PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029"

Transkript

1 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr Till regeringen Justitiedepartementet Ny patentlag (SOU 2015:41) (Ju2015/3556/L3) Patentbesvärsrätten (PBR) lämnar följande yttrande över Patentlagsutredningens slutbetänkande Ny patentlag (SOU 2015:41). Efter ett par korta inledande kommentarer behandlar Patentbesvärsrätten ett antal sakliga förändringar som föreslås i betänkandet, nämligen frågan om ansökan som tillkommer genom utbrytning ur en patentansökan, avskaffande av grundhandlingsbegreppet och tydlighetsprövningen när beviljade patentkrav ändras. Härefter tar Patentbesvärsrätten upp ett antal frågor som identifierats med anledning av den genomgripande redaktionella och språkliga översynen av lagstiftningen. Dessa spörsmål behandlas i anslutning till den bestämmelse i den föreslagna patentlagen eller patentförordningen där frågan aktualiserats. Remissvaret följer betänkandets disposition. Inledande anmärkningar PBR ser positivt på den redaktionella och språkliga moderniseringen av patentlagen och patentförordningen som förslås i betänkandet. Utredningen förtjänar ett erkännande för det grundliga och genomgripande arbete som lagts ned och för den snabbhet med vilket det har bedrivits. Det är en grannlaga uppgift att språkligt och redaktionellt modernisera en så komplex och så många gånger av olika anledningar justerad lagstiftning utan att förlora delar på vägen eller råka föra in betydelseändringar där detta inte har varit avsikten. EE Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Box Karlavägen STOCKHOLM

2 2 Eftersom den nu gällande patentlagen (PL) har ett antal omfattande och innehållstäta bestämmelser har resultatet blivit att den föreslagna patentlagen brutits ner i mindre delar och sammanhängande paragrafer har splittrats upp. Samtidigt har centrala bestämmelser mönstrats ut och vissa centrala begrepp bytts ut, vilket fått följdverkningar i andra paragrafer. Exempelvis har den centralt placerade bestämmelsen i 20 tredje stycket PL (efter patentets meddelande får patentkraven inte ändras så att patentskyddets omfattning utvidgats) tagits bort och motsvarande bestämningar har införts i ett antal olika paragrafer. Grundhandlingsbegreppet föreslås bli borttaget, vilket om förslaget genomförs medför att andra begrepp kan behöva justeras för att relatera till ansökan på ingivningsdagen, vilket begrepp därigenom får en central betydelse. Det är viktigt att ändringar av detta slag slår igenom i alla sammanhang där de får relevans. Detta kan vara svårt att överblicka och det kommande lagstiftningsarbetet behöver lägga ner mycket kraft på detta. En fördel med att ha en centralt placerad bestämmelse med generell räckvidd är att den kan fånga upp oförutsedda situationer, vilket kan vara svårare om bestämmelsen i stället återfinns på flera olika ställen där den har mer omedelbar relevans. Patentbesvärsrätten är väl införstådd med detta vägval hos utredningen, men noterar att det kan medföra vissa nackdelar. PBR anser att den nya patentförordningen i vissa delar borde utformas mera komplett som ett stöd till den nya patentlagen, jämför hur artiklar (Articles) i EPC (the European Patent Convention) stöds av utförligare regler (Rules) och att de tillsammans bildar ett sammanhängande regelverk. I remissvaret föreslår PBR några områden där det är lämpligt att komplettera patentförordningen. Även i andra delar har ett behov av preciseringar identifierats, vilket kan ske antingen genom att förordningen kompletteras eller genom delegering till PRV att utfärda utfyllande myndighetsföreskrifter.

3 3 Delning och utbrytning (avsnitt 6.3) Utredningen föreslår att utbrytningsinstitutet ska avskaffas. Utbrytningsinstitutet kan användas då en sökande i beskrivning eller patentkrav lagt till något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Om tillägget kan utgöra en egen uppfinning kan sökanden med gällande regler bryta ut det tillagda materialet och lämna in en ny ansökan som då anses gjord vid den tidpunkt tillägget inkom. Oavsett om tillägget inlämnas före eller efter ansökans offentliggörande har uppfinnaren möjlighet att få patentskydd för den uppfinning som framgår av det tillagda materialet. Om utbrytningsinstitutet avskaffas blir det däremot inte möjligt att få patentskydd för tillagt material som ingår i en ansökan som blir eller är offentlig eftersom det genom offentliggörandet redan kommer att ingå i känd teknik, dvs. den ursprungligen ingivna ansökan kommer att bli ett hinder mot en ny ansökan som beskriver uppfinningen enligt tillägget. Även om utbrytningsinstitutet endast utnyttjas i ett fåtal fall per år, vilket omnämns av utredningen, så är det inte orimligt att en uppfinnare har möjlighet att få patentskydd för en uppfinning som inlämnas till patentverket på detta sätt. Mot bakgrund av det ovan anförda ifrågasätter Patentbesvärsrätten om det föreslagna avskaffandet är lämpligt, särskilt med hänsyn till små och medelstora näringsidkares intressen. Patentbesvärsrätten anser därför att utbrytningsinstitutet bör kvarstå. Ändring av en patentansökan (avsnitt 7.1) Utredningen föreslår att begreppet grundhandling utmönstras ur den svenska patenträtten. Ändringen tillgodoser de patentsökande som inte lämnat in en korrekt översättning på så sätt att de får möjlighet att löpande korrigera sin översättning av den ursprungligen ingivna ansökan. Några andra motiv till ändringen har inte framförts. Mot detta måste ställas tredje mans behov av att överblicka patentskyddets omfattning. Under hela ansökningstiden och även när ett patent har beviljats riskerar tredje man att sväva i osäkerhet om vad patentet

4 4 kan komma att skydda i de fall ansökan har översatts felaktigt om den när den gavs in var avfattad på ett ovanligt språk. Utredningen föreslår som en utväg ur denna situation att tredje man själv ska kunna göra en översättning av den ursprungliga ansökan. Men detta löser inte problemet med osäkerheten eftersom det inte finns någon garanti för att denna översättning slutligen kommer att bedömas vara den korrekta. Vid intresseavvägningen mellan patenthavarens intresse av smidighet i förfarandet och tredje mans intresse av att kunna göra en säker bedömning av patentskyddets omfattning är det mycket begärt att tredje man ska behöva på egen hand översätta de patent som är av intresse. På vissa områden kan det röra sig om ganska många. Till detta kommer att i de fall en översättning av en patentansökan getts in baseras handläggning och granskning på denna. Eventuella senare korrigeringar och - framför allt - tillägg kommer att innebära att den genomförda granskningen och bedömningen är gjorda på ett felaktigt underlag. Så länge handläggningen pågår kan PRV komplettera granskningen så att bedömningen görs på rätt underlag, men denna möjlighet upphör när ett patent beviljas. Även efter ett patents beviljande, exempelvis vid processer i allmän domstol, kommer problemet att kontrollera var stöd för ändringar finns att bli större, både för domstolen och för parterna om grundhandlingsbegreppet utgår. Det behövs därför tydliga regler för hur översättningar ska hanteras, särskilt med fokus på översättningar från icke vanliga språk. Dessa bör kunna inflyta i patentförordningen. Det bör också göras en fördjupad analys av de förutsättningar som i olika skeden ska gälla för korrigeringar av felöversättningar och särskilt under vilka förutsättningar som en översättning ska tillåtas kompletteras med sådant som fallit bort vid översättningen. Ur lagstiftningsteknisk synvinkel är förslaget också behäftat med vissa svagheter. Patentlagens nuvarande bestämmelse i 13 PL om att en ansökan om patent inte får ändras så att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagsdagen föreslås kvarstå oförändrad.

5 5 Någon ändring i lagtexten har således inte föreslagits utan den sakliga ändringen i det materiella rättsläget framträder genom att utredningen föreslår att ta bort de bestämmelser i patentkungörelsen som definierar begreppet grundhandling, vilket sätter ramen för de ändringar som får göras och fyller ut det som anges i patentlagen om vad som framgick av ansökan på ingivningsdagen. Att ge begreppet ansökan på ingivningsdagen en ny innebörd genom att ta bort en definition ur patentkungörelsen utan att detta tomrum fylls ut skapar osäkerhet om vad som egentligen gäller och är olämpligt. Hänvisningen till att göra på samma sätt som hos EPO är inte tillräcklig eftersom förfarandet vid EPO är omgärdat av ett antal regler, varför mer än en enkel hänvisning krävs. Om förslaget att slopa grundhandlingsbegreppet kvarstår behöver regelverket kompletteras med någon mekanism som skyddar tredje man mot konsekvenserna av den osäkerhet som kommer att råda i de speciella situationer där översättningar från ett ovanligt språk blir avgörande för att lägga fast patentskyddets omfattning. Regelverket behöver då också kompletteras med bestämmelser för att tydliggöra vilka handlingar som vid inlämning av avdelad ansökan ska utgöra motsvarighet till dagens grundhandling. Regelverket behöver förtydligas på samma sätt för fullföljda PCT-ansökningar (se 9 kap. 5 ). Upprätthållande av patent i ändrad lydelse efter invändning (avsnitt 7.2) Vad gäller tydlighetsprövning av ändrade patentkrav bör prövningen inte vara så långtgående som föreslås i 7 kap. 5. Beslutet G 3/14 från Stora besvärskammaren vid EPO (EBoA) ger vägledning för EPO:s del till i vilken utsträckning en tydlighetsprövning ska göras av ändrade patentkrav efter invändning. Beslutet innebär att om ändringen i sig själv introducerar en otydlighet ska kravets tydlighet utredas, men prövningen ska endast omfatta den otydlighet ändringen i sig ger upphov till. Samma regel bör gälla även för svenska förhållanden och ledning i det avseendet kan hämtas från Svea hovrätts domar i målen T och T där det framgår inom vilka ramar rätten vid patentbegränsning vid partiell ogiltighet bör göra en prövning av om ett omformulerat patentkrav uppfyller kravet på tydlighet. Lagtexten i 7 kap. 5 bör därför utformas så att praxis enligt beslut G3/14 vid EBoA och Svea hovrätts domar i T och T kommer till uttryck däri.

6 6 Förutsättningarna för patentbegränsning (avsnitt 7.3) Den tydlighetsprövning som ska göras av ett patentkrav vid patentbegränsning bör överensstämma med vad som anförts ovan. Patentbesvärsrätten lämnar följande synpunkter på enskilda bestämmelser i förslaget till patentlag och patentförordning. PATENTLAG Kap. 2 Patenterbara uppfinningar Patenterbarhetsvillkoren 2 kap. 8 och 15 - Industriell tillämpbarhet PBR anser att samma ordalydelse bör användas i båda paragraferna. I 8 kan texten kan tillämpas industriellt ersättas med industriellt tillämpbar och formuleras enligt följande: Patent beviljas bara på en uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och är industriellt tillämpbar. 2 kap Känd teknik PBR har inget att invända mot att begreppet känd teknik införs. Texten i 13 PL behöver justeras för att beskriva i vilken mån en tidigare inlämnad ansökan anses tillhöra känd teknik. Det bör tydligt framgå att i de fall där en tidigare ingiven svensk ansökan har blivit allmänt tillgänglig, dvs. tillhörde känd teknik redan på ingivningsdagen för den patentansökan som ska prövas, kan den användas vid bedömning av uppfinningshöjd. Den verkan en tidigare inlämnad ansökan som inte var offentlig på ingivningsdagen resp. var offentlig på ingivningsdagen har bör överensstämma med vad som anges i nuvarande 2 och 22 PL samt EPC artikel 54(3). Termen ansökningsdagen bör i bestämmelserna bytas mot termen ingivningsdagen, jämför 4 kap. 10.

7 7 Kap. 3 Ensamrätten 3 kap. 1 - Patentets skyddsomfång Om ritningarna, vilket föreslås i 4 kap. 2 (se nedan), anges i en separat punkt, bör texten kompletteras med att ledning får hämtas från beskrivning och ritning. Kap. 4 Patentansökan och meddelande av patent 4 kap. 2 - Ansökans innehåll Av 2 första stycket framgår att eventuella ritningar inte längre utgör en del av ansökans beskrivning utan utgör en egen separat del, se första stycket punkt 3. Detta skiljer sig från gällande patentlag. Denna utformning får konsekvenser vid hänvisning till beskrivningen i andra paragrafer, jämför exempelvis den föreslagna patentlagen 3 kap. 1, 4 kap. 2 och 26, 7 kap. 5 och 11. Bestämmelserna i patentlagen och patentförordningen behöver därför ses över och justeras. Det som nu anges i första stycket punkt 4 bör inte utgöra en separat punkt och kan lämpligen placeras i paragrafens andra stycke. Det påpekas att innehållet i första stycket punkt 5 delvis är det samma som i 3 kap. 1 i den föreslagna patentförordningen För att underlätta för läsaren kan punkterna i 2 första stycket lämpligen kastas om så att sammandraget behandlas i punkt 4. 4 kap. 4 - Beskrivningen Fjärde paragrafen lyder Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig och utförlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. I författningskommentaren anges att bestämmelsen brutits ut med artikel 83 EPC som förebild. Denna artikel avser dock Disclosure of the invention, dvs. en redogörelse av uppfinningen och är inte begränsad till ansökans beskrivningsdel ( the description ).

8 8 Bestämmelsen bör formuleras så att det framgår att det är ansökan, baserad på de delar som anges i 2 första stycket punkt 1-3, som ska innehålla en redogörelse för uppfinningen som är så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Jämför även artikel 78 EPC som upptar beskrivning och ritning som separata delar men att det sedan enligt artikel 83 är hela ansökan the patent application som ska möjliggöra fackmannens utövande av uppfinningen. Vidare noteras att de villkor som enligt artikel 83 EPC ska uppfyllas, nämligen att beskrivningen av uppfinningen ska vara sufficiently clear and complete, innebär att beskrivningen ska vara tydlig och fullständig. Begreppet utförlig bör därför ändras till fullständig. 4 kap. 6 - Patentkraven Enligt författningskommentaren har första meningen i paragrafen regel 43.1 EPC som förebild. Lydelsen skiljer sig dock från förslagets förebild som föreskriver att the claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention, dvs. att patentkrav ska definiera vad som söks skyddat genom uppgifter om uppfinningens tekniska särdrag. Den föreslagna lydelsen kan tolkas på annat sätt än det avsedda. En uppfinning kan definieras med hjälp av förutom tekniska särdrag även icketekniska särdrag (se Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition, 2013, I.A.1.4.3, Mixed inventions ). Någon bestämmelse om att tekniska särdrag ska ingå i patentkraven finns inte i nu gällande lag. Redan i 1 PL liksom i förslagets 1 kap. 1 anges att den som gjort en uppfinning kan efter ansökan beviljas (få) patent på uppfinningen. En uppfinning anses föreligga endast om den har teknisk karaktär och detta villkor ligger inneboende i begreppet uppfinning. Vid bedömning av om teknisk karaktär föreligger hos något som anges i ett patentkrav som innehåller både tekniska och icke-tekniska särdrag tas hänsyn endast till de i patentkravet angivna särdragen som bidrar till den tekniska karaktären. Vid senare bedöm-

9 9 ning av om nyhets- respektive uppfinningshöjdsvillkoret är uppfyllt beaktas endast sådana särdrag som bidrar till den tekniska karaktären. Frågan är om det finns behov av att införa en bestämmelse om att patentkraven ska innehålla tekniska särdrag när det redan ligger i uppfinningsbegreppet. Viktigare torde vara att ha en bestämmelse som säger att ett patentkrav ska innehålla de för den åsyftande verkan nödvändiga särdragen (Eller som det uttrycks i 12 patentbestämmelserna: Varje patentkrav skall ange de särdrag som är nödvändiga för att avsett resultat skall uppnås). Att det för detta krävs tekniska särdrag är självklart då det är en teknisk effekt som ska åstadkommas. I paragrafens andra mening föreskrivs att patentkraven ska vara klara och koncisa. I 4 samma kapitel anges med avseende på beskrivningen av uppfinningen att den ska vara tydlig. Frågan kan ställas varför termen klar ska användas för att ange de villkor patentkraven ska uppfylla medan termen tydlig anger de villkor beskrivningen ska uppfylla. Motsvarande engelska och tyska text i artikel 84 EPC är clear and concise respektive deutlich und knapp och i artikel 83 sufficiently clear and complete respektive deutlich und vollständig. Det är Patentbesvärsrättens uppfattning att termen tydlig bör användas för att beskriva hur uppfinningen ska anges i såväl krav som beskrivning. Av bestämmelsen bör således framgå att patentkrav ska ange de särdrag som är nödvändiga för att avsett resultat ska uppnås. De ska därutöver uppfylla villkoren att vara tydliga och koncisa och ha stöd i beskrivningen. 4 kap. 8 - Ansökans enhetlighet Bestämmelsen bör omformuleras så att den anger att patentansökan ska avse en enda uppfinning eller en grupp av uppfinningar som har ett sådant tekniskt samband att de inte kan anses omfatta av varandra oberoende uppfinningar. 4 kap. 9 - Delning Av paragrafen bör framgå att en avdelad ansökan bara får göras så länge som stamansökan (den ursprungliga ansökan) inte är slutligt avgjord.

10 10 Om grundhandlingsbegreppet avskaffas behöver tydliggöras vad som i en avdelad ansökans handlingar utgör motsvarighet till dagens grundhandling. Ingivningsdagen för en ansökan 4 kap. 10 Paragrafens sakliga innehåll är inte ändrat i förhållande till tidigare. Ingivningsdagen är dock ett centralt begrepp och får än större betydelse om grundhandlingsbegreppet utmönstras. I flera olika paragrafer refereras till tidpunkter som har rättsverkningar, t.ex. dagen före en patentansökan (2 kap.12 ), ansökningsdagen (2 kap.13 ) eller prioritetstidpunkt (6 kap.1 ). Innebörden av alla dessa regler är att knyta an till samma tidpunkt, dvs. en ansökans ingivningsdag, vilket bör klargöras genom att om möjligt använda det begreppet. 4 kap. 11 Paragrafen bör formuleras som följer: En ansökan som på sökandens begäran kommit till genom delning ska anses gjord samtidigt som den ursprungliga ansökan. Kap. 7 Invändnings- och begränsningsförfarandena 7 kap. 5 och 11 Bestämmelserna i 5 och i 11 första delen punkt 2 behöver justeras så att de förutsättningar som gäller för tydlighetsprövning av ändrade patentkrav enligt gällande praxis kommer till uttryck, se kommentarer till avsnitt 7.2 i betänkandet (Upprätthållande av patent i ändrad lydelse efter invändning). Även vad som sagts ovan under 4 kap. 6 bör beaktas. 7 kap. 7 Begäran om patentbegränsning Ordalydelsen i andra stycket andra meningen ger intryck av att tilläggsskydd skulle kunna patentbegränsas. Detta torde inte vara möjligt. Andra meningen bör därför tas bort från den föreslagna bestämmelsen. (Motsvarande ordalydelse i förslagets 8 kap. 1 är däremot adekvat.)

11 11 7 kap. 12 I andra meningen bör ordet gäller ersättas med orden får verkan. Kap. 8 Patentets upphörande och överföring 8 kap. 7 - Patentbegränsning vid partiell ogiltighet Texten i 7 punkt 1 bör justeras så att de förutsättningar som gäller för tydlighetsprövning av ändrade patentkrav enligt gällande praxis kommer till uttryck, se kommentarer till avsnitt 7.2 i betänkandet (Upprätthållande av patent i ändrad lydelse efter invändning). Även vad som sagts ovan under 4 kap. 6 bör beaktas. 8 kap Avstående från patent I första stycket andra meningen bör ordet gäller ersättas med orden får verkan. PATENTFÖRORDNING 3 kap. Patentansökan 3 kap. 6 - Beskrivningen I patentförordningen preciseras de villkor som ställs på ansökans olika delar. Vad gäller beskrivningen finns bara föreskrifterna i 1 och 6. Närmare bestämmelser om hur beskrivningen ska vara utformad saknas. Det noteras att de krav som ställs på ett sammandrags utformning, vilket inte får tillmätas någon särskild betydelse, är utförligare och tydligare än de krav som ställs på beskrivningen. När det gäller beskrivningens utformning anser PBR att patentförordningen behöver kompletteras. I regel 42(1)(c) EPC föreskrivs att beskrivningen ska innehålla en redogörelse av den uppfinning som söks skyddad på ett sätt som bidrar till att klargöra problemet, även om det inte uttryckligen betecknas så, och lösningen av detta och vidare en redogörelse av de (eventuella) tekniska/för-

12 12 delaktiga effekter som mot bakgrund av känd teknik särskilt uppnås med uppfinningen. Att beskrivningen uppfyller dessa villkor är av särskild vikt vid bedömning av uppfinningshöjd med den av EPO utvecklade s.k. problem/lösningsmetoden, vilken Sverige tillämpar sedan lång tid tillbaka. I metoden ingår som ett steg att knyta det problem uppfinningen avser att lösa till en lösning uttryckt i tekniska termer. De eventuella tekniska effekter som uppfinningen bidrar med ska kunna förstås. Varken nuvarande svensk lag och patentkungörelse eller förslaget innehåller något av de krav som ska ställas på en patentansökan i detta avseende, vilket är otillfredsställande. Patentbesvärsrätten anser därför att det bör övervägas att i patentförordningen föra in föreskrifter som i huvudsak motsvarar regel 42(1)(c) EPC. Regelverket skulle också vinna på att patentförordningen kompletteras med ett innehåll som motsvarar regel 42 1 (a), 1 (b), 1(d) och 1 (e) EPC. 3 kap Patentkrav 3 kap. 11 Bestämmelsen anger vad ett patentkrav ska innehålla och har som PBR har uppfattat det utformats med regel 43 EPC som förebild. Till skillnad från föreslagen lydelse framgår av regel 43 att med nödvändiga särdrag avses i det här sammanhanget sådana särdrag som tillhör känd teknik och som är nödvändiga (behövs) för att definiera uppfinningen. Dessutom ska ett patentkrav ange de särdrag vilka söks skyddade tillsammans med känd teknik. Av bestämmelsen bör således framgå följande. Ett patentkrav ska innehålla en benämning på uppfinningen, de tekniska särdrag som är nödvändiga för att definiera det patentsökta men som utgör del av känd teknik (ingress) och ett angivande av de särdrag som söks skyddade tillsammans med känd teknik (kännetecknande del).

13 13 3 kap. 12 Det uppfattas som att 3 kap. 12 andra stycket är tänkt att ha samma innebörd som nuvarande 15 patentkungörelsen men har formulerats så att det fått en annan innebörd. Texten behöver omformuleras så att det framgår att osjälvständigt patentkrav är sådant som definierar utföringsformer av ett överordnat patentkrav och innefattar samtliga bestämningar i detta patentkrav. 3 kap ny bestämmelse Utredningen föreslår ändrade regler för tillåtna kombinationer av självständiga patentkrav i en patentansökan. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i dag. Möjligheterna att beskriva en uppfinning i flera självständiga krav per kategori kommer enligt förslaget att inskränkas och endast tillåtas i de uppräknade fallen, vilka framgår av första stycket punkt 1-3. Detta skiljer sig från nuvarande regelverk som tillåter att en ansökan innehåller flera självständiga patentkrav per kategori. Någon motivering till ändringen ges inte. PBR ställer sig frågande till varför sökandens möjligheter att beskriva och skydda sin uppfinning i flera olika typer av utföringsformer ska begränsas på detta sätt. Bestämmelsen riskerar att skapa problem för många patentsökande och att leda till att mer komplicerade och svårgenomträngliga patentkrav kommer att skrivas för att ändå uppnå det skydd man vill erhålla. Patentbesvärsrätten anser att bestämmelsen inte bör införas i patentförordningen. Möjligen kan övervägas att i stället införa en bestämmelse som motsvarar regel 43 (5) EPC, nämligen att antal patentkrav ska vara rimligt med hänsyn till vad som söks skyddat. Den föreslagna bestämmelsen uppfattas ha tillkommit med regel 43(2) EPC som förebild. Om ändringen ändå skulle kvarstå påpekar Patentbesvärsrätten att formuleringarna i de uppräknade fallen behöver justeras för att spegla innehållet i regel 43(2). Bland annat är det föreslagna uttrycket besläktade produkter oklart. Termen interrelated products, som används i regel 43(2), avser produkter som har en särskild inbördes relation, t.ex. sändare mottagare, lås nyckel, dvs. föremål som interagerar med varandra och kan arbeta tillsammans.

14 14 Inter-related products kan även avse delsystem som ingår i ett system eller avse en mellanprodukt i förhållande till en slutprodukt. Detta synes inte helt stämma överens med det valda uttrycket besläktade produkter, vilket pekar på ett vidare tillämpningsområde. 3 kap. 14 Om oklarheten i patentlagens paragraf om enhetlighet kvarstår (4 kap. 8 ) behöver förordningen omformuleras så att det tydligt framgår att enhetlighetskravet gäller det patentsökta, dvs. patentkraven, jämför även regel 44(1) EPC. Oavsett detta borde texten i förtydligande syfte utformas i enlighet med regel 44 EPC och inriktas på det patentsökta. Exempelvis kan paragrafen inledas med Om i en ansökan patent söks på flera uppfinningar.. Vidare är det som ska bedömas vad varje uppfinning bidrar med utöver känd teknik. 3 kap Ändring av en patentansökan Genom att 19 patentförordningen hänvisar till 4 kap. 4 patentlagen och säger att ändringar får göras om de är nödvändiga för att uppfylla kraven i den bestämmelsen öppnas dörren för väsentligt större ändringar i en redan ingiven patentansökan än vad som är fallet både hos EPO och i nuvarande svensk handläggningspraxis. Genom att uttryckligen tillåta sökanden att i beskrivningen rätta till brister genom att komplettera med information som möjliggör för fackmannen att utöva uppfinningen kan patenterbarhetsprövningen komma att omfatta ny information. I bestämmelsen anges visserligen att ändringarna inte får innebära att det framstår som om patentkraven omfattar något annat än det som har motsvarighet i ansökan på ingivningsdagen men lämnar öppet för ändringar av beskrivningen. Artikel 123(2) EPC föreskriver att en patentansökan eller patent inte får ändras på sådant sätt att den kommer att innehålla något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Vid EPO gäller att en ansökan redan på ingivningsdagen måste innehålla en så tydlig beskrivning att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen.

15 15 Utgångspunkten bör vara att vid bedömning av vilka ändringar som är tillåtna att göra i en ansökan eller i ett patent ska Sverige följa samma regler och praxis som EPO. 19 patentförordningen bör därför utformas så att den stämmer överens med innehållet i artikel 123 (2) EPC. I 17 fjärde raden bör eller ersättas med och. 7 kap. Internationella ansökningar 7 kap. 7 När det gäller utredningens förslag till reglering av diariet över internationella patentansökningar kan det ifrågasättas om den föreslagna regleringen står i full överensstämmelse med Sveriges konventionsåtagande i förhållande till PCT. Om diariet blir offentligt förefaller det tveksamt om PRV som PCT-myndighet i så fall uppfyller sitt åtagande enligt artikel 30, att endast dela med sig av sådana uppgifter som anges i punkt (2)(b). Detta yttrande har beslutats av Patentbesvärsrättens ordförande Peter Strömberg. I den slutliga handläggningen har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn och Heléne Eliasson, föredragande. Peter Strömberg Heléne Eliasson

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:56

Regeringens proposition 2006/07:56 Regeringens proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 13-062 2013-11-22 Till regeringen Justitiedepartementet SOU 2013:35 En ny lag om personnamn (Ju2013/4023/L2) Patentbesvärsrätten (PBR), som har anmodats att yttra sig

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Patentkungörelsen (1967:838)

Patentkungörelsen (1967:838) Patentkungörelsen (1967:838) SFS nr: 1967:838 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1991:1331 Ändrad: t.o.m. SFS 2015:522 Övrig text: Ändringsregister: SFSR

Läs mer

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Patent i EU-domstolen och PBR under 2013 Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Court of Justice of the European Union, C-274/11 and C 295/11 Spain and Italy v Council, 16 april

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 11-071 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 september 2014 Klagande LJ Ombud: Peter Jacobsson Bergenstråhle & Lindvall AB Box 17704, 118 93 Stockholm SAKEN Patent på "Förfarande

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (19) Mål nr 10-252 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2013 PARTER Klagande SWEP International AB, 556287-5392 Box 105, 261 22 Landskrona Ombud: Martin Ekenberg Ström & Gulliksson

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-059 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 Klagande ME Ombud: Leif Gustafsson CEGUMARK AB, Box 53047, 400 14 Göteborg SAKEN Patent på Informationssorteringssystem

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Patent- och registreringsverkets författningssamling

Patent- och registreringsverkets författningssamling Patent- och registreringsverkets författningssamling ISSN 0347 500X Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser; beslutade

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 10-110 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 september 2013 PARTER Klagande Scania CV AB, 556084-0976 151 87 Södertälje Ombud: Douglas Elliot Scania CV AB, Patentavdelningen

Läs mer

Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD

Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD Praktiska aspekter vid bedömningen av UPPFINNINGSHÖJD Eftermiddagsseminarium om patenträtt den 5 november 2014 arrangör: IMK Uppfinningshöjd 2 patentlagen: Patent meddelas endast på en uppfinning som är

Läs mer

Regeringens proposition 1982/83:67

Regeringens proposition 1982/83:67 Prop. 1982/83:67 Regeringens proposition 1982/83:67 om ändring i patentlagen (1967:837) m. m.; beslutad den 11 november 1982. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny lag om personnamn Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 13-067 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 september 2015 PARTER Klagande TTS Port Equipment AB Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg Ombud: Leif Gustafsson, Cegumark AB, Box 53047,

Läs mer

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Docent Bengt Domeij, KTH (professor på Juridiska institutionen, Uppsala universitet från 1 april 2010) Patentmål i PBR Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RV (Dnr 001-1076/2009) Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på remissen Moderna hyreslagar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-03 Närvarande: F.d. justitieråden Johan Munck och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Patientlag Enligt en lagrådsremiss den 23 januari

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2015-09-18 Dnr: AD 411-2015/1168 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM claes.almberg@regeringskansliet.se Betänkandet Ny patentlag SOU 2015:41 (Ju2015/3556/L3)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Ur svensk rättspraxis

Ur svensk rättspraxis Ur svensk rättspraxis 409 Ur svensk rättspraxis 10. Patenträtt. Intrång. Ekvivalenstolkning. Ett patent på en robot för automatisk mjölkning av frigående kor innehöll särdraget därest en förutbestämd tid

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Sammanfattning Hovrätten inriktar sig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Tydlig prisuppgift vid taxiresor Enligt

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (14) Mål nr 12-161 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 november 2015 Klagande Caterpillar Trimble Control Technologies LLC 5475 Kellenburger Road, 45424-1099 Dayton, Ohio, USA Ombud:

Läs mer

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Årets patenträttsliga händelser 2015

Årets patenträttsliga händelser 2015 Årets patenträttsliga händelser 2015 IMK 2015 - ÅRETS VIKTIGASTE IMMATERIALRÄTTSLIGA HÄNDELSER ADVOKAT WENDELA HÅRDEMARK SANDART&PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB Statistik Stockholms tingsrätt: Inkomna: 25 mål

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 2411-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART AM Ombud: TE SAKEN Företrädaransvar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt,

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 11012-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-13 i mål nr M 4375-13, se bilaga

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vissa frågor om Försvarsmaktens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Enligt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-10-21 266 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Patent- och registreringsverket Box 5055 10242 Stockholm MOTPART ME Data Isle of Man Great Britain SAKEN Alternativt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa Lunds Universitet Institutionen för Juridik Examensarbete 20 p, vt 2000 Handledare: Carl Michael Quitzow Författare: Anna-Karin

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Interimistiska beslut vid överprövning

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 12-082 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 september 2015 PARTER Klagande Envac AB, 556611-5555 Fleminggatan 7, 3 tr, 112 26 Stockholm Ombud: Gunnar Kyhlberg Aros Patent AB,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 september 2005 B 2493-03 KLAGANDE SET Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6) YTTRANDE 2015-11-20 Dnr: 2015/1557 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: nils.sjoblom@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patentlagen (1967:837); SFS 2014:289 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om patentlagen

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem YTTRANDE Diarienr AD 578/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-30 1 (9) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28. Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28. Omställningsstöd för riksdagsledamöter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Omställningsstöd för riksdagsledamöter Riksdagens

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en Patenträ)srådet Anders Brinkman Patentbesvärsrä)en www.pbr.se 1 1 stycket patentlagen Den som har gjort en uppfinning, som kan?llgodogöras industriellt

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 14-131 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 oktober 2015 Klagande YCB SAKEN Patent på "Rekylvattenpump för rör "brunn" (Djup)" ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:192

Regeringens proposition 2009/10:192 Regeringens proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Prop. 2009/10:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö

DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2007-05-29 meddelad i Växjö Mål nr M 2297-06 Rotel 10 Sid 1 (8) KLAGANDE Saab AB, 581 88 LINKÖPING Ombud: Advokat MB, Alrutz' Advokatbyrå AB, Box 7493, 103 92 STOCKHOLM MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Kör- och vilotid vid internationell

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer