Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen"

Transkript

1 Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen

2 SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns Barn- och fritidsprogrammet (BF), Estetiska programmet (ES), Handels- och admnistrationsprogrammet (HP), Medieprogrammet (MP), Omvårdnadsprogrammet (OP), Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Teknikprogrammet (TE) och Individuellt program (IV). För skolans ledning finns en rektor samt en utbildningsledare. Lärarna är organiserade i arbetslag kring programmen. Vid expeditionen finns två skolassistenter. Skolans elevvårdspersonal består av specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska. Övrig personal till stöd för utbildningen är bibliotekarie, skolrestaurangpersonal, cafépersonal och vaktmästare. Lokalvård och datatekniker är organiserade under andra förvaltningar inom kommunen. Till skolan är också knuten en skolläkare och en skolpräst. INFORMATION Information under läsåret publiceras i skolans veckoblad, monitor i skolan samt på hemsidan. Föräldrainformation till år 1 är tisdag 29 september kl i aulan. I början av höstterminen finns en elev- och personalförteckning på Intranätet. Senare under höstterminen utger skolan en adresskatalog som innehåller namn, adresser och telefonnummer till alla elever och all personal och ungefär samtidigt utkommer en fotokatalog. LÄSÅRSTIDER 2010/2011 HT VT Lovdagar (v. 44) (v. 8) (v. 16) Studiedagar Kompledigt (Öppet hus) PRÖVNINGSTILLFÄLLEN Prövningsdag Sista anmälningsdag kl kl kl

3 Ordningsregler och rutiner vid Kungshögaskolan För att du och alla andra på skolan ska trivas och få framgång i studierna, vill vi på skolan att: 1. Du respekterar dig själv, andra och skolmiljön. 2. Du möter andra på ett positivt och trevligt sätt. 3. Du tar ansvar för dig själv och för gruppen genom att exempelvis vara väl förberedd och ha med det material som behövs. 4. Du bidrar till ett bra arbetsklimat genom att visa hänsyn och respekt för varandra. 5. Du följer det som är överenskommet mellan dig, gruppen och personalen på skolan. 6. Du är närvarande och respekterar överenskomna tider. 7. Du anmäler sjukdom och ansöker om ledighet i god tid. 8. Du som röker gör det endast under plåttaken framför skolan. 9. Du håller rent och värnar om vår gemensamma skolmiljö. Ordningsregler ska enligt 6 kap. 20b Gymnasieförordning (1992:394) finnas: Rektorn ansvarar för att det finns ordningsregler för varje skola. Dessa skall utarbetas och följas upp under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna. Förordning (2006:203) 3

4 TELEFONNUMMER Utbildningskontoret Besöksadress Postadress Stadshuset, Mjölby Mjölby Utbildningschef Ingela Appelsved Kungshögaskolan Besöksadress Postadress Gymnasiegatan 1, Mjölby Mjölby Rektor Kungshögaskolan Peter Tuvberger Utbildningsledare Per-Olof Niemi Skolassistenter Eva Waldenryd Stina Hein Specialpedagog Jan Björfeldt Britt-Marie Malm Studie- och yrkesvägledare Ingemar Carlsson Kurator Frida Andersson Skolsköterska Kerstin Herentz Vaktmästare Alf Johansson Elevrestaurang/Köket Maritha Svensson Mentor/Mentor.. Mentor/Mentor.. 4

5 ABC för Kungshögaskolan Allergi A P U Bibliotek Cafeteria Datorer Av hänsyn till de många allergiker som finns bland både elever och personal bör alla i skolan undvika att använda starka parfymer, starkt parfymerade deodoranter eller liknande. Vid behov av speciell kost, kontakta vår skolsköterska. När skolarbetet förläggs till en arbetsplats utanför skolan, APU, följer eleven den arbetstid som gäller på arbetsplatsen. Biblioteket är en studieplats för många. Endast lågmälda samtal kring arbetsuppgifter bör förekomma här. Kungshögaskolan har en cafeteria som är öppen för elever och personal under skoltid. Alla användare skriver under ett avtal med skolan för att kunna få tillgång till skolans datornätverk. Om reglerna bryts kan eleven stängas av från datornätverket. Se elevförsäkran inför användning av persondatorer, nätverk, annan IT-utrustning, intranet/internet och e-post. Se även kommunens riktlinjer för användning av persondatorer. Mentor ansvarar för att elevförsäkran tecknas. Expeditionen arkiverar elevförsäkran. Drogfritt Elevinflytande I enlighet med vår drogpolicy är alkohol och alla droger förbjudna inom Kungshögaskolan. Elevernas inflytande i skolan sker på flera nivåer: Som elev kan man påverka sin egen utbildning, t ex genom olika val. Den dagliga undervisningen ska vara ett samspel mellan lärare och elever där parterna planerar undervisningen tillsammans och prövar olika arbetsformer. Genom klassråd, programråd, elevråd och skolkonferens har eleverna möjlighet att ha gemensamma diskussioner, samråda, föreslå lösningar samt i en del fall även besluta om sådant som rör hela skolan. I varje klass ska finnas ett klassråd, som består av samtliga elever 5

6 i klassen och mentorer. Klassrådet ska på mentorstiden behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Klassrådet väljer ordförande, sekreterare samt två klassrepresentanter. Skolkonferensen är skolans forum för samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal och elever. Hälften av ledamöterna är elever. Elevskyddsombud Elevskåp För att ta till vara elevernas intressen i arbetsmiljöfrågor utser varje klass ett elevskyddsombud som också är klassrepresentant. Skolan tillhandahåller elevskåp mot kvittens och 100 kronor i depositionsavgift för nyckel. Pengarna återfås när nyckel återlämnas och om skåpet är i godtagbart skick. Skolan ansvarar inte för de tillhörigheter som förvaras i skåpen. Skolan kan öppna låst skåp. Innan skåp öppnas ska skolan om möjligt informera berörd elev/er. Exempel då skolan har behov av att tömma skåp är vid omflyttning och omfördelning av skåp. Frånvaro Skolan är en arbetsplats där det, som på andra arbetsplatser, gäller att ledighet under ordinarie skoltid bör höra till undantagen. För trivsel och framgång i gymnasiestudierna förväntas man ta eget ansvar för närvaron. Vid sjukdom, se sjukanmälan. Vid ledighet, se ledighet. Frånvaro Elev För rapportering och dokumentation av elevers frånvaro används ett databaserat system, Skola 24, där den undervisande läraren rapporterar frånvaro, sen ankomst eller sjukdom. Mentor svarar för veckovis kontroll, uppföljning av frånvaron samt meddelar elevvårdsgruppen när en elevs frånvaro blir hög. Vid slutet av varje termin skickar skolan, till vårdnadshavare, ett utdrag över elevens frånvaro under den gångna terminen. Frånvarointyget ska av eleven uppvisas för målsman och återlämnas till skolan med målsmans underskrift. För ej myndiga elever informerar skolan vårdnadshavare om frånvaro och studieresultat. För myndiga elever ska skolan informera förälder/vårdnadshavare om deras rätt att begära uppgifter av skolan om frånvaro och betygsresultat. 6

7 Skolan har skyldighet att anmäla elever som har upprepad eller långvarig frånvaro till Centrala Studiestödsnämnden (CSN), som kan besluta om avdrag på elevens studiebidrag, vilket kan påverka bidrag som familjen eventuellt erhåller. Vid längre eller upprepad frånvaro tar mentor eller elevvårdsgrupp kontakt med vårdnadshavare till eleven. Frånvaro Lärare Fusk Har inte undervisande lärare infunnit sig inom tio minuter bör klassen/gruppen kontakta expeditionen. Ertappas elev med fusk under provtillfället ska eleven omedelbart avbryta provet och detta blir underkänt. Samtal mellan elever under prov är förbjudet och betraktas som fusk. Elev som fuskar under provtillfället rapporteras till mentor och vårdnadshavare. Med fusk avses även plagiering av inlämningsuppgifter, rapporter osv. Färdbevis Förlorat kort ska omedelbart anmälas till expeditionen för spärrning till Östgötatrafiken. Eleven får erlägga en kontant avgift på 200 kronor till assistent som då ger eleven ett nytt kort. Om ett kort skadas genom oaktsam hantering kan eleven få kortet utbytt på expeditionen mot en avgift på 100 kronor. Utbyte på grund av annan felaktighet sker utan kostnad. Elev som får inackorderingstillägg kan inte få färdbevis. Om resa till eller från skolan eller en del av resan inte kan ske med kollektivt färdmedel, kan kontant bidrag till enskild resa sökas. En elev som har minst 4 km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats kan söka bidrag för anslutningsresa. Ansökningar om resebidrag ska lämnas till hemkommunen senast tre veckor efter respektive termins början. Ansökningsblankett finns på skolans expedition. Förlust av egendom Allt upphittat lämnas till vaktmästaren eller till skolexpeditionen. Den som förlorat någon tillhörighet i skolan bör genast anmäla detta till vaktmästaren. Observera att den kollektiva försäkringen inte gäller stöld och annan förlust. Skolan tar inget ansvar för elevers egendom i skolan och i elevskåp. Skolan har inte heller någon annan försäkring 7

8 som täcker förlust av elevers egendom i t ex elevskåpen. Man bör därför kontrollera så att man har ett tillräckligt skydd genom sin egen hemförsäkring. Skolan polisanmäler alltid stölder av sin egendom och så rekommenderas också varje elev och anställd att göra. Försäkring Inackorderingstillägg Skolans elever är kollektivt försäkrade i försäkringsbolaget CHARTIS. Försäkringen gäller olycksfallsskada som inträffar under skoltid, fritid och ferier. Vid läsårets början får varje elev ett försäkringsbesked, där villkoren för försäkringen framgår. Inackorderingstillägg beviljas, förutom då särskilda skäl föreligger, endast i de fall skoldagen inklusive den totala res- och väntetiden överstiger 11 timmar/dag i genomsnitt under läsåret. Inackorderingstillägg kan sökas via hemkommunen eller CSN beroende på val av skolform. Blankett för ansökan finns hos kurator. Kränkande behandling I läroplanen står att Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse och att Ingen ska i skolan utsättas för kränkande behandling. För att lyckas med detta, och skapa en skola där alla kan trivas, måste var och en av oss, elever och personal, dels möta varandra med respekt och förståelse, dels aktivt ingripa när vi ser att någon behandlas illa. När inte egna och kamraters ord räcker till eller om du själv blir utsatt för kränkande behandling ta kontakt med lärare, kurator, skolsköterska, rektor eller någon annan personal som arbetar på skolan. Se även likabehandlingsplanen. Ledighet Ledighet från skolarbetet utöver loven för enskilda angelägenheter beviljas restriktivt. Ansökan ska ha inkommit senast 14 dagar före den önskade ledighetens början och ska vara underskriven av vårdnadshavare för omyndig elev. Ledighet kan beviljas av: berörd lärare för enstaka lektion mentor för 1 3 dagar i följd och högst sex dagar per läsår rektor för övrig ledighet och för all ledighet i direkt anslutning till lov, terminsstart och terminsslut 8

9 Om ledighet beviljas ansvarar eleven själv för att alla berörda lärare informeras i god tid innan ledigheten börjar och att på egen hand ta igen de studiemoment som man missat under ledigheten. Läkar- och tandläkarbesök anmäls i förväg till mentor. Om en enskild elev, en klass eller annan grupp av elever vill göra en resa utanför undervisningen, är de hänvisade till loven eller annan ledig tid. Läsårsplan Uppgifter Läsårsplan som delas ut till elever och personal, och som även finns på webben, innehåller de viktigaste aktiviteterna vid sidan av ordinarie schema. Inlämningstider för läxor/uppgifter m m ska respekteras. Uppgifter som lämnas in efter utsatt tid kan påverka betyg negativt. Mentorstid Mentorstiden är schemalagd till tisdagar klockan MP3-spelare, mobiltelefon eller liknande Undervisande lärare avgör i samråd med gruppen vad som ska gälla. Principen är att det inte ska vara störande för omgivningen. Skolan har rätt att omhänderta störande eller skadliga föremål med stöd av skollagen. Omhändertagna föremål hämtas på expeditionen efter skoldagens slut. Parkering av fordon Sker på anvisade platser vid skolområdet. Prov eller prövning Prövning får under gymnasietiden göras av elev som erhållit betyget Icke godkänt (IG) eller saknar betyg (S) på en kurs som ingår i elevens studieplan. En depositionsavgift på 100 kronor tas ut vid anmälan och återfås efter genomförd prövning. Anmälan för prövning lämnas till expeditionen. Anmälnings- och prövningsdag: Se Kungshöganytt. Om prov inte görs vid ordinarie skrivtillfälle kan betyget påverkas. Det föreligger ingen rättighet att göra provet vid annat tillfälle. Penna, radergummi och linjal ska elev ta med till provtillfället. Provansvarig lärare meddelar om annan utrustning behövs vid provtillfället. Otillåtna saker vid provtillfälle lämnas till provvakt. 9

10 Resurstid Rökning Samverkan med föräldrar Resurstid är tid som kan användas för extra tid och stöd till elev. Resurstid är normalt schemalagd på tisdagar klockan Rökning får enligt tobakslagen inte förekomma i skolan eller på skolans område. Rökning är tillåten endast under plåttaken framför skolan. Kontakten mellan skolan och föräldrar/vårdnadshavare sker framförallt via elevens mentor som får en helhetsbild av elevens studier av de undervisande lärarna. Varje lärare ska samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. Det kan bland annat ske genom utvecklingssamtal. Under elevernas första gymnasieår inbjuds vårdnadshavare till Kungshögaskolan. Kort efter studiernas början ges en allmän information om gymnasiestudierna och under perioden december januari kallas elev och vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Sen ankomst Sjukanmälan Undervisande lärare avgör i samråd med klassen vad som ska gälla. Sjukanmälan då eleven inte kan infinna sig vid skoldagens början ska göras på särskild telefon, , eller direkt till mentor senast klockan Om sjukfrånvaron fortsätter efter en vecka ska eleven visa läkarintyg för skolsköterskan. Om skoldagen avbryts på grund av sjukdom ska eleven i första hand meddela mentor eller skolsköterska för underskrift på särskild blankett. Är ingen av dessa anträffbar får eleven uppsöka någon annan lärare på skolan som känner eleven. Skadegörelse, nedskräpning, klotter Meddela direkt till vaktmästare eller skolledning vid skada eller åverkan på skolans lokaler eller andra föremål. Skolhälsovård Under tiden i gymnasieskolan får varje elev tillfälle till ett hälsosamtal. Därutöver har eleverna möjlighet att anlita skolhälsvården vid behov. Skolsköterskan har som regel mottagning varje dag. Besök hos skolläkare bokas genom skolsköterskan. I akuta på tid som skolsköterskan inte finns tillgänglig får eleven vända sig till den allmänna sjukvården. 10

11 En av Svenska kyrkans präster i Mjölby församling är också skolpräst vid Mjölby gymnasium. Skolrestaurang Studiebidrag Lunch serveras varje skoldag i Kungshögaskolans matsal mellan klockan För att undvika onödig köbildning vid lunch ska alla klasser använda sig av den tid de har i schemat för lunch. En elev som går en gymnasieutbildning får ekonomisk studiehjälp till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år. Studiebidrag utbetalas per månad från och med kvartalet efter det eleven fyllt 16 år. Det utbetalas under tio månader per år. Den första utbetalningen görs i slutet av september. Juni är vårterminens sista utbetalningsmånad, och i juli och augusti sker ingen utbetalning. För närvarande är studiebidraget 1050 kr per månad. För mer information se För att få studiebidrag och extra tillägg för tio månader måste du studera på heltid eller under minst nio månader under läsåret. Om du skulle skolka får du inte den tionde månadsutbetalningen. Utbetalning av studiebidrag sker via Swedbank månadsvis. Om eleven är myndig sätts pengarna in på ett konto som eleven själv väljer. I annat fall sker utbetalning till någon av vårdnadshavare/godman. Om överföring önskas till annan bank, måste ett överföringsuppdrag lämnas till denna bank. Studiestödet kan reduceras eller dras in helt på grund av ogiltig frånvaro. Extra tillägg är inkomstprövat och ges beroende på familjens ekonomi. Det utbetalas nio månader per år. Extra tillägg måste sökas. Blankett finns hos kurator. Studiemedel En elev som är över 20 år kan få studiemedel för att gå i gymnasieskola, folkhögskola eller komvux. Studiemedel består av ett lån och ett bidrag. Studiemedel måste sökas. Blankett finns hos kurator. 11

12 MJÖLBY KOMMUN Kungshögaskolan Alla tillämpbara regler som gäller på skolan gäller även vid studieresor. Därutöver gäller följande: Att delta i alla gemensamma aktiviteter som gruppen gör passa de tider vi kommer överens om inte avvika från gruppen utan medföljande personals tillstånd och att inte gå ensam alltid låta någon veta var du är inte nyttja droger eller alkohol själv ansvara för att ha ett gällande pass, en gällande reseförsäkring samt ett European health insurance card respektera familjen jag bor hos Vid avvikelse från detta kan eleven bli hemskickad på egen bekostnad! Jag har tagit del av ovanstående regler och godkänt dem Elevens underskrift Målsmans underskrift Ort och datum 12

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer