BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida"

Transkript

1 1 (18) RAPPORTERINGSANVISNINGAR BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Innehåll Sida I II EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN Fordringar på finska staten och jämställbara poster Fordringar på Finlands Bank och jämställbara poster Fordringar på Europeiska gemenskaperna... 4 EXPONERINGAR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA BEGRÄNSNINGAR/ EXPONERINGAR I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN (BLANKETT A1) Uppgifter för identifiering av kunden eller kundhelheten (kolumnerna 1 7) Fordringar (kolumn 8) Investeringar (kolumn 9) Åtaganden utanför balansräkningen (kolumn 10) Borgensförbindelser och garantier Exponeringar vid överlåtna tillgångar Köp av tillgångar genom terminskontrakt Forward/forward-depositioner Delbetalda värdepapper Sålda värdepapper för vilka utfärdats en återförsäljningsoption Teckningsförbindelser och tilläggskreditarrangemang Övriga åtaganden på över ett år Kortfristiga åtaganden i samband med handelstransaktioner Ränte- och valutakursrelaterade derivatkontrakt Avdragsposter (kolumn 11) Garantier ställda och värdepapper emitterade av offentliga samfund Garantier ställda av kommuner, församlingar och motsvarande samfund Säkerheter Avdragsposter baserade på ansökan... 10

2 2 (18) 2.6 Övriga poster som rapporteras på blankett A1 (kolumnerna 12 17) Exponeringar i finansieringsverksamheten (kolumn 12) Exponeringar i finansieringsverksamheten i procent av kapitalbasen (kolumn 13) Överförda exponeringar (kolumn 14) Indirekta exponeringar (kolumn 15) Oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta (kolumn 16; gäller inte värdepappersföretag) Beräknad förlust (kolumn 17) III IV V VI EXPONERINGAR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA BEGRÄNSNINGAR/ EXPONERINGAR I HELA VERKSAMHETEN (BLANKETT A2) Uppgifter för identifiering av kunden eller kundhelheten (kolumnerna 1 7) Exponeringar i finansieringsverksamheten (kolumn 8) Exponeringar i handelslagret (kolumn 9) Nettoposition (kolumn 9.1) Avvecklings- och motpartsrisker (kolumn 9.2) Summa exponeringar i handelslagret (kolumn 9.3) Exponeringar i hela verksamheten (kolumn 10) Exponeringar i hela verksamheten i procent av kapitalbasen (kolumn 11) Övriga poster som rapporteras på blankett A2 (kolumnerna 12 15) KONSOLIDERADE EXPONERINGAR/EXPONERINGAR I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN (BLANKETT B1) KONSOLIDERADE EXPONERINGAR/EXPONERINGAR I HELA VERKSAMHETEN (BLANKETT B2) EXPONERINGAR SOM ÄR FRIA FRÅN BEGRÄNSNINGAR MEN SOM SKALL RAPPORTERAS (BLANKETT C) Fordringar på finländska kommuner och jämställbara poster Fordringar för vilka säkerheten utgörs av en deposition Lokala fordringar på andra stater och centralbanker Kortfristiga fordringar på kreditinstitut och värdepappersföretag Exponeringar gentemot kunder som hör till samma konsolideringsgrupp som det rapporterande institutet/företaget Exponeringar gentemot centrala finansiella institut... 18

3 3 (18) I EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN Den rapporteringsskyldighet som avses i föreskriften gäller inte följande exponeringar: 1.1 Fordringar på finska staten och jämställbara poster Här avses fordringar på finska staten och stater som i fråga om kreditrisk kan jämställas med finska staten, fordringar på finska statens affärsverk och Folkpensionsanstalten sam fordringar garanterade av dessa och fordringar för vilka säkerheten utgörs av värdepapper som de har emitterat. Statens säkerhetsfond jämställs med finska staten. Till stater som i fråga om kreditrisk är jämställbara med finska staten räknas de länder som är fullvärdiga medlemmar av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller som har slutit särskilda låneavtal med Internationella valutafonden (IMF) med undantag av länder som under de fem senaste åren har blivit tvungna att skjuta upp betalningen av sina utlandsskulder. OECD:s medlemsländer ( ) är Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Finska statens affärsverk är de statliga affärsdrivande verk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987) och på vilka samma lag skall tillämpas enligt bestämmelserna i lagarna om de enskilda affärsverken. Fordringarna på statsbolag räknas som exponeringar som är underställda begränsningar. Som fordringar garanterade av staten och därmed jämställbara offentliga samfund betraktas endast sådana fordringar som utgående från garantiförbindelsen eller med stöd av lag, förordning, statsrådsbeslut eller motsvarande författning eller myndighetsbeslut går att specificera enligt fordran eller grupp av fordringar. 1.2 Fordringar på Finlands Bank och jämställbara poster Här avses fordringar på Finlands Bank och centralbanker i stater enligt avsnitt 1.1 ovan samt fodringar garanterade av dessa och fordringar för vilka säkerheten utgörs av värdepapper som en sådan centralbank har emitterat.

4 1.3 Fordringar på Europeiska gemenskaperna 4 (18) Här avses fordringar på Europeiska gemenskaperna samt fordringar garanterade av dessa och fordringar för vilka säkerheten utgörs av värdepapper som Europeiska gemenskaperna har emitterat. Till exponeringar som inte omfattas av rapporteringsskyldigheten räknas också åtaganden utanför balansräkningen enligt föreskrift respektive , då motparten är något av de samfund som nämnts i avsnitten Om en fordran som avses i avsnitten har pantsatts rapporteras dock som kund den sammanslutning eller fysiska person för vars skuld pantsättningen utgör säkerhet. Den pantsatta egendomens bokföringsvärde rapporteras som exponeringens belopp. Om åtaganden som skall rapporteras som exponeringar endast delvis omfattas av garantier eller andra säkerheter som ställts av de samfund som nämnts i avsnitten ovan, rapporteras hela beloppet av exponeringen beroende på innehåll antingen som en exponering som är underställd begränsningar eller som en exponering som är fri från begränsningar och säkerheten som avdragspost.

5 5 (18) II EXPONERINGAR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA BEGRÄNSNINGAR/EXPONERINGAR I FINANSIE- RINGSVERKSAMHETEN (BLANKETT A1) Kreditinstituten/värdepappersföretagen skall rapportera de exponeringar i finansieringsverksamheten som tas upp som fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen i detta avsnitt och vars belopp överskrider gränsen för rapporteringsskyldigheten i föreskriftens avsnitt 3.5 och för övergångsperioden i avsnitt 6.1. Kreditinstitutens/värdepappersföretagens fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen som räknas till handelslagret rapporteras enligt avsnitt III nedan. De kreditinstitut/värdepappersföretag som omfattas av denna föreskrift rapporterar på blankett A1 också sådana poster i finansieringsverksamheten avseende en kund eller kundhelhet som inte överskrider de gränser för rapporteringsskyldigheten som anges i föreskriftens avsnitt 3.5 eller för övergångsperioden i avsnitt 6.1, om exponeringarna i hela verksamheten avseende kunden eller kundhelheten överskrider nämnda gränser. De kreditinstitut/värdepappersföretag som omfattas av denna föreskrift rapporterar sina exponeringar i finansieringsverksamheten på blankett A1 och sina exponeringar i hela verksamheten på blankett A2. Om de sammanlagda beloppet av posterna i handelslagret avseende en kund eller kundhelhet är mindre än en procent av kreditinstitutets/värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps totala kapitalbas, upptas kunden/kundhelheten endast i rapporten av exponeringar i finansieringsverksamheten. Exponeringar gentemot en sådan kund/kundhelhet rapporteras på blankett A1. Koder inom parentes för posterna hänvisar till de blanketter som fogats till föreskriften. 2.1 Uppgifter för identifiering av kunden eller kundhelheten (kolumnerna 1 7) Uppgifter om kundens namn, signum, näringsgrenar osv. lämnas även vid rapportering på papper enligt anvisningarna i bilaga 2 om rapportering via datamedium. 2.2 Fordringar (kolumn 8) Till fordringar räknas krediter till kunder och övriga skuldebrevsbaserade fordringar på kunder samt inbetalningar till kundkreditinstitut. Med fordringar jämställs även obligationer, debenturer, optionslån och konverteringslån, depositionsbevis samt fordringsbevis enligt Finansinspektionens bokslutsföreskrifter och oavsett under vilket tillgångsslag de redovisats i bokslutet.

6 6 (18) Till fordringar räknas också bl.a. resultatregleringar, återgångsfordringar till följd av fullgjorda garantiförpliktelser samt försäljningsfordringar och ersättningsfordringar. Här uppges också det belopp av derivatkontrakt utanför handelslagret som redovisats under tillgångar i balansräkningen. Här redovisas även fordringar på grund av finansieringen av avbetalningsavtal och fakturafordringar och fordringar på grund av övrig liknande finansieringsverksamhet. En sådan fordran redovisas som en exponering gentemot den som i första hand gentemot finansiären svarar för krediten. Enskilda avbetalningsavtal och fakturafordringar som säljaren tillställer kreditinstitutet enligt finansieringsavtalet behandlas som säkerheter. Om säljaren inte direkt svarar gentemot finansiären utan exponeringen är t.ex. en återköps- eller restvärdesexponering eller någon annan exponering av garantityp som gäller sålda fordringar, uppges köparen eller någon annan direkt ansvarig part som kund. Vid finansiell leasing uppges hyrestagaren som kund och bokföringsvärdet av den uthyrda egendomen vid rapporteringstidpunkten uppges som beloppet av exponeringen. Om inte hyrestagaren svarar för restvärdet, skall restvärdesandelen redovisas som en exponering gentemot den part som i första hand svarar för den. Om finansiären själv i första hand svarar för restvärdet, redovisas restvärdesandelen inte som en kundexponering. Köpesumman för avtal som gäller köp och återförsäljning av värdepapper betraktas som fordran på avtalsparten och säkerhet för fordran utgör de värdepapper som köpts på villkor att återförsäljning sker. Då det rapporterande kreditinstitutet/värdepappersföretaget sålt eller belånat ett värdepapper på villkor att återköp sker, uppges emittenten av värdepapperet som kund och som exponering uppges det belopp för värdepapperet som redovisats under tillgångar i det rapporterande institutets/företagets bokslut. Om kreditinstitutet/värdepappersföretaget eller dess konsolideringsgrupp enligt avsnitt 3.2 i föreskriften uppger garanten som kund, redovisas här den del som omfattas av garantin och garanten uppges som kund. Om garantin inte omfattar hela beloppet av fordran, redovisas den del som inte omfattas av garantin som en fordran på gäldenären i huvudskuldförhållandet, medan den del som omfattas av garantin redovisas som gäldenärens överförda exponering enligt avsnitt nedan. Det kreditinstitut/värdepappersföretag som ställt garantin redovisar garantin på normalt sätt som ett åtagande utanför balansräkningen som är underställt begränsningar och uppger som kund gäldenären i huvudskuldförhållandet. Om garanten är ett kreditinstitut/värdepappersföretag som hör till det rapporterande kreditinstitutets/värdepappersföretagets konsolideringsgrupp, kan den garanterade delen uppges som en exponering som är fri från begränsningar och garanten som kund. Det kreditinstitut/värdepappersföretag som ställt garantin kan på normalt sätt uppge garantin som ett åtagande utanför balansräkningen som är underställt

7 7 (18) begränsningar och gäldenären i huvudskuldförhållandet som kund. Vid beräkning av konsoliderade exponeringar rapporteras som exponeringar gentemot kunden endast fordringar, åtaganden utanför balansräkningen däremot inte. 2.3 Investeringar (kolumn 9) Med investeringar avses aktier och andelar, värdeandelar och övriga liknande värdepapper som utgör innehav i kundsammanslutningar oavsett under vilket tillgångsslag de redovisats i kreditinstitutets/värdepappersföretagets bokslut. Med aktier jämställs även aktier och andelar i fastighetssammanslutningar. Här redovisas även terminskontrakt för köp av aktier vid en bestämd tidpunkt i framtiden utan återförsäljningsskyldighet. Om dessa kontrakt upptas till marknadsvärde under tillgångar i balansräkningen, behöver de inte redovisas under "Fordringar" på blanketten. Som aktier och andelar räknas också sådana aktier och andelar som sålts eller belånats enligt ett avtal med bindande återköpsvillkor. 2.4 Åtaganden utanför balansräkningen (kolumn 10) Som åtaganden utanför balansräkningen rapporteras samma poster som nämns i punkterna i bilaga 1 eller på raderna i tabell Y01 för datainsamling via datamedium i bilaga 2 till föreskrift respektive , dock utan koefficienterna för kreditmotvärde och motpartens riskgrupp. Som exponeringar på grund av nedan nämnda ränte- och valutakursrelaterade derivatkontrakt rapporteras dock de kreditmotvärden som beräknats för dem. Som åtaganden utanför balansräkningen rapporteras inte de åtaganden vars kreditmotvärdeskoefficient är 0 % och som nämns i punkt 41 i bilaga 1 eller på rad i tabell Y01 för datainsamling via datamedium i bilaga 2 till föreskrift respektive Borgensförbindelser och garantier Här redovisas borgensförbindelser som ingåtts och panter som ställts till annans förmån som säkerhet för betalning av skuld, exponeringar till följd av endosserade växlar och checkar samt garantiliknande rembursåtaganden. Som kund anses den part för vars räkning förbindelsen ingåtts eller garantin ställts. Borgensförbindelserna och garantierna redovisas till det belopp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget skulle tvingas betala om kunden inte förmår uppfylla sina förpliktelser. Om fordringar eller investeringar har ställts som pant för annans skuld, uppges som kund den part för vars skuld pantsättningen har gjorts. De pantsatta tillgångarna beaktas till sitt pantsatta värde.

8 8 (18) Om fordringar eller investeringar har ställts som pant för det rapporterande kreditinstitutets/värdepappersföretagets egen skuld eller för ett sådant företags skuld som hör till det rapporterande institutets/företagets konsolideringsgrupp, uppges dock som kund den motpart som fordran eller investeringen gäller. Här redovisas också entreprenad-, leverans- och exportgarantiförbindelser och andra garantier som ställts för kunders räkning till förmån för tredje part för fullgörandet av kundernas specificerade kommersiella eller offentligrättsliga förpliktelser eller ersättningsskyldigheter. Som kund uppges den part för vars räkning garantin ställts Exponeringar vid överlåtna tillgångar Här upptas till tredje part överlåtna fordringar och andra tillgångar som för kreditinstitutet enligt avtal medför en kreditförlustrisk eller någon annan risk för att värdet på tillgångarna skall sjunka efter överlåtelsen. Här redovisas inte överlåtna tillgångar enbart för att i överlåtelsen ingår ränte- eller valutasvappar, options- eller terminskontrakt, bindande kreditlöften eller andra liknande avtal för att skydda mottagaren av de överlåtna tillgångarna mot ränte-, valutakurs-, aktiekurs- eller likviditetsrisker Köp av tillgångar genom terminskontrakt Här uppges kontrakt om köp av tillgångar vid en bestämd tidpunkt i framtiden utan återförsäljningsskyldighet med undantag av aktierterminer som uppges enligt avsnittet "Investeringar" ovan. Om dessa kontrakt upptas till marknadsvärde under tillgångar i balansräkningen, uppges de inte under "Fordringar" på blanketten Forward/forward-depositioner Här redovisas forward/forward-kontrakt där den ena parten betalar och den andra parten får en avtalad ränta på en deposition som den sistnämnda parten gör hos den förstnämnda parten vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Som kund uppges mottagaren av depositionen Delbetalda värdepapper Här upptas den obetalda delen av delbetalda värdepapper, för vilka betalning kan krävas på anfordran Sålda värdepapper för vilka utfärdats en återförsäljningsoption Här rapporteras kontrakt som gäller försäljning av värdepapper med option utställd till köparen om återförsäljning av värdepapperen till kreditinstituten.

9 2.4.7 Teckningsförbindelser och tilläggskreditarrangemang 9 (18) Här redovisas teckningsförbindelser i samband med emission av värdepapper samt masskuldebrevs- och företagscertifikatprogram och andra program där kreditinstitutet förbinder sig att svara för teckningen av värdepapper som emitteras i framtiden. Till posten förs också åtaganden där kreditinstitutet förbinder sig att arrangera finansiering till låntagaren upp till ett överenskommet belopp i form av återkommande kortfristiga skuldebrev under en längre tid inklusive teckningsförbindelser Övriga åtaganden på över ett år Här rapporteras kreditlöften, kreditlimiter och övriga åtaganden med en ursprunglig löptid längre än ett år som kreditinstitutet inte har en ovillkorlig rätt att frånträda Kortfristiga åtaganden i samband med handelstransaktioner Här redovisas kortfristiga åtaganden i samband med handelstransaktioner, t.ex. remburser för vilka säkerheten utgörs av skeppningsdokumenten, samt andra förbindelser som till säljarens förmån ställts som säkerhet för fullföljande av lösörestransaktioner och som upphör att gälla då köpevillkoren uppfylls Ränte- och valutakursrelaterade derivatkontrakt Här redovisas kreditmotvärdena för ränte- och valutakursrelaterade derivatkontrakt efter en liknande beräkning som i avsnitt V i bilagan till föreskrift respektive Posterna rapporteras antingen utgående från ursprungligt anskaffningsvärde (42 A eller tabell Y02a för datainsamling via datamedium) eller enligt marknadsvärderingsmetoden (42 B eller tabell Y02b för datainsamling via datamedium). Kreditinstitutet/värdepappersföretaget skall använda samma metod i såväl exponerings- som kapitaltäckningsberäkningen. Den valda metoden får inte ändras utan Finansinspektionens tillstånd. Till ränterelaterade kontrakt räknas räntesvappar i en viss valuta, ränteterminer, räntefuturer och förvärvade ränteoptioner. Till valutakursrelaterade kontrakt räknas räntesvappar mellan två valutor, valutaterminer, valutafuturer och förvärvade valutaoptioner.

10 2.5 Avdragsposter (kolumn 11) 10 (18) Som avdragsgilla säkerheter rapporteras följande säkerheter som pantsatts hos kreditinstitutet/värdepappersföretaget samt garantier som ställts för dess kunders räkning Garantier ställda och värdepapper emitterade av offentliga samfund De samfund som avses här har räknats upp ovan i avsnitten Garantier ställda av kommuner, församlingar och motsvarande samfund De samfund som avses här räknas upp nedan i avsnitt 6.1. Värdepapper som emitterats av dessa samfund utgör dock inte avdragsgilla säkerheter Säkerheter Depositioner, masskuldebrev och andra säkerheter enligt avsnitt 6.2 nedan får dras av från det exponerade beloppet Avdragsposter baserade på ansökan Kreditinstitutet/värdepappersföretaget eller moderföretaget i dess konsolideringsgrupp kan ansöka om tillstånd av Finansinspektionen att få räkna en värdepappersportfölj som innehåller offentligt noterade värdepapper som pantsatts hos kreditinstitutet/värdepappersföretaget som en avdragsgill säkerhet. Värdepapperen får dock inte vara emitterade av kreditinstitutet/värdepappersföretaget eller av sammanslutningar inom dess konsolideringsgrupp och inte heller av deras kunder. Värdepapperen skall värderas till marknadspris och portföljens marknadsvärde skall vara två gånger så högt som den fordran som portföljen utgör säkerhet för. Ifall portföljen innehåller aktier, andelar eller motsvarande värdepapper skall portföljens marknadsvärde vara två och en halv gånger så stort som den fordran som portföljen utgör säkerhet för. Värdepapperen får inte vara poster som inräknas i kreditinstitutets/värdepappersföretagets kapitalbas eller dess gruppbaserade kapitalbas. Finansinspektionen lämnar närmare anvisningar i varje enskilt fall.

11 11 (18) 2.6 Övriga poster som rapporteras på blankett A1 (kol ) Exponeringar i finansieringsverksamheten (kolumn 12) I kolumn 12 redovisas summan av kolumnerna 8, 9 och 10 minskad med beloppet i kolumn Exponeringar i finansieringsverksamheten i procent av kapitalbasen (kolumn 13) Här anges beloppet från föregående kolumn uttryckt i procent av kreditinstitutets/värdepappersföretagets kapitalbas. Procentsatsen behöver inte anges separat för varje kund som hör till kundhelheten, utan den relevanta siffran är procentsatsen för den totala exponeringen gentemot hela kundhelheten efter avdragsgilla säkerheter Överförda exponeringar (kolumn 14) Om kreditinstitutet/värdepappersföretaget uppger garanten som kund enligt avsnitt 3.2 i föreskriften, redovisas här den del av åtagandena av gäldenären i huvudskuldförhållandet som omfattas av ett kreditinstituts/värdepappersföretags proprieborgen. Om garantin fullständigt täcker fordran på den ursprungliga kunden, redovisas ingenting här och det kreditinstitut/värdepappersföretag som fungerar som garant uppges som kund. Om garantin inte täcker hela fordran, uppges den del av fordran på kunden som inte omfattas av garantin som en exponering som är underställd begränsningar, medan den del som omfattas av garantin uppges som samma kunds överförda exponering. Det belopp som inte omfattas av garantin måste rapporteras även om det underskrider gränsen för rapporteringsskyldigheten enligt avsnitt 3.5 i föreskriften, om det tillsammans med det belopp av fordran som skall redovisas här överskrider nämnda gräns Indirekta exponeringar (kolumn 15) I kolumn 15 anges det sammanlagda beloppet av indirekta, dvs. subsidiära exponeringar gentemot en kund. Med indirekt exponering avses en exponering i form av krediter eller andra ansvarsförbindelser som en kund beviljat en annan kund, till exempel kundens deltagande i en växel eller garanti. Garantier som ställts av kundkreditinstitut eller kundvärdepappersföretag och som har redovisats under "Överförda exponeringar", redovisas inte här. En indirekt exponering upptas inte om den hänför sig till en part som hör till samma koncern eller kundhelhet som kunden och upptagandet av den skulle innebära att den räknades med två gånger. Indirekta exponeringar skall inte delas upp enligt löptidens längd. Indirekta exponeringar beaktas inte vid beräkningen av de tillåtna övre gränserna.

12 12 (18) Oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta (kolumn 16; gäller inte värdepappersföretag) Här redovisas det sammanlagda beloppet oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta på kunden i fråga enligt Finansinspektionens föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Beräknad förlust (kolumn 17) Här anges kreditinstitutets/värdepappersföretagets uppskattning av de kreditförluster som exponeringen gentemot kunden beräknas ge upphov till.

13 13 (18) III EXPONERINGAR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA BEGRÄNSNINGAR/EXPONERINGAR I HELA VERKSAMHETEN (BLANKETT A2) På denna blankett rapporteras summan av exponeringar på grund av sådana fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen som inräknas i handelslagret och sådana som räknas till övrigt (poster i finansieringsverksamheten). Posterna i finansieringsverksamheten avseende en kund eller kundhelhet överförs från blankett A1 direkt till blankett A2. Om kunden eller kundhelheten inte har några exponeringar som räknas till handelslagret behöver ingenting rapporteras på blankett A2. Om de sammanlagda beloppet av posterna i handelslagret för en enskild kund eller kundhelhet är mindre än en procent av kreditinstitutets/värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps totala kapitalbas, upptas kunden/kundhelheten endast i rapporten av exponeringar i finansieringsverksamheten. Exponeringar gentemot en sådan kund/kundhelhet rapporteras i sin helhet på blankett A Uppgifter för identifiering av kunden eller kundhelheten (kolumnerna 1 7) Uppgifter om kundens namn, signum, näringsgrenar osv. lämnas även vid rapportering på papper enligt anvisningarna i bilaga 2 om rapportering via datamedium. 3.2 Exponeringar i finansieringsverksamheten (kolumn 8) Här redovisas det belopp som uppgetts i kolumn 12 på blankett A Exponeringar i handelslagret (kolumn 9) Här uppges följande poster som inräknas i handelslagret: Nettoposition (kolumn 9.1) Här redovisas det sammanlagda beloppet av nettopositioner (inkl. teckningsförbindelser) i sådana värdepapper och derivatkontrakt i handelslagret som emitterats av kunden, om beloppet är positivt. Nettopositionen beräknas enligt Finansinspektionens föreskrift respektive

14 3.3.2 Avvecklings- och motpartsrisker (kolumn 9.2) 14 (18) Här rapporteras risker gentemot kunden i avvecklingen av värdepapper i handelslagret och det rapporterade beloppet skall motsvara differensen mellan anskaffnings- och marknadspriset beräknad enligt tabell Z07 för datainsamling via datamedium eller blankett 7 i Finansinspektionens föreskrift respektive , oavsett om metod A eller B har tillämpats för avvecklingsrisken och motpartsrisker gentemot kunden avseende sådana poster i handelslagret som inte vägts med riskvikter enligt motparten. Med motpartsrisk avses i fråga om kreditaffärer marknadsvärdet/betalningens belopp enligt tabell Z09 för datainsamling via datamedium eller blankett 8A (kolumn 1), i fråga om återköpsavtal och värdepapperslåneavtal prisdifferensen enligt tabell Z10 för datainsamling via datamedium eller blankett 8B (kolumn 3), i fråga om icke-standardiserade derivatkontrakt kreditmotvärdet enligt tabell Z11 för datainsamling via datamedium eller blankett 8C och i fråga om övriga motpartsrisker bokföringsvärdet enligt tabell Z12 för datainsamling via datamedium eller blankett 8D i Finansinspektionens föreskrift respektive Summa exponeringar i handelslagret (kolumn 9.3) Här redovisas summan av nettopositioner (kolumn 9.1) och avvecklings- och motpartsrisker (kolumn 9.2). 3.4 Exponeringar i hela verksamheten (kolumn 10) I kolumn 10 antecknas summan av kolumnerna 8 och Exponeringar i hela verksamheten i procent av kapitalbasen (kolumn 11) I kolumn 11 antecknas beloppet i kolumn 10 i procent av kapitalbasen enligt blankett A2. Procentsatsen behöver inte anges separat för varje kund som hör till kundhelheten, utan den relevanta siffran är procentsatsen för den totala exponeringen gentemot hela kundhelheten. 3.6 Övriga poster som rapporteras på blankett A2 (kolumnerna 12-15) Överförda och indirekta exponeringar, oreglerade fordringar och beräknad förlust rapporteras enligt anvisningarna ovan för blankett A1.

15 15 (18) IV KONSOLIDERADE EXPONERINGAR/ EXPONERINGAR I FINANSIERINGSVERKSAM- HETEN (BLANKETT B1) Ett kreditinstituts/värdepappersföretags konsolideringsgrupp som omfattas av denna föreskrift rapporterar exponeringarna i finansieringsverksamheten på blankett B1 och exponeringarna i hela verksamheten på blankett B2. Konsolideringsgruppen gör upp sin rapport om exponeringar i finansieringsverksamheten på samma sätt som det enskilda kreditinstitutet/värdepappersföretaget sammanställer sin rapport enligt avsnitt II ovan. Konsolideringsgrupperna rapporterar på blankett B1 också sådana poster i finansieringsverksamheten avseende en kund eller kundhelhet som inte överskrider de gränser för rapporteringsskyldigheten som anges i föreskriftens avsnitt 3.5 eller för övergångsperioden i avsnitt 6.1, om exponeringarna i hela verksamheten avseende kunden eller kundhelheten överskrider nämnda gränser. V KONSOLIDERADE EXPONERINGAR/ EXPONERINGAR I HELA VERKSAMHETEN (BLANKETT B2) Konsolideringsgruppen gör upp sin rapport om exponeringar i hela verksamheten på samma sätt som det enskilda kreditinstitutet/värdepappersföretaget sammanställer sin rapport enligt avsnitt II ovan. Om de sammanlagda beloppet av posterna i handelslagret avseende en kund eller kundhelhet är mindre än en procent av kreditinstitutets/värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps totala kapitalbas, upptas kunden/kundhelheten endast i rapporten av exponeringar i finansieringsverksamheten. Exponeringar gentemot en sådan kund/kundhelhet rapporteras på blankett B1.

16 16 (18) VI EXPONERINGAR SOM ÄR FRIA FRÅN BEGRÄNS- NINGAR MEN SOM SKALL RAPPORTERAS (BLANKETT C) Kreditinstituten/värdepappersföretagen skall rapportera, som fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen som är fria från begränsningar, de exponeringar (kolumn 8) som tas upp i detta avsnitt och vars belopp överskrider gränsen för rapporteringsskyldigheten i föreskriftens avsnitt 3.5 och för övergångsperioden i avsnitt 6.1. På uppgifter som rapporteras på blankett C (kolumnerna 1 7 och 9 12) tillämpas i övrigt samma principer som beskrivits i avsnitt II ovan. Exponeringar som är fria från begränsningar beaktas inte vid tillämpning av begränsningarna i föreskriftens avsnitt 4.1 och 4.2. Konsolideringsgrupper rapporterar inte exponeringar som är fria från begränsningar. Följande exponeringar rapporteras på blankett C: 6.1 Fordringar på finländska kommuner och jämställbara poster Här redovisas fordringar på finländska kommuner, samkommuner, Kommunernas pensionsförsäkring, Kommunernas garanticentral, församlingar med beskattningsrätt och landskapet Åland. Med fordringar jämställs åtaganden utanför balansräkningen där motparten är en kommun eller något annat av de ovan nämnda samfunden. Exponeringar som garanterats av kommuner och jämställbara samfund rapporteras i sin helhet som exponeringar som är underställda begränsningar (blankett A) och garantierna som avdragsposter. En kommun och sammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande räknas till samma kundhelhet och exponeringar gentemot dem rapporteras avvikande från vad som ovan sagts som exponeringar fria från begränsningar, om kommunen ställt garantier för sammanslutningens räkning. Om sammanslutningar där en kommun har bestämmande inflytande inte har någon annan ekonomisk intressegemenskap än gemensam ägare, räknas de inte till samma kundhelhet, och fordringar, investeringar och åtaganden utanför balansräkningen som gäller dem är exponeringar underställda begränsningar. Värdepapper som emitterats av kommuner och jämställbara samfund samt värdepapper som garanterats av ett sådant samfund betraktas inte som avdragsgilla säkerheter.

17 17 (18) 6.2 Fordringar för vilka säkerheten utgörs av en deposition Här upptas fordringar för vilka säkerheten utgörs av en deposition i det rapporterande kreditinstitutet eller i ett kreditinstitut inom dess konsolideringsgrupp. Här redovisas också fordringar för vilka säkerheten utgörs av vissa värdepapper som det rapporterande kreditinstitutet/värdepappersföretaget eller ett kreditinstitut/värdepappersföretag inom dess konsolideringsgrupp emitterat och som mottagits som pant i något av dem, dvs. värdepapper som bankcertifikat, masskuldebrev eller andra fordringsbevis, utom debenturer. Om exponeringar gentemot en kund eller en kundhelhet endast delvis omfattas av ovan nämnda säkerheter, rapporteras det sammanlagda beloppet av exponeringarna gentemot kunden eller kundhelheten som en exponering underställd begränsningar och nämnda säkerheter rapporteras som avdragspost. 6.3 Lokala fordringar på andra stater och centralbanker Här redovisas fordringar som är denominerade i och finansierade med lokal valuta och som gäller andra stater än de som avses i avsnitt 1.1 ovan och deras centralbanker. Garantier som ställts av de stater som avses här och av deras centralbanker är inte avdragsgilla säkerheter. 6.4 Kortfristiga fordringar på kreditinstitut och värdepappersföretag Här uppges sådana fordringar på finländska och utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt optionsföretag, fondbörser och värdepapperscentraler som har en återstående löptid på under ett år eller som förfaller till betalning på anfordran, med undantag av debenturer och jämställbara poster. Här redovisas också liknande fordringar på finländska depositionsbankers garantifonder. Av utländska sammanslutningar krävs dock att de i sitt hemland övervakas på ett liknande sätt som fastställts i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, värdepappersmarknadslagen och lagen om värdeandelssystemet. Om det sammanlagda beloppet av kortfristiga fordringar och övriga fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen avseende samma kund eller kundhelhet överskrider rapporteringsgränsen för exponeringar, medan exponeringarna totalt exklusive kortfristiga fordringar stannar under gränsen, rapporteras nämnda poster i sin helhet som exponeringar fria från begränsningar.

18 18 (18) 6.5 Exponeringar gentemot kunder som hör till samma konsolideringsgrupp som det rapporterande institutet/företaget Här redovisas fordringar/investeringar/åtaganden utanför balansräkningen avseende kreditinstitut och finansiella institut eller tjänsteföretag som hör till samma konsolideringsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget. Vid rapportering av exponeringar gentemot ett medlemskreditinstitut i det centralinstitut som avses i andelsbankslagen anses som företag inom samma konsolideringsgrupp även andra medlemskreditinstitut och företag inom deras konsolideringsgrupp samt sammanslutningar där medlemskreditinstituten tillsammans har ett bestämmande inflytande och som konsolideras vid beräkningen av andelsbankssammanslutningens exponeringar på samma sätt som medlemskreditinstituten. I medlemskreditinstitutets rapport räknas sammanslutningar av detta slag till en och samma kundhelhet. Till samma konsolideringsgrupp räknas också ett sådant utländskt moderföretag för ett finländskt kreditinstitut/värdepappersföretag eller en finländsk holdingsammanslutning jämte företag inom detta moderföretags konsolideringsgrupp som enligt den dispens som avses i avsnitt 4 av Finansinspektionens allmänna anvisning respektive om gruppbaserad tillsyn lämnats utanför kreditinstitutets/värdepappersföretagets konsolideringsgrupp. Exponeringar gentemot andra än det ovan nämnda utländska moderföretaget eller företag inom dess konsolideringsgrupp rapporteras som exponeringar som är underställda begränsningar. Här redovisas också kreditinstitutets/värdepappersföretagets garantier av ett sådant företags skuld som hör till samma konsolideringsgrupp. För en fordran eller investering som pantsatts för ett sådant företags skuld som hör till samma konsolideringsgrupp uppges fordrans eller investeringens motpart som kund. Om kundsammanslutningen utgörs av det rapporterande kreditinstitutets/värdepappersföretagets dotterföretag/moderföretag/moderföretags dotterföretag utanför kreditinstitutets/värdepappersföretagets konsolideringsgrupp, är exponeringarna inte fria från begränsningar utan på dem tillämpas den strängare exponeringsgränsen i föreskriftens avsnitt 4.1 och Exponeringar gentemot centrala finansiella institut Här redovisas det rapporterande kreditinstitutets fordringar, investeringar och åtaganden utanför balansräkningen avseende sitt centrala finansiella institut.

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida 1 (14) RAPPORTERINGSANVISNINGAR BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Innehåll Sida I II EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONE- RINGAR I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER. 1.1 Fordringar på finska staten och jämställbara poster

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONE- RINGAR I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER. 1.1 Fordringar på finska staten och jämställbara poster 1 (11) RAPPORTERINGSANVISNINGAR BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONE- RINGAR I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER I EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGS- SKYLDIGHETEN Den rapporteringsskyldighet

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Blankett A1 Stora exponeringar / Exponering i finansieringsverksamheten ÕÕ / ÕÕ / 19 Õ

Blankett A1 Stora exponeringar / Exponering i finansieringsverksamheten ÕÕ / ÕÕ / 19 Õ FINANSINSPEKTIONEN FÖRESKRIFT Nr 105.3B eller 203.22 BILAGA 3 Blankett A1 Stora exponeringar / Exponering i finansieringsverksamheten ÕÕ / ÕÕ / 19 Õ Kreditinstitutets / värdepappersföretagets AS-signum

Läs mer

2 Beräkning av kapitaltäckningsgraden (tabell Y01)

2 Beräkning av kapitaltäckningsgraden (tabell Y01) 1(24) RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 Allmänt om rapporteringsanvisningarnas disposition Rapporten om kapitalbasen och den gruppbaserade kapitalbasen för täckning av kreditrisker består av tre tabeller. Tabell

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR RAPPORTERINGSANVISNINGAR Allmänt 1 (7) I insamlingen av data om länderrisker (N-tabellerna) analyseras länderfördelningen av utländska fordringar och skulder hos de rapporterande kreditinstituten exkl.

Läs mer

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1(6) Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1 Data och datamedium Uppgifterna översänds i en fil som består av poster av olika längd. Fälten i posterna skiljs åt med semikolon

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV KAPITALBA- SEN FÖR TÄCKNING AV KREDITRISKER I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV KAPITALBA- SEN FÖR TÄCKNING AV KREDITRISKER I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER understrykning 1 (11) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV KAPITALBA- SEN FÖR TÄCKNING AV KREDITRISKER I SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 Till värdepappersföretagen )g5(6.5,)7ãã20ãã5$33257(5,1*ãã$9ãã.$3,7$/%$6(1ã 2&+ÃÃ'(1ÃÃ*5833%$6(5$'(ÃÃ.$3,7$/%$6(1Ãg5 7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 )LQDQVLQVSHNWLRQHQÃPHGGHODUÃPHGÃVW GÃDYÃÃ ÃÃSXQNWHQÃRFKÃÃ

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis)

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid:

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 Ersätter 10.6.2000 Träder i kraft från 31.3.2005 P ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Uppgiftslämnarnivåer:

Läs mer

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER)

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) 1 (8) ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER BLANKETT FX1: KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) Allmänt Blanketten fylls i av de kreditinstitut som godkänts som motparter vid

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om stora exponeringar;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om stora exponeringar; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om stora exponeringar; beslutade den 17 december 1998 Finansinspektionen föreskriver 1 följande.

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den

Lag. RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 7/2012

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av Dnr 8/01.00/2011 Utfärdade 26.7.2012 Gäller från 31.12.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Standard 4.3g. Kapitalkrav för marknadsrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3g. Kapitalkrav för marknadsrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3g Kapitalkrav för marknadsrisker Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/120/2006 2 (78) INNEHÅLL 1 Tillämpning 6 2 Syfte 9 3 Internationella regelverk 11 4 Rättsgrund 12 5 Allmänna principer

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV LÄNDERRISKER 105.7

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV LÄNDERRISKER 105.7 N01 Kreditinstitut exkl. utländska filialer och utländska kreditinstituts filialer i Finland / Utländska fordringar och skulder Uppgiftslämnarnivåer: 202, 211, 221, 222 Region / Land : Välj Namn, landkod

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer