Dagordning Revisions-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen (8) Dagordning Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior

2 Konglig Datasektionen (8) (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmångleriet (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) Valberedningen 3. Projekt (a) dåre5 (b) METAspexet (c) Studs5 (d) Vårbalen (e) Sångboksgruppen 4. Kåren 5. Sektionen för Medieteknik 6. Skolan för datavetenskap och kommunikation 4 Förvaltningsrevisionsrapport 5 Revisionsärenden. Verksamhetsberättelse för 3. Resultatrapport för 3 3. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 3 4. Verksamhetsberättelse för 4 5. Resultatrapport för 4 6. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 4 6 Valärenden. Fyllnadsval av Revisor

3 Konglig Datasektionen (8) 7 Preliminärt resultat från medlemsundersökningen 8 Propositioner. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 5 3. Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines 4. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal 5. Proposition angående Inköp av kassaskåp 9 Motioner. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud. Motion angående en liten server till datasektionen 3. Motion angående Klyvandet av Åsnan 4. Motion angående skapande av en ny nämnd 5. Motion angående ljud i META 6. Motion angående projektor i META 7. Motion angående skaffa förråd 8. Motion angående dbuggen muy importante 9. Motion om DEN Hedersdelta Övriga frågor Nästa möte 3 Mötets högtidliga avslutande Bilagor. Revisionsförvaltningsrapport. Sammanfattning av funktionärs- och projektrapporter 3. Funktionärs- och projektrapporter 4. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud 5. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 5 6. Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines

4 Konglig Datasektionen (8) 7. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal 8. Proposition angående inköp av kassaskåp 9. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud. Motionssvar angående Nöt- och E-ciggförbud. Ändringsyrkande angående Nöt- och E-ciggförbud. Motion angående en liten server till datasektionen 3. Motionssvar angående en liten server till datasektionen 4. Motion angående Klyvandet av Åsnan 5. Motionssvar angående Klyvandet av Åsnan 6. Motion angående skapande av en ny nämnd 7. Motionssvar angående skapande av en ny nämnd 8. Motion angående ljud i META 9. Motionssvar angående ljud i META. Motion angående projektor i META. Motionssvar angående projektor i META. Motion angående skaffa förråd 3. Motionssvar angående skaffa förråd 4. Motion angående dbuggen muy importante 5. Motionssvar angående dbuggen muy importante 6. Motion om DEN 7. Motionssvar angående DEN

5 Förvaltningsrevisionsrapport Page of För perioden Januari Februari Kontrollpunkter Avtal God ordning. Bokföring Centralt Mottagningen dåre Övr nämnder Ekonomi Verksamhetsplan Styrning Utskänkning Beslutsavvikelser God ordning. Mottagningen har ej bokfört i perioden. dåre har ej bokfört i perioden. Inga avvikelser att kommentera. Sektionens finansiella reserver har undermålig avkastning. Snittavkastningen under femårsperioden 8 är strax under procent per år, vilket är sämre än ett dåligt sparkonto. Spararna har för denna värdelösa sparprodukt betalat cirka 4 miljoner kronor i fondavgifter under de fem åren. SvD Ekonomi, Fondvärldens Skräckkabinett, 5 Feb 3 Underlag för revision saknas. Översikt av bankomatkort och andra värdehandlingar saknas. God ordning Anmälan om ägarbyte i tid och firmatecknare är godkända på kunskapsprovet. Utgångna handlingar i META är uppdaterade. Två motiverade per capsulambeslut. D rektoratet har nyttjat de utökade befogenheter de givits av SM för att köpa in en bil om 7 kkr. Kommentar På ett ekonomimöte tidigare i vår beslutade de bokföringspliktiga nämnderna och kassören om målet att all bokföring skall vara klar vid varje kvartal. Två nämnder avviker, mottagningen och dåre, vilka inte har bokfört. dåre bör sätta igång med bokföringen omgående. Sektionens hantering av avtal och fullmakter styrdes upp i början av året och är idag bättre organiserat. Detta innebär att inga funktionärer längre behöver ta orimligt personligt betalningsoch ersättningsansvar ansvar för sektionssanktionerade utgifter och arrangemang. Sektionens ekonomiska buffert ligger huvudsakligen i en korträntefond hos handelsbanken. Denna fond underpresterar och har dessutom en hög ( kr/år) förvaltningsavgift som äter upp den lilla avkastning ( kr) som finns. Sektionen har (enligt rykte!) ett antal bankkort, främst igenom studs, och ett antal kundkort hos MO och Pristra. Förteckningarna över dessa är bristande. Mattias Danielsson Revisor 5 Detta dokument utgör ej revisionberättelse.

6 Funktionärsrapport och rapport på verksamhetsplanen. Vilket SM rapporterar du för? - 3 Val-SM Budget-SM Glögg-SM Total 3. Vilken är din funktionärspost? Count Response Chefredaqteur D-mulle D-rektoratet DIU Datas Art Director Informationsansvarig

7 Count Response Jämlikhetsnämndens ordförande Klubbmästare Konglig Lokalchef Konglig Öfverdrif PAS Projektledare dåre5 Projektledare för METAspexet Prylis Qulturattaché Revisor Sektionshistoriker Sektionsidrottsledare Storebror Studienämndens ordförande Studs Sångbok Ärkedemon Öfvermatrona 3. Jag/Min nämnd har arbetat med mål inom:(titta i verksamhetsplanen om du är osäker!) % 5 5% 5 9.% 9.% 3.6% 8.% 3.6%.7% Utbildningspåverkan Synliggöra verksamheten Utbildningspåverkan Övervakning Utbildningspåverkan Övergripande Studiesocialt Internationellt Studiesocialt Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Studiesocialt Mottagning av nya studenter Studiesocialt Fester och aktiviteter All Others

8 Utbildningspåverkan Synliggöra verksamheten 9.% Utbildningspåverkan Övervakning 9.% Utbildningspåverkan Övergripande 3.6% 3 Studiesocialt Internationellt 8.% 4 Studiesocialt Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 3.6% 3 Studiesocialt Mottagning av nya studenter.7% 5 Studiesocialt Fester och aktiviteter 5 Studiesocialt Alumniverksamhet 4.6% Näringslivssamverkan 3.6% 3 Fundament Organisation 3.6% 3 Fundament Kommunikation 9.% Fundament Digital utveckling 3.6% 3 Fundament Historia 9.% Fundament Sektionslokal 9.% Total 4. Utbildningspåverkan. Synliggöra verksamheten Responses... Studienämnden ska utforska hur de kan hitta nya vägar att nå ut till sektionens medlemmar och öka uppmärksamheten och intresset för utbildningspåverkan... Ordna minst ett större evenemang relaterat till utbildningspåverkan för att öka närvaron gentemot sektionens medlemmar Studentinflytandets effekter ska synliggöras för medlemmarna genom en kampanj eller liknande. 5. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har under de senaste månaderna försökt synliggöra Studienämnden genom att vara mer aktiva och anordna Måndagsplugg varannan vecka för sektionens medlemmar. Vi försöker även informera om möten och Måndagsplugg i så många kanaler som möjligt. Vi har diskuterat och bollat idéer med andra sektioners studienämnder för att se hur de gör för att öka intresset för studiepåverkan. I have, together with the rest of SN, worked on increasing the awareness of SN by organizing the so called "Måndagsplugg". Discussions have been had on how to increase chapter member interest in this event.

9 6. Utbildningspåverkan. Övervakning Responses... Studienämnden ska se till att studenter får god information om exjobbet i tid Studienämnden ska se till att CSC erbjuder engagerade handledare till kex-/exjobben Studienämnden ska se till att CSC stödjer studenterna i att välja ett akademiskt lämpligt projekt för exjobbet Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response I and SN work as a reactionary organization. We leap into action when problems and questions arise. The questions realting to the Bachelor's- and Master's thesis has not been brought up and we ar ethus assuming that this aspect of studies is functioning well. 8. Utbildningspåverkan.3 Övergripande Responses.3.. Studienämnden ska utreda hur vi kan arbeta för att förbättra utbildningen för våra masterstudenter. 33.3% 33.3% 33.3% Förbättra kommunikationen mellan sektionen och CSC genom att kommunicera vad som sker i dess råd och grupper till sektionens studiebevakningsorgan, D-Rektoratet och när det är relevant, sektionens medlemmar i stort. 66.7% 33.3% Återupprätta skolrådet för CSC:s utbildningar och ha möte minst en gång per period Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response We have coninued to try to engage with Master's students however this work is difficult as best seeing as the Master's students are reluctant to provide us with feedback. My notes from every meeting I attend read on-demand and any chapter member can approach me to receive signed copies. The "skolråd" has not been active lately but a meeting has been set for the beginning of March. Skolrådet för CSC:s utbildningar kommer att återupprättas inom kort. CFU driver detta just nu och vi håller på att välja ett datum för första mötet som troligtvis kommer att äga rum inom den närmsta månaden. Vi har som mål i år att dokumentera SNs arbete så mycket som möjligt för att både sektionen och SN i framtiden ska få bättre koll på vad som gjorts. Protokoll från SN-möten finns tillgängliga på sektionens hemsida inom en vecka efter mötet.

10 Count Response Vi har en god representation i många råd vid CSC, dock har vi inte en uppdaterad förteckning av de råd och grupper som finns. Därför ska vi börja med att uppdatera listan av organ på KTH och CSC där vi ska ha representanter, och se till så vi har studentrepresentanter där det är tänkt. Vad gäller skolrådet ligger vi i startgroparna för att dra igång. THS har gått ut med information om årets första skolråd och under det första mötet kommer vi även att diskutera hur ofta skolråden ska ske, samt vad som bör tas upp under dessa sammanträden.. Studiesocialt. Internationellt Responses... Informationsansvarig och Datas Internas Internationella Utskott ska ta fram rutiner för att se till att infospridningsguidelines:ens mål gällande information på engelska uppfylles i alla delar av datasektionens verksamhet. 33.3% 66.7% 3... Det ska hållas ett antal evenemang i samverkan mellan Datas Internationella Utskott och nämnder där internationella studenter är särskilt inbjudna. 66.7% 33.3% Datasektionen ska se till att få tillgång till information om vilka internationella studenter som tillhör sektionen. 33.3% 33.3% 33.3% Genomföra en kampanj för att öka intresset för utlandsstudier. 5.% 5.% 5 4. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Framför nyheter och information på både engelska och svenska Haft brädspelskväll tillsammans med DIU samt haft en gasque där internationella studenter var välkomna (dock talade toast svenska) Jag har än så länge ordnat en rundtur av gamla stan för internationella studenter på Data. Dessutom har jag sett till så att information om t.ex. onsdagspubarna har nått ut till dem. Några stycken har kommit och verkar ha det kul! Vi har inte behandlat målet..3 än, men ska föra en dialog med Datas Internationella Utskotts ordförande för att se om vi kan bistå med kontakt gentemot skolan som gör det lättare att få information om de internationella studenter som ska börja på utbildningen.. Studiesocialt. Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Responses... Utreda hur de dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm kan finna en ingång till att aktivera sig inom sektionen.... Ordna någon form av diskussionsforum för att diskutera frågor relaterade till JML en gång per månad. 5 5

11 Responses..3. Jämlikhetsnämnden ska utreda jämliketsläget på sektionen, och medlemmarnas bild av den. 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har sett till så att jämlikhetsnämndens ordförande har fått tillgång till delar av underlaget från medlemsundersökningen som berör JML. Nämnden försöker ge en ingång till sektionen för dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm genom att arrangera aktiviteter. Under VT så planerar vi att fortsätta med teknik-workshops, två är planerade för VT med temat Git och LaTe. För att ordna ett diskussionsforum åt datalogerna så sattes en facebookgrupp upp. Nämnden ska även med QN arrangera filmkvällar där tankeväckande filmer med JML-tema ska visas. Jämlikhetsnämnden utformade vårens prosamseminarie 'Minoriteter och likabehandling' vilket gav dataloger i årskurs -3 en chans att diskutera JML-frågor. Jämlikhetsnämnden samarbetade med styrelsen för att utforma JML-frågor till meldemsudersökningenen. För att fortsätta arbeta med vår jämlikhetspolicy så ska undersöka andra sektioners policy och även den policy som THS centralt kommer att arbeta med under VT. Handlingsplanen ska fortsättas att ses över under VT. Denna information ska finnas mer lättillgänglig för dataloger. 4. Studiesocialt.3 Mottagning av nya studenter Responses.3.. Utveckla samarbetet med andra sektioners mottagningar Mottagningen ska arbeta integrerat med de internationella studenterna i fler evenemang än tidigare Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har etablerat ett närmare samarbete tillsammans med vår syskonsektion Media. Det förs just nu en dialog med Fysik, CL, W och Arkitekt om samarbeten under mottagningen. Gjorde en fett speciell dbuggen för att göra reklam för ansökan till mottagningen Chattade lite med en av Indeks ÖPH på Facebook Vi har redan fört en del diskussioner med Medias mottagning, och kommit fram till en hel del jättespännande lösningar! Våra mottagningar kommer integreras i varandra på ett helt nytt sätt, med bland annat fokus på synliggöra gasquen ännu mer, intern teambuilding samt fler event med våra nøllan. Vi har även börjat med planer för fortsatt samarbete med de mottagningar vi samarbetat med tidigare, samt planerat att försöka få in fler samarbeten. Arbetet med de internationella studenterna kommer bli ett pussel, men vi hoppas att få in det på ett snyggt sätt, så att det inte känns krystat! Vi har löst pratat med mottagningen om hur vi kan inkludera de internationella studenterna mer i event som sker under mottagningsveckorna. Vi kommer att följa upp målet under terminen med både DIU och mottagningsansvariga. 6. Studiesocialt.4 Fester och aktiviteter

12 Responses.4.. Ordna flera fester och aktiviteter tillsammans med andra sektioner, särskilt med vår sambo, Sektionen för Medieteknik. 8.% 3 7.3% 8.% %.4.. Utveckla det samarbete vi har med IT från Uppsala och Kista Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett event för att introducera medlemmar till e-sport Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett studieinriktat event särskilt riktat till tjejer Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Anordnat en resa till USA Ett hockeyevent för 3 pers, riktat till samtliga sektionsmedlemmar Gjorde reklam för plums och dåre i dbuggen QN drivs gemensamt mellan Data och Media (och så även QN's fester). Vi har bl.a. planerat en spelkväll med Pictionary och provat att måla med olika material. Måste säga att.4.3. och.4.3. är ganska snarlika och tvetydiga. Men iallafall har vi anordnat dåre. Det var najs. Nu satsar vi stenhårt på afterskin. Aktivitet: Årlig uppsättning av METAspexet. Finns flera undergrupper som gör olika saker. Huvudsakligen handlar det om samarbete, förtroende och personlig utveckling. Det varierar mellan grupper men t.ex. dansgruppen främjar även fysisk hälsa, skådespelarna får erfarenheter inom presentationsteknik och scenkunskap, PR-gruppen gör bland annat hemsida och tryck som kan anses studierelaterat. Vi har helt enkelt börja jobba i varje undergrupp (utom musikgruppen) för att sammanstråla till det slutgiltiga spexet. Alltså, fick precis världens idé om att ha typ en META-festival där olika band från båda sektionerna spelar. Så därför kryssade jag i ej påbörjad! Medias styrelse var inbjuden till skfites-gasquen av tidigare styrelsen. De var väldigt glada över att få närvara, och mellan finns det även planer på att hålla en gemensam middag. Vi har ännu inte hunnit diskutera frågan om fler stora gemensamma aktiviteter/evenemang med Media/andra sektioner från ett styrelseperspektiv. Vi ska ta kontakt med IT från Uppsala och Kista, men ska göra det inom en snar framtid för att fortsätta på det samarbete som finns sedan tidigare år. Vi har planerat att ha tre event tillsammans med Media under mottagningen. Förfest inför phösargasque, META-pub och META-gasque. Utöver det har vi även planerat en gemensam mottagningskonferens innan sommaren. 8. Studiesocialt.5 Alumniverksamhet

13 Responses.5.. En pub eller annan aktivitet ska hållas för datasektionens alumner..5. Sektionshistorikern ska ta fram, och i samarbete med andra anordna, återkommande aktiviteter för sektionens alumner. 9. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Gamlingarna kom och tog över en onsdag, det var trevligt!. 3. Näringslivssamverkan Responses 3.. En sommarjobbspub ska anordnas Ta fram en plan för att utveckla jobbportalen djobb till att bli ännu bättre på att föra samman dataloger med arbetsgivare. 33.3% 66.7% D-dagens nuvarande form ska utredas med särskild vikt på storlek och placering. 33.3% 66.7% Arbetsfördelningen inom Näringslivsgruppen ska bli tydligare för att öka effektiviteten och engagemanget i nämnden. 33.3% 66.7% Den interna FAQen som beskriver Näringslivsgruppens arbete ska göras mer omfattande. 33.3% 66.7% Utred möjligheter att utöka ansvaret för Näringslivsgruppen och deras inflytande i näringslivsfrågor på sektionen 33.3% 33.3% 33.3% 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Anordnat event med företag för att bekosta tidigare nämnda resa till USA Det förs diskussioner om NLGs roll och utveckling mellan styrelsen och näringslivsansvarig, men vi har inte tagit fram en plan på hur det här målet ska nås. Arbetet från styrelsens sida kommer att påbörjas inom en nära framtid.

14 Count Response 3. På grund av bristande förtydligande av ansvar och avsaknad av en tydlig planering blev sommarjobbspubens framtagande väldigt negativ påverkad i kombination med överlämningen och att många från NLG var bortresta/hade lov. Denna erfarenhet kommer att nyttjas för att garantera en sommarjobbspub till nästa år genom att allting ska vara glasklart i december månad inför nästa år. 3. Just nu arbetar vi med ett samarbete med kattis som vi hoppas kunna få mer annonser genom. Vi jobbar även med att få mer kontinuerliga mail-utskick genom att få en bättre mail-server och se till att det sak gå att skriva av sig från mailutskicket. 3.3 I dagsläget ser det ut som att D-Dagen kommer att vara lik D-Dagen 4. Anledningen till detta beslut är av återkoppling från företagen 4, samt hänsyn till att D-Dagen inte kan bli större än vad vi faktiskt kan ha tillräckligt många dataloger för. En styrka med D-Dagen är en riktigt bra målgrupp - om vi gör D-Dagen större kan vi tappa delar av den fördelen. 3.4 Just nu letar vi efter sätt att göra mailkontakt mer transparent till alla inom gruppen genom att undersöka flera olika alternativ för organisationer. De alternativt vi tittat på har inte varit gratis och därmed har jag inte kunnat tillämpa något av dessa ännu. Utöver det tittar vi just nu på att engagera fler inom nämnden genom att se över alternativen att sälja aktivt, istället för att vara en passiv mottagare av företag som kontaktar oss. 3.5 Detta har inte påbörjats då mitt fokus just nu ligger på att få en bättre struktur i gruppen enligt Genom att vi i dagsläget tittar på aktiv försäljning skulle detta kunna innebära att vi får en större del i att intressera företag för datastudenterna inom sektionen vilket som på sitt sett skulle kunna ses som en utökning av ansvaret.. Fundament 4. Organisation Responses 4... Utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur. 33.3% 33.3% 33.3% Se över sektionens nämnders invalsprocesser och verka för att dessa ska bli mer demokratiska. 33.3% 66.7% D-rektoratet ska införa strukturer som ska hjälpa sektionens funktionärer att effektivt jobba med verksamhetsplanen. 66.7% 33.3% Metoder för att synliggöra kårfullmäktiges arbete och dess påverkan på medlemmarna ska tas fram. 33.3% 66.7% Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt. 33.3% 66.7% D-rektoratets poster ska utredas för att ge en jämnare arbetsbelastning och minska risken för stress och utbrändhet. 33.3% 66.7% 3 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response

15 Count Response Vi har lagt en propp om att omformulera 4... Angående 4.. har vi fört samtal med mottagningen angående deras invalsprocess, vi kommer att fortsätta med samtal med andra nämnder och projekt som har inval. Vi diskuterar möjligheten att införa en invalspolicy som definierar hur en invalsprocess ska se ut, och kommer även att titta på hur rekrytering till nämnder fungerar i dagsläget. Vi hoppas at det nya upplägget av funktionärsrapporterna ska fungera som ett verktyg. Förhoppningen är att funktionärerna mer regelbundet ska betrakta verksamhetsplanen och planera hur de ska arbeta för målen som är relevanta för deras post. Vi kommer även att arbeta med målet genom funktionärssamtalen. Vi ska diskutera hur vi ska gå vidare med målet, men vi har påbörjat arbetet & 4..5 hoppas vi kunna göra en riktad insats för i slutet av terminen när THS verksamhetsår tar slut. Då funderar vi på att göra en gemensam satsning för både 4..4 och 4..5, men dessa är bara lösa planer än så länge är påbörjad, vi arbetar med att utveckla de interna rutinerna för styrelsen och försöker att reglera tiden som går åt till styrelsearbete varje vecka. Ledamoten för studiemiljöfrågor vill omstrukturera posten genom att lyfta ut ansvaret som studerandeskyddsombud till en separat post. Diskussionen och arbetet med målet kommer att fortsätta. Vi kommer att betrakta postbeskrivningarna inom styrelsen innan Val-SM. Nu arkiveras dbuggen i pärmar som kommer göra att de håller längre, än att de bara ligger i en låda. Ska köpa plastfickorna på måndag den 3/ :) 4. Fundament 4. Kommunikation Responses 4... Skapa fler mötesplatser för sektionens funktionärer i syfte att stärka samarbetet inom sektionen Förbättra samarbetet och kommunikationen med KTH och Akademiska Hus genom att skapa tydliga kontaktvägar mellan dessa och sektionen Skapa en kontaktkarta för sektionen För att få in fler aktiva medlemmar så ska riktade kampanjer skapas, exempelvis inför val, i syfte att uppmuntra till engagemang Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi vill nå ut till många av de medlemmar som inte syns i den aktiva verksamheten, och därmed rikta kampanjer mot dom som målgrupp under ansökningsprocessen för mottagningspersonalen. 4.. har vi arbetat med genom att ha en teambuilding för funktionärerna i början av terminen. Utöver det fortsätter vi med funktionärsluncher, och har pratat om att införa en funktionärskonferens. 6. Fundament 4.3 Digital Utveckling Responses En ny, lättunderhållen webbplats ska utvecklas. 33.3% 66.7% Sektionens mejllistor ska ersättas med ett mer lätthanterligt mejlsystem. 3 3

16 Responses Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett system för funktionärstestamenten 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett lånesystem för sektionens utrustning 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett uppdraghanteringssystem för att enklare kunna fördela uppdrag inom och mellan sektionens nämnder 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten:ett valsystem för att underlätta val på sektionen. 33.3% 66.7% 3 7. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response dbuggen är fett digital Sakta har vi påbörjat att bygga ut de system som krävs för att migrera webbplatsen. Tanken är att en hel del små system ska kommunicera med varandra för att bygga upp webbplatsen för att på så sätt tillåta att moduler byts ut där det är lämpligt. Asså det var mer att jag håller på med backupen av bilderna och att jag håller på skriva ett program: daddegrafen som skapar en tavla med alla daddor som är "släkt" med vilka. 8. Fundament 4.4 Historia Responses Sektionens historieskrivning ska kompletteras för de saknade åren 8 och framåt Sektionens arkiv av dbuggen ska organiseras för att undvika förlust eller skada En FAQ om sektionens historia ska skrivas Rutiner ska införas för att säkerställa att sektionens historiska dokument regelbundet flyttas till KTH:s centrala arkiv. 9. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response är inte påbörjad, men vi ska se vilka möjligheter vi har att fortsätta använda KTHs centrala arkiv även när det råder brist på plats hos KTH. Jag har inte påbörjat varken historieskriviningen eller börjat införa rutiner. Angående historieskrivningen har jag bara varit lat, dock angående sektionens historiska dokument vet jag inte hur jag ska gå till väga och behöver ledhjälp.

17 3. Fundament 4.5 Sektionslokal Responses Lampor i META skall bytas ut mot LED-lampor för att sänka inomhustemperaturen Trossriggen i taket i META ska modifieras så att det blir lättare att använda hyrda ljusarmaturer och annan dekoration Nya förtydligade och simplifierade städrutiner ska införas Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response En folder med information till de som vill ordna fest. Jag och Viktor Ceder (Media) har börjat på ett dokument. Detta har fått tagit en mindre prio då vi har andra projekt just nu, men det kommer vara klart innan vi går av. 3. Finns det något annat som du vill rapportera? ResponseID Response 9 Revisor: Förvaltningsrevisionen fortlöper. Prylis: Jag har dragit igång det min föregångare påbörjade, nämnden Prylmångleriet och valt in 3 medlemmar. Vi har haft försäljningar och kommer att fortsätta ha dem regelbundet varannan vecka. Utöver detta så har årskursmärken till ettan beställts och sektionsstickers tryckts upp. Just nu håller jag på att kolla på bättre förvaringssätt för inventarier för att bättre hålla reda på inventeringen. 3 Informationsansvarig: Raspberry PIs har köpts in för att få igång alla tre TV-apparaterna i META. 4 Ärkedemon: Ja! Vi har många taggade ettan och tvåan som repar varje söndag! Låter som att feta grejer är på gång. Och DJ-utrustning har dykt upp på en och annan pub. Annars så har jag legat väldigt mycket på lågsidan pga annan aktivitet på sektionen, men det är bara att hojta till om man vill sysselsätta sig med musik! 5 Konglig Öfverdrif: Vi äger på det här med mottagning. Allt går framåt. Titel är bäst. Saker är i rullning. No problems. Vi kör på bah. 6 Sångbok: Jag har inte gjort något dags att börja snart? Mvh David Karlbom 7 Projektledare dåre5: Bokföringen är på gång! Ish. 8 Studs: Det går bra. Pengar finns. Vi slår snart förra året! Klubbmästare: Allt går bra och vi har det jävligt skoj, ingen dog på plums! :-D Chefredaqteur: Har fått lära mig att ordf vid tillfällen kallas Lollo av sin syster och det gör mig väldigt glad, men i övrigt ingenting Qulturattaché: QN är på tisdagar, QN är najs, QN har godis och spel! 3 DIU:

18 ResponseID Response 4 Jämlikhetsnämndens ordförande: Anonyma tentor kommer till KTH. 5 Storebror: Ansökan till den bästa mottagningen någonsin har öppnats. Schemaläggningen av mottagningen är klar. Vi har förtydligat hur ansökningsprocessen till mottagningen fungerar. 6 D-mulle: Vi har köpt en sektionsbil, fixat bilförsäkring, och jobbar på att fixa parkeringsplats till den vid KTH. Nya regler för utlåning av bilen ska sättas upp, och dessa ska vara strikta för att denna bil inte ska gå samma öde tillmötes som den förra sektionsbilen. 7 : Det går bra att ta över bokföringsansvaret. Jag har tillsatt personer som bokföringsansvariga och vi ska på bokföringsutbildning nu i morgon. Genom att ha stycken ansvariga minskas beroendet av den enskilda individen vilket gynnar NLGs autonomitet samt även den invididuella pressen på de som gör bokföringen. Att ha tillsatta kommer förhoppningsvis göra det möjligt att enklare föra ner kunskapen genom generationerna. 8 Konglig Lokalchef: Har utredit e-cigg och nötförbud, motion på detta SM. Skylten är påväg. Kommer bli najs. Råttgift har lagts ut i kulvertarna, första dagen tog dom råttor, så snart är vi av med Akademiska Mus! I sommar kommer META stängas helt för att vi ska kunna ha gift innuti lokalen. Planerar Exscapo. Ska köpa in Hoodies. Raggat nya medlemmar. Varit på Lokalråd. Nästa lokalråd kommer vara i META. 9 Öfvermatrona: KÖN anordnade i början av terminen en middag som alla sektionsmedlemmar fick anmäla sig till. Just nu är planeringen av Tjejgasquen (som är den 7e mars) i full gång. KÖN har anordnat ost och vinkväll, ett näringslivsevent, middag och nu snart tjejgasque. Alla sektionsmedlemmar är välkommna till evenemangen men KÖN arbetar aktivt för att få så många tjejer som möjligt att delta. 3 Sektionshistoriker: 3 Studienämndens ordförande: 3 Sektionsidrottsledare: Vi har fortsatt med veckoliga aktiviteter och hockeyeventet blev mycket uppskattat och lyckat! Spelat THS-mästerskap i innebandy och vi tog ett silver! Fått önskemål om ett badminton-event och ska undersöka möjligheterna till det. 33 PAS: I have acquired folders and requested space in the chapter storage to store all of my notes in paper. 34 Projektledare för METAspexet: Det finns flera projekt som är i behov av sponsor. Näringslivsgruppen har många kontakter. Finns det ingen möjlighet att utöka samarbetet mellan projekt och näringslivsgruppen? 35 Datas Art Director: Vi har inte gjort så mycket på sistone. Fokuserar på period 4 med teckningskvällar varje tisdag! 36 D-rektoratet:

19 Response ID:; 83 Data. Inledning. Vilket SM rapporterar du för?. Vilken är din funktionärspost? Chefredaqteur 3. Jag/Min nämnd har arbetat med mål inom: (Titta i verksamhetsplanen om du är osäker!) Studiesocialt Mottagning av nya studenter Studiesocialt Fester och aktiviteter Fundament Digital utveckling 7. Studiesocialt 4. Studiesocialt.3 Mottagning av nya studenter.3.. Utveckla samarbetet med andra sektioners mottagningar..3.. Mottagningen ska arbeta integrerat med de internationella studenterna i fler evenemang än tidigare. 5. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Gjorde en fett speciell dbuggen för att göra reklam för ansökan till mottagningen 8. Studiesocialt Chattade lite med en av Indeks ÖPH på Facebook 6. Studiesocialt.4 Fester och aktiviteter.4.. Ordna flera fester och aktiviteter tillsammans med andra sektioner, särskilt med vår sambo, Sektionen för Medieteknik..4.. Utveckla det samarbete vi har med IT från Uppsala och Kista Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett event för att introducera medlemmar till e-sport Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett studieinriktat event särskilt riktat till tjejer. 7. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål?

20 Gjorde reklam för plums och dåre i dbuggen 3. Fundament 8. Fundament 4.3 Digital Utveckling En ny, lättunderhållen webbplats ska utvecklas Sektionens mejllistor ska ersättas med ett mer lätthanterligt mejlsystem Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett system för funktionärstestamenten Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett lånesystem för sektionens utrustning Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett uppdraghanteringssystem för att enklare kunna fördela uppdrag inom och mellan sektionens nämnder Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten:ett valsystem för att underlätta val på sektionen. 9. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? dbuggen är fett digital 6. Sista sidan. Finns det något annat som du vill rapportera? Har fått lära mig att ordf vid tillfällen kallas Lollo av sin syster och det gör mig väldigt glad, men i övrigt ingenting

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2015-10-20 1(69) Dagordning Budget-SM 2015-10-20 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16.24 med ett antal teknologer närvarande. För närvarolista,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar QMM#3 2014-03-25 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Mötet öppnas 18.15 1.2 Val av mötesordförande Dan Karlsson 1.3 Val av mötessekreterare Nominerad: Björn Björn valdes 1.4 Val av två justeringsmän,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Avtal gällande sektionslokalen - META

Avtal gällande sektionslokalen - META THS ARMADA 2015-06-01 Sida 1 (21) Avtal gällande sektionslokalen - META Tekniska Högskolans Studentkår Organisationsnr: 802005-9153 Kontaktpersoner Jessika Jonsson Spons- och serviceansvarig 2015 076 201

Läs mer