Kundundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning 2012"

Transkript

1 d Dnr UBN 2011/ TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten i uppdrag att följa upp resultaten i de grundskolor där eleverna är missnöjda med arbetsro och delaktighet Ger Kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att följa upp resultatet med Designgymnasiet Sammanfattning Denna skrivelse analyserar kundundersökningen som genomfördes i januari-februari 2012 i förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomförs i samarbete med andra kommuner i VÅGA VISA. De generella tendenserna i årets undersökning är mycket glädjande, med positiv utveckling för grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan över tid. För alla svarsgrupper utom en ligger andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt sett i Nacka över genomsnittet för samtliga kommuner I flera svarsgrupper tillhör Nacka de kommuner som har bäst resultat. Även i gymnasiet ligger Nackas resultat över genomsnittet för kommunerna. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ligger fortfarande strax över genomsnittet, trots att Nackas andel minskat något de senaste åren. Information om mitt barns lärande och dokumentationen av lärandet fortsätter att vara utvecklingsområden för förskolan. Ärendet En viktig del i Utbildningsnämndens utvärderingsplan är att följa upp vad föräldrar, elever och studerande i förskolor, familjedaghem och skolor anser om verksamheten. Den kundundersökning som redovisas i detta ärende genomfördes i januari - februari Undersökningen är en del i VÅGA VISA, samarbetet om utvärdering som Nacka deltar i. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (12) Undersökningen genomfördes i Danderyd, Ekerö, Sollentuna och Upplands Väsby, Tyresö, Värmdö, Vallentuna, Norrtälje och Täby. Årets undersökning genomfördes inte i svarsgruppen föräldrar åk 8 eftersom kostnaden annars hade överskridit beloppsgränsen för den upphandlingsform som använts. Svarsfrekvensen har ökat i flertalet svarsgrupper sedan föregående undersökning, och varierade från 95 procent i elever i årskurs 5 till 79 procent i gymnasieskolan. Flera frågor i årets undersökning för förskola och grundskola har formulerats om med anledning av de nya styrdokumenten och för ökad kvalitet i undersökningen. Dessförinnan har flertalet frågor varit oförändrade sedan 2005 eller De frågor som här jämförs över tid har där inte annat anges samma formulering som tidigare. I denna skrivelse redovisas först andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt över tid och i jämförelse med de övriga kommunerna. Därefter redovisas resultat på olika frågor för förskola, grundskola och gymnasieskola, med fokus på större förändringar över tid och nya frågor samt frågor som ingår i Utbildningsnämndens måluppföljning. I ett särskilt avsnitt redovisas en fördjupad uppföljning av resultaten för fyra skolor utvecklats när det gäller arbetsro som Utbildningsnämnden beslöt om i mars Resultat per förskola och skola finns på kommunens webbplats och i analysverktyget Jämföraren 1. De flesta är nöjda med verksamheten Liksom tidigare är de allra flesta nöjda med verksamheten. Allra mest nöjda är föräldrar med barn i familjedaghem. Mest missnöje finns bland elever i årskurs 8 och i årskurs 2 i gymnasiet, även om de flesta är nöjda även där. Mönstret att andelen nöjda minskar med stigande ålder har konstaterats även i tidigare undersökningar och gäller särskilt för dem som väljer den högsta graden av instämmande (svarsalternativet Stämmer mycket bra). Detta mönster återfinns också i de övriga kommunerna. Andelen nöjda föräldrar och elever ökar över tid Totalt sett har andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten ökat så gott som varje år, och även i år noteras en ökning Välj Förskola&Skola, därefter den verksamhet det gäller, t ex förskoleverksamhet, och Mål och kvalitet. 2 Den totala andelen nöjda har ökat tydligt även när hänsyn tas till att föräldrar åk 8 inte ingår, där andelen nöjda som regel är något lägre.

3 3 (12) Trenderna över tid ser olika ut för olika verksamheter. Bland föräldrar med barn i förskola och familjedaghem har andel nöjda ökat över tid, men andelen har minskat svagt i förskolan de senaste åren och fluktuerat i familjedaghemmen. I grundskolan är trenderna över tid inte lika tydliga noteras dock en ökad andel nöjda jämfört med föregående år i samtliga svarsgrupper, både bland elever och föräldrar. Andel föräldrar som är nöjda med fritidshemmet har också ökat tydligt i både förskoleklass och årskurs 2 sedan föregående år. Andelen nöjda är den högsta sedan undersökningen började genomföras. I gymnasieskolan har det tidigare funnits en tydlig positiv trend över tid. I fjol minskade andelen nöjda, och i år har andelen ökat svagt. I särskolan, där antalet svar är relativt litet, varierar resultaten över tid års resultat är det mest positiva hittills. Figur 1: Jag är nöjd med verksamheten i förskolan/familjedaghemmet/skolan, andel (%) föräldrar och elever som instämmer, resultat per verksamhet, kundundersökning Nacka

4 4 (12) Nacka jämfört med övriga kommuner i undersökningen Nackas resultat står sig även i år mycket väl vid en kommunjämförelse. För alla svarsgrupper utom en ligger andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt sett i Nacka över genomsnittet för samtliga kommuner I flera svarsgrupper tillhör Nacka de kommuner som har bäst resultat. Det gäller elever och föräldrar i åk 5, elever i åk 8 samt föräldrar i särskolan. Bland föräldrar i åk 2 är andelen som är nöjd med verksamheten i skolan på genomsnittet. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ligger fortfarande strax över genomsnittet, trots att Nackas andel minskat något de senaste åren. Allra mest nöjda med förskolan är föräldrarna i Danderyd, som ökat sitt redan höga värde. Även i gymnasiet ligger Nackas resultat över genomsnittet. Här har Sollentuna högst andel nöjda elever. Danderyd har inte genomfört kundundersökningen i år i grundskolan, då skolinspektionens undersökning har genomförts i samband med inspektionen av kommunen, men Danderyd har tidigare haft allra bäst resultat i flera svarsgrupper i grundskolan. Skillnaderna mellan genomsnittsvärdena mellan kommunerna måste dock betraktas som relativt små. Skillnaderna mellan olika skolors resultat är betydligt större. Tabell 1: Jag är nöjd med verksamheten i förskolan/familjedaghemmet/skolan/på fritidshemmet, resultat per svarsgrupp, andel som instämmer (3+4) 2012, per kommun (gula värden ligger klart över genomsnittet) Totalt Nacka Sollentuna Förskola Nackas resultat för förskolan ligger för de flesta frågor på eller i en del fall strax över genomsnittet för kommunerna som genomfört undersökningen. I förskolan har två nya frågor introducerats: Upplands Väsby Ekerö Danderyd Föräldrar Förskola Föräldrar Familjedaghem Täby Tyresö Värmdö Norrtälje Vallentuna Föräldrar Förskoleklass - fklass Föräldrar Förskoleklass - fritidshem Föräldrar Åk 2- skola Föräldrar Åk 2 - fritidshem Föräldrar Åk Föräldrar Åk Elever Åk Elever Åk Elever åk 2 gymnasiet Föräldrar särskola

5 5 (12) Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk. 84 procent av föräldrarna tycker att det stämmer, vilket är genomsnittligt för kommunerna. Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik. 77 procent av föräldrarna instämmer, strax över genomsnittet för kommunerna. Båda frågorna kan anses ha fått gott resultat. Förskolorna har under de senaste åren generellt ökat kompetensen hos pedagoger inom barns språkliga och matematiska utveckling. Samtidigt kan vi konstatera att det finns tydliga skillnader mellan förskolorna. På en del förskolor anser så gott som samtliga föräldrar att förskolan arbetar med språkutveckling och matematikförståelse, medan på andra förskolor är detta inte tydligt för flertalet föräldrar. När det gäller påståendet Jag får tydlig information om mitt barns lärande har andelen missnöjda föräldrar minskat något. 13 procent av föräldrarna tycker att det påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. Föräldrarna uttrycker också viss osäkerhet kring dokumentationen av barnens lärande. 8 procent tycker att det stämmer ganska eller mycket dåligt att förskolan dokumenterar vad barnen lär sig. Dessa områden kan fortsättningsvis ses som utvecklings- och fortbildningsområden för förskolan. Även när det gäller föräldrars möjlighet till inflytande i verksamheten finns en osäkerhet bland en del föräldrar. De flesta är dock nöjda med det inflytande de har. Fler föräldrar än tidigare är nöjda med förskolans öppettider. 94 procent svarar att öppettiderna passar familjen, jämfört med 91 procent föregående år. Även i föräldrar med barn i familjedaghem är mer nöjda (andelen har ökat från 78 procent till 88 procent). Fler föräldrar svarar också att deras barn är ute varje dag med förskolan (från 90 procent till 95 procent). Grundskola Resultaten i svarsgruppen elever i åk 5 har förbättrats i flera avseenden, medan resultaten bland eleverna i åk 8 uppvisar en mer blandad bild vid en jämförelse över tid. Även föräldrarna är mer nöjda på flertalet frågor. Både elever och föräldrar i Nacka är också mer nöjda än genomsnittet för de nio kommunerna på flertalet frågor. Roligt att lära 78 procent av eleverna i åk 5 tycker att påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer stämmer, en tydlig ökning jämfört med året innan från 68 procent föregående år. I åk 8 är det bara 51 procent som instämmer, och andelen är oförändrad jämfört med föregående år. Nackas resultat i åk 5 är högst bland de nio kommunerna, och i åk 8 näst högst. Fler elever än föregående år svarar att de tycker att det är roligt att gå i skolan. Andelen har ökat tydligt i alla kommuner i både åk 5 och 8. Sannolikt har dock det faktum att frågan nu kommer först i enkäten medverkat till ökningen, vilket innebär att ökningen är svår att tolka. Andelen elever som svarar att det är roligt i skolan är 89 procent i åk 5 och 76

6 6 (12) procent i åk 8. Nacka har allra högst resultat bland kommunerna för elever i åk 8 och bland de högsta i åk 5. Elevers delaktighet Andelen elever som svarar att de är med och planerar sitt skolarbete har minskat tydligt i skolår 8 (från 77 till 63 procent). I åk 5 är resultatet oförändrat (75 procent). Att andelen i åk 5 är oförändrad i Nacka avviker från den generella trenden som är nedåtgående i flertalet kommuner som genomfört undersökningen i både åk 5 och åk 8. Nackas andel i både åk 5 och 8 är näst högst bland kommunerna. 70 procent av eleverna i åk 5 svarar att eleverna är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Motsvarande andel i åk 8 är 51 procent. Detta är högt jämfört med flertalet kommuner. Skillnaderna mellan skolorna är tydliga när det gäller elevernas delaktighet. I åk 5 svarar alla elever på Jarlabergsskolan, Strandparksskolan och Lännersta skola att de är med och planerar, medan mindre än hälften gör det på Sågtorpsskolan och Neglinge skola. Samma skolor ligger högt respektive lågt när det gäller om eleverna är med och bestämmer hur man ska arbeta. I åk 8 på Kunskapskolan i Nacka samt i Saltsjöbaden instämmer så gott som samtliga elever att de är med och planerar sitt skolarbete, medan mindre än hälften instämmer på Fisksätraskolan och Skuru skola. Trygghet De allra flesta elever känner sig trygga i skolan, 93 procent i åk 5 och 91 procent. Det bör dock noteras att andelen som tycker att det stämmer mycket bra har minskat något över tid, medan andelen som tycker att påståendet stämmer dåligt har ökat något och är nu 6-7 procent. De flesta elever anser att de behandlas väl av andra elever på skolan. Andelen som svarar att det stämmer dåligt är oförändrad, 6-7 procent. Nacka är en av de kommuner där flest elever tycker att tycker att de vuxna bryr sig om dem, och att eleverna bryr sig om varandra. Ca nio av tio tycker det i åk 5 och åtta av tio i åk 8. Ungefär lika många instämmer i att I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa och Skolan arbetar mot kränkande handlingar som t ex mobbning, och även här ligger Nackas resultat bra till. Det finns vissa skillnader mellan skolorna i elevernas svar när det gäller trygghet, men skillnaderna är relativt små. Det tre skolorna där eleverna i åk i högst grad anser att de vuxna ingriper om någon elev behandlas illa är Internationella Engelska skolan, Jarlabergsskolan och Sickla skola, medan Neglinge skola och Montessoriskolan Castello ligger lägst. Internationella Engelska skolan hamnar högt även i åk 8, liksom Vittra i Saltsjö- Boo.

7 7 (12) Arbetsro i grundskolan I 2012 års undersökning har påståendet om arbetsro formulerats om och lyder Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass. Bland elever i åk 5 instämde 74 procent i detta påstående, medan 24 procent inte tyckte att det stämde. I åk 8 är det färre som instämmer (64 procent), och fler som är missnöjda (33 procent). Det är svårt att bedöma betydelsen av den ändrade formuleringen, men om vi antar att formuleringen är likvärdig har resultatet förbättrats i åk 5, till skillnad från i flertalet andra kommuner, medan det försämrats tydligt i åk 8 jämfört med föregående år. Nackas resultat hör till de bästa bland de nio kommunerna. När en uppföljning av kundundersökningen 2011 redovisades i Utbildningsnämnden mars 2012 beslöt nämnden att ge kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av hur Ektorps skola, Jarlabergs skola, Maestroskolan, och Montessoriskolan Castello skola arbetar med arbetsron i skolan. Kultur- och utbildningsenheten konstaterade i ärendet att kvalitetsredovisningarna för de tre förstnämnda skolorna visade att skolorna tagit resultaten på stort allvar och arbetade på olika sätt med att förbättra situationen. Montessoriskolan Castello hade inte lämnat in någon kvalitetsredovisning. När man jämför resultaten över tid för en skola måste man vara medveten om att det är olika elever som ingår olika år. Att elever är missnöjda med arbetsro kan ha olika förklaringar, t ex relationer i elevgruppen, relationer till lärare, skolans arbete med trygghet och ordning och även yttre faktorer som lokalernas utformning. De åtgärder som har satts in kan ha förbättrat situationen för de elever som svarade året innan, men det kan också vara mer strukturella åtgärder som ger bättre resultat bland de nya eleverna i årskursen. Resultaten för de fyra skolorna har utvecklats olika: Jarlabergsskolan har klart bättre resultat när det gäller arbetsro i år (19 elever i åk 5 där 100% är nöjda 2012). Skolan skrev i sin kvalitetsredovisning att de skulle arbeta i elevrådet med frågor kring trivsel i skolan och där besluta om lärområden och aktiviteter utifrån elevernas önskemål och planering. På Maestroskolan är resultaten ungefär detsamma som föregående år (svar från 17 elever i åk 5 och 13 elever i åk ). Maestroskolan kopplade i sin kvalitetsredovisning samman den bristande arbetsron med sina trånga lokaler, där man saknar grupprum. Montessoriskolan Castellos resultat har försämrats i åk 5 (19 elever), medan de förbättrats något i åk 8 (32 elever). För Ektorpsskolan redovisas inget resultat då skolan endast hade 4 elever i åk I föräldrarnas svar i förskoleklass och åk 2 hade dock resultaten försämrats, och det finns ett visst missnöje med arbetsron. Även i årets undersökning är variationen mellan skolor betydande när det gäller eleverns upplevda arbetsro. De fem skolor där högst andel elever i åk 5 tycker att de kan arbeta utan att bli störda är Jarlabergs skola, Sickla skola, Vilan, Lännersta och Internationella Engelska skolan. Där instämmer mellan 87 och 100 procent i att de kan arbeta utan att bli störda. I åk

8 8 (12) 8 är andelen högst på Internationella Engelska skolan, Stavsborgsskolan och Myrsjöskolan (90 till 67 %). Högst andel missnöjda finns 2012 i åk 5 på Montessoriskolan Castello, Vittra i Saltsjö-Boo och Neglinge skola och i åk 8 Vittra i Saltsjö-Boo, Montessoriskolan Castello, och Maestroskolan. Kultur- och utbildningsenheten kommer att stämma av att skolorna med låga resultat redovisar åtgärder för att komma tillrätta med detta i skolans kvalitetsanalys som ska skickas in senast i början av september till kommunen. Rektor, lärare och kunskapskrav En fråga där resultatet sjunkit åk 8 är Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 73 procent instämde, jämfört 78 procent föregående år. Resultaten indikerar att de nya kunskapskraven inte nått ut lika väl som de tidigare målen och kriterierna. I åk 5 är resultatet oförändrat 84 procent. Nackas elever i åk 5 och 8 hör till dem som är allra mest nöjda med rektor på sin skola, och också tycker i högst grad att rektor lyssnar till vad eleverna tycker. Hela 94 procent tycker att de har bra lärare i åk 5, 87 procent i åk 8, också det mycket bra resultat vid en kommunjämförelse. Elevers datoranvändning Fler elever än föregående år svarar att de använder dator varje dag i skolan. Andelen som svarar att det stämmer mycket eller ganska bra har ökat från 44 till 52 procent i åk 5, och från 77 till 80 procent i åk 8. Även i år svarar pojkar i högre grad än flickor att de använder datorer dagligen (57 jämfört med 48 procent i åk 5, för åk 8 finns en skillnad enbart för andelen som tycker att det stämmer mycket bra). Datoranvändningen varierar mycket mellan skolorna; för åk 5 från mindre än tio procent på Idunskolan och Maestroskolan till 100 procent på Sickla skola och nästan 100 procent på Myrsjöskolan. I åk 8 ligger Internationella Engelska skolan och Myrsjöskolan högst (100 resp 95 procent), medan användningen är minst utbredd på Maestroskolan och Stavsborgsskolan (15 resp 28 procent). Sammantaget är datoranvändningen högre i kommunala skolor i åk 5, men i åk 8 är det istället fler elever i fristående skolor som använder datorer. En förklaring till detta är att skolor valt att börja med datorer i olika åldrar. Internationella Engelska skolan, som står för procent av svaren, har låg datoranvändning i åk 5, men i åk 8 använder alla elever datorer. Öppna jämförelser SKL, Sveriges kommuner och landsting, har utökat sina öppna jämförelser till att även omfatta elevernas bedömning. SKL har därför tagit fram sju frågor som man uppmanar

9 9 (12) kommunerna att använda i sina egna enkätundersökningar. Dessa frågor ingår i VÅGA VISAs undersökning. I den senaste rapporten med öppna jämförelser för grundskolan redovisas resultaten från 2011 års undersökning. Nackas resultat för åk 5 ligger genomgående något under genomsnittet för de 117 kommuner som redovisat uppgifter, särskilt när det gäller om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Som vi konstaterade ovan har resultaten sedan förbättrats för åk 5 i 2012 års undersökning. Resultaten i åk 8 ligger genomgående över genomsnittet för de 117 kommunerna, i synnerhet när det gäller om lärarna hjälper mig som elev i skolarbetet samt om jag får veta hur det går för mig. Ett genomgående resultat för både åk 5 och åk 8 är att andelen elever som svarar att påståendena stämmer mycket bra i Nacka är klart över genomsnittet. Gymnasieskolan Som framgått ovan ökar den genomsnittliga nöjdheten totalt svagt från föregående års resultat i kundundersökningen Svarsfrekvensen var förhållandevis hög 79 procent och över nittio procent på flera skolor. Nacka placerar sig också väl i jämförelse med övriga kommuner som ingått i undersökningen. Genomsnittet för gymnasieskolorna i Nacka är också bra. Anmärkningsvärt är att Designgymnasiet har sämst resultat genomgående medan Rytmus har bäst resultat på flest antal frågor men med en sämre svarsfrekvens än många andra skolor (68 procent). För Designgymnasiet bör noteras att det är förhållandevis få elever som ingår i undersökningen (32 svar) och en låg svarsfrekvens (54 procent). Ett missnöje bland eleverna när det gäller sådant som skolans ledning, information om framtida yrkesval är tydligt. Få elever kan tänka sig att rekommendera skolan till andra elever (1,4 mot genomsnittet 3,4 på den fyrgradiga skalan). Den fråga som gett det mest positiva resultatet är Jag känner mig trygg i skolan där samtliga skolor ligger mellan 3,9 (Rytmus) och 3,4 (DesignGymnasiet). De frågor som får sämst resultat är Utvecklingssamtalet med min mentor känns meningsfullt där genomsnittet är 2,8 med Nacka gymnasium enhet B i topp på 3,4 och DesignGymnasiet på 2,0. Den andra frågan är Jag får vara med och påverka innehållet på lektionerna som hamnar på samma genomsnitt (2,8) och med Nacka gymnasium enhet B på 3,1 samt DesignGymnasiet på 2,1. De frågor som Utbildningsnämnden har lyft fram får följande svar: Det är arbetsro på lektionerna får i genomsnitt 2,8 av eleverna med Nacka gymnasium enhet A och Rytmus i topp på 3,0. Det är dock ingen som är helt missnöjd på Rytmus medan Nacka gymnasium har några svar. Sämst resultat får Nacka gymnasium enhet B på 2,8 samt DesignGymnasiet på 2,1. Jag stimuleras till utveckling och lärande får i genomsnitt 3,1 med Rytmus i topp på 3,5 och DesignGymnasiet med lägsta noteringen på 2,3. Men här ligger även Vittra i Sickla, Nacka Enskilda gymnasium samt enheterna B och C på Nacka Gymnasium väl till (3,3 3,2).

10 10 (12) Många svarande tycker även att det är roligt att gå i skolan och att undervisningen håller hög kvalitet. På den första frågan ligger genomsnittet för skolorna i kommunen på 2,9 med högst resultat på Rytmus 3,6 och sämst på DesignGymnasiet med 1,9. Nacka gymnasium enhet A hamnar som andra nerifrån på 2,7. När det gäller undervisningens kvalitet ger eleverna i genomsnitt betyget 3,1 där Rytmus ligger högst på 3,6 och DesignGymnasiet på 1,6 och YBC på 2,6. Kultur- och utbildningsenhetens kommentar Kundundersökningen har flera syften. Den synliggör föräldrars och elevers syn på verksamheten, och ger förskolor och skolor ett underlag för sitt kvalitetsarbete. Undersökningen är också viktig för Utbildningsnämndens måluppföljning och kvalitetsarbetet på kommunnivå. Det tredje syftet är att ge föräldrar informationen inför skolval och i analys av verksamheten. Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen är att betrakta som en temperaturtagning som ger signaler, men där resultaten behöver analyseras vidare på olika sätt. För förskolor och skolor är resultaten ett av underlag för den kvalitetsanalys som görs som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Kultur- och utbildningsenheten kommer att särskilt följa upp att de grundskolor där eleverna uttrycker brister i arbetsron och i delaktighet analyser och sätter in åtgärder för att förbättra situationen. Om skolan inte lämnat någon kvalitetsanalys kan detta följas upp på annat sätt. Designgymnasiet resultat visar på ett missnöje med utbildningen, och även resultatmässigt har skolan haft en negativ utveckling. Kultur- och utbildningsdirektören kommer att följa upp situationen på skolan genom ett särskilt besök. Kundundersökningen utgör också underlag för tillsynen av förskolorna. De generella tendenserna i årets undersökning är mycket glädjande, med positiv utveckling för grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan över tid och bra resultat i förhållande till andra kommuner. För förskolan är resultatet mer genomsnittligt, och en viss försämring i en del avseenden, men resultaten måste ända anses som goda. Carina Legerius PerGunnar Rosengren Susanne Arvidsson Utvärderingsexpert Utbildningsexpert Förskoleexpert

11 11 (12) Bilaga Undersökningens metod Kundundersökningen är en del i VÅGA VISA, samarbetet om utvärdering som Nacka deltar i tillsammans med Danderyd, Ekerö, Sollentuna och Upplands Väsby. I årets undersökning deltog ytterligare fem kommuner, Tyresö, Värmdö, Vallentuna, Norrtälje och Täby. Samma målområden som i kundundersökningen används i observationer och självvärdering, vilket möjliggör jämförelser med de olika perspektiven. Undersökningen genomfördes för första gången I årets undersökning har frågorna setts över med hänsyn till de nya styrdokumenten för förskola och skola. Frågorna har också utvecklats med ledning av våra erfarenheter, test och synpunkter från en granskning som SCB genomfört. Gymnasieskolans frågor är oförändrade då de frågorna är gemensamma för länet. Årets undersökning genomfördes inte i svarsgruppen föräldrar åk 8 eftersom kostnaden då hade kommit över beloppsgränsen för den upphandlingsform som använts. Företaget Pilen har svarat för praktisk hantering och resultatbearbetning i årets undersökning. Svarsfrekvensen minskade föregående år, men har ökat i alla svarsgrupper utom två, men den tidigare nivån inte riktigt återhämtats. För elever åk 8 och elever i gymnasieskolans åk 2 har svarsfrekvensen minskat. Svarsfrekvenserna på totalnivå och för flertalet förskolor och skolor är goda. Alla föräldrar i särskolan/gymnasiessärskolan samt alla elever på introduktionsprogram i gymnasieskolan ingår i undersökningen, oavsett årskurs. Nacka Praktiska gymnasium deltog inte i årets undersökning. Ett tiotal familjedaghem har heller inte deltagit. Tabell 2: Svarsfrekvens i procent per svarsgrupp i Nacka kommun Svarsgrupp Föräldrar förskola Föräldrar familjedaghem Föräldrar förskoleklass

12 12 (12) Föräldrar år Föräldrar år Föräldrar år Elever år Elever år Elever gymnasieskola år Föräldrar särskola Föräldrar gymnasiesärskola Eleverna besvarar som regel enkäterna i skolan. Föräldrar fick enkäten direkt av förskolan/skolan eller via sitt barn. I årets undersökning används genomgående en fyrgradig skala, med svarsalternativen Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt. Etiketterna på svarsalternativen har ändrats något sedan föregående år frågor är gemensamma för kommunerna, medan ca fem frågor bestäms av resp kommun.

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Kartläggning av IT på skolor i Nacka 2013-11-25 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/236-630 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka 2011-11-18 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE 2011-11-25 Dnr UBN 2011/166-610 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass 370 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 2015-09-03 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (16)

Tjänsteskrivelse 1 (16) Tjänsteskrivelse (6) 00-09-0 Dnr UBN 00/0-60 Utbildningsnämnden er i VÅGA VISA våren 00 samt uppföljning av observationer våren 009 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 11 49 7 6 7,7 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 71 6, Genomsnitt 011 6 7 4 5,6 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 65 4 6 6,6 Genomsnitt

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer