ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt"

Transkript

1 ZACCO lathund för immaterialrätt (IP) patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

2 vi hör ibland människor tala om världspatent, och ibland ser vi det också skrivet. en del talar om hur de tagit patent på ett varumärke. andra undrar om man kan varumärkesregistrera en lukt eller ett ljud. några pratar ledigt och lätt om hur de varit i kontakt med epo, europeiska patentkontoret i münchen immaterialrätten är en djungel av lagar och begrepp för den som inte dagligen sysslar med den. det är också svårt, även för de relativt insatta, att hålla reda på alla begrepp och förkortningar som präglar branschen. vad står epo för? ohim? vem är den där fackmannen patentfolk talar om? Zaccos Lathund hjälper förhoppningsvis till att reda ut begreppen. i avsnittet ordförklaringar från a till Ö förklaras kortfattat vissa uttryck och förkortningar på myndigheter, konventioner m.m. som ofta hänvisas till i vår värld, immaterialrättsvärlden. Längst bak hittar du en förteckning över myndigheter, organisationer och föreningar som kan vara bra att känna till om man behöver veta mera om patent, varumärken o.s.v. klara fakta är följande: något världspatent finns inte. inte heller kan man ta patent på ett varumärke uppfinningar pantenteras och varumärken registreras. Både lukter och ljud går att varumärkesregistrera, hemglass locktoner är ett känt sådant exempel. och epo, det står för europeiska patentverket (european patent office) och ligger mycket riktigt i münchen. Lathunden hittar du också på webben, på med förhoppning om att den skall underlätta och förenkla, kanske bli ett redskap i ditt dagliga arbete. stockholm i september 2012 eva Cohen informationschef 2012 Zacco sweden ab

3 Patent ett tillåtet monopol Innehållsförteckning Patent ett tillåtet monopol 5 Varumärke en evig ensamrätt 9 Domännamn 12 Design för utseendets skull 14 Firmarätt 16 Upphovsrätt skydd utan registrering 17 Ordförklaringar från A till Ö 18 Lagar som reglerar immaterialrätten 23 Användbara webbsidor och telefonnummer 24 Vill du veta mera? Kontaktpersoner i Sverige 27 Zacco kontor i övriga Europa 28 Patent Ett patent* är en laglig rättighet att hindra andra från att tillverka, importera, licensiera, använda och sälja en uppfinning, i ett eller flera länder. Som motprestation till denna ensamrätt måste uppfinningen offentliggöras. En patentansökan offentliggöras därmed 18 månader efter det att den har lämnats in. Har patent beviljats i flera länder innebär det att man i dessa länder har rätt att hindra andra från att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Den som kopierar uppfinningen gör intrång i patentet. Innehavaren av patentet har nämligen ett tillåtet monopol under tiden patentet upprätthålls. Patent kan sökas för fysiska föremål såväl som för ett förfarande. Giltighetstid / Hur länge är ett patent giltigt? Ett patent beviljas för normalt 20 år. Under vissa omständigheter kan man få ett tilläggsskydd på högst fem år för registrerade läkemedel och växtskyddsmedel. För att patentet skall vara giltigt och innehavaren därmed ha rätten att ensam exploatera uppfinningen i de länder där patentet godkänts, måste patentinnehavaren betala s.k. årsavgifter till myndigheterna i dessa länder. När patentet faller, antingen på grund av att patentinnehavaren själv låter det falla eller då 20 år har passerat, är uppfinningen fri att utnyttjas av alla intresserade. Patenterbarhetskriterierna Patenterbarhetskriterierna, d.v.s. kraven för att en uppfinning skall kunna patenteras, är: att den är ny (nyhet) att den har uppfinningshöjd, vilket kort innebär att upp finningen skall skilja sig väsentligt från vad som förut är känt att den skall vara industriellt tillämpbar *Alla vinröda ord återfinns med korta förklaringar i Ordförklaringar från A till Ö på sid 19 och framåt. Patentets omfång Ett patent ger alltså innehavaren en monopolställning. Patentets omfång är avgörande för vad ensamrätten omfattar och att i ord korrekt och noggrant definiera omfånget är av största betydelse. Omfånget, eller närmare 4 5

4 bestämt skyddsomfånget, definieras i en patentansökan genom s.k. patentkrav. Ansökningsprocessen PRV En patentansökan som gäller Sverige inlämnas till Patentoch registreringsverket (PRV) eller till det Europeiska Patentverket (EPO) i München. Ansökan granskas dels ur formell synvinkel, dels med avseende på patenterbarhetskriterierna. Är uppfinningen patenterbar godkänns ansökan till patent och kungörs. Kungörelsen sker i Sverige i Svensk Patenttidning. Därefter finns möjlighet för tredje part, exempelvis konkurrenter, att inkomma med invändning inom nio månader. Ett patent beviljat i Sverige gäller enbart inom Sveriges gränser. Prioritet För att en svensk uppfinning skall kunna skyddas nationellt även i andra länder ska patentansökan inlämnas till respektive land inom 12 månader från den svenska ansökningsdagen och det begärs då s.k. prioritet från den svenska ansökan. Den utländska ansökan får då samma ansökningsdatum som den svenska patentansökan. En ansökan, där uppfinningen inte offentliggjorts, kan lämnas in i utlandet efter 12 månader men före 18 månader, men då utan s.k. prioritet. EPO Istället för att lämna in nationella ansökningar i flera länder kan patentansökningar lämnas in enligt europeiska patentkonventionen (EPC) till det Europeiska patentverket (EPO) direkt eller via PRV i Sverige. Detta är ett förenklat och redan vid 3 4 ansökningsländer billigare förfarande. Ansökan granskas centralt och ett beviljat patent kan göras gällande i samtliga länder som angivits (designerats) i ansökan. EPO:s huvudkontor är beläget i München. Vid EPO arbetar idag ca 4000 personer med att granska ansökningar och bevilja patent. EPO har även kontor i Haag, Berlin och Wien. PCT En centraliserad preliminär nyhetsgranskning och patenterbarhetsbedömning kan ske genom den internationella samarbetskonventionen Patent Cooperation Treaty (PCT), till vilken över 100 länder är anslutna. Nyhetsundersökning För att förvissa sig om att uppfinningen man har gjort inte redan är känd, rekommenderas att utföra en nyhetsundersökning som ger besked om teknikens ståndpunkt vid det tillfälle undersökningen görs. En nyhetsundersökning är även till stor hjälp vid utarbetandet av en patentansökan. Fackmannen Man talar i patentsammanhang om den s.k. fackmannen. Denna person representera all den publicerade kunskapen inom det tekniska område som uppfinningen avser. Om man bedömer att det är uppenbart för fackmannen att lägga ihop information A med information B och därmed komma fram till den uppfinning som ansökan avser, saknas generellt uppfinningshöjd. Uppfinningen skiljer sig alltså inte väsentligt från vad som förut är känt, vilket som tidigare nämnts, är ett krav. Med andra ord kan man fastställa att uppfinningen vore närliggande att göra för fackmannen med avseende på den kunskap och förmåga fackmannen anses besitta. Intrång Har man inte kontrollerat om patent på en viss produkt eller ett visst förfarande redan är känt/är skyddat riskerar man att göra intrång i annans rätt om man själv börjar tillverka, sälja eller använda produkten eller förfarandet. Det kan bli mycket kostsamt eftersom man kan bli stämd för intrång. En utförlig sökning för att hitta existerande patentansökningar och patent som kan tänkas finnas för produkten bör göras. Därefter bör de relevanta patentansökningarna och patenten analyseras med avseende på ägarskap, skyddsomfång och geografisk täckning. Årsavgifter Årsavgifter kallas de årliga avgifter som måste erläggas för att ett patent skall upprätthållas. Betalas inte avgiften in, faller patentet automatiskt. EQE/Europeiskt PAtentombud Har man klarat av den s.k. EQE:n blir man europeiskt patentombud och får som ombud representera patentsökanden och lämna in och handlägga europeiska patentansökningar inför EPO. Kunskapskraven för att klara examen är mycket höga. Parallellimport Tillåten parallellimport är att i näringsverksamhet från ett land lagligen importera en produkt och sälja den i importlandet där den är skyddad. Problematiken med parallellimport rör frågan huruvida rättighetsinnehavaren i importlandet har möjlighet att stoppa annans import av hans/hennes originalvara. Otillåten parallellimport är då ett företag lagligen köper en produkt i ett land utanför 6 7

5 EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och säljer den inom EES utan rättighetshavarens samtycke. Lagar De nationella patentlagarna, Patent Cooperation Treaty (PCT) och den europeiska patentkonventionen European Patent Convention (EPC) är några av de lagar och konventioner som reglerar ansökningsförfaranden för patentskydd. Vad gör en immaterialrättsbyrå (IP byrå)? En immaterialrättsbyrå (tidigare oftast benämnd patentbyrå) hjälper företag och individer med företrädesvis patent-, varumärkes- och mönsterskydd och försvar av dessa. Patentbyrån har en heltäckande kunskap om lagar och förordningar, tidsfrister inom immaterialrätten m.m. Varumärke en evig ensamrätt Vad är och? TM står för trademark och används oftast för ett använt men ännu inte registrerat varumärke. Ett registrerat varumärke kan och bör markeras med symbolen som visar att varumärket är inregistrerat i offentligt register för varumärken, och att innehavaren av varumärket har rätten till märket. Olika typer av varumärken Ett varumärke kan bestå av ett eller flera ord, av en figur eller en kombination av dessa. Ett varumärke kan också vara en s.k. utstyrsel, d.v.s. en säregen förpackningsutformning (ett exempel är den välkända flaskan för Coca Cola ). Men även slogans är registrerbara liksom ibland även ljudoch luktmärken. Vem har inte hört Hemglass välkända och numera varumärkesregistrerade ljudslinga? Bra varumärken Ett bra varumärke skall vara unikt och skilja sig från konkurrenternas. Det skall inte vara beskrivande för tjänsten eller produkten, det skall vara lätt att minnas och gärna vara lätt att använda och uttala, även internationellt. Ansökningsprocessen PRV För att erhålla ett registrerat varumärkesskydd ansöker man om registrering. Detta görs i Sverige hos Patentoch registreringsverket, PRV. Ansökan görs för de produkter och/eller tjänster för vilka varumärket kommer att användas. Man registrerar varumärket i en eller flera av de 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser som finns. Om inga hinder föreligger i form av samma eller mycket snarlika registreringar för liknande varor och tjänster som ansökningen avser, registreras varumärket. Ett registrerat varumärke i Sverige ger rätt att förbjuda andra att använda märket eller därmed liknande märken här i landet för de varor eller tjänster det är registrerat. 8 9

6 Gemenskapsvarumärket och Madridprotokollet Vill man skydda sitt varumärke utomlands måste varumärket registreras i varje land där man vill ha ensamrätt till märket. För skydd i Europa har man möjlighet att täcka hela EU genom att inlämna en ansökan om Gemenskapsvarumärkesregistrering. Man kan också söka en internationell registrering (Madridprotokollet) och genom den få skydd i Europa och många andra länder i världen. Lämnas ansökan in inom sex månader efter ursprungsansökan, kan skydd erhållas från den första ansökans inlämningsdag (s.k. prioritetsdatum). Madridprotokollet Registreringar enligt Madridprotokollet innebär att man, via en enda ansökan hos WIPO i Genève, kan få en bukett av nationella ansökningar omfattande enstaka länder såväl inom som utanför Europa. En sådan ansökan enligt Madridprotokollet baseras antingen på en registrering eller på en ansökan i hemlandet eller vid OHIM. OHIM i Alicante OHIM står för Office for Harmonization in the Internal Market och är den myndighet som registrerar gemenskaps - varumärken. Myndigheten ligger i Alicante i Spanien. Är man godkänt europeiskt varumärkesombud (s.k. OHIM-ombud) kan man lämna in ansökningar direkt till myndigheten. Intrång Om man börjar använda ett märke eller en figur utan att först ha kontrollerat om det har registrerats av annan för samma varor eller tjänster riskerar man göra intrång i annans ensamrätt. Man kan då bli dömd att betala skadestånd och i vissa fall bli tvungen att förstöra sina kvarvarande varor, varför en förundersökning av namnet kan vara värd att göra. Man får då reda på om märket är registrerat, vem som har ensamrätt till det och i vilka länder och klasser. Piratkopiering När någon olovandes kopierar andras produkter och varumärken talar man om piratkopiering eller counterfeiting. Detta är utbrett, speciellt i länder där lagstiftningen gällande det industriella rättsskyddet (patent, varumärken, mönster) inte är utvecklat. I industriländerna är lagstiftningen idag ofta tydlig på området, vilket ger möjlighet att agera mot piratkopieringen. Lagar Marknadsföringslagen, Lagen om rätt till namn och bild i reklam samt Firmalagen är de lagar som är nära knutna till Varumärkeslagen. Giltighetstid Ett registrerat varumärke kan upprätthållas under obegränsad tid. Förnyelse sker mot avgift, vanligen vart tionde år. Ett varumärke är, om man så vill, en evig ensamrätt. I de flesta länder krävs också att varumärket används. I Sverige gäller att om ett varumärke inte använts under fem år kan registreringen hävas på talan av tredje man. Brand equity Det talas idag alltmer om brand equity, vilket avser värden som är att hänföra till varumärken. När företag på senare tid förvärvats för mycket stora belopp och summorna inte går att härleda till tillgångar som redovisas i balansräkningen, har det handlat om brand equity. Man har betalat stora pengar för de värden som ligger i starka varumärken. För att de skall vara värda sin vikt i guld krävs att de är registrerade och juridiskt starka

7 Domännamn Att marknadsföra sig via Internet är idag ett måste för de flesta bolag. Ett väl valt domännamn ingår numera i en väl vald portfölj av immateriella rättigheter tillsammans med varumärken, patent och mönster. Företagens ökade behov av domännamn för kommunikation, marknadsföring och som en del av varumärkesskyddet kräver allt bättre kontroll och överblick. Det gäller inte minst företag med internationell verksamhet. Giltighetstid Domännamn kan registreras under ett stort antal toppdomäner med utgångspunkt i hela världen. Regler och procedurer är vitt skilda. Varje toppdomän sköts av en organisation som antingen är kommersiell, ideell eller statlig. Domännamn registreras hos den organisation som hanterar den aktuella toppdomänen och är giltigt för en bestämd period. Det vanligaste är att domännamn förnyas årligen men det förekommer också längre perioder ända upp till 10 år. Vad är ett domännamn? För de flesta är domännamn i regel identiskt eller starkt kopplat till bolagets kännetecken såsom varumärke eller firma men det kan också vara enskilda ord av mer generisk karaktär. Domännamnet används för att förmedla information och att kommunicera via Internet i form av webbsidor och e-post. Domännamnet är en bokstavskombination som registreras för EN specifik toppdomän för vilken man tilldelas rätt att bestämma Internettrafik såsom webb och e-post t.ex. zacco.com. zacco är domännamnet (även kallat huvuddomän) och com är toppdomänen. På grund av att det bara kan existera ett unikt domännamn under en toppdomän så har också många domännamn kommit att betinga ett betydande värde vilket lett till en omfattande spekulationsmarknad och mängder med domännamnsregistreringar utan annan orsak. om bristande kontroll leder till att domännamnet och därtill hörande trafik till webbsiter eller e-post upphör att fungera antingen tillfälligt eller i värsta fall permanent. Domännamnsstrategin bör också anknyta till en varumärkesrättslig strategi och bland annat ta hänsyn till den omfattande spekulations- och/eller piratmarknaden och hur man på bästa sätt kan skydda sina immateriella rättigheter i förhållande till domännamnsregistreringar. Vid registrering och förnyelse utför och kvalitetssäkra Zacco detta och levererar därmed en långsiktig hållbar domännamnsportfölj. toppdomäner Det finns två typer av toppdomäner. Den ena typen kallas den generiska topp domänen (gtld). Exempel på gtld är.com,.net,.org,.info och.biz. Det som kännetecknar dessa är att de inte är bundna till ett enskilt land och att de i princip lyder under ett gemensamt regelverk. Under regelverket finns bland annat tvistelösningsregler såsom UDRP vilket stipulerar under vilka omständigheter man kan återvinna stulna domännamn från en domännamnspirat. Den andra typen av toppdomän är den landsbundna (cctld). Ex. på cctld är.se,.no och.it. Det finns i princip en toppdomän för varje land i världen. Regelverken och lagar som styr domännamn under varje toppdomän varierar därför kraftigt. Vissa toppdomäner har anslutit sig till UDRP fullt ut, exempelvis.nu. I Sverige har vi för.se ett eget regelverk, det så kallade Alternativa Tvistelösningsförfarandet som öppnar för liknande möjlighet att åter vinna domän namn från pirater. Vissa toppdomäner hanteras direkt av myndigheter (ex..fi-finland). DNS (Domain Name System) Det system av datorer/servrar genom vilket domännamn kopplas ihop med Internet. De servrar som fungerar som vägskyltar och dirigerar Internettrafik kallas också DNS:er (Domain Name Servers) eller kort och gott namnservrar. I regel anges minst två namnservrar för varje domännamn för att driften skall fungera om en av dem fallerar. Domännamnsstrategi och policy Det är oerhört viktigt att man vid registrering av domännamn utarbetar en strategi och policy för vilka domännamn som skall registreras och hur de skall hanteras. På så sätt erhålles ett långsiktigt fungerande domännamnsinnehav som är under kontroll såväl administrativt som tekniskt. Inte minst då det kan bli mycket kostsamt 12 13

8 Design för utseendets skull Ett mönster (design) är ett utseendeskydd som kan erhållas för produkter med ny och särpräglad formgivning. Man kan skydda alla sorters produkter, oavsett om de är bruksföremål eller enbart har prydnadssyfte. Mönster kan med fördel användas som kompletterande skydd för produkter som patentskyddas. Numera används ofta benämningen Design istället för Mönster. Bruksmönster/Bruksmodell Bruksmönster är en form av enklare patentskydd förekommande i många länder, dock inte i Sverige. Skyddstiden är vanligen kortare än för patent och ansökningar om bruksmönster nyhetsgranskas normalt inte. På tyska kallas detta Gebrauchsmuster och på engelska Utility Model. Lagar Mönsterskyddslagen och Lagen om upphovsrätt för litter ära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen), samt även Varumärkeslagen till viss del är lagar som har bäring på formgivning. Giltighetstid/skyddstid Ett designskydd är giltigt i fem år och kan förnyas fyra gånger mot erläggande av avgift d.v.s. max. 25 år. Krav på design För att erhålla designskydd krävs att mönstret är nytt och har särprägel. Det skall alltså inte ha visats tidigare samt ge en kunnig användare intrycket att det skiljer sig från tidigare formgivning. När det gäller nyhetskravet krävs att mönstret inte visats offentligt tidigare än 12 månader före ansökan görs. Ansökningsprocessen Ansökan om designskydd görs till Patent- och registreringsverket. Ingen granskning med avseende på nyhet och särprägel sker, vilket innebär att sökanden och dennes konkurrenter själva måste bevaka tidigare registreringar samt själva bedöma om registreringskraven uppfylls. Om ansökan uppfyller de formella kraven registreras den och kungörs i Registreringstidning för design som finns på Internet, Internationellt skydd Sedan den 1 april 2003 är det möjligt att genom en enda ansökan få skydd för sin design inom hela den Europeiska unionen. Kraven som ställs för att erhålla en giltig registrering är i stort sett desamma som för nationell svensk registrering. Inom EU finns även ett oregistrerat skydd för design under tre år från offentliggörandet av designen

9 Firmarätt Firma är enligt lagen den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Kort och gott, namnet på ett företag. Genom registrering av näringsverksamhet (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild näringsidkare) får bolaget ett skydd för sin firma (namn). Registreringen ger skydd mot identiska eller snarlika firmanamn inom samma verksamhetsområde. Firma inte varumärke En firmaregistrering ger innehavaren rätt att använda firmanamnet även på sina produkter, men det skall då användas i sin helhet, vilket ibland kan bli otympligt eller av andra anledningar inte vara tillrådligt. Ofta behöver därför ett firmaskydd kompletteras med en eller flera varumärkesregistreringar för exempelvis firmadominanten avseende de produkter eller tjänster man arbetar med. Giltighetstid/Skyddstid En firmaregistrering gäller så länge bolaget/företaget är registrerat. Ansökningsförfarande Registrering av firma sker hos Bolagsverket i Sundsvall som skall granska det sökta firmanamnet gentemot såväl tidigare firmanamn inom samma bransch som mot varumärken registrerade för likartade produkter eller tjänster. Ett aktiebolags firma registreras för hela landet medan en enskild firma eller ett handels- eller kommanditbolag endast skyddas i det län där firman är registrerad. I sistnämnda fall är det extra viktigt att komplettera med ett varumärkesskydd. Upphovsrätt skydd utan registrering Upphovsrätten avser i huvudsak att skydda konstnärliga och litterära verk samt datorprogram. Det engelska uttrycket copyright ( ) beskriver tydligt vad det handlar om: Upphovsmannens rätt att själv bestämma om och i vilken omfattning hans skapade verk skall få göras tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har likaledes ensamrätt att själv ekonomiskt utnyttja det han skapat. Upphovsrätten skyddar konstnärliga och litterära verk såsom litteratur, vetenskapliga arbeten, musikaliska kompositioner, teaterpjäser och filmer. Även fotografiska verk, bildkonst, byggnadskonst, byggnader och konstruktionsritningar liksom kartor och s.k. brukskonst av typ konsthantverk såsom glas, keramik och möbler kan skyddas genom upphovsrätten. Även datorprogram och databaser omfattas av upphovsrätten. Rätten till ett verk kan anges med symbolen + innehavarens namn eller firma + årtal då verket skapades. Symbolen fyller dock i Sverige ingen direkt juridisk funktion. Skyddstid Upphovsrätten registreras inte inom Europa. Den uppkommer automatiskt när verket skapats. Den gäller, för de flesta verk, en tid av 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrätten gäller generellt även i andra länder. Lagar Upphovsrätten regleras i Upphovsrättslagen och kretsmönsterskydd i Kretsmönsterlagen. Lagar Firmarätt regleras i Firmalagen. Angränsande lagstiftning finns i Varumärkeslagen och Marknadsföringslagen

10 Ordförklaringar från A till Ö Brand equity Varumärkesvärde. Värden i ett bolag som är att hänföra till varumärken och som inte återfinns i bolagets balansräkning. Bruksmönster/Bruksmodell Form av enklare patentskydd. Finns i många länder, dock ej i Sverige. Skyddstiden är normalt kortare än för patent. Symbol för copyright, någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett upphovsrättligt skyddat verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten. Counterfeiting När någon olovandes plagierar din skyddade produkt och snyltar på din rättighet. Se även Piratkopiering. Designera Man anger i europeiska patentansökningar och i internationella patentansökningar (PCT) i vilka länder man avser att registrera patent. Samma sak gäller för internationella varumärkesansökningar samt för mönster. Domännamn Adress på Internet, t.ex. EPC Europeiska patentkonventionen. Konvention till vilken Sverige är ansluten sedan Innebär i korthet att patentansökningsförfarandet underlättas genom att patentskydd kan uppnås i de 38 anslutna länderna genom en gemensam ansöknings- och godkännande process. EPO Europeiska Patentverket. En europeisk patentansökan behandlas enligt europeiska patentkonventionen (EPC) av EPO (München, Haag, Berlin).Detta medför ett förenklat och billigare förfarande jämfört med att söka patent i varje land separat. EQE European Qualifying Examination (EQE). Examen som avläggs inför Europeiska Patentverket i München och som ger en person som klarat examen rätten att kalla sig europeiskt patentombud vilket innebär att han/hon får representera kunder gentemot EPO, se ovan. European Patent Convention Se EPC ovan. Europeiska PAtentkonventionen Se EPC ovan. Europeiska Patentverket Se EPO ovan. Europeiskt PAtentombud Se EQE ovan. fackmannen I patentsammanhang talas om fackmannen vilken representerar den publicerade kunskapen inom det område som en patentansökan avser. Firma Enligt Firmalagen den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet, d.v.s det fullständiga namnet på företaget. Förnyelser Se Årsavgifter/Förnyelser nedan. Gemenskapsvarumärke, Gemenskapsdesign Ett varumärkes- eller designskydd som gäller i hela EU. Registreringsmyndigheten, OHIM, är belägen i Alicante, Spanien. Immaterialrätt Omfattar bl.a. följande: patent, varumärke, mönster, upphovsrätt och firma. Immaterialrättsbyrå (IP-byrå) Hjälper företag och individer med skydd och försvar av företrädesvis patent, varumärken och mönster samt relaterad juridik. Zacco täcker samtliga tekniska och juridiska områden inom immaterialrätten. Industriellt rättsskydd Omfattar patent, varumärken och mönster. Intrång När någon medvetet eller omedvetet olovandes använder sig av någon annans rättighet. Madridprotokollet Internationellt registreringsförfarande för varumärken. Mönster Formgivningsskydd för produkter och ornament. Även kallat design. Nyhet För att en uppfinning, även ett mönster, skall kunna godkännas måste det vara nytt, d.v.s. icke tidigare känd. Har uppfinningen offentliggjorts på t.ex. en mässa, blivit publicerad m.m. kan patent inte beviljas. Nyhetsundersökning För att förvissa sig om att en uppfinning inte redan är känd, rekommenderas att utföra 18 19

11 en nyhetsundersökning som ger besked om teknikens ståndpunkt vid det tillfälle undersökningen görs. En nyhetsundersökning kan också göras för mönster och varumärken för att skaffa sig kunskap om vilka mönster eller varumärken som finns registrerade. Office for Harmonization in the Internal Market Se OHIM nedan. OHIM Office for Harmonization in the Internal Market. Myndighet som handlägger och beviljar Gemenskaps varumärken och Gemenskapsdesign. Belägen i Alicante, Spanien. OHIM-ombud Ett europeiskt mönster- resp. varumärkesombud, som får företräda sökanden inför myndigheten OHIM i Alicante. Parallellimport Tillåten parallellimport är att i näringsverksamhet från ett land lagligen importera en produkt och sälja den i importlandet där den är skyddad. Problematiken med parallellimport rör frågan huruvida rättighetsinnehavaren i importlandet har möjlighet att stoppa annans import av hans/hennes originalvara. Otilllåten parallellimport är då ett företag lagligen köper en produkt i ett land utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och säljer den inom EES utan rättighetshavarens samtycke. Patent En ensamrätt som ger pantentinnehavare en 20-årig rättighet att hindra andra från att tillverka, importera, licensiera, sälja och använda en produkt eller ett förfarande. Under vissa omständigheter kan man få upp till fem års tilläggsskydd för registrerade läkemedel och växtskyddsmedel. För att patent skall beviljas måste uppfinningen vara ny, ha uppfinningshöjd och vara industriellt användbar. Patent beviljas mot att uppfinningen offentliggörs, vilket anses befrämja den tekniska utvecklingen. Patentbyrå Traditionell benämning av konsultbyråer som arbetar med immaterialrätt. Idag benämns dessa i allt större utsträckning för immaterialrätts- eller IP-byråer. Patent Cooperation Treaty Se PCT nedan. Patenterbarhetsbedömning Granskning som utförs av patentmyndigheter för att säkerställa att patent beviljas enbart på sådant som är nytt, har uppfinningshöjd och är industriellt reproducerbart. Patenterbarhetskriterier De tre krav som ställs på en uppfinning för att den skall kunna patenteras är följande: Den skall vara ny, ha uppfinningshöjd och skall kunna tillgodogöras industriellt. Patentkrav Skyddsomfånget definieras i ett patent genom s.k. patentkrav, vilka i ord uttrycker det rättsliga skyddsomfånget i uppfinningen. Patent- och registreringsverket Se PRV nedan. PCT Patent Cooperation Treaty, internationell samarbetskonvention till vilken drygt 100 länder är anslutna. Piratkopiering När någon olovandes plagierar din skyddade produkt och snyltar på din rättighet. Se även Counterfeiting. Prioritet När en efterföljande patentansökan, mönsteransökan eller varumärkesansökan inlämnas till OHIM, EPO eller nationell myndighet inom vissa tider (skiljer sig för de tre olika skyddsslagen) från det att en första ansökan (s.k. prioritetsansökan) inlämnats, räknas den efterföljande ansökan som inlämnad på samma dag som den första ansökan. PRV Patent- och registreringsverket. Myndighet i Sverige som bl.a. granskar och beviljar patent och mönster samt registrerar varumärke. PRV är även inlämningsmyndighet för EPO (se ovan) och PCT granskningsmyndighet vilket innebär att myndigheten även granskar och bedömer internationella patentansökningar. PRV är en av flera internationella granskningsmyndigheter i Europa som förutom EPO har denna status. På varumärkesområdet kan PRV ta emot och vidarebefodra ansökningar till OHIM. är symbolen för ett registrerat varumärke och visar att innehavaren registrerat varumärket. Skyddstid Tid under vilken ett patent, varumärke, mönster eller verk är giltigt. Skyddstiden varierar för olika rättigheter och generellt, förutom för upphovsrätten, måste en avgift erläggas med vissa tidsintervall för att det registrerade skyddet skall upprätthållas. Teknikens ståndpunkt är helt enkelt all hittills känd teknik före ett visst datum. Vid pantenterbarhetsbedömningar utgår man från teknikens ståndpunkt för att kunna 20 21

12 avgöra om uppfinningen lever upp till kraven om nyhet och uppfinningshöjd. Tjänsteklass Varumärken registreras i olika varurespektive tjänsteklasser. T.ex. registreras bilar i klass 12 och datakonsulttjänster i klass 42. TM står för trademark som betyder varumärke. Symbolen TM visar att någon gör anspråk på varumärkesstatus, men att varumärket inte är registrerat. Trademark även, se ovan, används ofta för ett använt men ännu ej registrerat varumärke. Uppfinningshöjd Förenklat så har en uppfinning uppfinningshöjd om den ej är en logisk följd av kombinationen av två kända tekniker. Upphovsrätt Skyddar konstnärliga och litterära verk såsom litteratur, musikaliska kompositioner, teaterpjäser och filmer. Även fotografiska verk, bildkonst, byggnadskonst, konsthantverk, datorprogram m.m. skyddas genom Upphovsrättslagen. Utstyrsel En säregen förpackningsform, exempelvis den välkända flaskan för Coca-Cola, kan registreras som varumärke. Varuklass Varumärken registreras i olika varu- respektive tjänsteklasser. T.ex. registreras bilar i klass 12 och datakonsulttjänster i klass 42. exempel på lagar som reglerar immaterialrätten European Patent Convention Firmalagen Handelsregisterlagen Kretsmönsterlagen Lag om medling i vissa upphovsrättstvister Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar Lagen om namn och bild i reklam Marknadsföringslagen Mönsterskyddslagen Patentlagen Patent Cooperation Treaty, PCT Upphovsrättslagen Växtförädlarrättslagen Varumärkeslagen Gemenskapsvarumärkesförordningen Förordning avseende Gemenskapsformgivning Varumärke Ett varumärke är ett eller flera ord, en figur eller en kombination av ord och figur. Det kan även vara en förpackningsform, en slogan, ett ljud eller en lukt. Allt som kan individualisera något kan utgöra ett varumärke. WIPO World Intellectual Property Organization. FN-organ. Samarbetsorgan för de flesta av världens patentverk. Arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen. Årsavgifter/Förnyelser Avgift som måste erläggas med vissa intervaller för att ett patent, ett mönster eller ett varumärke skall upprätthållas. För patent gäller varje år, för mönster vart femte år och för varumärke vart tionde år. Undantag finns

13 Användbara webbsidor och telefonnummer Bolagsverket Handläggning av bolagsärenden. Tel: Hemsida: E-post: Europeiska Patentverket, EPO, München Granskar europeiska patentansökningar (nyhetsgranskning och patenterbarhetsbedömning), invändning mot beviljade europeiska patent samt är besvärsinstans för besvär mot beslut fattade i europeiska patentärenden. Tel: Hemsida: Europeiska Patentverket, EPO, haag Granskar europeiska patentansökningar (nyhetsgranskning och patenterbarhetsbedömningar). Tel: Hemsida: E-post: Högsta Förvaltningsdomstolen, Stockholm (tidigare: Regeringsrätten) Besvärsinstans för beslut rörande patent-, varumärkesoch mönsterärenden från bl.a. Patentbesvärsrätten. Tel: Hemsida: eller E-post: NIR, Nordisk Immateriellt Rättsskydd Nordisk tidskrift för immaterialrätt och angränsande ämnesområden. Tel: Hemsida: E-post: ohim (the office for harmonization in the internal market) Behandlar ansökningar gällande Gemenskapsvarumärke och Gemenskapsformgivning. Tel: Hemsida: Patentbesvärsrätten, Stockholm Besvärsinstans för beslut av Patent- och registreringsverket. Tel: Hemsida: E-post: Patent- och registreringsverket, PRV, Stockholm Huvudkontor för Patentverket. Handläggning av patentansökningar. Handläggningen av varumärkes- och mönster ärenden är utlokaliserad till Söderhamn. Tel: Hemsida: E-post: Patentverket, varumärkesavdelningen, Söderhamn Handläggning av varumärkes-, mönster- och släktnamnsärenden. Utfärdar även utgivningsbevis för periodiska skrifter. Tel: Hemsida: E-post: Regeringskansliet, NäringsdePArtementet Patent- och registreringsverket, PRV, sorterar under detta departement. Tel: Hemsida: E-post: Regeringskansliet, JustitiedePArtementet Domstolarna och Patentbesvärsrätten sorterar under detta departement. Tel: Hemsida: E-post: SIPF, Svenska Industrins IP Förening Branschförening för patent- och varumärkesombud inom industrin. Remissinstans för justitie- respektive näringsdepartementet. Hemsida:

14 SPOF, Svenska Patentombudsföreningen Branschförening för patent-, varumärkes- och mönsterombud på patentbyråer. Remissinstans för justitie- respektive näringsdepartementet. Tel: Hemsida: E-post: Stockholms tingsrätt, avd. 5 Första instans i patentmål för hela Sverige samt i varumärkes- och mönstermål när svaranden är ett utländskt företag. Svenska varumärkes- och mönstermål förs i de lokala tingsrätterna. Tel: Hemsida: E-post: SUF, Svenska Uppfinnareföreningen Föreningen verkar för att sprida kunskap om uppfinnares villkor och betydelse. Ökar samarbetet mellan bl.a. uppfinnare, forskare, politiker och näringsliv. Tel: Hemsida: E-post: WIPO, World Intellectual Property OrGAnization FN-organ och samarbetsorgan för de flesta av världens patentverk. Arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen. Huvudsäte i Genéve. Tel: Hemsida: E-post: Vill du veta mera? Kontaktpersoner i Sverige Eva Cohen Informationschef Tel: eller Christian Lindell Verkställande Direktör Zacco Sweden AB Tel: Jörgen Linde Regionschef, Stockholm Tel: Peter Ekwall Regionschef, Göteborg Tel: Henrik Aurell Regionschef, Malmö Tel: Johanna Forsgren Israelsson Regionschef, Skellefteå Tel: Zacco Sweden AB ingår i Zacco-koncernen, som har ca 500 anställda i fem länder; Sverige, Danmark, Norge, Holland och Tyskland

15 Zacco kontor i EurOPA Zacco Sweden AB Valhallavägen 117 N stockholm Tel: Fax: Zacco Sweden AB Östra Hamngatan GÖTEBORG Tel: Fax: Zacco Sweden AB Studentgatan MALMÖ Tel: Fax: Zacco Sweden AB Expolaris Center SE SKELLEFTEÅ Tel: Fax: Zacco Sweden AB Westmansgatan LINKÖPING Tel: Fax: Zacco Sweden AB S:t Persgatan NORRKÖPING Tel: Fax: Zacco Sweden AB Tvistevägen UMEÅ Tel: Zacco Sweden AB Hamngatan västervik Tel: Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 HELLERUP Tel: Fax: Zacco Denmark A/S Åboulevarden 17 DK-8000 ÅRHUS C Tel: Fax: Zacco Norway AS P.O. Box 2003 Vika Haakon VII s gt. 2 NO-0125 OSLO Tel: Fax: Zacco Norway AS Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundveien 340 P.O. Box 2003 Vika, 0125 Oslo 6009 Ålesund Tel: Fax: Zacco Norway AS Bjørnstadveien 1712 Grålum Tel: Fax: Zacco Netherlands B.V. P.O. Box Nachtwachtlaan 20 NL-1070 AR amsterdam Tel: Fax: Zacco GmbH Bayerstrasse 83 DE MÜNCHEN Tel: Fax: Zacco GmbH Wilhelm-Herbst-Str. 5 DE Bremen, Germany Tel: Fax:

16

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Immateriella tillgångar och dess skyddsformer Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Kort om PRV I huvudsak en avgiftsfinansierad myndighet (t.o.m. 2016-12-31) Under Näringsdepartementet PRV i Söderhamn

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV 29 präglades av en nedgång i ansökningar för såväl patent som för varumärkes- och designskydd. Inom patentområdet gäller nedgången olika typer

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket (PRV) Patent- och registreringsverket (PRV) Central myndighet för registrering och information Patent Mönsterskydd (Design) Varumärke Bolag Var finns PRV? Sundsvall Söderhamn Bolagsavd. Varumärkes- & Designavd.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:56

Regeringens proposition 2006/07:56 Regeringens proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa Lunds Universitet Institutionen för Juridik Examensarbete 20 p, vt 2000 Handledare: Carl Michael Quitzow Författare: Anna-Karin

Läs mer

Varumärke. Skydda dina idéer

Varumärke. Skydda dina idéer Varumärke Skydda dina idéer Varför registrera ett varumärke? Att registrera sitt varumärke blir allt viktigare i en tid när utbudet av varor och tjänster ökar i samhället. Ett varumärke kan idag betinga

Läs mer

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder, vilket innehåller bestämmelser om internationell registrering av varumärken.

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-04-01 Ärendenr. 44. Sökande Luleå Mäss & Kongress AB, 556268-8233, Arcusvägen 61, 975 94 Luleå Motpart Concert Lighting Scandinavia AB, 556572-6063, Storabrännbovägen 15, 193 33 Sigtuna Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt.

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION IP manual, framtagen av SU Innovation, för forskare, studenter och anställda vid Stockholms universitet. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. Copyright

Läs mer

PRV./. Lettlands Patentverk PRV./. Demokratiska Folkrepubliken Koreas Patentverk

PRV./. Lettlands Patentverk PRV./. Demokratiska Folkrepubliken Koreas Patentverk Förteckning internationella överenskommelser Datum Titel Parter Giltighetstid 1993-01-26 Agreement between the Latvian Patent Office (LPO) and the Swedish Patent and Registration office (SPO) on cooperation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-087 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015 PARTER Klagande 1) Aegis Media Norge AS Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge 2) Dentsu Aegis Network A/S Overgaden Neden

Läs mer

SUPPORTING SINCE 1870. @Copyright Zacco A/S 2015-10- 22

SUPPORTING SINCE 1870. @Copyright Zacco A/S 2015-10- 22 SUPPORTING SINCE 1870 1 SEMINARIUM PÅ JOHANNEBERG SCIENCE PARK, 21 OKTOBER Ensamrätt till en idé 2 SEMINARIUM PÅ JOHANNEBERG SCIENCE PARK Göran Bergqvist, European Trademark and Design Attorney Goran.bergqvist@zacco.com,

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-304 Vm.reg. 369.154 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ombud:

Läs mer

ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS. 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco

ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS. 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco PROBLEM? Varierande praxis ett varumärke kan av PRV anses förväxlingsbart med en

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-140 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 augusti 2015 PARTER Klagande UBS Motpart Sailon Event AB, 556892-1174 Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Hägersten Ombud: Pontus Ewerlöf

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 07-238 och 07-239 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2010 Klagande Waxholms Ångfartygs Aktiebolag Box 7422, 103 91 Stockholm Ombud: Johan Norderyd, Advokatfirman

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-059 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 Klagande ME Ombud: Leif Gustafsson CEGUMARK AB, Box 53047, 400 14 Göteborg SAKEN Patent på Informationssorteringssystem

Läs mer

Varumärken. Svensk Information. Aktiespararna 4 feb 2012. Svensk Information AB

Varumärken. Svensk Information. Aktiespararna 4 feb 2012. Svensk Information AB Varumärken mer än visuell identitet Aktiespararna 4 feb 2012 Jessica von Otter, vd Definition Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.

Läs mer

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Patentdata och samhälleligt genomslag Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Vad är ett patent? Ett rättsligt instrument som ger innehavaren rätt att exkludera andra från att använda, tillverka

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-285 P.ans. 0302726-5 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-03-06 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: LN (sökande) Ombud: Bergenstråhle & Lindvall

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-31 217 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkitektritade Thermohus i Skåne Försäljnings AB Box 4252 203 13 Malmö Sverige MOTPART EMRA Förvaltningsaktiebolag Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-10-20 327 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Riksteatern 145 83 Norsborg Ombud: Advokat Monica B 111 31 Stockholm MOTPART Name Navigation AB 102 14 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer