Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4, Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, mars 2016"

Transkript

1 Bilaga 4 Sammanställning av inlämnade egna mål från 28 aktörer i SAMÖ 2016 Aktörerna lämnade in målen i nuvarande versioner vid tiden då SAMÖ 2016 ställdes in. Därför har några av aktörerna angett att målen fortfarande är i utkastversion. Läs mer om aktörernas egna mål i kapitel 3 i huvuddokumentet 1. Lista över de aktörer som har lämnat in egna mål på den gemensamma fildelningsytan Fronter till och med Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) Vårgårda kommun Borås stad Folkhälsomyndigheten Kungälvs kommun Mariestads kommun (utkast) Marks kommun Ale kommun Jordbruksverket SOS Alarm Svenska kraftnät Tranemo kommun (endast två mål inlämnade) Ulricehamns kommun Vara kommun Vattenfall Vattenkraft AB TIB Arvika, Eda, Säffle (utkast) Säffle kommun (utkast) Filipstads kommun Storfors kommun Karlstads kommun Landstinget i Värmlands län Munkfors kommun Sunne kommun Forshaga kommun Grums kommun Försvarsmakten Grästorps kommun Polismyndigheten 1 Målframtagningsarbetet under planeringen inför SAMÖ 2016 processbeskrivning, analys och reflektioner, , Dnr

2 Geografiskt områdesansvar De övande aktörerna visar, genom att agera i enlighet med de olika roller som det geografiska områdesansvaret innebär, att de samverkar för att uppnå samordning. Aktörernas egna mål Geografiskt områdesansvar AVRF har en god förmåga att stötta medlemskommunerna i sitt geografiska områdesansvar (GOA). RCB har en grundläggande förmåga att påvisa att det finns behov för GOA. Vårgårda har en god förmåga att samordna enligt det geografiska områdesansvaret Borås Stad agerar enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret och har en god förmåga att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning. Folkhälsomyndigheten har en god förmåga att samverka tvärsektoriellt med berörda myndigheter (t.ex. SLV, SJV, SoS mfl.) samt inom sektorn med berörda aktörer (t.ex. landsting, kommun). Delmål: o Myndigheten har god kännedom om andra aktörers ansvar och roller. Kungälvs kommun visar, genom att agera i enlighet med sitt geografiska områdesansvar, att kommunen har god förmåga att samverka med lokala aktörer för att uppnå samordning. Kommunen samverkar (effektivt?) med (alla?) relevanta lokala aktörer för att uppnå samordning av de åtgärder som vidtas för att hantera händelsen. Marks kommun agerar i enlighet med sin roll utifrån det geografiska områdesansvaret. Marks kommun har en god förmåga att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning. Ale kommun visar, genom att agera i enlighet med de olika roller som det geografiska områdesansvaret innebär, att vi samverkar för att uppnå samordning. Jordbruksverket har en god förmåga att samverka med geografiskt områdesansvariga myndigheter och andra berörda aktörer, inklusive näringens organisationer, för att uppnå samordning. SOS Alarm har grundläggande förmåga att agera i enlighet med de olika roller som det geografiska områdesansvaret innebär och samverkar för att uppnå samordning. Svenska kraftnät stödjer vid behov geografiskt områdesansvariga aktörer i deras samordningsuppdrag. Ulricehamns kommun agerar enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret och har en god förmåga att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning Krisledningen prövar förmågan att identifiera samverkansbehov och att initiera samverkansaktiviteter. Att samverka med andra som har geografiskt områdesansvar. Tjänsteman i beredskap arbetar aktivt med samordning dels mellan Arvika, Eda och Säffle kommuner, dels med övriga aktörer. Säffle kommun deltar vid de samverkanskonferenser som erbjuds. Säffle kommun visar god kunskap gällande det geografiska områdesansvaret genom att visa vad ansvarsprincipen innebär för vår kommun. Säffle kommunen använder krishanteringsrådet vid behov. Säffle kommun samverkar aktivt genom befintliga kontakter/kontaktytor men tar även nya kontakter vid behov. 2

3 Kommunen har en god förmåga att agerar enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret och att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning Kommunen har en god förmåga att agerar enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret och att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning. Vi har en god förmåga att hantera kommunens geografiska områdesansvar Landstinget kan identifiera de aktörer man med vilka man har ett samverkansbehov Landstinget samverkar med andra aktörer och fattar de beslut som krävs för att landstingets verksamhet ska bedrivas. Landstinget deltar i de samverkanskonferenser andra aktörer tar initiativ till Munkfors kommun använder befintliga nätverk och planerade samverkansforum för att samordna olika aktörers krishanteringsåtgärder inom sitt geografiska ansvarsområde. Sunne kommuns förmåga att agera enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret är god. Sunne kommuns förmåga att samverka med andra relevanta aktörer för att uppnå samordning är god. De övande agerar enligt krisledningsplanen, inhämtar adekvat information om händelseutvecklingen inom sitt geografiska områdesansvar, analyserar denna samt samverkar med relevanta aktörer för att uppnå samordning. Vi ska aktivt medverka till en väl fungerande gemensam krisledningsorganisation och krisledningsnämnd för aktörerna i räddningstjänstförbundet. Krisledningsnämnden ska ha en god förmåga att bedöma när en händelse är extraordinär. När nämnden har trätt i funktion ska nämnden ha en god förmåga att fatta beslut enligt nämndens reglemente. (ej kommunen som sätter mål för nämnden?) Vi har en fungerande lokal krisledningsorganisation som agerar utifrån fastställda rutiner och ansvarsfördelningar. Vi ha er fungerande teknisk sambandscentral. Försvarsmakten har en god förmåga att samverka med understödda civila motparter på central, regional och lokal nivå. Regional stab har god förmåga att i nära samverkan med berörda länsstyrelser optimera Försvarsmaktens stöd. Grästorps kommun upprättar kontakter och agerar enligt sin roll i det geografiska områdesansvaret och har en god förmåga att samverka med relevanta aktörer för att uppnå samordning. Polisen visar, genom att agera i enlighet med de olika roller som det geografiska områdesansvaret innebär, på nationell och regional nivå, att de samverkar för att uppnå samordning. Informationsdelning De övande aktörerna delar information som kan vara av aktörsgemensamt intresse genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Aktörernas egna mål Informationsdelning AVRF har en god förmåga att utföra informationsdelning med berörda aktörer AVRF har en god förmåga att ta emot information med/till andra aktörer i en händelse AVRF har en mycket god förmåga att stötta kommunerna i att starta upp informationsdelning i RAKEL och WIS 3

4 Vårgårda har en god förmåga att dela information med/till andra aktörer i en händelse Vårgårda har en god förmåga att ta emot information med/till andra aktörer i en händelse Borås Stad har en god förmåga att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att efterfråga och ta emot information. Folkhälsomyndigheten tar fram relevant och efterfrågad information samt tillgängliggör den för berörda aktörer i rätt tid. Myndigheten tar emot och hanterar information från andra aktörer. Delmål: o Myndigheten har kunskap om vilka aktörer som berörs av informationen och som bör få den. o Myndigheten förmedlar information genom befintliga tekniska system. o Myndigheten säkerställer att rätt funktion på myndigheten får rätt information den. Kungälvs kommun har god förmåga att dela information genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Kommunens krisledningsorganisation kan på ett tillfredsställande sätt använda WIS och Rakel för att kommunicera med andra aktörer. Kommunens krisledningsorganisation gör relevant information tillgänglig för berörda aktörer. Kommunens krisledningsorganisation kan på ett effektivt sätt ta emot information från berörda aktörer. Kommunens krisledningsorganisation kan identifiera vilka behov av information som finns samt uttrycker dessa i relevanta forum/kanaler. Något om intern informationsdelning också kanske Marks kommun efterfrågar och bearbetar information från berörda aktörer. Marks kommun lämnar information av aktörsgemensamt intresse till berörda aktörer. Marks kommun använder tekniska ledningssystem för informationsdelning. Ale kommun delar information som kan vara av aktörgemensamt intresse, helst via WIS och Rakel. Jordbruksverket har en god förmåga att dela information som kan vara av både aktörsgemensamt och internt intresse genom att göra information tillgänglig och genom att ta emot och efterfråga information. SOS Alarm har god förmåga att dela information som kan vara av aktörsgemensamt intresse genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Svenska kraftnät gör information tillgänglig för berörda aktörer, och efterfrågar information som behövs för vår egen hantering från aktuella aktörer. Funktioner i Svenska kraftnäts krisledningsorganisation delar information som kan vara av intresse för organisationen/andra funktioner, och efterfrågar information från andra funktioner som behövs för funktionens arbete. Tranemo kommun har grundläggande förmåga att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Ulricehamns kommun har en god förmåga att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att efterfråga och ta emot information. Krisledningen prövar förmågan att identifiera relevant aktörsgemenssam information och klarar av att hantera informationsdelning via WIS, Rakel samt vanlig telefoni. Informationen är förankrad och verifierad internt innan den delas. 4

5 Att göra egen aktuell och relevant information tillgänglig för andra i rätt tid. Att aktivt efterfråga och ta emot information från andra. Tjänsteman i beredskap delar och efterfrågar information dels mellan Arvika, Eda och Säffle kommuner, dels med andra aktörers Tib:ar. Säffle kommun gör information tillgänglig genom att ta emot och efterfråga information från andra aktörer. Varje förvaltning delar och efterfrågar information med kommunens krisledningsgrupp. Information delas i befintliga och överenskomna system. Kommunens informatör efterfrågar och delar information med övriga aktörer. Informatörer arbetar därigenom aktivt med att inhämta och samordna information. Kommunen har grundläggande förmåga att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Kommunen har grundläggande förmåga att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information. Vi har en god förmåga att tillgängliggöra, ta emot och efterfråga information av aktörsgemensamt intresse Vi har en god förmåga att ta fram en samlad lägesbild som kommuniceras såväl inom organisationen som till andra aktörer (har slagit ihop mål informationsdelning och lägesbilder) Landstinget efterfrågar vid behov information från andra aktörer Landstinget delar relevant information till ledningsfunktioner samt medarbetare inom egen organisation Landstinget delar relevant information på flera kanaler med samtliga aktörer där samverkansbehov identifierats Landstinget använder WIS och Rakel i sin kommunikation med andra aktörer Munkfors kommun delar information, såväl inom den egna organisationen som med andra berörda aktörer, genom att efterfråga och ta emot information och att göra informationen tillgänglig för andra. Sunne kommun använder informationsplan för att snabbt starta upp informationsarbetet. Sunne kommun har väl fungerande kontaktvägar in till de olika aktörerna via uppdaterade kontaktlistor Sunne kommun använder RAKEL och WIS för att dela information De övande tar emot och delar information med andra med stöd av den teknik som tillämpas för ledning och samverkan i kris. Vi har förmågan att dela information med berörda aktörer genom att göra information tillgänglig för andra och genom att aktivt efterfråga och ta emot information. Vi har förmågan att både internt och externt samt i samverkan med övriga aktörer använda våra olika kommunikation- och sambandssystem såsom WIS och Rakel. Försvarsmakten har en god förmåga att dela aktuell, relevant och efterfrågad information i rätt tid. Informationsgruppen har upprättat kontaktvägar. Informationen har gjorts tillgänglig för berörda aktörer kontinuerligt. Informationsgruppen tar emot information från upprättade kontaktvägar och efterfrågar vid behov kompletterande information som t ex verifiering. 5

6 Polisen delar information som kan vara av aktörsgemensamt intresse genom att göra information tillgänglig för andra och genom att ta emot och efterfråga information på nationell och regional nivå. Samlade lägesbilder De övande aktörerna lämnar lägesrapporter som sammanställs till samlade lägesbilder som används för att åstadkomma aktörsgemensamma inriktningar för fortsatt hantering. Aktörernas egna mål Samlade lägesbilder AVRF har en god förmåga att lämna sin lägesbild vidare AVRF har en god förmåga att visualisera, kommunicera och dokumentera sin lägesbild Vårgårda har en grundläggande förmåga att ta fram en samlad lägesbild Borås Stad har en god förmåga att lämna lägesrapporter som resulterar i sammanställning till samlade lägesbilder som leder till aktörsgemensam inriktning för fortsatt hantering. Folkhälsomyndigheten har en förmåga att ta fram en samlad lägesbild för myndighetens ansvarsområde som bidrar till de samlade lägesbilder som tas fram nationellt. Delmål: o lägesrapporten uppfattas som relevant för målgruppen (förutsätter feedback på lägesrapport) o myndigheten kan snabbt lämna en strukturerad riskvärdering inom ansvarsområdet Kungälvs kommun har god förmåga att sammanställa lokala lägesrapporter som används för att åstadkomma förvaltningsgemensamma inriktningar för fortsatt hantering. Kungälvs kommun har en god förmåga att lämna lägesrapporter till berörda aktörer. Kommunens krisledningsorganisation lämnar vid rätt tid lägesrapporter som innehåller relevant information av aktörsgemensamt intresse. Kommunens krisledningsorganisation sammanställer lägesbilder för kommunens geografiska område och rapporterar dessa till relevanta verksamheter inom den kommunala verksamheten. Marks kommun skapar lägesbild för det lokala området. Marks kommun lämnar lägesrapporter som är relevanta för den samlande lägesbilden. Marks kommun agerar i enlighet med den aktörsgemensamma inriktningen. Ale kommun verkar för att delge lägesrapporter och ta emot lägesbilder. Jordbruksverket har en mycket god förmåga att sammanställa lägesbilder för att åstadkomma en inriktning för fortsatt hantering samt att lämna efterfrågade lägesrapporter. SOS Alarm har grundläggande förmåga att lämna lägesrapporter som sammanställs till samlade lägesbilder som används för att åstadkomma aktörsgemensamma inriktningar för fortsatt hantering. Svenska kraftnät lämnar lägesrapporter som underlag till aktörsgemensamma samlade lägesbilder och aktörsgemensamma inriktningar. Svenska kraftnäts krislednings-organisation sammanställer interna samlade lägesbilder och använder dessa som underlag för inriktning av organisationens arbete. Tranemo kommun lämnar lägesrapporter som sammanställs till samlade lägesbilder som används för att åstadkomma aktörsgemensamma inriktningar för fortsatt hantering. Ulricehamns kommun har en god förmåga att lämna lägesrapporter som resulterar i sammanställning till samlade lägesbilder som leder till aktörsgemensam inriktning för fortsatt hantering. 6

7 Krisledningen prövar förmågan att skapa och förmedla en gemensam lägesbild. Att regelbundet lämna egna lägesrapporter för att få samlade lägesbilder, som sedan används för gemensamma inriktningar för fortsatt hantering. Tjänsteman i beredskap arbetar för en samlad lägesbild för Arvika, Eda och Säffle kommuner. Säffle kommun lämnar lägesbilder i aktuella forum samt vid förfrågan. Säffle kommun tar emot, dokumenterar och analyserar lägesbilder från andra aktörer. Säffle kommuns lägesbilder rapporteras in i WIS (el annat överenskommet system) samt ordinarie system för informationsdelning. Säffle kommuns lägesbilder innehåller överenskomna delar. Säffle kommuns samlade lägesbild rapporteras i utsatt tid för att kunna påverka/användas till inriktnings- och samordningsbeslut på regional nivå. Kommunen har en god förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en aktörsgemensam lägesbild av händelsen. Kommunen har en god förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en aktörsgemensam lägesbild av händelsen. Vi har en god förmåga att ta fram en samlad lägesbild som kan kommuniceras såväl inom organisationen som till andra aktörer Landstinget lämnar lägesrapporter till andra aktörer med information av aktörsgemensamt intresse Lägesrapporter från andra aktörer analyseras och sammanställs till en lägesbild som kommuniceras inom landstinget. Munkfors kommun lämnar lägesrapporter som underlag till samlade lägesbilder för att åstadkomma aktörsgemensamma inriktningar för fortsatt hantering såväl nationellt som inom sitt geografiska ansvarsområde. Munkfors kommun samlar information och sammanställer lägesbild även för sin lokala krisledning. Sunne kommun skall kunna ta fram och använda relevanta kartor ex. via smartboard. Sunne kommun använder WIS för lägesrapporter Sunne kommun ser till att all utgående information är kvalitetssäkrad. Sunne kommun är noga med att lägesbilderna innehåller fattade beslut, av vem och vid vilken tidpunkt och att den förmedlas vidare ut till berörda. De övande sammanställer en rapport om läget och förväntad utveckling i kommunen och förmedlar detta till övriga aktörer. Vi har förmågan att ta fram och lämna lägesrapport som kan kommuniceras såväl inom organisationen som till andra aktörer. Vi bidrar aktivt till en samlad lägesbild som leder till en aktörsgemensam inriktning för den fortsatta hanteringen av situationen. Försvarsmakten har en grundläggande förmåga att bidra till samlade lägesbilder på lokal, regional och central nivå. Internt har Försvarsmakten en god förmåga att skapa och upprätthålla en samlad lägesbild för myndigheten. Att krisledningsgruppen kontinuerligt tar fram en samlad lägesbild som underlättar beslut om åtgärder både på kort och lång sikt. Lägesbilden delges vid behov andra aktörer. 7

8 Polisen lämnar, på nationell och regional nivå, lägesrapporter som sammanställs till samlade lägesbilder, som används för att åstadkomma aktörsgemensamma inriktningar. Kommunikation De övande aktörerna samordnar sin information för att kunna vara tydliga och relevanta i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Aktörernas egna mål - Kommunikation AVRF har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till drabbade AVRF har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till allmänhet AVRF har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till medier Vårgårda har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till drabbade Vårgårda har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till allmänhet Vårgårda har en god förmåga att lämna en tydlig och relevant information till medier Borås Stad har en god förmåga att samordna sin information med andra aktörer och är tydlig och relevant i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Folkhälsomyndigheten samordnar sin information med berörda aktörer och kommunicerar samstämmigt och tydligt till allmänhet och medier. Delmål: o Vi tar fram gemensamma budskap med andra aktörer o Folkhälsomyndigheten budskap uppfattas som trovärdiga och tydliga av allmänhet och media Kungälvs kommun har god förmåga att samordna information tillsammans med berörda aktörer och är tydlig och relevant i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Kommunens krisledningsorganisation kommunicerar i rätt kanaler. Kommunens krisledningsorganisation kommunicerar med rätt mottagare. Kommunens krisledningsorganisation samordnar kommunikationsinsatser med berörda aktörer på ett effektivt sätt. Marks kommun har en samordnad, tydlig och relevant kommunikation till drabbade, allmänhet och medier. Marks kommun har god intern informationsdelning. Ale kommun samordnar sin information för att kunna vara tydliga och relevanta i vår kommunikation både internt och externt, med drabbade, allmänhet och medier. Jordbruksverket har en god förmåga att samordna sin information för att vara tydliga och relevanta i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. SOS Alarm har god förmåga att samordna sin information med övriga aktörer för att kunna vara tydliga och relevanta i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Svenska kraftnät samordnar sin kommunikation till drabbade, allmänhet och media samt säkerställer att budskap är ensade internt och med andra aktörer. Svenska kraftnät säkerställer avgränsningen mellan sitt och andras kommunikationsansvar. Svenska kraftnät identifierar och prioriterar aktuella målgrupper och budskap, målgruppsanpassar innehåll, form och kommunikationskanal till respektive målgrupp. Ulricehamns kommun har en god förmåga att samordna sin information med andra aktörer för att uppfattas som tydlig och relevant i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. 8

9 Krisledningen prövar förmågan att hantera relevanta kommunikationskanaler, för intern- och extern kommunikation. Att samordna tydlig och relevant information med andra för kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Att ha tydliga avgränsningar mellan vad som är vårt och andras kommunikationsansvar. Tjänsteman i beredskap arbetar för att samordna information för Arvika, Eda och Säffle kommuner. Tjänstman i beredskap är behjälplig med informationsinhämtningen på regional nivå. Säffle kommun lämnar ett samlat budskap tillsammans med andra aktörer till drabbade, allmänhet och media. Kommunens information styrs till kommunens ansvarsområde. Kommunen upprättar en kommunikationsplan för hur informationsdelning ska ske. Kommunen gör medvetna val i sin kommunikation sett till olika grupper. Kommunen skall ha en god förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna kommunikation gentemot drabbade, allmänhet och media. Kommunen skall ha en god förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna kommunikation gentemot drabbade, allmänhet och media. Vi har en mycket god förmåga att samordna information och kommunicera med drabbade, allmänheten och media Landstinget samordnar informationsflödet från den egna organisationen och anpassar kommunikationen till drabbade, allmänhet och medier efter samverkan med andra aktörer. Landstinget upprättar en kommunikationsplan för hur informationsdelning ske anpassad till aktuell händelse Munkfors kommun samordnar sin information med andra aktörer, i enlighet med sitt geografiska områdesansvar, och är tydlig och relevant i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Sunne kommun skall använda sin informationsplan. Sunne kommun skall använda hemsida, facebook, intranät, presskonferenser, pressmeddelande för att nå ut med information. Även VMA vid behov. Sunne kommun skall kvalitetssäkras information före release. Sunne kommun skall lämna information på olika språk, funktionsnedsättningar och till personer utan tillgång till internet. Sunne kommun skall omvärldsbevaka. Sunne kommun skall vara snabb ut med rätt och tydlig information och inte ej spekulera. De övande agerar i enlighet med kriskommunikationsplan och samverkar med övriga aktörer för att samordna tydlig och relevant information till drabbade, allmänhet och media. Vi har förmågan att delge tydlig och relevant information både internt och externt. Vi har förmågan att ta emot och efterfråga information samt samordna vår information med andra aktörer. Vi ska följa våra interna rutiner, planer och policys för information och kommunikation. Vi har förmågan att värdera, sortera och använda tillgänglig information. Försvarsmakten har en god förmåga att beskriva myndighetens verksamhet lokalt, regionalt och centralt och att bidra till samordning av aktörsgemensam information. 9

10 Kommunens information ska vara tydlig och relevant genom hemsida, sociala medier, UC och alternativa kontaktvägar. Kommunen ska hämta in information från omgivningen för att identifiera kommunikationsbehovet och anpassa informationen därefter. Polisen samordnar sin information, på nationell och regional nivå, för att kunna vara tydliga och relevanta i sin kommunikation med drabbade, allmänhet och medier. Resurser och uthållighet De övande aktörerna samordnar tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Aktörernas egna mål Resurser och uthållighet AVRF har en grundläggande förmåga att sammanställa egna resurser och eget resursbehov och dela detta AVRF har en god förmåga att ta emot hjälpresurser från andra aktörer AVRF har en god förmåga att använda egna resurserna effektivt Vårgårda har en grundläggande förmåga att sammanställa egna resurser Vårgårda har en grundläggande förmåga att sammanställa eget resursbehov Har en grundläggande förmåga att ta emot resurser utifrån Vårgårda har en god förmåga att använda egna resurserna effektivt Borås Stad har en god förmåga att tillsammans med övriga aktörer, åstadkomma samordning av tillgängliga resurser (utifrån inventering av resursbehov), för att uppnå uthållig och i övrigt ändamålsenlig resursanvändning. Folkhälsomyndigheten har inget mål för resurser och uthållighet. Kungälvs kommun har grundläggande förmåga att samordna tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Kommunens krisledningsorganisation identifierar och sammanställer vilka behov av resurser som finns. Kommunens krisledningsorganisation uttrycker resursbehov i relevanta forum/kanaler. Kommunens krisledningsorganisation identifierar vilka egna resurser som andra aktörer har uttryckt/kan förväntas ha behov av. Marks kommun inventerar resursbehov. Marks kommun samordnar tillgängliga resurser internt och tillsammans med övriga aktörer. Marks kommun uppnår en uthållig och i övrigt ändamålsenlig resursanvändning. Ale kommun samordnar tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Jordbruksverket har en god förmåga att samordna tillgängliga resurser för att uppnå en uthållig och effektiv krishantering. SOS Alarm har god förmåga att samordna tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Svenska kraftnät genomför resursplanering i syfte att uppnå en uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Svenska kraftnät informerar andra aktörer om vårt eventuella behov av förstärkningsresurser och tillgängliggör resurser för samhällets krishantering. 10

11 Ulricehamns kommun har en god förmåga att tillsammans med övriga aktörer, åstadkomma samordning av tillgängliga resurser (utifrån inventering av resursbehov), för att uppnå uthållig och i övrigt ändamålsenlig resursanvändning. Krisledningen prövar förmågan till identifiering och samordning av relevanta resurser i kommunens verksamheter. Att identifiera behov av förstärkningsresurser och tillgängliggöra resurser. Att samordna tillgängliga resurser med andra för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Tjänstman i beredskap lyfter samlat behov och resurstillgång för Arvika, Eda och Säffle kommuner. Säffle kommun vågar vid behov fatta beslut om prioriteringar. Kommunen analyserar resursbehov på kort och lång sikt. Kommunen planerar för att förmedla resurser (personella och materiella) internt, mellan förvaltningar. Kommunen prövar befintliga planer. Kommunen skall ha en god förmåga att prioritera sina resurser under övningen. Kommunen skall ha en god förmåga att tillsammans med övriga aktörer, åstadkomma samordning av tillgängliga resurser, för att uppnå uthållig och i övrigt ändamålsenlig resursanvändning. Kommunen skall ha en god förmåga att prioritera sina resurser under övningen. Kommunen skall ha en god förmåga att tillsammans med övriga aktörer, åstadkomma samordning av tillgängliga resurser, för att uppnå uthållig och i övrigt ändamålsenlig resursanvändning. Vi har en god förmåga att samordna våra resurser med övriga aktörer Landstinget har en samlad bild över vilka resurser man behöver för att bedriva sin verksamhet samt vilka egna resurser man förfogar över. Landstinget prioriterar bland sina verksamheter och omfördelar samt flyttar vi behov sina resurser för att stödja dessa. Landstinget kommunicerar resursbehov både internt och till andra aktörer Landstinget tar emot och utnyttjar externa resurser på ett systematiskt sätt. Munkfors kommun samordnar tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning såväl inom den egna organisationen som tillsammans med övriga aktörer. Sunne kommun måste kunna prioritera resurser på ett bra sätt, både inom och utanför kommunens gränser. Sunne kommun måste tillsammans med andra aktörer kunna åstadkomma samordning av tillgängliga resurser för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. De övande samordnar behov och stödjer övriga aktörer för att använda gemensamma resurser så effektivt som möjligt. Vi har förmågan att inventera resurser och upprätta planer. Vi har förmågan att samverka med andra aktörer kring fördelning av tillgängliga resurser. Försvarsmakten har en god förmåga att samordna sina resurser. Försvarsmakten har en god förmåga att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och berörda länsstyrelser samordna och leverera efterfrågat stöd. 11

12 Vid behov av samordning av personella och materiella resurser upprättas kontakt med andra kommuner. Omfördelning sker vid behov. Krisledningsgruppen och informationsgruppen har prövat sin förmåga till uthållighet genom skiftgång. Vid behov sker en prioritering och/eller omfördelning av personella och materiella resurser internt i kommunen. Polisen samordnar tillgängliga resurser, på nationell och regional nivå, för att uppnå uthållig och ändamålsenlig resursanvändning. Egna mål utöver de som angivits ovan (lämnade av 13 aktörer) RCB har en grundläggande förmåga att starta upp kommunens krisledning RCB larmar krisledningen inom xx min AVRF staben samlas inom 90 minuter Överlämning vid skiftbyte följer mall Folkhälsomyndigheten samverkar/delar information utifrån rutiner/planer för zoonossamverkan Kungälvs kommun prövar sin krisledningsorganisation och dess olika funktioner i syfte att identifiera förbättringsområden. Identifiera vilka viktiga samhällsfunktioner som drabbas vid översvämningar Identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka förmågan att hantera höga flöden Klargöra hur prioritering av MTG-gemensamma resurser görs (avser tekniska förvaltningen) Förmåga till krishantering inom tekniska förvaltningen Förmåga till krishantering på central kommunnivå i Mariestad Pröva och utveckla en eventuell tjänstemannastab under realistiska former Ale kommun prövar sina krisledningsdokument/planer och sin ledningsmetodik/förmåga, för att se om detta är fungerande i en krissituation, eller om planer och metodik behöver omarbetas. Jordbruksverket har goda kunskaper om sin roll och sitt ansvar och har en god förmåga att agera i enlighet med dessa. SOS Alarm har god förmåga att hantera driftstörningar och produktionsbortfall. Filipstads kommun skall ha en grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS. Filipstads kommun skall ha en grundläggande förmåga att använda sociala medier för att förmedla budskap och kommunicera med allmänheten. Filipstads kommuns krisledning skall ha en god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt säkerställa uthålligheten för längre tid. Filipstads kommuns krisledningsnämnd skall ha en god förmåga att genomföra sammanträden, fatta inriktningsbeslut, och vid behov ta över verksamhet från annan verksamhet. Storfors kommun har en grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS. Storfors kommun skall ha en grundläggande förmåga att använda sociala medier för att förmedla budskap och kommunicera med allmänheten. Storfors kommuns krisledning skall ha en god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt säkerställa uthålligheten för längre tid. Storfors kommuns krisledningsnämnd skall ha en god förmåga att genomföra sammanträden och fatta inriktningsbeslut. Landstinget genomför samverkan med andra aktörer för att kunna genomföra evakuering av hotade sjukvårdsinrättningar samt flytta verksamheten till annan plats. 12

13 Landstingets har ledningsfunktioner som fungerar över tid Landstingets ledningsfunktioner kan anpassas dynamiskt efter behovet. Landstingets krisledningsnämnd ska användas Krisledningsnämnden ska kunna o bedöma när en händelse är extraordinär o träda i funktion o överta verksamhet från annan nämnd i förbundet o fatta beslut o återlämna verksamhet o träda ur funktion. Hela krisledningsorganisationen skall öva i denna SAMÖ övning Man skall arbeta efter de planer och det reglemente som finns. Informationsenheten skall starta sitt arbete efter den informationsplan som finns upprättad. Vi skall pröva alla de kanaler vi har för att få ut och hämta in information. Ingen person skall kunna säga att man inte visste. Alla aktörer som deltar skall känna delaktighet, ansvar och ha kunskap i hur man skall agera i de specifika situationerna som uppkommer. Tjänstemän och politiker skall veta sin roll i övningen. RAKEL och WIS skall användas i övningen. Vattenfall Vattenkrafts egna mål Öva Krisledningar - Att snabbt kunna organisera upp den Operativa krisledningen i Trollhättan inklusive DC i Bispgården och VHI. - Att snabbt kunna organisera upp och fördela rollerna för den Taktiska krisledningen i Luleå. Krisledningslokaler - Att rätt och ändamålsenlig utrustning finns i Krisledningslokalerna. Kommunikationshjälpmedel - Att kommunicera via Rakel. Styrande dokumentation och rutiner - Att hitta relevanta styrande dokument på Rodret. - Att kritiskt granska om dokumenten är lätta att hitta och om behovet av styrning är uppfyllt med hjälp av dessa dokument. - Att mallar för rapportering och samlade lägesbilder finns framtagna. - Att rutiner för informationsdelning finns tillgängliga. Larmvägar - Att larmvägar fungerar. Samverkan krisledningar i företaget - Att samverka mellan den Operativa krisledningen, den Taktiska krisledningen och den 13

14 Strategiska krisledningen i Vattenfall. Identifiera brister och förbättringsmöjligheter - Att utveckla vår förmåga att hantera allvarliga händelser genom att identifiera brister och föreslå förbättringar. 14

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 SAMÖ 2016 Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 Program 10.00 SAMÖ 2016 11.30 Utvärdera för att lära och utveckla 12.15 Lunch 13.00 Hur ska

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Det lokala perspektivet

Det lokala perspektivet Medelpads Räddningstjänstförbund Det lokala perspektivet Johanna Hillgren, krisberedskapssamordnare Fredrik Edlund, kombibrandman 1 Krishantering Aktörsspecifikt Aktörsgemensamt Medelpads Räddningstjänstförbund

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst Förtydligande av ägardirektivet för Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området skydd mot olyckor.

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Informationsplan vid. extraordinär händelse

Informationsplan vid. extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 88. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 98. 1

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer