Utvecklingsmetodik. Patent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmetodik. Patent"

Transkript

1 Utvecklingsmetodik Patent

2 I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du patent (endast sidorna 4-9 och 24-26, eventuella hänvisningar i texten till andra avsitt ingår inte) Skydda din design Hur viktigt är ditt varumärke? Broschyrerna kan fås från kursens hemsida eller direkt från patentverkets hemsida ( Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

3 Immaterialrätt Benämning på ett rättsområde som behandlar rättsskyddet för intellektuella prestationer och kännetecken.

4 Immaterialrätt Upphovsrätt Industriellt rättsskydd

5 Upphovsrätten

6 Industriellt rättsskydd innefattar Patenträtten Mönsterrätten Varumärkesrätten Kretsmönsterrätten,halvledarprodukter Firmarätten Hantering av företagshemligheter Växtförädlingsrätten

7 Industriellt rättsskydd Varumärkesrätt Mönsterrätt (Designskydd) Patenträtt Immaterialrätt (Upphovsrätt)

8 Intrång När någon medvetet eller omedvetet olovandes använder sig av någon annans rättighet. Källa Ahlbins lathund, Stockholm, 2005

9 Varumärke Kännetecken som en näringsidkare använder för att identifiera sina egna varor och tjänster och skilja dem från andras varor och tjänster.

10

11 Varumärke forts. Ordmärke: Ex. JAPP, MARCO POLO Figurmärke/Logotyp: Ex. Snäckan för SHELL (Innefattar även ord och figur i kombination) Formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning: Ex. COCA-COLA flaskan

12 Kollektivmärken Exempel: Slogans Varumärke, forts. Exempel: ELECTROLUX-At home every day Ljudmärke Exempel:Signalljudslingan som Hemglassbilarna spelar Personnamn Exempel: Carolina Klüft (bl annat registrerat i klasserna undervisning och kläder)

13 Varumärke forts. Gäller i 10 år. Skyddstid Kan förnyas under obegränsad tid.

14 Varumärke forts. Nationell varumärkesregistrering Gemenskapsvarumärke (EU-varumärket) Internationell varumärkesregistrering

15 Designskydd (Mönsterskydd) Designskydd avser form eller utsendeskydd (yttre utseende) för en produkt. En produkt definieras som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt. Grafiska symboler kan till exempel vara designen av en webbplats eller en dataikon.

16 Designskydd forts. För registering gäller att designen skall vara absolut ny och väsentligen skilja sig från vad som är känt förut. Helhetsintrycket är avgörande och inte eventuella olikheter eller avvikelser i detaljen.

17 Särprägel? Enligt mönsterskyddslagen: Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före den dag som anges i andra stycket. Vid bedömningen av om mönstret har särprägel skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret. Lag (2002:570). Enligt Mönsterskyddslag (1970:485), 2

18 Designskydd i olika länder Nationell ansökan (Sverige och varje enskilt land) Gemenskapsformgivning (Gäller för hela EU-området) Registrerat Oregistrerat Designen måste offentliggöras inom hela EU för att få verkan. Giltigt i tre år räknat från den dag då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen. Internationell registrering (WIPO)

19 Nyhetsfrist för designskyddsansökan Om du har offentliggjort din design innan du ansöker om ett designskydd har du 12 månader på dig att lämna in en ansökan inom EU. Det kan därför vara viktigt att du säkerställer bevisning för tidpunkten när din design offentliggjordes. Observera att det inte är alla länder utanför EU som tillämpar denna nyhetsfrist. Källa:

20 Designskydd forts. Designskyddet omfattar endast de produktklasser för vilka mönstret registrerats och därmed likartade produkter.

21 Designskydd forts. Skyddstid 5 år Kan normalt förlängas i ytterligare fyra 5-årsperioder, d v s totalt 25 år. (För s.k. reservdelar gäller maximalt 15 år)

22 Exempel på ornament

23 Exempel på ornament

24 Exempel på designskydd

25 Exempel på designskydd Samregistrering (en enda ansökan)

26 Exempel på designskydd Variantregistrering (separat ansökan görs för varje variant samma dag)

27 Exempel på design

28 Exempel på designskydd

29 Exempel på designskydd

30 Exempel på mobiltelefondesignskydd

31 Exempel på designskyddad mobiltelefon

32 Exempel på designskyddad mobiltelefonskärmbild

33 Exempel på designskyddat läkemedel

34 Sydsvenska Dagbladet Lördag 11 december 2010 sidan C6

35 Patent Vad är det? Patent kan betraktas som ett avtal där staten ger monopol under viss tid till patentinnehavaren, som utbyte ger teknisk information till allmänheten.

36 Varför patent? Ger patentinnehavaren ensamrätt att tillverka, sälja och importera den patenterade uppfinningen i de länder patentet är giltigt. Skydda sin egen utveckling mot eventuella konkurrenters produktkopior. Hindra konkurrenter. Som marknadsföringsinstrument. Som underlag och stöd vid licensförhandlingar. Som bytesobjekt vid patentintrång mot konkurrent.

37 Patent som informations och kunskapskälla Ca 70% av det som publiceras i patentlitteraturen publiceras ingen annanstans. Ger värdefull information om teknikläget inom området. Medger kontinuerlig uppföljning av patentläget för att förhindra intrång hos konkurrent. Möjliggör uppföljning av konkurrenters patentaktiviteter.

38 Vad kan patentskyddas? Patent ges på tekniska nyskapelser. Det är själva idéns praktiska utformning och användning som skyddas. En uppfinning kan gälla: Anordning Förfarande Användning

39 Patent ger patentinnehavaren ensamrätt att Tillverka Införa Sälja Använda den uppfinning som finns angivet i patentet. Ensamrätten gäller inte för privat bruk.

40 Ej patentbart avses En upptäckt En vetenskaplig teori En matematisk modell En konstnärlig skapelse forts

41 Ej patentbart avses vidare En plan, regel eller metod för - Intellektuell verksamhet - Spel - Affärsverksamhet - (Datorprogram) - Framläggande av information

42 Vilka datorprogram kan patenteras? När det gäller datorprogram får man inte patent på programmet i sig utan på kopplingen till den tekniska lösningen, alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn. Man kan även få patent på program som styr fysiska processer eller som behandlar fysiska signaler, eller program som styr kommunikation. Datorprogram som styr operativsystem kan patenteras. Källa:

43 Vilka ytterligare skydd finns för datorprogram? Upphovsrätten (SFS 1960:72) fungerar automatiskt när man offentliggjort sitt verk. Här kan bland annat programkoder, skärmbilder och tillhörande dokumentation skyddas. Upphovsrätten skyddar den form verket kommit till uttryck i. Kretsmönsterskydd (SFS 1992:1685) är ett särskilt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter. Civilrättsligt avtal kan man använda när man licensierar vidare ett datorprogram. Det kan bland annat reglera användarrätten och ägarförhållandet. Skydd av företagshemligheter (SFS 1990:409) gör att man kan reglera sekretess och anlitande av konsult. Källa:

44 Skillnaden mellan USA och Europa I USA kan en datorkod eller en affärsmetod patenteras, det beror på att USA har ett helt annat patentsystem än Europa. I USA utgår man från konstitutionen som säger att allt som är nytt och användbart är patenterbart. Man har inga krav på att en uppfinning ska ha teknisk karaktär och lösa ett teknisk problem. Detta innebär att ett svenskt företag kan göra patentintrång i USA på områden som man inte kan göra patentintrång på i Europa. Källa:

45 Villkor för att en uppfinning skall vara patentbar Nyhet Industriellt tillämpar Uppvisa uppfinningshöjd

46 Nyhet Uppfinningen får inte vara känd innan patentansökan inlämnas.

47 Industriellt tillämpar Uppfinningen skall ha teknisk karaktär, uppvisa teknisk effekt och vara reproducerbar. Med teknisk effekt avses att uppfinningen skall utgöra lösningen på ett tekniskt problem. Med reproducerbar menas att den tekniska effekten skall erhållas vid upprepat utövande av uppfinningen.

48 Uppfinningshöjd Uppfinningen skall väsentligen skilja sig från allt som blivit känt före patentansökans inlämnande. Uppfinningen får inte ligga nära till hands för genomsnittsfackmannen inom teknikområdet ifråga.

49 Arbetstagaruppfinningar Uppdelning i kategorier enligt kollektivavtalet: A - uppfinning som faller inom ramen för den anställdes tjänst eller särskilda uppdrag. B - uppfinning som fallar inom arbetsgivarens verksamhetsområde men inte är A-uppfinning. C - uppfinning som varken är A- eller B-uppfinning, d v s faller utanför verksamhetsområdet och saknar samband med tjänsten.

50

51 Patentskydd i olika länder Nationell patentansökan Europeisk patentansökan (EPC European Patent Convention) Internationell patentansökan (PCT Patent Cooperation Treaty)

52 Internationell nyhetsgranskning (ITS) (International Type Search) ITS kan begäras redan vid inlämnande av den svenska patentansökan, eller senast tre månader därefter. ITS-rapporten ger en bredare information än det tekniska föreläggandet och skickas ut tillsammans med det.

53 Internationell nyhetsgranskning (ITS) forts. (International Type Search) Den internationella nyhetsgranskningen utgör en kartläggning av vad som är känt inom området för uppfinningen. I denna ingår framförallt patentdokumentation från de stora västliga industriländerna men också engelskspråkiga sammandrag från Japan, Sydkorea och Ryssland med flera. ITS-rapporten innehåller förutom hänvisningar till patentdokument som hindrar det ansökta patentet, också information om teknikens ståndpunkt och patentfamiljer.

54 Exempel på Internationell nyhetsgranskningsrapport (ITS-rapport)

55 Exempel på Internationell nyhetsgranskningsrapport (ITS-rapport) forts.

56 Prioritet Den som har lämnat in en patentansökan i ett land och lämnar in en motsvarande ansökan i ett annat land kan begära prioritet från den tidigare ansökan inom 12 månader. Prioritet innebär att den senare ansökan i nyhetshänseende anses vara gjord samtidigt som den första ansökan.

57 Nationell patentansökan (Sverige) En ansökan om patent i Sverige lämnas in till Patent- och Registreringsverket och ska innehålla: Ansökningshandling Sammandrag Beskrivning av uppfinningen Patentkrav Eventuella ritningar (figurer)

58 Nationell patentansökan (Sverige) forts. Patentansökan är en begränsad offentlig handling. Från den dag ansökan inlämnats är ansökningsnummer samt i regel sökandens namn och uppfinningens benämning offentlig. 18 månader därefter blir hela ansökan offentlig.

59 Exempel på svenskt patentdokuments (SE535805C2) första sida

60 Exempel på svenskt patentdokuments (SE535805C2) första sidas övre del

61 Exempel på svenskt patentdokuments första sida

62 Exempel på svenskt patentdokuments SE526683C2 första sidas övre del

63 Exempel på svenskt patentdokuments SE526683C2 första sidas nedre del

64 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

65 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2).

66 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

67 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

68 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

69 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

70 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

71 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

72 Exempel på svenskt patentdokument, forts. (Utdrag ur SE526683C2)

73 Svenska patentansökans behandling hos Patent och Registreringsverket (PRV) Patentansökan Formell prövning Formellt föreläggande Teknisk prövning Föreläggande Svar på föreläggande Avslag Slutföreläggande

74 Svenska patentansökans behandling hos Patent och Registreringsverket (PRV) forts. Svar på föreläggande Avslag Slutföreläggande Underrättelse om meddelandeavgift Invändning Patent erhålls Upphävande av patent Avslag på invändning Överklagande till Patentbesvärsrätten

75 Kravuppbyggnad Exempel: Intravenös vätskemätning Figuren visar den kända tekniken tillbaka

76 Figuren visar den nya tekniken tillbaka

77 Intravenös vätskemätning Patentkrav 1. Förfarande för styrning av ett vätskeflöde i samband med intravenös vätskematning, varvid man reglerar vätskeflödet genom strypning därav i varierande grad, Tidigare anordning

78 Intravenös vätskemätning Patentkrav 1. Förfarande för styrning av ett vätskeflöde i samband med intravenös vätskematning, varvid man reglerar vätskeflödet genom strypning därav i varierande grad, kännetecknat av Nya anordningen

79 Intravenös vätskemätning Patentkrav 1. Förfarande för styrning av ett vätskeflöde i samband med intravenös vätskematning, varvid man reglerar vätskeflödet genom strypning därav i varierande grad, kännetecknat av att man omvandlar vätskeflödet till en följd av företrädesvis väsentligen lika, nedfallande vätskedroppar (7), att man detekterar varje nedfallande vätskedroppe, att man uppsamlar nedfallna vätskedroppar för återbildande av vätskeflödet samt att man varierar graden av strypning av vätskeflödet i beroende av detekteringen av nedfallande vätskedroppar.

80 2. Förfarandet enligt krav 1, kännetecknat av att man varierar graden av strypning av vätskeflödet i beroende av frekvensen för den nedfallande dropparna (7).

81 Anordningskrav 1. Anordning för styrning av flödet av en genom en ledning (3) strömmande vätska (2) i samband med intravenös vätskematning, vilken anordning innefattar ett ventilorgan (4) anordnat att samverka med ledningen (3) för reglering av vätskeflödet däri,

82 Anordningskrav 1. Anordning för styrning av flödet av en genom en ledning (3) strömmande vätska (2) i samband med intravenös vätskematning, vilken anordning innefattar ett ventilorgan (4) anordnat att samverka med ledningen (3) för reglering av vätskeflödet däri, kännetecknad av

83 Anordningskrav 1. Anordning för styrning av flödet av en genom en ledning (3) strömmande vätska (2) i samband med intravenös vätskematning, vilken anordning innefattar ett ventilorgan (4) anordnat att samverka med ledningen (3) för reglering av vätskeflödet däri, kännetecknad av att den innefattar organ (5) anslutna till ledningen (3) för att omvandla vätskeflödet däri till en följd av nedfallande vätskedroppar (7) och, för att uppsamla nedfallna vätskedroppar för återbildande av vätskeflödet, detekteringsorgan (9, 10, 11) för detektering av varje nedfallen vätskedroppe samt en styrenhet (13) ansluten till nämnda ventilorgan (4) och nämnda detekteringsorgan (11) för styrning av nämnd ventilorgans flödesreglering i beroende av detekteringen av nedfallna vätskedroppar (7).

84 2. Anordning enligt krav 3, kännetecknad av att ledningen är en flexibel slang (3) och att nämnda ventilorgan innefattar ett klämventilorgan (4) för åtklämning av den flexibla slangen (3).

85 Europeisk Patentansökan (EPC) EPC-ansökan antas här utgå från en svensk (nationell) prioritetsgrundande patentansökan med eventuell ITSgranskning som omvandlas till en EPCansökan. (Alternativt kan den en första patentansökan utgöras av en EPC-ansökan som senare fullföljs som svensk patentansökan)

86 EPC- ansökan utgående från den svenska nationella ansökan Den svenska fasen Månad 0 Svensk prioritetsgrundande patentansökan ges in. 3 (Sista dag att begära eventuell ITS-granskning). ca 7 (Eventuell ITS-rapport ges). 1:a nyhetsutlåtandet i den svenska ansökan ges.

87 EPC- ansökan forts. Den europeiska fasen Nyhetsgranskningsfasen Månad senast 12 EP-patentansökan med prioritet från den svenska ansökan ges in samt vilka länder ansökan skall omfatta anges. (Eventuell ITS-granskning ger viss avgiftsnedsättning). Nyhetsgranskningsrapport utfärdas någon gång före EPO:s publicering av ansökan. ca 18 EP-ansökan och nyhetsgranskningsrapport publiceras av EPO.

88 Månad EPC- ansökan forts. Den europeiska fasen - Patentbarhetsfasen ca 24 Patentbarhetsprövning begärs senast 6 mån. från mottagande av nyhetsgranskningsrapporten. Patentbarhetsfasen varar fram till det att patent beviljas/(avslås). Dess längd är beroende av behandlingstiden hosepo. Patent meddelas för de designerade länderna.(invändningstid 9 mån. fr. o. m. patent meddelats).

89 EPC- ansökan forts. Nationell fas patent i nationella stater Översättning av ansökan ska inom 3 5 mån. efter EPO:s besked om att patent meddelats ges in till respektive nationell patentmyndighet. (I Sverige ska patentkraven vara översatta till svenska och om patentet har meddelats på tyska eller franska ska dessutom en översättning bifogas av beskrivningen till svenska eller engelska). Patentet gäller därefter i respektive land.

90 EPC- ansökan forts. Särskilda fördelar med EPC-ansökan: Slipper kommunicera med flera länders patentmyndigheter. Kostnader för översättning av ansökan för respektive land skjuts upp. Kan avvakta med att besluta om, och i så fall i vilka länder ansökan ska fullföljas.

91 Exempel på europeiskt patentdokuments första sida

92 Exempel på europeiskt patentdokuments första sidas övre del

93 Exempel på europeiskt patentdokuments första sidas nedre del

94 Internationell Patentansökan (PCT) PCT-ansökan antas här utgå från en svensk (nationell) prioritetsgrundande patentansökan med ITS-granskning som omvandlas till en PTC-ansökan. (Alternativt kan den första patentansökan utgöras av en PCT-ansökan som senare fullföljs som svensk patentansökan)

95 PCT- ansökan utgående från den svenska nationella ansökan Den svenska nationella fasen Månad 0 Svensk prioritetsgrundande patentansökan ges in. 3 (Sista dag att begära ITSgranskning). ca 7 (ITS-rapport ges). 1:a nyhetsutlåtandet i den svenska ansökan ges.

96 PCT- ansökan forts. Den internationella fasen Fas 1 Nyhetsgranskningsfasen Månad senast 12 PCT-patentansökan med prioritet från den svenska ansökan ges in samt vilka länder ansökan skall omfatta anges. (ITS-granskningen får tillgodoräknas). ca 16 ca 18 Nyhetsgranskningsrapport sänds till sökanden och designerade länder. PCT-ansökans rapport publiceras. (20 Eventuell fortsatt nationell fas)

97 PCT- ansökan forts. Den internationella fasen forts. Fas 2- Patentbarhetsfasen Månad senast 19 Patentbarhetsprövning begärs. ca 27 senast 30 Patentbarhetsrapport över uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet sänds till sökanden och utvalda stater. PCT-ansökan fullföjs i de stater där sökanden önskar patentskydd.

98 Fortsatt nationell fas PCT- ansökan forts. PCT-ansökan fullföljs (översättning och nationell avgift) i de stater patentskydd önskas senast vid 30 månader efter inlämnandet av den svenska patentansökan om fas 2 begärts, annars vid 20 månader.

99 PCT- ansökan forts. En PCT-ansökan kan givetvis inlämnas utan att prioritet från svensk ansökan åberopas. Nyhetsgranskningsrapport avges då ca 7 månader efter ansökningsdagen, därefter fortlöper ansökan som tidigare för fas 1 och 2.

100 PCT-ansökan forts. Särskilda fördelar med PCT-ansökan: Slipper kommunicera med flera länders patentmyndigheter. Kostnader för översättning av ansökan för respektive land skjuts upp. Kan avvakta med att besluta om, och i så fall, i vilka länder ansökan ska fullföljas.

101 Exempel på internationell patentansökningsdokuments första sida

102 Exempel på internationell patentansökningsdokuments första sidas övre del

103 Exempel på internationell patentansökningsdokuments första sidas mellersta del

104 Exempel på internationell patentansökningsdokuments första sidas nedre del

105 Exempel på internationell patentansökningsdokuments Search Report

106 Exempel på internationell patentansökningsdokuments Search Report:s nedre del

107 Skyddstid 20 år från ansökningsdagen.

108 Patentintrång Att göra intrång på någon annans patent är ett brott som man kan bli åtalad för. Som patenthavare kan du väcka talan mot någon som du anser gör intrång i patentet och i en civilrättslig process yrka att intrånget ska upphöra. I patentlagen finns regler om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång. Om du planerar att tillverka en produkt eller använda en viss teknik bör du först kontrollera att du inte hindras av någon annans patent. Att inte vara medveten om att man begår intrång i någon annans patenträttigheter är ingen ursäkt. Källa:

109 Patentsökning

110 Patent som informations och kunskapskälla Ca 70% av det som publiceras i patentlitteraturen publiceras ingen annanstans. 60 miljoner patentdokument åtkomliga via PRV. Kringgå konkurrenternas patent. Kombinera olika patent. Ger värdefull information om teknikläget inom området. Medger kontinuerlig uppföljning av patentläget för att förhindra intrång hos konkurrent. Möjliggör uppföljning av konkurrenters patentaktiviteter.

111 Några exempel på kostnadsfria patentdatabaser Svenska patentverkets patentdatabas, se via svenska patentverket: Google: US Patent Office:

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:56

Regeringens proposition 2006/07:56 Regeringens proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Patentkungörelsen (1967:838)

Patentkungörelsen (1967:838) Patentkungörelsen (1967:838) SFS nr: 1967:838 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1991:1331 Ändrad: t.o.m. SFS 2015:522 Övrig text: Ändringsregister: SFSR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--14/01103--SE Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden Harmonisation of European Patent Law - History, approach and strategic

Läs mer

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa Lunds Universitet Institutionen för Juridik Examensarbete 20 p, vt 2000 Handledare: Carl Michael Quitzow Författare: Anna-Karin

Läs mer

Patent- och registreringsverkets författningssamling

Patent- och registreringsverkets författningssamling Patent- och registreringsverkets författningssamling ISSN 0347 500X Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser; beslutade

Läs mer

Patentinformation. Förord

Patentinformation. Förord Patentinformation Förord Detta dokument ersätter SIPF:s uppskattade patentmanual som första gången gavs ut 1989 och senast uppdaterades 1997. Sedan 1997 har många lagar och praxis förändrats. SIPF har

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 10-110 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 september 2013 PARTER Klagande Scania CV AB, 556084-0976 151 87 Södertälje Ombud: Douglas Elliot Scania CV AB, Patentavdelningen

Läs mer

SUPPORTING SINCE 1870. @Copyright Zacco A/S 2015-10- 22

SUPPORTING SINCE 1870. @Copyright Zacco A/S 2015-10- 22 SUPPORTING SINCE 1870 1 SEMINARIUM PÅ JOHANNEBERG SCIENCE PARK, 21 OKTOBER Ensamrätt till en idé 2 SEMINARIUM PÅ JOHANNEBERG SCIENCE PARK Göran Bergqvist, European Trademark and Design Attorney Goran.bergqvist@zacco.com,

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 2015-09-21 Till regeringen Justitiedepartementet Ny patentlag (SOU 2015:41) (Ju2015/3556/L3) Patentbesvärsrätten (PBR) lämnar följande yttrande över Patentlagsutredningens

Läs mer

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Patent i EU-domstolen och PBR under 2013 Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Court of Justice of the European Union, C-274/11 and C 295/11 Spain and Italy v Council, 16 april

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

Regeringens proposition 1982/83:67

Regeringens proposition 1982/83:67 Prop. 1982/83:67 Regeringens proposition 1982/83:67 om ändring i patentlagen (1967:837) m. m.; beslutad den 11 november 1982. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD

Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD Eftermiddagsseminarium om patenträtt den 5 november 2014 arrangör: IMK Uppfinningshöjd 2 patentlagen: Patent meddelas endast på en uppfinning som är

Läs mer

LRF. Tillväxt Trädgård

LRF. Tillväxt Trädgård Producentföreningar LRF GRO SLU Alnarp LTJ fakulteten Rådgivningsbolag Hushållningssällskapen, Lovanggruppen, Grön Kompetens Cascada och Virgo Konsult Tillväxt Trädgård Företag BILAGA 4 TILLVÄXT TRÄDGÅRDS

Läs mer

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund

Läs mer

Bevakningar. Ett sätt att hålla sig uppdaterad. Patent. Artiklar. Startpaket

Bevakningar. Ett sätt att hålla sig uppdaterad. Patent. Artiklar. Startpaket Bevakningar Ett sätt att hålla sig uppdaterad Behöver du följa med i vad som händer runt om i världen inom ditt teknikområde eller vill du veta vad dina konkurrenter gör? Med en bevakning får du kontinuerlig

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patentlagen (1967:837); SFS 2014:289 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om patentlagen

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt.

IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. IP MANUAL UTGIVARE: SU INNOVATION IP manual, framtagen av SU Innovation, för forskare, studenter och anställda vid Stockholms universitet. Immaterialskydd Patent, Design, Varumärke och Upphovsrätt. Copyright

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Praktisk information

Praktisk information Praktisk information Intygen kommer skickas inom två veckor till alla deltagare som har gått 5 av 7 tillfällen. Sandra Hamadi ansvarar för dessa intyg och ni kan kontakta henne för vidare frågor på sandra.hamadi@su.se

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (19) Mål nr 10-252 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2013 PARTER Klagande SWEP International AB, 556287-5392 Box 105, 261 22 Landskrona Ombud: Martin Ekenberg Ström & Gulliksson

Läs mer

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Mönsterrätt Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Skyddet omfattar alla liknande formgivningar Ansökan Lämnas till PRV. Grundavgift:

Läs mer

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Docent Bengt Domeij, KTH (professor på Juridiska institutionen, Uppsala universitet från 1 april 2010) Patentmål i PBR Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (16) Mål nr 10-054 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 december 2013 PARTER Klagande Casamja Aktiebolag, 556518-9023 Götlundagatan 34, 124 71 Bandhagen Motpart Jeven Oy Patteristonkatu

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Immaterialrätt. Jessica Höeg Hassing Malin Wennberg

Immaterialrätt. Jessica Höeg Hassing Malin Wennberg Immaterialrätt Jessica Höeg Hassing Malin Wennberg Agenda Introduktion 09.00-09.30 Patent 09.30-10.30; 10.45-11.15 Varumärke, design, upphovsrätt, 11.15-12.00 Gruppövning/samtal 13.00-13.45; 14.00-14.45

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6) YTTRANDE 2015-11-20 Dnr: 2015/1557 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: nils.sjoblom@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-013 och 14-014 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 oktober 2014 PARTER Klagande LÅW Ombud: Isabella Lautmann, Kurt Lautmanns Patentbyrå AB, Box 245, 691 25 Karlskoga Motpart

Läs mer

Årets patenträttsliga händelser 2015

Årets patenträttsliga händelser 2015 Årets patenträttsliga händelser 2015 IMK 2015 - ÅRETS VIKTIGASTE IMMATERIALRÄTTSLIGA HÄNDELSER ADVOKAT WENDELA HÅRDEMARK SANDART&PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB Statistik Stockholms tingsrätt: Inkomna: 25 mål

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

YTTRANDE Ju2015/3556/L3 2015-09-22. Remiss avseende Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Ny Patentlag, SOU 2015-41

YTTRANDE Ju2015/3556/L3 2015-09-22. Remiss avseende Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Ny Patentlag, SOU 2015-41 Lennart Karlström vice President, FICPI Sweden c/o Noréns Patentbyrå AB Box 10198 100 55 Stockholm, Sweden t. +46 8 545 874 00 f. +46 8 545 874 29 lennart.karlstrom@ficpi.org FICPI SWEDEN IS THE SWEDISH

Läs mer

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET SVERIGE (19) SE (i 2 ) PATENTSKRIFT (i a ) C2 (51) Internationell klass 7 A41D 1/20 (n)524 562 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET (45) Patent meddelat 2004-08' 24 (41) Ansökan allmänt tillgänglig 2001-08

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 11-071 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 september 2014 Klagande LJ Ombud: Peter Jacobsson Bergenstråhle & Lindvall AB Box 17704, 118 93 Stockholm SAKEN Patent på "Förfarande

Läs mer

Ur svensk rättspraxis

Ur svensk rättspraxis Ur svensk rättspraxis 409 Ur svensk rättspraxis 10. Patenträtt. Intrång. Ekvivalenstolkning. Ett patent på en robot för automatisk mjölkning av frigående kor innehöll särdraget därest en förutbestämd tid

Läs mer

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast SFS nr: 1967:838 Departement/ myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Patentkungörelsen (1967:838) Utfärdad: 1967-12-01 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:449 Omtryck: SFS 1991:1331 Patentansökan och diarium

Läs mer

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm 1 PARTER KÄRANDE Centraction AB, 556195-3588 Industrivägen 7 433 61 Sävedalen Meddelad i Stockholm Mål nr Ombud: Jur.kand. Niels Vig Lehmann och jur.kand. Bengt Lindberg Valea AB Lindholmspiren 5 417 56

Läs mer

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Catalyzing energygas development for sustainable solutions. Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning

Catalyzing energygas development for sustainable solutions. Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning Catalyzing energygas development for sustainable solutions Tankar och råd kring skyddandet av en uppfinning Sammanfattning SGC och Energimyndigheten är angelägna om att medverka till kommersialisering

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt ZACCO lathund för immaterialrätt (IP) patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt vi hör ibland människor tala om världspatent, och ibland ser vi det också skrivet. en del talar om

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 2001-12-17 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Mönsterutredningens förslag till formskyddslag

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser Patentskydd för biotekniska uppfinningar Bioteknikkommitténs slutsatser Bakgrund till utredningsuppdraget Genomförandet av bioteknikdirektivet 98/44/EG i svensk rätt år 2004 Oro för att biotekniska patent

Läs mer

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41 Ny patentlag Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Fastställda: 2009-11-16. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt SSF:s

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

Kundmötesprotokoll 19 november 2015

Kundmötesprotokoll 19 november 2015 Kundmötesprotokoll 19 november 2015 Närvarande: Lennart Karlström, FICPI Thorunn Grenmark, SIPF Maria Necula, SUF Niklas Gardemark, SN Joakim Wihlson, SPOF Herman Phalén, PRV Marie Eriksson, PRV Johan

Läs mer

Mjukvarupatent. Kandidatuppsats Handelsrätt C, 10 poäng. Dan Hammerlid. UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt

Mjukvarupatent. Kandidatuppsats Handelsrätt C, 10 poäng. Dan Hammerlid. UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Kandidatuppsats Handelsrätt C, 10 poäng Mjukvarupatent Dan Hammerlid Handledare: Mats Nordenborg HT 2003 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala Postadress:

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * DOM AV DEN 21.9.1999 MÅL C-44/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * I mål C-44/98, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Bundespatentgericht

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN Skyddandet av datorprogram genom patent och upphovsrätt- En jämförelse mellan medlemsstaterna i den Europeiska Unionen och USA med fokus på situationen inom den Europeiska Unionen

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-063 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013 Klagande Appear TV AS P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat

Läs mer

informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg

informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva juni 2010 Parkeringsproblem, motortävlingar, ridning och

Läs mer

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Sweden +46(0)8-20 90 20 www.iamlaw.se Promemoria Klient: Ärende: Referens: Författare: BioInnovation Avtal för överlåtelse av resultat Susanna Winzenburg Ia Modin

Läs mer