Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen"

Transkript

1 Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen

2 MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan och Utbildningsförvaltningen. Gymnasiet vid Kungshögaskolan har omkring 625 elever och totalt ca 70 anställda. På skolan finns Barn- och fritidsprogrammet (BF), Estetiska programmet (ES), Handels- och admnistrationsprogrammet (HP), Medieprogrammet (MP), Omvårdnadsprogrammet (OP), Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Teknikprogrammet (TE) och Individuellt program (IV). För skolans ledning finns en rektor samt en utbildningsledare. Lärarna är organiserade i arbetslag kring programmen. För den årliga planeringen av lärarnas tjänstgöring och för schemaläggning av undervisningen finns en schemaplanerare. Vid expeditionen finns två skolassistenter. Skolans elevvårdspersonal består av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska. Övrig personal till stöd för utbildningen är bibliotekarie, skolrestaurangpersonal, cafépersonal och vaktmästare. Lokalvård och datatekniker är organiserade under andra förvaltningar inom kommunen. Till skolan är också knuten en skolläkare och en skolpräst. INFORMATION Information under läsåret publiceras i skolans veckoblad, som utkommer varje måndag och främst avser den närmast följande vecka. I början av höstterminen finns en elev- och personalförteckning på Intranätet. Senare under höstterminen utger skolan en adresskatalog som innehåller namn, adresser och telefonnummer till alla elever och all personal. Ungefär samtidigt utkommer en fotokatalog. LÄSÅRSTIDER HT VT Lovdagar (v. 44) (v. 8) (v. 15) Studiedagar

3 Varje vecka finns mentorstid schemalagd, tisdagar klockan När skolarbetet förläggs till en arbetsplats utanför skolan, APU ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen tillämpas. Det årliga kalendarium som delas ut till elever och personal, och som även finns på Intranet innehåller de viktigaste aktiviteterna vid sidan av ordinarie schema. PRÖVNING Prövning får under gymnasietiden göras av elev som erhållit betyget Icke Godkänt på en kurs som ingår i elevens studieplan. En depositionsavgift på 100 kronor tas ut vid anmälan som återfås efter genomförd prövning. Anmälan till prövning lämnas till expeditionen. Prövningsdag Sista anmälningsdag kl kl kl ELEVINFLYTANDE Elevernas inflytande i skolan ske på tre nivåer: 1. Som elev kan man påverka sin egen utbildning, t.ex genom olika val. 2. Den dagliga undervisningen ska vara ett samspel mellan lärare och elever där elever och lärare planerar undervisningen tillsammans och prövar olika arbetsformer. 3. Genom elevråd, klassråd och skolkonferens, har eleverna möjlighet att ha gemensamma diskussioner, samråda, föreslå lösningar och i en del fall även besluta om sådant som rör hela skolan. I varje klass ska finnas ett klassråd, som består av samtliga elever i klassen och mentorer. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Klassrådet väljer ordförande, sekreterare samt två klassrepresentanter. Skolkonferensen är skolans forum för samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal och elever sker. Hälften av ledamöterna är elever. 3

4 ELEVSOCIALA FRÅGOR För trivsel och framgång i gymnasiestudierna krävs att varje elev tar ett eget ansvar för sina studier. En första förutsättning är att man är närvarande och aktivt deltar i undervisningen. Förutom att ta sina studier på allvar måste var och en som arbetar på skolan - elever och personal - bidra till ett bra arbetsklimat genom att visa hänsyn och respekt för varandra och för den gemensamma skolmiljön. Lunch serveras varje skoldag utom enstaka dagar då undervisningen inte följer ordinarie schema. Lunchen serveras i Kungshögaskolans matsal mellan klockan och Kungshögaskolan har även en kafeteria som är öppen för elever och personal under skoltid. STUDIESTÖD En elev som går en gymnasieutbildning får ekonomisk studiehjälp till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Studiebidrag utbetalas per månad från och med kvartalet efter det eleven fyllt 16 år. Man får bidraget utan behovsprövning och automatiskt utan ansökan. Det utbetalas under tio månader per år. Den första utbetalningen görs i slutet av september. Juni är vårterminens sista utbetalningsmånad, och i juli och augusti sker ingen utbetalning. För närvarande är studiebidraget 1050 kr per månad. Om man måste bo på annan ort till följd av skolgången kan man få ekonomiskt stöd av kommunen till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Ansökan om inackorderingstillägg sökes i hemkommunen; ansökningsblankett finns vid skolans expedition. Extra tillägg är inkomstprövat och ges beroende på familjens ekonomi. Det utbetalas nio månader per år. Extra tillägg måste sökas. Ansökningsblanketter finns hos kurator. En elev som är över 20 år kan få studiemedel för att gå i gymnasieskola, folkhögskola eller komvux. Studiemedlen består av ett lån och ett bidrag. Studiemedel måste sökas. Blanketter finns hos kurator. Utbetalning av studiestöd sker via Swedbank månadsvis. Om eleven är myndig sätts pengarna in på ett konto som han eller hon själv väljer. I annat fall sker utbetalning till någon av föräldrarna. Om överföring önskas till annan bank, måste ett överföringsuppdrag lämnas via denna bank. Studiestödet kan reduceras eller dras in helt på grund av ogiltig frånvaro. 4

5 ELEVRESOR Gymnasieelever, födda 1989 eller senare, som har en resväg längre än 6 km får Östgötatrafikens skolkort, som gäller för hela läsåret. Vid tveksamhet om resvägens längd får elever ansöka om färdbevis. Elev som får inackorderingstillägg kan inte få färdbevis. Förlorat kort ska omedelbart anmälas till expeditionen för spärrning till Östgötatrafiken. Eleven får erlägga en kontant avgift på kr. 200:- till assistent som då ger eleven ett nytt kort. Om ett kort skadas genom oaktsam hantering kan eleven få kortet utbytt på expeditionen mot en avgift på 100:-. Utbyte på grund av annan felaktighet sker utan kostnad. Om resa till eller från skolan eller en del av resan inte kan ske med kollektivt färdmedel, kan kontant bidrag till enskild resa sökas. En elev som har minst 4 km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats för kollektivtrafikresa kan söka bidrag för anslutningsresa. Ansökningar om resebidrag ska vara inlämnade till expeditionen senast tre veckor efter respektive termins början. Ansökningsblanketter finns på skolans expedition. FÖRSÄKRINGSINFORMATION Skolans elever är kollektivt försäkrade i försäkringsbolaget AIG Europe. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under skoltid, fritid och ferier. Vid läsårets början får varje elev ett försäkringsbesked, där villkoren för försäkringen framgår. Elev eller vårdnadshavare anmäler olycksfall direkt till försäkringsbolaget AIG Europe på telefon , där man även får skadeblankett. Kvitton och räkningar på utlägg, såsom för läkarbesök och resor, ska sparas för redovisning i efterhand. Vid frågor om försäkringen kan du/ni kontakta skolsköterska eller kurator. Observera att den kollektiva försäkringen inte gäller stöld och annan förlust. Skolan har inte heller någon annan försäkring som täcker förlust av elevers egendom i tex elevskåpen. Man bör därför kontrollera så att man har ett tillräckligt skydd genom sin egen hemförsäkring. Skolhälsovården handhas av skolläkare och skolsköterska. Under tiden i gymnasieskolan får varje elev tillfälle att få ett hälsosamtal. Därutöver har eleverna möjlighet att anlita skolhälsovården vid behov. Skolsköterskan har som regel mottagning varje dag. Besök hos skolläkare bokas genom skolsköterskan. I akuta fall på tid då skolsköterskan inte finns tillgänglig får eleven vända sig till den allmänna sjukvården. En av Svenska kyrkans präster i Mjölby församling är också skolpräst vid Mjölby gymnasium. 5

6 För handläggning av elevvårdsfrågor finns elevvårdsgruppen med rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog samt skolsköterska. ELEVFRÅNVARO Skolan är en arbetsplats där det som på andra arbetsplatser gäller att ledighet under ordinarie skoltid ska höra till undantagen. Om en elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom ska det snarast anmälas till skolan. För rapportering och dokumentation av elevers frånvaro används ett databaserat system. Den undervisande läraren rapporterar frånvaro eller sen ankomst. Mentor svarar för veckovis kontroll och uppföljning av frånvaron. Skolan har skyldighet att anmäla elever som har upprepad eller långvarig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN), som kan besluta om avdrag på elevens studiebidrag. Mentor ska meddela elevvårdsgruppen när en elevs frånvaro blir hög. Sjukanmälan då eleven inte kan infinna sig vid skoldagens början ska göras på särskild telefon eller direkt till mentor, telefon., allra senast klockan Om sjukfrånvaron fortsätter efter en vecka ska eleven visa läkarintyg för skolsköterskan. Vid längre eller upprepad frånvaro tar mentor eller elevvårdsgrupp kontakt med vårdnadshavare till eleven. Om skoldagen avbryts på grund av sjukdom, ska eleven i första hand meddela mentor eller skolsköterska. Är ingen av dessa anträffbar får eleven uppsöka någon annan lärare på skolan som känner till eleven. Vid slutet av varje termin skickar skolan ett utdrag över elevens frånvaro under den gångna terminen. Frånvarointyget ska av eleven uppvisas för målsman och återlämnas till skolan med målsmans underskrift. Ledighet från skolarbetet utöver loven för enskilda angelägenheter beviljas mycket restriktivt. Ansökan ska ha inkommit senast 14 dagar före den önskade ledighetens början. Ledighet kan beviljas av: berörd lärare för enstaka lektion mentor för 1-3 dagar i följd och högst 6 dagar per läsår rektor för övrig ledighet och för all ledighet i direkt anslutning till lov, terminsstart och terminsslut Om ledighet beviljas, ansvarar eleven själv för att alla berörda lärare informeras i god tid innan ledigheten börjar och att på egen hand ta igen de studiemoment som man missat under ledigheten. 6

7 Läkar- och tandläkarbesök anmäls i förväg till mentor. Om en enskild elev, en klass eller annan grupp av elever vill göra en resa utanför undervisningen, är de hänvisade till loven eller annan ledig tid. TRIVSEL För att alla på Kungshögaskolan ska trivas, har elever och personal beslutat att vi ska: ta hänsyn till varandra och behandla varandra med respekt komma i tid till lektionerna vara aktsamma om skolans tillhörigheter meddela vaktmästare eller rektor vid skada eller åverkan på skolans lokaler eller föremål undvika nedskräpning följa de regler i övrigt som bestämts för skolans lokaler Rökning får - enligt lag - inte förekomma i skolan eller på skolans område. Alla droger är förbjudna inom Kungshögaskolan. Av hänsyn till de många allergiker som finns bland både elever och personal bör alla som vistas i skolan undvika att använda starka parfymer, starkt parfymerade deodoranter eller liknande. Den som förlorat någon tillhörighet i skolan bör genast anmäla detta till vaktmästaren. Allt upphittat lämnas till vaktmästaren eller assistent. Skolan polisanmäler alltid stölder av sin egendom, och så rekommenderas också varje bestulen elev och anställd göra. Säkerhet och trivsel i skolarbetet är viktiga mål för Kungshögaskolan. För att ta till vara elevernas intressen i arbetsmiljöfrågor utser varje klass ett elevskyddsombud, och för hela skolan väljer elevrådet elevhuvudskyddsombud. I läroplanen står att "Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse", och att "Ingen ska i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas." För att lyckas med detta och skapa en skola där alla kan trivas, måste var och en av oss elever och personal dels möta varandra med respekt och förståelse, dels aktivt ingripa när vi ser att någon behandlar någon annan illa. När inte egna och kamraters ord räcker till - eller om du själv blir utsatt för kränkande behandling - ta kontakt med lärare, kurator, skolsköterska, rektor eller någon annan som arbetar i skolan. Kontakten mellan skolan och föräldrar/vårdnadshavare sker framför allt via elevens mentor som får en helhetsbild av elevens studier av de undervisande lärarna i olika ämnen. Varje lärare ska samverka med hemmen och informera om elevernas 7

8 skolsituation och kunskapsutveckling. Det kan bland annat ske genom utvecklingssamtal. Under elevernas första gymnasieår inbjuds föräldrarna till Kungshögaskolan vid två tillfällen. Kort efter studiernas början ges en allmän information om gymnasiestudierna och under perioden december till januari kallas elev och föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Varje elev har tillgång till en e-postadress. Denna adress är den officiella vid e- post gällande utbildningen vid Mjölby gymnasium. ELEVSKÅP Skolan tillhandahåller elevskåp mot en depositionsavgift på 100 kronor för nyckel. Skolan ansvarar ej för de tillhörigheter som förvaras i skåpen. 8

9 TELEFONNUMMER Utbildningskontoret Besöksadress Postadress Stadshuset, Mjölby Mjölby Utbildningschef Ingela Appelsved Utbildningssekreterare Thomas Kinell Adm. sekreterare Karin Kambler Intagningskansli Stina Hein Schemaplanerare Göran Hedin/Pär Andersson / Kungshögaskolan Besöksadress Postadress Gymnasiegatan 1, Mjölby Mjölby Rektor Kungshögaskolan Peter Tuvberger Utbildningsledare Per-Olof Niemi Skolassistenter Lillemor Joelsson Eva Waldenryd Specialpedagog Jan Björfeldt Studie- och yrkesvägledare Ingemar Carlsson Kurator Frida Andersson Skolsköterska Kerstin Herentz Bibliotekarie Rebecca Levander AV/IT-tekniker Kenneth Olovsson Vaktmästare Alf Johansson Elevrestaurang/Köket Maritha Svensson Mentor/Mentor Mentor/Mentor.... 9

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer