Observationer i VÅGA VISA våren 2011 samt uppföljning av observationer våren 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observationer i VÅGA VISA våren 2011 samt uppföljning av observationer våren 2010"

Transkript

1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/ Utbildningsnämnden Observationer i VÅGA VISA våren 2011 samt uppföljning av observationer våren 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att följa upp hur förskolan KUL:s ägare arbetar för att förbättra kvaliteten på förskolan KUL i Forum. Sammanfattning I detta ärende redovisas resultaten från observationer vid sju förskolor som Nacka genomförda våren 2011 i kommunsamarbetet om utvärdering i VÅGA VISA. Dessutom redovisas kundernas och medarbetarnas bild av verksamheten samt annan utvärderingsinformation om de observerade enheterna. Observationerna ska bidra till utveckling på de observerade enheterna och är också en del i nämndens utvärdering. Vårens observationer visar flera förskolor som fungerar bra, men även några med utvecklingsbehov. För en förskola föreslår Kultur- och Utbildningsenheten att kultur- och utbildningsdirektören följer upp hur ägaren arbetar för att förbättra kvaliteten. Kultur- och Utbildningsenheten har följt upp observationerna som genomfördes våren Förskolor/skolor har använt rapporterna för att utveckla verksamheten, och de förbättringsområden som uppmärksammats har som regel utvecklats. Ärendet I detta ärende redovisas resultaten från observationer genomförda våren Observationerna ingår i VÅGA VISA, kommunsamarbetet om utvärdering som utöver det professionella perspektivet genom observationer också visar kundernas bild genom enkätundersökningar och medarbetarnas genom självvärderingar. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (14) Här redovisas observationer av sju förskolor. Enheter som ska observeras tas normalt ut enligt ett rullande schema. Då kommunens grundskolor och gymnasieskolor inspekterats av Skolinspektionen under hösten och våren, har inga sådana skolor observerats. I denna skrivelse ges en kort sammanfattning av observationerna. Dessutom redovisas kundernas och medarbetarnas bild av verksamheten samt annan utvärderingsinformation om enheten. Avsikten är att med hjälp av tillgänglig information ge nämnden en fyllig bild av verksamheten vid de utvalda enheterna. Kultur- och utbildningsenheten följer upp observationer efter ett år för att ta reda på hur förskolan/skolan arbetat vidare med observationens resultat och vad som har hänt med de förbättringsområden som pekades ut. I bilaga 1 redovisas vad som framkom vid dessa besök. Kommunernas samordnare i VÅGA VISA har nu genomfört en översyn av metoderna i VÅGA VISA mot bakgrund av de nya styrdokumenten, samt de erfarenheter som har dragits de senaste åren. De nya metoderna börjar tillämpas hösten 2011 och avsikten är att metoden ska bli ett ännu bättre stöd till skolor och kommun i kvalitetsarbetet. Observationsmetoden beskrivs i bilaga 2. De fullständiga observationsrapporterna, tillsammans med ev kommentar från rektor/förskolechef. Observationer våren 2011: KUL Forum KUL Forum är en fristående förskola med en avdelning. Förskolan ingår i Rönnberg Friskolor AB. Förskolan har under flera år haft problem med sin personalsituation, med byte av personal och många vikarier. Personalen har för låg kompetens och förskolan saknar utbildade förskollärare. Förskolechefen har många goda idéer och vill att förskolans ska utvecklas men har haft svårt att genomföra dem på grund av många personalbyten. Det finns också brister i arbetet med förskolans läroplan vilket kan bero på bristande kompetens i arbetslaget.

3 3 (14) Figur 1:KUL Forum, genomsnittlig bedömning i observation, och kundenkät (självvärderingen redovisas inte pga litet antal personal) Annan utvärderingsinformation om enheten: Kundundersökningen resultat 2011 ligger under genomsnittet i kommunen och visar att det finns ett missnöje hos föräldrar med bland annat personalen som vuxenförebilder, barnens arbetsro och stimulans samt information om lärande. Kundundersökningens resultat har försämrats det senaste året på flera frågor. Andelen förskollärare var i oktobermätningen under genomsnittet (vid tiden för observationen tjänstgör dock ingen förskollärare). Personaltätheten var över genomsnittet. KUL i Boo KUL i Boo är en fristående förskola med en avdelning. Förskolan ingår i Rönnberg Friskolor AB. Kul förskolor har under en rad av år arbetat med att förbättra kvaliteten på verksamheten de är på väg men det finns fortfarande en hel del kvar att förbättra. Förskolan har haft stora problem med att rekrytera förskollärare. På grund av att förskolan inte har utbildade pedagoger blir det svårt att nå upp till läroplansmålen trots att förskolan har en mycket kompetent förskolechef.

4 4 (14) Figur 2: KUL i Boo, genomsnittlig bedömning i observation, och kundenkät (självvärderingen redovisas inte pga att litet antalet personal) Annan utvärderingsinformation om enheten: Kundundersökningens resultat har på flera frågor förbättrats sedan föregående år och resultaten ligger 2011 på flera frågor över genomsnittet. Föräldrar är bland annat nöjda med delaktighet i barnens lärande och kulturverksamhet. Förskola har ingen pedagogiskt högskoleutbildad personal i barngrupp. Personaltätheten var över genomsnittet i mätningen i oktober. Villa Caprifol Villa Caprifol är en fristående förskola som drivs som föräldrakooperativ. Förskolan har två avdelningar och arbetar med montessoripedagogik.. Förskolan behöver utvecklas inom området utveckling och lärandet utifrån läroplanens intentioner. Verksamheten är enligt observationen allt för mycket vuxenstyrd och ger barnen för lite utrymme för eget kunskapssökande och intressen. Dessa områden behöver utvecklas.

5 5 (14) Figur 3: Villa Caprifol, genomsnittlig bedömning i observation, självvärdering och kundenkät Annan utvärderingsinformation om enheten: Kundundersökningen visar att föräldrarna i hög grad är nöjda med verksamheten, och resultaten ligger på de flesta frågor över genomsnittet. Föräldrarna är bland annat mycket nöjda med trygghet och hur personalen fungerar som goda vuxenförebilder. Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal i barngrupp var i oktobermätningen 25 procent, vilket är något lägre än kommunens genomsnitt. Personaltätheten var högre än genomsnittligt. Rensättra Förskola Rensättra förskola har fyra avdelningar och startade i nya lokaler för fem år sedan. Förskolan är fristående och ingår i Vi som Växer AB. Rensättra förskola har en hög pedagogisk kvalitet, förskolan är en Reggio Emilia förskola. Det som utmärker en Reggio Emilia förskola är att de har en ateljerista och pedagogista som leder det pedagogiska arbetet och som inspirerar och handleder personalen i arbetet med barngrupperna. Handledningen gör att arbetet blir synligt och utvecklas. Förskolan har också satsat på olika kulturarbetare som arbetar med barnen som t.ex. en operasångare.

6 6 (14) Observationen i korthet: Figur 4: Rensättra Förskola, genomsnittlig bedömning i observation, självvärdering och kundenkät Annan utvärderingsinformation om enheten: Föräldrarna är i hög grad nöjda med förskolan. Resultaten ligger som regel över eller på genomsnittet för de olika frågorna. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning var i oktobermätningen 31 procent, något under kommunens genomsnitt. Personaltätheten var något under genomsnittet. Sunnebo Förskola Sunnebo förskola har tre avdelningar och startade för fem år sedan i nya lokaler. Förskolan är fristående och ingår i Vi som Växer AB och är också en Reggio Emilia förskola. Utmärkande för förskolan är fokus på barnens utveckling och lärande där förskolan får ett mycket högt betyg. Det finns ett stort intresse hos personalen för att inspirera barnen i sin utveckling och lärande. Förskolan arbetar med en tydlig dokumentation och med ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Sunnebo delar ateljerista och pedagogista med Rensätra förskola.

7 7 (14) Figur 5:Sunnebo Förskola, genomsnittlig bedömning i observation, självvärdering, kundenkät Annan utvärderingsinformation om enheten: Föräldrarna är i hög grad nöjda med förskolan. Resultaten ligger över eller på genomsnittet för de olika frågorna. Särskilt nöjda är föräldrar med kulturverksamheten. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning var i oktobermätningen 32 procent, något under kommunens genomsnitt. Personaltätheten var strax över genomsnittet. Lusthusets Förskola Lusthusets förskola är fristående och ingår i Pysslingens förskolor AB. Förskolan har fyra avdelningar och arbetar mycket med barnens lärande i naturen. Förskolan är och har varit en föregångare i arbetet med utomhuspedagogik och en inspiration för andra förskolor. Lusthuset har en mycket hög kvalitet på sin verksamhet både när det gäller barnens utveckling och lärande, ansvar och inflytande.

8 8 (14) Figur 6: Lusthusets Förskola, genomsnittlig bedömning i observation, kundenkät (svarsfrekvens 47%), självvärdering Annan utvärderingsinformation om enheten: Föräldrarna är i hög grad nöjda med förskolan. Resultaten ligger över eller på genomsnittet för de olika frågorna. Särskilt nöjda är föräldrar med kulturverksamheten. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning var i oktobermätningen 31 procent, något under kommunens genomsnitt. Personaltätheten var något under genomsnittet. Duvan Duvan är en fristående förskola som drivs som ett kommunalt föräldrakooperativ. Duvan har en avdelning och lokalerna finns i en äldre villa i Saltsjö-Duvnäs. Verksamheten är småskalig

9 9 (14) Figur 7:Duvan, genomsnittlig bedömning i observation, kundenkät. Självvärdering redovisas ej pga liten personalgrupp. Annan utvärderingsinformation om enheten: Kundundersökningen visar att föräldrarna är nöjda med verksamheten. Resultatet för olika frågor ligger nära genomsnittet, eller över. Föräldrar är särskilt nöjda med personalen och med kulturverksamhet. Andelen personal som har pedagogisk högskoleutbildning är 40 procent, strax över genomsnittet för kommunen. Personaltätheten är över genomsnittet. Kultur- och utbildningsenhetens kommentar Ett viktigt syfte med observationerna är att bidra till utveckling på de observerade enheterna. De diskussioner som förts i samband med överlämningarna av vårens observationsrapporter visar att rektorerna på flertalet punkter anser att observatörernas bilder träffat rätt och att observationerna är betydelsefulla för att utveckla kvaliteten framöver. Vårens observationer visar flera förskolor som fungerar bra, men också några förskolor med utvecklingsbehov. Det gäller framförallt förskolan KUL i Forum. Därför föreslår Kultur- och Utbildningsenheten att kultur- och utbildningsdirektören följer upp hur ägaren arbetar för att förbättra kvaliteten.

10 10 (14) Kultur- och utbildningsenheten planerar som tidigare att följa upp de terminens observationer ett år efter att de genomförts. Uppföljningen av observationerna för ett år sedan (se bilaga 1) visar att denna typ av uppföljning är viktig som ett stöd i förskolors och skolors arbete med observationsresultaten. Intervjuerna visar att observationsrapporterna använts aktivt på förskolan/skolan för att utveckla verksamheten. Det har som regel hänt en hel del med de förbättringsområden som uppmärksammats. Observationen synliggör också medarbetarnas arbete och ger dem positiv respons. Nästa år kommer att resurserna för tillsyn av förskolor utökas, för att säkra kvaliteten utifrån en förändrad läroplan. Metoderna i VÅGA VISA har setts över mot bakgrund av nya styrdokument, men också utifrån de erfarenheter som dragits under de senaste åren. Den nya metoden tillämpas från och med hösten Syftet är att ge förskolor och skolor ännu bättre stöd i sitt utvecklingsarbete. Vår bedömning är att de här redovisade observationsrapporterna i huvudsak håller en god kvalitet. Vid läsningen av rapporterna är det dock viktigt att vara medveten om att observationen delvis baseras på en ögonblicksbild en given vecka. Rapporterna har metodgranskats (se bilaga), men det går inte att utesluta att bilden påverkas av tillfälligheter vid observationstillfället. Monika Enhörning Förskoleexpert Carina Legerius Utvärderingsexpert Ylva Bandman Holmberg Skolexpert Bilaga 1: Uppföljning av observationer våren 2010 Bilaga 2: Metoden för observationer i VÅGA VISA Bilaga 3: Observationsrapporter med ev kommentar från förskolechef/rektor våren 2011

11 11 (14) Bilaga 1 Uppföljning av observationer våren 2010 Under våren har Kultur- och utbildningsenheten intervjuat rektor/förskolechef för de förskolor/skolor som observerades ett år tidigare. Syftet har varit att ta reda på vad som har hänt med de förbättringsområden som observationen visade på och att öka kunskapen om hur observation och självvärdering fungerar som kvalitetsverktyg för förskolor/skolor. Saltsjö-Duvnäs skola Skolorna har skickat ut rapporten till all personal. Rapporten har också uppmärksammats i rektorsbrev till föräldrar, samt tagits upp med föräldrarådet. Observationen genomfördes strax innan de två skolorna slogs ihop till en enhet, och förändringarna i samband med sammanslagningen har präglat skolans arbete det senaste året. Rektor har arbetat för att skapa en gemensam värdegrund och för att skapa gemensamma dokument mm när skolorna lades ihop. Spindeldiagrammen var ett bra hjälpmedel för att jämföra synen på skolan i olika perspektiv, menar rektor. De förbättringsområden som framkom i observationsrapporten återkom i skolinspektionens rapport under året. Rektor känner igen sig i observationsrapporten och de problem som lyftes fram, och hon tycker att det var bra att få det på pränt för att få extra kraft. Förbättringsområden som lyftes för båda skolorna var att arbetsområden tydligare behöver kopplas till mål och att elevernas inflytande över hur de ska nå målen bör öka. Skolorna har arbetat med detta och alla pedagoger får nu i uppdrag att beskriva sitt arbete för att tydliggöra målen. Men det här är en svår fråga, framhåller rektorn. Andra utvecklingsområden gällde att stödja eleverna att bli mer utforskande, att skapa en pedagogisk samsyn samt utveckla det pedagogiska ledarskapet. Sammanslagningen av skolorna har varit en kick för pedagogerna som nu fått kollegor som arbetar med samma skolår. De pedagogiska diskussionerna har därigenom ökat, och dessutom har man planerade pedagogiska träffar både för skola och fritidshem var tredje vecka. I den nya enheten har ledningens roll och ansvarsfördelning tydliggjorts. Skolan sätter också mål för hur långt man ska nå, t ex när det gäller simkunnighet, läskunnighet. Vi når mål som ingen trodde vi skulle klara, säger rektorn. Berguddens, Vårgärdets och Ringgårdens förskolor Alla tre förskolorna fick ett mycket positivt resultat i observationen. Rektor och biträdande rektor har gått igenom rapporten med personalen och i respektive förskoleråd. Även föräldrarna har fått ta del av Våga visa rapporterna samt kvalitetsredovisningen och de Balanced Score Card (styrkort för de kommunala skolornas verksamhetsuppföljning).

12 12 (14) Skolledningen känner igen sig i rapporten och observatörernas kritik t ex av barngudstjänsterna har lett till att de har upphört. Utifrån områden att förbättra så har man på Berguddens förskola arbetat med personalens bemötande av föräldrarna och på Vårgärdets förskola har personalen strukturerat upp uteaktiviteterna. Berguddens förskola har barnråd där minnesanteckningarna från mötet hade kommit i skymundan. Minnesanteckningar skrivs numera vid varje tillfälle. Förskolorna samarbetar mycket med skolorna. De har gemensamma planer och policydokument. Alla enheter har arbetat med kollegial handledning med Lars Andersson. Alla enheter gjorde självvärderingen men de har inte analyserat eller använt den efter observationen. När det gäller kvalitetsarbetet så utgår skolorna och förskolorna från den Utbildningspolitiska strategin och kundundersökningen. Under sommaren analyserar och omarbetas alla planer för att sedan träda i kraft till hösten. Neglinge och Solsidans skolor Skolorna har tagit upp rapporten på träffar med personalen, och det blev mycket positivt mottaget och tillfälle till teambuilding. Föräldrar har informerats genom föräldraråd och i informationsbrev. Skolledningen kände igen sig i rapporten, men fick ägna en del tid åt att rätta faktafel, och skolan har också en del synpunkter på genomförandet. Nyttan består i att det är ett verktyg för att gå igenom sin egen verksamhet, vilket är bra för medarbetarna. Men det var en del som observatörerna inte såg i verksamheten som fanns där, t ex planerings- och uppföljningsdokumentation. Skolan skulle gärna se att observationen pågick längre tid. Observatörerna gav mycket goda omdömen om skolorna. Observatörerna menade att strävansmålen behövde tydliggöras, men skolan tycker att det görs i uppföljningssystemet och genom bedömningarna av elevers måluppfyllelse i PODB. Alla elever har IUPlektioner. Skolorna har också arbetat med eleverna ska äga lärandet istället för som idag ofta läraren genom sk lärandedialog och kompetensutveckling med Ann Pihlgren om sokratiska samtal. Lännersta skola och förskola Den nuvarande rektorn hade inte börjat på skolan vid tillfället för observationen. Hon har tagit del av observationsrapporten och också diskuterat den med arbetslagsledarna och personalen på skolan respektive förskolan.

13 13 (14) Både personalgruppen och rektor känner igen sig rapporten. Rektor tycker också att hon har fått draghjälp av rapporten för att arbeta med fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete. Även skolinspektionens rapport bekräftar de utvecklingsområden som kommit fram i Våga Visa rapporten. All personal har tagit del av observationsrapporten och i slutet av vårterminen utvärderas arbetet genom Pysslingens styrkort och kvalitetsredovisningen. Självvärderingen har dock inte använts. Förskolorna har haft en planeringsdag där de har arbetat med frågeställningarna i observationsrapporten. All personal har involverats i arbetet med LPP (lokal pedagogisk planering) där skriftlig information och förtydligande av kursplaner är ett delprojekt. De utvecklingsområden som finns på skolan är att det måste finnas en bättre sammanställning av mål och kursplaner samt att webbverktyget Unicum måste fungera fullt ut. Skolan har haft problem med nätuppkopplingen. Samarbetet mellan skola och förskola måste förbättras. Dessa utvecklingsområden har förskolan och skolan arbetat med under läsåret. Nu sker samarbetet mer spontant i vardagen. Lännersta skola har påbörjat samarbete med de andra Pysslingskolorna och förskolorna i kommunen bl a för att göra ett gemensamt underlag för IUP.

14 14 (14) Bilaga 2 Metoden för observationer i VÅGA VISA I VÅGA VISA ingår förutom Nacka, Danderyd, Ekerö, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. Utvärderingen omfattar det professionella perspektivet genom observationer, kundernas perspektiv genom kundundersökningar samt personalens perspektiv genom självvärdering. Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhets- eller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, föräldrar, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. De områden som observeras följer läroplanernas målområden. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Observatörerna beskriver och bedömer där skolans arbete, resultat och utvecklingsarbete inom varje målområde. Innan rapporten är klar granskas den av oss tjänstemän, för att säkra att den är tydlig, tar upp de områden som ska tas upp och har en balans mellan beskrivning och bedömning. Rektor faktagranskar rapporten. Observationsrapporten överlämnas därefter till skolan som observerats och till kultur- och utbildningsdirektören. Rapporten fungerar som underlag för utveckling och åtgärder på skolan och används också som information till politiker och till föräldrar och elever. Ambitionen är att observera förskolor och skolor var tredje år, men tyvärr får särskilt många förskolor vänta längre än så. Från och med 2006 gäller observationerna hela enheter, dvs all verksamhet med samma chef observeras samtidigt. Observationerna är en viktig del i Nackas utvärderingssystem då de är ett sätt att fånga det mjuka i verksamheten, sådant som är svårt att mäta på annat sätt. Genom den kvalitativa metoden, som omfattar dokumentstudier, observationer vid verksamhets- och lektionsbesök samt intervjuer med ledning, personal, föräldrar och elever, skaffar sig observatörerna en bild av vad som sker på förskolan/skolan och hur det går till. Vid läsningen av rapporterna är det självfallet viktigt att vara medveten om att delar av observationen baseras på en ögonblicksbild som presenteras av de enskilda observatörerna.

Observationer i VÅGA VISA våren 2016

Observationer i VÅGA VISA våren 2016 2016-09-30 1 (15) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/239-630 Utbildningsnämnden Observationer i VÅGA VISA våren 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (16)

Tjänsteskrivelse 1 (16) Tjänsteskrivelse (6) 00-09-0 Dnr UBN 00/0-60 Utbildningsnämnden er i VÅGA VISA våren 00 samt uppföljning av observationer våren 009 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Observationer i VÅGA VISA hösten 2014 samt uppföljning av observationer hösten 2013

Observationer i VÅGA VISA hösten 2014 samt uppföljning av observationer hösten 2013 2015-02-02 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/239-630 Utbildningsnämnden Observationer i VÅGA VISA hösten 2014 samt uppföljning av observationer hösten 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden 1. noterar

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015 2016-01-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/130-712 Utbildningsnämnden Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Observationer i VÅGA VISA hösten 2013 samt uppföljning av observationer hösten 2012

Observationer i VÅGA VISA hösten 2013 samt uppföljning av observationer hösten 2012 2014-02-05 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/63-610 1 (20) Utbildningsnämnden Observationer i VÅGA VISA hösten 2013 samt uppföljning av observationer hösten 2012 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014

Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014 2013-11-25 1 (6) Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014 Utvärderingsplanen visar Utbildningsnämndens kvalitetssystem. Planen visar också när resultat från olika uppföljningar och utvärderingar

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Observationer i VÅGA VISA våren 2015 samt uppföljning av observationer våren 2014

Observationer i VÅGA VISA våren 2015 samt uppföljning av observationer våren 2014 2015-09-01 1 (23) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/239-630 Utbildningsnämnden Observationer i VÅGA VISA våren 2015 samt uppföljning av observationer våren 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik 2017-05-09 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/101 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2011

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2011 2012-03-07 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Personal och grupper i förskolan hösten 2011 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. beslutar

Läs mer

Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet på IUP

Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet på IUP 2013-10-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/211-619 Utbildningsnämnden Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 2013-08-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/27-712 Utbildningsnämnden Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 2012-12-06 Innehåll 2 1. Inledning... 3 2. Utvärdering i VÅGA VISA... 4 3. Verksamhetsberättelse... 6 4. Utveckling av VÅGA VISAs metoder... 10 5. Vad händer efter observationen?...

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 2016-05-09 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/83-630 Utbildningsnämnden Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 2015-10-23 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Observationsrapport Saltängens förskola Nacka kommun

Observationsrapport Saltängens förskola Nacka kommun rapportbeskrivning Nacka 2001-11-09 08.20 Sidan 1 Samverkan om utvärdering Förskolan i Nacka, Tyresö och Sollentuna Observationsrapport Saltängens förskola Nacka kommun Observatörer: Bodil Brunn Christina

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 2014-09-04 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys för förskola, skola och vuxenutbildning 2014

Kvalitetsanalys för förskola, skola och vuxenutbildning 2014 Kvalitetsanalys för förskola, skola och vuxenutbildning 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Forssaängskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... 3 2.3. Personal...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011 -08-16 1(17) BUN Dnr /0211 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14 2014-09-08 1 (7) Kvalitetsanalys för Förskolan Kul i Forum läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Riktad insyn Sjöängens förskola

Riktad insyn Sjöängens förskola 2014-02-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-02-06 KFKS 2014/102-001 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Riktad insyn Sjöängens förskola Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar Välfärd

Läs mer

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process*

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Text av Susanne Bertelsen I den bästa av alla världar har skolan en strategi och en struktur för sitt utvecklingsarbete. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att finna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 /

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 / 2015-05-08 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 /127-631 Utbildningsnämnden Skolval 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Andelen föräldrar som

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2008

Kvalitetsredovisning år 2008 1 (6) Kvalitetsredovisning år 2008 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med att utveckla

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013 2014-02-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/60-719 Utbildningsnämnden Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Skolvalet till hösten 2016

Skolvalet till hösten 2016 2016-04-05 (Korrigerad 2016-04-12) 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/109 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2016 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2.

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Vi ser fram emot att ha mer konkreta samtal med Värmdö kommun där vi kan ha fortsatta diskussioner om behov av förskoleplatser och profil på dessa.

Vi ser fram emot att ha mer konkreta samtal med Värmdö kommun där vi kan ha fortsatta diskussioner om behov av förskoleplatser och profil på dessa. 215-3-25 INTRESSEANMÄLAN Pysslingen Förskolor och Skolor AB anmäler härmed sitt intresse att driva förskoleverksamhet i Porslinsstaden enligt Vill du och ditt företag bygga en förskola i Porslinskvarteren,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR 2015-2016 Saltsjö-Duvnäs förskolors verksamhetsplan 2015/16 Organisation Saltsjö Duvnäs förskolor består av Långsjöns förskola med fem avdelningar och Saltängens

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lusthuset läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lusthuset läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lusthuset läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kundundersökning och VÅGA VISA i kultur- och musikskolor

Kundundersökning och VÅGA VISA i kultur- och musikskolor 2013-02-20 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2011/14-869 Kulturnämnden Kundundersökning och VÅGA VISA i kultur- och musikskolor Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014. FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014. FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka KVALITETSREDOVISNING 2013-2014 FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka Innehåll Inledning... 2 Sammanfattande bedömning... 3 Prioriterade områden för ökad måluppfyllelse 2014/2015... 4 Förskolans verksamhet och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Bolinders förskola Kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Ericson Tf. förskolechef 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER,

Läs mer

Årsrapport 2010/2011

Årsrapport 2010/2011 2011-11-22 Årsrapport 2010/2011 Innehåll 2 Innehåll...2 1. Inledning...3 Innehåll...3 Målgrupp...3 Begrepp...3 2. Utvärdering i VÅGA VISA...4 Observationer...4 Kundundersökningen...4 Självvärderingen...5

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orgona förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orgona förskola,

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LILLELUNDAS FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor ENHET Lillelundas förskola samt pedagogisk omsorg TIDSPERIOD 2010-2011 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Strands förskolor och skola Sammanfattning Analys av och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten Åtgärder för förbättring 2. SAMMANFATTNING Strands förskolor och

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016/2017 Förskolan St:Jörgen

Kvalitetsrapport 2016/2017 Förskolan St:Jörgen Kvalitetsrapport 2016/2017 Förskolan St:Jörgen Förskolan St. Jörgen startade 2005 med fem avdelningar, 2011 utökade vi och idag går 175 barn hos oss fördelat på 10 avdelningar. Förskolan ligger vackert

Läs mer