Dagordning Revisions-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen (8) Dagordning Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior

2 Konglig Datasektionen (8) (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmångleriet (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) Valberedningen 3. Projekt (a) dåre5 (b) METAspexet (c) Studs5 (d) Vårbalen (e) Sångboksgruppen 4. Kåren 5. Sektionen för Medieteknik 6. Skolan för datavetenskap och kommunikation 4 Förvaltningsrevisionsrapport 5 Revisionsärenden. Verksamhetsberättelse för 3. Resultatrapport för 3 3. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 3 4. Verksamhetsberättelse för 4 5. Resultatrapport för 4 6. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 4 6 Valärenden. Fyllnadsval av Revisor

3 Konglig Datasektionen (8) 7 Preliminärt resultat från medlemsundersökningen 8 Propositioner. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 5 3. Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines 4. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal 5. Proposition angående Inköp av kassaskåp 9 Motioner. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud. Motion angående en liten server till datasektionen 3. Motion angående Klyvandet av Åsnan 4. Motion angående skapande av en ny nämnd 5. Motion angående ljud i META 6. Motion angående projektor i META 7. Motion angående skaffa förråd 8. Motion angående dbuggen muy importante 9. Motion om DEN Hedersdelta Övriga frågor Nästa möte 3 Mötets högtidliga avslutande Bilagor. Revisionsförvaltningsrapport. Sammanfattning av funktionärs- och projektrapporter 3. Funktionärs- och projektrapporter 4. Proposition angående Funktionären Studerandeskyddsombud 5. Proposition angående ändring i Verksamhetsplanen 5 6. Proposition angående tillägg i informationsspridningsguidelines

4 Konglig Datasektionen (8) 7. Proposition angående Näringslivsansvarigs rätt att ingå avtal 8. Proposition angående inköp av kassaskåp 9. Motion angående Nöt- och E-ciggförbud. Motionssvar angående Nöt- och E-ciggförbud. Ändringsyrkande angående Nöt- och E-ciggförbud. Motion angående en liten server till datasektionen 3. Motionssvar angående en liten server till datasektionen 4. Motion angående Klyvandet av Åsnan 5. Motionssvar angående Klyvandet av Åsnan 6. Motion angående skapande av en ny nämnd 7. Motionssvar angående skapande av en ny nämnd 8. Motion angående ljud i META 9. Motionssvar angående ljud i META. Motion angående projektor i META. Motionssvar angående projektor i META. Motion angående skaffa förråd 3. Motionssvar angående skaffa förråd 4. Motion angående dbuggen muy importante 5. Motionssvar angående dbuggen muy importante 6. Motion om DEN 7. Motionssvar angående DEN

5 Förvaltningsrevisionsrapport Page of För perioden Januari Februari Kontrollpunkter Avtal God ordning. Bokföring Centralt Mottagningen dåre Övr nämnder Ekonomi Verksamhetsplan Styrning Utskänkning Beslutsavvikelser God ordning. Mottagningen har ej bokfört i perioden. dåre har ej bokfört i perioden. Inga avvikelser att kommentera. Sektionens finansiella reserver har undermålig avkastning. Snittavkastningen under femårsperioden 8 är strax under procent per år, vilket är sämre än ett dåligt sparkonto. Spararna har för denna värdelösa sparprodukt betalat cirka 4 miljoner kronor i fondavgifter under de fem åren. SvD Ekonomi, Fondvärldens Skräckkabinett, 5 Feb 3 Underlag för revision saknas. Översikt av bankomatkort och andra värdehandlingar saknas. God ordning Anmälan om ägarbyte i tid och firmatecknare är godkända på kunskapsprovet. Utgångna handlingar i META är uppdaterade. Två motiverade per capsulambeslut. D rektoratet har nyttjat de utökade befogenheter de givits av SM för att köpa in en bil om 7 kkr. Kommentar På ett ekonomimöte tidigare i vår beslutade de bokföringspliktiga nämnderna och kassören om målet att all bokföring skall vara klar vid varje kvartal. Två nämnder avviker, mottagningen och dåre, vilka inte har bokfört. dåre bör sätta igång med bokföringen omgående. Sektionens hantering av avtal och fullmakter styrdes upp i början av året och är idag bättre organiserat. Detta innebär att inga funktionärer längre behöver ta orimligt personligt betalningsoch ersättningsansvar ansvar för sektionssanktionerade utgifter och arrangemang. Sektionens ekonomiska buffert ligger huvudsakligen i en korträntefond hos handelsbanken. Denna fond underpresterar och har dessutom en hög ( kr/år) förvaltningsavgift som äter upp den lilla avkastning ( kr) som finns. Sektionen har (enligt rykte!) ett antal bankkort, främst igenom studs, och ett antal kundkort hos MO och Pristra. Förteckningarna över dessa är bristande. Mattias Danielsson Revisor 5 Detta dokument utgör ej revisionberättelse.

6 Funktionärsrapport och rapport på verksamhetsplanen. Vilket SM rapporterar du för? - 3 Val-SM Budget-SM Glögg-SM Total 3. Vilken är din funktionärspost? Count Response Chefredaqteur D-mulle D-rektoratet DIU Datas Art Director Informationsansvarig

7 Count Response Jämlikhetsnämndens ordförande Klubbmästare Konglig Lokalchef Konglig Öfverdrif PAS Projektledare dåre5 Projektledare för METAspexet Prylis Qulturattaché Revisor Sektionshistoriker Sektionsidrottsledare Storebror Studienämndens ordförande Studs Sångbok Ärkedemon Öfvermatrona 3. Jag/Min nämnd har arbetat med mål inom:(titta i verksamhetsplanen om du är osäker!) % 5 5% 5 9.% 9.% 3.6% 8.% 3.6%.7% Utbildningspåverkan Synliggöra verksamheten Utbildningspåverkan Övervakning Utbildningspåverkan Övergripande Studiesocialt Internationellt Studiesocialt Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Studiesocialt Mottagning av nya studenter Studiesocialt Fester och aktiviteter All Others

8 Utbildningspåverkan Synliggöra verksamheten 9.% Utbildningspåverkan Övervakning 9.% Utbildningspåverkan Övergripande 3.6% 3 Studiesocialt Internationellt 8.% 4 Studiesocialt Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 3.6% 3 Studiesocialt Mottagning av nya studenter.7% 5 Studiesocialt Fester och aktiviteter 5 Studiesocialt Alumniverksamhet 4.6% Näringslivssamverkan 3.6% 3 Fundament Organisation 3.6% 3 Fundament Kommunikation 9.% Fundament Digital utveckling 3.6% 3 Fundament Historia 9.% Fundament Sektionslokal 9.% Total 4. Utbildningspåverkan. Synliggöra verksamheten Responses... Studienämnden ska utforska hur de kan hitta nya vägar att nå ut till sektionens medlemmar och öka uppmärksamheten och intresset för utbildningspåverkan... Ordna minst ett större evenemang relaterat till utbildningspåverkan för att öka närvaron gentemot sektionens medlemmar Studentinflytandets effekter ska synliggöras för medlemmarna genom en kampanj eller liknande. 5. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har under de senaste månaderna försökt synliggöra Studienämnden genom att vara mer aktiva och anordna Måndagsplugg varannan vecka för sektionens medlemmar. Vi försöker även informera om möten och Måndagsplugg i så många kanaler som möjligt. Vi har diskuterat och bollat idéer med andra sektioners studienämnder för att se hur de gör för att öka intresset för studiepåverkan. I have, together with the rest of SN, worked on increasing the awareness of SN by organizing the so called "Måndagsplugg". Discussions have been had on how to increase chapter member interest in this event.

9 6. Utbildningspåverkan. Övervakning Responses... Studienämnden ska se till att studenter får god information om exjobbet i tid Studienämnden ska se till att CSC erbjuder engagerade handledare till kex-/exjobben Studienämnden ska se till att CSC stödjer studenterna i att välja ett akademiskt lämpligt projekt för exjobbet Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response I and SN work as a reactionary organization. We leap into action when problems and questions arise. The questions realting to the Bachelor's- and Master's thesis has not been brought up and we ar ethus assuming that this aspect of studies is functioning well. 8. Utbildningspåverkan.3 Övergripande Responses.3.. Studienämnden ska utreda hur vi kan arbeta för att förbättra utbildningen för våra masterstudenter. 33.3% 33.3% 33.3% Förbättra kommunikationen mellan sektionen och CSC genom att kommunicera vad som sker i dess råd och grupper till sektionens studiebevakningsorgan, D-Rektoratet och när det är relevant, sektionens medlemmar i stort. 66.7% 33.3% Återupprätta skolrådet för CSC:s utbildningar och ha möte minst en gång per period Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response We have coninued to try to engage with Master's students however this work is difficult as best seeing as the Master's students are reluctant to provide us with feedback. My notes from every meeting I attend read on-demand and any chapter member can approach me to receive signed copies. The "skolråd" has not been active lately but a meeting has been set for the beginning of March. Skolrådet för CSC:s utbildningar kommer att återupprättas inom kort. CFU driver detta just nu och vi håller på att välja ett datum för första mötet som troligtvis kommer att äga rum inom den närmsta månaden. Vi har som mål i år att dokumentera SNs arbete så mycket som möjligt för att både sektionen och SN i framtiden ska få bättre koll på vad som gjorts. Protokoll från SN-möten finns tillgängliga på sektionens hemsida inom en vecka efter mötet.

10 Count Response Vi har en god representation i många råd vid CSC, dock har vi inte en uppdaterad förteckning av de råd och grupper som finns. Därför ska vi börja med att uppdatera listan av organ på KTH och CSC där vi ska ha representanter, och se till så vi har studentrepresentanter där det är tänkt. Vad gäller skolrådet ligger vi i startgroparna för att dra igång. THS har gått ut med information om årets första skolråd och under det första mötet kommer vi även att diskutera hur ofta skolråden ska ske, samt vad som bör tas upp under dessa sammanträden.. Studiesocialt. Internationellt Responses... Informationsansvarig och Datas Internas Internationella Utskott ska ta fram rutiner för att se till att infospridningsguidelines:ens mål gällande information på engelska uppfylles i alla delar av datasektionens verksamhet. 33.3% 66.7% 3... Det ska hållas ett antal evenemang i samverkan mellan Datas Internationella Utskott och nämnder där internationella studenter är särskilt inbjudna. 66.7% 33.3% Datasektionen ska se till att få tillgång till information om vilka internationella studenter som tillhör sektionen. 33.3% 33.3% 33.3% Genomföra en kampanj för att öka intresset för utlandsstudier. 5.% 5.% 5 4. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Framför nyheter och information på både engelska och svenska Haft brädspelskväll tillsammans med DIU samt haft en gasque där internationella studenter var välkomna (dock talade toast svenska) Jag har än så länge ordnat en rundtur av gamla stan för internationella studenter på Data. Dessutom har jag sett till så att information om t.ex. onsdagspubarna har nått ut till dem. Några stycken har kommit och verkar ha det kul! Vi har inte behandlat målet..3 än, men ska föra en dialog med Datas Internationella Utskotts ordförande för att se om vi kan bistå med kontakt gentemot skolan som gör det lättare att få information om de internationella studenter som ska börja på utbildningen.. Studiesocialt. Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Responses... Utreda hur de dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm kan finna en ingång till att aktivera sig inom sektionen.... Ordna någon form av diskussionsforum för att diskutera frågor relaterade till JML en gång per månad. 5 5

11 Responses..3. Jämlikhetsnämnden ska utreda jämliketsläget på sektionen, och medlemmarnas bild av den. 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har sett till så att jämlikhetsnämndens ordförande har fått tillgång till delar av underlaget från medlemsundersökningen som berör JML. Nämnden försöker ge en ingång till sektionen för dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm genom att arrangera aktiviteter. Under VT så planerar vi att fortsätta med teknik-workshops, två är planerade för VT med temat Git och LaTe. För att ordna ett diskussionsforum åt datalogerna så sattes en facebookgrupp upp. Nämnden ska även med QN arrangera filmkvällar där tankeväckande filmer med JML-tema ska visas. Jämlikhetsnämnden utformade vårens prosamseminarie 'Minoriteter och likabehandling' vilket gav dataloger i årskurs -3 en chans att diskutera JML-frågor. Jämlikhetsnämnden samarbetade med styrelsen för att utforma JML-frågor till meldemsudersökningenen. För att fortsätta arbeta med vår jämlikhetspolicy så ska undersöka andra sektioners policy och även den policy som THS centralt kommer att arbeta med under VT. Handlingsplanen ska fortsättas att ses över under VT. Denna information ska finnas mer lättillgänglig för dataloger. 4. Studiesocialt.3 Mottagning av nya studenter Responses.3.. Utveckla samarbetet med andra sektioners mottagningar Mottagningen ska arbeta integrerat med de internationella studenterna i fler evenemang än tidigare Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi har etablerat ett närmare samarbete tillsammans med vår syskonsektion Media. Det förs just nu en dialog med Fysik, CL, W och Arkitekt om samarbeten under mottagningen. Gjorde en fett speciell dbuggen för att göra reklam för ansökan till mottagningen Chattade lite med en av Indeks ÖPH på Facebook Vi har redan fört en del diskussioner med Medias mottagning, och kommit fram till en hel del jättespännande lösningar! Våra mottagningar kommer integreras i varandra på ett helt nytt sätt, med bland annat fokus på synliggöra gasquen ännu mer, intern teambuilding samt fler event med våra nøllan. Vi har även börjat med planer för fortsatt samarbete med de mottagningar vi samarbetat med tidigare, samt planerat att försöka få in fler samarbeten. Arbetet med de internationella studenterna kommer bli ett pussel, men vi hoppas att få in det på ett snyggt sätt, så att det inte känns krystat! Vi har löst pratat med mottagningen om hur vi kan inkludera de internationella studenterna mer i event som sker under mottagningsveckorna. Vi kommer att följa upp målet under terminen med både DIU och mottagningsansvariga. 6. Studiesocialt.4 Fester och aktiviteter

12 Responses.4.. Ordna flera fester och aktiviteter tillsammans med andra sektioner, särskilt med vår sambo, Sektionen för Medieteknik. 8.% 3 7.3% 8.% %.4.. Utveckla det samarbete vi har med IT från Uppsala och Kista Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett event för att introducera medlemmar till e-sport Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett studieinriktat event särskilt riktat till tjejer Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Anordnat en resa till USA Ett hockeyevent för 3 pers, riktat till samtliga sektionsmedlemmar Gjorde reklam för plums och dåre i dbuggen QN drivs gemensamt mellan Data och Media (och så även QN's fester). Vi har bl.a. planerat en spelkväll med Pictionary och provat att måla med olika material. Måste säga att.4.3. och.4.3. är ganska snarlika och tvetydiga. Men iallafall har vi anordnat dåre. Det var najs. Nu satsar vi stenhårt på afterskin. Aktivitet: Årlig uppsättning av METAspexet. Finns flera undergrupper som gör olika saker. Huvudsakligen handlar det om samarbete, förtroende och personlig utveckling. Det varierar mellan grupper men t.ex. dansgruppen främjar även fysisk hälsa, skådespelarna får erfarenheter inom presentationsteknik och scenkunskap, PR-gruppen gör bland annat hemsida och tryck som kan anses studierelaterat. Vi har helt enkelt börja jobba i varje undergrupp (utom musikgruppen) för att sammanstråla till det slutgiltiga spexet. Alltså, fick precis världens idé om att ha typ en META-festival där olika band från båda sektionerna spelar. Så därför kryssade jag i ej påbörjad! Medias styrelse var inbjuden till skfites-gasquen av tidigare styrelsen. De var väldigt glada över att få närvara, och mellan finns det även planer på att hålla en gemensam middag. Vi har ännu inte hunnit diskutera frågan om fler stora gemensamma aktiviteter/evenemang med Media/andra sektioner från ett styrelseperspektiv. Vi ska ta kontakt med IT från Uppsala och Kista, men ska göra det inom en snar framtid för att fortsätta på det samarbete som finns sedan tidigare år. Vi har planerat att ha tre event tillsammans med Media under mottagningen. Förfest inför phösargasque, META-pub och META-gasque. Utöver det har vi även planerat en gemensam mottagningskonferens innan sommaren. 8. Studiesocialt.5 Alumniverksamhet

13 Responses.5.. En pub eller annan aktivitet ska hållas för datasektionens alumner..5. Sektionshistorikern ska ta fram, och i samarbete med andra anordna, återkommande aktiviteter för sektionens alumner. 9. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Gamlingarna kom och tog över en onsdag, det var trevligt!. 3. Näringslivssamverkan Responses 3.. En sommarjobbspub ska anordnas Ta fram en plan för att utveckla jobbportalen djobb till att bli ännu bättre på att föra samman dataloger med arbetsgivare. 33.3% 66.7% D-dagens nuvarande form ska utredas med särskild vikt på storlek och placering. 33.3% 66.7% Arbetsfördelningen inom Näringslivsgruppen ska bli tydligare för att öka effektiviteten och engagemanget i nämnden. 33.3% 66.7% Den interna FAQen som beskriver Näringslivsgruppens arbete ska göras mer omfattande. 33.3% 66.7% Utred möjligheter att utöka ansvaret för Näringslivsgruppen och deras inflytande i näringslivsfrågor på sektionen 33.3% 33.3% 33.3% 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Anordnat event med företag för att bekosta tidigare nämnda resa till USA Det förs diskussioner om NLGs roll och utveckling mellan styrelsen och näringslivsansvarig, men vi har inte tagit fram en plan på hur det här målet ska nås. Arbetet från styrelsens sida kommer att påbörjas inom en nära framtid.

14 Count Response 3. På grund av bristande förtydligande av ansvar och avsaknad av en tydlig planering blev sommarjobbspubens framtagande väldigt negativ påverkad i kombination med överlämningen och att många från NLG var bortresta/hade lov. Denna erfarenhet kommer att nyttjas för att garantera en sommarjobbspub till nästa år genom att allting ska vara glasklart i december månad inför nästa år. 3. Just nu arbetar vi med ett samarbete med kattis som vi hoppas kunna få mer annonser genom. Vi jobbar även med att få mer kontinuerliga mail-utskick genom att få en bättre mail-server och se till att det sak gå att skriva av sig från mailutskicket. 3.3 I dagsläget ser det ut som att D-Dagen kommer att vara lik D-Dagen 4. Anledningen till detta beslut är av återkoppling från företagen 4, samt hänsyn till att D-Dagen inte kan bli större än vad vi faktiskt kan ha tillräckligt många dataloger för. En styrka med D-Dagen är en riktigt bra målgrupp - om vi gör D-Dagen större kan vi tappa delar av den fördelen. 3.4 Just nu letar vi efter sätt att göra mailkontakt mer transparent till alla inom gruppen genom att undersöka flera olika alternativ för organisationer. De alternativt vi tittat på har inte varit gratis och därmed har jag inte kunnat tillämpa något av dessa ännu. Utöver det tittar vi just nu på att engagera fler inom nämnden genom att se över alternativen att sälja aktivt, istället för att vara en passiv mottagare av företag som kontaktar oss. 3.5 Detta har inte påbörjats då mitt fokus just nu ligger på att få en bättre struktur i gruppen enligt Genom att vi i dagsläget tittar på aktiv försäljning skulle detta kunna innebära att vi får en större del i att intressera företag för datastudenterna inom sektionen vilket som på sitt sett skulle kunna ses som en utökning av ansvaret.. Fundament 4. Organisation Responses 4... Utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur. 33.3% 33.3% 33.3% Se över sektionens nämnders invalsprocesser och verka för att dessa ska bli mer demokratiska. 33.3% 66.7% D-rektoratet ska införa strukturer som ska hjälpa sektionens funktionärer att effektivt jobba med verksamhetsplanen. 66.7% 33.3% Metoder för att synliggöra kårfullmäktiges arbete och dess påverkan på medlemmarna ska tas fram. 33.3% 66.7% Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt. 33.3% 66.7% D-rektoratets poster ska utredas för att ge en jämnare arbetsbelastning och minska risken för stress och utbrändhet. 33.3% 66.7% 3 3. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response

15 Count Response Vi har lagt en propp om att omformulera 4... Angående 4.. har vi fört samtal med mottagningen angående deras invalsprocess, vi kommer att fortsätta med samtal med andra nämnder och projekt som har inval. Vi diskuterar möjligheten att införa en invalspolicy som definierar hur en invalsprocess ska se ut, och kommer även att titta på hur rekrytering till nämnder fungerar i dagsläget. Vi hoppas at det nya upplägget av funktionärsrapporterna ska fungera som ett verktyg. Förhoppningen är att funktionärerna mer regelbundet ska betrakta verksamhetsplanen och planera hur de ska arbeta för målen som är relevanta för deras post. Vi kommer även att arbeta med målet genom funktionärssamtalen. Vi ska diskutera hur vi ska gå vidare med målet, men vi har påbörjat arbetet & 4..5 hoppas vi kunna göra en riktad insats för i slutet av terminen när THS verksamhetsår tar slut. Då funderar vi på att göra en gemensam satsning för både 4..4 och 4..5, men dessa är bara lösa planer än så länge är påbörjad, vi arbetar med att utveckla de interna rutinerna för styrelsen och försöker att reglera tiden som går åt till styrelsearbete varje vecka. Ledamoten för studiemiljöfrågor vill omstrukturera posten genom att lyfta ut ansvaret som studerandeskyddsombud till en separat post. Diskussionen och arbetet med målet kommer att fortsätta. Vi kommer att betrakta postbeskrivningarna inom styrelsen innan Val-SM. Nu arkiveras dbuggen i pärmar som kommer göra att de håller längre, än att de bara ligger i en låda. Ska köpa plastfickorna på måndag den 3/ :) 4. Fundament 4. Kommunikation Responses 4... Skapa fler mötesplatser för sektionens funktionärer i syfte att stärka samarbetet inom sektionen Förbättra samarbetet och kommunikationen med KTH och Akademiska Hus genom att skapa tydliga kontaktvägar mellan dessa och sektionen Skapa en kontaktkarta för sektionen För att få in fler aktiva medlemmar så ska riktade kampanjer skapas, exempelvis inför val, i syfte att uppmuntra till engagemang Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response Vi vill nå ut till många av de medlemmar som inte syns i den aktiva verksamheten, och därmed rikta kampanjer mot dom som målgrupp under ansökningsprocessen för mottagningspersonalen. 4.. har vi arbetat med genom att ha en teambuilding för funktionärerna i början av terminen. Utöver det fortsätter vi med funktionärsluncher, och har pratat om att införa en funktionärskonferens. 6. Fundament 4.3 Digital Utveckling Responses En ny, lättunderhållen webbplats ska utvecklas. 33.3% 66.7% Sektionens mejllistor ska ersättas med ett mer lätthanterligt mejlsystem. 3 3

16 Responses Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett system för funktionärstestamenten 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett lånesystem för sektionens utrustning 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett uppdraghanteringssystem för att enklare kunna fördela uppdrag inom och mellan sektionens nämnder 33.3% 66.7% Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten:ett valsystem för att underlätta val på sektionen. 33.3% 66.7% 3 7. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response dbuggen är fett digital Sakta har vi påbörjat att bygga ut de system som krävs för att migrera webbplatsen. Tanken är att en hel del små system ska kommunicera med varandra för att bygga upp webbplatsen för att på så sätt tillåta att moduler byts ut där det är lämpligt. Asså det var mer att jag håller på med backupen av bilderna och att jag håller på skriva ett program: daddegrafen som skapar en tavla med alla daddor som är "släkt" med vilka. 8. Fundament 4.4 Historia Responses Sektionens historieskrivning ska kompletteras för de saknade åren 8 och framåt Sektionens arkiv av dbuggen ska organiseras för att undvika förlust eller skada En FAQ om sektionens historia ska skrivas Rutiner ska införas för att säkerställa att sektionens historiska dokument regelbundet flyttas till KTH:s centrala arkiv. 9. Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response är inte påbörjad, men vi ska se vilka möjligheter vi har att fortsätta använda KTHs centrala arkiv även när det råder brist på plats hos KTH. Jag har inte påbörjat varken historieskriviningen eller börjat införa rutiner. Angående historieskrivningen har jag bara varit lat, dock angående sektionens historiska dokument vet jag inte hur jag ska gå till väga och behöver ledhjälp.

17 3. Fundament 4.5 Sektionslokal Responses Lampor i META skall bytas ut mot LED-lampor för att sänka inomhustemperaturen Trossriggen i taket i META ska modifieras så att det blir lättare att använda hyrda ljusarmaturer och annan dekoration Nya förtydligade och simplifierade städrutiner ska införas Hur har du/ni gått tillväga för att nå ovanstående mål? Count Response En folder med information till de som vill ordna fest. Jag och Viktor Ceder (Media) har börjat på ett dokument. Detta har fått tagit en mindre prio då vi har andra projekt just nu, men det kommer vara klart innan vi går av. 3. Finns det något annat som du vill rapportera? ResponseID Response 9 Revisor: Förvaltningsrevisionen fortlöper. Prylis: Jag har dragit igång det min föregångare påbörjade, nämnden Prylmångleriet och valt in 3 medlemmar. Vi har haft försäljningar och kommer att fortsätta ha dem regelbundet varannan vecka. Utöver detta så har årskursmärken till ettan beställts och sektionsstickers tryckts upp. Just nu håller jag på att kolla på bättre förvaringssätt för inventarier för att bättre hålla reda på inventeringen. 3 Informationsansvarig: Raspberry PIs har köpts in för att få igång alla tre TV-apparaterna i META. 4 Ärkedemon: Ja! Vi har många taggade ettan och tvåan som repar varje söndag! Låter som att feta grejer är på gång. Och DJ-utrustning har dykt upp på en och annan pub. Annars så har jag legat väldigt mycket på lågsidan pga annan aktivitet på sektionen, men det är bara att hojta till om man vill sysselsätta sig med musik! 5 Konglig Öfverdrif: Vi äger på det här med mottagning. Allt går framåt. Titel är bäst. Saker är i rullning. No problems. Vi kör på bah. 6 Sångbok: Jag har inte gjort något dags att börja snart? Mvh David Karlbom 7 Projektledare dåre5: Bokföringen är på gång! Ish. 8 Studs: Det går bra. Pengar finns. Vi slår snart förra året! Klubbmästare: Allt går bra och vi har det jävligt skoj, ingen dog på plums! :-D Chefredaqteur: Har fått lära mig att ordf vid tillfällen kallas Lollo av sin syster och det gör mig väldigt glad, men i övrigt ingenting Qulturattaché: QN är på tisdagar, QN är najs, QN har godis och spel! 3 DIU:

18 ResponseID Response 4 Jämlikhetsnämndens ordförande: Anonyma tentor kommer till KTH. 5 Storebror: Ansökan till den bästa mottagningen någonsin har öppnats. Schemaläggningen av mottagningen är klar. Vi har förtydligat hur ansökningsprocessen till mottagningen fungerar. 6 D-mulle: Vi har köpt en sektionsbil, fixat bilförsäkring, och jobbar på att fixa parkeringsplats till den vid KTH. Nya regler för utlåning av bilen ska sättas upp, och dessa ska vara strikta för att denna bil inte ska gå samma öde tillmötes som den förra sektionsbilen. 7 : Det går bra att ta över bokföringsansvaret. Jag har tillsatt personer som bokföringsansvariga och vi ska på bokföringsutbildning nu i morgon. Genom att ha stycken ansvariga minskas beroendet av den enskilda individen vilket gynnar NLGs autonomitet samt även den invididuella pressen på de som gör bokföringen. Att ha tillsatta kommer förhoppningsvis göra det möjligt att enklare föra ner kunskapen genom generationerna. 8 Konglig Lokalchef: Har utredit e-cigg och nötförbud, motion på detta SM. Skylten är påväg. Kommer bli najs. Råttgift har lagts ut i kulvertarna, första dagen tog dom råttor, så snart är vi av med Akademiska Mus! I sommar kommer META stängas helt för att vi ska kunna ha gift innuti lokalen. Planerar Exscapo. Ska köpa in Hoodies. Raggat nya medlemmar. Varit på Lokalråd. Nästa lokalråd kommer vara i META. 9 Öfvermatrona: KÖN anordnade i början av terminen en middag som alla sektionsmedlemmar fick anmäla sig till. Just nu är planeringen av Tjejgasquen (som är den 7e mars) i full gång. KÖN har anordnat ost och vinkväll, ett näringslivsevent, middag och nu snart tjejgasque. Alla sektionsmedlemmar är välkommna till evenemangen men KÖN arbetar aktivt för att få så många tjejer som möjligt att delta. 3 Sektionshistoriker: 3 Studienämndens ordförande: 3 Sektionsidrottsledare: Vi har fortsatt med veckoliga aktiviteter och hockeyeventet blev mycket uppskattat och lyckat! Spelat THS-mästerskap i innebandy och vi tog ett silver! Fått önskemål om ett badminton-event och ska undersöka möjligheterna till det. 33 PAS: I have acquired folders and requested space in the chapter storage to store all of my notes in paper. 34 Projektledare för METAspexet: Det finns flera projekt som är i behov av sponsor. Näringslivsgruppen har många kontakter. Finns det ingen möjlighet att utöka samarbetet mellan projekt och näringslivsgruppen? 35 Datas Art Director: Vi har inte gjort så mycket på sistone. Fokuserar på period 4 med teckningskvällar varje tisdag! 36 D-rektoratet:

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer