Praktisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk information"

Transkript

1 Praktisk information Intygen kommer skickas inom två veckor till alla deltagare som har gått 5 av 7 tillfällen. Sandra Hamadi ansvarar för dessa intyg och ni kan kontakta henne för vidare frågor på Telefon Nästa vecka kan alla kvinnliga deltagare söka till Startup Bootcamp som kommer äga rum mellan 25/8-29/8. För mer info läs på

2 Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm, Lindahl

3 Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt

4 Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat avtal? Är din idé verkligen din att använda? Krävs det tillstånd?

5 Organisationsformer Enskild näringsverksamhet personligt ansvar men inget kapitalkrav och oftast inte krav på registrering. Handelsbolag Flera tillsammans som är gemensamt och solidariskt ansvariga. Registreringskrav. Kommanditbolag som handelsbolag men en eller flera ansvarar bara upp till sin kapitalinsats. Aktiebolag kr startinsats och registreringskrav. Bolaget ansvarigt men styrelse och VD kan ådra sig ansvar. (ekonomiska föreningar)

6 Allmänt om avtal Vad är ett avtal? Hur uppkommer ett avtal? Måste avtal vara skriftliga?

7 Ogiltighetsgrunder m.m. Under 18 år (huvudregel) Hot och svek Mot tvingande lagstiftning (avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen). Konsumenter skyddas i större utsträckning. Standardavtal Oskäliga villkor

8 Grundläggande företagsavtal Interna avtal Mellan ägarna (aktieägaravtal, kompanjonsavtal, reglering av kostnader/insatser) Mellan bolaget och ägarna/anställda (rättighetsöverlåtelser, anställningsavtal, konkurrensoch sekretessavtal) Externa avtal Hyresavtal, försäkringsavtal etc.

9 Affärsavtal inför samarbete Letters of intent Memorandum of understanding Sekretessavtal

10 Affärsavtal olika former av samarbeten Agentur Återförsäljare Kommissionärskap Franchising Licensiering Konsultande

11 Standardbestämmelser boilerplate Fel och kontraktsbrott Skadestånd och vite Befrielsegrunder force majeure Ansvarsbegränsningar Insolvens Reklamation och preskription

12 Standardbestämmelser forts. Avtalets upphörande Meddelanden Ändringar i avtalet Fullständig reglering Tillämplig lag Skiljeklausul eller domstol

13 Att särskilt tänka på Läs avtal noggrant och ingå inte avtal som ni inte förstår innebörden av. Reflektera över effekterna de olika klausulerna kan få om deras användning aktualiseras. Tänk på att avtal ofta måste kunna reglera situationer som uppkommit när avtalsparterna inte längre är på lika vänskaplig fot. Gör det inte svårare än nödvändigt. Språket behöver inte vara komplicerat för att avtalet ska gälla som man tänkt, ibland kan det vara tvärtom. Skriv ned syftet med avtalet i inledningen till avtalet. Det kan tjäna som tolkningsunderlag senare om något är otydligt.

14 Marknadsföring

15 Yttrandefrihet eller marknadsföring? Till skillnad från den egentliga nyhets- och åsiktsförmedling som åtnjuter skydd enligt yttrandefrihetsrättsliga regler har marknadsföring: i. i kommersiell verksamhet, ii. ett kommersiellt syfte, och iii. rent kommersiella förhållanden till föremål dvs. åtgärder som främjar omsättning av varor och tjänster Kan bedömas enligt allmän lag, i första hand marknadsföringslagen (MFL)

16 Marknadsföringslagen God marknadsföringssed: föränderligt uttryck som omfattar god affärssed eller andra normer som syftar till att skydda konsumenter eller näringsidkare Branschspecifikt Ledning hittas i bl.a. Marknadsdomstolens praxis, Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation, andra lagar, myndigheters råd och riktlinjer m.m.

17 Informationskrav I marknadsföring ska det tydligt framgå att det rör sig om reklam Det ska även vara tydligt vem som är avsändare Gäller all traditionell och elektronisk marknadsföring (t.ex. den egna webbplatsen, Facebook, annonser på andra webbplatser, reklam via e-post och sms)

18 Vederhäftighet Vederhäftighet krav på sakligt korrekt information Bevisbörda för den som gör ett påstående i marknadsföring. Om det inte går att bevisa att påståendet är korrekt så anses det vilseledande Om ett vilseledande påstående kan påverka köpbeteendet hos konsumenter så anses det otillbörligt och därmed i strid med marknadsföringslagen

19 Vilseledande marknadsföring Marknadsföringen får inte innehålla felaktiga eller vilseledande påståenden om den egna (eller någon annans) verksamheten eller produkter, oavsett var uppgiften kommer ifrån För att bedöma om en reklam är vilseledande använder sig domstolar av en hypotetisk figur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument (EG-domstolens dom i mål C-210/96) Alla bedömningar av marknadsföringen görs utifrån hur en framställning uppfattas av konsumenten vid en översiktlig läsning/kontakt

20 Vilseledande marknadsföring forts. Varje marknadsföringsåtgärd bedöms för sig det är inte möjligt att i reklam hänvisa till att något blir vederhäftigt och korrekt om två eller flera meddelanden läses tillsammans Påståenden kan vara både direkta/uttryckliga och underförstådda/indirekta. Helhetsintrycket av en annons anses vara ett påstående. Påståendet behöver inte vara framställt i skriftform utan det kan även uttryckas med tecken, bild eller ljud.

21 Jämförande reklam Det är tillåtet att i marknadsföring jämföra en produkt eller pris med ett konkurrerande företags produkt och priser under förutsättning att reklamen ger ett rättvisande helhetsintryck För att jämförande reklam skall vara tillåten krävs att jämförelsen är: korrekt, representativ och aktuell Den jämförande reklamen får heller inte medföra risk för förväxling, vara misskrediterande eller innebära renommésnyltning

22 Skydd mot renommésnyltning Obehörig anknytning till annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande Det som utnyttjas (företag/produkt/kännetecken/koncept) ska vara väl känt på marknaden och förknippas med viss näringsidkares renommé Otillbörligt utnyttjande av annans upparbetade uppmärksamhetsvärde/goodwill Ej krav på förväxlingsrisk

23 Vem ansvarar för marknadsföring enligt MFL? 23 MFL En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller någon liknande åtgärd Ett förbud enligt första stycket får meddelas också 1. en anställd hos näringsidkaren 2. någon som handlar på näringsidkarens vägnar, och 3. var och en som i övrigt väsentligen har bidragit till marknadsföringen

24 Sanktioner Vitesförbud Skadestånd Rättegångskostnader Negativ PR

25 Lagen om namn och bild i reklam Tillstånd förutsätts för användandet av namn och/eller bild i kommersiell reklam om viss person, som kan identifieras Vid överträdelse följer straffansvar och ersättningsskyldighet för ev. ekonomisk skada, personligt lidande och obehag Huvud- eller bimotiv? Lagen gäller både offentliga och icke offentliga personer. Flera kända personer har efter otillåtet nyttjande av namn och bild i kommersiell reklam tillerkänts ersättning

26 Företagshemligheter

27 Hur skyddas företagshemligheter/ know-how? Skydd för företagshemligheter avser: - information om affärs- eller driftförhållanden - som hålls hemlig av näringsidkaren - vars röjande är ägnat att medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende Obehöriga angrepp på företagshemligheter = den som anskaffar, utnyttjar eller röjer företagshemligheter.

28 Vad kan skyddas som företagshemligheter? Exempel: - marknadsundersökningar - prissättningskalkyler - planerade reklamkampanjer - information om pågående drift/produktion - information om konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov eller liknande - register över kunder och liknande

29 Immaterialrätt

30 Immaterialrättigheter Intellectual Property Rights IP Vad kan jag skydda som IP? När ska jag söka immaterialrättsligt skydd? Vad ger skyddet? Hur länge varar skyddet? Vad kostar det?

31 Det immaterialrättsliga systemet en allmän presentation Skapa incitament för vetenskapliga, tekniska, kulturella och estetiska prestationer och innovationer. Tillerkänna den som gör en nyskapande insats ett tidsbegränsat (oftast) legalt monopol som belöning. Avvägning - författarens/konstnärens/uppfinnarens/ formgivarens intressen mot allmänhetens intressen. Frihållningsbehov allmängiltiga ord, vanliga former etc. får inte monopoliseras Allmän princip: ju originellare/mer innovativt något är desto vidsträcktare skydd

32 Olika immaterialrättigheter - skyddstid Patentskydd 20 år från ansöknings- dagen (SPC max 5 års tillägg) Upphovsrätt Varumärkesskydd Mönsterskydd Marknadsrättsligt efterbildningsskydd/skydd mot renommésnyltning Företagshemlighet 70 år från och med året efter det då upphovsmannen dog Obegränsat i tid (registreringar måste förnyas var 10:e år) 25 år (5x5) från ansökningsdagen/3 år från dagen för tillgängliggörande Obegränsat i tid Obegränsat i tid

33 Att söka skydd - ungefärliga kostnader Företagshemlighet registreras ej Upphovsrätt registreras ej Patent ca tkr Varumärke från ca tkr per land/eu Mönster tkr per land Förnyelseavgifter tillkommer, stor variation p.g.a olika arvoden och avgifter

34 Vad innebär den immaterialrättsliga ensamrätten monopolställningen? En rätt att hindra andra (utan rättigheter eller med yngre rättigheter) från att använda det som skyddas av din rättighet. Exempel på vad som kan hindras är att framställa exemplar av ett litterärt eller konstnärligt verk (upphovsrätt), använda viss teknisk anordning eller förfarande (patent), viss design (mönsterskydd), visst kännetecken (varumärken) eller marknadsföra och importera sådana saker.

35 Vad innebär den immaterialrättsliga ensamrätten, forts. En registrerad rättighet är ingen garanti, utan ett antagande för att en giltig rättighet föreligger. Presumtionen är starkare i de fall då en förprövning görs av registreringsmyndigheten (patent, nationella svenska varumärken/firmor). Vid en talan om hävning/ogiltigförklaring av en registrerad rättighet kan presumtionen komma att motbevisas.

36 Upphovsrätt Vad skyddas? - Litterära och konstnärliga verk Förutsättningar för skydd? - Verkshöjd Hur uppnås skydd? - Formlöst, ingen registrering Efterbildningsskydd Intrång förutsätter kopiering

37 Upphovsrätt; forts. Vad innebär skyddet? Rätt att förfoga över verket genom exemplarframställning och tillgängliggörande Rätt till namngivelse vid förfogande Respekträtt (rätt att inskrida mot kränkande ändringar/sammanhang) Vad skyddas? Verket i ursprungligt eller ändrat skick Översättning eller bearbetning Annan litteratur- eller konstart Annan teknik Hur lång är skyddstiden? - intill utgången av 70:e året efter det år då upphovsmannen avled

38 Upphovsrätt vad är upphovsrätt? Särskilt skydd för databaser/sammanställningar av uppgifter (15 år) Exempel på upphovsrättsliga verk: böcker/musik datorprogram konstnärliga installationer/happenings industridesign; brukskonst kläder tekniska ritningar

39 Upphovsrätt inskränkningar i/undantag från skyddet Rätt att framställa ett eller några få exemplar av verk för privat bruk Rätt att citera Konsumtion (EES: vidarespridning av redan överlåtna exemplar) Ingen upphovsrätt till myndighetsbeslut, författningar, offentliga skrifter etc. Med mera.

40 Vad är ett patent? Idéskydd för uppfinning inom teknikens område (upptäckter skyddas inte genom patent) Ansökan Förprövning Beviljande Ger ensamrätt patenthavaren kan hindra andra från att utnyttja den patenterade uppfinningen Skyddstid = 20 år från ansökan (med möjlighet till tilläggsskydd för läkemedel/växtskydd)

41 Vad är ett patent? Förutsättningar för skydd: tillgodogöras industriellt global nyhet = hemlighållande till dess patentansökan ges in uppfinningshöjd = väsentligen skilja sig från vad som är känt Den förste att registrera får skyddet inte nödvändigtvis den första att uppfinna

42 Patentskydd - undantag Undantag från och inskränkningar i skyddet: Privat bruk Experiment Tvångslicens Föranvändarrätt

43 Vad är ett varumärke? Skydd uppnås genom registrering eller inarbetning Alla tecken som kan återges grafiskt (uppfattas med synsinnet och kunna återges på papper). Grundläggande krav: särskiljningsförmåga individualiseringsmedel får ej vara beskrivande Kreativa egenskapsbeskrivningar suggestiva märken brukar accepteras Skyddar mot annans förväxlingsbara kännetecken (varor av samma/liknande slag välkända varumärken får ett vidsträcktare skydd)

44 Varumärkens skydd Ensamrättens innehåll: Annan än varumärkeshavaren får inte i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor vare sig på förpackning, i reklam eller på annat sätt.

45 Varumärken - vari består skyddet? Undantag/Inskränkningar: (i) Konsumtion lovlig parallellimport (varornas skick får inte förändras/försämras eller annan grund för innehavare motsätta sig användning av varumärke) (ii) Hänvisning till varumärke vid marknadsföring av reservdelar/tillbehör (får inte ske på ett sådant sätt att det kan ge sken av att reservdelen/tillbehöret kommer från varumärkesinnehavaren eller att denne medgett användning av varumärket) (iii) Privat användning av kännetecken

46 Varumärken och dess skydd Inget skydd för funktionellt betingade element (funktion skall enbart skyddas genom patent) Prioritetsrätt först uppkomna rätten har företräde (vissa undantag/passivitetsregler som medger samexistens) Norm för bedömning av förväxlingsrisk = normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument (EG-domstolen) Skyddet är obegränsat i tiden (förnyelse vart 10:e år) DOCK användningstvång

47 Vad är ett mönster? Registrerade mönster/oregistrerad gemenskapsformgivning Mönster = en produkts eller produktdels utseende Mönsterskydd förutsätter nyhet och särprägel Jämförelsenorm = kunnig användare Nyhet = om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan (eller prioritetsdag) mönster identiska om skillnader föreligger endast i oväsentliga avseenden Särprägel = om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före ansökningsdag/prioritetsdag.

48 Vari består skyddet? Ensamrättens innehåll - skyddsomfånget: Ingen får utnyttja mönster utan samtycke av mönsterhavaren förbud att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda produkt i vilken mönstret ingår Mönsterrätten omfattar varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret (ej begränsat till produkter av visst slag) Kunnig användare = i mål beträffande barnskedar ansågs den omsorgsfulla småbarnsföräldern vara en kunnig användare i mål beträffande registreringsskylthållare ansågs en bilhandlare vara den kunniga användaren

49 Mönster - skyddsförutsättningar Grace period på 12 månader om ansökan ges in inom tolv månader från det att mönstret fördes ut på marknaden anses nyheten inte förstörd. Ej skydd för detaljer som uteslutande är funktionsbetingade Registrerade mönster prioritetsrätt oregistrerad gemenskapsformgivning efterbildningsskydd Undantag/inskränkningar: - privat bruk utan vinstsyfte - experimentsyfte - återgivning i syfte att citera/undervisa (källan måste anges) - konsumtion

50 Marknadsrättsligt efterbildningsskydd Marknadsrättsligt efterbildningsskydd förutsätter: - att produkten/produktutstyrseln är känd (inarbetad) och särpräglad (har känneteckensfunktion) - att förväxlingsrisk föreligger - att produkt/-förpackningsutformningen inte enbart är funktionsbetingad. Fångar inte enbart slaviska kopior hänsyn tas till konsumentens bleknande minnesbild

51 Vad är ett marknadsrättsligt efterbildningsskydd? Normen för att bedöma vilseledande: en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument (EG-domstolens dom i mål C-210/96) Ny svensk marknadsföringslag trädde i kraft den 1 juli 2008 nu har vi EU-normen konsumenter förväntas förstå mer

52 Skydd mot renommésnyltning Obehörig anknytning till annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Det som utnyttjas (företag/produkt/kännetecken/koncept) ska vara väl känt på marknaden och förknippas med viss näringsidkares renommé. Otillbörligt utnyttjande av annans upparbetade uppmärksamhetsvärde/goodwill. Ej krav på förväxlingsrisk.

53 Sanktioner Förbud vid vite (interimistiskt) Skadestånd Förverkande av egendom/utbyte/värdet av egendom Förstörelse/Ändring av egendom

54 Utgångspunkt - Övergång av rättigheter Rätten till en intellektuell prestation tillkommer i första hand den fysiska person som utfört prestationen och skapat verket/uppfinningen/mönstret Uppfinnare ska alltid anges i en patentansökan samhällsintresse att registret stämmer formgivare kan anges som grupp (i vart fall i ansökningar om gemenskapsformgivning) Rätten kan övergå till annan genom avtal, sedvänja eller bestämmelser i lag

55 Immaterialrättigheter i anställningsförhållanden Uppfinningar Alla har rätt till en uppfinning i proportion till idémässig medverkan/skapande av uppfinningen (forskargrupper) På ett företag kan det finnas avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som reglerar rätten till uppfinningar som skapas Om avtal saknas: Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares patenterbara uppfinningar reglerar i vilken omfattning arbetsgivaren ska få rätt till uppfinningar som anställda skapar stadgar att skälig ersättning ska utgå för rätten till en uppfinning

56 Immaterialrättigheter i anställningsförhållanden Upphovsrätt (den s.k. tumregeln): Arbetsgivaren har rätt att utnyttja det upphovsrättsligt skyddade verket i företagets normala verksamhet i den utsträckning som kunde förutses vid tillkomsten arbetsgivaren har dock ej rätt upplåta/överlåta vidare. 28 upphovsrättslagen: Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare.// Datorprogram - presumtion för att arbetsgivaren förvärvar samtliga rättigheter (40a upphovsrättslagen).

57 Immaterialrättigheter i anställningsförhållanden Mönsterskydd: a) svenska mönster inga särskilda regler, men uppfattning att vidsträckt överlåtelse sker till företaget/arbetsgivaren om även upphovsrättsligt skydd kan ledning hämtas från de reglerna - även ledning från lagen om arbetstagares uppfinningar b) EG-mönster om ej avtal all rätt anses tillkomma arbetsgivaren

58 Immaterialrättigheter i anställningsförhållanden Varumärken: - följer näringsverksamheten/ rörelsen - agentvarumärken = oavsett vem som innehar registrering skall varumärket följa varan/huvudmannen när relationen med agent/återförsäljare avslutas

59 Freedom to operate (FTO) Egna IPR är bra men andras kan vara värre Avsaknad av egen IPR gör att du inte kan hindra andra från att göra samma sak Andras IPR som täcker vad du gör kan stoppa hela din verksamhet

60 FTO - Vanliga missförstånd Eget rättighet utesluter intrång i andras rättigheter Patent omfattar bara - vad som står i beskrivningen En egen bedömning räcker

61 Tid och kostnader - ex. patentprocess Sverige Tingsrätten 2 3 år Fr o m 1 november 2008 prövningstillstånd till hovrätten Hovrätten 2 3 år Prövningstillstånd Högsta domstolen HD sex tolv månader för prövningstillstånd. 1 2 år för avgörande av saken

62 Kostnader patentprocess Sverige 300 tkr tkr ombudskostnader (kan bli väsentligt dyrare) Kostnader för tekniskt biträde och experter Både intrång och ogiltighet ger dubbla kostnader Rätt till ersättning från motparten vid vinst och ansvar för motpartens kostnader vid förlust Råd att förlora?

63 Sammanfattning Löpande Egna ansökningar Bevakning Publicering Rätt IPR-klausuler i avtal m. anställda, konsulter, leverantörer och kunder som säkrar rättigheter Praktiska arrangemang och rätt avtal för effektivt skydd av företagshemligheter IPR kombinationer/stafett mellan företagshemlighet, patent, mönster, upphovsrätt, varumärke/marknadsrätt.

64 Sammanfattning Tänk på IPR som en tillgång i sig som kan exploateras fristående från produkt/tjänst Insikt om kostnader och möjligheter utvärdera som vilken investering som helst Tidigt strategiskt tänkande kan låta en undvika egna intrång samtidigt som det egna skyddet stärks.

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund

Läs mer

T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.)

T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Tentamen med svarsindikationer T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Barbie är en mycket välkänd docka. Den tillverkas av det amerikanska företaget Mattel som också innehar svensk

Läs mer

Sammanfattning. Skydd för material/information. Insamling av material/information. Användning av material/information. Ansvar för material/information

Sammanfattning. Skydd för material/information. Insamling av material/information. Användning av material/information. Ansvar för material/information Skydd för material/information Insamling av material/information Användning av material/information Ansvar för material/information Skydd för material/information - Upphovsrätt - Designrätt - Varumärkes-

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år

Mönsterrätt. Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen. Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Mönsterrätt Skyddets omfattning: Skydd 5 år från ansökningsdagen Fyra förnyelser är möjliga, d.v.s. maximal skyddstid är 25 år Skyddet omfattar alla liknande formgivningar Ansökan Lämnas till PRV. Grundavgift:

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 KÄRANDE Plaza Publishing Group AB Att: C. Ö. Box 30210, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. F., H. Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

marknadsföring av företagskataloger

marknadsföring av företagskataloger MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:22 2008: Datum 2009-08-28 Dnr C 6/08 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB (tidigare EDSA Förlag AB och TDCF Förlag AB), Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten P. E. och jur.kand.

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ix.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ix.se BESLUT 2004-08-06 Ärendenr 57 Sökande Tre-Mag Sweden AB, 556205-4303, Box 1001, 121 23 Johanneshov Motpart Mikkel H Ombud: advokaten Magnus F, Malmö Börshus, 211 20 Malmö Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:2 2016-02-04 Mål nr C 26/14 KÄRANDE Föreningen Swedisol, 826000-7193 Villagatan 17 A, 619 35 Trosa Ombud: advokaterna D. T. och A. J, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Sweden +46(0)8-20 90 20 www.iamlaw.se Promemoria Klient: Ärende: Referens: Författare: BioInnovation Avtal för överlåtelse av resultat Susanna Winzenburg Ia Modin

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 KÄRANDE Skånemejerier Ekonomisk Förening, 205 03 Malmö Ombud: Chefsjuristen A. J., adress som käranden SVARANDE Arla Foods AB, 105 46 Stockholm

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

IMMATERIALRÄTT I FOKUS

IMMATERIALRÄTT I FOKUS NR 2 2004 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Jur. kand. Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal Leasingavtal, Avsnitt 10 145 10 Leasingavtal Rekommendationen behandlar redovisning av samtliga leasingavtal med undantag för avtal avseende exploatering och utnyttjande av naturresurser samt olika licensavtal,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Sten Andersson (Justitiedepartementet)

Sten Andersson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Kooperativ hyresrätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Erik Lövdén Sten Andersson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9 Ärende Sökande Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete A och B Givet 15.6.2010 Sammanfattning Upphovsrättsliga frågor gällande ett plagiatdetektionsprogram som

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser 160 RÄTTSFALL Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser Tvisten I AD 2000 nr 29 behandlar arbetsdomstolen frågan om en enskild arbetstagare vid någon tidpunkt kan avstå

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 23.12.2015 L 336/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)

Läs mer

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2008:20 Datum 2008-12-16 Dnr C 2/08 KÄRANDE Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7,

Läs mer

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm 1 PARTER KÄRANDE Centraction AB, 556195-3588 Industrivägen 7 433 61 Sävedalen Meddelad i Stockholm Mål nr Ombud: Jur.kand. Niels Vig Lehmann och jur.kand. Bengt Lindberg Valea AB Lindholmspiren 5 417 56

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

LRF. Tillväxt Trädgård

LRF. Tillväxt Trädgård Producentföreningar LRF GRO SLU Alnarp LTJ fakulteten Rådgivningsbolag Hushållningssällskapen, Lovanggruppen, Grön Kompetens Cascada och Virgo Konsult Tillväxt Trädgård Företag BILAGA 4 TILLVÄXT TRÄDGÅRDS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 september 2010 Ö 3243-10 KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Ombud: Advokat TT MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:56

Regeringens proposition 2006/07:56 Regeringens proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juni 2016 T 2760-15 KLAGANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 556430-0142 Vitsandsgatan 9 123 86 Farsta Ombud: Advokaterna SW och ME MOTPART

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

Patentkungörelsen (1967:838)

Patentkungörelsen (1967:838) Patentkungörelsen (1967:838) SFS nr: 1967:838 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1991:1331 Ändrad: t.o.m. SFS 2015:522 Övrig text: Ändringsregister: SFSR

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet begagnat.se

Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet begagnat.se BESLUT 2004-05-21 Ärendenr 51 Sökande Begagnat.se Sverige AB, 556567-5377, Solgärdesvägen 19, 436 42 Askim Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe Ombud: jur. kand. Katarina L, Advokatfirman

Läs mer

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av bestämmelserna om förvärv och förvaltning av hyresfastighet. Dir. 2007:87

Kommittédirektiv. Översyn av bestämmelserna om förvärv och förvaltning av hyresfastighet. Dir. 2007:87 Kommittédirektiv Översyn av bestämmelserna om förvärv och förvaltning av hyresfastighet Dir. 2007:87 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Docent Bengt Domeij, KTH (professor på Juridiska institutionen, Uppsala universitet från 1 april 2010) Patentmål i PBR Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Appendix 2 Lagrum, efterlevnad av rättsliga krav

Appendix 2 Lagrum, efterlevnad av rättsliga krav Appendix 2 Lagrum, efterlevnad av rättsliga krav Inledning Det övergripande målet för efterlevnad av rättsliga krav i standarden framgår av kapitel 15.1, vari anges att målet är att undvika handlande i

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Träffade 2015 mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Marknadsföring av första hjälpen-tavlor

Marknadsföring av första hjälpen-tavlor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:33 2008: Datum 2009-11-12 Dnr C 32/08 KÄRANDE Cederroth International Aktiebolag, Box 715, 194 27 UPPLANDS VÄSBY Ombud: advokaterna R. L. och S. U., Bird & Bird Advokat KB,

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) Målnummer: Ö1002-95 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-10-10 Rubrik: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En flytdocka,

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2013 T 264-12 KLAGANDE OCH MOTPART HSB:s Bostadsrättsförening Marietorp i Oxie, 716406-8970 Kvartersgården Keramikvägen 51 238

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens agerande har varit ägnat

Läs mer

Vad får jag fotografera?

Vad får jag fotografera? Vad får jag fotografera? Vad får man fotografera? Jag tänker gå igenom olika situationer som man kan hamna i och se vad lagen säger. Ibland kommer jag att ange de lagparagrafer som gäller på följande sätt;

Läs mer

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar immaterialrätt, eller skydd av intellektuell

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format,

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format, Förlagsavtal mellan Books on Demand GmbH In de Tarpen 42 22848 Norderstedt/TYSKLAND i fortsättningen BoD - och adress - nedan kallad förlag - tecknas följande avtal: 1 Giltighetsområde De i detta förlagsavtal

Läs mer