Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se"

Transkript

1 Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009

2 Vårens program

3 Program 6 maj Välkommen inledning Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning Jan Engström, IASB Utformning av de finansiella rapporterna Walter Schuster, Handelshögskolan i Sthlm Koncernredovisning Dennis Svensson, PricewaterhouseCoopers Pensionsredovisning Claes Janzon, PricewaterhouseCoopers Avslutning PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 3

4 Väsentliga IFRS-nyheter Nyheter 2009 IFRS 2 R: Aktierelaterade ersättningar ( ) IFRS 8: Rörelsesegment ( ) IAS 1 R: Utformning av finansiella rapporter ( ) IAS 23 R: Lånekostnader ( ) IFRIC 13: Customer loyalty programmes ( ) IFRIC 14: IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan ( ) IFRIC 16 Hedges of a Net Investment ( )* * Har ej antagits av EU Nyheter 2010 IFRS 3 R : Rörelseförvärv ( )* IAS 27 R: Koncernredovisning ( )* IFRIC 12: Koncessioner för samhällsservice ( ) IFRIC 15: Real Estate Sales ( )* IFRIC 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners ( )* IFRIC 18: Transfers of Assets from Customers ( )* Övriga projekt av intresse Inkomstskatt (ED) Utformning av finansiella rapporter (Fas B) (DP) Leasing (DP) Intäktsredovisning (DP) Pensioner (DP) Konsolidering (ED) Finansiella instrument (Flera projekt) PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 4

5 Film: Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning Jan Engström, IASB

6 Utformningen av de finansiella rapporterna Walter Schuster, Handelshögskolan i Stockholm

7 7

8 Bakgrund Detta projekt har pågått länge och bytt namn flera gånger, senast från Performance Reporting till Financial Statement Presentation. Det hävdades vara okontroversiellt, eftersom det inte handlade om mätfrågor. Detta var en felsyn. Projektet handlar om kärnan i redovisning: hur redovisningen återger ett företags prestation. 8

9 Normgivarnas drivkrafter för Financial Statement Presentationprojektet Mycket långtgående standarder för enskilda redovisningsfrågor (leasing, skatter etc.), men inte för de finansiella rapporterna Omfattande förekomst av pro forma, Non-GAAP measures etc. 9

10 Underliggande faktorer Allt fler poster redovisas till verkligt värde Balansräkningsansatsen alla förändringar i tillgångar och skulder påverkar resultatet 10

11 Kontroversiella frågeställningar Behovet av ett sammanfattande resultatbegrepp ( Net Income ) Direkt eller indirekt metod för upprättande av kassaflödesanalys 11

12 Principiella förändringar En enda resultaträkning som också innehåller de poster som nu redovisas direkt mot eget kapital Balansräkning, kassaflödesanalys och resultaträkning uppställda enligt samma mall Direkt metod för kassaflödesanalysen 12

13 Illustration 13

14 Principiella förändringar (forts.) Krav på avstämning, rad för rad, mellan posterna i kassaflödesanalys och resultaträkning i tre kolumner: accruals/allocations, recurring valuation adjustments respektive other remeasurements 14

15 Är detta viktiga förändringar? IASB:s arbete kännetecknas av långsiktig konsekvens För närvarande är det acceptansen av IFRS i USA som fokuseras IASB vill betona i DP att ytterligare förändringar ligger utanför projektets ram 15

16 IASB:s långsiktiga målsättning Att inte längre särskilja OCI-poster, utan behandla dem som alla andra poster i resultaträkningen (därmed upphör också recycling ) En mellanvariant som diskuterats är att fördela ut OCI-posterna på respektive kategori (Business, Financing etc.), men fortfarande särskilja dem inom respektive kategori ( Other Comprehensive Operating Income etc.) 16

17 Nuläge Discussion Paper har varit ute på remiss Gemensamt skandinaviskt remissvar Möte med JIG i London juli 2009 Exposure Draft förväntas H IFRS förväntas

18 Företagsledningsansats Företagsledningens roll i rapporteringskedjan Jämförbarhet? 18

19 Mål ( objectives ) Cohesiveness Disaggregation Reconciliation 19

20 Cohesiveness (samstämmighet) Inget etablerat redovisningsbegrepp Konflikter med överordnade begrepp Samstämmighet på högre nivå 20

21 Disaggregation (uppdelning) Sätt att lösa redovisningsproblem? Är någon emot Kostnader för användare 21

22 Reconciliation (avstämning) Sätt att lösa redovisningsproblem II Det är ytterst kvaliteten på den ursprungliga informationen som sätter gränsen 22

23 Mål ( objectives ) Cohesiveness Disaggregation Reconciliation Den totala effekten 23

24 Rörelse resp. finansiering Särskiljs både av externa bedömare och internt av koncernledningen Definition baserad på utbytbarhet Samstämmighet ( cohesiveness ) kan skapa problem 24

25 Direkt eller indirekt kassaflödesanalys Samstämmighet leder till direkt metod Användare delade Företag föredrar i allmänhet indirekt metod Direkt metod härledd på indirekt sätt 25

26 Tre kolumner Avstämning mellan kassaflödesanalys och resultaträkning Kvalitet på ursprunglig information sätter gränsen Utbilda användare? Recurring valuation adjustments? 26

27 Balansräkning eller rapport om Rörelsekapital Nettoskuldsättning finansiell ställning Information om summa tillgångar och skulder 27

28 Investeringskategorin Definition Behövs den? Terminologi (CapEx) 28

29 Eget kapital Egen kategori Residualintresse Annan terminologi för financing 29

30 Funktioner eller kostnadsslag Antingen eller? Interaktion mellan användare och upprättare 30

31 Fördelning av skattekostnad Ingen uppdelning som huvudprincip Uppdelningar ofta godtyckliga Undantag för verksamheter under avveckling och OCI 31

32 Koncernredovisning ED 10 Consolidation Dennis Svensson

33 ED 10 Consolidated Financial Statements ED 10 publicerades 18 December 2008 Deadline för remissvar var 20 mars 2009 Projektet har drivits fram i snabb takt beroende på diskussionerna i Financial Stability Forum Förväntas träda ikraft 2010 men kräver sedan EU endorsement PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 33

34 ED 10 Consolidated Financial Statements De huvudsakliga förändringarna är: En ny standard med en definition av bestämmande inflytande som ska gälla för alla typer av enheter. - de facto kontroll införs - ett nytt angreppssätt för hur optioner och konvertibla instrument ska beaktas vid utvärdering av bestämmande inflytande Begreppet structured entity introduceras för företag med begränsad verksamhet där bestämmande inflytande inte kan identifieras enligt vanliga principer. Utökade upplysningskrav för både konsoliderade och icke konsoliderade enheter. PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 34

35 ED 10 Consolidated Financial Statements Principen Huvudprincipen är att företag ska konsolidera alla enheter där man innehar ett bestämmande inflytande Definition av bestämmande inflytande (båda kriterierna ska vara uppfyllda) : - The power to direct the activities of another entity to generate returns Power to direct the activities kan utövas genom: - Rösträtt - Optioner och andra konvertibla instrument - Avtal Generate returns: - Kan vara positiv och negativ - Rätt till utdelningar - Kostnadsbesparingar - Synergier Bestämmande inflytande behöver inte utövas Bestämmande inflytande kan inte delas Bestämmande inflytande ska utvärderas löpande PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 35

36 ED 10 Consolidated Financial Statements Defacto kontroll och optioner/konvertibler Defacto kontroll: - Flest antal röster - Antalet röster måste vara tillräckligt för att kunna utöva sitt bestämmande inflytande Optioner och konvertibler - Behöver inte vara inlösenbara - Utvärdera huruvida motparten agerar i enlighet med optionsinnehavarens vilja - Utvärdera huruvida optionsinnehavaren utsätts för variationer i avkastningen PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 36

37 ED 10 Consolidated Financial Statements Structured entities Structured entity - Är en enhet där besluten som kan fattas kring dess verksamhet begränsats och där bestämmande inflytande inte kan fastställas enligt vanliga principer Gör en samlad bedömning av samtliga fakta för att utvärdera huruvida bestämmande inflytande föreligger: - Vad är syftet med verksamheten och bedrivs den? - Är det eventuella moderföretaget exponerat för variationer i verksamhetens avkastning? - Finns flera avtal som har upprättats samtidigt och som kompletterar varandra för att tillsammans uppnå ett särskilt syfte? - Hur styrs verksamheten och hur fördelas avkastningen från den? - Övriga omständigheter? - Finns möjlighet att ändra fastställda policies? PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 37

38 ED 10 Consolidated Financial Statements Upplysningar Väsentligt utökade upplysningskrav: Förklara varför: - företaget inte har bestämmande inflytande eller de facto kontroll när företaget är majoritetsaktieägare - företaget inte har ett bestämmande inflytande över ett företag från vilken man erhåller väsentlig avkastning Finansiell information för de företag som konsolideras med tillämpning av de facto kontroll Finansiell information för enheter som inte konsolideras där företaget är majoritetsaktieägare Upplysningar kring relationer, inklusive finansiell information, med structured entities PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 38

39 ED 10 Consolidated Financial Statements Övergångsregler Standarden ska tillämpas framåtriktat Om en enhet som tidigare inte konsoliderats, konsolideras enligt den nya standarden, ska övergångsdatumet ses som anskaffningstidpunkten i enlighet med IFRS 3 Om en enhet som tidigare konsoliderats, inte längre konsolideras i enlighet med den nya standarden, ska övergångsdatumet ses som tidpunkten då bestämmande inflytande upphör PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 39

40 ED 10 Consolidated Financial Statements This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. 'PricewaterhouseCoopers' refers to PricewaterhouseCoopers LLP (a limited liability partnership in the United Kingdom) or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate and independent legal entity.

41 Pensionsredovisning Discussion Paper Employee Benefits Claes Janzon

42 Discussion Paper Preliminary views on Employee Benefits IASB-projekt enbart Behandlar framförallt följande - Avskaffande av korridormetoden - Presentation - Redovisning av tillskottsbaserade förmåner Majoriteten av remissinstanserna var positiva till avskaffandet av korridormetoden Förslaget kring redovisning av tillskottsbaserade förmåner kritiserades starkt IASB har därför valt att dela upp de kommande utkasten till uppdatering av IAS 19 i två delar Utkast till standard förväntas i Q Standard förväntas utges under första halvåret 2011 med ikraftträdande 1 januari 2013 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 42

43 Avskaffande av korridormetoden IASB föreslår tre ansatser - Redovisning direkt i resultaträkningen - Kostnader avseende årets intjäning redovisas i resultaträkningen; övriga förändringar redovisas i övrigt totalresultat - Kostnader avseende årets intjäning, räntekostnad och en teoretisk framräknad ränteintäkt på förvaltningstillgångar redovisas i resultaträkningen; övriga förändringar redovisas i övrigt totalresultat Remissinstanserna var inte positiva Alternativa ansatser som anförts var - Ansatsen i US GAAP - Nuvarande metod i IAS 19 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 43

44 Avskaffande av korridormetoden IASB har tagit ett preliminärt beslut att samtliga omvärderingar av den förmånsbestämda förpliktelsen samt förvaltningstillgångar ska redovisas i resultaträkningen Innebär en väsentligt ökad volatilitet i resultaträkningen och kraftig påverkan på ett antal nyckeltal IASB hävdar att genom att införa kravet på att redovisa omvärderingseffekten direkt i resultaträkningen kommer intressenterna att få den bästa informationen PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 44

45 Avskaffande av korridormetoden IASB har följande förslag för presentationen av pensionskostnaden - Kostnader för årets intjäning redovisas som personalkostnad - Räntekostnaden redovisas som övriga finansieringskostnader - Omvärderingsresultatet redovisas separat i resultaträkningen IASB är medvetna om kritiken som kommer att riktas mot förslaget och har diskuterat kreativa presentationsformat för omvärderingsresultatet - Separat rad före resultat före skatt - Aktuariella vinster och förluster som hänför sig till annat än ändringar i diskonteringsräntan redovisas innan finansiella poster och övriga omvärderingseffekter som en separat rad före resultat före skatt - Kolumnvis avstämning av resultat exklusive omvärderingseffekter för pensioner samt en kolumn för omvärderingseffekter som summeras ihop och utgör koncernens resultaträkning - Som separat rad efter periodens resultat före omvärderingseffekter PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 45

46 Vilka aktiviteter genomförs Rådet för finansiell rapportering har skickat ett brev till IASB - Kritik mot direkt redovisning i resultaträkning - Kritik mot hur diskonteringsräntan fastställs IASB har även fått brev från ASBJ och BusinessEurope PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 46

47 Övriga preliminära beslut från IASB IASB kommer inte att se över reglerna kring vilken diskonteringsränta som ska användas IASB kommer inte att avskaffa kravet på att redovisa förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare (te x Alecta) som en förmånsbestämd plan förutsatt att nödvändig information föreligger Vad återstår innan utkast kommer i Q3 2009? Upplysningar Övergångsregler PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 47

48 Discussion Paper Leasing Claes Janzon

49 Kritik mot nuvarande standard Komplex klassificering (finansiell- eller operationell leasing) Liknande transaktioner kan redovisas enligt olika modeller Möjlighet att strukturera transaktioner för att uppnå en viss leasing klassificering Vid operationell leasing undgår bolag att redovisa rättigheter och förpliktelser som uppfyller definitionerna för en tillgång respektive skuld PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 49

50 Projektet Preliminär syn från FASB och IASB Redovisning hos leasegivaren har skjutits på framtiden ingår ej i DP - De flesta problem med nuvarande modell avser redovisning av operationell leasing hos leasetagare - Skulle fördröja projektet samtidigt som förbättringar av leasetagares redovisning skulle påverka många användare PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 50

51 Nytt synsätt Leasetagaren redovisar för samtliga leasingavtal En tillgång avseende rätten att nyttja objektet under leasingperioden En skuld avseende förpliktelsen att betala leasingavgifter Hanterar det mesta av kritiken som riktats mot nuvarande standard PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 51

52 Värdering vid första redovisningstillfället Skulden Redovisas första gången till nuvärdet av leasingavgifterna, diskonterat med leasetagarens marginella låneränta Nu tillämpas den implicita räntan i första hand vid diskonteringen Tillgången Redovisas första gången till anskaffningsvärde, vilket överensstämmer med värderingen av skulden PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 52

53 Komplexa leasingavtal Ska rättigheter och förpliktelser i komplexa leasingavtal redovisas separat? Kan t ex avse option att förlänga, säga upp leasingavtalet, option att köpa den leasade tillgången, åtagande att betala variabla eller villkorade leasingavgifter eller restvärdegaranti Förslaget är att separat redovisning inte ska ske utan beaktas i värderingen av skulden Omvärdering av skulden ska ske löpande baserat på förnyad bedömning av ovanstående faktorer Omvärderingar av skulden justerar tillgångens värde PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 53

54 Förändringar i uppskattningar och omvärderingar Följande tabell sammanfattar de olika uppfattningar som IASB och FASB framför i DP avseende förändringar i vissa uppskattningar efter leasingavtalets ingång Förändring i uppskattning IASB-syn Leasingperiod (optioner att förlänga eller köpoptioner) Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av tillgången. Kassaflöden (variabla avgifter och restvärdesgarantier) Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av tillgången Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av resultatet Diskonteringsränta Omvärdering av skulden till den aktuella marginella låneräntan (kanske endast om det sker en ändring i uppskattade kassaflöden). Använd alltid den ursprungliga marginella låneräntan PricewaterhouseCoopers FASB -syn Maj 2009 sida 54

55 Implikationer Störst påverkan på leasetagare av störrre kapitalvaror Påverkar i princip alla företag Påverkar resultat och nyckeltal inkl sådana som påverkar covenants och bonusprogram - Balansräkning bruttas upp - Kostnadsfördelning blir mer framtung - EBITDA ökar Kan påverka beslut avseende hyra eller köp? PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 55

56 Nästa steg Kommentarer till IASB/FASB senast 17 juli 2009 Utkast förväntas H Ny standard mitten 2011 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 56

57 Tack för idag! 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 www.pwc.se Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell information i årsredovisningen Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar

Läs mer

Kommittén för God revisors- och revisionssed 2015/2016. PwC

Kommittén för God revisors- och revisionssed 2015/2016. PwC 2015/2016 1 Medlemmar PerÅke Brunström (Ordf., ) Hans Gavin (EY) Kristian Gunnarsson (KPMG) Mattias Holmetun (Deloitte) Jakob Jendeby (Göteborg Stad) Kjell Johansson (Landstinget Dalarna) Caroline Nyman

Läs mer

IFRS 16 Leases IFRS Symposium

IFRS 16 Leases IFRS Symposium www.pwc.se IFRS 16 Leases IFRS Symposium IFRS 16 how it impacts your business January 2016: Final standard Effective date: 1 January 2019 (earlier adoption in conjunction with IFRS 15 permitted) EU-Endorsement:

Läs mer

Din personlig cybersäkerhet

Din personlig cybersäkerhet Din personlig cybersäkerhet Agenda 1. Varför är befattningshavare så attraktiva mål för hotaktörer? 2. Det digitala hotlandskapet 3. Hur kan organisationer arbeta med personlig cybersäkerhet? 4. Tips,

Läs mer

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som Amendment to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28: Investment Entities: Applying Consolidation Exception RFR 1 och RFR 2- Amendment to IAS 1: Disclosure Initiative 19 december 2015 Januari 2016 RFR 1 och RFR 2-

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

Rapportering från PwC

Rapportering från PwC www.pwc.se Rapportering från Förvaltningsrevision 2015 Nybro Elnät AB November 2015 Rapportering från Inledning I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört tillsammans med

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News September 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Utkast från IASB om redovisning av leasingavtal Denna artikel sammanfattar IASBs och FASBs utkast ED/2010/9 Leasing som publicerades

Läs mer

IFRS i fokus IFRS 16 Leases

IFRS i fokus IFRS 16 Leases IFRS i fokus IFRS 16 Leases Innehåll Sid Inriktning och omfattning 2 Definition av ett 2 leasingavtal Leasetagarens redovisning 4 av leasingavtal i de finansiella rapporterna Leasegivarens redovisning

Läs mer

Ny leasingstandard har publicerats under : 2016 Vad betyder den för dig? Claes Janzon

Ny leasingstandard har publicerats under : 2016 Vad betyder den för dig? Claes Janzon www.pwc.se Ny leasingstandard har publicerats under : 2016 Vad betyder den för dig? Claes Janzon Innehåll Intro & Bakgrund Ø Leasetagarens redovisning och värdering Ø Initial redovisning och värdering

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC Redovisningsnyheter Finansiell leasing Sara Fornelius Redovisningsspecialist PwC 2016-02-08 Agenda 1. Definition 2. Klassificering 3. Redovisning 4. Upplysningar 1. Definition Regelverk K3 K2 Kapitel 20.

Läs mer

Viktiga förändringar inom IFRS

Viktiga förändringar inom IFRS www.pwc.com Viktiga förändringar inom IFRS Finforum 26 november 2014 Claes Janzon Peter Malmqvist IASBs arbetsplan per 2014-10-28 2 Agenda 1. Ny modell för intäktsredovisning 2. Leasing 3. IASBs översyn

Läs mer

www.pwc.com/se Producentansvar ut ett redovisningsperspektiv När ska en skuld kopplad till WEEE-direktivet redovisas?

www.pwc.com/se Producentansvar ut ett redovisningsperspektiv När ska en skuld kopplad till WEEE-direktivet redovisas? www.pwc.com/se Producentansvar ut ett redovisningsperspektiv När ska en skuld kopplad till WEEE-direktivet redovisas? Vilka skulder ska ett företag redovisa? K2 mindre aktiebolag (17 kap) Ett företag ska

Läs mer

Finansiella instrument i industriföretag

Finansiella instrument i industriföretag Erfarenheter från implementering av IFRS 9 Finansiella instrument i industriföretag 26 IFRS 9 Finansiella instrument 97 dagar kvar 2 Välkommen! Agenda Klassificering och värdering Våra erfarenheter Är

Läs mer

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx Noteringar baserat på årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn KPMG AB Antal sidor 7 Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)... Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 71 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Mer fokus på risker eller på möjligheter?

Mer fokus på risker eller på möjligheter? www.pwc.com Mer fokus på risker eller på möjligheter? 23 Mirel Leino, ED, CFA Partner Governance, Risk & Compliance Leader Merkur Lectures in Business Agenda Realiserade risker och börskurser - undersökning

Läs mer

Finanskrisens effekter för redovisningsreglerna. Anna Hesselman, PricewaterhouseCoopers Peter Malmqvist, EQR

Finanskrisens effekter för redovisningsreglerna. Anna Hesselman, PricewaterhouseCoopers Peter Malmqvist, EQR Finanskrisens effekter för redovisningsreglerna Anna Hesselman, PricewaterhouseCoopers Peter Malmqvist, EQR Agenda 1. Vad är på gång? 2. Utvecklingen av IAS 39 aktuellt förslag 3.Problem och möjligheter

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9 Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 9 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 4 maj 2013 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB har publicerat ett nytt utkast om redovisning av leasing, något som vi behandlar i detta nummer av FR News. Utkastet

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

Leasing och Skatter. - Regelverk under förändring. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Leasing och Skatter. - Regelverk under förändring. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Leasing och Skatter - Regelverk under förändring Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Inkomstskatteförslaget Inkomstbeskattning föreslås förändras BEPS & ATAD Leasingförslaget är delvis en följd

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 16 September 2014

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 16 September 2014 www.pwc.com IFRS 15 Revenue from contracts with customers 16 September 2014 Agenda 1. Inledning- En ny modell för intäktsredovisning 2. De 5 stegen 3. Svårigheter 4. Vad borde jag göra och när? 2 En ny

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta 3 UFR 4 Redovisning

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017 www.pwc.se Tillämpningsfrågor K2/K3 2017 Välkommen! Sune Edvardsson Auktoriserad revisor/director Dagens agenda Nyheter och förtydligande i K2 och K3 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 #kunskapsdagar

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4 Kära läsare! Innehållsförteckning Sid Visst är det härligt att våren är här! Efter en skön påskhelg och innan valborg stundar med brasa och sång vill vi erbjuda er lite intressant läsning i vårt april

Läs mer

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu *

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * 12 Mars 2008 *connectedthinking Finansiella instrument och säkringsredovisning Hur har IAS 39 tillämpats av svenska företag? Vad är det för särskilda svårigheterna

Läs mer

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers www.pwc.com IFRS Symposium 2017 IFRS 15 Revenue from contracts with customers Ulrika Anjou Status, hur blev det och hur tar vi det i mål? Agenda 1. Tidsplanen krymper- hur ligger vi till? 2. Informationsgivning

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet Dagens fråga Behöver vi arbeta med öppna data i vår kommun? 2 Det enkla svaret 3 Men Behöver vi inte följa PSI-lagen?

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott 3 UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras

Läs mer

Från PuL till nya dataskyddsförordningen Riktlinjer för en lyckad implementering

Från PuL till nya dataskyddsförordningen Riktlinjer för en lyckad implementering www.pwc.se Från PuL till nya dataskyddsförordningen Riktlinjer för en lyckad implementering Regionförbundet i Kalmar Län Kommunchefsmöte 2017-02-02 Agenda 1. Kort bakgrund och vad som förändras 2. Vad

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Totalavkastningstabell

Totalavkastningstabell Stockholm 2006-10-02 Totalavkastningstabell Rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning Totalavkastningstabell Förord Bakgrund Kapitalavkastningstabellen (KAT) skapades genom ett branschgemensamt

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29 Not 2 Finansiell riskhantering 37 Not 3 Redovisning per segment 39 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 40 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Surveillance Stockholm Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Beslut NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) ska enligt 5 kap 17 i Finansinspektionens föreskrift Verksamhet på marknadsplatser ( FFFS 2007:17 ) vidta

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Juli 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Bokföringsnämndens vägledning för upprättande av årsredovisning, K3, på remiss Bokföringsnämnden, BFN, har i dagarna, juni 2010,

Läs mer

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards 9 International Financial Reporting Standards 1 Första gången tillämpas........................................... 11 2 Aktierelaterade ersättningar............................................. 33 3 Rörelseförvärv...........................................................

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Koncernredovisning 2015

Koncernredovisning 2015 Koncernredovisning 2015 Exempel enligt IFRS - IFRS Värdet AB 2015-11-19 Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Det illustrerar vad som

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Redovisning av leasingavtal

Redovisning av leasingavtal 1 (13) Redovisning av leasingavtal Tillämpning och inriktning Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer