FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober"

Transkript

1 Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala Direkttel: E-post: Näringsdepartementet STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober TCO har tidigare framfört principiell kritik av det förslag till förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som den borgerliga alliansen lade fram före valet. Vi står fast vid vår kritik men vill samtidigt bidra till en konstruktiv dialog kring genomförandet och utformningen av de förslag som regeringen nu har mandat att genomföra. TCO riktar också stark kritik mot regeringen för den extremt korta remisstiden. En vecka är orimligt kort tid för att vi skall hinna göra den analys och sammanfatta våra förbunds synpunkter på det sätt som är grundtanken med hela remissförfarandet. Vi vill dessutom påpeka det omöjliga i kassornas uppgift att genomföra så omfattande förändringar i systemen under tiden mellan riksdagens beslut i december och den första januari. Ett problem är också att övergångsregler helt saknas i förslaget. Arbetslöshetsförsäkringen har stor betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt och har också en avgörande betydelse för många medborgares försörjning. Genomgripande förändringar av försäkringen förutsätter att dessa är väl utredda och genomlysta. Risken är uppenbar att en forcerad omläggning medför oönskade effekter. Exempel på frågor som TCO anser kräver en fördjupad beredning är förslaget att göra försäkringen obligatorisk, att differentiera avgifterna mellan kassorna utifrån arbetslöshetsnivån samt att införa en differentiering mellan arbetslösa och inte arbetslösa. Av budgetpropositionen framgår att en utredning skall tillsättas för att föreslå hur obligatoriet skall utformas. Detta välkomnas av TCO. Vi anser dock att även frågorna kring differentieringarna måste föras till en sådan utredning. De förslag till provisoriska lösningar på dessa områden som regeringen föreslår i den nu aktuella lagrådsremissen är förenade med så stora brister och problem att det vare sig är rimligt eller möjligt att genomföra förändringarna till den 1 januari Ett bidragande motiv för det forcerade genomförandet synes vara att regeringen vill säkerställa en stor del av finansieringen av de skattesänkningar som föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt. Men detta är inget argument för att sjösätta det föreslagna provisoriet när det gäller differentieringarna. Ett illa berett förslag på dessa områden ställer till stor skada samtidigt som de differentierade avgifterna mellan olika arbetslöshetskassor inte i sig innebär någon budgetförstärkning. Det medför endast en omfördelning mellan kassorna. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan C:\Documents and Settings\ika\Desktop\Yfinansieringavarbetslöshetsförsäkringen.doc/IA/

2 2 (5) För TCO är det också svårt att se logiken i att hämta pengarna till skattesänkningarna från arbetslöshetsförsäkringen eftersom detta system idag är fullt ut finansierat genom arbetsmarknadsavgifter och arbetslöshetskassornas nuvarande medlemsavgifter. Att höja avgiften innebär därför att systemet blir kraftigt överfinansierat och avgiftshöjningen därmed snarast ett sätt att öka skatteuttaget. Genom att man nu föreslår en höjning och differentieringar av avgifterna inom ett fortsatt frivilligt system är det sannolikt att en del individer som inte har råd, eller som har låg risk för arbetslöshet, väljer att ställa sig utanför systemet. Därmed inbringas inte heller de inkomster till statskassan som är syftet med regeringens förslag. Höjningen och differentieringarna borde därför utredas och genomföras samtidigt som ett eventuellt obligatorium införs. Ur jämställdhetssynpunkt är förslaget mycket otillfredsställande. Definitionen av vem som skall eller inte skall betala den förhöjda avgiften drabbar kvinnor hårdast. I lagrådsremissen nöjer man sig med att konstateras att så är fallet. TCO menar att förslaget inte kan genomföras utan en grundlig konsekvensbeskrivning av jämställdhetsaspekterna och att man i den slutliga utformningen av förslaget tar hänsyn till detta. När det gäller det förslag som finns i lagrådsremissen vill TCO peka på följande problem. Motiv för differentierade avgifter I lagrådsremissen finns en mycket kortfattad motivering av förslaget till differentierade avgifter. Utöver det allmänna argumentet att högre arbetslöshetsrisk bör synliggöras genom en högre egenfinansiering, redovisas två mer konkreta motiv. Det ena är att skapa ett motiv för kassorna att skärpa kontrollen så att ersättningen inte felaktigt betalas ut. Det andra är att kopplingen mellan fackförbund och arbetslöshetskassa ger fackförbunden incitament att medverka till att arbetslösheten hålls tillbaka och minskar. När det gäller motivet att skärpa kontrollen så att ersättningen inte felaktigt betalas ut finns anledning att erinra om att alla kassor lyder under samma regelverk, vilket fastställts av regering och riksdag, att arbetslöshetskassornas kontroll i dessa avseenden bygger på ett samarbete med arbetsförmedlingen samt att kassorna står under tillsyn av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Såvitt TCO är bekant finns inte något belägg för att kassorna genom en slapp kontroll av ersättningsrätten skulle orsaka högre kostnader för arbetslöshetsförsäkringen än vad som följer av de regelverk som de har att tillämpa. Kassorna bedriver sin verksamhet under offentlig tillsyn och med en hög grad av professionalism. Det är anmärkningsvärt att regeringen i en lagrådsremiss riktar denna typ av svepande kritik mot arbetslöshetskassorna och deras personal. Vad gäller det andra motivet, att de fackliga organisationerna genom kopplingen till arbetslöshetskassorna skulle hålla tillbaka sina lönekrav så att arbetslösheten minskar, är detta en komplex fråga. TCO har i andra sammanhang redovisat att detta motiv bygger på en 2

3 3 (5) förenklad syn på hur lönebildningen fungerar och detta ska inte upprepas här. TCO vill ändå peka på att om motivet för de differentierade avgifterna är att påverka de fackliga organisationernas lönepolitik så är den typ av differentiering som här föreslås ett mycket trubbigt instrument. Det finns helt enkelt inte det raka samband mellan kassorna och olika avtalsområden som modellen förutsätter. Det finns dessutom i praktiken ett betydande utrymme för den enskilde individen att välja kassatillhörighet, även om detta varierar på olika delar av arbetsmarknaden. De differentierade avgifter man nu vill införa får därigenom mer karaktären av ett konkurrensmedel om medlemmar mellan olika kassor, än ett instrument för att påverka lönebildningen. Om man vill åstadkomma ett direkt samband mellan avgiften till arbetslöshetsförsäkringen och lönebildningen inom olika avtalsområden krävs sannolikt ett lagstyrt system där individen inte har möjlighet att välja, eller välja bort, en kassatillhörighet. Sådana förändringar kräver ett obligatorium och bör i så fall utredas tillsammans med detta. Man bör då också pröva hur arbetsgivarna skall medverka i ett sådant system. Den förhöjda finansieringsavgiften Förslaget om den förhöjda finansieringsavgiften är ett tydligt uttryck för ett provisoriskt hastverk. Förslaget till lagtext är så tekniskt komplicerat att dess förståelse förutsätter att man tar del av det räkneexempel och den matematiska beräkningsmodell som redovisas i lagrådsremissen. Förslaget kommer också att innebära en helt ny och omfattande administration av medlemsavgiftshanteringen som kommer att innebära ökade kostnader och som vi inte tror är möjligt att införa från den 1 januari Risken är stor för att kassorna inte kommer att hinna ställa om system och rutiner för att hinna leverera in pengarna till statskassan inom utsatt tid. Flertalet arbetslöshetskassor inom TCO-området har i dag en medlemshantering som innebär att medlemmarna betalar samma avgift till kassan varje månad under året. Förslaget innebär emellertid att kassorna månadsvis måste kontrollera huruvida medlemmen uppfyller kraven för att kassan ska erlägga den förhöjda finansieringsavgiften till staten och om kassorna därmed ska avkräva medlemmen denna avgift. Detta blir ett mycket komplicerat system som ställer orimliga krav både på individen och på kassorna. På områden där det är vanligt förekommande att individen växlar mellan arbete och att helt eller delvis vara arbetslös under olika månader, innebär det att medlemsavgiften ändras varje kalendermånad. Många kassor kommer att få ökade administrativa kostnader enbart till följd av det provisoriska systemet kostnader som kommer att avspeglas i medlemmens avgift utöver den förhöjda finansieringsavgiften. Ett exempel från HTF:s arbetslöshetskassas beräkningar visar att den administrativa kostnaden ökar med ca 3 mkr/år. Därutöver lyfter kassan upp risken för att de tillfälligt kan komma att behöva ta in en extraavgift från medlemmarna för att klara omställningen till det nya systemet. 3

4 4 (5) I ett provisoriskt system bör utjämningssystemet behållas Av förslagen i lagrådsremissen framgår att nuvarande utjämningsavgifter och utjämningsbidrag mellan kassorna avskaffas. Av lagrådsremissen kan man få intrycket att detta system spelar en begränsad roll och att en avveckling inte medför några större konsekvenser. Även om utjämningssystemet sett för alla kassor uppgår till mindre än 2 kronor per medlem och månad, spelar det en stor roll för vissa mindre kassor med hög arbetslöshet. För exempelvis Teaterverksammas a-kassa uppgår kostnaderna för ett slopat utjämningsbidrag till 47 kr per medlem och månad. Ett slopande av utjämningsbidraget kommer för denna och andra kassor i motsvarande situation att få ett direkt genomslag på medlemsavgiften med höjningar som kommer att ligga utöver effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften. I lagrådsremissen motiveras avvecklingen av utjämningsbidraget med att regeringens avsikt är att arbetslösheten i den enskilda kassan ska få genomslag på medlemsavgiften. Samtidigt sägs att det ska finnas ett tak för den förhöjda finansieringsavgiften på 300 kr per medlem och månad. För kassor som både får en förhöjd finansieringsavgift på närmare 300 kr och som tvingas höja medlemsavgifterna för att kompensera det slopade utjämningsbidraget, kommer den sammanlagda avgiftshöjningen att ligga långt över 300 kr per medlem och månad. Detta står i strid med regeringspartiernas utfästelser före valet om att ingen kassa skulle drabbas av avgiftshöjningar över 300 kronor. TCO avvisar bestämt förslaget att ta bort utjämningssystemet. Differentierad avgift för arbetslösa Utvecklingen på arbetsmarknaden kännetecknas av en ökad rörlighet där individerna kan ha många former av korttidsanställningar hos olika arbetsgivare. Syftet med en omställningsförsäkring är att individen på olika sätt ska ta initiativ till att bryta sin arbetslöshet. Den föreslagna modellen för avgiftsbefrielse för arbetslösa bygger på en statisk syn på arbetsmarknaden där arbetslöshet och arbete ses som slutna system. Förslaget ger dessutom upphov till tröskeleffekter för inträde på arbetsmarknaden vilket motverkar arbetslinjen. Avgiftsdifferentieringen bygger på en helt ny och till synes godtycklig definition av vem som är arbetslös. Den innebär att bara den som under månaden före den senast förflutna kalendermånaden enbart erhållit arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd definieras som arbetslös. Den som under denna månad arbetat en dag ska betraktas som icke arbetslös och därmed betala den förhöjda finansieringsavgiften. Detsamma gäller för den deltidsarbetslöse medlemmen. När det gäller bestämmelserna för den som är sjuk är förslaget mycket svårtolkat. TCO emotser här ett förtydligande. Ex. på otydligheter i förslaget finns också i författningskommentarerna där uttryck som större delen av månaden används, vilket skapar onödig förvirring. Reglerna kring vilka som skall befrias från avgift innebär, vilket vi påpekat ovan, att stora grupper som har låg inkomst eftersom de inte jobbar heltid hela månaden, ändå får betala den förhöjda finansieringsavgiften. Främst drabbar den nuvarande definitionens utformning kvinnor eftersom kvinnor i större utsträckning än män är föräldralediga, studerar eller är deltidsarbetslösa. Vi vill peka på att förslaget därmed uppvisar stora brister ur jämställdhetssynpunkt. 4

5 5 (5) Utformningen innebär även att den som inte uppfyller medlemsvillkoret för rätten till inkomstrelaterad ersättning och därför endast har rätt till grundbeloppet från kassan, ska betala den förhöjda finansieringsavgiften. Det är uppenbart att tillämpningen av dessa regler, förutom att den innebär ett avsevärt merarbete för kassorna, också kommer att innebära stora tillämpningsproblem och skapa en rättsosäkerhet för den enskilde medlemmen. Vi förutser stora svårigheter för kassorna att förklara och motivera dessa regler. TCO vill också peka på att den föreslagna modellen för avgiftsdifferentiering mellan arbetslös och icke arbetslös innebär speciella problem på områden där det finns särskilda branschregler inom försäkringen. För konstnärligt arbete finns t ex en branschtillämpning som bygger på en omräkningstabell av lön för tillfälligt konstnärligt arbete. En sådan ersättning kan enligt omräkningstabellen omvandlas till arbete under upp till fyra veckor. Detta innebär att en medlem kan behöva deklarera arbete i två olika kalendermånader trots att arbetet i praktiken utförts under en viss månad. Också denna typ av frågor måste redas ut innan man genomför de aviserade förändringarna. Sammanfattning Större förändringar av arbetslöshetsförsäkringen förutsätter att dessa är väl utredda och genomlysta. De förslag som läggs fram i lagrådsremissen tillgodoser inte detta grundläggande krav och vare sig bör eller kan genomföras från den 1 januari TCO har tidigare pekat på både principiella och praktiska svårigheter med att införa höjda och differentierade avgifter. Dessutom ser vi allvarliga negativa konsekvenser av förslaget ur jämställdhetssynpunkt. Enligt TCO:s uppfattning är det helt nödvändigt med en mer omfattande konsekvensanalys om förslaget skall bli verklighet. Om regeringen trots detta väljer att gå vidare med den nu aktuella lagrådsremissen så bör de frågor som rör utformningen av differentieringarna av avgifterna föras till och ingå i den utredning som regeringen aviserat kring obligatoriet. Detsamma gäller förslaget att inom det provisoriska systemet ta bort det nuvarande utjämningssystemet. TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION (TCO) Sture Nordh Lena Wirkkala 5

Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad?

Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad? 1 Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad? Inledning TCO presenterar här förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan reformeras för att motsvara ökade krav i en modern kunskapsbaserad

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Påverka och påverkas

Påverka och påverkas S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 14 Påverka och påverkas 1994 års reformering av arbetslöshetsförsäkringen Sven Oskarsson Statsvetenskapliga institutionen Postadress:

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet Datum 2015-06-12 Ert Dnr Föreståndarmeddelande 29/15 Handläggare Anders Wickander, Karin Winberg Augst, Alexander Augst, Johan Svantesson SO info@samorg.org Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, Seko:s

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Chockhöjning. - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen

Chockhöjning. - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen Chockhöjning - En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen Högerpaktens chockhöjning av avgifterna i trafikförsäkringen Sammanfattning Högerpakten har kommit överens

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Ekonomihögskolan Avdelningen för rättsvetenskap RV3013 självständigt arbete i rättsvetenskap Kandidatuppsats VT 2009 Arbetslöshetsförsäkring - En komparativ studie av arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas? Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer