Varumärke. Skydda dina idéer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärke. Skydda dina idéer"

Transkript

1 Varumärke Skydda dina idéer

2 Varför registrera ett varumärke? Att registrera sitt varumärke blir allt viktigare i en tid när utbudet av varor och tjänster ökar i samhället. Ett varumärke kan idag betinga mycket höga värden, till och med högre än en maskinpark eller en produktionsanläggning. Vad är ett varumärke? Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag eller en person använder för att skilja sina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan. Ett varumärke kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en tjänst. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. Även själva varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantasifull parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett bra varumärke gör att varan utmärker sig bland andra och visar vad som är det speciella med varan. Vad innebär det att få ensamrätt till ett varumärke? Rätten till ett varumärke innebär att ingen annan än den som innehar varumärket får använda sig av det på sina varor eller tjänster, vare sig på en vara eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Du kan med andra ord hindra andra från att kopiera eller snylta på det du skapat. En varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år och kan därefter förlängas tio år i taget. Om en varumärkesansökan leder till att varumärket registreras gäller skyddet från den dagen ansökan lämnades in. Vid ett intrång i ensamrätten kan innehavaren av varumärket väcka åtal i allmän domstol mot den som gjort intrång. Domstolen har möjlighet att förbjuda fortsatt intrång och utdöma skadestånd. I vissa fall kan intrånget leda till böter eller fängelse. Om ett registrerat varumärke inte använts under en sammanhängande femårsperiod kan registreringen på talan av annan hävas genom process i allmän domstol. Innan du ansöker om skydd Innan du ansöker om skydd bör du ta reda på hur förutsättningarna ser ut. Är ditt varumärke nytt? Är du intresserad av att veta vad konkurrenterna har för sig? Eller vill du följa varumärkesutvecklingen i allmänhet? Behöver du patenteller varumärkesskydd?

3 På vår webbplats finner du det mesta du behöver veta om varumärkesskydd. Här hittar du bland annat Svensk varumärkestidning där svenska varumärken publiceras. I varumärkestidningen finns bland annat svenska registreringar, rättelser, ändringar, delningar, förnyelser, kommunala vapen, pantsättningar, licenser samt avförda varumärken. Du hittar också internationella registreringar som kungjorts för invändning, registreringar som är giltiga i Sverige, rättelser, ändringar, förnyelser, pantsättningar, licenser samt avförda ärenden. Olika sätt att få ensamrätt till ett varumärke Det finns flera möjligheter att få ensamrätt till ett varumärke. En svensk varumärkesregistrering registrerad hos oss på Patent- och registreringsverket (PRV) ger dig rätt att hindra någon annan från att använda ditt varumärke i Sverige. Om du har lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du också hos oss på PRV söka om internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization (WIPO) och på så sätt få ditt varumärke skyddat i ett eller flera av de länder som är anslutna till det så kallde Madridprotokollet. En annan möjlighet är att ansöka om registrering av gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. Gemenskapsvarumärke söker du direkt hos EG:s varumärkesmyndighet, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Inarbetat varumärke Enligt varumärkeslagen (1960:644) kan man i Sverige även få ensamrätt till inarbetade varumärken. Ordet eller symbolen har då blivit allmänt känt bland dem som varan eller tjänsten riktar sig till. Vilka olika varumärkestyper finns det? Varumärken kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Ord, figurer, bokstäver, siffror och formen på en vara eller dess förpackning kan därför alla utgöra varumärken under förutsättning att de kan särskilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.

4 Ordmärke Ett varumärke kan bestå av ett eller flera ord, som till exempel varumärkena JAPP respektive MARCO POLO. Ett varumärke kan även bestå av siffer- eller bokstavskombinationer som till exempel SVT eller 3RT. Ett ordmärke som skrivs med handstil i ansökan blir registrerat i ett standardtypsnitt. Om ditt varumärke är ett ord som ska skrivas i ett speciellt typsnitt ska det sökas som figurmärke. Figurmärke Figurmärken är varumärken som består av en figur eller en kombination av ord och figur. Ett ordmärke som utformats på ett särskilt sätt kan anses som ett figurmärke. Ett figurmärke kan sökas antingen i färg eller i svartvitt. Om du söker ett varumärke i vissa färger eller färgkombinationer ska du ange det. Du ska också i ansökan ge en enkel beskrivning av färgsättningen, till exempel bilen i märket utförs i grönt och texten i rött. Varumärkesskyddet gäller för de färger som angetts. Om du vill ha skydd för flera färger eller färgkombinationer krävs en ny ansökan för varje färg eller färgkombination. När du söker figurmärke ska du bifoga en avbildning av märket. Avbildningen ska ha hög kvalitet och får inte vara större än 8 8 centimeter. Utstyrselmärke Själva varan eller dess förpackning kan fungera som ett kännetecken. Sådana varumärken kallas utstyrselmärken. Exempel på utstyrselmärken är parfymeller likörflaskor. Ljudmärke Även ljud kan fungera som kännetecken. För att ett ljud ska kunna registreras som varumärke krävs det att det är möjligt att återge ljudet grafiskt till exempel genom notskrift. Kollektivmärke Kollektivmärken är en speciell form av varumärken. Bestämmelserna finns i kollektivmärkeslagen (1960:645). I huvudsak hänvisar kollektivmärkeslagen till varumärkeslagens bestämmelser (se 2 ), men det finns några viktiga skillnader. Det finns särskilda bestämmelser om vem som kan antecknas som kollektivmärkesinnehavare och krav på anteckning av bestämmelser om användningen av märket. Ensamrätten till kollektivmärken kan förvärvas både genom registrering och inarbetning. Det finns två kategorier av kollektivmärken, föreningsmärken och kontrollmärken.

5 Föreningsmärken är varumärken som används av en förening av näringsidkare för de varor och tjänster sammanslutningen tillhandahåller. Sökanden måste ange de bestämmelser enligt vilka märket får användas. Dessa införs i registreringen. Ändringar av bestämmelserna ska anmälas av märkesinnehavaren till oss på PRV. Kontrollmärken, eller garantimärken, är varumärken eller varukännetecken som används av en offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning som bedriver kontroll av varor och tjänster. Exempel härpå är det garnnysteliknande märket som tillhör International Wool Society. Detta märke får endast användas för ullvaror som uppfyller de kvalitetskrav märkesinnehavaren fastställt. Vilka varumärken kan registreras? Särskiljningsförmågan är viktig Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det betyder att varumärket ska kunna särskilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster från andras varor och tjänster. Det är därför inte möjligt att få ensamrätt till ord som beskriver varorna/tjänsterna eller varornas/tjänsternas egenskaper. Alla som säljer kaffe måste till exempel ha möjlighet att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Ett varumärke som däremot endast antyder vilka varor eller tjänster som tillhandahålls under det är registrerbart. I ett märke som innehåller flera delar, till exempel flera ord eller både ord och figur, kan det finnas beståndsdelar som i sig själva inte är registrerbara. I sådana fall kan det uppstå tveksamhet om ensamrättens omfattning. Det kan därför krävas att sökanden avsäger sig ensamrätten till en beståndsdel i märket som saknar särskiljningsförmåga. Detta antecknas i registreringsbeviset i form av en så kallad disclaimer. I fall där det är uppenbart att en viss beståndsdel, till exempel ett direkt beskrivande ord, inte omfattas av ensamrätten antecknas ingen disclaimer. Vid bedömningen av märkets särskiljningsförmåga ska vi på PRV även ta hänsyn till i vilken omfattning och under hur lång tid märket använts. Ett märke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan därför i vissa fall ändå registreras som varumärke om det i omsättningskretsen uppfattas som ett varumärke. Ett exempel på ett sådant märke är Word Perfect som varumärke för datorprogram. Inte förväxlingsbart Ett varumärke kan inte registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Enligt varumärkeslagen är kännetecken förväxlingsbara om de avser varor/tjänster av

6 samma eller liknande slag. Som ett exempel kan nämnas att varumärket Nuvis för fotografisk utrustning bedömdes vara förväxlingsbart med varumärket Nuvista för datorer, kringutrustning till datorer och videoutrustning. PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten som gjorde samma bedömning. Andra hinder Exempel på andra hinder mot varumärkesregistrering är: att det i märket utan tillstånd tagits in en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen att märket är ägnat att vilseleda allmänheten att märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse att märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller någon annans porträtt, där namnet eller porträttet inte åsyftar någon sedan länge avliden att märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som titeln på annans upphovsrättsligt skyddade verk eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster Att ansöka om varumärkesregistrering Att ansöka elektroniskt och få snabbare besked Nu kan du gå in på vår webbplats och ansöka om varumärkesskydd elektroniskt. Fördelarna med elektronisk ingivning är så många att den som ansöker elektroniskt tar ett långt kliv in i handläggningsprocessen tack vare att eventuella formella hinder undanröjs redan i ansökningshandlingen. Detta innebär rent praktiskt förkortad handläggningstid och därmed snabbare besked. Sex steg till skyddat varumärke via Ansökningshandlingen är uppdelad i sex steg och den överskådliga utformningen gör att du hela tiden ser hur långt du kommit och hur mycket som återstår. Vi har också sett till att du kan vara säker på att få med alla nödvändiga uppgifter. En korrekt ansökan innebär förstås snabbare handläggning. Varumärkesbilder och dokument I ansökningshandlingen ska du bifoga avbildningen av ditt sökta varumärke såväl som andra dokument av betydelse för vår bedömning. Ansökningshandlingen stödjer de vanligaste bild- och dokumentformaten.

7 Brett användarstöd En viktig målsättning för oss är att ansökningshandlingen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Utöver stöd för personer med funktionsnedsättning, till exempel synskada, fungerar ansökningshandlingen med de vanligaste webbläsarna för både Windows och Mac OS. För att bereda väg för den som inte har svenska som modersmål finns också engelska som språkval. Förenklad användning av Niceklassificeringen Niceklassficeringen är svår att förstå för den som ansöker för första gången. I ansökan använder du dig av sökord för att ange vilka varor eller tjänster du vill skydda ditt varumärke för. Betala med kort När din ansökan är klar för ingivning betalar du den elektroniskt. PRV stödjer kortbetalning med ett brett urval av konto- och kreditkort. När ansökan är ingiven När din ansökan är betald och ingiven får du ett inlämningskvitto på skärmen och med e-post. Efter några dagar får du även en skriftlig inlämningsbekräftelse med posten. Svårare än så är det inte. Prova själv på vår webbplats Sökande och ombud Om du vill ha hjälp att utforma din ansökan vare sig den är elektronisk eller i pappersform, eller med att sköta kontakterna med oss på PRV kan du anlita ett ombud. Att fylla i en pappersblankett Blanketten kan du hämta på eller hos oss på PRV, antingen på Valhallavägen 136 i Stockholm eller på Kungsgatan 8 i Söderhamn. Du kan även beställa den på telefon Anvisningar för hur du fyller i ansökan medföljer blanketten. Ansökan skickar du sedan till PRV, Design- och varumärkesavdelningen, Box 530, Söderhamn. Om ansökan i stället skickas via telefax eller e-post måste du skicka originalansökan med vanlig post. I den ska du ange vilken dag ansökan faxades eller e-postades så att den dagen kan antecknas som ansökningsdag. Varumärket På ansökan ska du ange vilken typ av varumärke du vill söka, ordmärke, figurmärke, utstyrselmärke, ljudmärke eller kollektivmärke.

8 Prioritet Om du har ansökt om registrering av samma märke i ett annat land kan du begära prioritet. Det betyder att du får räkna den dag du lämnade in den första ansökan som inlämningsdag även för din svenska ansökan. Det kan ha betydelse för om ditt varumärke kan registreras eller inte, till exempel om någon har lämnat in en ansökan om ett liknande märke samtidigt eller strax innan dig. Din första ansökan får inte vara äldre än sex månader. Ange datum, land och ansökningsnummer i ansökan under rubriken Övriga upplysningar. Varu- och tjänsteklass Här anges de varor/tjänster som ansökan omfattar. De sökta varorna och tjänsterna ska beskrivas så tydligt som möjligt med både tillverkningsmaterial och användningsområde, till exempel glasfibertråd för textila ändamål. Tjänsterna beskrivs bäst med yrkeskategori och vad tjänsterna ska åstadkomma, exempelvis utbildning och undervisning i datakunskap. För att underlätta registreringen delas alla varor och tjänster in i olika klasser enligt ett internationellt system. Systemet består av 45 olika klasser, där klass 1 34 innehåller varor och klass tjänster. Varuklasserna är i huvudsak uppdelade efter det material som varorna är gjorda av, medan tjänsteklasserna delas in efter yrkeskategori eller syftet med tjänsten. När du fyller i din ansökan måste du dels ange vilka varor och/eller tjänster du vill använda ditt märke för, dels vilken eller vilka klasser de hör till. Om de varor och tjänster du angett inte stämmer med klassindelningen bedöms ansökan efter de varor och tjänster du angett. Avgifter och betalningssätt Antalet varu- och tjänsteklasser i ansökan bestämmer hur stor avgiften blir. Du kan få uppgift om aktuella avgifter av varumärkesenhetens kundservice eller på vår webbplats Att betala en ansökan på pappersformulär gör du enklast till vårt PlusGiro eller bankgiro Du kan också betala i kassan på Valhallavägen 136 i Stockholm eller på Kungsgatan 8 i Söderhamn. Ange i ansökan hur du har betalat. Vi börjar inte granska din ansökan förrän din betalning har kommit in. Avgiften är en ansökningsavgift som ska täcka våra granskningskostnader i samband med din ansökan. Det innebär att du inte får tillbaka avgiften om du senare återkallar din ansökan eller om ansökan avslås eller avskrivs. Underskrift Ansökan ska vara undertecknad i original av dig eller ditt ombud.

9 Bilagor Avbildningar Till en ansökan om figurmärke i svartvitt ska bifogas en avbildning av märket. Om varumärket söks i en viss färg eller en viss färgkombination ska en avbildning av märket i färg och en avbildning i svartvitt bifogas. Den svartvita avbildningen ska ha en sådan kvalitet att de olika färgerna tydligt syns i gråskalan. Alla bilder som skickas med ansökan måste vara av god kvalitet för att kunna reproduceras. Det kan till exempel vara en originalutskrift från en dator. Fotokopior är oftast inte lämpliga. Du kan också anlita en fotograf eller ett tryckeri för att ta fram rastrerade bilder. Lämpligt raster för det här ändamålet är 34 linjer/ centimeter. Bilden får inte vara större än 8 8 centimeter. Stadgar och protokoll Föreningar, stiftelser eller andra organisationer som inte är registrerade hos Bolagsverket ska bifoga handlingar som visar att de är en juridisk person. Det kan till exempel vara ett protokollsutdrag och stadgar. Generalfullmakt Om du äger flera varumärken och vill anlita samma ombud till alla, kan du eller ditt ombud begära att få en så kallad generalfullmakt antecknad i varumärkesregistret. Då kan ditt ombud hänvisa till generalfullmakten i framtida ärenden. Denna fullmakt ska ge ombudet rätt att tala och svara i allt som rör dina eller ditt företags varumärken. Vad händer med ansökan? Ansökan kommer in till PRV Inom en vecka ska du eller ditt ombud ha fått en inlämningsbekräftelse som kvitto på att vi har tagit emot din ansökan. Granskning Vi kontrollerar att din ansökan är formellt riktig. Om någon uppgift saknas eller är otydlig får du ett föreläggande som ska besvaras. Det är viktigt att svara i tid eftersom ansökan annars kan avskrivas. När de formella kraven är uppfyllda prövar vi om det finns några materiella hinder såsom till exempel bristande särskiljningsförmåga eller ett tidigare registrerat förväxlingsbart varumärke. Finns det hinder mot att registrera märket får du ett nytt föreläggande där hindren anges.

10 Föreläggandet innehåller en tidsfrist. Inom den har du möjlighet att undanröja hindren. Det kan till exempel ske genom att du avstår från ensamrätten till en viss beståndsdel i märket som saknar särskiljningsförmåga, begränsar varuförteckningen eller genom att du får ett medgivande till registreringen från innehavaren av ett förväxlingsbart kännetecken. Registrering När det inte finns några hinder, fattas beslut om registrering av märket och varumärket publiceras i Svensk varumärkestidning och tas in i registret. Inom två månader från dagen för registreringen kan någon invända mot registreringen av ditt varumärke. En invändning kan till exempel grunda sig på att någon hävdar en inarbetad rättighet till samma varumärke. Om någon invänder mot registreringen får du möjlighet att yttra dig över invändningen innan vi fattar beslut om att antingen avslå invändningen eller upphäva registreringen helt eller delvis. Om det gått mer än två månader från registreringsdagen, måste den som vill få ett registrerat varumärke upphävt väcka talan i allmän domstol. Avslag och överklagande Finns det även efter det att du fått tillfälle att undanröja hindren, några hinder kvar mot att registrera varumärket, avslås ansökan. Både avskrivnings- och avslagsbeslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten (PBR) inom två månader från dagen för beslutet. Överklagandet ska ges in till oss på PRV. PBR:s dom kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten. Beslut fattade i invändningsärenden kan överklagas på samma sätt. Kom ihåg att vi bedömer varumärket utifrån hur det ser ut i ansökan. Var därför noga med hur du utformar märket och se till att avbildningarna är tydliga. att om du vill ändra något i varumärkets utförande krävs det som regel en ny ansökan. att du inte kan utöka skyddet genom att lägga till varor och tjänster i din ansökan. I sådana fall måste en ny ansökan lämnas in. Däremot går det bra att stryka varor och tjänster som inte längre är aktuella och att omformulera varuförteckningen så att den får ett snävare omfång än i ursprungsansökan. att det är möjligt att dela din ansökan i två eller flera delar. Att dela ansökan kan till exempel bli aktuellt när det finns hinder för en del av varorna och du inte vill begränsa ansökan endast till de varorna. att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda och att alla bilagor finns med innan du skickar in din ansökan. Då går handläggningen av din ansökan fortare. att vi är en avgiftsfinansierad myndighet. Ansökningsavgiften är avsedd att täcka verkets prövning av ansökan. Det innebär att du inte kan få tillbaka ansökningsavgiften om din ansökan avskrivs eller avslås. 10

11 Förnyelse och ändring av registrerade varumärken Att ansöka om förnyelse av varumärkesregistrering En varumärkesregistrering gäller i tio år från registreringsdagen. Därefter kan du ansöka om förnyelse för ytterligare tio år i taget. Ett varumärke kan förnyas hur många gånger som helst. När du vill förnya din varumärkesregistrering utan att ändra några av de tidigare antecknade uppgifterna räcker det med att betala in avgiften till vårt PlusGiro eller bankgiro. Ange på inbetalningskortet att din inbetalning avser förnyelse, ditt namn eller din firma, person- eller organisationsnummer samt varumärkets registreringsnummer. Inbetalningen kan du göra tidigast ett år före och, mot en högre avgift, senast sex månader efter utgången av tioårsperioden (räknat från registreringsdagen). Registreringsavgiftens storlek bestäms av det antal varu-/tjänsteklasser som förnyelseansökan avser. Om du inte betalar, eller betalar för sent, avförs märket ur varumärkesregistret. Att ansöka om ändringar eller anteckningar i registret Du kan ansöka om att få ändringar och anteckningar införda i registret i samband med en förnyelse eller vid något annat tillfälle. Använd gärna vår blankett Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke när du söker om ändringar eller anteckningar i registret. Du kan ansöka om följande: adressändring ombudsändring delning av varumärkesregistreringen inskränkning av varuförteckningen namn- eller firmaändring avseende innehavaren ändring av själva varumärket (lydelsen, figuren) anteckning av ny innehavare anteckning av licensavtal (Blankett Ansökan om anteckning av licensavtal ) pantsättning (Blankett Ansökan om registrering av pantsättningsavtal ) Att ansöka om anteckning av ny innehavare Om du överlåtit ditt varumärke och och den nye innehavaren vill bli antecknad som ny innehavare i varumärkesregistret ska de tillsammans med en skriftlig ansökan skicka in en överlåtelsehandling som ska innehålla: uppgift om vilken ansökan/registrering som avses uppgift om den nye innehavaren, fullständigt namn samt organisationsnummer uppgift om den tidigare innehavaren, fullständigt namn samt organisationsnummer tydlig viljeförklaring att ansökan/registreringen överlåtits uppgift om ansökan/registreringen har överlåtits tillsammans med eller utan den rörelse det tillhör 11

12 datum för ansökan/registreringens övergång underskrift/er med namnförtydliganden (av utsedda firmatecknare/företrädare för den överlåtande) avgift Överlåtelsehandlingen ska ges in i original eller som vidimerad kopia. När överlåtelsen avser flera varumärken ser vi gärna att du lämnar in en ansökan för varje varumärke. Om överlåtelsehandlingen inte är skriven på svenska eller engelska kan vi kräva att en översättning till svenska eller engelska ges in tillsammans med överlåtelsehandlingen. Exempel på hur en överlåtelsehandling kan se ut finns på vår webbplats Anteckningen av en ny innehavare i varumärkesregistret har ingen betydelse för giltigheten av överlåtelsen. Den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret behöver därför inte vara den nuvarande innehavaren av varumärket. Om innehavaren av ett varumärke är en juridisk person som är försatt i konkurs eller likvidation, får endast konkursförvaltaren eller likvidatorn överlåta varumärket. Om ansökan sker via ett ombud ska även en ombudsfullmakt i original ges in. Att ändra ett registrerat varumärke Det är möjligt att göra små ändringar i redan registrerade märken. Ett krav för att ändringen ska kunna godtas är att den inte påverkar helhetsintrycket av märket. Om du vill göra ändringar i ditt märke ska du tillsammans med ansökan skicka fem avbildning av märket i det nya utförandet, samt betala avgift. Att ansöka om partiell överlåtelse av ett registrerat varumärke En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller fler registreringar på vilka varorna och tjänsterna fördelas. Den avdelade ansökan får samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan. Delning kan till exempel bli aktuellt om du vill överlåta ditt varumärke avseende endast vissa varor eller tjänster. Avgift Avgifter för anteckningar och ändringar i registret ska betalas samtidigt som du skickar in din ansökan till oss. Du betalar enklast genom att sätta in pengarna på vårt PlusGiro eller bankgiro Du kan också betala med check, eller direkt i kassan på Valhallavägen 136 i Stockholm eller Kungsgatan 8 i Söderhamn. Ange i ansökan på vilket sätt du har betalat. Aktuella avgifter kan du få via vår kundtjänst eller på vår webbplats, Avgiften du betalar avser den handläggning vi utför i respektive ärende. Detta innebär att du inte får tillbaka avgiften även om du återkallar din ansökan eller ansökan avskrivs eller avslås. 12

13 PRV:s handläggning av förnyelser och ändringar och anteckningar i registret Om det finns brister i din ansökan får du ett föreläggande med en tidsfrist inom vilken du har möjlighet att avhjälpa bristerna. Finns det inga brister antecknas uppgifterna i varumärkesregistret, och publiceras i Svensk varumärkestidning. Du eller ditt ombud får också en skriftlig bekräftelse på vad som har antecknats. Om du vill ha ett nytt registreringsbevis efter en registrerad ändring kan detta beställas hos vår registratur, som du når via eller Kundtjänst på telefon Ombud Om någon, i egenskap som ombud för en antecknad innehavare eller annan sökande, skickar in en ansökan om förnyelse och/eller ändring av antecknade uppgifter, då måste ombudet bifoga en fullmakt i original som ger denne rätten att företräda den sökande. Fullmakten ska innefatta behörighet för ombudet att tala och svara i allt som angår det registrerade märket, fullmakten ska vara daterad, vara utfärdad i namet på den ombudet företräder med ansökan samt vara undertecknad av dess utsedda firmatecknare med tillhörande namnförtydligande. En innehavare som är bosatt i ett land som inte har undertecknat EES-avtalet, måste ha ett ombud som är boende i ett land som har undertecknat EES-avtalet. All korrespondens med detta ombud kommer att ske på svenska. Om innehavaren inte utser ett ombud, så kommer varumärket att avföras ur varumärkesregistret på grund av avsaknad av ombud. Pantsättning och licens Pantsättning av ansökan eller registrerat varumärke Det är möjligt att pantsätta registrerade svenska varumärken, svenska varumärkesansökningar, internationella varumärken enligt Madridprotokollet (när det gäller den verkan de har i Sverige) samt internationella varumärkesansökningar (när det gäller den verkan de har i Sverige). Panträtten uppkommer genom att ett skriftligt avtal om pantsättning registreras hos oss på PRV. Både pantupplåtaren och panthavaren kan ge in en ansökan om pantsättning. Tillsammans med ansökan ska ett daterat pantsättningsavtal i original eller bestyrkt kopia ges in. Om du anlitar ett ombud för att sköta ärendet måste denne ge in en fullmakt i original som visar dennes rätt att föra din talan. Panträtten kan upphöra eller bli ogiltig av flera anledningar. Panträtten faller till exempel om det pantsatta varumärket avförs från registret. 13

14 Licens Som innehavare av ett varumärke kan du avtala om att någon annan ska få rätt att använda ditt varumärke (ge en licens). Det finns två huvudtyper av licenser: exklusiv licens (ensamlicens), att licensen är exklusiv innebär att det bara är licenstagaren som får använda varumärket inom det område licensen omfattar icke-exklusiv licens (enkel licens), innebär att licenstagaren inte får någon ensamrätt till varumärket. Innehavaren kan därmed själv använda varumärket eller licensiera det till flera. En licens kan, men behöver inte, antecknas i varumärkesregistret. Giltigheten av licensavtalet är inte beroende av om avtalet antecknas i varumärkesregistret. Både licensgivaren och licenstagaren kan ansökan om antecknande av licensen. Licensavtalet i original eller bestyrkt kopia ska bifogas till ansökan om anteckning av licens. Ansökan kan också innehålla ytterligare uppgifter som sökanden vill få antecknade, till exempel vissa begränsningar i licenstagarens rätt. Vi antecknar de uppgifter som finns i ansökan och inte dem som framgår av licensavtalet. Alla punkter i avtalet som ska antecknas måste därför framgå av ansökan. Avgift Avgiften för pantsättning och ansökan om anteckning av licens ska betalas samtidigt som du skickar in din ansökan till oss på PRV. Betalar gör du enklast till vårt PlusGiro eller bankgiro Du kan också skicka en check med ansökan, eller betala i kassan på Valhallavägen 136 i Stockholm eller Kungsgatan 8 i Söderhamn. Ange i ansökan hur du har betalat. Aktuella avgifter kan du få hos vår kundtjänst eller på vår webbplats, Varumärkesskydd i andra länder Internationell varumärkesregistrering Madridprotokollet är ett avtal mellan ett antal länder om internationell registrering av varumärken. Det trädde i kraft den 1 april Sverige är anslutet till Madridprotokollet och har valt engelska som arbetsspråk. Det innebär bland annat att ansökan ska skrivas på engelska. Du ansöker om en internationell registrering av ditt varumärke via oss på PRV. Vi skickar din ansökan vidare till Internationella Byrån hos World Intellectual Property Organization, WIPO, i Genève. Din internationella ansökan måste baseras på en nationell varumärkesansökan eller registrering. I ansökan ska du ange vilka länder du vill att registreringen ska omfatta. Vi kontrollerar att ansökan uppfyller de formella krav som finns samt intygar att ansökan överensstämmer med den nationella ansökan/ registrering som den baseras på. Ansökan vidarebefordras till WIPO som i sin tur gör en formell granskning. Om WIPO godtar ansökan ger de den ett registreringsnummer och underrättar de länder som du valt att designera. Därefter har varje 14

15 land tolv eller arton månader på sig att pröva din ansökan enligt respektive lands varumärkeslagar. Om du vill veta mer eller beställa ansökningsblanketter kan du ringa till vår kundtjänst. Mer information finns också på WIPO:s webbplats Gemenskapsvarumärke Europeiska gemenskapernas råd beslutade 1993 om att införa ett varumärke med giltighet för hela EU-området, det så kallade gemenskapsvarumärket eller EG-varumärket. Rådets beslut trädde i kraft den 1 april Då öppnade också den myndighet som handlägger ansökningarna, Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, i Alicante. Om du vill söka gemenskapsvarumärke kan du skicka din ansökan direkt till myndigheten i Alicante eller lämna den till oss på PRV, som mot avgift vidarebefordrar din ansökan till OHIM. Du kan ansöka på alla medlemsländers språk, men du måste också ange ett andra språk som kan komma att bli processpråk vid ett eventuellt invändnings-, hävnings- eller ogiltighetsförfarande. Det andra språket ska vara ett av OHIM:s arbetsspråk, det vill säga engelska, tyska, franska, spanska eller italienska. Om du vill ha mer information kan du kontakta vår kundtjänst. Du kan också ringa direkt till OHIM. Myndigheten har som mål att ha anställda från alla medlemsländer, därför kan du be att få prata med en handläggare som talar svenska. Adress, telefonnummer och faxnummer till OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Apartado de correos, 77 E Alicante SPAIN tfn + (34) (växel) tfn + (34) (allmänna upplysningar) fax + (34) (allmän fax) e-post 15

16 Fler tjänster från PRV Service till näringsliv och innovatörer Vår kärnverksamhet är att ge näringsliv och innovatörer bästa möjliga förutsättningar att tjäna pengar på nya idéer. Utöver att pröva ansökningar om skydd för idéer kan vi också erbjuda tjänster som underlättar arbetet med att undersöka vad som redan finns och hur du bäst utnyttjar de skydd du beviljats. En del tjänster kan du själv ta del av via vår webbplats andra hjälper vi dig med. Vilka är konkurrenterna och vad gör de? Informationen i våra register hjälper dig att analysera vad som händer i din bransch och åt vilket håll konkurrenterna är på väg. Du kan också utnyttja våra databaser för att undersöka möjligheterna att få dina idéer registrerade eller se om du riskerar att göra intrång i någon annans skydd. Vi har en uppdragsverksamhet, PRV InterPat, som till självkostnadspris hjälper dig med mer avancerade sökningar och genomgångar. Du kan få hjälp med allt från att hitta inspirerande exempel på redan uppfunnen teknik till bransch- och konkurrentanalyser. Du är också välkommen till vårt bibliotek där du kan ta del av litteratur och tidskrifter inom immaterialrättsområdet. Vill du lära dig mer? PRV InterPat erbjuder också kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, men också hur du använder skydden vid licensiering eller vid teknikutbyte med andra företag. Vi anpassar kurserna till din situation och dina behov och behövs det kan vi hålla kursen där det passar dig. Byt namn eller starta tidning Vi på PRV arbetar inte bara med patent, varumärken och design. Det är till oss du vänder dig i de flesta fall när du vill byta personnamn. Tips på nya tänkbara efternamn hittar du på vår webbplats. Ska du starta en tidskrift behöver du ett utgivningsbevis, vilket du kan ansöka om hos PRV. 16

17 Hjälp utanför PRV Att ansöka om patentskydd, designskydd eller varumärkesregistrering kan vara ganska komplicerat. Vi på PRV kan ge allmänna råd, men vi kan inte fördjupa oss i hur just din ansökan ska se ut. Det beror på att vi måste vara opartiska när vi ska behandla ansökningen. På patent- och varumärkesbyråer finns konsulter som kan hjälpa dig med allt från inledande rådgivning till att ta hand om din patent-, design eller varumärkesansökan. De flesta patentombud är organiserade i Svenska Patentombudsföreningen. Du når dem via Det finns också advokatbyråer som specialiserat sig på immaterialrätt. Du hittar dem via telefonkatalogens gula sidor. Du kan också kontakta Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, via 17

18 Korta fakta om: Immaterialrätt Precis som det låter är immaterialrätt samlingsnamnet på icke-materiella tillgångar, alltså skyddade idéer. Precis som med fysiska produkter kan immateriella tillgångar säljas eller licensieras av innehavaren. Patent Patent är ett skydd för en ny teknisk idé eller teknisk lösning. Att få ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda den skyddade tekniken i upp till 20 år. Patent är en ensamrätt att använda den skyddade tekniken i utbyte mot att uppfinningen offentliggörs. Varumärke Varumärke kallas ofta logotyp och är en symbol eller kännetecken för ett företag, tjänst eller produkt. Varumärket kan bland annat bestå av figurer, ord, bokstäver, siffror eller ljud. En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan sen förlängas tio år i taget. Design Det vanligaste skyddet för en design är mönsterskyddet, som är ett rent form- eller utseendeskydd. Mönsterskyddet omfattar endast utseendet, inte funktionen eller tekniken. Skyddstiden är maximalt 25 år. Utseendet på det du vill skydda ska vara resultatet av ett skapande arbete. 18

19 Vill du veta mer? På vår webbplats, kan du läsa mer om patent, varumärken och design med mera. Där kan du också använda våra e-tjänster, söka i våra register och databaser och ladda ner informationsmaterial. Du är också välkommen att kontakta vår Kundtjänst på telefon

20 Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som finns i Stockholm och Söderhamn med cirka 450 medarbetare. Kundtjänst september foto: bert lindblad. tryck: danagårds grafiska.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet

Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder, vilket innehåller bestämmelser om internationell registrering av varumärken.

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648)

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) ~äringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1996:136 Om varumärkesregistret 1

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Varumärkeslag (2010:1877)

Varumärkeslag (2010:1877) Varumärkeslag (2010:1877) Svensk författningssamling 2010:1877 t.o.m. SFS 2016:375 SFS nr: 2010:1877 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 2010-12-09 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:375 Ändringsregister:

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i firmalagen (1974:156); SFS 2010:1889 Utkom från trycket den 21 december 2010 utfärdad den 9 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Varumärkesförordning /296

Varumärkesförordning /296 Varumärkesförordning 29.5.1964/296 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 58 varumärkeslagen (7/64) av den 10 januari 1964: 1 kap Varumärkesregistret 1 (20.3.1992/258) 1 har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-140 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 augusti 2015 PARTER Klagande UBS Motpart Sailon Event AB, 556892-1174 Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Hägersten Ombud: Pontus Ewerlöf

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-304 Vm.reg. 369.154 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

r

r Svensk författningssamling SFS_1960:644 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 Varumärkeslag (1960:644) Justitiedepartementet L3 Ändringar införda t.o.m. SFS 1996: 135 -----------------------------r-----------------------------------------------

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Rubrik: Varumärkeslag (1960:644)

Rubrik: Varumärkeslag (1960:644) Rubrik: Varumärkeslag (1960:644) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 14-006 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 PARTER Klagande RN Ombud: Gunnar Bergquist Westpatent AB, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum Motpart Radio Nostalgie 22,

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Design. Skydda dina idéer

Design. Skydda dina idéer Design Skydda dina idéer Varför skydda design? I dagens samhälle får design en allt större betydelse. Det räcker inte med att ta fram en bra produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Ny varumärkeslag och ändringar

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke

Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke Allmänna kommentarer Användning av formuläret Formuläret

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-087 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015 PARTER Klagande 1) Aegis Media Norge AS Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge 2) Dentsu Aegis Network A/S Overgaden Neden

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL).

Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Av Sanna Wolk 1. Varumärkesrätt. Varumärkesrätt. Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Sanna Wolk Stockholms universitet sanna.wolk@juridicum.su.se 1 Rättskällorna Varumärkeslag (2010:1877) (VmL). Förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT 1 (4) Mål nr 11-148 PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT meddelad i Stockholm den 26 november 2012 Klagande Research In Motion Limited 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, Kanada Ombud: Awapatent Aktiebolag

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-023 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 12 augusti 2016 PARTER Klagande SRB Travel Group AB, 556716-1566 Box 355, 442 11 Kungälv Ombud: Lars Wiking och Jonas Kjellén G Grönberg

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-063 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013 Klagande Appear TV AS P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 12-026 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Böhler Welding Group Nordic AB, 556017-7866 Box 501, 774 27 Avesta Ombud: Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Varumärken. Svensk Information. Aktiespararna 4 feb 2012. Svensk Information AB

Varumärken. Svensk Information. Aktiespararna 4 feb 2012. Svensk Information AB Varumärken mer än visuell identitet Aktiespararna 4 feb 2012 Jessica von Otter, vd Definition Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS. 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco

ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS. 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS 10 november 2015 Magdalena Jerner, Zacco PROBLEM? Varierande praxis ett varumärke kan av PRV anses förväxlingsbart med en

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT 1 (6) Mål nr 11-077 PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 29 februari 2012 Klagande Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, 556033-9938 S:t Eriksgatan 117, 113 87 Stockholm Ombud: Bergenstråhle

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Firma och sekundärt kännetecken kallas gemensamt näringskännetecken.

Firma och sekundärt kännetecken kallas gemensamt näringskännetecken. Firmalag (1974:156) Svensk författningssamling 1974:156 t.o.m. SFS 2016:373 Inledande bestämmelser 1 Firma är den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Drives del av verksamheten

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 09-196 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 februari 2011 PARTER Klagande Svensk Handel, 556025-8807 Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm Motpart Scandinavian Salesmarket Network

Läs mer

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid.

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid. SIPF Varumärkesmanual 2009 1.0 Inledning 1.1 Syftet med SIPF:s varumärkesmanual är att ge läsaren en allmän översikt och vägledning om varumärken ett immaterialrättsligt område som får allt större betydelse.

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lagförslag 1. Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i varumärkeslagen (7/1964) 1 kap., 13, 14, 19, 25, 26, 27, 56 d och 61, av dem 13 sådan den lyder i lag 56/2000,

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-18 187 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Nordian i Rosersberg HB Box 4010 195 04 Rosersberg MOTPART Åsa P SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Remiss: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Remiss: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-1106-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem Sammanfattande synpunkter Kommissionen

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS. Magdalena Jerner

VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS. Magdalena Jerner VARUMÄRKEN ADMINISTRATIV PRAXIS Magdalena Jerner 2 2014-01-17 Copyright ZaccoA/S SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA MÅL 13-081 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga för beteckningen VÅRDGUIDEN för varor och

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer