Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux"

Transkript

1 Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux HÖSTTERMINEN 2014 Komvux från a ö

2 VÄLKOMMEN till Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan bildar tillsammans en resultatenhet. Inom Elsa Brändströms skolas lokaler på S:t Larsgatan 46 finns följande utbildningar Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning, läs-, skriv- och matematikstudio samt baskurs i svenska och matematik Gymnasial vuxenutbildning samt naturvetenskapligt basår Utbildning inom vård och omsorg (BirgittaVux). Genom god samverkan mellan alla på skolan, studerande såväl som personal, hoppas vi kunna arbeta i en anda av trivsel och gemenskap, som gör att du känner dig hemma på skolan. Vi önskar dig lycka till och en lärorik och meningsfull utbildningstid! Mål för Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola/birgittavux utgör ett centrum för vuxenutbildning. Vår profession och kompetens är en garanti för att läroplanens målsättningar för vuxenutbildning uppfylls. Den kommunala vuxenutbildningen skall, med deltagarnas tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt, fördjupa och utveckla deltagarnas tidigare kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet. Utbildningen skall främja elevernas personliga utveckling och ge dem möjligheter att ta ansvar för sina studier. Vår grundsyn är att varje människa är aktivt skapande och har ett naturligt behov av att samverka med andra. Vår arbetsmiljö skall präglas av öppenhet, generositet och positivt tänkande. Vi arbetar enligt de nationella styrdokumenten: Läroplan för de frivilliga skolformerna Skolverkets kursplaner och betygskriterier Skolans värdegrund: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla deltagare. Elsa Brändströms skola/birgittavux tar avstånd från alla yttringar av främlingsfientlighet, rasism och kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna.

3 Adress S:t Larsgatan 46, Linköping Telefonnummer receptionen Fax nr Hemsida Reception Ellinor Aspenström Elevadministration Marie Hjärtström, SFI Elevadministration Annika Nilsson, gr/gy/omvårdn Prövningar Heléne Olsson Praktikplanerare (APL): BirgittaVux Maria Karlsson STUDIEVÄGLEDNING & KURATOR Gunilla Gerdin säkrast Roger Karlsson säkrast MaiBritt Wahlquist, Vård o omsorg säkrast Kurator Sara Johansson (alla kursdeltagare) säkrast SKOLLEDNING Enhetschef Kent Hartman / Rektor grundl utbildning, Maria Danielsson gymnasial utbildning o BirgittaVux Rektor SFI Ola Nilsson / BIBLIOTEK Bibliotekarie Lena Dunér Assistent Heléne Olsson Biblioteket öppet må, ti, to , on , fr VAKTMÄSTERI Vidoja Cvijetic Stefan Carlsson E-postadresser till all personal är ex

4 ANSÖKAN TILL NÄSTA TERMIN Fortsatta studier på Elsa Brändströms skola nästa termin söks via webben. Information om detta kommer ges i god tid före ansökningstidens utgång i november. OBS! Ny ansökan görs varje termin. ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET Sista ansökningsdag till högskola och universitet vt-15 är 15 oktober. Du kan komplettera med betyg t o m 1 december. Ansökan görs på Om du ska ha ditt betyg före 1 december måst du prata med läraren i början av terminen för att komma överens om tidigare prov. APL APL= Arbetsplatsförlagd lärande ingår i vissa karaktärsämneskurser på BirgittaVux. APLplatserna anskaffas genom skolans praktikplanerare Maria Karlsson, tfn Under APU följer Du personalens arbetsschema, vilket innebär att Du har oregelbundna arbetstider och viss helgtjänstgöring. BETYG Du får betyg efter varje avslutad fullföljd kurs. Betygen uttrycker i vilken grad du uppnått de kunskaper som anges i kursplanens mål och anges i skalan A-F. Skolverket har angivit kunskapskrav samt betygskriterier för varje kurs. Du kan ta del av kursplaner/ämnesplaner och betygskriterier på skolans hemsida samt på skolverkets hemsida Läraren i varje kurs informerar både muntligt och skriftligt vid kursstarten, men också under pågående kurs om innehållet i kursplanen och betygskriterierna. Betygsdokument Det finns olika typer av betygsdokument, utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument och slutbetyg Utdrag ur betygskatalog I utdraget anges betyg i avslutade kurser. Du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med. Slutbetyg/Gymnasieexamen Slutbetyg kan till och med juni 2015 utfärdas enligt gamla bestämmelser för dig som redan har betyg i det äldre systemet. För dig som påbörjar dina studier nu gäller gymnasieexamen. Kontakta SYV för att få veta vad som gäller för dig. Betygsutskrift OBS! När du vill ha ditt betyg utskrivet anhåller du om detta på särskild blankett som finns på Fronter eller kan hämtas i receptionen. Detta gäller både för utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument och slutbetyg. Kontakta SYV för slutbetyg.

5 BIBLIOTEK Vårt nya, fina bibliotek finns på plan 2 i B-huset. Du är välkommen dit för att studera, få hjälp med informationssökning, låna böcker, använda datorerna, läsa tidskrifter och dagstidningar mm. Biblioteket är öppet må, ti, to; , on , fr; Mer information finner du på bibliotekets egen hemsida. De studie/dataplatser som finns i biblioteket är i första hand avsedda för elever som gör skolarbeten. BRANDSKYDD Skolan är utrustad med brandlarm. I samtliga rum och korridorer finns planer uppsatta med uppgifter om närmaste utrymningsväg och uppsamlingsplats. Ta del av dessa! Brandövning kommer att anordnas under terminen. Följ lärarnas instruktioner vid ev. utrymning. BYTE AV KURS Byte av kurs får endast ske efter medgivande av studievägledarna eller rektor. DYSLEXI/LÄS OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSKALKYLI/MATEMATIKSVÅRIGHETER I studion VUX kan du få hjälp med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studion VUX finns i sal A 303 plan 3. Kontakta Catharina Ekman eller Kerstin Sagström, tfn Om du har matematiksvårigheter/dyskalkyli kan du få hjälp i dyskalkyliundervisningen. Kontakta vägledarna eller lärare Malin Hällgren FRONTER Skolans webbplattform som används i undervisningen. AnvändarID samt lösenord kan hämtas hos Annika Nilsson, plan3, på skolans biblioteket eller i receptionen. Informationstillfällen anordnas vid flera tillfällen, kolla i receptionen. FRÅNVARO Uteblir du från terminens första lektionstillfälle utan att meddela skolan stryks du från kursen. Om du påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen (7kap 1 Förordning om vuxenutbildning) Ledighet I första hand pratar du med din lärare om ev. ledighet. Om det gäller en längre ledighet ska du vända dig till rektor för ansökan om ledighet. Sjukdom Studiestöd får behållas vid egen sjukdom och vård av sjukt barn under förutsättning att Försäkringskassan och CSN godkänt det. Vid egen sjukdom ska du anmäla det till Försäkringskassan första frånvarodagen på tfn eller via mail Vid vård av sjukt barn ska du anmäla det till CSN på tfn eller via mail

6 För sjukskrivning eller vård av barn mer än en vecka krävs läkarintyg OBS! Du måste alltid kontakta skolan vid längre sjukskrivning än 1 vecka och visa läkarintyg. Du riskerar annars att förlora din kursplats och därmed ditt studiestöd. Du som har anställning och har löneförmåner under kurstiden måste dessutom sjuk- och friskanmäla Dig hos Din arbetsgivare, annars förlorar Du Din sjukpenning. FÖRSÄKRING Linköpings kommun tecknar en Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever barn, ungdom och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Denna försäkring gäller för elever i kommunal vuxenutbildning under verksamhetstid (schemalagd tid). Vid försäkringsskada tar du kontakt med kurator Sara johansson, FÖRTROENDEMAN I varje grupp utses en förtroendeman som representerar gruppen vid samtal med och information från skolledningen och elevkåren. Detta uppdrag är mycket viktigt för deltagarnas inflytande. HEMARBETE Hemarbete utgör en viktig del av arbetssättet inom Komvux. Det är en förutsättning för att den studerande skall få de kunskaper som kursen syftar till. Hemarbetet har till syfte dels att befästa vissa kunskaper och färdigheter, dels att ge tillfälle till en självständig genomgång och summering av vad som behandlats under lektionstid. Hemarbetet får då karaktären av en fortsättning av ett under lektionstid påbörjat arbete. Genom hemarbete och kursdeltagarnas egna studier kan också en del avsnitt som inte kräver lärarhandledning klaras av. HUSDJUR Husdjur får inte medföras till skolans lokaler av hänsyn till allergiker. INDIVIDUELL STUDIEPLAN Du ska ha en individuell studieplan som omfattar hela din studietid. Du upprättar den tillsammans med SYV. Det är viktigt för att du ska få en bra planering av dina studier och nå ditt mål. INFLYTANDE OCH ANSVAR De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar omfattar alla deltagare. Enligt de nationella målen för elevinflytande är deltagarnas ansvar för att planera och genomföra studierna samt att utöva inflytande på såväl innehåll som former viktiga principer i utbildningen. Det är skolans mål att alla ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Skolan skall sträva mot att de studerande: Tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, Aktivt utövar inflytande över sin utbildning, Utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, Utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv och stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Alla som arbetar i skolan skall: Gemensamt med de studerande ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Läraren skall:

7 Utgå från att de studerande kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan, Se till att alla, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, Uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, Planera undervisningen tillsammans med de studerande, Pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med de studerande utvärdera undervisningen. KURATOR Kurator hjälper dig om du har sociala, personliga eller ekonomiska problem. Ring kurator för att boka tid eller boka tid i receptionen. KURSPLANER Vi följer skolverkets kursplaner och betygskriterier. De finns länkade på vår hemsida LEDIGHET Se under rubriken Frånvaro. LOKALER Undervisningen äger rum i A-huset. Receptionen, SYV, kurator finns på entréplanet i E-huset. Lärarnas arbetsrum finns i B- och E-huset. LÄROMEDEL Du köper själv dina böcker och övrigt kursmaterial. Vilka böcker du skall ha framgår av den läromedelsförteckning som du fick tillsammans med kallelsen. Läromedlen finns att köpa på Akademibokhandeln, Nygatan 20, studerande erhåller studeranderabatt samt Adlibris och Bokus på nätet LÄROPLAN Elsa Brändströms skola anordnar kommunal vuxenutbildning enligt särskild läroplan för vuxenutbildningen. Den finns som en länk på vår hemsida LÄROTEK Till Läroteket kan du gå för att studera tillsammans med dina kurskamrater eller för att få hjälp av de lärare som finns där vissa tider. Läroteket finns i sal A 304. Information om tider finns anslagna på flera ställen i skolan samt på vår hemsida LÄS OCH UPPEHÅLLSRUM Läs och uppehållsrum finns dels på plan 1 och dels i korridorerna i form av glasade mindre rum. MOBILTELEFONER Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. PLANERING AV KURS I varje kurs fastställer läraren och de studerande tillsammans utifrån de nationella kursplanerna en kursplanering som ligger till grund för terminens studier. Av kursplaneringen framgår vilka moment som kommer att behandlas vid varje lektionstillfälle. Detta ger dig möjlighet att noggrant förbereda dig inför lektionerna. Vidare framgår när redovisning och prov äger rum. Om du läser flera kurser, bör du göra en egen planering,

8 eftersom prov och redovisningar kan ligga mycket tätt under vissa delar av terminen. De nationella kursplanerna med betygskriterier finns på skolverkets hemsida PROV Provschema diskuteras och planeras i samtliga kurser vid kursstart då läraren och kursdeltagarna gemensamt fastställer planeringen för respektive kurs. Prov och examination i olika former är en naturlig del av arbetet inom vuxenutbildningen. Om du av någon anledning t ex sjukdom eller vård av sjukt barn inte kan delta i de prov som ingår enligt kursplaneringen är det viktigt att du diskuterar dina fortsatta studier med din lärare. I vissa ämnen deltar skolan i nationella prov. Detta rekommenderas i Vuxenutbildningsförordningen kap Lärarna bör inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå använda nationella prov. PRÖVNING Den som vill ha betyg från Komvux har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får förekomma vid Elsa Brändströms skola. Prövning kan endast göras i kurs som anordnas av skolan. För elever inskrivna vid Elsa Brändströms skola och som har deltagit i kurs och erhållit betyget Icke Godkänt eller F är prövningen kostnadsfri. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor vid varje prövningstillfälle och kurs. Prövning genomförs oftast både skriftligt och muntligt. För information om prövningsperioder och anmälan se vår hemsida RÖKNING Rökning inomhus och på skolgården är absolut förbjuden. Rökning är endast tillåten på särskild plats i utkanten av skolans område. SJUKDOM Se under rubriken frånvaro. STUDIEAVBROTT Om du önskar avbryta studierna under pågående kurs bör du ta kontakt med studievägledarna för att diskutera möjligheten att senare återuppta studierna, återkrav av studiestöd osv. Du skall också anmäla studieavbrott skriftligt till receptionen. Skolan vill veta varför du avbryter studierna för vårt arbete med kvalitet och utveckling. OBS! Meddela alltid avbrott till CSN om du har studiestöd! Detta är viktigt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.

9 STUDIEEKONOMI Studiemedel beräknas per vecka och lämnas för den tid du studerar. Du får inte studiemedel under sommarlov och jullov. Skolor i Sverige lämnar uppgift till CSN om kurstider, som ligger till grund för veckoberäkningen av studiemedel. Du har rätt till studiemedel för varje hel kalendervecka som du deltar i utbildning. Om du studerar i kommunal vuxenutbildning bestäms studietakten utifrån hur många gymnasiepoäng eller studiestödspoäng du läser i genomsnitt per vecka. I tabellen ser du vad som krävs för studiemedel på heltid eller för studietakt på 75 och 50 procent. Studietakt Poäng per vecka 100 % % % Höstterminen 2014 på Elsa Brändströms skola/birgittavux har 19 veckor, alltså behövs minst 380 poäng för heltidsstudier. Du bestämmer själv det antal veckor som du vill ha studiemedel. Du kan bara få ett visst antal veckor med studiemedel per utbildningsnivå. Genom att söka studiemedel för färre veckor per termin än vad du har rätt till så kan du kanske spara veckor för framtida studier. Vid frågor om studieekonomi skall du i första hand vända dig till CSN tfn Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida och där finns all information om studiemedel Du kan vända dig till kurator om du har problem med din studieekonomi. Ha din personliga kod till CSN med dig! Efter att du beviljats studiemedel ska du vid terminsstart fylla i studieförsäkran på CSNs hemsida samt registrera dig i receptionen. OBS! Meddela alltid avbrott till CSN om du har studiestöd! Detta är viktigt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig. STUDIEINTYG Expeditionen skriver vid behov ut studieintyg, dvs ett intyg på att du studerar/har studerat vid Komvux. STUDIERÅD Några råd till dig som börjar studera som vuxen Var närvarande på lektionerna! Planera hemarbetet! Läs gärna lite åt gången, men läs ofta! Repetera! Fråga lärare och kurskamrater!

10 STUDIEVÄGLEDNING Studievägledarna hjälper dig med en övergripande planering av dina studier. De informerar om framtida studie- och yrkesval. Boka tid hos studievägledarna för vägledning! Om du får svårigheter med studierna ska du besöka studievägledarna för att diskutera vad som kan göras för att förbättra för dig. Varje lärare lämnar råd och anvisningar beträffande studierna inom det egna ämnet. STÖDUNDERVISNING Se även Lärotek. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du få hjälp i Studion VUX som finns på plan 3, sal 303. Kontakta Catharina Ekman eller Kerstin Sagström, tfn Om du har matematiksvårigheter kan du få hjälp i skolans dyskalkyliundervisning. Kontakta vägledarna el lärare Malin Hällgren tfn Tala med din lärare om du får problem med att följa undervisningen. Det finns möjlighet att få stödundervisning. TERMINSTID HT 2014 Elsa Brändströms skola och BirgittaVux (utom SFI): Vecka 44 ges inga lärarledda lektioner. UTVÄRDERING Skolans verksamhet utvärderas av Bildningsnämnden och av oss själva genom enkäter och samtal. Det är av stor vikt för den fortsatta planeringen och ger deltagarna möjligheter att påverka. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag! Kontakta rektorerna, lärarna eller studievägledarna! VÅRD AV BARN Se under rubriken frånvaro ÄMNESKONFERENS I varje ämne hålls ämneskonferens som behandlar frågor om planering och uppföljning av utbildningen, pedagogiska frågor av allmän karaktär och arbetsmiljöfrågor. I konferensen ingår samtliga i ämnet undervisande lärare och skolledning. ÖVRIGT Skolan är tacksam för deltagarnas synpunkter på verksamheten. Kom gärna med synpunkter, förslag och idéer!

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Viva komvux guiden våren 2015

Viva komvux guiden våren 2015 Viva komvux guiden våren 2015 Välkommen till Viva komvux våren 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna 1. Fyll i ditt personnummer och lösenord om du redan har ett studerandekonto. Om du inte

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer