1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd."

Transkript

1 Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler gäller alla som vistas på skolan. Ordningsreglerna har tagits fram tillsammans med representanter för elever, personal och vårdnadshavare. Reglerna har fastställts av skolans rektor enligt Skollagen (2010:800) 5 kap 5. Om utbildningen sker någon annanstans än på skolan kan andra regler gälla. Detta får eleverna reda på i förväg. 1. Gott uppförande 1.1 Vi tar hänsyn till varandra och visar respekt. På Önnerödsskolan ska ingen behöva känna sig otrygg. I alla skolans utrymmen och på skolgården tar vi hänsyn till varandra. Vi trängs och knuffas inte, vi är inte högljudda så att det stör andra och vi använder inte könsord, nedsättande eller kränkande ord. Den som uppträder respektlöst eller kränkande kallas till samtal med mentorn och/eller rektorn. Skolans likabehandlingsteam kan engageras i dessa fall enligt skolans likabehandlingsplan. Ett elevhälsomöte med elev och vårdnadshavare kan bli aktuell. Rektorn kan också ge eleven en skriftlig varning. Vid allvarligare fall kan eleven stängas av och eventuellt polisanmälas. 1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Den som inte följer detta kallas till ett samtal med mentorn i första hand och därefter med rektorn. Eleven skall omgående radera det inspelade materialet. Ett elevhälsomöte med elev och vårdnadshavare kan bli aktuell. Rektorn kan också ge eleven en varning. Vid allvarligare fall kan eleven stängas av och eventuellt polisanmälas. Undantag från denna regel kan göras av skolans personal i pedagogiska syften. Användningen och spridningen av det inspelade materialet skall i så fall begränsas. Materialet får inte användas i andra syften än det som undervisningen syftar till. 1.3 Mobiltelefonerna ska vara avstängda eller i ljudlöst läge under lektionerna samt i matsalen, på studietorgen och i Mediateket. Om en elev har en särskild anledning till att ha telefonen igång under en lektion, ska han/hon tala om detta i förväg. Om eleven bryter mot detta vid upprepade tillfällen, kallas han/hon till ett samtal med mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir.

2 1.4 Skolan är en arbetsplats för både eleverna och personalen. Därför är det viktigt att tänka på att inte störa dem som arbetar. En elev som lyssnar på musik ska använda hörlurar, om inte skolans personal och eleven kommit överens om något annat i den aktuella situationen. Fastställd mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir. 1.5 I klassrummen, på studietorgen och i Mediateket äter och dricker vi inte. Vi äter och dricker i matsalen, i elevkafét och på skolgården. Det som köps i elevkafét ska ätas där. Om en elev bryter mot detta vid upprepade tillfällen, kallas han/hon till ett samtal med mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir. En elev kan i förväg komma överens med sin undervisande lärare om att få ha vatten och en frukt i klassrummet. 1.6 Vi följer skolans data- och internetpolicy. Vi följer också de regler som finns anslagna i Mediateket. De elever som lånat en bärbar dator följer också bestämmelserna i avtalet. Datorn är ett viktigt pedagogiskt verktyg och används som ett sådant utifrån elevens studiebehov. Läraren kan bestämma om och hur datorn ska användas under undervisningspassen. mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir. Om elev bryter mot bestämmelserna i avtalet gällande lån av bärbar dator kan rektor besluta om att eleven får lämna tillbaka datorn. 1.7 I matsalen ska vi alla kunna äta i lugn och ro. Är det kö, väntar vi lugnt på vår tur. Var och en dukar av efter sig och torkar eventuellt bort sådant man har spillt. mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir, till exempel att bli avstängd från matsalen. 1.8 Spel om pengar är förbjudet inom skolans område. mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir.

3 2. Frånvaro, ledighet, sen ankomst och skolk 2.1 Utbildningen i grundskolan är obligatorisk. Det är både en rättighet och en skyldighet att delta i undervisningens alla moment. Om det finns särskilda skäl, kan en elev befrias från enstaka moment i undervisningen. Det är elevens vårdnadshavare som lämnar in en sådan begäran om befrielse, men endast rektorn kan besluta om eleven ska befrias från undervisningen eller inte. 2.2 Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Om en elev inte kan delta i skolarbetet på grund av sjukdom eller av någon annan orsak, ska elevens vårdnadshavare snarast meddela skolan anledningen till frånvaron. Om en elev har varit frånvarande utan att detta har meddelats i förväg, informeras elevens vårdnadshavare samma dag av undervisande lärare/mentor. Om frånvaron upprepas vid flera tillfällen, ska mentor tillsammans med vårdnadshavaren och eleven göra upp ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med elevens skolk. Elevhälsopersonalen kan hjälpa till i detta arbete. Ytterligare en åtgärd kan vara att kalla till ett elevhälsomöte med elev och vårdnadshavare. 2.3 Om en elev vill vara ledig, ska eleven och vårdnadshavaren fylla i en ledighetsansökan. Mentorn och rektorn tar hänsyn till elevens studieresultat och tidigare frånvaro när ledighetsansökan bedöms. Om eleven tar ledigt trots att ledighetsansökan inte blivit beviljad, räknas frånvaron som olovlig. Om ledigheten gäller några enstaka lektioner på grund av till exempel tandläkarbesök, ska mentor alternativt undervisande lärare godkänna ledighet. Ledighet på mer än 10 dagar under läsåret beviljas endast om det finns särskilda skäl. Det är rektorn som beviljar den här typen av ledighet. 2.4 En elev som kommer för sent till en lektion, går in i klassrummet utan att störa undervisningen. När det moment som pågår är avslutat, förklarar eleven sin sena ankomst för den undervisande läraren utan att störa övriga elever. Sen ankomst behandlas på samma sätt som övrig frånvaro enligt ovan.

4 3. Klädsel, märken och symboler 3.1 Det är förbjudet i skolan att bära kläder som gör det omöjligt att identifiera en person, eller som försvårar eller gör det personliga och psykologiska samspelet mellan eleven och läraren omöjligt. Det är inte heller tillåtet att bära alltför utmanande kläder som av andra kan uppfattas som stötande. Vilka kläder man har på sig är något som normalt bestäms av eleverna själva. Klädseln är för många elever en viktig del av identiteten och skolan bör göra så få inskränkningar som möjligt. Vad som anses som alltför utmanande klädsel måste avgöras från fall till fall, men klädseln måste uppfattas som stötande av flera. Rektor beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir om en elevs klädsel uppfattas som stötande. 3.2 Det är förbjudet att bära märken och symboler som uttrycker hets mot folkgrupp eller som kan uppfattas som kränkande. Åsiktsfriheten ger elever rätt att bära märken och symboler. Om dessa märken och symboler bedöms kränka personalen och/eller andra elever eller om de uttrycker ett budskap som kan innebära hets mot folkgrupp, ska detta rapporteras till rektorn. Om en elev bryter mot detta vid upprepade tillfällen, kallas han/hon till ett samtal med mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om vilka de eventuella konsekvenserna blir. Vid allvarligare fall kan eleven polisanmälas. 4. Alkohol, narkotika och tobak 4.1 Tobakslagen förbjuder rökning och snusning på skolans område. Detta gäller alla tider på dygnet, såväl inomhus som på skolgården, och omfattar alla, oavsett ålder. Om en elev röker eller snusar på skolans område, meddelas mentor som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren. Om en elev röker eller snusar på skolans område vid upprepade tillfällen, kan eleven kallas till ett elevhälsomöte. Rektorn kan också besluta om andra konsekvenser, till exempel en skriftlig varning. Personalen får inte röka under arbetstid. Personalen får inte snusa under arbetstid med elever. Gäster får inte röka eller snusa under deras besök på skolan. 4.2 Det är förbjudet att vara alkoholpåverkad under skoltid. Om det misstänks att en elev är alkoholpåverkad, ska rektorn, mentorn eller elevhälsopersonalen ta kontakt med vårdnadshavaren så att han/hon hämtar eleven. Händelsen ska följas upp så fort som möjligt genom ett elevhälsomöte där eleven, vårdnadshavaren, rektorn och en representant för elevhälsan deltar. Det kan också bli aktuellt göra en anmälan till socialtjänsten. Om det misstänks att någon i personalen är alkoholpåverkad under arbetstid, ska rektorn kontaktas så att han/hon kan besluta om hur händelsen ska hanteras.

5 Finns det misstankar om att alkohol langas på skolan, polisanmäls detta. 4.3 All hantering av narkotika och andra otillåtna preparat är förbjuden. Även dopningklassade preparat räknas som narkotika. Om det misstänks att en elev är narkotikapåverkad eller har ett narkotikamissbruk, ska detta rapporteras till rektorn eller elevhälsopersonalen. Rektorn och elevhälsopersonalen avgör vem eleven ska samtala med. Om misstanken kvarstår, kallar rektor till ett elevhälsomöte där eleven, vårdnadshavaren, rektorn och en representant för elevhälsan deltar. Skolsköterskan kan erbjuda ett drogtest. Det kan bli aktuellt att göra en anmälan till socialtjänsten. En handlingsplan för eleven tas fram genom ett samarbete mellan hemmet, skolan och socialtjänsten. Om det misstänks att någon i personalen är narkotikapåverkad under arbetstid, ska rektorn kontaktas så att han/hon kan besluta om hur händelsen ska hanteras. 5. Våld och skadegörelse 5.1 På skolan är det förbjudet att ha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som kan användas vid så kallade brott mot liv och hälsa. Om en elev har ett sådant vapen eller farligt föremål, ska eleven uppmanas att lämna in detta till rektorn. Skolans personal får också, med stöd i brottsbalkens nödregel, ta hand om föremålet för att avvärja omedelbar fara. Självfallet måste skolans personal tänka på den egna säkerheten och inte känna sig tvingade att ingripa i en farlig situation. Om en elev vägrar att lämna ifrån sig vapnet eller om en akut situation uppstår, ska polis tillkallas. Om en elev bryter mot denna regel, kallas han/hon till samtal med mentorn och rektorn. Ett elevhälsomöte med elev och vårdnadshavare kan bli aktuell. Rektorn kan också ge eleven en varning. Vid allvarligare fall kan eleven stängas av och eventuellt polisanmälas. 5.2 Alla former av misshandel, hot om misshandel eller andra hot är förbjudet och kan aldrig under några omständigheter accepteras bland skolans elever och personalen. Ordningsreglerna talar bland annat om hur eleverna ska vara mot varandra för att det inte ska uppstå slagsmål eller bråk i skolan. Om en sådan situation ändå uppstår, måste skolans personal ingripa. Om det inte går att samtala med eleverna i den akuta situationen, får läraren, för att stoppa misshandeln av en person, handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt den så kallade nödvärnsrätten. En lärare får dock aldrig använda mer våld än vad situationen kräver. Handgripligheter får inte användas annat än i den akuta situationen och läraren får inte heller använda våld för att bestraffa en elev. Vid allvarligare fall av misshandel eller om läraren känner att situationen är okontrollerbar, ska polisen tillkallas. Vid allvarligare fall kan eleven stängas av och eventuellt polisanmälas.

6 5.3 Alla elever och all personal på skolan ska vara rädda om den fysiska miljön. All skadegörelse på skolans lokaler eller utrustning är förbjuden. Fastställd Medveten skadegörelse polisanmäls och den elev som är skyldig till skadegörelsen ska betala ersättning. Skolans personal får ingripa i den akuta situationen för att stoppa den pågående skadegörelsen, om detta kan göras utan fara för den egna säkerheten. Läraren ska kontakta rektorn som beslutar om hur ärendet ska hanteras. 6.Skolans egendom och elevens ägodelar 6.1 Skolan äger skåpen som eleverna lånar för att kunna lägga sitt skolmaterial i. Eleverna ska ha en god ordning i sina skåp. Eleverna får inte förvara föremål i skåpen som strider mot lagen eller som inte har med skolarbetet att göra. Om personalen misstänker att så är fallet, får de begära att en elev öppnar sitt skåp. Om eleven inte öppnar skåpet, kan rektorn besluta om att skåpet ska öppnas mot elevens vilja. 6.2 Skolan äger läroböckerna och datorerna som eleverna lånar och använder i sitt skolarbete Eleverna ska vara rädda om sina läroböcker. Om en lärobok eller lånebok kommer bort kan eleven bli ersättningsskyldig. Eleven får låna och använda en bärbar dator om eleven och vårdnadshavaren går med på att ta ansvar för den som det står i kontraktet. Skolans lärare kan utföra stickprovskontroller för att se att kontraktets delar efterlevs. Rektor beslutar om åtgärd om kontraktets delar inte efterlevs. 6.3 Skolan ansvarar inte för elevens ägodelar Skolan uppmanar eleverna att inte ha med värdesaker till skolan. Om en elev tappar eller på något annat sätt blir av med en ägodel under skoldagen, ersätter inte skolan föremålet. Om eleven däremot har varit utsatt för misstänkt stöld, kontaktar skolan hemmet för vidare hantering. Om skolan har beslagtagit ett föremål, ansvarar skolan för det. * * *

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet 11111111111 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN

PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN PLAN MOT VÅLD, MOBBNING OCH ANDRA TRAKASSERIER VID HAGELSTAMSKA SKOLAN 2015-2016 Syfte och definition Syftet med vår plan är att understödja skolans övergripande målsättning att vara en välmående skola.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer