Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av IT på skolor i Nacka"

Transkript

1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/ Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden Uppdrar åt kultur- och utbildningsenheten att överväga hur datortillgången kan tydliggöras i Utbildningsnämndens information till föräldrar, t ex i Jämföraren. Sammanfattning Hälften av grundskolorna i Nacka har hösten 2013 en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. På drygt hälften av gymnasieskolorna har varje elev en egen dator. Kundundersökningen visar att 51 procent av eleverna i åk 5, 80 procent i åk 8 och 68 procent av eleverna i gymnasiet använder dator dagligen i skolan i januari Drygt 80 procent av lärarna stöder eleverna i användningen av modern teknik. Det har skett en viss ökning av användning och tillgång till datorer över tid jämfört med 2011, men det finns fortfarande tydliga skillnader i tillgången och användning av datorer mellan skolor. Andelen elever som använder dator dagligen varierar exempelvis mellan 0 och 100 procent mellan skolorna. Många grundskolerektorer i Nacka ser fortfarande datortillgång och datanätverk som en stor utmaning, men gymnasieskolorna gör det i mindre grad. Det är positivt att rektorerna i lägre grad än tidigare ser svårigheter med att få med lärare i arbetet. Fortfarande menar dock en majoritet att effekterna av datoranvändningen när det gäller arbetssätt varierar mellan lärarna, och mer än var femte rektor svarar att lärarna inte får den kompetensutveckling de behöver inom detta område. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (13) Ärendet Elevers tillgång till datorer och andra IT-verktyg och rektorers syn på användningen har kartlagts genom en enkät till rektorerna i Nacka hösten En liknande uppföljning genomfördes hösten 2011 och Alla skolor har svarat i 2013 års enkätundersökning, dvs 35 grundskolor och 9 gymnasieskolor. Resultat visas också från kundundersökningen, där elever svarar på om de använder dator varje dag i skolan samt från självvärdering, där pedagoger svarar på en fråga om IT. Begrepp 1 IT är en förkortning för informationsteknik. Informationsteknik behöver i sig inte vara digital, men begreppet började användas då utvecklingen av digital teknik gav helt nya möjligheter att hantera, modifiera, lagra och sprida information. Allt mer används i stället begreppet IKT, informations- och kommunikationsteknik, vilket understryker de kommunikativa aspekterna som blivit alltmer betydande i takt med utbyggnaden och utvecklingen av Internet. När man talar om IT i skolsammanhang används ibland begrepp som IT-/IKT-verktyg, IT-/IKT-resurser, digitala verktyg eller digitala lärresurser. Begreppet digitala lärresurser används ibland som en samlingsbeteckning för IT-baserade läromedel. Digital kompetens kan ses som tillgång till ett brett spann av praktiker och kulturella resurser som individen är kapabel att applicera på digitala verktyg. En viktig komponent i detta är också att förstå hur och när digital teknik bäst kan komma till användning som stöd i dessa processer. Det handlar om förmåga att kommunicera och representera kunskap i olika kontexter och för olika mottagare. Elevers och pedagogers svar om IT I kundundersökningen i Nackas skolor finns fr o m 2011 ett påstående om datoranvändning nämligen Jag använder dator varje dag i skolan. 1

3 3 (13) Figur 1: Elevers svar på påståendet Jag använder dator varje dag i skolan, skolor i Nacka (avser januari) Datoranvändningen ökade något mellan januari 2011 och januari 2012, men mellan 2012 och 2013 är resultaten i princip oförändrade i grundskolan. Gymnasieskolans enkät har fr o m 2013 en femgradig skala, vilket försvårare jämförelser över tid, men vi kan konstatera att andelen som svarar att påståendet inte alls stämmer minskat något Högst andel elever som använder dator dagligen i skolan är det i åk 8. Svaren varierar en hel del mellan skolorna. Högst andel som använder dator dagligen i skolan har i åk 5 Igelboda, Neglinge och Saltsjö-Duvnäs skola, i åk 8 Internationella Engelska skolan, Björknässkolan samt Myrsjöskolan samt i gymnasiets åk 2 YBC, Nacka Enskilda och Designgymnasiet. På de nämnda skolorna svarar nästan alla att påståendet stämmer mycket eller ganska bra. Men det finns också skolor där få eller inga elever använder dator dagligen i skolan 2. Det gäller Idunskolan (åk 5), Backeboskolan (åk 5), Jarlabergs skola (åk 5), Futuraskolan Lännbo (åk 5), Stavsborgsskolan (åk 8) och Maestroskolan (åk 5) samt gymnasieskolan Nacka Praktiska. Elever i åk 5 på kommunala skolor använder i högre grad dator dagligen än elever på fristående skolor. I åk 8 år förhållandet det motsatta elever på fristående skolor använder dator i något högre grad. I gymnasiet är också andelen något högre grad på fristående skolor än kommunala. 2 Andelen som instämmer i att de använder dator dagligen i skolan varierar för dessa skolor mellan 0 och 23 procent.

4 4 (13) Pojkar svarar i högre grad än flickor att de använder dator dagligen i skolan. Skillnaden är 4-5 procentenheter i åk 5 och 8. I gymnasieskolan är det fler män än kvinnor som instämmer helt (5), men andelen som svarar 4 eller 5 är lika för båda könen. Pedagoger besvarade i januari 2013 en självärdering om sitt arbete. Där fanns ett påstående om de stöder barn/elever i användning i modern teknik, som är det begrepp som används i läroplanen. Över 80 procent av pedagogerna instämmer i grundskola och förskola, något lägre för fritidshem. Även här finns dock skillnader mellan skolor. På tre grundskolor instämmer 100 procent av lärarna, men på två grundskolor är andelen under 50 procent. Figur 2: Pedagogers svar på påståendet Jag stödjer barn/eleverna i att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, skolor i Nacka (avser januari 2013) Grundskoleelevers tillgång till IT Enkätundersökningen till rektorer visar att elever ges tillgång till datorer på alla 35 grundskolor i Nacka, men hur tillgången ser ut varierar mellan skolorna (se resultat per skola i bilaga). På fyra grundskolor har varje elev tillgång till en egen bärbar dator eller läsplatta i skolan i oktober Det är Björknässkolan, Eklidens skola, Montessoriskolan Castello samt Snitz Resursskola. På ytterligare 14 grundskolor har varje elev i en eller flera årskurser på skolan försetts med en egen dator/läsplatta. Hälften - 18 av de 35 skolorna - har alltså en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. Det är två fler skolor än 2011 och En till en-lösningarna är vanligare för elever i åk 7-9. Av de 16 skolorna med elever i dessa årskurser har 12 sådana lösningar. Flertalet stora skolor har sådana lösningar för dessa årskurser.

5 5 (13) Tabell 1: Antal grundskolor som har en-till-en-lösningar (endast skolor som finns 2013) Alla skolor Elever i åk 7-9 Antal skolor där alla elever har dator/läsplatta elever i viss åk har dator/ läsplatta Antal skolor (2013) Den vanligaste lösningen på skolorna är att elever får låna bärbara datorer i vissa delar av undervisningen, och detta har blivit vanligare sedan Det är också vanligt att det finns enstaka stationära datorer utplacerade i undervisningssalar eller arbetsrum. Datorer i datorsalar är alltmer ovanligt. Läsplattor har blivit vanligare sedan 2011, främst i de lägre årskurserna. Figur 3: Grundskolor, enkätundersökning till rektorer i oktober Hur ser elevernas tillgång till datorer och läsplattor ut på skolan? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Eleverna har "egna" bärbara datorer (genom skolan) 9% 73% 17% Eleverna lånar bärbara datorer i vissa delar av undervsningen (t 49% 40% 11% Datorer i datorsalar 3% 9% 89% Enstaka datorer utplacerade i undervisningssalar/arbetsrum 20% 34% 46% Eleverna har "egna" läsplattor (genom skolan) 3% 49% 49% Eleverna lånar läsplattor i vissa delar av undervisningen (t ex 34% 43% 23% Annat sätt, beskriv 26% 14% 60% Ja, alla elever En del elever Nej, inga elever Det förekommer att elever använder egna datorer i skolan. Nio procent av skolorna svarar att det är vanligt, och ytterligare 31 procent att det förekommer. Gymnasieelevers tillgång till IT På fem av de nio gymnasieskolorna har varje elev en egen dator (se resultat per skola i bilaga). Det är Designgymnasiet, Mediagymnasiet, Nacka Enskilda gymnasium, Vittragymnasiet och YBC. På ytterligare två skolor de två enheterna på Nacka gymnasium har elever på vissa program egna datorer.

6 6 (13) Att varje elev har tillgång till en dator genom skolan har blivit vanligare jämfört med Två gymnasieskolor, Nacka Praktiska och Rytmus, har 2013 inte sådana lösningar utan elever där lånar datorer i vissa moment i undervisningen eller använder datorsalar. Läsplattor är ovanliga på gymnasieskolorna, men två skolor svarar i år att elever har tillgång till sådana. Tabell 2: Antal gymnasieskolor som har en-till-en-lösningar (endast skolor som finns 2013) Alla skolor Antal skolor där alla elever har dator/ läsplatta elever i viss åk/pgm har dator/ läsplatta Antal skolor (2013) 7* 9 9 * svar saknas från två skolor Figur 4 Gymnasieskolor, enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 På två skolor är det vanligt att elever tar med egna datorer till skolan. På den ena av dessa skolor har alla elever en dator genom skolan, på den andra skolan har eleverna inte det. På ytterligare sex skolor svarar rektor att det förekommer att elever tar med egna datorer. Användningsområden Användningsområdena är i hög grad desamma som föregående år. Andelen grundskolor som använder datorer för att göra prov har ökat något, medan användningen för sociala medier och spel minskat.

7 7 (13) Tabell 3: Vad använder eleverna datorer till i undervisningen på din skola? Enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 Andel grundskolor Andel gymnasieskolor Presentationer och redovisning av skolarbeten 100% 100% Söka information 100% 100% Stöd för elever i behov av särskilt stöd 97% 100% Läs- och skrivinlärning 94% 89% Särskilda program med undervisningssyfte 94% 89% Arbete med olika uttrycksformer som bildhantering, musik- och filmredigering 91% 78% Samarbete, t ex wikis, projektytor 54% 89% Se på TV-program eller film 71% 67% Sociala medier, bloggar, facebook etc 40% 78% Eleverna gör prov på datorn 40% 67% Spel, installerade eller on-line 40% 33% De ämnen där datorer oftast används är SO-ämnen, svenska och språk. Användningen i matematik är liten i gymnasieskolan. Tabell 4: I vilka ämnen används ofta datorer i undervisningen? Enkätundersökning till rektorer i oktober 2013 Andel grundskolor Andel gymnasieskolor SO-ämnen 100% 89% Svenska 100% 89% Engelska, moderna språk, modersmål 88% 89% NO-ämnen 85% 56% Bild, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, Musik 76% 44% Matematik 82% 22% Andra ämnen 44% Idrott 26% 22% Goda exempel från skolorna Rektorerna fick frågan om de hade goda exempel på användning av datorer och andra ITverktyg som andra kan lära av. Flera grundskolerektorer nämner användningen av elever i behov av särskilt stöd, bl a för läs- och skrivinlärning och matematik. Barn i behov av stöd har stort stöd av lärplatta eller dator, skriver rektor på Sigfridsborgsskolan. Särskolans elever har stor glädje av digitala lärverktyg i undervisningen, skriver Sickla skola. Flera grundskolor skriver att de har goda exempel från att arbeta med bloggar och att göra film. Några exempel på lyckad användning:

8 8 (13) Några klasser har sin egen blogg vilket främjat språkinlärningen. (Stavsborgsskolan) Vi har jobbat med QR koder, kul sätt att lära sig programmera enkelt och har använts bl.a vid orientering. (Johannes Petri) Några lärare arbetar med "flipped classroom" 3 för att stödja eleverna kring läxläsning (Sickla skola) Snabb återkoppling, snabb temperaturmätare/utvärdering, (Neglinge skola) I gymnasieskolan lyfter YBC användningen av Google apps för education som något positivt. Nacka praktiska skriver att de har positiva erfarenheter av att använda datorer för "flipped classroom",. När det gäller sådant som inte fungerat som tänkt från början tar flera grundskolerektorer upp bristande teknik, t ex långsam uppkoppling till nätverk. Allt hänger på nätverket! Om nätverket går ner eller överbelastas funkar inget, skriver en rektor. En rektor tar upp svårigheten att gå över till digitala läromedel: Vi använder fortfarande en hel del traditionella läromedel och upplever att vårdnadshavarna tycker att det är väldigt abstrakt att sätta samma digitala läromedel för t.ex. ett arbetsområde. Vi vill gärna ha en fysisk bok. Här skulle vi vilja nå längre än vad vi har gjort. Vad leder användningen till? Hur påverkar då den ökade tillgången till IT arbetssätt och elevernas resultat? Nackarektorernas svar tyder på att påverkan på arbetssätt är stor på en del skolor, men på många de flesta skolor varierar fortfarande påverkan mellan lärarna. Figur 5: Skolors svar i oktober Hur bedömer du att tillgången till datorer och andra IT-verktyg i klassrummen hittills påverkat arbetssätten i undervisningen på skolan jämfört med tidigare? Andel skolor 0% 20% 40% 60% 80% Stor påverkan hos samtliga lärare på skolan 29% 22% Stor påverkan för en del lärare, men mindre för andra 54% 67% Inte så stor påverkan ännu Vet ej Grundskolor 14% 11% 3% Gymnasieskolor 3 Flipped classroom innebär att eleven tittar på en webbaserade genomgång som hemläxa före lektionen.

9 9 (13) Utmaningar inför framtiden Många rektorer anger att de största svårigheterna och utmaningarna ligger i brister i drift och uppkoppling liksom tillgången på datorer. Det gäller särskilt grundskolor. Andelen rektorer som anger bristande datorkunnande hos lärare har minskat något jämfört med tidigare, men en fjärdedel av grundskolorna ser fortfarande detta som ett problem. Klart färre än tidigare bedömer att det är svårt att få med lärare i arbetet. Gymnasierektorerna ser mindre problem med tekniken och tillgången än grundskolans rektorer och fler än tidigare ser inga stora utmaningar alls av gymnasierektorerna. Under rubriken annat nämner flera ekonomin. Annats som nämns är svårigheten att göra bra upphandlingar, fördelning av ansvar för lånade datorer mellan skolan och vårdnadshavaren, och svårigheten att förena datoranvändandet med kursplanernas innehåll. Figur 6: Skolors svar i oktober 2013 Rektorerna fick också ta ställning till om i vilken utsträckning lärarna på deras skola får den kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare. 29 procent av grundskolornas och 22 procent av gymnasieskolornas rektorer svarar att lärare får det i ganska låg utsträckning, vilket är oroande höga andelar. Skolorna använder olika sätt för att kompetensutveckla lärarna när det gäller användning av IT som pedagogiskt verktyg. Detta är ett vanligt tema på gemensam fortbildning, visar svaren, och det är också vanligt att lärare gått externa kurser eller deltagit i seminarier och liknande. På två av tre grundskolor har en utbildare handlett lärarna på skolan, men det är

10 10 (13) mindre vanligt på gymnasieskolorna. På många skolor finns regelbundna träffar för att dela erfarenheter med varandra. Figur 7: Skolors svar i oktober 2013 Kultur- och utbildningsenhetens kommentar Enkätundersökningen till skolorna visar att elevernas tillgång till IT-verktyg varierar mellan skolorna. Hälften av grundskolorna i Nacka har en-till-en lösningar i alla eller några årskurser, dvs en lösning som innebär att varje elev har en dator/läsplatta. En till enlösningar är vanligare för elever i åk 7-9, där tre av fyra skolor har sådana lösningar, varav flertalet stora skolor. På drygt hälften av gymnasieskolorna har varje elev en egen dator. På Nacka gymnasium har elever på vissa program egna datorer. Kundundersökningen visar att 51 procent av eleverna i åk 5, 80 procent i åk 8 och 68 procent av eleverna i gymnasiet använder dator dagligen i skolan i januari Drygt 80 procent av lärarna i grundskolan svarar att de stöder eleverna i användningen av modern teknik. Det har skett en viss ökning av användning och tillgång till datorer över tid jämfört med 2011, men det finns fortfarande tydliga skillnader i tillgången och användning av datorer mellan skolor. Till exempel varierar andelen elever som använder dator dagligen mellan 0 och 100 procent mellan skolorna. Att inte tillgången ökat mer kan sannolikt förklaras av att många skolor haft ekonomiska svårigheter, och då inte bedömt att de kunna prioritera datorer.

11 11 (13) I en lägesrapport om IT i skolan till SKL, Sveriges kommuner och landsting, skriver Jan Hylén att den svenska skolan i ett europeiskt perspektiv är välutrustad både ifråga om datorer, projektorer och uppkopplingshastighet, men konstaterar att användningsgraden av lärare och elever trots detta inte är nämnvärt högre än genomsnittet inom EU. I lägesrapporten konstateras också att användningsformerna inte har förändrats nämnvärt under de senaste åren, utan främst är att söka information, skriva och göra presentationer, och att användningen är högst i svenska och samhällskunskap och lägst i matematik. Dessa mönster tycks enligt de undersökningar som redovisats här också gälla i Nacka. Många grundskolerektorer i Nacka ser fortfarande datortillgång och datanätverk som en stor utmaning, men gymnasieskolorna gör det i mindre grad. Det är positivt att rektorerna i lägre grad än tidigare ser svårigheter med att få med lärare i arbetet. Fortfarande menar dock en majoritet att effekterna av datoranvändningen när det gäller arbetssätt varierar mellan lärarna, och mer än var femte rektor svarar att lärarna inte får den kompetensutveckling de behöver inom detta område. Kundundersökningen kommer också 2014 att innehålla frågor om elevers datoranvändning, och då inkluderas även användning av läsplattor, som blivit allt vanligare framförallt för yngre elever. Även självvärderingen 2014 kommer att innehålla frågan om lärares stöd till elevers datoranvändning. Under våren 2014 kommer slutrapporten från Unos Uno, ett forskningsprojekt som genomförs av tio kommuner, däribland Nacka, och Pysslingen Skolor och Förskolor AB tillsammans med Örebro Universitet. Syftet är att studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev ur olika perspektiv. Carina Legerius Utvärderingsexpert Kultur- och utbildningsenheten Bilaga: Elevers tillgång till datorer per skola

12 12 (13) Bilaga Tabell 5: Tillgång till datorer på grundskolor i oktober 2013 Enhetsnamn Varje elev har en dator Varje elev i viss åk har dator Vissa elever har dator Elever lånar bärbara datorer i vissa delar av undervisningen Datorer i datorsalar Enstaka datorer Vissa utplacerade i elever har undervisningssalar/arbets-rum läsplattor Elever lånar läsplattor i vissa delar av undervisningen Backeboskolan Ja (åk 6) Ja Ja Ja Ja Björknässkolan Ja Boo Gårds skola Ja Ja Ja Ja Borgvallaskolan Ja Ja Ja Da Vinciskolan Ja (åk 5) Ja Ja Ja (åk 1-3) Eklidens skola Ja (åk 8-9) Ja (åk 7) Ektorps skola Ja (åk 6) Ja Ja Ja Fisksätraskolan Ja (åk 4-6) Ja Futuraskolan AB Lännbo Ja Ja Idunskolan Ja Ja Ja Igelboda skola Ja (åk 6) Ja Ja Ja (åk 5) Internationella Engelska Skolan Ja (åk 8-9) Ja Ja Jarlabergs skola Ja Ja Ja Johannes Petriskolan Ja (åk 7-9) Ja Ja Ja (åk 6) Järla skola Ja Ja Ja Kunskapsskolan i Nacka Ja Ja Ja Ja Kunskapsskolan Saltsjöbaden Ja Ja Ja Ja Lännersta skola Ja Ja Maestroskolan Ja Ja Ja Montessoriskolan Castello Ja Myrsjöskolan Ja (åk 6-9) Ja Ja (åk 4-5) Nacka strands skola Ja Ja Ja Neglinge skola Ja (åk 4-5) Ja Orminge skola Ja Ja Ja Ja Saltsjöbadens samskola Ja (åk 4-9) Ja Saltsjö-Duvnäs skola Ja (åk 4-6) Ja Ja Sickla skola Ja (åk 5-6) Ja Ja Sigfridsborgs skola Ja Ja Ja Skuru skola Ja (åk 6-9) Ja Ja Snitz Resursskola Ja Ja (åk 3) Stavsborgsskolan Ja (åk 3,4 5,7) Ja Ja Ja Ja Sågtorpsskolan Ja Vilans skola Ja Ja Vittra i Saltsjö-Boo Ja (åk 4-9) Ja Ja Älta skola Ja Ja

13 13 (13) Tabell 6: Tillgång till datorer på gymnasieskolor i oktober 2013 Varje elev har en dator Varje elev i viss åk eller program har dator Vissa elever har dator Elever lånar bärbara datorer i vissa delar av undervisningen Datorer i datorsalar Enstaka datorer utplacerade i undervisningssalar/ arbetsrum Tillgång till läsplattor Designgymnasiet Ja Mediagymnasiet Ja Ja Ja Nacka Enskilda gymnasium Ja Nacka gymnasium Natur Ja (en del pgm) Ja Ja Ja Ja Nacka gymnasium Samhälle Ja (en del pgm) Ja Ja Nacka Praktiska gymnasium Ja Ja Rytmus, Musikergymnasiet Ja Ja Ja Ja Vittragymnasiet Sickla Ja Ja Young Business Creatives Ja Ja

Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Kartläggning av IT på skolor i Nacka 2011-11-26 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/236-630 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka 2011-11-18 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE 2011-11-25 Dnr UBN 2011/166-610 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Statistik nyanlända elever oktober och november 2016

Statistik nyanlända elever oktober och november 2016 2016-11-21 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Statistik nyanlända elever oktober och november 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/ 2016-05-03 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/139-630 utbildningsnämnden Statistik nyanlända Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Utbildningsenheten

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 2017-09-11 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016 2016-09-03 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD

VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. AMBITION VI SKA VARA BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN STYRPRINCIPER

Läs mer

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 2015-10-23 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik 2017-05-09 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/101 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2013

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2013 2014-03-04 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/183-610 1 (26) Utbildningsnämnden Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 1 (26) Dnr UBN 2012/183-610 TJÄNSTESKRIVELSE 2013-09-12 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016

Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 2016-05-09 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/83-630 Utbildningsnämnden Föräldrar och elever om förskola och skola 2016 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2.

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

Fördjupad resultatredovisning för grundskolan och gymnasieskolan 2014

Fördjupad resultatredovisning för grundskolan och gymnasieskolan 2014 2015-03-09 1 (32) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Fördjupad resultatredovisning för grundskolan och gymnasieskolan 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (26) UBN 2010/

Tjänsteskrivelse 1 (26) UBN 2010/ Tjänsteskrivelse 1 (26) 2010-09-10 UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 /

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 / 2015-05-08 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014 /127-631 Utbildningsnämnden Skolval 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Andelen föräldrar som

Läs mer

Information om Skolinspektionens granskning av skolorna i Nacka

Information om Skolinspektionens granskning av skolorna i Nacka 2015-06-01 1 (6) 2015 Utbildningsnämnden Information om Skolinspektionens granskning av skolorna i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

Skolvalet till hösten 2016

Skolvalet till hösten 2016 2016-04-05 (Korrigerad 2016-04-12) 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/109 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2016 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2.

Läs mer

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 2015-09-03 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012

Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012 2012-09-03 Dnr UBN 2012/183-610 1 (23) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014

Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014 2013-11-25 1 (6) Bilaga Utvärderingsplan för Utbildningsnämnden 2014 Utvärderingsplanen visar Utbildningsnämndens kvalitetssystem. Planen visar också när resultat från olika uppföljningar och utvärderingar

Läs mer

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan 2014-10-23 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (13)

Tjänsteskrivelse 1 (13) Tjänsteskrivelse 1 (13) 2009-11-30 Dnr UBN 2009/124-630 Utbildningsnämnden Likvärdighetsgarantin - uppföljning och utvärdering Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet

Läs mer

Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet på IUP

Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet på IUP 2013-10-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/211-619 Utbildningsnämnden Kravet på individuell utvecklingsplan i den utbildningspolitiska strategin och ändring i skollagen (2010:800) vad gäller kravet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 2015-10-28 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2015/173-040 Kommunstyrelsen Internbudget Välfärd skola 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande

Läs mer

Uppföljning av elevresultat redovisning av resultatdialoger med skolor som har årskurs 7

Uppföljning av elevresultat redovisning av resultatdialoger med skolor som har årskurs 7 2015-05-28 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av elevresultat redovisning av resultatdialoger med skolor som har årskurs 7 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2012

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2012 2013-05-06 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/183-610 1 (27) Utbildningsnämnden Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2012 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 2013-08-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/27-712 Utbildningsnämnden Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2010

Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2010 2011-03-07 1 (20) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Fördjupad resultatredovisning för grundskolans skolår 9 och gymnasieskolan 2010 Förslag till beslut Nämnden noterar informationen

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014

Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014 2013-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2013/7-111 Valnämnden Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014 Förslag till beslut Valnämnden fastställer vallokaler per valdistrikt, enligt bilaga till samordnings-

Läs mer

Samordnat mottagande av nyanlända samt asylsökande barn och elever Motion den 18 april 2016 av Pascal Mafall Fall (MP)

Samordnat mottagande av nyanlända samt asylsökande barn och elever Motion den 18 april 2016 av Pascal Mafall Fall (MP) 2016-06-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/158 Utbildningsnämnden Samordnat mottagande av nyanlända samt asylsökande barn och elever Motion den 18 april 2016 av Pascal Mafall Fall (MP) Förslag till beslut

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Arbetet mot kränkande behandling

Arbetet mot kränkande behandling 2013-10-25 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE 2013 Utbildningsnämnden Arbetet mot kränkande behandling Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Enligt 6 kap. 10

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

Resultatdialoger med rektorer på grundskolor med årskurs 3-6

Resultatdialoger med rektorer på grundskolor med årskurs 3-6 206-06-04 (5) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 204/242-630 Utbildningsnämnden Resultatdialoger med rektorer på grundskolor med årskurs 3-6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015 2016-01-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/130-712 Utbildningsnämnden Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg hösten 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Kvalitetsanalys. Förskola och skola

Kvalitetsanalys. Förskola och skola Kvalitetsanalys Förskola och skola 2012 2013-02-05 1 (54) Kvalitet från förskola till vuxenutbildning Denna rapport ger en samlad bild av kvaliteten i Nackas utbildningssystem, från förskola t.o.m. vuxenutbildning.

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2015-12-14 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Internbudget Välfärd skola 2017

Internbudget Välfärd skola 2017 KFKS 2016/118-041 2016-11-16 1 (8) Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Internbudget Välfärd skola 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs. 2014-11-19 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2014/240-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Budget för produktionsområde Välfärd skola Förslag till beslut Föreslagen internbudget för produktionsområde

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN

Läs mer

Digitalt lärande på Arnljotskolan. En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande

Digitalt lärande på Arnljotskolan. En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande Digitalt lärande på Arnljotskolan En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande Vad behöver ditt barn kunna år 2050? Vi behöver rusta för Elevernas framtida yrkesliv verksamma till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 2016-11-24 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/244 1 (5) Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer

Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent

Totalt ± 3 5 ± 2 8 ± 2 21 ± 3 47 ± 4 1 ± 1 Huvudman Kommunal Fristående. Procent F5a: Hur stor andel av klassrummen i er skola är utrustade med Digital skrivtavla/interaktiva whiteboard Antal Alla eller nästan alla Ungefär tre fjärdedelar Ungefär hälften Ungefär en fjärdedel Ingen

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer