TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare"

Transkript

1 1 (7) ehälsa i kommunerna Sammanställning av kommunala ehälsoprojekt genomförda 2014 Nedan följer en kort redovisning av de ehälsoprojekt som genomförts i länets kommuner under Projekten redovisas under respektive målområde. Sammanlagt har 29 projekt/förstudier genomförts. Ett av projekten, Meddix Öppenvård har genomförts övergripande för alla kommuner i samarbete med Landstinget. Projektet Vårdplanering på distans har också varit ett samarbetsprojekt mellan Askersunds kommun, landstinget och länsstyrelsen. Två av projekten har genomförts gemensamt av flera kommuner i norra länsdelen. Sammanlagt har kr delats ut i stimulansmedel till kommunerna. Målområde etjänster: Ansökningar på webben Lindesberg, Hällefors, Nora: En grundläggande undersökning har gjorts av vilka åtgärder som krävs för att få till en ansökan via webb, med möjlighet till transparens, dvs möjlighet att även för ansökande person följa hur den aktuella utredningen framskrider. En kartläggning har även gjorts i respektive kommun. Det ä en komplex fråga då många delar i kommunerna blir inblandade och flera verksamhetssystem måste integrera med varandra. Man vill därför i kommunerna ta ett helhetsgrepp när det gäller frågan om e legitimation och invänta diskussioner om ev. gemensamma IT-plattformar. Hallsberg: Planen var att införa Ansökan om ekonomiskt bistånd. Man har börjat titta på förutsättningarna men uppbyggnaden av en gemensam IT-nämnd för synd-närke har gjort att man tvingats avvakta. Askersund: Behovet av etjänster har inventerats. En blankett för etjänsten Förenklad ansökan om visst bistånd enl. SoL för personer över 75 år har tagits fram. Askersund är en av de kommuner som skall ingå i den gemensamma IT-nämnden i syd-närke. Även här har man tvingats avvakta denna uppbyggnad och inte kunnat realisera etjänsten. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Eklundavägen Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

2 2 (7) etjänster Arbetat med att identifiera verksamheternas och medborgarnas behov av etjänster. Kartlagt krav på ramverkets funktion och tillgänglighet. Skapat förutsättningar för hur ingången till ehälsotjänster ska presenteras på kommunens webbplats. Valt ut, förankrat, marknadsfört mot utvalda mottagare samt pilot-testat utvalda etjänster. Utvärderat och genomfört systemutveckling/konfiguration och webbutveckling av de e-tjänster som testats. Driftsatt valda e-tjänster samt testat koppling till Min vårdkontakter. Kartläggning av appar till funktionshindrade Mycket omvärldsbevakning är gjord. Kartlagt mobila applikationer som kan ge funktionellt stöd till personer med funktionsnedsättningar samt ge inspiration och möjligheter till ökad delaktighet, självständighet och trygghet. Sammanställt information om applikationerna och deras funktioner. Genomgått kurs i att skapa interaktiv utbildning. Förbereder utbildningsmaterial och planerat för mini föreläsningar/caféträffar på olika teman, där applikationer inom olika område ska beskrivas och visas upp samt hur de kan användas som hjälpmedel. Skapat förutsättningar för framtida nätverk och samverkan mellan kommunen, habiliteringen och centrum för hjälpmedel. Diskuterat framtida möjligheter, ansvarsområden och gränsdragningar, - vem gör vad, när och hur? Startat ett community (en interaktiv mötesplats) på Örebro kommuns intranät för att sprida information och skapa erfarenhetsutbyte inom området. Nattfrid; Tillsynsbesök via webbkamera Nora: Projektperiod på sex månader dec maj Fem kameror för placering i hemtjänsten men också på särskiltboende, där främst för brukare med fall-risk. Kartlagt aktörer på marknaden. Slutit avtal med Tunstall Nattro 2. Personal har utbildats för att sköta och installera kamerorna. Tre brukare aktuella vid projektstart, två inom särskilt boende och en inom hemtjänsten. Karlskoga: Test/pilot för att möjliggöra tillsyn via kamera för brukare som idag får störd nattsömn när vårdlag kommer på tillsynsbesök. Komplement till fysiskt tillsyns/trygghetsbesök. Möten har hållits med nödvändiga samarbetspartners, som kommunens IT-avdelning, KEMAB och Bergslagensräddningstjänst. Samarbetsmöten med andra kommuner har skett. Bergslagens räddningstjänst är ett kommunalt bolag och hanterar idag våra trygghetslarm. De kommer också att hantera kamera-

3 3 (7) tillsynens administration. Riskbedömning, händelsekort till Bergslagensräddningstjänst, avtal och samtyckesdokument för brukaren, informationsmaterial till brukare, närstående, personal och medborgare är framtagna. IT-enhetens säkerhetslösning testas för närvarande, därefter start av piloten. Säkerhetsaspekter är dokumenterade. Möten med berörda aktörer inom kommunen. Biståndshandläggarna har deltagit i utvecklingen, samt fått handledning om hur de ska behovspröva utifrån alternativet kameratillsyn. Projektmål: Rätt resurser på rätt plats i rätt tid. Större valfrihet för brukaren. Organisationen ska kunna tillgodose fler brukare med samma resursåtgång. Degerfors: Pilot för möjliggörande av tillsyn via webbkamera. Tagit in offerter från olika leverantörer. Grundläggande arbete genom informationsinsatser till: Intresseorganisationer såsom anhörigföreningar, pensionärs- och handikappråd. Politiker i nämnd och samtlig personal inom hemvården. Även gjort hembesök hos enskilda brukare och dess anhöriga för att informera. Samarbetsmöten med annan kommun har hållits och man inväntar testen av IT säkerhetslösningar från Karlskoga. Lekeberg: Skaffat kunskap och information om tillsynskameror och företag som tillhandahåller dessa. Gjort studiebesök i innovationslägenhet i Örebro samt hos Tunstall (leverantör) Skapat en positiv inställning till användandet av tillsynskamera genom att ändra begreppet övervakning till tillsyn samt informerat om projektet på träffar, konferenser, äldredagar, pensionärsträff samt till de personalgrupper som behöver kännedom om tjänsten. Skapat lättläst information till brukare om tillsynskamera. Utbildning till berörd nattpersonal hur att utföra tillsynsbesöken via laptop. Skapat dokument som underlättar användandet/tillsynen via tillsynskamera och även uppföljningen av tillsynskamera. Fyra kameror leasas, med två olika funktioner dvs. 2 kameror från 2 olika företag. Alla kamerorna har provats hos brukare, vilka är mycket nöjda. Under projektets gång sker fortlöpande uppföljningsarbetet hemma hos deltagarna i projektet. Hallsberg: Inhämtat prisuppgifter från olika leverantörer av tillsyn via webbkamera samt inbjudit till demonstrationer. Informerat ledningsgrupp inom socialförvaltningen samt hemsjukvårdspersoanl och sjuksköterskor via arbetsplatsträffar. Kommunikation och erfarenhetsutbyte med med Askersunds och Noras kommun. Meddix Öppenvård IT-stöd till Samordnad individuell plan (SIP) Länets samtliga kommuner, landstinget och privata vårdgivare inom Hälsoval Örebro läns landsting: Projektet har drivits i samarbete mellan Örebro läns landsting (ÖLL) och Regionförbundet Örebro. Ett IT-stöd för SIP Meddix Öppenvård har införts inom länets kommunala socialtjänster och ÖLLs alla verksamheter för vård. Nödvändig konfigurering av systemet för att anpassas till Örebro läns landstings och kommunernas

4 4 (7) organisationer samt gemensam överenskommelse och rutin, har genomförts. 244 resurspersoner har utbildats i IT-stödet, samt i SIP, utifrån behov och tidigare kunskapsnivå. Heldags-utbildningarna har genomförts länsdelsvis med deltagare från både kommun och landsting i varje grupp vilket tydliggjort samarbetet dem emellan och verkat för dialog. Resurspersonerna utbildar sedan vidare inom respektive verksamhet. Vårdplanering på distans Askersunds kommun, 4 avdelningar på Regionsjukhuset i Örebro. Ett samverkansprojekt mellan Askersunds kommun, Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län och Länsstyrelsen. Pilotprojekt för test av vårdplanering på distans via videokonferens. Projekttid april oktober Projektmål: Fastställa verksamhetskraven för Vårdplanering på distans. Ta fram rekommendationer samt riktlinjer för Vårdplanering på distans. Undersöka om man kan spara arbetstid, minska resandet och förbättra miljön och samtidigt genomföra säkra vårdplaneringar av hög kvalité för alla inblandade. Gängse rutiner för vårdplanering användes. Lanstinget har anskaffat mobil videoutrustning. Kommunen använt sej av stationär utrustning. 11 vårdplaneringar har genomförts under projekttiden.vid utvärderingen framkommer att alla tycker att det fungerat mycket bra, vi har sparat arbetstid dock svårt att avgöra hur mycket ca 44 timmar, vi har sparat 1144 km och därmed har det också varit bra för miljön. Vi kommer nu att sprida detta arbetssätt till flera avd på sjukhuset och till flera kommuner i länet. Målområde Mobil dokumentation: Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora: Mobil dokumentation för legitimerad personal. Norra länsdelens kommuner har genomfört projektet i samverkan, vilket var en framgångsfaktor. Problemområden inför genomförandet av mobildokumentation i deltagande kommuner har identifierats. Vinster av att kunna nå information och delge andra mobilt har påvisats, en klar förbättring för patientsäkerheten. Bärbara datorer och moden har köpts in.system som går via sjunet har inte kunnat användas pga tidigare skrivna avtal. Något att beakta inför framtiden. Viva (vårt verksamhetssystem) var lätt att komma åt bara täckningen fanns. 4G har gett bättre täckning än väntat. Samarbetet mellan olika professioner har inte varit enkelt. Projektet har prioriterats på olika sätt och en gemensam tidsplan hade varit att föredra. Samarbetet mellan deltagande kommuner i norra länsdelen har förbättrats och vi har skapat nätverk. Karlskoga: Mobil dokumentation för sjuksköteska, arbetsterapeut och IFO-handläggare. Syfte är att möjliggöra åtkomst till klientbaserat verksamhetssystem hemma hos brukare för att kunna läsa och skriva i utredningar och journal. Användarvänlig arbetsmiljö för användarna både vad gäller teknik och helhetsupplevelse skall erhållas.tekniken ska

5 5 (7) vara säker utifrån brukarperspektivet. I förstudiearbetet har möten bedrivits med verksamheten och IT-enheten. Kravspecifikationer från verksamheten har diskuterats och förtydligats. Upprättande av teknik har skett och tester har utförts av utsedda pilotpersoner. Enkla lathundar har utformats. Teknik med engångs-sms har använts, vi kommer ev. att använda teknik med mobilt bankid i slutet av Uppföljningsarbete av teknik och användarupplevelse har varit i fokus och kontinuerligt samarbete med IT-enhet har skett. Viktigt att inte brukare upplever tekniken störande. Om teknik upplevs bra och fungerar väl utifrån säkerhet kan andra yrkesgrupper komma att omfattas av lösningen. Har en lösning som blev klar i augusti. Kommer in i alla system. Fungerar bra. En sjuksköterska, en arbetsterapeut och en IFO-handläggare testar. Uppkoppling via mobilerna för att minska surfkostnader. Degerfors: Säkerställt en fungerande mobil dokumentationslösning i befintligt verksamhetssystem för legitimerad personal. Inventering av intresse av mobil dokumentation genom enkätundersökning för legitimerad- och baspersonal. Inventerat bästa möjliga mobila lösning för legitimerad personal tillsammans med IT-enheten.Haft visning av idag tillgänglig mobil dokumentation i befintligt verksamhetssystem för baspersonal. En sjuksköterska, som är ansvarig för glesbygd, har testat via bärbar dator,. Har fungerat bra. Planen är att även undersköterskor ska kunna utföra genomförandeplan mobilt. Laxå: Projektmål: Skapa en fungerande plattform för dokumentation i hemmet hos den enskilde. Skapa kommunikation mellan personalgrupp i hemmet hos den enskilde och arbetsledning genom tekniska hjälpmedel. Skapa ökad samverkan mellan arbetsledning och arbetsgrupp. Att möjliggöra för arbetstagarna att bli mer integrerade i kommunens it-, löne- och dokumentationssystem. Ökat inflytande för den enskilde att ta del av dokumentation som görs tillsammans med personalen tex. genomförandeplaner. Tre personlig-assistentgrupper använder VPN-uppkoppling. Har fungerat jättebra. Journalanteckingar, vårdplaner, information via intranät, personec etc kan nås. Hallsberg: Mobil dokumentation för omvårdspersonal. Ej klart p g a den planerade ITsamverkan som är på gång. Har dock tittat på olika lösningar. Påverkas också av att nytt verksamhetssystem är under upphandling. Askersund: Mobil dokumentation för baspersonal. Förberett för och övergång till digital och därmed även mobil dokumentation. Man avvaktar upphandling av verksamhetssystem.

6 6 (7) Mobil dokumentation för hälso- och sjukvårdspersonal. - Inventerat verksamhetens behov. - undersökt de tekniska förutsättningarna till mobil dokumentation - undersökt verksamhetssystemens möjligheter till mobil dokumentation - testat windows suface som plattform för verksamhets-system - genomfört test av MPÖ - planerat för en utökad test av mobila plattformar under sammanställt en rapport med rekomendationer till fortsatt utveckling. - kommer att delta på MVT 2015 Tidsregistrering/inrapportering Laxå: Insatsrapportering sker via app i mobiltelefon, vilket fungerar bra. Utbildning av personal i handhavande av programmet med konsult från Tunstall och systemansvarig. Minskat gapet mellan planering och utförd tid mellan biståndhandläggare, planerare och personal. Minskat pappersförbrukningen i kommunen. Enkelt införande. All personal använder. Hällefors: Har börjat. Men även på papper fortfarande. Nora: Registrering via RFid-tag med hjälp av en NFC teknik.i systemet får personalen även upp sin planering i mobiltelefonen vilket möjliggör ett flexiblare sätt att arbeta. Införandet beräknas vara helt klart i december NPÖ på uppföljningsnivå Degerfors: Uppföljning på personnivå via enkät till legitimerad personal. Har plan för utbildning. Hindret har varit att tekniken inte har fungerat. Karlskoga: Uppföljning på personnivå via enkät till legitimerad personal. Identifierat utbildningsbehov. NPÖ handledare följer upp och visar vid utbildningstillfällen. Laxå: Har identifierat vilka problemområden som hindrar användet av NPÖ samt tagit fram en aktivitesplan för att säkerställa ökat användande av NPÖ. NPÖ producent

7 7 (7) Identifiering av informationsmängder som ska produceras samt förankring/avstämning i olika yrkesgrupper i kommunen och landstinget, Planering av implementering av funktioner för NPÖ producent i kommunens journalsystem. Systemutveckling och integration mot landstingets tjänsteplattform. Diskussioner förs med leverantören av kommunens journalsystem ang. utveckling av systemet.

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ENKÄTREDOVISNING Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ARBETSRAPPORT, AUGUSTI 2013 1 Förord Den här rapporten är ett arbetsmaterial som syftar till att belysa kommunernas IT-stöd för Barns behov

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer