TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/

2 Författare: Mats Essemyr Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: telefon:

3 SAMMANFATTNING Som en av de viktigare delarna i regeringspolitiken infördes den 1 januari 2007 kraftigt höjda avgifter till a-kassan. Från att ha varit i genomsnitt en dryg hundralapp i månaden, steg avgiften i många kassor med flera hundra kronor. Avgiften kopplades även till hur hög arbetslösheten var bland a-kassans medlemmar. Ju högre arbetslöshet desto högre a-kasseavgift. Detta ledde till omfattande avhopp från a-kassorna. Mellan hösten 2006 och hösten 2008 gick över en halv miljon arbetstagare ur arbetslöshetsförsäkringen. Merparten av dessa var i yrkesaktiv ålder med lång tid kvar på arbetsmarknaden. I samband med att lågkonjunkturen utvecklades från hösten 2008 steg arbetslöshetstalen raskt inom stora sektorer på arbetsmarknaden. Prognoser visade också att den omfattande arbetslösheten skulle komma att bestå under flera år framöver. I det läget beslutade regeringen om åtgärder som skulle sänka a-kasse avgifterna med 50 kronor i månaden från halvårsskiftet Syftet var att stimulera till ny- och återinträde i arbetslöshetsförsäkringen, så att arbetstagare inte skulle stå utan försörjning i händelse av arbets löshet. TCO pekade vid årsskiftet på att åtgärderna var för blygsamma. Den sänkning som regeringen beslutat om skulle komma att ätas upp av den ökande arbetslösheten, detta eftersom a-kasseavgifterna höjs automatiskt med stigande arbetslöshet. Föreliggande analys visar att endast en av fyra a-kassemedlemmar hittills har fått en sänkning av a-kasseavgiften. För fyra av tio a-kassemedlemmar har istället avgiften höjts med 50 kronor eller mer. Stora grupper har fått en höjning av avgiften på över hundra kronor i månaden. Som en konsekvens av detta har det inte skett någon nämnvärd ökning av medlemsantalet i a-kassorna. Medlemsantalet ligger stabilt på cirka 3,3 miljoner sedan hösten Slutsatsen måste bli den att stora grupper arbetstagare fortfarande står utanför arbetslöshetsförsäkringen och därför kommer att sakna försörjning om de blir arbetslösa. Regeringens åtgärder för att ändra på det har hittills visat sig verkningslösa. sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det?

4 SÄNKNINGEN AV A-KASSEAVGIFTERNA HUR GICK DET? Bakgrund Stora förändringar har skett i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen under senare år. Från den 1 januari 2007 infördes av regeringen en ny modell för avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Förändringen innebar dels att avgifterna till a-kassan kom att höjas väsentligt och dels att avgiften för den enskilda a-kassemedlemmen kom att variera beroende på graden av arbetslöshet i a-kassan. Från att i princip samtliga a-kassemedlemmar betalade drygt en hundralapp i månaden, kom a-kasseavgiften att variera mellan cirka 150 kronor och 450 kronor. Detta ledde till i huvudsak två tydliga effekter. Från att a-kassorna hade cirka 3,8 miljoner medlemmar i oktober 2006 sjönk medlemsantalet till 3,3 miljoner i september 2008, en nettominskning med en halv miljon medlemmar. Analyser från Arbetslöshetskassornas samorganisation visar att över hälften av de som gick ur a-kassorna var arbetstagare med lång tid kvar i arbetslivet och som följaktligen har stort behov av försäkringen. En rimlig slutsats är att de kraftigt höjda avgifterna, i kombination med starkt försämrade försäkringsvillkor, förklarar de många avhoppen från kassorna. En annan effekt har uppkommit som ett resultat av att a-kasseavgifterna tillåts variera med graden av arbetslöshet inom kassorna. På tjänstemannasidan har åtskilliga a-kassemedlemmar möjlighet att vara med i olika a-kassor som ett resultat av kassornas överlappande verksamhetsområden. Det har därför skett en överströmning av medlemmar från a-kassor med hög arbetslöshet och därmed hög avgift till a-kassor med låg arbetslöshet och låg avgift. Eftersom arbetslösa medlemmar inte kan byta a-kassa, men heller inte betalar den förhöjda avgiften, så föder denna priskonkurrens sig själv. När stocken av icke arbetslösa, fullt betalande, medlemmar minskar så leder det till att avgiften för de kvarvarande ökar ytterligare. Hösten 2008 krisen slår till Läget i arbetslöshetsförsäkringen förbättrades dock på ett flertal punkter mellan hösten 2006 och hösten Antalet ersättningstagare sjönk gradvis liksom den ersättning som totalt sett betalades ut. Framförallt förklaras detta av den starka högkonjunkturen under denna tid och den därav starka efterfrågan på arbetskraft inom de 4 sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det? 2009

5 flesta sektorer i produktionen. Från oktober 2008 ändrades dessa förhållanden radikalt. Finanskrisen utlöste en efterfrågekris i ekonomin som, snabbare än i tidigare kriser, kom att få negativa effekter på arbetsmarknaden. Sysselsättningsökningen bröts och ersattes av stigande arbetslöshet. Vikariat som inte förlängdes och tillfälliga anställningar som avslutades kom, i kombination med omfattande varsel inom industrin, att föranleda prognoser för arbetsmarknaden där arbetslösheten spåddes bli nio procent under 2009 och upp till tolv procent åren efter. Inför utsikten att i den allvarligaste lågkonjunkturen på mycket länge över en miljon arbetstagare 1 skulle stå utan inkomstskydd i händelse av arbetslöshet tvangs regeringen att agera. I samband med budgetpropositionen för 2009 aviserade man därför förändringar i bland annat a-kasseavgiften. Det huvudsakliga syftet var att locka tillbaka arbetstagare till arbetslöshetsförsäkringen genom en lägre a-kasseavgift. Vidare beslutade man att såväl inträdesvillkoret som medlemsvillkoret i försäkringen skulle mildras. Innebörden av dessa förändringar är att fler arbetstagare ges möjlighet att bli medlemmar i en a-kassa samt att en arbetslös medlem får rätt till inkomstrelaterad ersättning betydligt snabbare än tidigare. 1 Till den halva miljon som gick ur a- kassorna skall fogas ytterligare en cirka en halv miljon arbetstagare som stod utanför sedan tidigare. Dessutom tillkommer att de strängare regler som infördes vad gäller kraven för att kunna få ersättning, utesluter många a-kassemedlemmar från möjligheten att få ersättning från försäkringen. Innebörden av riksdagsbeslutet om en lägre a-kasseavgift A-kassornas verksamhet och finansiering styrs av lagen om arbetslöshetskassor och motsvarande förordning. Sedan tidigare tar a-kassorna ut medlemsavgifter för att täcka dels a-kassans egna administrativa kostnader och dels för att täcka ett finansieringsbidrag till staten för arbetslöshetsförsäkringens utgifter (väsentligen utbetald arbetslöshetsersättning). Den från 1 januari 2007 införda förhöjda avgiften (sedermera kallad arbetslöshetsavgift) har sin grund i att statsmakten har påfört a-kassorna ytterligare ett finansieringsbidrag för täckandet av arbetslöshetsförsäkringens kostnader. Utöver det tidigare finansieringsbidraget skall varje a-kassa månadsvis betala till staten en summa motsvarande 33 procent av vad a-kassan har betalat ut i inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. En a-kassa med många arbetslösa medlemmar och därför höga utbetalningar av arbetslöshetsersättning får följaktligen betala en hög arbetslöshetsavgift till staten och vice versa. Det är i sammanhanget viktigt att notera att arbetslösa a-kassemedlemmar inte skall betala den förhöjda medlemsavgiften (arbetslöshetsavgiften). Likaså finns ett tak för denna avgift på 300 kronor per månad och icke arbetslös medlem. För att finansiera a-kassans utgifter tar denna ut en medlemsavgift sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det?

6 av medlemmen. En a-kassas medlemsavgift beslutas av a-kassans styrelse, som efter sitt beslut har att ansöka till Inspektion för arbetslöshetsförsäkringen om att få medlemsavgiften godkänd. Det är alltså inte riksdagen, regeringen eller någon av dess myndigheter som beräknar eller bestämmer medlemsavgiftens storlek. Frågan om en sänkning av a-kasseavgiften har i media torgförts som att regeringen har beslutat sänka a-kasseavgiften med 50 kronor. Detta stämmer inte. Det som skett är att riksdagen beslutat om en ändring i lagen om arbetslöshetskassor, som säger att det extra finansieringsbidraget från kassorna till staten, den så kallade arbetslöshetsavgiften, skall minskas med 50 kronor per månad för varje icke arbetslös medlem från den 1 juli a En arbetslöshetskassa ska till staten utöver finansieringsavgiften för varje kalendermånad betala en arbetslöshetsavgift. Denna avgift ska motsvara 33 procent av den under månaden utbetalade inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kronor för varje medlem som inte var arbetslös i den mening som avses i 41 a under den månad arbetslöshetsavgiften avser. Arbetslöshetsavgiften är dock alltid lägst 0 kronor. 2 2 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, ändrad tom. SFS 2009:825 Förhoppningen från regeringens sida var att detta skulle innebära att a-kassornas styrelser i sin tur kunde besluta om att sänka medlemsavgiften till a-kassan med motsvarande belopp. Men detta betyder inte nödvändigtvis att så skedde. Det finns andra faktorer som starkt påverkar en a-kassas möjligheter att förändra medlemsavgiften. De två viktigaste är utvecklingen av arbetslösheten bland a-kassans medlemmar samt omfattningen av det egna kapitalet i kassan. Om arbetslösheten ökar bland a-kassans medlemmar så kommer kassans utbetalning av arbetslöshetsersättning att öka och följaktligen det belopp som kassans skall erlägga till statens som finansieringsbidrag. Det i sin tur kan tvinga en a-kassa att höja medlemsavgiften för att finansiera inbetalningen av finansieringsbidraget. Ökar arbetslösheten kraftigt kan detta alltså komma att förta effekten på medlemsavgifterna av regeringens åtgärd. Omvänt så kan arbetslösheten inom en kassa minska, varför avgiften kan sänkas. A-kassorna är i rättsligt hänseende att betrakta som privata föreningar med eget ansvar för sin ekonomi och finansiering. Kassorna har alltså rätt att bygga upp och inneha eget kapital som man fritt kan förfoga över. Det finns därför inget som hindrar att kassorna använder sitt egna kapital för att finansiera till exempel inbetalningen av finansierings bidrag till staten. En sänkt eller oförändrad medlemsavgift behöver alltså inte 6 sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det? 2009

7 nödvändigtvis härröra från minskad arbetslöshet i kassan, utan kan vara resultatet av att kassan utnyttjat det egna kapitalet. December TCO varnar för att avgiftssänkningen till a-kassan kan komma att bli marginell I december 2008 publicerade TCO en rapport 3 i vilken effekten av regeringens aviserade sänkning av a-kasseavgiften med 50 kronor analyserades. På basis av gällande regelverk gjordes prognoser för hur a-kasseavgiften skulle förändras utgående från olika scenarier över arbetslöshetens utveckling under För en arbetslöshet på 9,0 procent 4 på årsbasis prognosticerades att cirka 77 procent av de icke arbetslösa medlemmarna skulle få en ökning av medlemsavgiften, även när den av regeringen aviserade sänkningen med 50 kronor räknats in. För merparten av dessa skulle ökningen bli 30 kronor per månad eller mer. 23 procent av de icke arbetslösa a-kassemedlemmarna skulle få en minskning av avgiften på maximalt 30 kronor per månad. 3 TCO: Avgifterna till arbetslöshetskassorna under TCO granskar nr. 14/08 4 I juni 2009 var det relativa arbetslöshetstalet 9,8 % enligt SCB:s beräkningar Förklaringen till detta står att finna i konstruktionen av a-kasseavgiften. Som nämndes tidigare innebär ordningen med en differentierad arbetslöshetsavgift att kassornas finansieringsbidrag till staten ökar automatiskt med stigande arbetslöshet. En engångsåtgärd i form av ett avdrag på 50 kronor per icke arbetslös medlem, ett avdrag som dessutom endast avser sex av årets tolv månader (juli till december 2009), kan komma att förtas av en kraftig ökning av arbetslösheten. Syftet med åtgärden, att genom lägre avgifter locka tillbaka arbetstagare till arbetslöshetsförsäkringen, skulle då inte uppnås. TCO förordade i sammanhanget att regeringen skulle begränsa uttaget av arbetslöshetsavgift från idag maximalt 300 kronor per månad per icke arbetslös medlem till maximalt 90 kronor. Givet de a-kasseavgifter som gällde vid årsskiftet 2008/2009 hade detta inneburit att drygt 70 procent av alla a-kassemedlemmar kunna påräkna sänkt avgift under Faktiska förändringar i a-kasseavgifterna under 2009 Under första halvåret 2009 skedde betydande förändringar i a-kassornas medlemsavgifter. I huvudsak gäller att kassor med verksamhetsområden inom tillverkning och byggnadsverksamhet sett en kraftig ökning av arbetslösheten och därför tvingats höja avgifterna väsentligt. Samtidigt har lågkonjunkturen (ännu) inte slagit ut i omfattande arbetslöshet bland tjänstemän och akademiker, varför kassor inom dessa verksamhetsområden kunnat sänka avgifterna. Nedanstående tabell visar medlemsavgifterna i samtliga a-kassor den 1 januari 2009 och den 1 augusti Det skall i sammanhanget noteras att lag- sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det?

8 ändringen beträffande sänkningen av avgiften trädde i kraft den 1 juli Tabell 1: Medlemsavgift i a-kassorna per månad för enskilt anslutna, ej arbetslösa. Kronor A-kassa Medlemsavgift , kr Medlemsavgift , kr Skillnad, kr SKTFs Farmacitjänstemännens Ledarnas AEA Lärarnas STs Finans- och försäkrings Svensk handels o arb Bensinhandlarnas Elektrikernas Fastighetsanställdas Journalisternas Livsmedelsarbetarnas Musikernas Pappers SLF Småföretagarnas Sveriges fiskares Säljarnas Teaterverksammas Unionens Transport Hotell- och restaurang Hamnarbetarnas Handelsanställdas Kommunals Sveriges arbetares SEKO GS Byggnads ALFA IF Metalls Källa: IAF Som framgår av tabell 1 så är det endast fyra av landets 32 a-kassor som efter den 1 juli 2009 har en medlemsavgift som är sänkt med 50 kronor eller mer i förhållande till den 1 januari Ytterligare fyra kassor har sänkt avgiften, men med mindre än 50 kronor per månad. Övriga 24 kassor har antingen oförändrad eller en högre medlems- 8 sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det? 2009

9 avgift. Tre kassor har tvingats höja avgiften med mer än 100 kronor i månaden. A-kassornas medlemsantal skiljer sig i stor omfattning. För att närmare klargöra hur avgiftsutveckling påverkat a-kassemedlemmarna totalt sett så måste kassornas medlemsavgifter ställas i relation till medlemsantalet i kassorna. Tabell 2: Andel a-kassemedlemmar, icke arbetslösa, som har fått sänkt, höjd eller oförändrad medlemsavgift under perioden 1 januari 2009 till 1 augusti Procent. Procent Sänkning med 50 kronor eller mer 24,5 Sänkning med mellan 1 och 49 kronor 9,8 Oförändrad avgift 23,4 Höjning med mellan 1 och 49 kronor 3,5 Höjning med 50 kronor eller mer 38,8 * Beräkningen baseras på a-kassornas medlemsantal den 31 maj 2009 Källor: Arbetsförmedlingen, IAF, egen beräkning Strängt taget har bara en av fyra a-kassemedlemmar hittills kommit i åtnjutande av den sänkning av a-kasseavgiften på 50 kronor i månaden som regeringen aviserade. Drygt fyra av tio a-kassemedlemmar har istället kommit att få höjd a-kasseavgift under perioden. Medlemsutvecklingen i a-kassorna Det huvudsakliga syftet med regeringens åtgärd att sänka a-kasseavgifterna var, som framhållits, att vända den negativa trenden i a- kassorna medlemsutveckling och bidra till att locka tillbaka arbetstagare till arbetslöshetsförsäkringen. Nedanstående diagram visar medlemsutvecklingen från mars 2006 till juni sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det?

10 Diagram 1: Medlemsutveckling i a-kassorna från mars 2006 till juni mars 06 juni 06 sep 06 dec 06 mars 07 juni 07 sep 07 dec 07 mars 08 juni 08 sep 08 dec 08 mars 09 juni 09 * Värdena för juni 2009 är preliminära Källa: IAF Den stora förändringen i a-kassornas medlemsantal ägde rum mellan september 2006 och september 2008, då nästan exakt en halv miljon medlemmar netto lämnade försäkringen. Medlemstappet avtog under hösten 2008 och har därefter stabiliserats runt 3,3 miljoner medlemmar. Någon ökning av antalet medlemmar har inte skett under första halvåret Medlemsantalet för januari 2009 är nästan exakt lika med det preliminära medlemsantalet för juni sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det? 2009

11 Slutsatser Den negativa trenden i a-kassornas medlemsutveckling bröts under hösten Orsaken är rimligtvis att lågkonjunkturen och den snabbt ökande arbetslösheten föranledde arbetstagare att vara kvar i försäkringen för att på så sätt erhålla ett inkomstskydd i händelse av arbetslöshet. Fortfarande idag gäller dock att de många arbetstagare som lämnade försäkringen mellan september 2006 och september 2008 inte har kunnat förmås att återinträda i försäkringen. Dessa står följaktligen utan inkomstskydd i händelse av arbetslöshet. I samband med budgetpropositionen för 2009 beslutade regeringen om tre förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Genom mildring av inträdesvillkoret kan fler arbetstagare än tidigare ges rätt att bli medlem i a-kassa. Denna förändring började gälla den 1 juli Medlemsvillkoret är idag utformat så att en månads medlemskap i a-kassa räknas dubbelt, varför rätt till inkomstrelaterad ersättning ges redan efter sex månaders medlemskap. Regeln infördes den 1 juli 2009 men gäller retroaktivt från den 1 januari Vidare gäller att från den 1 juli 2009 får a-kassorna göra avdrag på det finansieringsbidrag (arbets löshetsavgiften) som kassorna skall betala in till staten. Avdragen uppgår till 50 kronor per månad per icke arbetslös medlem. Syftet med den senare åtgärden var att a-kassorna skulle kunna sänka sina medlemsavgifter för att på så sätt attrahera arbetstagare till medlemskap i a-kassa. Vår analys visar att ett begränsat antal a-kassor har haft möjlighet till detta. Endast 25 procent av a-kassemedlemmarna har idag kommit att få en sänkning av avgiften med 50 kronor eller mer. 40 procent av a-kassemedlemmarna har fått en höjning av avgiften under första halvåret En viktig del av förklaringen till detta är att den snabbt stigande arbetslösheten automatiskt har höjt det finansieringsbidrag som kassorna skall betala till staten, något som för de flesta kassor inte har kunnat kompenseras av avdraget på 50 kronor. De av regeringen vidtagna åtgärderna har därför, i det tidsperspektiv som man idag kan anlägga, varit verkningslösa för syftet att locka tillbaka arbetstagare till arbetslöshetsförsäkringen. I den mån som a- kassornas medlemsutveckling har stabiliserats beror detta snarare på inverkan av lågkonjunkturen än på regeringens åtgärder. sänkningen av a-kasseavgifterna hur gick det?

12 tjänstemännens centralorganisation l i n n é g a t a n 1 4, s t o c k h o l m tel , tco.se

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se 2008-12-11 nr 14/08 Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009 TCO granskar www.tco.se Inledning Konstruktionen av avgifterna till arbetslöshetskassorna har ändrats i olika omgångar sedan den 1

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Regeringsbeslut 3 2009-06-25 A2009/2009/AE Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 43 Stockholm Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Ärendet Regeringen får

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

OBLIGATORISK ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING Delbetänkande av 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)

OBLIGATORISK ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING Delbetänkande av 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/mats Essemyr 2008-08-18 Direkttel: 08-782 92 72 E-post: mats.essemyr@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM OBLIGATORISK ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften

Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 2007-06-28 Dnr 2007/514 2007:10 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att den 1 juli och den 1 november redovisa effekterna av den

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala 2006-10-23 Direkttel: 08-782 91 54 E-post: lena.wirkkala@tco.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn

8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn 8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn A-kassan är helt central i tider med hög arbetslöshet. Den ska ge trygghet för de som blir av med jobbet. Men a-kassan är idag välfärdens sorgebarn. Fler står oförsäkrade

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 8 Arbetsmarknadsenheten Jim Enström Catarina Annetorp Hörnsten Torbjörn Israelsson Thomas Liljegren Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för

Läs mer

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 2009-06-30 Dnr 2008/493 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan En kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare september2011 september 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar ökade något i september jämfört med föregående kvartals

Läs mer

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs rapport Avgiftskommitténs rapport LOs 26:e kongress 2008 Landsorganisationen i Sverige 2008 Grafisk Form: LO Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna 2010-08-09 Dnr 2010/359 2010: 16 Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna IAF:s redovisning till regeringen enligt regleringsbrev för 2010 2 Inspektionen för

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2014

Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2014 Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2014 SO följer sedan 1998 varje år upp hur stor del av ersättningstagarna som får 80 procent av sin tidigare inkomst. Mätning görs två gånger per år, vecka 6 och

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter Kjellberg, Anders

Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter Kjellberg, Anders Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter Kjellberg, Anders Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. (2010). Växande avgiftsskillnader

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal Procent Arbetsmarknadsrapport 2011 1,8 1,6 1, 1,2 0,8 0,6 0, 0,2 Ersättningstagare december 2010 december 2011 Arbetslösheten har under 2011 sjunkit för Juseks medlemsgrupper. Andelen arbetssökande jurister

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa

Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa 2009-10-01 Dnr 2009/600 2009:12 Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa Utvecklingen år 2005 2009 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 SO är en fristående och opolitisk serviceoch intresseorganisation för landets 31 a- kassor. Uppdraget är lagreglerat och går bland annat ut på att

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m.

Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m. Lagrådsremiss Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Maj 2017 Fler kommer att kunna deltidsarbeta och få a-kassa under en längre tid när en ny deltidsregel

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Stadgar 2015. Unionens a-kassa

Stadgar 2015. Unionens a-kassa Stadgar 2015 Unionens a-kassa Kassanamn: Unionens arbetslöshetskassa Kassanummer: 14 Senast uppdaterad: 07 01 2014 1 Kassans ändamål och firma Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer