Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar EU-förordningar International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)..."

Transkript

1 Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS) International Accounting Standards (IAS) Tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) Tolkningar från Standing Interpretations Committee (SIC) Sökord

2 Förord 3 IFRS-volymen utkommer nu i en elfte uppdaterad utgåva. I denna bok har vi samlat de svenska versionerna av de IFRS som EU-kommissionen har antagit. Vi är stolta över att vara ensamma om att kunna erbjuda en fullgod svensk IFRS-översättning, både tryckt och digitalt. Sedan 2005 har IFRS så som de antagits av EU varit de redovisningsstandarder som noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning. De standarder som ska tillämpas är International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). Standarderna kompletteras av tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) och dess föregångare Standing Interpretations Committee (SIC). Till vissa standarder och tolkningar har IASB publicerat sina överväganden (Basis for Conclusion). Dessa utgör dock inte en del av standarderna och finns således inte i en officiell EU-översättning. De internationella redovisningsstandarderna utfärdas av ett oberoende expertorgan, International Accounting Standards Board (IASB). IASBs uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över. IASB är standardsättaren, varefter EU behandlar standarderna för att i särskild ordning anta dem. De antagna standarderna publiceras därefter på varje medlemsspråk i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och blir gällande i hela EU. IASBs föreställningsram översattes till svenska av dåvarande Redovisningsrådet. Sedan dess har föreställningsramen genomgått stora förändringar, men någon nyöversättning har inte gjorts och EU har inte heller antagit föreställningsramen i en förordning, såsom gjorts med IFRS-standarderna. IASB har även meddelat att en ny version av föreställningsramen är under framtagande. Då den svenska översättningen av föreställningsramen inte motsvarar den senaste versionen återges den inte i denna upplaga. För den senaste versionen på engelska, se EU-kommissionen antog under senhösten 2008 alla standarder och tolkningar på nytt i konsoliderad form. Alla ändringar som kommit sedan 2005 har därmed arbetats in i befintliga standarder och tolkningar. Sedan dess har även ett antal nya standarder och ändringar tillkommit. Dessa ändringar listas i en ruta först i varje standard respektive tolkning. På så sätt kan man få en överblick över vilken förordning respektive IASB-projekt antagits genom. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan följande ändringsprojekt nämnas: Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas Statliga lån ändrar IFRS 1. Den årliga förbättringscykeln ändrar IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 och IAS 34, samt IFRIC 2 som en följd av ändringarna i IAS 32. Övergångsriktlinjer ändrar IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12, samt IFRS 1 som en följd av ändringarna i IFRS 11. Investmentföretag ändrar IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27. Till följd av ändringarna i IFRS 10 ändras också IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 34 och IAS 39. Information om återvinningsvärdet för icke-finansiella tillgångar ändrar IAS 36. Novation av derivat och fortlöpande tillämpning av säkringsredovisning ändrar IAS 39. Förra årets nyheter IFRS 10 IFRS 12, samt de omarbetade IAS 27 och IAS 28, ska inom EU tillämpas senast för räkenskapsår som inleds De äldre versionerna av IAS 27 och IAS 28 har därför utgått till årets upplaga, liksom de upphävda SIC 12, SIC 13, SIC 21 samt IAS 31. * * * IFRS-volymen 2014 är uppdaterad för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare. Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal.

3 4 Kompletterande redovisningsregler, såsom rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering och årsredovisnings- och bokföringslagarna, hittar du i FARs Samlingsvolym redovisning. För dig som vill ha tillgång till samtliga redovisningsregler digitalt finns den digitala tjänsten FAR Online, där innehållet uppdateras löpande. IFRS-volymen 2014 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Helena Eibertzon Löfgren. Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av boken eller andra böcker är välkomna till Stockholm den 28 februari 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag Översättningsproblematik Under 2008 skedde en generell ändring av terminologin för de finansiella rapporterna. Det innebar att termen income statement ändrades till statement of comprehensive income. På svenska innebar det att resultaträkning ersattes med rapport över totalresultat. Denna generella ändring ledde dock till ett antal oönskade konsekvenser, då svenskans ord resultaträkning inte bara motsvarades av termen income statement. Även engelskans profit or loss har historiskt sett översatts till resultaträkning och byttes därför felaktigt till rapport över totalresultat. Konsekvensen av ovanstående beskrivning innebar att när IFRS på originalspråket angav att poster skulle redovisas i profit or loss så angav den svenska översättningen felaktigt att de skulle redovisas i rapport över totalresultat, dvs. antingen i resultatet eller i övrigt totalresultat. FARs policygrupp för redovisning har påtalat felet för Justitiedepartementet, men någon ändring i de officiella översättningarna har ännu inte gjorts. FARs policygrupp för redovisning har därför rekommenderat att dessa fel åtgärdas vid publiceringen av denna bok för att underlätta tillämpningen av standarderna för användaren. Vi har därmed valt att korrigera direkt i respektive standard, dvs. termen rapport över totalresultat har ändrats till resultat där den förekommit felaktigt. Standarderna och tolkningarna ska läsas mot bakgrund av sina syften, överväganden, förordet till International Financial Reporting Standards och IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter [förordet och föreställningsramen finns ej i en av EU antagen översättning; red.anm.]. IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ger en grund för att välja och tillämpa redovisningsprinciper i avsaknad av uttrycklig vägledning.

4 5 Förteckning över standarder och tolkningar IFRS/IAS med tillhörande IFRIC/SIC IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IFRS 3 Rörelseförvärv IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat ägare IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IFRS 4 Försäkringsavtal IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter ägare IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar ägare IFRS 8 Rörelsesegment IFRS 10 Koncernredovisning IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag IFRS 13 Värdering till verkligt värde IAS 1 Utformning av finansiella rapporter SIC 7 Införande av euro SIC 15 Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal 817 SIC 25 Inkomstskatter konsekvenser av en förändring av skattestatus 818 SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice återställande och liknande åtgärder IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet ägare IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas IAS 2 Varulager IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas IAS 7 Rapport över kassaflöden Forts. nästa sida

5 6 IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel SIC 7 Införande av euro SIC 10 Statliga stöd inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet SIC 25 Inkomstskatter konsekvenser av en förändring av skattestatus 818 SIC 31 Intäkter bytestransaktioner som avser reklamtjänster återställande och liknande åtgärder IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IAS 10 Händelser efter rapportperioden SIC 7 Införande av euro ägare IAS 11 Entreprenadavtal IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IAS 12 Inkomstskatter SIC 25 Inkomstskatter konsekvenser av en förändring av skattestatus 818 IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS IAS 16 Materiella anläggningstillgångar SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice återställande och liknande åtgärder IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas Forts. nästa sida

6 7 IAS 17 Leasingavtal SIC 15 Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal 817 SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal IAS 18 Intäkter SIC 31 Intäkter bytestransaktioner som avser reklamtjänster IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IAS 19 Ersättningar till anställda IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd SIC 10 Statliga stöd inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser SIC 7 Införande av euro IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet IAS 23 Låneutgifter återställande och liknande åtgärder IAS 24 Upplysningar om närstående IAS 26 Redovisning av pensionsstiftelser IAS 27 Separata finansiella rapporter ägare IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering IFRIC 2 Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument Forts. nästa sida

7 8 IAS 33 Resultat per aktie IAS 34 Delårsrapportering IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar IAS 36 Nedskrivningar återställande och liknande åtgärder IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice återställande och liknande åtgärder IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet IAS 38 Immateriella tillgångar SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering IFRIC 2 Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IAS 40 Förvaltningsfastigheter IAS 41 Jord- och skogsbruk

8 9 EU-förordningar IAS-förordningen Tillämpning av internationella redovisningsstandarder, förordning 1606/2002/EG EUförordningar Ändring av IAS-förordningen Ändring av IAS-förordningen, förordning 297/2008/EG Antagande av IFRS Antagande av vissa internationella redovisningsstandarder, förordning 1126/2008/EG Ändringar av antagandeförordningen Antagande av IAS 23, förordning 1260/2008/EG Antagande av ändring till IFRS 2, förordning 1261/2008/EG Antagande av IFRIC 13, förordning 1262/2008/EG Antagande av IFRIC 14, förordning 1263/2008/EG Antagande av IAS 1, förordning 1274/2008/EG Antagande av ändringar till IAS 32 och IAS 1, förordning 53/2009/EG Antagande av ändringar till IFRS 1 och IAS 27, förordning 69/2009/EG Antagande av förbättringar av IFRS-standarder, förordning 70/2009/EG Antagande av IFRIC 12, förordning 254/2009/EG Antagande av IFRIC 16, förordning 460/2009/EG Antagande av IAS 27, förordning 494/2009/EG Antagande av IFRS 3, förordning 495/2009/EG Antagande av IFRIC 15, förordning 636/2009/EG Antagande av ändringar till IAS 39 och IFRS 7, förordning 824/2009/EG Antagande av ändring till IAS 39, förordning 839/2009/EG Antagande av IFRS 1, förordning 1136/2009/EG Antagande av IFRIC 17, förordning 1142/2009/EG Antagande av IFRIC 18, förordning 1164/2009/EG Antagande av ändringar till IFRS 4 och IFRS 7, förordning 1165/2009/EG Antagande av ändringar till IFRIC 9 och IAS 39, förordning 1171/2009/EG Antagande av ändring till IAS 32, förordning 1293/2009/EU Antagande av förbättringar av IFRS-standarder, förordning 243/2010/EU Antagande av ändring till IFRS 2, förordning 244/2010/EU Antagande av ändring till IFRS 1, förordning 550/2010/EU Antagande av ändringar till IFRS 1 och IFRS 7, förordning 574/2010/EU Forts. nästa sida

9 10 Antagande av IAS 24 och ändring till IFRS 8, förordning 632/2010/EU Antagande av ändring till IFRIC 14, förordning 633/2010/EU Antagande av IFRIC 19 och ändring till IFRS 1, förordning 662/2010/EU Antagande av förbättringar av IFRS-standarder, förordning 149/2011/EU Antagande av ändring till IFRS 7, förordning 1205/2011/EU Antagande av ändringar till IAS 1 och IAS 19, förordning 475/2012/EU Antagande av IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 och IAS 28, förordning 1254/2012/EU Antagande av ändringar till IAS 12 och IFRS 1 samt antagande av IFRS 13 och IFRIC 20, förordning 1255/2012/EU Antagande av ändringar till IFRS 7 och IAS 32, förordning 1256/2012/EU Antagande av ändring till IFRS 1, förordning 183/2013/EU Antagande av årliga förbättringar av IFRS-standarder, förbättringscykeln , förordning 301/2013/EU Antagande av ändringar till IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12, förordning 313/2013/EU Antagande av ändringar till IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27, förordning 1174/2013/EU Antagande av ändringar till IAS 36, förordning 1374/2013/EU Antagande av ändringar till IAS 39, förordning 1375/2013/EU Accepterande av andra normgivares redovisningsstandarder Tredjelandsemittenters användning av internationella redovisningsstandarder m.fl., beslut 2008/961/EG Bilageändringar i antagandeförordningar har arbetats in i respektive standard och tolkning, med en hänvisning till vilken förordning som ändringen avser.

10 71 International Financial Reporting Standards IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar IFRS 3 Rörelseförvärv IFRS 4 Försäkringsavtal IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar IFRS 8 Rörelsesegment IFRS 9 har ännu ej antagits av EU IFRS 10 Koncernredovisning IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag IFRS 13 Värdering till verkligt värde IFRS

11 329 International Accounting Standards IAS 1 Utformning av finansiella rapporter IAS 2 Varulager IAS 7 Rapport över kassaflöden IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel IAS 10 Händelser efter rapportperioden IAS 11 Entreprenadavtal IAS 12 Inkomstskatter IAS 16 Materiella anläggningstillgångar IAS 17 Leasingavtal IAS 18 Intäkter IAS 19 Ersättningar till anställda IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser IAS 23 Låneutgifter IAS 24 Upplysningar om närstående IAS 26 Redovisning av pensionsstiftelser IAS 27 Separata finansiella rapporter IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer IAS 31 har upphävts genom förordning (1254/2012/EU) IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering IAS 33 Resultatperaktie IAS 34 Delårsrapportering IAS 36 Nedskrivningar IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar IAS 38 Immateriella tillgångar IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering IAS 40 Förvaltningsfastigheter IAS 41 Jord- och skogsbruk IAS

12 749 IFRS Interpretations Committee återställande och liknande åtgärder IFRIC 2 Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet ägare IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas IFRIC

13 813 Standing Interpretations Committee SIC 7 Införande av euro SIC 10 Statliga stöd inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet SIC 12 har upphävts genom förordning (1254/2012/EU) SIC 13 har upphävts genom förordning (1254/2012/EU) SIC 15 Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal SIC 25 Inkomstskatter konsekvenser av en förändring av skattestatus innefattar ett leasingavtal SIC 29 Upplysningar om koncessioner för samhällsservice SIC 31 Intäkter bytestransaktioner som avser reklamtjänster SIC 32 Immateriella tillgångar utgifter för webbplats SIC

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9 Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 9 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som Amendment to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28: Investment Entities: Applying Consolidation Exception RFR 1 och RFR 2- Amendment to IAS 1: Disclosure Initiative 19 december 2015 Januari 2016 RFR 1 och RFR 2-

Läs mer

34 IAS-anpassad redovisning

34 IAS-anpassad redovisning IAS-anpassad redovisning, Avsnitt 34 315 34 IAS-anpassad redovisning Inledning 34.1 Redovisningsrådets rekommendationer med anledning av IASanpassad redovisning För räkenskapsår som inleds den 1 januari

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards 9 International Financial Reporting Standards 1 Första gången tillämpas........................................... 11 2 Aktierelaterade ersättningar............................................. 33 3 Rörelseförvärv...........................................................

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2016 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2016 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR Uppdaterad januari 06 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Uppdaterad januari 2017 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning INLEDNING... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 7 HUVUDREGEL... 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad december 2010 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad december 2010 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad december 200 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2012 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2012 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 202 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad september 2012 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad september 2012 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR Uppdaterad september 0 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag 2017-04-24 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 17-316 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Inledning Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

RR 32 (2005) REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RR 32 (2005) REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RR 32 (2005) REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 6 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 9 HUVUDREGEL 9 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS/IAS 9 IFRS

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

RFR 2.2. Uppdaterad december 2008 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.2. Uppdaterad december 2008 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.2 Uppdaterad december 2008 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 6 HUVUDREGEL 6 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

RFR 2.1. december 2007 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.1. december 2007 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.1 december 2007 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 6 HUVUDREGEL 6 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IFRS 1 Första gången International

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3)

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Utkast Inledning... 12 Kapitel 1 Tillämpning... 13 Definitioner... 13 Vilka företag ska tillämpa detta allmänna råd?... 13 Tillämpning av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR-ri 203: INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet för finansiell rapportering (Rådet) vill härmed inbjuda till kommentarer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-11-25 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Hjälpdokument Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Koncernredovisning 2015

Koncernredovisning 2015 Koncernredovisning 2015 Exempel enligt IFRS - IFRS Värdet AB 2015-11-19 Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Det illustrerar vad som

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2012-12-06 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare är: Carina Edlund, Camilla Persson och Catharina Pramhäll. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll 1. Inledning...3

Läs mer