T3 31 maj Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.)"

Transkript

1 Tentamen med svarsindikationer T3 31 maj Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Barbie är en mycket välkänd docka. Den tillverkas av det amerikanska företaget Mattel som också innehar svensk varumärkesregistrering för dels ordmärket Barbie inom varukategorin leksaker, dels en svensk varumärkesregistrering för varuutstyrseln. Den senare registreringen består av ett flertal bilder på Barbiedockan ur olika vinklar. Det svenska företaget Ffake AB har börjat marknadsföra och sälja i Sverige, kläder som passar till Mattels Barbiedocka. Ffake säljer kjolar, klänningar, skor och hattar som passar Barbie. Ffake AB har registrerat och använder varumärket Babydoll på förpackningarna till sina Barbiekläder. På Ffakes förpackningar anges särskilt att kläderna passar till Barbiedockor. Mattel ber dig att lämna rådgivning till dem kring möjligheterna att stoppa Ffakes dockkläder, i nedanstående avseenden. Motivera och ange lagrum. 1. Vissa av Ffakes kläder är näst intill identiska med de Barbiekläder som Mattel säljer. Kläderna har samma skärning och ett praktiskt taget identiskt tyg används. Bara några veckor efter att Mattel kommer ut med en ny kollektion anpassad till rådande mode, börjar Ffake AB att marknadsföra motsvarande kläder. Mattel varumärkesregistrerar inte sina Barbieklädkollektioner, men kan Mattel ändock göra något för att stoppa Ffakes plagieringsverskamhet? (3 p.) Svarsindikation: Frågan avser oregistrerat skydd för en produkt. Sådant skydd kan, under olika förutsättningar, erhållas genom inarbetat varukännetecken, oregistrerat mönster, upphovsrätt till brukskonst och som skydd mot vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen. De dockkläder som Ffakes säljer bygger på slavisk efterbildning, dvs. ambitionen är att skapa så lika produkter som möjligt, men Ffake döljer inte att produkten kommer från en annan tillverkare än originalproducenten dvs logotypen kopieras inte. Utgångspunkten är att det är tillåtet att kopiera immaterialrättsligt oskyddade produkter, förutsatt att det inte är en vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen som inte är en immaterialrätt, men det som behöver utredas är naturligtvis om Matells Barbiekläder verkligen är immaterialrättsligt oskyddade. Möjligheterna till att Mattel har inarbetat varukännetecken för kläderna måste anses vara små. Inarbetning förutsätter, enligt varumärkeslagen 1:7, att varukännetecknet, alltså kläderna, inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Köparna ska uppfatta att produkterna med det aktuella utseendet har ett bestämt kommersiellt ursprung (bestämd tillverkare). En inarbetning kan prövas genom marknadsundersökningar, men det är svårt att tro att potentiella köpare, när de får se de nyss introducerade dockkläderna, ska associera till tillverkaren av Barbie, Mattel. Det finns, så vitt man vet, inget särskilt i klädernas utseende som skulle få köparna att associera till Mattel. Oregistrerat mönster i tre år är möjligt att erhålla genom EU-förordning 6/2002 om gemenskapsformgivning. Skyddsformen är särskilt avsedd för modeprodukter med kort livslängd. Kravet för skydd är att mönstret är nytt och särpräglat. För en kunnig användare ska kläderna ge ett nytt helhetsintryck. Det är osannolikt att Mattels Barbiekläder är så speciella att de av en kunnig användare anses skilja sig väsentligt från tidigare dockkläder. Kläderna följer modet och det är så små att det är svårt att skapa ett nytt helhetsutseende. Det är sammanfattningsvis inte uteslutet med oregistrerat mönsterskydd, men det förutsätter att en verklig nyskapande designerinsats ligger bakom dockkläderna. I så fall ger det oregistrerade mönstret skydd mot avsiktlig plagiering, vilket är just det som Mattel eftersträvar. Dessutom

2 skulle Mattel kunna lämna in en mönsteransökan, eftersom mönsterlagen, 3 a, har en s.k. graceperiod, vilket betyder att mönsterskaparen själv tillåt offentliggöra mönstret och sedan inom 12 månader söka en registrering av detsamma. Upphovsrätt till brukskonst inklusive kläder är ytterligare möjligt för Mattel. Det kräver att kläderna har verkshöjd, vilket åtminstone för närvarande oftast prövas i svensk rätt genom dubbelskapandekriteriet som ligger i verksrekvistet i 1 upphovsrättslagen. Det innebär att det ska vara i princip uteslutet med risk för oberoende dubbelskapande. Återigen är det osannolikt att kläderna har ett så personligt uttryck att de uppnår verkshöjd. Att kläderna är till dockor gör, som sagt, att variationsmöjligheterna i fråga om skärning, m.m., är begränsade. Funktionella hänsyn har förmodligen dominerat kläddesignen. Har Mattel emellertid t.ex. tagit fram ett eget tyg med speciell utsmyckning kan det vara upphovsrättsligt skyddat. Ett sådant tyg kan även vara skyddat som ett oregistrerat mönster. Slutligen kan man diskutera om Ffakes dockkläder utgör en vilseledande efterbildning enligt 14 marknadsföringslagen. Rekvisiten som blir aktuella att bedöma är om originalprodukten är känd och särpräglad samt att Ffakes efterbildningar är förväxlingsbar för köpare. Ett av problemen för Mattel i denna bedömning är att dockkläderna knappast har hunnit att bli kända på marknaden. Det hjälper inte att dockan är känd. Dessutom kan likheter i kläderna neutraliseras om det på förpackningarna tydligt framgår att kläderna är från Ffake och inte från Mattel. Sammanfattningsvis är det knappast möjligt för Mattel att hindra Ffakes Barbiekläder. Ffakes har rätt att medvetet försöka efterbilda Mattels klädkollektioner, bara det inte finns något i kläderna som har ett stort utrymme för personligt, särpräglat uttryck och som inte är dikterat av funktion, t.ex. ett speciellt tygmönster eller något liknande, som utnyttjas av Ffake. 2. Ffake anger, som sagt, på förpackning till sina kläder att de passar till Barbiedockan. Är det ett intrång i Mattels registrering av ordmärket Barbie? (0,5 p.) Svarsindikation: I 11 2 st. 3 p. varumärkeslagen anges, som en inskränkning, att det är tillåtet att använda annans varukännetecken, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Varumärkesrätten sträcker alltså inte till möjligheterna att nämna någon annans varuumärke om ett sådant omnämnande behövs för att förklara en produkts användning. Det gör det tillåtet för Ffake att nämna Barbie på förpackningen. Omnämnandet får emellertid inte var onödigt stort eller använda det särskilda typsnitt som Mattel använder i sitt varuumärke. Man får inte dra nytta av den goodwill som varumärkesinnehavaren har byggt upp. Det följer av att omnämnandet måste göras i enlighet med god sed. 3. Är Ffakes användningen av varumärket Babydoll vid försäljning av dockkläder ett intrång i Mattels varumärke Barbie för leksaker? (1,5 p.) Svcarsindikation: Frågan handlar om intrångsbedömning i ett varumärke. Hur långt sträcker sig ensamrätten till ett registrerat ordvarumärke? Bedömningen görs utifrån 1 kap st. varumärkeslagen. Eftersom det inte är identiska varumärken kan inte första punkten tillämpas. Mest relevant är andra punkten, dvs. att man ska göra en förväxlingsbedömning. Den görs utifrån en genomsnittskonsuments uppfattningsförmåga och kunskaper. Skulle konsumenten ha kunnat tro att det fanns ett kommersiellt samband mellan Babydoll och Barbie, dvs. att Babydoll härrör (har sitt kommersiella ursprung) från tillverkaren av Barbie? Vid denna

3 prövning gäller att man enligt den s.k. produktregeln ska beakta dels varuslagslikhet, dels varukännetecknens likhet. Barbie är registrerat för leksaker; dockkläder är en slags leksaker så det finns varuslagslikhet. Barbie och Babydoll har emellertid betydande skillnader som varukännetecken. Skillnader finns såväl beträffande uttal som i fråga om bokstäverna och associationerna. Dessutom torde man i köpesituationen, oavsett om det är barn, eller en vuxen som köper åt ett barn, vara relativt uppmärksam på vilket varumärke som kläderna har. Det är därför svårt att tro att det finns någon förväxlingsrisk, dvs. sannolikhet att köparna tror att kläderna kommer från Mattel. Anseendeskyddet i 1 kap st. tredje punkten varumärkeslagen är knappast tillämpligt. Babydoll drar inte någon fördel eftersom det inte anspelar på Barbie. Babydoll är mer av ett generiskt uttryck inom dockbranschen (vilket kan göra Ffakes egen varumärkesregistrering tveksam, eftersom den saknar särskiljningsförmåga, men det är en annan sak). Något snyltande på goodwill, utan förväxling, uppstår alltså knappast vid användning av Babydoll. Man kan således konstatera att Ffake kan använda varumärket utan att begå intrång. Mattel har ett annat problem på den svenska marknaden. En svensk designer, Ursula Barén, anlitades för att utveckla ett kramdjur, Tusenfotingen, åt Mattel. Men efter projektet började Ursula att arbetat åt ett svenskt konkurrentföretag, Brio. De kramdjur som Ursula tog fram åt Brio är mycket snarlika Tusenfotingen som togs fram åt Mattel. Brio valde, till skillnad från Mattel, att varumärkesregistrera utstyrseln på sitt kramdjur. Den ansökan inlämnade Brio vid en tidpunkt då Mattel hade börjat att sälja Tusenfotingen på den svenska marknaden, men försäljningen var fortfarande liten för Mattel. Det finns inget i uppdragsavtalet mellan Mattel och Ursula som hindrade Ursula från att arbeta för konkurrenter till Mattel. 4. Vad kan Mattel eventuellt rättsligt göra i den uppkomna situationen dels gentemot Ursula Barén, dels gentemot Brio? Motivera och ange lagrum. (1,5 p) Svarsindikation: Frågan är komplicerad och innehåller många möjliga infallsvinklar. Det är emellertid lämpligt att börja med en analys av relationen mellan Mattel och Ursula, för att utröna om några rättigheter har övergått från Ursula till Mattel. Det är oklart i frågan om Ursula var uppdragstagare åt Mattel eller om hon var anställd, men det har kanske inte så stor betydelse. Principen är i båda fallen att i avsaknad av avtal en upphovsrätt ligger kvar hos arbetstagaren/uppdragstagaren, men att arbetsgivaren/uppdragsgivaren får en rätt att utnyttja det skapade verket inom sitt verksamhetsområde och för sådana utnyttjanden som var förutsedda när anställningen/uppdraget påbörjades. Det brukar kallas för tumregeln. Ursula har således givit Mattel en upphovsrättslicens och ett sådant avtal står sig gentemot senare dispositioner som Ursula gör, sakrättsligt sett. Därmed kan inte Ursula ge Brio någon upphovsrätt som inskränker denna utnyttjanderätt som hon redan genom det första uppdraget har givit till Mattel. Förmodligen är licensen till Mattel också att anse som exklusiv, vilket betyder att Ursula inte kan ge någon annan leksakstillverkare en upphovsrättslicens. Om det förhåller sig på detta sätt Mattel har en exklusiv upphovsrättslicens till Tusenfotingen innebär det att Brios varumärkesregistrering är ogiltig. I 2 kap punkten stadgas nämligen att ett varumärke som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster, inte ska kunna registreras. Allt det sagda förutsätter att tusenfotingen faktiskt har upphovsrättsligt skydd, vilket är svårt att veta. Om Tusenfotingen uppfyller kravet på särprägel och får skydd som oregistrerat mönster finns en regel, artikel 14.3 i EU-förordningen om gemenskapsformgivning, som

4 stadgar att formgivningsrätten övergår till arbetsgivaren om inget annat finns avtalat. Det skulle i så fall betyda att Mattel är innehavare av ett oregistrerat mönster till tusenfotingen och den rätten kan användas av Mattel för att stoppa Brios produkt. Man kan nog vara säker på att Tusenfotingen inte är patenterbar, vilket gör att lagen om arbetstagares uppfinningar inte är tillämplig. Lagen är knappast heller en lämplig utgångspunkt för analogier. Eftersom Mattels försäljning fortfarande var liten när Brio lämnade in sin registrering fanns inget inarbetat varukännetecken för Mattel avseende tusenfotingen. Därmed var Mattels försäljning inget hinder mot Brios varumärkesregistrering. Mattels möjligheter att häva Brios varumärkesregistrering är därmed, utöver det ovan sagda, begränsad till regeln i 2 kap. 8 4 punkten varumärkeslagen, som stadgar att man inte får registrera ett varukännetecken som kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Eftersom Ursula arbetade för Brio med utvecklingen av Tusenfotingen var Ursula i ond tro och hennes onda tro ska förmodligen tillgodoräknas Brio när hon börjar arbeta åt det senare företaget. Resultatet blir att Brios varumärke blir ogiltigt på denna grund. Eftersom det inte fanns en konkurrensklausul i avtalet mellan Ursula och Mattel, finns inget avtalsrättsligt som hindrar Ursula från att, efter uppdraget åt Mattel, ägna sig åt verksamhet som leder till konkurrens för Mattel. Man kan emellertid då istället undersöka om Ursula har brutit mot lagen om företagshemligheter. Nämnda lag har regler dels för hur arbetstagare får använda företagshemligheter (7 ), dels för hur uppdragstagare (6 ) får använda företagshemligheter. Begreppet företagshemlighet definieras i 1 För att Ursula ska ha olovligen använt någon företagshemlighet från Mattel i samarbetet med Brio, krävs att Mattel överlämnat till Ursula någon hemlig och ekonomiskt värdefull information/kunskap som fortfarande var hemlig när Ursula började arbeta för Brio. Kanske Mattel t.ex. hade gjort en marknadsundersökning som visade hur kramdjuret lämpligen skulle se ut för att sälja bra. Det skulle vara en företagshemlighet som Ursula, om hon använde den i samarbetet med Brio, skulle ha missbruka enligt 6. Om hon var anställd hos Mattel krävs i samma situation, enligt 7, synnerliga skäl för att arbetstagaren inte ska få använda alla sina kunskaper efter att anställningen har upphört. Var Ursula anställd hos Mattel hade det således varit svårt att ingripa rättsligt mot henne. Under alla förhållanden kräver en tillämpning av lagen om företagshemligheter att informationen har utvecklats av Mattel och inte att informationen tagits fram av Ursula själv. Sammanfattningsvis kan det vara svårt för Mattel att ingripa mot Ursula. De måste visa att hon har utnyttjat någon kunskap som Mattel överlämnat till henne, när hon utförde sitt uppdrag åt Brio. Eftersom immaterialrättsavtal är sakrättsligt skyddade redan genom avtalet kan Ursula inte ha försämrat Mattels immaterialrättsliga position genom avtal Ursula ingått med Brio. I det avseendet finns alltså inga talemöjligheter gentemot Ursula. Det finns bättre möjligheter för Mattel att agera gentemot Brio. Dels kan Mattel sannolikt få Brios varumärkesregistrering hävd, eftersom den sökts i ond tro genom Brios samarbete med Ursula och Ursulas onda tro. Genom tumregeln har Mattel också en exklusiv upphovsrättslicens om tusenfotingen har verkshöjd som dels gör Brios varumärkesregistrering ogiltig, dels kan användas för att stoppa Brios försäljning av sin Tusenfoting. Slutligen har Mattel ett oregistrerat mönster om tusenfotingen uppfyller kraven på nyhet och särprägel som innebär att Mattel kan stoppa Brios försäljning av sin tusenfoting.

5 Slutligen har Mattel problemet att det finns ett företag, Importex, som köper upp lager av Matteltillverkade Barbiedockor från leksaksaffärer som har gått i konkurs. Dockorna kommer företrädesvis från sydeuropeiska länder, såsom Grekland (EU-land) och Turkiet (ej EU-land), där prisnivån är lägre och det råder svåra ekonomiska tider vilket leder till konkurser bland leksaksaffärer. Importex kan erbjuda svenska leksaksaffärer Barbiedockor till lägre pris än vad Mattel vill hålla i Sverige. Importex nämner inte i sina försäljningsbrev till svenska leksaksaffärer att dockorna är av äldre årsmodell, vilket Mattel anser att Importex borde göra. Istället påstår Importex att deras Barbiedockor alltid är minst 50% billigare än Barbiedockor som köps direkt av Mattel och av samma kvalitet. 5. Vad kan Mattel eventuellt göra rättsligt åt Importex verksamhet (1,5)? Motivera och ange lagrum. Svarsindikation: Parallellimport inom EES är tillåtet av varor som har släppts ut inom regionen av immaterialrättsinnehavaren eller med dennes samtycke. För varumärken stadgas regeln i 1 kap. 12 varumärkeslagen. Det betyder att Importex får köpa Barbiedockor i Grekland, men inte i Turkiet, och importera dem till Sverige. Det är också tillåtet att sälja dockorna med angivelse på sedvanligt sätt i marknadsföringen av att det är Barbiedockor som finns till försäljning. (Studentsvaret att import från Grekland men inte Turkiet, är tillåten parallellimport ger 0,5 poäng). Uttalanden som Importex gör i försäljningsbrevet till de svenska leksaksaffärer, kan emellertid prövas enligt reglerna i marknadsföringslagen, i första hand aktualiseras förbudet mot vilseledande marknadsföring i 10. Ett utelämnande av väsentlig information kan enligt 10 2 stycket vara vilseledande. Att inte nämna att dockorna är av äldre årsmodell kan eventuellt vara ett vilseledande, men det är långtifrån säkert. Det får bedömas utifrån hur viktigt det är med årsmodeller på Barbiedockor. Sedan är det också näringsidkare, leksaksaffärer, som får breven och på dem kan man generellt ställa högre krav vid marknadsföring, så utelämnandet av årsmodell är förmodligen inte vilseledande. Påståendet i brevet om att Importex alltid är minst 50 % billigare än att köpa dockorna direkt av Mattel torde emellertid vara vilseledande enligt 10 marknadsföringslagen. Importex har bevisbördan för ett sådant påstående och det är svårt att tro att någon kan ha sådan överblick över marknaden och Mattels priser att Importex kan bevisa sanningen i påståendet. Man skulle eventuellt också kunna pröva försäljningsbrevet utifrån villkoren i 18 marknadsföringslagen om jämförande reklam.

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

Sammanfattning. Skydd för material/information. Insamling av material/information. Användning av material/information. Ansvar för material/information

Sammanfattning. Skydd för material/information. Insamling av material/information. Användning av material/information. Ansvar för material/information Skydd för material/information Insamling av material/information Användning av material/information Ansvar för material/information Skydd för material/information - Upphovsrätt - Designrätt - Varumärkes-

Läs mer

BESLUT 2007-01-15. Professional Golfers Association of Sweden Tylösand, 302 73 HALMSTAD. Jur kand Anders T, AWAPATENT AB Box 5117 200 71 MALMÖ

BESLUT 2007-01-15. Professional Golfers Association of Sweden Tylösand, 302 73 HALMSTAD. Jur kand Anders T, AWAPATENT AB Box 5117 200 71 MALMÖ BESLUT 2007-01-15 Ärendenr. 164 Sökande Professional Golfers Association of Sweden Tylösand, 302 73 HALMSTAD Ombud Jur kand Anders T, AWAPATENT AB Box 5117 200 71 MALMÖ Motpart KM Golfconsult AB, 556405-6231,

Läs mer

RÖR INTE DETTA HÄFTE FÖRRÄN VID SIGNAL FRÅN TENTAMENSVAKTEN.

RÖR INTE DETTA HÄFTE FÖRRÄN VID SIGNAL FRÅN TENTAMENSVAKTEN. TENTAMEN TERMINSKURS 3 30 MAJ 2012 RÖR INTE DETTA HÄFTE FÖRRÄN VID SIGNAL FRÅN TENTAMENSVAKTEN. Kontrollera att du inte har otillåtet material med dig! (Kontakta genast skrivningsvakt om du hittar något

Läs mer

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-01-13 Ärendenr. 105 Sökande Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684 Ombud: Advokat Carl L Motpart Företagsfrukt i Europa AB, 556487-9814, Stenhamravägen 7, 136 91 Haninge Saken Alternativt

Läs mer

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 KÄRANDE Plaza Publishing Group AB Att: C. Ö. Box 30210, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. F., H. Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

LRF. Tillväxt Trädgård

LRF. Tillväxt Trädgård Producentföreningar LRF GRO SLU Alnarp LTJ fakulteten Rådgivningsbolag Hushållningssällskapen, Lovanggruppen, Grön Kompetens Cascada och Virgo Konsult Tillväxt Trädgård Företag BILAGA 4 TILLVÄXT TRÄDGÅRDS

Läs mer

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Juridik för nyföretagare 14 novmber 2012 Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund

Läs mer

Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet begagnat.se

Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet begagnat.se BESLUT 2004-05-21 Ärendenr 51 Sökande Begagnat.se Sverige AB, 556567-5377, Solgärdesvägen 19, 436 42 Askim Motpart Torbjörn A, med reg. bifirma 1-Domain, Europe Ombud: jur. kand. Katarina L, Advokatfirman

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-09-08 319 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SkiStar AB 780 67 Sälen Ombud: Advokatfirman Glimstedt, Jonas G/Claes S 102 45 Stockholm MOTPART Ulf J 436 45 Askim

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ix.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ix.se BESLUT 2004-08-06 Ärendenr 57 Sökande Tre-Mag Sweden AB, 556205-4303, Box 1001, 121 23 Johanneshov Motpart Mikkel H Ombud: advokaten Magnus F, Malmö Börshus, 211 20 Malmö Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-04 219 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Procter & Gamble Sverige AB Box 27303 102 54 Stockholm Ombud Advokaterna Peter v H och Lars-Göran N Gozzo Advokater

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-12-05 216 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Lantmännen Doggy AB, 556055-5129 447 84 VÅRGÅRDA Ombud: Jur.kand. Lena S, ReklamJuridik i Sverige AB Box 3360, 103 67

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-10-21 266 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Patent- och registreringsverket Box 5055 10242 Stockholm MOTPART ME Data Isle of Man Great Britain SAKEN Alternativt

Läs mer

Praktisk information

Praktisk information Praktisk information Intygen kommer skickas inom två veckor till alla deltagare som har gått 5 av 7 tillfällen. Sandra Hamadi ansvarar för dessa intyg och ni kan kontakta henne för vidare frågor på sandra.hamadi@su.se

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 23.12.2015 L 336/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-08 311 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Minstudent Swe Handelsbolag 103 23 Stockholm Ombud: Jur kand. Kristian F Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART K & J Invest

Läs mer

BESLUT 2006-02-23. Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg. Göran G, Glanshammarsgatan 45, 2 tr

BESLUT 2006-02-23. Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg. Göran G, Glanshammarsgatan 45, 2 tr BESLUT 2006-02-23 Ärendenr. 104 Sökande BergendahlsGruppen AB, 556342-7698, Box 14, 281 21 Hässleholm Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Göran G, Glanshammarsgatan 45,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-20 799 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Moomin Characters Oy Ltd (org/pers nr 0357404-2) Salmisaarenranta 7 M 00180 Helsinki Finland Ombud: Roschier Advokatbyrå

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-24 272. ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vägjobb i Sverige AB 702 27 ÖREBRO OMBUD: Jur kand Erik L Advokatfirman Lindahl KB 701 42 ÖREBRO MOTPART W-Group Nordic

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-29 263 SÖKANDE Fieldpoint B.V. 1017 PP Amsterdam Nederländerna OMBUD: Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Ekogen Invest AB

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15 KÄRANDE Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, 757200-4351, Box 8803, 402 71 Göteborg Ombud: advokat O. J. och jur. kand. H. W., Advokatfirman Vinge KB,

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 13-109 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 oktober 2014 PARTER Klagande AEJF Ombud: Daniel Nyqvist Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg Motpart New Wave Group

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-06-04 192 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Banque Federative Du Crédit Mutuel - BFCM (FR 355 801 929) 34, Rue du Wacken F-67000 Strasbourg Frankrike Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-06-08 306 SÖKANDE Arkitektkopia AB 104 25 Stockholm Ombud: MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Tom K 103 86 Stockholm MOTPART CAD Specialisten

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 INNEHÅLL NYA KONKURRENSREGLER FÖR BILBRANSCHEN 1 Nya regler från 1 juni 2010 och juni 2013 3 2 Hur påverkar detta den svenska

Läs mer

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Kommittédirektiv Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Dir. 2014:20 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

BESLUT 2006-11-30. BoKlok AB, 556109-6412, Södergatan 28, 211 34 Malmö. Ombud: Hampus A, Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 4, 211 38 Malmö

BESLUT 2006-11-30. BoKlok AB, 556109-6412, Södergatan 28, 211 34 Malmö. Ombud: Hampus A, Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 4, 211 38 Malmö BESLUT 2006-11-30 Ärendenr. 151 Sökande BoKlok AB, 556109-6412, Södergatan 28, 211 34 Malmö Ombud: Hampus A, Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 4, 211 38 Malmö Motpart ATEG Development, 700827-2911,

Läs mer

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2008:20 Datum 2008-12-16 Dnr C 2/08 KÄRANDE Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7,

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Tydlig prisuppgift vid taxiresor Enligt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-10 350 ÄRENDENUMMER SÖKANDE IDG International Data Group AB 106 78 Stockholm Ombud: IPQ IP Specialists 114 11 Stockholm MOTPART Christina S 117

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 14-094 097 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 april 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, KR-SEOUL 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

IMMATERIALRÄTT I FOKUS

IMMATERIALRÄTT I FOKUS NR 2 2004 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Jur. kand. Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online KKV1004, v1.7, 2015-12-16 BESLUT 2016-04-14 Dnr 658/2015 1 (5) Apphero Sweden AB Strandvägen 16 791 42 FALUN Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:16 2008: Datum 2009-06-23 Dnr B 3/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD SVARANDE V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand.

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Underlagsdokument till jävsregler

Underlagsdokument till jävsregler Underlagsdokument till jävsregler Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra Här följer frågor och svar om hur alla inom Mistra med utgångspunkt i Mistras jävsregler kan arbeta för att förebygga

Läs mer

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB 1(8) ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB Till Solna tingsrätt ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: MB Högalid AB, 556651-7156 Knutstigen 10 147 31 TUMBA Ombud: 1. Advokaten Anders Hessle 2. Jur kand Karin Lundqvist

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 37.5 Att utreda barn Innehållsförteckning Inledning Rättsregler och andra utgångspunkter Syftet med

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-147 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 oktober 2015 PARTER Klagande Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen Elektrykiv vul., 26/9, Kiev 04176, Ukraina

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-07-23 841 Sökande Varbergs kommun (org/pers nr 212000-1249) Campus Varberg/Tomas J Engelbrektsgatan 15, 432 80 Varberg Ombud: Tomas J

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Identitet och likhet mellan varumärken

Identitet och likhet mellan varumärken VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 19 NUMMER 7 2008 Identitet och likhet mellan varumärken UR ÖVRIGA INNEHÅLLET Inte medverkan utan direkt intrång Tigern och skadeståndet Rusta besegrade

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4912-14 KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora MOTPART MP SAKEN Anordnande av

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

16.9.2008. Huvudpunkter för referatet. Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt XXIX NIR-mötet den 26 augusti 2008.

16.9.2008. Huvudpunkter för referatet. Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt XXIX NIR-mötet den 26 augusti 2008. Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt XXIX NIR-mötet den 26 augusti 2008 Advokat Åsa Krook Huvudpunkter för referatet Grundreglerna om skydd för firma och varumärken i finsk lagstiftning

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY IN SWEDEN The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY Copyright Reproduction Communication to the public (tillgängliggörande för allmänheten)

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

Lyckosamt år för designskyddet

Lyckosamt år för designskyddet Designåret 2005 bjöd på en hel del domstolsfall om design och vad passar väl bättre än att bjuda på en summerande artikel om dessa. Vill du redan innan du läst veta utfallet, så var det positivt för formgivarna.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 T 5767-13 KLAGANDE OCH MOTPART Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 103 84 Stockholm Ombud: Advokaterna JM och JS KLAGANDE

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén GÖTEBORGS UNIVERSITET FÖRSLAG Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén TJÄNSTLEDIGHETSPOLICY 1 Regelsystemet Rätten resp. möjligheten till tjänstledighet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:13 2007-05-22 Dnr C 22/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:13 2007-05-22 Dnr C 22/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:13 2007-05-22 Dnr C 22/06 KÄRANDE Konfekta AB, Larmgatan 40, 391 22 KALMAR Ombud: advokaterna J. O. och F. E., Advokatbyrån G. AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ SVARANDE Leaf Sverige

Läs mer