Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se"

Transkript

1 Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009

2 Vårens program

3 Program 6 maj Välkommen inledning Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning Jan Engström, IASB Utformning av de finansiella rapporterna Walter Schuster, Handelshögskolan i Sthlm Koncernredovisning Dennis Svensson, PricewaterhouseCoopers Pensionsredovisning Claes Janzon, PricewaterhouseCoopers Avslutning PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 3

4 Väsentliga IFRS-nyheter Nyheter 2009 IFRS 2 R: Aktierelaterade ersättningar ( ) IFRS 8: Rörelsesegment ( ) IAS 1 R: Utformning av finansiella rapporter ( ) IAS 23 R: Lånekostnader ( ) IFRIC 13: Customer loyalty programmes ( ) IFRIC 14: IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan ( ) IFRIC 16 Hedges of a Net Investment ( )* * Har ej antagits av EU Nyheter 2010 IFRS 3 R : Rörelseförvärv ( )* IAS 27 R: Koncernredovisning ( )* IFRIC 12: Koncessioner för samhällsservice ( ) IFRIC 15: Real Estate Sales ( )* IFRIC 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners ( )* IFRIC 18: Transfers of Assets from Customers ( )* Övriga projekt av intresse Inkomstskatt (ED) Utformning av finansiella rapporter (Fas B) (DP) Leasing (DP) Intäktsredovisning (DP) Pensioner (DP) Konsolidering (ED) Finansiella instrument (Flera projekt) PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 4

5 Film: Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning Jan Engström, IASB

6 Utformningen av de finansiella rapporterna Walter Schuster, Handelshögskolan i Stockholm

7 7

8 Bakgrund Detta projekt har pågått länge och bytt namn flera gånger, senast från Performance Reporting till Financial Statement Presentation. Det hävdades vara okontroversiellt, eftersom det inte handlade om mätfrågor. Detta var en felsyn. Projektet handlar om kärnan i redovisning: hur redovisningen återger ett företags prestation. 8

9 Normgivarnas drivkrafter för Financial Statement Presentationprojektet Mycket långtgående standarder för enskilda redovisningsfrågor (leasing, skatter etc.), men inte för de finansiella rapporterna Omfattande förekomst av pro forma, Non-GAAP measures etc. 9

10 Underliggande faktorer Allt fler poster redovisas till verkligt värde Balansräkningsansatsen alla förändringar i tillgångar och skulder påverkar resultatet 10

11 Kontroversiella frågeställningar Behovet av ett sammanfattande resultatbegrepp ( Net Income ) Direkt eller indirekt metod för upprättande av kassaflödesanalys 11

12 Principiella förändringar En enda resultaträkning som också innehåller de poster som nu redovisas direkt mot eget kapital Balansräkning, kassaflödesanalys och resultaträkning uppställda enligt samma mall Direkt metod för kassaflödesanalysen 12

13 Illustration 13

14 Principiella förändringar (forts.) Krav på avstämning, rad för rad, mellan posterna i kassaflödesanalys och resultaträkning i tre kolumner: accruals/allocations, recurring valuation adjustments respektive other remeasurements 14

15 Är detta viktiga förändringar? IASB:s arbete kännetecknas av långsiktig konsekvens För närvarande är det acceptansen av IFRS i USA som fokuseras IASB vill betona i DP att ytterligare förändringar ligger utanför projektets ram 15

16 IASB:s långsiktiga målsättning Att inte längre särskilja OCI-poster, utan behandla dem som alla andra poster i resultaträkningen (därmed upphör också recycling ) En mellanvariant som diskuterats är att fördela ut OCI-posterna på respektive kategori (Business, Financing etc.), men fortfarande särskilja dem inom respektive kategori ( Other Comprehensive Operating Income etc.) 16

17 Nuläge Discussion Paper har varit ute på remiss Gemensamt skandinaviskt remissvar Möte med JIG i London juli 2009 Exposure Draft förväntas H IFRS förväntas

18 Företagsledningsansats Företagsledningens roll i rapporteringskedjan Jämförbarhet? 18

19 Mål ( objectives ) Cohesiveness Disaggregation Reconciliation 19

20 Cohesiveness (samstämmighet) Inget etablerat redovisningsbegrepp Konflikter med överordnade begrepp Samstämmighet på högre nivå 20

21 Disaggregation (uppdelning) Sätt att lösa redovisningsproblem? Är någon emot Kostnader för användare 21

22 Reconciliation (avstämning) Sätt att lösa redovisningsproblem II Det är ytterst kvaliteten på den ursprungliga informationen som sätter gränsen 22

23 Mål ( objectives ) Cohesiveness Disaggregation Reconciliation Den totala effekten 23

24 Rörelse resp. finansiering Särskiljs både av externa bedömare och internt av koncernledningen Definition baserad på utbytbarhet Samstämmighet ( cohesiveness ) kan skapa problem 24

25 Direkt eller indirekt kassaflödesanalys Samstämmighet leder till direkt metod Användare delade Företag föredrar i allmänhet indirekt metod Direkt metod härledd på indirekt sätt 25

26 Tre kolumner Avstämning mellan kassaflödesanalys och resultaträkning Kvalitet på ursprunglig information sätter gränsen Utbilda användare? Recurring valuation adjustments? 26

27 Balansräkning eller rapport om Rörelsekapital Nettoskuldsättning finansiell ställning Information om summa tillgångar och skulder 27

28 Investeringskategorin Definition Behövs den? Terminologi (CapEx) 28

29 Eget kapital Egen kategori Residualintresse Annan terminologi för financing 29

30 Funktioner eller kostnadsslag Antingen eller? Interaktion mellan användare och upprättare 30

31 Fördelning av skattekostnad Ingen uppdelning som huvudprincip Uppdelningar ofta godtyckliga Undantag för verksamheter under avveckling och OCI 31

32 Koncernredovisning ED 10 Consolidation Dennis Svensson

33 ED 10 Consolidated Financial Statements ED 10 publicerades 18 December 2008 Deadline för remissvar var 20 mars 2009 Projektet har drivits fram i snabb takt beroende på diskussionerna i Financial Stability Forum Förväntas träda ikraft 2010 men kräver sedan EU endorsement PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 33

34 ED 10 Consolidated Financial Statements De huvudsakliga förändringarna är: En ny standard med en definition av bestämmande inflytande som ska gälla för alla typer av enheter. - de facto kontroll införs - ett nytt angreppssätt för hur optioner och konvertibla instrument ska beaktas vid utvärdering av bestämmande inflytande Begreppet structured entity introduceras för företag med begränsad verksamhet där bestämmande inflytande inte kan identifieras enligt vanliga principer. Utökade upplysningskrav för både konsoliderade och icke konsoliderade enheter. PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 34

35 ED 10 Consolidated Financial Statements Principen Huvudprincipen är att företag ska konsolidera alla enheter där man innehar ett bestämmande inflytande Definition av bestämmande inflytande (båda kriterierna ska vara uppfyllda) : - The power to direct the activities of another entity to generate returns Power to direct the activities kan utövas genom: - Rösträtt - Optioner och andra konvertibla instrument - Avtal Generate returns: - Kan vara positiv och negativ - Rätt till utdelningar - Kostnadsbesparingar - Synergier Bestämmande inflytande behöver inte utövas Bestämmande inflytande kan inte delas Bestämmande inflytande ska utvärderas löpande PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 35

36 ED 10 Consolidated Financial Statements Defacto kontroll och optioner/konvertibler Defacto kontroll: - Flest antal röster - Antalet röster måste vara tillräckligt för att kunna utöva sitt bestämmande inflytande Optioner och konvertibler - Behöver inte vara inlösenbara - Utvärdera huruvida motparten agerar i enlighet med optionsinnehavarens vilja - Utvärdera huruvida optionsinnehavaren utsätts för variationer i avkastningen PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 36

37 ED 10 Consolidated Financial Statements Structured entities Structured entity - Är en enhet där besluten som kan fattas kring dess verksamhet begränsats och där bestämmande inflytande inte kan fastställas enligt vanliga principer Gör en samlad bedömning av samtliga fakta för att utvärdera huruvida bestämmande inflytande föreligger: - Vad är syftet med verksamheten och bedrivs den? - Är det eventuella moderföretaget exponerat för variationer i verksamhetens avkastning? - Finns flera avtal som har upprättats samtidigt och som kompletterar varandra för att tillsammans uppnå ett särskilt syfte? - Hur styrs verksamheten och hur fördelas avkastningen från den? - Övriga omständigheter? - Finns möjlighet att ändra fastställda policies? PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 37

38 ED 10 Consolidated Financial Statements Upplysningar Väsentligt utökade upplysningskrav: Förklara varför: - företaget inte har bestämmande inflytande eller de facto kontroll när företaget är majoritetsaktieägare - företaget inte har ett bestämmande inflytande över ett företag från vilken man erhåller väsentlig avkastning Finansiell information för de företag som konsolideras med tillämpning av de facto kontroll Finansiell information för enheter som inte konsolideras där företaget är majoritetsaktieägare Upplysningar kring relationer, inklusive finansiell information, med structured entities PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 38

39 ED 10 Consolidated Financial Statements Övergångsregler Standarden ska tillämpas framåtriktat Om en enhet som tidigare inte konsoliderats, konsolideras enligt den nya standarden, ska övergångsdatumet ses som anskaffningstidpunkten i enlighet med IFRS 3 Om en enhet som tidigare konsoliderats, inte längre konsolideras i enlighet med den nya standarden, ska övergångsdatumet ses som tidpunkten då bestämmande inflytande upphör PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 39

40 ED 10 Consolidated Financial Statements This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. 'PricewaterhouseCoopers' refers to PricewaterhouseCoopers LLP (a limited liability partnership in the United Kingdom) or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate and independent legal entity.

41 Pensionsredovisning Discussion Paper Employee Benefits Claes Janzon

42 Discussion Paper Preliminary views on Employee Benefits IASB-projekt enbart Behandlar framförallt följande - Avskaffande av korridormetoden - Presentation - Redovisning av tillskottsbaserade förmåner Majoriteten av remissinstanserna var positiva till avskaffandet av korridormetoden Förslaget kring redovisning av tillskottsbaserade förmåner kritiserades starkt IASB har därför valt att dela upp de kommande utkasten till uppdatering av IAS 19 i två delar Utkast till standard förväntas i Q Standard förväntas utges under första halvåret 2011 med ikraftträdande 1 januari 2013 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 42

43 Avskaffande av korridormetoden IASB föreslår tre ansatser - Redovisning direkt i resultaträkningen - Kostnader avseende årets intjäning redovisas i resultaträkningen; övriga förändringar redovisas i övrigt totalresultat - Kostnader avseende årets intjäning, räntekostnad och en teoretisk framräknad ränteintäkt på förvaltningstillgångar redovisas i resultaträkningen; övriga förändringar redovisas i övrigt totalresultat Remissinstanserna var inte positiva Alternativa ansatser som anförts var - Ansatsen i US GAAP - Nuvarande metod i IAS 19 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 43

44 Avskaffande av korridormetoden IASB har tagit ett preliminärt beslut att samtliga omvärderingar av den förmånsbestämda förpliktelsen samt förvaltningstillgångar ska redovisas i resultaträkningen Innebär en väsentligt ökad volatilitet i resultaträkningen och kraftig påverkan på ett antal nyckeltal IASB hävdar att genom att införa kravet på att redovisa omvärderingseffekten direkt i resultaträkningen kommer intressenterna att få den bästa informationen PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 44

45 Avskaffande av korridormetoden IASB har följande förslag för presentationen av pensionskostnaden - Kostnader för årets intjäning redovisas som personalkostnad - Räntekostnaden redovisas som övriga finansieringskostnader - Omvärderingsresultatet redovisas separat i resultaträkningen IASB är medvetna om kritiken som kommer att riktas mot förslaget och har diskuterat kreativa presentationsformat för omvärderingsresultatet - Separat rad före resultat före skatt - Aktuariella vinster och förluster som hänför sig till annat än ändringar i diskonteringsräntan redovisas innan finansiella poster och övriga omvärderingseffekter som en separat rad före resultat före skatt - Kolumnvis avstämning av resultat exklusive omvärderingseffekter för pensioner samt en kolumn för omvärderingseffekter som summeras ihop och utgör koncernens resultaträkning - Som separat rad efter periodens resultat före omvärderingseffekter PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 45

46 Vilka aktiviteter genomförs Rådet för finansiell rapportering har skickat ett brev till IASB - Kritik mot direkt redovisning i resultaträkning - Kritik mot hur diskonteringsräntan fastställs IASB har även fått brev från ASBJ och BusinessEurope PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 46

47 Övriga preliminära beslut från IASB IASB kommer inte att se över reglerna kring vilken diskonteringsränta som ska användas IASB kommer inte att avskaffa kravet på att redovisa förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare (te x Alecta) som en förmånsbestämd plan förutsatt att nödvändig information föreligger Vad återstår innan utkast kommer i Q3 2009? Upplysningar Övergångsregler PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 47

48 Discussion Paper Leasing Claes Janzon

49 Kritik mot nuvarande standard Komplex klassificering (finansiell- eller operationell leasing) Liknande transaktioner kan redovisas enligt olika modeller Möjlighet att strukturera transaktioner för att uppnå en viss leasing klassificering Vid operationell leasing undgår bolag att redovisa rättigheter och förpliktelser som uppfyller definitionerna för en tillgång respektive skuld PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 49

50 Projektet Preliminär syn från FASB och IASB Redovisning hos leasegivaren har skjutits på framtiden ingår ej i DP - De flesta problem med nuvarande modell avser redovisning av operationell leasing hos leasetagare - Skulle fördröja projektet samtidigt som förbättringar av leasetagares redovisning skulle påverka många användare PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 50

51 Nytt synsätt Leasetagaren redovisar för samtliga leasingavtal En tillgång avseende rätten att nyttja objektet under leasingperioden En skuld avseende förpliktelsen att betala leasingavgifter Hanterar det mesta av kritiken som riktats mot nuvarande standard PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 51

52 Värdering vid första redovisningstillfället Skulden Redovisas första gången till nuvärdet av leasingavgifterna, diskonterat med leasetagarens marginella låneränta Nu tillämpas den implicita räntan i första hand vid diskonteringen Tillgången Redovisas första gången till anskaffningsvärde, vilket överensstämmer med värderingen av skulden PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 52

53 Komplexa leasingavtal Ska rättigheter och förpliktelser i komplexa leasingavtal redovisas separat? Kan t ex avse option att förlänga, säga upp leasingavtalet, option att köpa den leasade tillgången, åtagande att betala variabla eller villkorade leasingavgifter eller restvärdegaranti Förslaget är att separat redovisning inte ska ske utan beaktas i värderingen av skulden Omvärdering av skulden ska ske löpande baserat på förnyad bedömning av ovanstående faktorer Omvärderingar av skulden justerar tillgångens värde PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 53

54 Förändringar i uppskattningar och omvärderingar Följande tabell sammanfattar de olika uppfattningar som IASB och FASB framför i DP avseende förändringar i vissa uppskattningar efter leasingavtalets ingång Förändring i uppskattning IASB-syn Leasingperiod (optioner att förlänga eller köpoptioner) Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av tillgången. Kassaflöden (variabla avgifter och restvärdesgarantier) Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av tillgången Omvärdering av skulden med en motsvarande justering av resultatet Diskonteringsränta Omvärdering av skulden till den aktuella marginella låneräntan (kanske endast om det sker en ändring i uppskattade kassaflöden). Använd alltid den ursprungliga marginella låneräntan PricewaterhouseCoopers FASB -syn Maj 2009 sida 54

55 Implikationer Störst påverkan på leasetagare av störrre kapitalvaror Påverkar i princip alla företag Påverkar resultat och nyckeltal inkl sådana som påverkar covenants och bonusprogram - Balansräkning bruttas upp - Kostnadsfördelning blir mer framtung - EBITDA ökar Kan påverka beslut avseende hyra eller köp? PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 55

56 Nästa steg Kommentarer till IASB/FASB senast 17 juli 2009 Utkast förväntas H Ny standard mitten 2011 PricewaterhouseCoopers Maj 2009 sida 56

57 Tack för idag! 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Augusti 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Utkast från IASB om redovisning av försäkringsavtal Denna artikel sammanfattar IASBs utkast ED/2010/8 Försäkringsavtal (utkastet)

Läs mer

De två normgivarna IASB (International. IFRS 15 Revenue from contracts with customers. Framtidens intäktsredovisning är här!

De två normgivarna IASB (International. IFRS 15 Revenue from contracts with customers. Framtidens intäktsredovisning är här! IFRS 15 Revenue from contracts with customers Framtidens intäktsredovisning är här! IFRS 15 träder ikraft 1 januari 2017. Samtliga företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS presenterar vanligen

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer