall de esta Kan hålla med oss om detta, att det är för det bästa Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att att att att Ÿ3.1.4 Kassör ändras från Ansvarar för sektionens ekonomi. Planerar budget, sköter löpande bokföring samt placerar sektionens tillgångar. Bistår med sektionens ekonomiska beslutsunderlag. Kassören ansvarar även för att det nns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. till Ansvarar för sektionens ekonomi. Detta inkluderar att ansvara för planering av budget, för skötsel av löpande bokföring samt för placering av sektionens tillgångar. Kassören ansvarar även för att bistå med sektionens ekonomiska beslutsunderlag och för att det nns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. Ÿ7.1 införs i reglementet med rubriken Samboavtalet och texten Samboavtalet är det dokument som styr hur sektionslokalen fördelas mellan Datasektionen och Mediasektionen. Avtalet berör saker så som förråden, de allmäna ytorna samt ägandet av inventarier på de allmäna ytorna. Samboavtalet tas fram av DM i samråd med Medias styrelse samt lokalansvarige från varje sektion. Samboavtalet undertecknas av sektionsordförande från de båda sektionerna och bör lämpligen ha en giltighetstid på för ett läsår. och att allt konsekvensnumreras. Ÿ7.7 införs i reglementet med rubriken Mötesrummet och texten Mötesrummet är det rum som nns till för möten för sektionens medlemmar. Reglering av mötesrummet styrs av samboavtalet. Ÿ1.6.6 läggs till i stadgarna enligt följande: Ÿ1.6.6 Övriga styrdokument Ÿ Gällande styrdokument De övriga styrdokument som nns är det ekonomiska styrdokumentet och alkoholpolicyn. Ÿ Uppdatering av styrdokument Uppdateringen av ovan nämnda styrdokument kan göras genom DM-beslut. Ÿ Prioritering Dessa nämnda styrdokument underordnar sig både sektionens stadgar samt reglemente.

8 att alla fyra att-satser ovan behandlas i klump. Drektoratet genom Per Nyberg, Ledamot för Studiemiljöfrågor

9 Proposition angående kassörsorder Glögg-SM Bakgrund En medlem med sant engagemang det krävs, när det ska hållas ordning på sektionens cash. När bokföring för många verkar knepigt, ser denne det som något trevligt. Sektionen är evigt tacksamma kassören, någon måste ju räkna alla ören. Skämt åsido, arbetet kassörerna gör är ovärderligt, utan dem skulle sektionen inte hålla koll på debit och credit. Lämpligt vore en särskild belöning för den som pengahanteringen ej knäckt, så som medlemskap i något inte alls likt en sekt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att upprätta en kassörsorder för tidigare, nuvarande och framtida kassörer. D-rektoratet genom Viktor Björkholm Ledamot för sociala frågor och relationer

10 Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov Glögg-SM Bakgrund De senaste åren har Valberedningens arbete utökats, det har dock inte Valberedningen själv. Idag får det nnas max 5 st ledamöter i Valberedningen, vilket är lite. Det leder till tidsbrist inför nästan varje SM för t.ex. intervjuer. Detta kan lösas genom att Valberedningen får möjlighet att växa. Det nns även ett loophole i sektionens stadgar angående nomineringsstoppet inför ordinarie val. Där står att nomineringsstopp ska lämnas in senast 15 läsdagar före SM, men om inga nomineringar lämnats in blir posten vakantsatt (om inte nominering på SM sker, vilket ju vore nice att undvika). Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att Ÿ Organisation i Reglementet ändras från "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 2 till 5 ledamöter. [...]", till "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 3 till 9 ledamöter. [...]". Följande läggs till i stadgarna Ÿ Ordinarie val: om inga nomineringar lämnats in vid sista nomineringsdag kan Valberedningens ordförande ytta fram nomineringsstopp samt acceptansstopp 5 läsdagar för den specika posten. Lisa Lund, Valberedningens ordförande

11 Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet Glögg-SM 1 December 2014 Bakgrund Som många säkert vet har Datasektionen för närvarande 4 ordinarie ledamöter i THS Kårfullmäktige (även kallat KF). Ledamöterna i THS Kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument med sektionens medlemmar som valkrets. Med andra ord är det sektionens medlemmar som ställer upp som kandidater och röstar i valet. Till Kårfullmäktige kandiderar man på personligt mandat, därför representerar en KF-ledamot sig själv och de medlemmar som har röstat på en. På Datasektionen är KF-ledamöterna även funktionärer och regleras av våra egna styrdokument. Tyvärr är den berörda delen i reglementet utdaterad och innehåller felaktig information. Därför vill vi uppdatera den och även göra det tydligare att KF-ledamöterna inte har till uppgift att svara för sektionens intressen i KF, utan att de är valda för att representera medlemmarnas åsikter genom att rösta som de själva finner lämpligt. Däremot tycker vi fortfarande att det finns ett stort värde i att behålla ledamöterna som funktionärer, för att på så sätt kunna skapa en bättre kontaktyta mellan KF och våra medlemmar. Vi hoppas därför att föreslagna ändringar gör Datasektionens KF-ledamöters roll på sektionen tydligare. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Kårfullmäktigeledamöter i sektionens reglemente ändras från: Kårfullmäktigeledamöter Ändamål Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sektionen i THS Kårfullmäktige Organisation Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats. Ledamöterna och suppleanterna utser inom sig en samordnare som har till uppgift att skicka anmälningar till talmanspresidiet och i övrigt leda ledamöternas arbete Verksamhet Såväl ledamöter som suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga KF. Ledamöter och injusterade suppleanter skall rösta så, som de själva finner lämpligast. Dock skall de i möjligaste mån bevaka sektionens och sektionsmedlemmarnas intressen. I frågor av stor betydelse eller där väldigt delade meningar råder kan de välja att hänskjuta beslutet om hur de skall rösta till SM. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter frånsett sektionsordförande och vice sektionsordförande har läsår som mandatperiod.

12 Till följande: Kårfullmäktigeledamöter Ändamål Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sektionens medlemmar i THS Kårfullmäktige. Sektionen fungerar som en valkrets och såväl ordinarie ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat vid THS. Dessa antas även som funktionärer vid Datasektionen i syfte att föra THS Kårfullmäktiges arbete närmare den egna valkretsen Organisation Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats i enlighet med THS styrdokument. Mandatperioden för samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter regleras i THS styrdokument Verksamhet Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot eller injusterad suppleant har inget ansvar att rösta i sektionens intresse, utan ska rösta så som den själv finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar. Axel Samuelsson, Jesper Bratt, Lovisa Runhem, Robin Hellgren och Shayan Effati.

13 Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet Glögg-SM Bakgrund Vissa delar av QN's reglemente är föråldrat och behöver uppdateras. Följande ändringar denierar bara den redan bentliga verksamheten bättre. Då QN är en delad nämnd mellan Data och Media så ansåg jag dessutom att det vore en bra idé att benämna hur budgeten sätts för nämnden. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att Ÿ2.9.1 Ändamål ändras från "Qulturnämnden, QN, skall genomföra kulturella evenemang och tillhandahålla ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar." till "Qulturnämnden skall verka för att anordna sociala evenemang för intresserade medlemmar ifrån Datasektionen och Mediasektionen. Detta kan innefatta allt från qulturella aktiviteter till aktiviteter som enligt normen klassas som nördiga. QN skall även förse sektionen med sällskapsspel samt ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar att kunna ta del av." Ÿ2.9.2 Organisation ändras från "QN leds av Qulturattachén. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar som har jobbat på minst ett QN-arrangemang." till "Qulturnämnden benämns vanligtvis QN. QN leds av Qulturattachén tillsammans med motsvarande ansvarig funktionär ifrån Mediasektionen. QN har inget medlemsskap utan alla intresserade är välkomna att delta." Ÿ2.9.3 Verksamhet ändras från "QN bör anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom lmvisningar, spelkvällar och syjuntor tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen bedriva godis- och läskförsäljning i sektionslokalen anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, opera eller annan kulturellt relaterad verksamhet årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall förevigas exempelvis i form av ett tygmärke." till "QN bör

14 att anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom lmvisningar, spelkvällar och andra underhållande aktiviteter. tillhandahålla spel och annat kulturellt i sektionslokalen. Detta kan innefatta böcker, uråldriga tv-spel samt brädspel som inte går att nna längre. bedriva godisförsäljning i sektionslokalen. årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall lämpligen förevigas i form av ett tygmärke." Ÿ2.9.4 införs i reglementet med rubriken Budgetöch texten "Qulturnämnden har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter delas ej lika mellan sektionerna utan ansvarig funktionär från varje sektion avgör själv, eller i samråd med ansvarig funktionär ifrån den andra sektionen, hur dennes sektions del av budgeten ska användas." att alla fyra att-satser ovan behandlas i klump. Per Nyberg, Qulturattaché

15 Motion angående Hockey med Idrottsnämnden Glögg SM 1 December, 2014 Bakgrund TV-spel i all ära men Idrottsnämnden skulle mer än gärna vilja testa kulturella ting som hockey på RIKTIGT. Tyvärr växer inte hockeyutrustning och ishallar på träd och Idrottsnämnden önskar därför lite hjälp på traven för att få svettas på riktigt. Vi lovar att duscha innan vi går in i Meta. Med hjälp av våra studenttitlar har vi fått ett erbjudande där 32 deltagare, för kr, får spela Hockey med full utrustning för att sedan gå på match. Priset ligger vanligtvis på kr. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att så mycket som möjligt av Idrottsnämndens kostnader för hyra av hockeyrink och utrustning subventioneras av Datasektionen. Idrottsnämnden genom Eric Blomquist och Jacqueline Eriksson

16 DM-beslut angående ekonomiska styrdokument Fika-DM Bakgrund Vi behöver uppdatera de ekonomiska styrdokumenten. De bokföringspliktiga har kommenterat och fler frågor kan besvaras på DM. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att bifogat dokument blir datasektionens nya ekonomiska styrdokument Välordnade cash genom: Filip Schulze D-Kassör

17 Ekonomiskt styrdokument 1 Bakgrund Detta dokument ska fylla två funktioner. Dels ska det ange de för sektionen gällande regler för hur ekonomin sköts. Dokumentet ska även fungera som en snabb utbildning i hur funktionärer och nämnder ska sköta sin ekonomi och ekonomiska redovisning. 2 Bokföringsplikt Bokföringspliktiga nämnder så som DKM, mottagningen, Prylmångleriet samt projekt sköter sin egen bokföring. Bokföring skall skötas löpande och vara färdig senast nästföljande månadsskiftet då det ej är sommarferie. Verifikat från respektive nämnd skall använda varsin verifikatserie enligt appendix A. Alla transaktioner på nämndens bankkonto ska bokföras av respektive nämnd. Då transaktioner mellan två nämnders konton sker ska bara den nämnd som utfört överföringen bokföra transaktionen. 3 Skulder till engagerade Kvitton för inköp åt sektionen skall senast lämnas in 30 dagar efter då inköpet gjordes för att skulden ska betalas tillbaka. Skulder ska betalas tillbaka till engagerade inom 5 veckor (ej under ferie) under förutsättning att alla uppgifter är rätt registrerade och det framgår i vilket syfte inköpet är gjort. 4 Hantering av kontanter Mottagningen och DKM är i dagsläget de enda nämnder som har tillräckliga säkerhetsrutiner för att förvalta större handkassor åt sektionen, andra nämnder ska därför endast ha mindre och tillfälliga handkassor. Prylmångleriet får dock också föra en kontinuerlig handkassa. Större summor ska dock föras över till DKMs eller Mottagningens handkassor. Överföringar mellan handkassor bokförs på samma sätt som överföringar mellan bankkonton, det vill säga källan för överföringen är ansvarig för att bokföra den. Summor över 400 kronor får inte förvaras i sektionslokalen längre än över natten och då endast i låst utrymme. Endast prylmångleriet äger permanent undantag att förvara högre belopp i sektionslokalen och bedömer i samråd med D rektoratet vilka belopp som är lämpliga att förvara i där. 5 Dryckeslager 5.1 Förvaltning av dryckeslager DKM förvaltar sektionens dryckeslager, utom under mottagningsperioden då Mottagningen tar över den uppgiften. Det innebär att det i huvudsak är de som fyller på lagren och bokför påfyllning. Sprit, vin, cider, öl

18 och läsk som serveras vid pub och klubbverksamhet ska lagerföras. DKM och Mottagningen avgör själva om de vill lagerföra barkit och övriga alkoholfria produkter. 5.2 Dryckeslager vid festtillfällen När en nämnd eller ett projekt har fest och använder sektionens dryckeslager så ska det bokföras av bokföringsansvariga för den serie som nämnden eller projektet ligger under. Nämnden/projektet ska både belastas för inköp av drycken och tilldelas försäljningen av den. Serveringsansvarig för festtillfället är ansvarig för att in och ut vägning, betalning och dagsavslut görs efter sektionens standarder. Serveringsansvarig är även ansvarig för att handkassor hanteras enligt 4 i detta dokument. Serveringsansvarig ska i skälig tid innan festtillfället kontakta den nämnd som förvaltar dryckeslagren och informera sig om gällande bestämmelser för sektionen. 6 Kvitton Kvitton alternativt faktura ska skickas ut eller lämnas i någon form för all försäljning, då även förköpsbiljetter. 7 Fakturor (Ny) 7.1 Inköp via faktura Inköp på faktura betyder för det mesta att man nyttjar ett av sektionens kreditavtal. Det går i regel bra att nyttja kreditavtal skrivna av andra organ inom sektionen än det man handlar för, men personen som gör inköpet ansvarar själv för att vara informerad om avtalets gränser. Stora inköp på över kr kan komma att påverka sektionens ekonomi i stort bör meddelas kassören så fort det blir känt för sektionen. Alla fakturor i sektionens namn ska skickas till sektionens gällande fakturaadress. 7.2 Försäljning via faktura Nämnder ansvarar själva för att kontinuerligt kontrollera att utskickade fakturor betalas i tid. En kopia av fakturan ska omgående komma bokföringsansvarig tillhanda. 8 Avtal (Ny) Avtal kan enligt svensk lag endast undertecknas av firmatecknare eller innehavare av fullmakt. Den som skriver under ett avtal ansvarar för att orginal omgående kommer firmatecknare tillhanda. Firmatecknare ansvarar för att förvara sektionens alla gällande avtal ordnat och samlat. A Serier Varje projekt bör bokföra under en egen serie, nämndernas serier delas upp som följer Centralt serie C DKM serie K Mottagningen serie M

19 Näringslivsgruppen serie N Prylmångleriet serie P

20 Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från till och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Parter Detta är ett tvåpartsavtal mellan Sektionen för Medieteknik, nedan Media och Konglig Datasektionen, nedan Data. Data och Media benämns gemensamt för Sektionerna. Definitioner Sektionernas sektionslokal kallas META och ligger på Osquars Backe 21. Ytterst ansvariga för lokalen är vald ordförande för METAdorerna från båda sektionerna och sektionsordförande från båda sektionerna. METAdorerna är den grupp vars uppgift är att sköta lokalen och benämns nedan sektionslokalsgruppen. En funktionär på endera sektion är en på sektionsmöte eller styrelsemöte förtroendevald medlem från endera sektion. Ett sektionsorgan är en grupp med en förtroendevald ordförande. Inventarier Vem äger vad? Lösa inventarier som betalats av enskild sektion och kan förvaras i till sektionen hörande förråd eller gemensamma ytor enligt överenskommelse mellan sektionerna är sektionens privata egendom. Alla inventarier som införskaffas för gemensamt bruk eller förväntas förvaras på gemensam yta måste först godkännas av lokalansvarig för vardera sektion. Vid händelse att posten som sektionslokalsansvarig på endera sektion är vakant så äger ordförande för den sektionen beslutsrätt i de frågor där sektionslokalsansvarig vanligtvis skulle ha det. Samtliga större inventarier eller förändringar i lokalen skall bekostas gemensamt om

21 inte annat fastslagits av båda sektionernas lokalansvariga eller styrelser. I fall där beloppet inte delats lika äger sektionerna andelar motsvarande sin del av insatsen. En uppdaterad lista över alla inventarier av värde samt dess ägandeskap skall underhållas av sektionslokalsgruppen, utom för respektive spritförråd där klubbmästare från respektive sektion bär ansvar för att underhålla en liknande lista. Inventarier som är införskaffade i samarbete med parter utanför sektionerna behandlas separat med eget avtal, om sådant inte existerar så gäller detta dokument. Vad händer om något går sönder som är gemensamt? Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under normalt slitage och/eller behöver ersättas, skall båda sektionerna bekosta lika delar om inte annat fastslagits av båda sektionernas lokalansvariga eller styrelser. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från en funktionär från enskild sektion i officiell kapacitet eller från sektionsorgan hörande till enskild sektion, skall kostnaden helt ersättas av skyldig sektion. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från valda representanter eller nämnder på båda sektioner skall kostnaden för reparationer eller ersättning delas lika mellan sektionerna. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från separat medlem eller medlemmar i endera av eller båda sektionerna skall hel eller delvis ersättning krävas av de separata individerna. Vid delvis ersättning från privatperson skall övrig kostnad utgå från tillhörande sektion. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under bevisligen medvetna omständigheter eller försummande beteende från privatperson ej tillhörande någondera sektion skall hel eller delvis ersättning utkrävas av privatperson enligt beslut av båda lokalansvariga eller styrelser. Undantag för samtliga dessa regler gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Vad händer om något går sönder som inte är gemensamt? Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under normalt slitage och/eller behöver ersättas för att regelbunden verksamhet ska kunna fortgå, skall berörda sektionsorgan uppmärksammas om detta. Beslut om vidare kostnader och ägandeskap beslutas av lokalansvariga i samråd med sektionernas firmatecknare och berörda funktionärer. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från en funktionär eller sektionsorgan från enskild sektion i officiell kapacitet, skall kostnaden helt ersättas av skyldig sektion. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från funktionär eller

22 sektionsorgan på båda sektioner skall kostnaden för reparationer eller ersättning delas lika mellan sektionerna. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från separat medlem eller medlemmar i endera av eller båda sektionerna skall hel eller delvis ersättning krävas av de separata individerna. Vid delvis ersättning från privatperson skall övrig kostnad utgå från tillhörande sektion. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från privatperson ej tillhörande någondera sektion skall hel eller delvis ersättning utkrävas av privatpersonen enligt beslut av båda styrelser. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Undantag för samtliga dessa regler gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Övriga fall Om gemensam inventarie eller inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd vid utlåning av lokalen till THS organ, kårförening eller annan sektion skall hel ersättning utkrävas av denna tredje part. Undantag för denna regel gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Städning Sektionslokalsgruppen har ansvar för att samtliga gemensamma ytor kontinuerligt återställs till presenterbart tillstånd. Det åligger METAdorerna att upprätthålla tydliga riktlinjer gällande vad som skall städas och hur samt att hålla dessa lätt tillgängliga. Spritförråd och förvaringsutrymmen hörande till enskild sektion skall hållas i vettigt skick. Ansvar för att detta sköts ligger på den sektion som förrådet tillhör. Vid lokalbokning skall samtliga ytor städas enligt METAdorernas riktlinjer. Förbrukningsvaror Vad är förbrukningsvaror? Samtliga varor av slitbar karaktär, så som handdukar, moppar, rengöringsmedel och andra mindre kostsamma produkter, som är av vikt för sektionslokalens underhåll räknas som förbrukningsvaror. Hur ska förbrukningsvaror betalas? Kostnader för förbrukningsvaror skall kontinuerligt utjämnas mellan sektionerna. Ansvar för dokumentering av utlagda kostnader och redovisning därav ligger hos sektionerna internt.

23 Affischering Affischering är endast tillåten på för ändamålet tydligt angivna ytor som anges av METAdorerna. Affischeringsrätt i lokalen administreras av lokalansvariga. METAdorerna är ansvariga över att affischeringsytorna ser prydliga ut. Förrådsutrymmen Vilka ytor är vems? Det trekantiga rummet bredvid trappan upp till catwalken tillhör Medietekniks Klubbmästeri. Fortsättningsvis längs catwalken efter Mötesrummet har vi ett rum som agerar förråd för alla nämnder gemensamt inom Sektionen för Medieteknik. Sista rummet på catwalken är Kongliga Datasektionens förråd, detta agerar förråd åt alla nämnder inom Konglig Datasektion. Via detta rum kan man nå ett till rum, vilket tillhör Datasektions Klubbmästeri. Sektionen för medieteknik får cirka 3kvm mer utrymme än Konglig Datasektion i denna uppdelning, och därför kompenseras Konglig Datasektion med 3kvm mer utrymme än Sektionen för Medieteknik under catwalken. Ytor där ägarskap ej nämnts tillhör båda sektionerna. Mötesrummet Får bokas av vem? Mötesrummet kan bokas av sektionernas styrelser, sektionsorgan, THS organ och enskilda medlemmar. Stående bokningar om mer än två (2) återkommande tillfällen får endast göras av sektionsstyrelse, detta för att minska överbokning av rummet. Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två (2) studiedagars varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D rektoratet/medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller funktionär 3. THS organ 4. Enskild sektionsmedlem Hur bokas mötesrummet? Bokning av mötesrummet administreras av lokalansvariga från båda sektionerna. Om META bokats bör den som bokat sektionslokalen tillfrågas innan mötesrummet får bokas. Hur ska mötesrummet användas? Mötesrummet får ej användas som förråd, varken permanent eller tillfälligt då det innehåller en nödutgång.

24 Köket Porslin eller matvara som förvaras i de gemensamma skåpen eller lämnas framme omärkt skall behandlas som gemensamt ägd. Sektionerna har i mån av behov rätt till lika förvaringsutrymmen i de gemensamt ägda delarna av köket. Var och en bär själv ansvar för att märka sina matvaror och matlådor med namn och datum. Detta för att underlätta identifiering och/eller rensning av köket. Omärkta matvaror eller matlådor som lämnats i sektionslokalen får slängas eller ätas upp. Även märkta matlådor eller varor får slängas av sektionslokalsgruppen då dessa gått ut eller efter skälig tid. Vid storstädning och rensning av köket då även utmärkta tillhörigheter kan bli utstädade skall skälig förvarning utgå i sektionernas officiella kommunikationskanaler. Bokning av sektionslokalen Bokningsvillkor Sektionslokalen kan bokas av sektionernas styrelser, nämnder, funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Bokning tillåts inte där detta skulle innebära användande av sektionslokalens utökade tillstånd, eller vid liknande omständigheter. Sektionslokalen kan ej bokas klockan under tentamens eller omtentamensperiod. Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D rektoratet/medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller funktionär 3. THS organ 4. Kårförening eller annan sektion vid THS. Hur det bokas Bokningsbegäran riktas i passande format till vald sektionslokalsansvarige. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. Dessa beslut kan överskridas då sektionsordföranden för båda sektioner är eniga. Om mötesrummet bokats och META bokas av någon med samma prioriteringsnivå står bokningen av mötesrummet kvar. Om alkoholservering ska förekomma har de som bokat META företräde. Det ska alltid finnas en person som är ansvarig för bokningen vid utlåning av lokalen till THS organ, kårförening eller annan sektion.

25 Sektionslokalsgruppen Ändamål Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen. Organisation Sektionslokalsgruppen leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar. Ansvarsområden Sektionslokalsgruppen ansvarar för: administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i sektionslokalen utveckling av sektionslokalen organisering av såväl måndagsstäd som annan städning av sektionslokalen att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sektionslokalen att upprätta och underhålla ett dokument över ägandeskap av lokalens inventarier Budget Sektionslokalsgruppen har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter ska delas lika mellan sektionerna. Om enighet råder mellan sektionerna kan undantag göras från denna regel. Sektionslokalsansvarig Sektionslokalansvariga på vardera sektion leder sektionslokalsgruppen tillsammans. Ansvariga för vardera sektion samt deras mandatperiod väljes separat enligt sektionernas styrdokument. Alkohol Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Varje firmatecknare från vardera sektion har alltid rätt att neka alkoholservering. I övrigt gäller KTHs regler för alkoholservering och alkohollagen. Stängning Sektionslokalen får stängas under en bestämd tidsperiod efter likalydande beslut av respektive Sektionsordförande. Information om stängning måste dock annonseras i sektionernas officiella informationskanaler senast 4 läsdagar i förväg samt prövas på nästföljande styrelsemöte. Bokning av sektionslokalen som sträcker sig över lunchtid, 11:30 13:30, räknas som en stängning.

26 Då speciella skäl föreligger kan separat sektionsordförande besluta om stängning av lokalen utan föregående annonsering. Om så sker skall den andra sektionens ordförande och respektive sektions lokalansvarige informeras snarast möjligt. Beslut om oannonserad stängning skall alltid prövas på nästföljande sektionsmöte. Övriga regler Det får max befinna sig 149 personer i lokalen. Ingen sektionsmedlem kan vägras tillträde till lokalen, även om den är bokad. Dock skall medlemmar alltid visa största möjliga hänsyn mot den/de som bokat lokalen. Den person som bokat sektionslokalen och/eller mötesrummet är personligen ansvarig för de aktiviteter som förekommer där under bokningen. I övrigt gäller KTH handbokens regler för fester och sammankomster i KTH:s lokaler. Undantag från övriga regler Sektionslokalsansvariga kan besluta om undantag från dessa regler, i den mån det är förenligt med THS och KTH:s regler samt svensk lagstiftning, om särskilda skäl föreligger. Ordförande Datasektionen Jacob Sievers Ordförande Sektionen för Medieteknik Robin Palmberg Datum/Ort: Datum/Ort:

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx.

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Giltighetstid Detta kontrakt är giltligt till och med 2015-09-30 och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet

Läs mer

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats.

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Samboendeavtal 2016 Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2015-12-15. Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från 2016-01-01 till 2016-12-31 eller tills dess att ett nytt avtal tecknats. Avtalet bör

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-11-19, 17:13 20:39 Plats Närvarande 4523, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Brunch-DM 2016-11-06 1(12) Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Kort-DM 2015-11-12 1(6) Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Reglemente Sektionen för Medieteknik

Reglemente Sektionen för Medieteknik Reglemente Sida 1 av 40 Reglemente Antaget av s sektionsmöte 2006-12-07 Drottning Kristinas Väg 15, 100 44, Stockholm Sida 1 av 40 Reglemente Sida 2 av 40 1 Allmänt 1.1 Ändamål 1.2 Ändring av reglemente

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer