Kundundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning 2012"

Transkript

1 d Dnr UBN 2011/ TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten i uppdrag att följa upp resultaten i de grundskolor där eleverna är missnöjda med arbetsro och delaktighet Ger Kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att följa upp resultatet med Designgymnasiet Sammanfattning Denna skrivelse analyserar kundundersökningen som genomfördes i januari-februari 2012 i förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomförs i samarbete med andra kommuner i VÅGA VISA. De generella tendenserna i årets undersökning är mycket glädjande, med positiv utveckling för grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan över tid. För alla svarsgrupper utom en ligger andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt sett i Nacka över genomsnittet för samtliga kommuner I flera svarsgrupper tillhör Nacka de kommuner som har bäst resultat. Även i gymnasiet ligger Nackas resultat över genomsnittet för kommunerna. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ligger fortfarande strax över genomsnittet, trots att Nackas andel minskat något de senaste åren. Information om mitt barns lärande och dokumentationen av lärandet fortsätter att vara utvecklingsområden för förskolan. Ärendet En viktig del i Utbildningsnämndens utvärderingsplan är att följa upp vad föräldrar, elever och studerande i förskolor, familjedaghem och skolor anser om verksamheten. Den kundundersökning som redovisas i detta ärende genomfördes i januari - februari Undersökningen är en del i VÅGA VISA, samarbetet om utvärdering som Nacka deltar i. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (12) Undersökningen genomfördes i Danderyd, Ekerö, Sollentuna och Upplands Väsby, Tyresö, Värmdö, Vallentuna, Norrtälje och Täby. Årets undersökning genomfördes inte i svarsgruppen föräldrar åk 8 eftersom kostnaden annars hade överskridit beloppsgränsen för den upphandlingsform som använts. Svarsfrekvensen har ökat i flertalet svarsgrupper sedan föregående undersökning, och varierade från 95 procent i elever i årskurs 5 till 79 procent i gymnasieskolan. Flera frågor i årets undersökning för förskola och grundskola har formulerats om med anledning av de nya styrdokumenten och för ökad kvalitet i undersökningen. Dessförinnan har flertalet frågor varit oförändrade sedan 2005 eller De frågor som här jämförs över tid har där inte annat anges samma formulering som tidigare. I denna skrivelse redovisas först andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt över tid och i jämförelse med de övriga kommunerna. Därefter redovisas resultat på olika frågor för förskola, grundskola och gymnasieskola, med fokus på större förändringar över tid och nya frågor samt frågor som ingår i Utbildningsnämndens måluppföljning. I ett särskilt avsnitt redovisas en fördjupad uppföljning av resultaten för fyra skolor utvecklats när det gäller arbetsro som Utbildningsnämnden beslöt om i mars Resultat per förskola och skola finns på kommunens webbplats och i analysverktyget Jämföraren 1. De flesta är nöjda med verksamheten Liksom tidigare är de allra flesta nöjda med verksamheten. Allra mest nöjda är föräldrar med barn i familjedaghem. Mest missnöje finns bland elever i årskurs 8 och i årskurs 2 i gymnasiet, även om de flesta är nöjda även där. Mönstret att andelen nöjda minskar med stigande ålder har konstaterats även i tidigare undersökningar och gäller särskilt för dem som väljer den högsta graden av instämmande (svarsalternativet Stämmer mycket bra). Detta mönster återfinns också i de övriga kommunerna. Andelen nöjda föräldrar och elever ökar över tid Totalt sett har andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten ökat så gott som varje år, och även i år noteras en ökning Välj Förskola&Skola, därefter den verksamhet det gäller, t ex förskoleverksamhet, och Mål och kvalitet. 2 Den totala andelen nöjda har ökat tydligt även när hänsyn tas till att föräldrar åk 8 inte ingår, där andelen nöjda som regel är något lägre.

3 3 (12) Trenderna över tid ser olika ut för olika verksamheter. Bland föräldrar med barn i förskola och familjedaghem har andel nöjda ökat över tid, men andelen har minskat svagt i förskolan de senaste åren och fluktuerat i familjedaghemmen. I grundskolan är trenderna över tid inte lika tydliga noteras dock en ökad andel nöjda jämfört med föregående år i samtliga svarsgrupper, både bland elever och föräldrar. Andel föräldrar som är nöjda med fritidshemmet har också ökat tydligt i både förskoleklass och årskurs 2 sedan föregående år. Andelen nöjda är den högsta sedan undersökningen började genomföras. I gymnasieskolan har det tidigare funnits en tydlig positiv trend över tid. I fjol minskade andelen nöjda, och i år har andelen ökat svagt. I särskolan, där antalet svar är relativt litet, varierar resultaten över tid års resultat är det mest positiva hittills. Figur 1: Jag är nöjd med verksamheten i förskolan/familjedaghemmet/skolan, andel (%) föräldrar och elever som instämmer, resultat per verksamhet, kundundersökning Nacka

4 4 (12) Nacka jämfört med övriga kommuner i undersökningen Nackas resultat står sig även i år mycket väl vid en kommunjämförelse. För alla svarsgrupper utom en ligger andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten totalt sett i Nacka över genomsnittet för samtliga kommuner I flera svarsgrupper tillhör Nacka de kommuner som har bäst resultat. Det gäller elever och föräldrar i åk 5, elever i åk 8 samt föräldrar i särskolan. Bland föräldrar i åk 2 är andelen som är nöjd med verksamheten i skolan på genomsnittet. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ligger fortfarande strax över genomsnittet, trots att Nackas andel minskat något de senaste åren. Allra mest nöjda med förskolan är föräldrarna i Danderyd, som ökat sitt redan höga värde. Även i gymnasiet ligger Nackas resultat över genomsnittet. Här har Sollentuna högst andel nöjda elever. Danderyd har inte genomfört kundundersökningen i år i grundskolan, då skolinspektionens undersökning har genomförts i samband med inspektionen av kommunen, men Danderyd har tidigare haft allra bäst resultat i flera svarsgrupper i grundskolan. Skillnaderna mellan genomsnittsvärdena mellan kommunerna måste dock betraktas som relativt små. Skillnaderna mellan olika skolors resultat är betydligt större. Tabell 1: Jag är nöjd med verksamheten i förskolan/familjedaghemmet/skolan/på fritidshemmet, resultat per svarsgrupp, andel som instämmer (3+4) 2012, per kommun (gula värden ligger klart över genomsnittet) Totalt Nacka Sollentuna Förskola Nackas resultat för förskolan ligger för de flesta frågor på eller i en del fall strax över genomsnittet för kommunerna som genomfört undersökningen. I förskolan har två nya frågor introducerats: Upplands Väsby Ekerö Danderyd Föräldrar Förskola Föräldrar Familjedaghem Täby Tyresö Värmdö Norrtälje Vallentuna Föräldrar Förskoleklass - fklass Föräldrar Förskoleklass - fritidshem Föräldrar Åk 2- skola Föräldrar Åk 2 - fritidshem Föräldrar Åk Föräldrar Åk Elever Åk Elever Åk Elever åk 2 gymnasiet Föräldrar särskola

5 5 (12) Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk. 84 procent av föräldrarna tycker att det stämmer, vilket är genomsnittligt för kommunerna. Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik. 77 procent av föräldrarna instämmer, strax över genomsnittet för kommunerna. Båda frågorna kan anses ha fått gott resultat. Förskolorna har under de senaste åren generellt ökat kompetensen hos pedagoger inom barns språkliga och matematiska utveckling. Samtidigt kan vi konstatera att det finns tydliga skillnader mellan förskolorna. På en del förskolor anser så gott som samtliga föräldrar att förskolan arbetar med språkutveckling och matematikförståelse, medan på andra förskolor är detta inte tydligt för flertalet föräldrar. När det gäller påståendet Jag får tydlig information om mitt barns lärande har andelen missnöjda föräldrar minskat något. 13 procent av föräldrarna tycker att det påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. Föräldrarna uttrycker också viss osäkerhet kring dokumentationen av barnens lärande. 8 procent tycker att det stämmer ganska eller mycket dåligt att förskolan dokumenterar vad barnen lär sig. Dessa områden kan fortsättningsvis ses som utvecklings- och fortbildningsområden för förskolan. Även när det gäller föräldrars möjlighet till inflytande i verksamheten finns en osäkerhet bland en del föräldrar. De flesta är dock nöjda med det inflytande de har. Fler föräldrar än tidigare är nöjda med förskolans öppettider. 94 procent svarar att öppettiderna passar familjen, jämfört med 91 procent föregående år. Även i föräldrar med barn i familjedaghem är mer nöjda (andelen har ökat från 78 procent till 88 procent). Fler föräldrar svarar också att deras barn är ute varje dag med förskolan (från 90 procent till 95 procent). Grundskola Resultaten i svarsgruppen elever i åk 5 har förbättrats i flera avseenden, medan resultaten bland eleverna i åk 8 uppvisar en mer blandad bild vid en jämförelse över tid. Även föräldrarna är mer nöjda på flertalet frågor. Både elever och föräldrar i Nacka är också mer nöjda än genomsnittet för de nio kommunerna på flertalet frågor. Roligt att lära 78 procent av eleverna i åk 5 tycker att påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer stämmer, en tydlig ökning jämfört med året innan från 68 procent föregående år. I åk 8 är det bara 51 procent som instämmer, och andelen är oförändrad jämfört med föregående år. Nackas resultat i åk 5 är högst bland de nio kommunerna, och i åk 8 näst högst. Fler elever än föregående år svarar att de tycker att det är roligt att gå i skolan. Andelen har ökat tydligt i alla kommuner i både åk 5 och 8. Sannolikt har dock det faktum att frågan nu kommer först i enkäten medverkat till ökningen, vilket innebär att ökningen är svår att tolka. Andelen elever som svarar att det är roligt i skolan är 89 procent i åk 5 och 76

6 6 (12) procent i åk 8. Nacka har allra högst resultat bland kommunerna för elever i åk 8 och bland de högsta i åk 5. Elevers delaktighet Andelen elever som svarar att de är med och planerar sitt skolarbete har minskat tydligt i skolår 8 (från 77 till 63 procent). I åk 5 är resultatet oförändrat (75 procent). Att andelen i åk 5 är oförändrad i Nacka avviker från den generella trenden som är nedåtgående i flertalet kommuner som genomfört undersökningen i både åk 5 och åk 8. Nackas andel i både åk 5 och 8 är näst högst bland kommunerna. 70 procent av eleverna i åk 5 svarar att eleverna är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Motsvarande andel i åk 8 är 51 procent. Detta är högt jämfört med flertalet kommuner. Skillnaderna mellan skolorna är tydliga när det gäller elevernas delaktighet. I åk 5 svarar alla elever på Jarlabergsskolan, Strandparksskolan och Lännersta skola att de är med och planerar, medan mindre än hälften gör det på Sågtorpsskolan och Neglinge skola. Samma skolor ligger högt respektive lågt när det gäller om eleverna är med och bestämmer hur man ska arbeta. I åk 8 på Kunskapskolan i Nacka samt i Saltsjöbaden instämmer så gott som samtliga elever att de är med och planerar sitt skolarbete, medan mindre än hälften instämmer på Fisksätraskolan och Skuru skola. Trygghet De allra flesta elever känner sig trygga i skolan, 93 procent i åk 5 och 91 procent. Det bör dock noteras att andelen som tycker att det stämmer mycket bra har minskat något över tid, medan andelen som tycker att påståendet stämmer dåligt har ökat något och är nu 6-7 procent. De flesta elever anser att de behandlas väl av andra elever på skolan. Andelen som svarar att det stämmer dåligt är oförändrad, 6-7 procent. Nacka är en av de kommuner där flest elever tycker att tycker att de vuxna bryr sig om dem, och att eleverna bryr sig om varandra. Ca nio av tio tycker det i åk 5 och åtta av tio i åk 8. Ungefär lika många instämmer i att I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa och Skolan arbetar mot kränkande handlingar som t ex mobbning, och även här ligger Nackas resultat bra till. Det finns vissa skillnader mellan skolorna i elevernas svar när det gäller trygghet, men skillnaderna är relativt små. Det tre skolorna där eleverna i åk i högst grad anser att de vuxna ingriper om någon elev behandlas illa är Internationella Engelska skolan, Jarlabergsskolan och Sickla skola, medan Neglinge skola och Montessoriskolan Castello ligger lägst. Internationella Engelska skolan hamnar högt även i åk 8, liksom Vittra i Saltsjö- Boo.

7 7 (12) Arbetsro i grundskolan I 2012 års undersökning har påståendet om arbetsro formulerats om och lyder Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass. Bland elever i åk 5 instämde 74 procent i detta påstående, medan 24 procent inte tyckte att det stämde. I åk 8 är det färre som instämmer (64 procent), och fler som är missnöjda (33 procent). Det är svårt att bedöma betydelsen av den ändrade formuleringen, men om vi antar att formuleringen är likvärdig har resultatet förbättrats i åk 5, till skillnad från i flertalet andra kommuner, medan det försämrats tydligt i åk 8 jämfört med föregående år. Nackas resultat hör till de bästa bland de nio kommunerna. När en uppföljning av kundundersökningen 2011 redovisades i Utbildningsnämnden mars 2012 beslöt nämnden att ge kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av hur Ektorps skola, Jarlabergs skola, Maestroskolan, och Montessoriskolan Castello skola arbetar med arbetsron i skolan. Kultur- och utbildningsenheten konstaterade i ärendet att kvalitetsredovisningarna för de tre förstnämnda skolorna visade att skolorna tagit resultaten på stort allvar och arbetade på olika sätt med att förbättra situationen. Montessoriskolan Castello hade inte lämnat in någon kvalitetsredovisning. När man jämför resultaten över tid för en skola måste man vara medveten om att det är olika elever som ingår olika år. Att elever är missnöjda med arbetsro kan ha olika förklaringar, t ex relationer i elevgruppen, relationer till lärare, skolans arbete med trygghet och ordning och även yttre faktorer som lokalernas utformning. De åtgärder som har satts in kan ha förbättrat situationen för de elever som svarade året innan, men det kan också vara mer strukturella åtgärder som ger bättre resultat bland de nya eleverna i årskursen. Resultaten för de fyra skolorna har utvecklats olika: Jarlabergsskolan har klart bättre resultat när det gäller arbetsro i år (19 elever i åk 5 där 100% är nöjda 2012). Skolan skrev i sin kvalitetsredovisning att de skulle arbeta i elevrådet med frågor kring trivsel i skolan och där besluta om lärområden och aktiviteter utifrån elevernas önskemål och planering. På Maestroskolan är resultaten ungefär detsamma som föregående år (svar från 17 elever i åk 5 och 13 elever i åk ). Maestroskolan kopplade i sin kvalitetsredovisning samman den bristande arbetsron med sina trånga lokaler, där man saknar grupprum. Montessoriskolan Castellos resultat har försämrats i åk 5 (19 elever), medan de förbättrats något i åk 8 (32 elever). För Ektorpsskolan redovisas inget resultat då skolan endast hade 4 elever i åk I föräldrarnas svar i förskoleklass och åk 2 hade dock resultaten försämrats, och det finns ett visst missnöje med arbetsron. Även i årets undersökning är variationen mellan skolor betydande när det gäller eleverns upplevda arbetsro. De fem skolor där högst andel elever i åk 5 tycker att de kan arbeta utan att bli störda är Jarlabergs skola, Sickla skola, Vilan, Lännersta och Internationella Engelska skolan. Där instämmer mellan 87 och 100 procent i att de kan arbeta utan att bli störda. I åk

8 8 (12) 8 är andelen högst på Internationella Engelska skolan, Stavsborgsskolan och Myrsjöskolan (90 till 67 %). Högst andel missnöjda finns 2012 i åk 5 på Montessoriskolan Castello, Vittra i Saltsjö-Boo och Neglinge skola och i åk 8 Vittra i Saltsjö-Boo, Montessoriskolan Castello, och Maestroskolan. Kultur- och utbildningsenheten kommer att stämma av att skolorna med låga resultat redovisar åtgärder för att komma tillrätta med detta i skolans kvalitetsanalys som ska skickas in senast i början av september till kommunen. Rektor, lärare och kunskapskrav En fråga där resultatet sjunkit åk 8 är Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 73 procent instämde, jämfört 78 procent föregående år. Resultaten indikerar att de nya kunskapskraven inte nått ut lika väl som de tidigare målen och kriterierna. I åk 5 är resultatet oförändrat 84 procent. Nackas elever i åk 5 och 8 hör till dem som är allra mest nöjda med rektor på sin skola, och också tycker i högst grad att rektor lyssnar till vad eleverna tycker. Hela 94 procent tycker att de har bra lärare i åk 5, 87 procent i åk 8, också det mycket bra resultat vid en kommunjämförelse. Elevers datoranvändning Fler elever än föregående år svarar att de använder dator varje dag i skolan. Andelen som svarar att det stämmer mycket eller ganska bra har ökat från 44 till 52 procent i åk 5, och från 77 till 80 procent i åk 8. Även i år svarar pojkar i högre grad än flickor att de använder datorer dagligen (57 jämfört med 48 procent i åk 5, för åk 8 finns en skillnad enbart för andelen som tycker att det stämmer mycket bra). Datoranvändningen varierar mycket mellan skolorna; för åk 5 från mindre än tio procent på Idunskolan och Maestroskolan till 100 procent på Sickla skola och nästan 100 procent på Myrsjöskolan. I åk 8 ligger Internationella Engelska skolan och Myrsjöskolan högst (100 resp 95 procent), medan användningen är minst utbredd på Maestroskolan och Stavsborgsskolan (15 resp 28 procent). Sammantaget är datoranvändningen högre i kommunala skolor i åk 5, men i åk 8 är det istället fler elever i fristående skolor som använder datorer. En förklaring till detta är att skolor valt att börja med datorer i olika åldrar. Internationella Engelska skolan, som står för procent av svaren, har låg datoranvändning i åk 5, men i åk 8 använder alla elever datorer. Öppna jämförelser SKL, Sveriges kommuner och landsting, har utökat sina öppna jämförelser till att även omfatta elevernas bedömning. SKL har därför tagit fram sju frågor som man uppmanar

9 9 (12) kommunerna att använda i sina egna enkätundersökningar. Dessa frågor ingår i VÅGA VISAs undersökning. I den senaste rapporten med öppna jämförelser för grundskolan redovisas resultaten från 2011 års undersökning. Nackas resultat för åk 5 ligger genomgående något under genomsnittet för de 117 kommuner som redovisat uppgifter, särskilt när det gäller om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Som vi konstaterade ovan har resultaten sedan förbättrats för åk 5 i 2012 års undersökning. Resultaten i åk 8 ligger genomgående över genomsnittet för de 117 kommunerna, i synnerhet när det gäller om lärarna hjälper mig som elev i skolarbetet samt om jag får veta hur det går för mig. Ett genomgående resultat för både åk 5 och åk 8 är att andelen elever som svarar att påståendena stämmer mycket bra i Nacka är klart över genomsnittet. Gymnasieskolan Som framgått ovan ökar den genomsnittliga nöjdheten totalt svagt från föregående års resultat i kundundersökningen Svarsfrekvensen var förhållandevis hög 79 procent och över nittio procent på flera skolor. Nacka placerar sig också väl i jämförelse med övriga kommuner som ingått i undersökningen. Genomsnittet för gymnasieskolorna i Nacka är också bra. Anmärkningsvärt är att Designgymnasiet har sämst resultat genomgående medan Rytmus har bäst resultat på flest antal frågor men med en sämre svarsfrekvens än många andra skolor (68 procent). För Designgymnasiet bör noteras att det är förhållandevis få elever som ingår i undersökningen (32 svar) och en låg svarsfrekvens (54 procent). Ett missnöje bland eleverna när det gäller sådant som skolans ledning, information om framtida yrkesval är tydligt. Få elever kan tänka sig att rekommendera skolan till andra elever (1,4 mot genomsnittet 3,4 på den fyrgradiga skalan). Den fråga som gett det mest positiva resultatet är Jag känner mig trygg i skolan där samtliga skolor ligger mellan 3,9 (Rytmus) och 3,4 (DesignGymnasiet). De frågor som får sämst resultat är Utvecklingssamtalet med min mentor känns meningsfullt där genomsnittet är 2,8 med Nacka gymnasium enhet B i topp på 3,4 och DesignGymnasiet på 2,0. Den andra frågan är Jag får vara med och påverka innehållet på lektionerna som hamnar på samma genomsnitt (2,8) och med Nacka gymnasium enhet B på 3,1 samt DesignGymnasiet på 2,1. De frågor som Utbildningsnämnden har lyft fram får följande svar: Det är arbetsro på lektionerna får i genomsnitt 2,8 av eleverna med Nacka gymnasium enhet A och Rytmus i topp på 3,0. Det är dock ingen som är helt missnöjd på Rytmus medan Nacka gymnasium har några svar. Sämst resultat får Nacka gymnasium enhet B på 2,8 samt DesignGymnasiet på 2,1. Jag stimuleras till utveckling och lärande får i genomsnitt 3,1 med Rytmus i topp på 3,5 och DesignGymnasiet med lägsta noteringen på 2,3. Men här ligger även Vittra i Sickla, Nacka Enskilda gymnasium samt enheterna B och C på Nacka Gymnasium väl till (3,3 3,2).

10 10 (12) Många svarande tycker även att det är roligt att gå i skolan och att undervisningen håller hög kvalitet. På den första frågan ligger genomsnittet för skolorna i kommunen på 2,9 med högst resultat på Rytmus 3,6 och sämst på DesignGymnasiet med 1,9. Nacka gymnasium enhet A hamnar som andra nerifrån på 2,7. När det gäller undervisningens kvalitet ger eleverna i genomsnitt betyget 3,1 där Rytmus ligger högst på 3,6 och DesignGymnasiet på 1,6 och YBC på 2,6. Kultur- och utbildningsenhetens kommentar Kundundersökningen har flera syften. Den synliggör föräldrars och elevers syn på verksamheten, och ger förskolor och skolor ett underlag för sitt kvalitetsarbete. Undersökningen är också viktig för Utbildningsnämndens måluppföljning och kvalitetsarbetet på kommunnivå. Det tredje syftet är att ge föräldrar informationen inför skolval och i analys av verksamheten. Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen är att betrakta som en temperaturtagning som ger signaler, men där resultaten behöver analyseras vidare på olika sätt. För förskolor och skolor är resultaten ett av underlag för den kvalitetsanalys som görs som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Kultur- och utbildningsenheten kommer att särskilt följa upp att de grundskolor där eleverna uttrycker brister i arbetsron och i delaktighet analyser och sätter in åtgärder för att förbättra situationen. Om skolan inte lämnat någon kvalitetsanalys kan detta följas upp på annat sätt. Designgymnasiet resultat visar på ett missnöje med utbildningen, och även resultatmässigt har skolan haft en negativ utveckling. Kultur- och utbildningsdirektören kommer att följa upp situationen på skolan genom ett särskilt besök. Kundundersökningen utgör också underlag för tillsynen av förskolorna. De generella tendenserna i årets undersökning är mycket glädjande, med positiv utveckling för grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan över tid och bra resultat i förhållande till andra kommuner. För förskolan är resultatet mer genomsnittligt, och en viss försämring i en del avseenden, men resultaten måste ända anses som goda. Carina Legerius PerGunnar Rosengren Susanne Arvidsson Utvärderingsexpert Utbildningsexpert Förskoleexpert

11 11 (12) Bilaga Undersökningens metod Kundundersökningen är en del i VÅGA VISA, samarbetet om utvärdering som Nacka deltar i tillsammans med Danderyd, Ekerö, Sollentuna och Upplands Väsby. I årets undersökning deltog ytterligare fem kommuner, Tyresö, Värmdö, Vallentuna, Norrtälje och Täby. Samma målområden som i kundundersökningen används i observationer och självvärdering, vilket möjliggör jämförelser med de olika perspektiven. Undersökningen genomfördes för första gången I årets undersökning har frågorna setts över med hänsyn till de nya styrdokumenten för förskola och skola. Frågorna har också utvecklats med ledning av våra erfarenheter, test och synpunkter från en granskning som SCB genomfört. Gymnasieskolans frågor är oförändrade då de frågorna är gemensamma för länet. Årets undersökning genomfördes inte i svarsgruppen föräldrar åk 8 eftersom kostnaden då hade kommit över beloppsgränsen för den upphandlingsform som använts. Företaget Pilen har svarat för praktisk hantering och resultatbearbetning i årets undersökning. Svarsfrekvensen minskade föregående år, men har ökat i alla svarsgrupper utom två, men den tidigare nivån inte riktigt återhämtats. För elever åk 8 och elever i gymnasieskolans åk 2 har svarsfrekvensen minskat. Svarsfrekvenserna på totalnivå och för flertalet förskolor och skolor är goda. Alla föräldrar i särskolan/gymnasiessärskolan samt alla elever på introduktionsprogram i gymnasieskolan ingår i undersökningen, oavsett årskurs. Nacka Praktiska gymnasium deltog inte i årets undersökning. Ett tiotal familjedaghem har heller inte deltagit. Tabell 2: Svarsfrekvens i procent per svarsgrupp i Nacka kommun Svarsgrupp Föräldrar förskola Föräldrar familjedaghem Föräldrar förskoleklass

12 12 (12) Föräldrar år Föräldrar år Föräldrar år Elever år Elever år Elever gymnasieskola år Föräldrar särskola Föräldrar gymnasiesärskola Eleverna besvarar som regel enkäterna i skolan. Föräldrar fick enkäten direkt av förskolan/skolan eller via sitt barn. I årets undersökning används genomgående en fyrgradig skala, med svarsalternativen Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt. Etiketterna på svarsalternativen har ändrats något sedan föregående år frågor är gemensamma för kommunerna, medan ca fem frågor bestäms av resp kommun.

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer