V u x e n u t b i l d n i n g e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V u x e n u t b i l d n i n g e n"

Transkript

1 V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013

2 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella uppdateringar finns på vår hemsida: Vi har verksamhet på två enheter: Björkäng och Teko-center samt i samarbete med andra utbildningsandordnare och vi erbjuder: SFI Svenskundervisning för invandrare GRUV Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning - teoretisk och yrkesinriktad Särvux YH Yrkeshögskola Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Reservintagning... 2 Schema... 2 Frånvaro från undervisningen... 3 Läromedel... 3 Bibliotek... 4 Kopiering... 4 Datasalarna - användarkonto och e-postadress... 4 Kurator... 4 Specialpedagog... 4 SYV, studie- och yrkesvägledning... 5 Praktisk information... 5 Kontakt... 6 Värdegrund och målsättningar All verksamhet skall präglas av demokratiskt synsätt och Vuxenutbildningen skall: motivera till livslångt lärande tillgodose de studerandes individuella utbildningsbehov och möjligheter ge de studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och höja sin kompetens möjliggöra för de studerande att gå vidare till fortsatta studier ge de studerande insikt om vikten av ett eget ansvar för sina studier stärka de studerandes ställning på arbetsmarknaden. Från Vuxenutbildningens likabehandlingsplan: En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande behandling. Alla skall känna sig trygga och välkomna att arbeta och studera hos oss. Studerande såväl som personal skall uppleva ett meningsfullt sammanhang och delaktighet i verksamheten. Dokumentet finns att läsa i sin helhet i aktiviteten Elevrum i Pingpong under Dokument/Styrdokument. 1

3 Pedagogisk information För att lyckas med dina studier är det nödvändigt att du deltar aktivt i undervisningen. Utdrag ur skollagen 20 kap 9: Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Vänd dig alltid i första hand till din lärare om du har synpunkter på en kurs angående planering, prov och betygskriterier etc. Om du är medveten om att du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det nödvändigt att dina lärare får veta detta så fort som möjligt. Vuxenutbildningen har i så fall rutiner för åtgärder som kan underlätta dina studier. Uppföljning av studieresultat Mål: Alla elever ska fullfölja sina kurser med godkända betyg. 1. Du har ett eget ansvar att klara din kurs. Vår lärplattform Pingpong ger dig kontinuerlig information i dina kurser. Du kan också kommunicera med dina lärare och kurskamrater genom Pingpong. Tala med din lärare och/eller studievägledare för råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen enligt planeringen. Vid samtalet upprättar du tillsammans med läraren en plan för hur du kan fullfölja kursen. 2. Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt planeringen. Vid samtalet upprättar du tillsammans med din lärare en plan över hur du ska ta igen missade moment. 3. Om du fortfarande får svårt att följa planeringen uppmanas du att kontakta din rektor för att samtala om dina möjligheter att fullfölja kursen. Reservintagning Under den första kursveckan sker reservintagning. Du ska därför meddela administrationen direkt om du har för avsikt att inte följa en kurs som du blivit antagen till. Då kan platsen erbjudas någon annan. Schema Tillfälliga schemaändringar på grund av studiebesök, lärares sjukdom etc. ser du på TV-monitorn vid informationsdisken i entrén på skolan. På sista sidan i detta häfte finns våra generella terminstider men information om detta, samt om de start- och slutdatum som gäller din utbildning får du av lärarna. Schemat är preliminärt. 2

4 Frånvaro från undervisningen Sjukdom / vård av barn Observera att vid sjukdom eller vård av barn längre tid än en vecka krävs läkarintyg. Frånvaron anmäler du direkt till läraren via lärplattformen Pingpong för att du skall kunna följa din studieplan. Har du inte möjlighet att kontakta din lärare via Pingpong kan du lämna meddelande via expeditionen: alternativt Ledighet från undervisningen Ledighet begär du skriftligt på en särskild blankett, som kan hämtas vid informationsdisken i entrén eller på Pingpong i Elevrum. Ansökan lämnar du till undervisande lärare som ger sina synpunkter. Därefter lämnas den till ansvarig skolledare för beslut. Observera att ledighet beviljas endast i undantagsfall och besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare etc. bokar du i första hand utanför schemalagd skoltid. Avbrott / studieuppehåll från kurs Rådgör med din lärare och/eller studie- och yrkesvägledare, innan du väljer att avbryta en kurs. Viktigt för dig som har studiemedel från CSN Sjukfrånvaro anmäler du från första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida eller på telefon Vid vård av barn eller närstående ska du anmäla direkt till CSN på en särskild blankett, som kan laddas ned från deras hemsida (csn.se). Mer information finns på deras hemsida (www.csn.se) Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, dvs. "den studerande följer inte studierna enligt skolans krav". CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel. Icke godkända studieresultat kan också medföra att CSN inte beviljar nytt studiemedel för fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att intyg (ex läkarintyg) har sparats. Vid mer än 3 veckors frånvaro i någon kurs utan att ha meddelat orsak anser skolan att du har avbrutit kursen. Avbrott meddelas till CSN. För mer information kontakta kuratorn. Läromedel Generellt gäller att utbildningen är kostnadsfri. Studerar du gymnasiekurser köper du själv dina läroböcker och eventuellt övrigt material i bokhandeln, i nätbokhandeln eller begagnade böcker av tidigare studerande. Är du under 20 år och studerar heltid får du låna böcker av skolan mot lånekort via vårt bibliotek (se rubrik Kurator för mer information). Studerar du på GRUV eller SFI får du låna böcker av skolan. Det är viktigt att du är försiktig med böckerna; borttappade eller trasiga böcker måste du betala för. 3

5 Bibliotek Biblioteket finns i mitten på huvudkorridoren på Björkäng. Här kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Nära biblioteket finns ett antal datorarbetsplatser för ordbehandling och informationssökning. På vårt bibliotek gäller samma lånekort som i kommunens övriga bibliotek. Kopiering I biblioteket finns kopiator som du kan använda mot betalning. Det är viktigt att du respekterar regler för upphovsrätt. Datasalarna - användarkonto Omkring en vecka efter kursstart kommer användarkonton för nya elever att delas ut av din lärare eller finnas att hämta på administrationen (Gunilla Craas / Carina Nöjd). Du måste själv ansvara för ditt användarnamn och lösenord! Lösenord till Pingpong skickas via mail till den mailadress du angett i din ansökan. Pingpong är internetbaserat, vilket innebär att du kan nå den från din hemdator (boras.pingpong.se) Du får dessutom ett begränsat antal utskrifter. Räknare finns installerade och varje användare har 50 blad/termin. Ytterligare utskrifter kostar 30 kr (för 50 blad) som betalas i biblioteket. Regler för datoranvändandet i skolan måste följas. Missbruk leder till avstängning från datasalarna och datanätet! Kurator Vår kurator heter Eyvor Andersson och hennes kontor finns i mitten på skolan i centralkorridoren. Hon kan nås på telefon eller e-post: Du är välkommen att kontakta henne när du av olika anledningar kan behöva råd och stöd i din studiesituation. Hon är utbildad socionom och har tystnadsplikt. Hon svarar även på frågor som rör din studieekonomi. För dig som är under 20 år gäller vissa regler som omfattar bland annat studiehjälp om drygt 1000 kr/mån, busskort, skolmat, lån av läroböcker m.m. Kontakta kurator eller CSN för mer information. Specialpedagog och resursteam Vi har ett resursteam på skolan som består av specialpedagoger och speciallärare plus kurator och SYV. Kontaktperson är specialpedagog Anna Wrzos, som sitter bredvid kuratorn. Du kan nå henne på telefon eller e-post Tillsammans med det övriga resursteamet hjälper hon elever som behöver särskilt stöd. 4

6 SYV, studie- och yrkesvägledning Merit Malteby, tfn , Berit Förstberg, tfn , Annette Karlenström, tfn , Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval till våra studie- och yrkesvägledare som sitter nära entrén. Du kan också diskutera behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt dina personliga tankar om framtida studier och yrkesval. Från och med höstterminen 2012 införs nya kursplaner och nya förkunskapskrav i Vuxenutbildningen. Dessutom införs en ny betygsskala: A F, där A är högsta betyg och F motsvarar IG. De nya kursplanerna och det nya betygssystemet införs på både grundläggande och gymnasiala kurser. Om det saknas betygsunderlag betygssätts inte kursen. Det markeras med ett streck ( - ) i betygskatalogen. Det finns också möjlighet för den som vill att begära ut intyg istället för betyg. 5

7 Praktisk information Ändringar av namn, adress, telefon etc. För att skolan skall kunna ha ett korrekt register för kommunikation med dig och kunna ge en god service skall du snarast anmäla ändringar av dina personuppgifter vid informationsdisken i entrén. Sekretessmarkering, "skyddad identitet" Elever med sekretssmarkering uppmanas kontakta kuratorn inför kursstart. Minskad kontanthantering i skolan Försäljning på skolan sker i första hand med betalkort. Selectas automater med kaffe/godis i huvudkorridoren samt elevkopieringen i biblioteket betalas endast med kontanter Lunch/kaffe Kafeteria finns i entréplanet. Här finns även pentry, mikrougnar och kylskåp. Kafeterian håller stängt Rökning Rökning får endast ske utomhus i rökrutan. Rökning på skolans övriga område, inklusive entrén, är strikt förbjuden! Mobiltelefoner Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. Specialstol Om du av medicinska skäl är i behov av specialstol eller andra hjälpmedel skall du lösa detta i samråd med läkare/sjukgymnast och Hjälpmedelscentralen. Skolan kan endast erbjuda en begränsad möjlighet till lån av specialstol (gällande intyg från läkare/sjukgymnast krävs). Elevskåp Det finns ett begränsat antal skåp att låna. Eget hänglås krävs. OBS! Elevskåpen skall tömmas och lämnas olåsta vid kurs/terminsslut. Parkering Skolan har inte längre fri parkering. Ett parkeringstillstånd kostar 138 kr för en 30- dagarsperiod. (Parkeringsautomat finns vid huvudentrén.) Som elev parkerar du på parkeringen utmed skolan mot skogen och i parkeringshuset på plan 6. Kontrollen sköts av parkeringsbolag, vilket betyder straffavgift vid överträdelse av parkeringsreglerna. Tips! Det finns en busslinje som går ända till skolans huvudentré vid vissa tider på dagen. Nära skolan, vid lasarettets huvudentréer, finns busshållplatser med tätare bussförbindelser. Brandutrymning Du måste känna till skolans utrymningsplan och brandsläckningsutrustning. Utrymningsplan finns anslagen i lektionssalarna och korridorerna. Utrymningsövning görs normalt två gånger per år. Försäkring Studerande i Vuxenutbildningen är olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid genom en kollektiv försäkring tecknad av Borås Stad. Stöldrisker Skolan ansvarar inte för saker du har med dig. Meddelande till elev Meddelande till elev lämnas vid informationsdisken i entrén. I brådskande, akuta ärenden görs ett försök att söka upp eleven på skolan. Tfn eller Dessa telefonnummer kan lämnas till barnomsorgen. 5

8 Kontakt Internet: E-post: Viktiga telefonnummer: Expedition: eller Verksamhet Ansvarig skolledare Telefon Vik.Vuxenutbildningschef Anna-Lena Moisander SFI Mia Sundström Grundläggande Annelie Areskoug Gymnasial, teoretiskt inriktad Anna-Lena Moisander Gymnasial, yrkesinriktad Tina Lundell Särvux Annelie Areskoug YH Johan Drotz , Intendent Andreas Sikström E-postadresser finns under länken Kontakt på boras.se/vux Egna noteringar 6

9 Vuxenutbildningen terminsdatum Grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser HT Kvällskurser HT: vecka 34 - vecka 50 VT: vecka 3 - vecka 21 Alla våra kvällskurser går på tisdagar.. Distanskurser Se vår hemsida! Gymnasiala yrkesinriktade Se vår hemsida! YH Se vår hemsida! boras.se/vux

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer