Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden"

Transkript

1 Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

2 Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare

3 Utvärderingssamarbetet inom VÅGA VISA Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö Kundundersökningen omfattar fler kommuner Från förskola till vuxenutbildning, och även musikoch kulturskola Började med observationer i grundskolan 1998

4 Att mäta kvalitet är dock först en fråga om elevernas rättigheter. De har rätt till det bästa som finns tillgängligt. Det får inte vara ett lotteri (..). Mervyn Benford

5 Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Läroplan för grundskolan Kundundersökning Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer? Föräldrar: Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan Elever: Jag är med och planerar mitt skolarbete Jag tar ansvar för mitt skolarbete Självvärdering Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer? Jag ger elever goda möjligheter till ansvar och inflytande Jag ser till att elever har inflytande över innehåll samt arbets- och redovisningssätt Jag ser till att elever tar ansvar för det egna lärandet och är delaktiga i den individuella utvecklingsplanen Observation Beskriv och bedöm Ansvar och reellt inflytande över verksamheten i sin helhet, lyhördhet för idéer, former för kommunikation Inflytande över innehåll och arbets- och redovisningssätt Ansvar för det egna lärandet och delaktighet i den individuella utvecklingsplanen

6

7 Kundundersökning Årlig Första gången Undersökningen riktas till föräldrar med barn i familjedaghem, förskola, förskoleklass samt skolår 2, 5 och 8 i grundskolan elever i skolår 5 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet studerande i vuxenutbildning 89 procents svarsfrekvens 2009 i Nacka (+29% sedan 2005)

8

9

10 Exempel på resultat

11

12 Kundundersökning - resultat Föräldrar och elever i alla kommuner och för samtliga målområden är i hög grad nöjda. Föräldrar till barn i familjedaghem mest nöjda. Minst nöjda är fortfarande elever i år 8, trots en förbättring. Stora skillnader mellan olika skolors resultat Små skillnader mellan genomsnitt för olika målområden är skillnaderna mycket små. Små skillnader mellan kommunerna. Nacka och Danderyd något bättre, Upplands Väsby lägre.

13 Underlag för att följa upp kommunens mål Reellt inflytande Förskoleverksamhet Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara (%) Förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan (%) Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan (%) Andel föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov (%) Gymnasieutbildning Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna (%) Vuxenutbildning Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna (%) Målnivå 2009 Utfall 2009 Målnivå 2008 Utfall 2008 Trend

14 Exempel på kommuners analys: Allt fler förskolor har hög andel föräldrar som är nöjda med förskolans verksamhet i Nacka

15 Observationer Förskolor och skolor observeras som regel vart tredje år. Alla enheter med samma rektor/chef observeras samtidigt. Pedagoger ledigt från ord tjänst under 1-2 veckor Lag med observatörer med olika kompetenser och från olika kommuner Exempel: Skola med 300 elever: 2 observatörer, 10 dagar Förskola med 50 barn: 2 observatörer, 5 dagar

16 Vad ger en observation? En kvalitativ bild som kompletterar kvantitativ statistik (kundundersökning, prov och betyg) Skolan får underlag i kvalitetsarbete - verktyg för utveckling Utifrån-perspektiv på verksamheten Visar upp starka sidor Synliggör förbättringsområden

17 OBSERVATIONSRAPPORT Nyholmska skolan Nacka kommun Madeleine v. Strauss, Tyresö Margareta Persson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö mars 2006 Dokument Intervjuer med barn, elever, personal, ledning Besök i verksamhet Faktagranskning Metodgranskning Överlämningsmöte Nämnd, skola, tjänstemän, föräldrar och elever

18 En Observatör... är väl insatt i gällande styrdokument är en erfaren och erkänt skicklig pedagog har god social kompetens har visat på intresse för skolutvecklingsfrågor har vana att uttrycka sig i tal och skrift har förmåga att se samband och dra slutsatser har mod att uttrycka vad han/hon ser

19

20 Bedömningar i observationer per kommun 2008/09 Normer och värden Utveckling och lärande Ansvar och inflytande Skola och hem Bedöming och betyg Styrning och ledning Antal observerade enheter Övergångar, samverkan, omvärld Genomsnitt av samtliga Danderyd 12 3,2 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 2,4 2,8 Ekerö 4 4,0 3,1 2,9 3,7 3,1 3,3 Nacka 20 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1 2,7 3,0 3,1 Salem 4 2,5 2,7 2,9 3,0 2,0 2,6 2,8 2,7 Sollentuna 17 3,3 2,7 2,8 3,2 2,6 2,9 2,7 2,9 Tyresö 10 3,2 2,7 2,7 3,0 3,0 2,4 2,4 2,8 Upplands Väsby 16 2,8 2,8 2,7 3,1 2,5 2,3 2,9 2,8 Värmdö 14 3,1 2,8 2,6 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 Totalt 97 3,2 2,8 2,8 3,0 2,8 2,7 2,7 2,9

21 Exempel på kvalitetsutveckling med hjälp av VÅGA VISA: I observationer följs förbättringsområden i föregående observation upp Förbättringsområden i tidigare rapport (2003) Det är svårt att få en bild av skolans mål och strategier vad rör såväl organisation som undervisning. Det är otydligt hur verksamheten ska utvärderas Den inre miljön Att i undervisningen finna en balans mellan eget arbete, lärarledd undervisning och laborativa arbetssätt. Nuläge: Skolan har tydliga övergripande mål och visioner, som är framtagna i samarbete med föräldrar och elever. Skolan har upprättat en tydlig plan för olika utvärderingar under läsåret. Renoveringen av huvudbyggnaden är klar. Paviljongerna kvarstår, där det ser skräpigt och slarvigt ut. Vi kunde under våra besök i klasserna se variation i undervisningen med elevaktivt eget arbete varvat med lärarledda lektioner.

22 Exempel på kommuners analys: Uppföljning av tidigare observationsrapporter i Sollentuna 37 förbättringsområden i observationer från följdes upp i observation 08/09 18 av hade åtgärdats helt och 10 delvis. Förbättringar gällde bl a underlag för utvecklingssamtal, strukturer och rutiner i organisationen, kvalitetsredovisningar, samverkan i övergångar, mål och handlingsplaner Däremot har inte förbättringsområden gällande elevinflytande och pedagogisk dokumentation utvecklats i samma grad, även om utvecklingsarbete pågår på 4 enheter

23 Självvärdering Hur ligger skolan till på de olika målområdena enligt personalens bedömning? Genomförs 14 dagar före en observation men kan också användas separat Används för att vidga bilden av skolan i samband med överlämning av observation (men själv-värderingen är inte grund för observationen) Individuell bedömning i digital enkät

24

25

26 Exempel på kommuners analys: Hur arbetar pedagoger? - självvärderingsresultat i Nacka Jag stödjer barn/elever/studerande att utveckla ett rikt och nyanserat språk...att bli utforskande och självständiga...att kunna samarbeta att självständigt formulera ståndpunkter och tänka kritiskt...att se helheter och sammanhang Jag använder ett varierat arbetssätt tillsammans med barn/elever/studerande Jag stimulerar barn/elever/studerande till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov Jag dokumenterar och följer upp barns/elevers/studerandes utveckling och lärande Jag d o kumenterar och följer up p mina arb etsmetoder D en f ysiska miljön stödjer utveckling och lärande Jag följer systematiskt upp och analyserar kunskapsresultat Jag ger barn/elever/studerande god återkoppling på deras utveckling och lärande Mål och kriterier i läroplan och kursplaner är väl kända av elever/stud erande 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 Instämmer helt 3 ej svar 2 1 Instämmer inte alls

27 Bedömning i olika perspektiv för de 13 förskolor som observerats i VÅGA VISA under 2009 i Nacka Styrni ng och lednin g Överg ångar, samve rkan, Norm er och värde n 4,0 3,0 2,0 1,0 Skola och hem Utvec kling och läran Ansvar och inflyta nde Observation Styrnin g och lednin g Överg ångar, samve rkan, Norme r och värden 4,0 3,0 2,0 1,0 Skola och hem Utveck ling och läran Ansvar och inflyta nde Kundundersökning Självvärdering Styrnin g och lednin g Överg ångar, samve rkan, Norme r och värden 4,0 3,0 2,0 1,0 Skola och hem Utveck ling och läran Ansvar och inflyta nde

28 Samband mellan bedömning i observation av utveckling och lärande och andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i barngruppen, förskolor i Nacka 2009

29 Vad leder utvärderingen till?

30 Hur stor nytta har rektorer haft av observationerna för att utveckla verksamheten? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1 Ingen nytta 2 vet ej 3 4 Stor nytta 10% 0% /2007 före 2006

31 Enkätundersökning till rektorer visar att Observationerna övervägande positivt. I de fall det finns missnöje med nyttan menar rektor att den inte genomförts på ett professionellt sätt. Självvärderingen har inte använts i den grad som förväntats och verktyget är inte det stöd för utveckling som det skulle kunna vara. Kundundersökningen är ett verktyg som fungerar väl och som används i hög grad i utvecklingsarbetet.

32

33 Föräldrar om kundundersökningsresultat som underlag inför skolval Har en känsla av att den ger en rätt sann bild av hur verkligheten är i en skola. Även om skolan skriver tjusiga saker i sin presentation kan JämförareN visa något helt annat. Jag jämförde skolorna vi övervägde och alla hade bra resultat. Det gjorde att jag kände mig lugn och trygg, att vilken skola vi än skulle hamna i skulle mitt barn få en bra grund.

34 Höjda betyg i VÅGA VISA-kommunerna Grundskolebetygen för VÅGA VISA- kommunerna har ökat mer mellan 2004 och 2009 än i länet och riket. I vilken grad har utvärderingen i VÅGA VISA bidragit till detta? VÅGA VISA har lett till fokus på läroplanens målområden, och blivit ett verktyg för att utveckla mål- och resultatstyrningen i våra kommuner.

35 Effekter av utvärderingen i VÅGA VISA Underlag för kvalitetsutveckling Information och insyn Signalsystem och goda exempel Vi lär av varandra Fokus på rätt saker

36 Starka sidor Resultat i VÅGA VISA används i måluppföljning, i kvalitetsredovisningar och verksamhetsutveckling Den nya metodboken bedöms fungera väl Utbildningen för observatörer har vidareutvecklats och används mer strategiskt. Kundundersökningen är välfungerande och ger skolorna och kommunerna värdefullt underlag i kvalitetsarbetet.

37 Utvecklingsområden Rekrytering, utbildning av observatörer, återkoppling samt uppföljning av uppdragen avgörande för kvaliteten i observationerna Längre uppdrag för observatörer.seniorobservatörer. Förskolor och skolor observeras inte vart tredje år, som ambitionen tidigare varit. Få enheter i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, musik- och kulturskola - ytterligare samarbetspartner här? Självvärderingsverktyget kan behöva utvecklas

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer