Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av IT på skolor i Nacka"

Transkript

1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/ Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden Uppdrar åt kultur- och utbildningsenheten att överväga hur datortillgången kan tydliggöras i Utbildningsnämndens information till föräldrar, t ex i Jämföraren. Sammanfattning Hälften av grundskolorna i Nacka har hösten 2013 en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. På drygt hälften av gymnasieskolorna har varje elev en egen dator. Kundundersökningen visar att 51 procent av eleverna i åk 5, 80 procent i åk 8 och 68 procent av eleverna i gymnasiet använder dator dagligen i skolan i januari Drygt 80 procent av lärarna stöder eleverna i användningen av modern teknik. Det har skett en viss ökning av användning och tillgång till datorer över tid jämfört med 2011, men det finns fortfarande tydliga skillnader i tillgången och användning av datorer mellan skolor. Andelen elever som använder dator dagligen varierar exempelvis mellan 0 och 100 procent mellan skolorna. Många grundskolerektorer i Nacka ser fortfarande datortillgång och datanätverk som en stor utmaning, men gymnasieskolorna gör det i mindre grad. Det är positivt att rektorerna i lägre grad än tidigare ser svårigheter med att få med lärare i arbetet. Fortfarande menar dock en majoritet att effekterna av datoranvändningen när det gäller arbetssätt varierar mellan lärarna, och mer än var femte rektor svarar att lärarna inte får den kompetensutveckling de behöver inom detta område. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (13) Ärendet Elevers tillgång till datorer och andra IT-verktyg och rektorers syn på användningen har kartlagts genom en enkät till rektorerna i Nacka hösten En liknande uppföljning genomfördes hösten 2011 och Alla skolor har svarat i 2013 års enkätundersökning, dvs 35 grundskolor och 9 gymnasieskolor. Resultat visas också från kundundersökningen, där elever svarar på om de använder dator varje dag i skolan samt från självvärdering, där pedagoger svarar på en fråga om IT. Begrepp 1 IT är en förkortning för informationsteknik. Informationsteknik behöver i sig inte vara digital, men begreppet började användas då utvecklingen av digital teknik gav helt nya möjligheter att hantera, modifiera, lagra och sprida information. Allt mer används i stället begreppet IKT, informations- och kommunikationsteknik, vilket understryker de kommunikativa aspekterna som blivit alltmer betydande i takt med utbyggnaden och utvecklingen av Internet. När man talar om IT i skolsammanhang används ibland begrepp som IT-/IKT-verktyg, IT-/IKT-resurser, digitala verktyg eller digitala lärresurser. Begreppet digitala lärresurser används ibland som en samlingsbeteckning för IT-baserade läromedel. Digital kompetens kan ses som tillgång till ett brett spann av praktiker och kulturella resurser som individen är kapabel att applicera på digitala verktyg. En viktig komponent i detta är också att förstå hur och när digital teknik bäst kan komma till användning som stöd i dessa processer. Det handlar om förmåga att kommunicera och representera kunskap i olika kontexter och för olika mottagare. Elevers och pedagogers svar om IT I kundundersökningen i Nackas skolor finns fr o m 2011 ett påstående om datoranvändning nämligen Jag använder dator varje dag i skolan. 1

3 3 (13) Figur 1: Elevers svar på påståendet Jag använder dator varje dag i skolan, skolor i Nacka (avser januari) Datoranvändningen ökade något mellan januari 2011 och januari 2012, men mellan 2012 och 2013 är resultaten i princip oförändrade i grundskolan. Gymnasieskolans enkät har fr o m 2013 en femgradig skala, vilket försvårare jämförelser över tid, men vi kan konstatera att andelen som svarar att påståendet inte alls stämmer minskat något Högst andel elever som använder dator dagligen i skolan är det i åk 8. Svaren varierar en hel del mellan skolorna. Högst andel som använder dator dagligen i skolan har i åk 5 Igelboda, Neglinge och Saltsjö-Duvnäs skola, i åk 8 Internationella Engelska skolan, Björknässkolan samt Myrsjöskolan samt i gymnasiets åk 2 YBC, Nacka Enskilda och Designgymnasiet. På de nämnda skolorna svarar nästan alla att påståendet stämmer mycket eller ganska bra. Men det finns också skolor där få eller inga elever använder dator dagligen i skolan 2. Det gäller Idunskolan (åk 5), Backeboskolan (åk 5), Jarlabergs skola (åk 5), Futuraskolan Lännbo (åk 5), Stavsborgsskolan (åk 8) och Maestroskolan (åk 5) samt gymnasieskolan Nacka Praktiska. Elever i åk 5 på kommunala skolor använder i högre grad dator dagligen än elever på fristående skolor. I åk 8 år förhållandet det motsatta elever på fristående skolor använder dator i något högre grad. I gymnasiet är också andelen något högre grad på fristående skolor än kommunala. 2 Andelen som instämmer i att de använder dator dagligen i skolan varierar för dessa skolor mellan 0 och 23 procent.

4 4 (13) Pojkar svarar i högre grad än flickor att de använder dator dagligen i skolan. Skillnaden är 4-5 procentenheter i åk 5 och 8. I gymnasieskolan är det fler män än kvinnor som instämmer helt (5), men andelen som svarar 4 eller 5 är lika för båda könen. Pedagoger besvarade i januari 2013 en självärdering om sitt arbete. Där fanns ett påstående om de stöder barn/elever i användning i modern teknik, som är det begrepp som används i läroplanen. Över 80 procent av pedagogerna instämmer i grundskola och förskola, något lägre för fritidshem. Även här finns dock skillnader mellan skolor. På tre grundskolor instämmer 100 procent av lärarna, men på två grundskolor är andelen under 50 procent. Figur 2: Pedagogers svar på påståendet Jag stödjer barn/eleverna i att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, skolor i Nacka (avser januari 2013) Grundskoleelevers tillgång till IT Enkätundersökningen till rektorer visar att elever ges tillgång till datorer på alla 35 grundskolor i Nacka, men hur tillgången ser ut varierar mellan skolorna (se resultat per skola i bilaga). På fyra grundskolor har varje elev tillgång till en egen bärbar dator eller läsplatta i skolan i oktober Det är Björknässkolan, Eklidens skola, Montessoriskolan Castello samt Snitz Resursskola. På ytterligare 14 grundskolor har varje elev i en eller flera årskurser på skolan försetts med en egen dator/läsplatta. Hälften - 18 av de 35 skolorna - har alltså en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. Det är två fler skolor än 2011 och En till en-lösningarna är vanligare för elever i åk 7-9. Av de 16 skolorna med elever i dessa årskurser har 12 sådana lösningar. Flertalet stora skolor har sådana lösningar för dessa årskurser.

5 5 (13) Tabell 1: Antal grundskolor som har en-till-en-lösningar (endast skolor som finns 2013) Alla skolor Elever i åk 7-9 Antal skolor där alla elever har dator/läsplatta elever i viss åk har dator/ läsplatta Antal skolor (2013) Den vanligaste lösningen på skolorna är att elever får låna bärbara datorer i vissa delar av undervisningen, och detta har blivit vanligare sedan Det är också vanligt att det finns enstaka stationära datorer utplacerade i undervisningssalar eller arbetsrum. Datorer i datorsalar är alltmer ovanligt. Läsplattor har blivit vanligare sedan 2011, främst i de lägre årskurserna. Figur 3: Grundskolor, enkätundersökning till rektorer i oktober Hur ser elevernas tillgång till datorer och läsplattor ut på skolan? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Eleverna har "egna" bärbara datorer (genom skolan) 9% 73% 17% Eleverna lånar bärbara datorer i vissa delar av undervsningen (t 49% 40% 11% Datorer i datorsalar 3% 9% 89% Enstaka datorer utplacerade i undervisningssalar/arbetsrum 20% 34% 46% Eleverna har "egna" läsplattor (genom skolan) 3% 49% 49% Eleverna lånar läsplattor i vissa delar av undervisningen (t ex 34% 43% 23% Annat sätt, beskriv 26% 14% 60% Ja, alla elever En del elever Nej, inga elever Det förekommer att elever använder egna datorer i skolan. Nio procent av skolorna svarar att det är vanligt, och ytterligare 31 procent att det förekommer. Gymnasieelevers tillgång till IT På fem av de nio gymnasieskolorna har varje elev en egen dator (se resultat per skola i bilaga). Det är Designgymnasiet, Mediagymnasiet, Nacka Enskilda gymnasium, Vittragymnasiet och YBC. På ytterligare två skolor de två enheterna på Nacka gymnasium har elever på vissa program egna datorer.

6 6 (13) Att varje elev har tillgång till en dator genom skolan har blivit vanligare jämfört med Två gymnasieskolor, Nacka Praktiska och Rytmus, har 2013 inte sådana lösningar utan elever där lånar datorer i vissa moment i undervisningen eller använder datorsalar. Läsplattor är ovanliga på gymnasieskolorna, men två skolor svarar i år att elever har tillgång till sådana. Tabell 2: Antal gymnasieskolor som har en-till-en-lösningar (endast skolor som finns 2013) Alla skolor Antal skolor där alla elever har dator/ läsplatta elever i viss åk/pgm har dator/ läsplatta Antal skolor (2013) 7* 9 9 * svar saknas från två skolor Figur 4 Gymnasieskolor, enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 På två skolor är det vanligt att elever tar med egna datorer till skolan. På den ena av dessa skolor har alla elever en dator genom skolan, på den andra skolan har eleverna inte det. På ytterligare sex skolor svarar rektor att det förekommer att elever tar med egna datorer. Användningsområden Användningsområdena är i hög grad desamma som föregående år. Andelen grundskolor som använder datorer för att göra prov har ökat något, medan användningen för sociala medier och spel minskat.

7 7 (13) Tabell 3: Vad använder eleverna datorer till i undervisningen på din skola? Enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 Andel grundskolor Andel gymnasieskolor Presentationer och redovisning av skolarbeten 100% 100% Söka information 100% 100% Stöd för elever i behov av särskilt stöd 97% 100% Läs- och skrivinlärning 94% 89% Särskilda program med undervisningssyfte 94% 89% Arbete med olika uttrycksformer som bildhantering, musik- och filmredigering 91% 78% Samarbete, t ex wikis, projektytor 54% 89% Se på TV-program eller film 71% 67% Sociala medier, bloggar, facebook etc 40% 78% Eleverna gör prov på datorn 40% 67% Spel, installerade eller on-line 40% 33% De ämnen där datorer oftast används är SO-ämnen, svenska och språk. Användningen i matematik är liten i gymnasieskolan. Tabell 4: I vilka ämnen används ofta datorer i undervisningen? Enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 Andel grundskolor Andel gymnasieskolor SO-ämnen 100% 89% Svenska 100% 89% Engelska, moderna språk, modersmål 88% 89% NO-ämnen 85% 56% Bild, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, Musik 76% 44% Matematik 82% 22% Andra ämnen 44% Idrott 26% 22% Goda exempel från skolorna Rektorerna fick frågan om de hade goda exempel på användning av datorer och andra ITverktyg som andra kan lära av. Flera grundskolerektorer nämner användningen av elever i behov av särskilt stöd, bl a för läs- och skrivinlärning och matematik. Barn i behov av stöd har stort stöd av lärplatta eller dator, skriver rektor på Sigfridsborgsskolan. Särskolans elever har stor glädje av digitala lärverktyg i undervisningen, skriver Sickla skola. Flera grundskolor skriver att de har goda exempel från att arbeta med bloggar och att göra film. Några exempel på lyckad användning:

8 8 (13) Några klasser har sin egen blogg vilket främjat språkinlärningen. (Stavsborgsskolan) Vi har jobbat med QR koder, kul sätt att lära sig programmera enkelt och har använts bl.a vid orientering. (Johannes Petri) Några lärare arbetar med "flipped classroom" 3 för att stödja eleverna kring läxläsning (Sickla skola) Snabb återkoppling, snabb temperaturmätare/utvärdering, (Neglinge skola) I gymnasieskolan lyfter YBC användningen av Google apps för education som något positivt. Nacka praktiska skriver att de har positiva erfarenheter av att använda datorer för "flipped classroom",. När det gäller sådant som inte fungerat som tänkt från början tar flera grundskolerektorer upp bristande teknik, t ex långsam uppkoppling till nätverk. Allt hänger på nätverket! Om nätverket går ner eller överbelastas funkar inget, skriver en rektor. En rektor tar upp svårigheten att gå över till digitala läromedel: Vi använder fortfarande en hel del traditionella läromedel och upplever att vårdnadshavarna tycker att det är väldigt abstrakt att sätta samma digitala läromedel för t.ex. ett arbetsområde. Vi vill gärna ha en fysisk bok. Här skulle vi vilja nå längre än vad vi har gjort. Vad leder användningen till? Hur påverkar då den ökade tillgången till IT arbetssätt och elevernas resultat? Nackarektorernas svar tyder på att påverkan på arbetssätt är stor på en del skolor, men på många de flesta skolor varierar fortfarande påverkan mellan lärarna. Figur 5: Skolors svar i oktober Hur bedömer du att tillgången till datorer och andra IT-verktyg i klassrummen hittills påverkat arbetssätten i undervisningen på skolan jämfört med tidigare? Andel skolor 0% 20% 40% 60% 80% Stor påverkan hos samtliga lärare på skolan 29% 22% Stor påverkan för en del lärare, men mindre för andra 54% 67% Inte så stor påverkan ännu Vet ej Grundskolor 14% 11% 3% Gymnasieskolor 3 Flipped classroom innebär att eleven tittar på en webbaserade genomgång som hemläxa före lektionen.

9 9 (13) Utmaningar inför framtiden Många rektorer anger att de största svårigheterna och utmaningarna ligger i brister i drift och uppkoppling liksom tillgången på datorer. Det gäller särskilt grundskolor. Andelen rektorer som anger bristande datorkunnande hos lärare har minskat något jämfört med tidigare, men en fjärdedel av grundskolorna ser fortfarande detta som ett problem. Klart färre än tidigare bedömer att det är svårt att få med lärare i arbetet. Gymnasierektorerna ser mindre problem med tekniken och tillgången än grundskolans rektorer och fler än tidigare ser inga stora utmaningar alls av gymnasierektorerna. Under rubriken annat nämner flera ekonomin. Annats som nämns är svårigheten att göra bra upphandlingar, fördelning av ansvar för lånade datorer mellan skolan och vårdnadshavaren, och svårigheten att förena datoranvändandet med kursplanernas innehåll. Figur 6: Skolors svar i oktober 2013 Rektorerna fick också ta ställning till om i vilken utsträckning lärarna på deras skola får den kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare. 29 procent av grundskolornas och 22 procent av gymnasieskolornas rektorer svarar att lärare får det i ganska låg utsträckning, vilket är oroande höga andelar. Skolorna använder olika sätt för att kompetensutveckla lärarna när det gäller användning av IT som pedagogiskt verktyg. Detta är ett vanligt tema på gemensam fortbildning, visar svaren, och det är också vanligt att lärare gått externa kurser eller deltagit i seminarier och liknande. På två av tre grundskolor har en utbildare handlett lärarna på skolan, men det är

10 10 (13) mindre vanligt på gymnasieskolorna. På många skolor finns regelbundna träffar för att dela erfarenheter med varandra. Figur 7: Skolors svar i oktober 2013 Kultur- och utbildningsenhetens kommentar Enkätundersökningen till skolorna visar att elevernas tillgång till IT-verktyg varierar mellan skolorna. Hälften av grundskolorna i Nacka har en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. En till enlösningar är vanligare för elever i åk 7-9, där tre av fyra skolor har sådana lösningar, varav flertalet stora skolor. På drygt hälften av gymnasieskolorna har varje elev en egen dator. På Nacka gymnasium har elever på vissa program egna datorer. Kundundersökningen visar att 51 procent av eleverna i åk 5, 80 procent i åk 8 och 68 procent av eleverna i gymnasiet använder dator dagligen i skolan i januari Drygt 80 procent av lärarna i grundskolan svarar att de stöder eleverna i användningen av modern teknik. Det har skett en viss ökning av användning och tillgång till datorer över tid jämfört med 2011, men det finns fortfarande tydliga skillnader i tillgången och användning av datorer mellan skolor. Till exempel varierar andelen elever som använder dator dagligen mellan 0 och 100 procent mellan skolorna. Att inte tillgången ökat mer kan sannolikt förklaras av att många skolor haft ekonomiska svårigheter, och då inte bedömt att de kunna prioritera datorer.

11 11 (13) I en lägesrapport om IT i skolan till SKL, Sveriges kommuner och landsting, skriver Jan Hylén att den svenska skolan i ett europeiskt perspektiv är välutrustad både ifråga om datorer, projektorer och uppkopplingshastighet, men konstaterar att användningsgraden av lärare och elever trots detta inte är nämnvärt högre än genomsnittet inom EU. I lägesrapporten konstateras också att användningsformerna inte har förändrats nämnvärt under de senaste åren, utan främst är att söka information, skriva och göra presentationer, och att användningen är högst i svenska och samhällskunskap och lägst i matematik. Dessa mönster tycks enligt de undersökningar som redovisats här också gälla i Nacka. Många grundskolerektorer i Nacka ser fortfarande datortillgång och datanätverk som en stor utmaning, men gymnasieskolorna gör det i mindre grad. Det är positivt att rektorerna i lägre grad än tidigare ser svårigheter med att få med lärare i arbetet. Fortfarande menar dock en majoritet att effekterna av datoranvändningen när det gäller arbetssätt varierar mellan lärarna, och mer än var femte rektor svarar att lärarna inte får den kompetensutveckling de behöver inom detta område. Kundundersökningen kommer också 2014 att innehålla frågor om elevers datoranvändning, och då inkluderas även användning av läsplattor, som blivit allt vanligare framförallt för yngre elever. Även självvärderingen 2014 kommer att innehålla frågan om lärares stöd till elevers datoranvändning. Under våren 2014 kommer slutrapporten från Unos Uno, ett forskningsprojekt som genomförs av tio kommuner, däribland Nacka, och Pysslingen Skolor och Förskolor AB tillsammans med Örebro Universitet. Syftet är att studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev ur olika perspektiv. Carina Legerius Utvärderingsexpert Kultur- och utbildningsenheten Bilaga: Elevers tillgång till datorer per skola

12 12 (13) Bilaga Tabell 5: Tillgång till datorer på grundskolor i oktober 2013 Enhetsnamn Varje elev har en dator Varje elev i viss åk har dator Vissa elever har dator Elever lånar bärbara datorer i vissa delar av undervisningen Datorer i datorsalar Enstaka datorer Vissa utplacerade i elever har undervisningssalar/arbets-rum läsplattor Elever lånar läsplattor i vissa delar av undervisningen Backeboskolan Ja (åk 6) Ja Ja Ja Ja Björknässkolan Ja Boo Gårds skola Ja Ja Ja Ja Borgvallaskolan Ja Ja Ja Da Vinciskolan Ja (åk 5) Ja Ja Ja (åk 1-3) Eklidens skola Ja (åk 8-9) Ja (åk 7) Ektorps skola Ja (åk 6) Ja Ja Ja Fisksätraskolan Ja (åk 4-6) Ja Futuraskolan AB Lännbo Ja Ja Idunskolan Ja Ja Ja Igelboda skola Ja (åk 6) Ja Ja Ja (åk 5) Internationella Engelska Skolan Ja (åk 8-9) Ja Ja Jarlabergs skola Ja Ja Ja Johannes Petriskolan Ja (åk 7-9) Ja Ja Ja (åk 6) Järla skola Ja Ja Ja Kunskapsskolan i Nacka Ja Ja Ja Ja Kunskapsskolan Saltsjöbaden Ja Ja Ja Ja Lännersta skola Ja Ja Maestroskolan Ja Ja Ja Montessoriskolan Castello Ja Myrsjöskolan Ja (åk 6-9) Ja Ja (åk 4-5) Nacka strands skola Ja Ja Ja Neglinge skola Ja (åk 4-5) Ja Orminge skola Ja Ja Ja Ja Saltsjöbadens samskola Ja (åk 4-9) Ja Saltsjö-Duvnäs skola Ja (åk 4-6) Ja Ja Sickla skola Ja (åk 5-6) Ja Ja Sigfridsborgs skola Ja Ja Ja Skuru skola Ja (åk 6-9) Ja Ja Snitz Resursskola Ja Ja (åk 3) Stavsborgsskolan Ja (åk 3,4 5,7) Ja Ja Ja Ja Sågtorpsskolan Ja Vilans skola Ja Ja Vittra i Saltsjö-Boo Ja (åk 4-9) Ja Ja Älta skola Ja Ja

13 13 (13) Tabell 6: Tillgång till datorer på gymnasieskolor i oktober 2013 Varje elev har en dator Varje elev i viss åk eller program har dator Vissa elever har dator Elever lånar bärbara datorer i vissa delar av undervisningen Datorer i datorsalar Enstaka datorer utplacerade i undervisningssalar/ arbetsrum Tillgång till läsplattor Designgymnasiet Ja Mediagymnasiet Ja Ja Ja Nacka Enskilda gymnasium Ja Nacka gymnasium Natur Ja (en del pgm) Ja Ja Ja Ja Nacka gymnasium Samhälle Ja (en del pgm) Ja Ja Nacka Praktiska gymnasium Ja Ja Rytmus, Musikergymnasiet Ja Ja Ja Ja Vittragymnasiet Sickla Ja Ja Young Business Creatives Ja Ja

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka 2011-11-18 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE 2011-11-25 Dnr UBN 2011/166-610 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 2015-09-03 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs. 2014-11-19 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2014/240-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Budget för produktionsområde Välfärd skola Förslag till beslut Föreslagen internbudget för produktionsområde

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (16)

Tjänsteskrivelse 1 (16) Tjänsteskrivelse (6) 00-09-0 Dnr UBN 00/0-60 Utbildningsnämnden er i VÅGA VISA våren 00 samt uppföljning av observationer våren 009 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Tjänsteskrivelse 1 (13) Datum 2014-10-13 Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Förslag till plan för införande av elevdatorer i grundskolan Bakgrund Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Eleverna och internet 2015

Eleverna och internet 2015 Eleverna och internet 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson iis.se Version 1.0 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer