PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret

2 Kontakt

3 Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen Hällefors Tfn Fax: Skolans hemsida: Rektor Expedition SYV Kurator Skolsköterska Elevboende Elevrestaurang Silvergrytan Vaktmästare Förvaltningschef Förvaltningssekr Hällefors kommun Växel

4

5 Allmänt om Pihlskolan Grundsyn Utbildningen på Pihlskolan utgör en del i ett livslångt lärande. Utbildningen skall präglas av insikten om alla människors lika värde, ett demokratiskt synsätt, ekologisk hänsyn och att kulturen ges ett betydande utrymme. Arbetssätt Verksamheten har ett arbetssätt, som syftar till att: Utveckla elevens förmåga att lösa problem. Utveckla elevens förmåga att själv styra inlärningen. Utveckla elevens förmåga att arbeta i grupp. Utveckla elevens självkännedom. Skapa beredskap för morgondagens samhälle.

6 Elevinflytande Pihlskolan tillsammans med övriga skolor inom bildningsförvaltningen har beslut om att elevinflytande är ett område som ska prioriteras. Pihlskolan har beslutat att samtliga ska känna till deras rätt till inflytande över undervisning och arbetsmiljö samt att eleverna kan utöva inflytande över undervisning och arbetsmiljö. Som elev på Pihlskolan har Du möjlighet att påverka på flera olika sätt. I samband med kursstart utformar läraren tillsammans med Dig och övriga kurskamrater en arbetsplan för kursen. Utgångspunkten för detta arbete är den nationella eller lokala kursplanen. Arbetsplanen omfattar de mål som skall uppnås, stoffval och upplägg av undervisning/arbets-metod samt hur dessa bidrar till att nå målen. Arbetsplanen anger också vilka kunskaper som skall ha utvecklats för att erhålla ett visst betyg. Efter cirka halva kursen kommer Din lärare att tala om för Dig hur han/hon bedömer att du utvecklats och i samband med att kursen avslutas kommer Din lärare att genomföra ett muntligt betygssamtal med Dig. Därefter utvärderar Du och Dina kamrater kursen. En gång i veckan är det schemalagt gemensam klassrådstid då klass och klassföreståndare träffas för att ta upp frågor kring den allmänna studiesituationen eller för att delge varandra information. Några klasser har även valt att skriftligt dokumentera vad som tas upp. Vid ett par tillfällen per läsår kommer Du även att gå igenom Din individuella studieplan tillsammans med Din klassföreståndare. På Pihlskolan finns även ett elevråd som är sammansatt av representanter från skolans samtliga klasser (1 ordinarie/1 suppleant per klass). Styrelse väljs under december månad för ett år framåt. Elevrådet organiserar olika kommittéer utifrån elevernas intresse, t ex sport-, student-, LAN-, fest- och trivselkommitté. En kontaktperson från lärargruppen finns knuten till elevrådet. För samråd och gemensamma diskussioner mellan elevråd, rektor och personal finns även skolkonferensen, vilken äger rum en gång per termin. Vi på Pihlskolan vill att Du tillsammans med övrig personal är med och utformar Din utbildning och det är därför viktigt att även Du gör Din röst hörd.

7 Utvecklingssamtal Skolans policy är att både Du som gymnasieelev och vårdnadshavare är naturliga samtalspartners vid utvecklingssamtal och övriga kontakter med skolan. När Du har fyllt 18 år får du själv ta ställning till om vårdnadshavare ska vara med. Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin. Utvecklingssamtalet syftar till att ge Dig och vårdnadshavare en samlad information om Din kunskapsutveckling och studiesituation. Utvecklingssamtalet genomförs tillsammans med klassföreståndaren och med den individuella studieplanen som grund. Dina studieresultat i varje enskilt ämne ansvarar undervisande lärare för att informera Dig om. Hjälp i undervisningen När det uppstår problem i skolan måste alla hjälpas åt att lösa dem. I första hand försöker vi tala med varandra och därigenom skapa en förtroendefull anda i skolan. Först och främst skall Du tala med Din klassföreståndare om det är något problem. Ibland blir det särskilda svårigheter för någon elev i skolan, då försöker vi diskutera problemen tillsammans med elev och föräldrar. Elevhälsokonferensen som består av klassföreståndare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, studievägledare samt rektorer är då beredda att föreslå olika hjälpåtgärder i samarbete med elev och föräldrar. På tisdagar kl ges möjlighet att få studiehandledning i Silverkoppen. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare finns tillhands bredvid elevcafeterian Silverkoppen om Du behöver hjälp med exempelvis; studieplanering, studiefinansiering, vidareutbildningar eller yrkesvägledning. Kan även nås på tel

8 Studiemedel Studiehjälp får Du som är mellan 16 och 20 år och som går på gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen. Man får studiehjälp för den period under läsåret som man studerar på heltid. Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidrag utgår oavsett Dina föräldrars ekonomi. Studiebidraget är lika stort som det allmänna barnbidraget. Studiebidraget administreras av skolan. Extra tillägg kan Du få om Du och Dina föräldrar har låg inkomst. Extra tillägg måste Du ansöka om på en särskild blankett. Inackorderingstillägg ansöker Du om hos din hemkommun i de fall då; utbildningen inte finns på hemorten, restiden är mer än 3 tim eller om de finns andra särskilda skäl. För dig som är över 20 år kan vår studie- och yrkesvägledare informera om vilka finansieringsmöjligheter som finns för vuxenstuderande. Mer information finns på Försäkring Samtliga elever på Pihlskolan är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Du får senare ett särskilt försäkringsbrev. Där står det bl.a. att den gäller under skoldagen, under färd till och från skolan samt vid studiebesök och APU - arbetsplatsförlagd utbildning utanför skolan. För gymnasieelever omfattar försäkringen även fritid samt ferier. När någon skada har inträffat, finns blankett för anmälan till försäkringsbolaget på expeditionen. Försäkringen gäller endast olycksfall, då personskada inträffat. När det gäller skador på egendom, fastighet o.s.v. hänvisas till egna privata försäkringar. Busskort Alla elever i gymnasieskolan födda 1994 eller senare får ett busskort inom Örebro län. Busskortet gäller under skoltid. Förlorat busskort ersätts inte, men ett nytt kan erhållas mot en avgift på 100 kr, kontakta expeditionen. Fritidskort finns att köpa hos Länstrafiken, information finns på

9 Läromedel Som elev på gymnasiet får Du låna böcker av skolan, vilket görs hos skolbibliotekarien på biblioteket. Du ansvarar själv för de läroböcker som Du lånat och borttappade böcker måste Du ersätta. Till lektionerna behöver Du ha med Dig penna, suddgummi, linjal, kollegieblock och pärm. Detta bekostas av Dig själv. För matematikstudier får Du låna en gymnasieräknare mot en depositionsavgift. Elever på Komvux köper själv sina läromedel. Elev som studerar på komvux och som är under 20 år har samma villkor som elever på gymnasiet. Lunch Är Du heltidsstuderande och född 1994 eller senare får Du skollunch i elevrestaurangen mellan kl

10 Sjukdom och frånvaro Din vårdnadshavare skall ringa till klassföreståndaren och meddela skälet till att Du inte kan komma till skolan. Ring skolans expedition tel om klassföreståndaren inte är anträffbar. När Du har varit frånvarande från en lektion skall Du ta kontakt med läraren för att få information om hur Du kan ta igen det Du har missat. Undervisande lärare rapporterar all frånvaro via dataprogrammet Skola24. Klassföreståndaren tar kontakt med Dig och vårdnadshavaren vid: ogiltig frånvaro ströfrånvaro frånvaro mer än en vecka Du erbjuds kontakt med skolsköterskan/kurator. Vid fortsatt sjukdom och ogiltig frånvaro Klassföreståndaren kontaktar Dig och din vårdnadshavare igen för att diskutera din frånvaro och hur Du skall klara dina studier. Klassföreståndaren dokumenterar alla kontakter som tagits angående frånvaron. Skolan rapporterar till CSN varje månad om Du varit frånvarande. Rapporten är ett underlag för beslut om utbetalning av studiestödet. Indraget studiebidrag kan medföra andra ekonomiska konsekvenser ex. indraget inackorderingsbidrag. Vid upprepad frånvaro anmäler klassföreståndaren ärendet till elevhälsoteamet för vidare handläggning. Skolan kallar Dig och Dina föräldrar till en elevvårdskonferens och upprättar en handlingsplan hur Din skolgång skall fungera. Uppföljning sker enligt handlingsplanen av klassföreståndaren. Vid upprepad sjukfrånvaro begär elevhälsoteamet in läkarintyg. Länktips: Studiebidrag Heltidsstudier och studiehjälp Skolans rutiner vid olovlig frånvaro Om skolk i gymnasieskolan Skolans kontakt med vårdnadshavare vid olovlig frånvaro

11 Elevhälsa med eleven i centrum Elevhälsan utgår från den enskilde elevens behov och intresse. Vi på Pihlskolan vill förbereda ungdomarna för vuxenlivet, att som samhällsmedborgare ta ansvar för sina egna liv. Elevhälsovården (skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog) omfattar endast gymnasieelever. Övriga elever kan vända sig till den allmänna hälso- och sjukvården. Elevhälsovården Skolsköterska, finns på Klockarhagsskolan, tel Skolläkare träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Skolkurator, finns på Pihlskolan tel Är det något som Du behöver prata med om exempelvis ensamhet, mobbing, skoltrötthet, alkohol o narkotika eller relationsproblem kan du vända Dig till Din klassföreståndare eller annan personal. De kan även hjälpa Dig att komma i kontakt med skolkurator eller skolsköterska. Mobbning Pihlskolan skall vara en skola där alla känner glädje att gå till skolan. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att motarbeta mobbning genom att inte acceptera att någon utsätts för mobbning, dvs. att en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon. Om Du ser att någon blir mobbad eller själv blir utsatt vänd Dig då till din klassföreståndare eller någon annan personal på skolan som Du har förtroende för. I detta arbete är skolans handlingsplan mot mobbning och mobbningsteamet viktiga.

12

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer