TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten?

2 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: telefon: arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

3 Inledning Regeringen har hävdat att höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen kommer att orsaka höjd total arbetslöshet, motsvarande jobb. 1 Det tänkta sambandet bygger på att en höjning av ersättningstaket i arbetslöshetförsäkringen höjer reservationslönen, den lägsta lön som arbetslösa är villiga att arbeta för. Högre löner, i sin tur, förekommer mer sällan än lägre löner åtminstone i det löneintervall till cirka som frågan här handlar om. Därför skulle det ta längre tid att matcha ihop arbetslösa med lediga arbeten, och den genomsnittliga tiden i arbetslöshet skulle bli längre. Den högre arbetslösheten som förutspås skulle alltså uppkomma som ett resultat av längre tid i arbetslöshet som i sin tur är en följd av längre söktid och mindre sökaktivitet. 2 1 Ekots lördagsintervju 8 september Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?, rapport från ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet 2011 Kompletterande inkomstförsäkringar och effekten på arbetslöshetstiderna Vi har möjlighet att något pröva detta samband genom att studera arbetslöshetstiderna för de arbetslösa som har respektive inte har tillgång till en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från den vanliga a- kassan. Merparten av de kompletterande inkomstförsäkringarna bygger på följande principer: Försäkringen är en del av det fackliga medlemskapet och försäkringspremien ingår i den fackliga medlemsavgiften. Ett villkor för att få ersättning från den kompletterande inkomstförsäkringen är att den arbetslösa också får ersättning från den vanliga a-kassan och alltså uppfyller villkoren för denna. Ersättning ges i form av mellanskillnaden mellan det som den vanliga a-kassan ger, det vill säga maximalt 80 procent av kronor per ad, och 80 procent av den arbetslösas tidigare lön (upp till ett tak). Det innebär konkret att de flesta arbetslösa som har tillgång till kompletterande inkomstförsäkring redan idag får 80 procent av sin tidigare lön. De skulle i princip inte påverkas av att statsmakten höjde ersättningstaket i den vanliga a-kassan. För en arbetstagare med inkomstförsäkring och en inkomst på kronor per ad före arbetslösheten, skulle ersättningen bli kronor per ad före skatt oavsett om taket i den vanliga a-kassan är kronor eller höjs till kronor. I principskisserna nedan redovisas nettoersättningen som den arbetslösa får, eftersom ersättningen från inkomstförsäkringarna betalas ut som en utfyllnad efter skatt. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

4 Kr/ad Tidigare lön , a-kassetak kronor per ad Ersättning från a-kassan, netto Ersättning från inkomstförsäkring, netto Arbetslös utan inkomstförsäkring Arbetslös med inkomstförsäkring Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut som en nettoutfyllnad och beskattas inte Kr/ad Tidigare lön kronor, a-kassetak kronor per ad Ersättning från a-kassan, netto före takhöjning Ersättning från a-kassan, netto efter takhöjning Ersättning från inkomstförsäkring, netto Arbetslös utan inkomstförsäkring Arbetslös med inkomstförsäkring Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut som en nettoutfyllnad och beskattas inte Om regeringens teoretiska utgångspunkt skulle äga giltighet bör arbetslöshetstiderna vara längre för de arbetslösa som har tillgång till en kompletterande inkomstförsäkring jämfört med de som inte har tillgång till en sådan. Fackens inkomstförsäkringar Åtta av fjorton LO-förbund erbjuder inkomstförsäkring som en del av det fackliga medlemskapet och försäkringspremien ingår som en del av fackavgiften. Kvalificeringskraven är ett års fackligt medlemskap och ett års arbete. I sju av fallen får man ersättning i maximalt hundra dagar, i ett fall i 200 dagar. Taketbeloppet är som lägst kronor per ad. Tio av femton TCO-förbund erbjuder motsvarande inkomstförsäkring på kollektiv basis. Medlems- och arbetskravet är likaledes ett år som lägst. En 4 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring 2013

5 förbundsförsäkring har en ersättningsperiod på hundra dagar, medan de övriga har antingen 150 eller 200 dagar. Takbeloppen rör sig i intervallet till kronor per ad. Av Sacos 22 förbund har sjutton en kollektiv inkomstförsäkring. Medlemsoch arbetskraven är likaledes som lägst ett år, men fler förbundsförsäkring har villkor på arton ader. En stor majoritet försäkringar har ersättningsperioder i intervallet 120 till 140 dagar och ett takbelopp på till kronor per ad. Vidare finns det, särskilt på Saco-sidan, erbjudanden om att teckna tillläggsförsäkring eller inkomstförsäkring på individuell basis. Försäkringen är då upphandlad centralt av facklig organisation, men erbjuds och betalas på individnivå. Den enskilda arbetstagaren försäkrar här sin inkomst utifrån sin egen risk, under det att inkomstförsäkringar som ingår i det fackliga medlemskapet försäkrar hela kollektivet och därför också utnyttjar den riskspridning som detta innebär. Det är denna senare typ av kollektiva inkomstförsäkringar som är relevanta i bedömningen av försäkringsskyddets effekter på beteendet hos arbetslösa. Förbund som erbjuder medlemmar en inkomstförsäkring på kollektiv basis LO TCO Saco Elektrikerförbundet Fackförbundet ST Akademikerförbundet SSR GS Farmaciförbundet Civilekonomerna Handelsanställdas förbund Finansförbundet DIK Kommunalarbetareförbundet FTF Förbundet arbetsterapeuter Livsmedelarbetareförbundet Journalistförbundet Jusek Målareförbundet Lärarförbundet Kyrkans akademikerförbund SEKO SLF Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Transportarbetareförbundet Unionen Lärarnas riksförbund Vision Naturvetarna Vårdförbundet Saco-förbundet Trafik och järnväg SRAT arkitekter farmacevtförbund ingenjörer läkarförbund psykologförbund skolledarförbund Utanför centralorganisation Ledarna Populationen i de olika a-kassorna skiljer sig åt främst vad gäller kön och utbildningsnivå. Inom LO dominerar män industrin på privatsidan och kvinnor handel och offentlig verksamhet. TCO-förbunden med respektive a-kassa har en hyggligt jämn könsfördelning. Akademikernas a-kassa har högskoleutbildning som verksamhetsområde, varför utbildningsnivån torde vara avsevärt högre i den a-kassan än i andra. Det är alltså inte en- arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

6 dast medlemmar i Saco-förbund som kan bli medlem i akademikerkassan, utan alla med högskoleutbildning. I samband med att a-kasseavgifterna differentierades 2007 så skedde en överströmning av medlemmar från olika kassor till akademikerkassan på den grunden. I den följande analysen har det inte varit möjligt att väga in skillnader i kön och utbildningsnivå. Av dessa faktorer torde utbildningsnivå vara starkast korrelerad till arbetslöshetstid. Population Analysen avser arbetslöshetstider bland samtliga registrerade arbetslösa i nutid, per den 10 september Populationen uppgår därför till drygt personer, varav en tredjedel har haft tillgång till en inkomstförsäkring och två tredjedelar inte har haft det. Det senare beror på att det bakomliggande förbundet inte erbjuder inkomstförsäkring eller att den arbetslösa inte är medlem i en a-kassa. Tabell 1. Arbetslösa, fördelat efter inkomstförsäkring eller ej, antal Har inkomstförsäkring ,7% Har ej inkomstförsäkring ,3% Varav ej medlem i a-kassa ,5% Totalt % Källa: Arbetsförmedlingen Analys av arbetslöshetstider och inkomstförsäkring Nedanstående tabell visar den genomsnittliga arbetslöshetstiden per arbetslöshetskassa samt förekomsten av inkomstförsäkring hos bakomliggande fackligt förbund. 6 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

7 Tabell 2. Arbetslöshetstider, medelvärde, och förekomst av inkomstförsäkring Arbetslöshetskassa Tid i arbetslöshet, dagar, Inkomstförsäkring J/N medelvärde Hamnarbetarnas a-kassa 227 N Skogs- & lantbrukstjänstem ak 256 J Ledarnas a-kassa 257 J Farmacitjänstemännens a-kassa 257 J Lärarnas a-kassa 265 J Byggnadsarbetarnas a-kassa 269 N Akademikernas a-kassa* 269 J Journalisternas a-kassa 273 J Ak SEKO 274 J GS Arbetslöshetskassa 281 J Elektrikernas a-kassa 282 J Transportarbetarnas a-kassa 283 J Arbetslöshetskassan alfa 285 N Unionens a-kassa 286 J IF Metalls a-kassa 287 N Livsmedelsarbetarnas a-kassa 290 J Handelsanställdas a-kassa 310 J Pappersindustriarbetarnas ak 319 N Finans- och Försäkringsbranschens ak 323 J arbetares a-kassa 326 N Kommunalarbetarnas a-kassa 330 J Fastighetsanställdas a-kassa 337 N ST:s arbetslöshetskassa 354 J Hotell- & restaurang ak 356 N Arbetslöshetskassan Vision 364 J Ej medlem i a-kassa 368 N Musikernas a-kassa 408 N Källa: Förbunden samt Arbetsförmedlingen Anm.: Med arbetslöshetstid avses längden i antal dagar på den aktuella pågående arbetslöshetsperioden per den 10 september 2012 * Av de bakomliggande Saco-förbund som är kopplande akademikerna a-kassa så erbjöd följande förbund inte inkomstförsäkring 2011: Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sverige läkarförbund, tandläkarförbund, universitetslärarförbund samt veterinärförbund. Av bakomliggande TCO-förbund har Vårdförbundet koppling till AEA. Vårdförbundet erbjuder inkomstförsäkring Arbetslöshetstiderna spänner över intervallet 227 till 408 dagar. Det går inte att urskilja något mönster som antyder att arbetslösa utan möjlighet till inkomstförsäkring skulle ha kortare genomsnittliga arbetslöshetstider. Kortast tid har visserligen medlemmarna i den lilla kassan för hamnarbetarna, men samtidigt är arbetslöshetstiderna för medlemmar i stora kassor såsom lärarnas a-kassa och akademikernas a-kassa också förhållandevis korta. De har i regel tillgång till inkomstförsäkring. I andra änden av intervallet finner vi visserligen såväl STs som Visions a-kassor, som har starka inkomstförsäkringar och långa arbetslöshetstider. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

8 Å andra sidan har Hotell- och restaurangkassan ungefär lika lång arbetslöshetstid, men saknar inkomstförsäkring. Noterbart är att de arbetslösa som inte är medlem i en a-kassa och sålunda inte kan få inkomstrelaterad ersättning eller ersättning från inkomstförsäkring har den näst längsta arbetslöshetstiden. Som framgår ovan har samtliga inkomstförsäkringar en begränsning i hur ga dagar man kan få ersättning. Den bortre parentesen ligger i intervallet 100 till 200 dagar. Det är därför av intresse att undersöka om det finns ett samband mellan tiden i arbetslöshet för populationen arbetslösa med korta arbetslöshetstider och förekomsten av inkomstförsäkring. Om inkomstförsäkringarna drar upp arbetslöshetstiderna bör vi finna att arbetslösa utan inkomstförsäkring har de kortaste av de korta tiderna, medan de med inkomstförsäkring har de längsta av de korta arbetslöshetstiderna. I det följande inskränker vi därför populationen som undersöks till den fjärdedel av de arbetslösa i respektive a-kassa som har de kortaste arbetslöshetstiderna (kvartil 1). 8 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

9 Tabell 3. Arbetslöshetstider, median för kvartil 1, och förekomst av inkomstförsäkring Arbetslöshetskassa Tid i arbetslöshet, dagar, Inkomstförsäkring J/N Tidsgräns, dagar median för kvartil 1 Hamnarbetarnas a-kassa 19 N Skogs- & lantbrukstjänstem ak 52 J 200 Pappersindustriarbetarnas ak 57 N Byggnadsarbetarnas a-kassa 70 N Journalisternas a-kassa 70 J 100 arbetares a-kassa 70 N Lärarnas a-kassa 73 J 200 Akademikernas a-kassa* 75 J GS Arbetslöshetskassa 76 J 100 Livsmedelsarbetarnas a-kassa 77 J 200 Transportarbetarnas a-kassa 77 J 100 Ak SEKO 77 J 100 Ej medlem i a-kassa 81 N Elektrikernas a-kassa 81 J 100 IF Metalls a-kassa 83 N Arbetslöshetskassan alfa 84 N Kommunalarbetarnas a-kassa 90 J 100 Farmacitjänstemännens a-kassa 91 J 150 Handelsanställdas a-kassa 91 J 100 Unionens a-kassa 94 J 150 Ledarnas a-kassa 97 J 200 Finans- och Försäkringsbranschens ak 98 J 120 Arbetslöshetskassan Vision 101 J 200 ST:s arbetslöshetskassa 101 J 150 Hotell- & restaurang ak 112 N Fastighetsanställdas a-kassa 118 N Musikernas a-kassa 131 N Källa: Förbunden samt Arbetsförmedlingen Anm.: Med arbetslöshetstid avses längden i antal dagar på den aktuella pågående arbetslöshetsperioden per den 10 september 2012 * Av de bakomliggande Saco-förbund som är kopplande till akademikernas a-kassa erbjöd följande förbund inte inkomstförsäkring 2011: Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sverige läkarförbund, tandläkarförbund, universitetslärarförbund samt veterinärförbund. Av bakomliggande TCO-förbund har Vårdförbundet koppling till AEA. Vårdförbundet erbjuder inkomstförsäkring Inte heller här finner vi ett entydigt samband mellan arbetslöshetstider och a-kasseersättning. De längsta av de korta arbetslöshetstiderna har arbetstagare som saknar tillgång till inkomstförsäkring. Det gäller hotell- och restauranganställda, fastighetsanställda och musiker. Statstjänstemän och kommunaltjänstemän har förhållandevis långa korta arbetslöshetstider och samtidigt tillgång till inkomstförsäkringar på dagar, vilket skulle kunna tolkas som att inkomstförsäkringar driver upp arbetslöshetstiden. Men såväl lärare som merparten av medlemmar i akademikernas a-kassa har inkomstförsäkringar som i de flesta fall räcker i 200 dagar. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

10 Mediantiden i arbetslöshet är för dessa personer i denna kvartil är bara drygt 70 dagar. Något entydigt mönster går inte att utläsa. Slutsats Vår analys visar att det saknas ett tydligt samband mellan arbetslöshetstider för arbetslösa och tillgången till kompletterande inkomstskydd i händelse av arbetslöshet, i form av de inkomstförsäkringar som fackliga organisationer erbjuder medlemmar på kollektiv basis. Det finns därför heller inget som tyder på att arbetslöshetstiderna skulle öka och därmed arbetslösheten totalt sett utifall taknivån i den vanliga a-kassan höjdes. De arbetslösa som har ett kompletterande inkomstskydd skulle inte märka av detta, eftersom de vanligtvis får 80 procent av sin tidigare inkomst redan före en takhöjning. Denna grupps tid i arbetslöshet är inte längre än arbetslöshetstiderna för de grupper som saknar inkomstförsäkring. Det finns därför heller inget skäl att tro, att arbetslösa utan inkomstförsäkring skulle förlänga sin tid i arbetslöshet bara för att arbetslöshetsersättningen blir något mer generös. Man måste därför dra slutsatsen att andra faktorer än den faktiska ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är viktigare som förklaring till långa arbetslöshetstider och i förlängningen av det till högre total arbetslöshet. 10 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

11 Bilaga Tabeller: Riksdagens utredningstjänst Fastighetsanställda Tabell 1. Inkomstförsäkringar LO-förbund Förbund Förändring Kollektiv Tilläggsförsäkring försäkring* Antal medlemmar Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Kvalificeringskrav Villkor Arbetskrav Högsta ålder Byggnads X Nej Nej Elektrikerna X Ja Nej Medl.avg 100 Inget tak Handels Ja Nej Medl.avg Kommunal Ja Nej Medl.avg Livs Ja Nej Medl.avg 200 Inget tak Transport Ja Nej Medl.avg. 100 Inget tak SEKO Ja Nej Medl.avg Musikerföbundet Svenska pappers X Nej Nej Nej Nej GS facket X Ja Nej Medl.avg If Metall Nej Nej Finansiering Tid Takbelopp Målarförbundet Hotell Restaurang Nej Nej Nej Nej uppgift saknas uppgift saknas Nej Totalt Totalt antal LO-medlemmar** Nej Antal yrkesaktiva LO-medlemmar** Antal yrkesaktiva LO-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring 68% Antal yrkesaktiva LO-medlemmar med Tilläggsförsäkring 0 0% Källor: LO, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon * Kollektiv försäkring avser en gemensam försäkring som ingår i medlemskapet ** Exklusive Svenska pappersförbundet arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

12 Tabell 2. Inkomstförsäkringar TCO-förbund Förbund Kvalificeringskrav Villkor ST Kollektiv försäkring FTF X Ja Ja Medl.avg Försvarsförbundet Nej Nej Unionen X Ja Ja av Medl.avg Journalist- X Ja Ja å 65 Medl.avg förbundet Lärarförbundet X Ja Nej Medl.avg Polisförbundet Nej Nej Vision X Ja Ja Medl.avg SLF Ja Nej Medl.avg SYMF Nej Nej Teaterförbundet Nej Nej TULL- Nej Nej KUST Vårdförbundet Ja Nej Medl.avg Totalt Totalt antal TCO-medlemmar Antal yrkesaktiva medlemmar Antal yrkesaktiva TCO-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring % Antal yrkesaktiva TCO-medlemmar med Tilläggsförsäkring % Källor: TCO, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon Förändring Tilläggsförsäkring Antal medlemmar Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav Högsta ålder X Ja Ja Medl.avg X Ja Ja Medl.avg Ja Ja Medl.avg Finansiering Tid Takbelopp Farmaciförbundet Finansförbundet 12 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

13 Tabell 3. Inkomstförsäkringar Saco-förbund Förbund Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav Naturvet. X Ja Ja av 18 SSR X Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 DIK Ja Ja av 18 Högsta ålder 64 år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg Jusek Ja Ja av år Medl.avg Kyrkans förbund X Ja Nej år Medl.avg. 200 Inget tak Lärarnas riksförbund X Ja Ja av år Medl.avg X Ja Nej år Medl.avg Nej Nej X Ja Ja uppgift saknas uppgift saknas av 18 SRAT X Ja Ja av 18 arkitekter farmacevtför ingenjörer Tilläggsförsäkring Förändring Kollektiv försäkring Finansiering Tid Takbelopp Civilekonomerna Leg.Sjukgymnaster Officersförbundet Trafik och järnväg Antal medlemmar FSA Ja Ja X Kvalificeringskrav Ja Ja av 18 Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 Villkor år Medl avg av år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

14 Tabell 3. fortsättning, Inkomstförsäkringar Saco-förbund läkarförbund psykologförbund reservofficersför. skolledarförbund Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav X Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas Ja Nej av 18 Högsta ålder Finansiering Tid Takbelopp 64 år Medl avg 120 dagar år Medl.avg 120 dagar uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas Medl.avg Nej Nej tandläkarförbund SULF X Nej Nej veterinärförbund Kollektiv försäkring Förbund Förändring Tilläggsförsäkring Antal medlemmar Nej Nej Totalt Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring Kvalificeringskrav Totalt antal Saco-medlemmar* Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar* Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar med Tilläggsförsäkring Källor: Saco, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon. * Exklusive Trafik och järnväg Villkor % 77% 14 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

15 TCO TCO är en facklig centralorganisation som har 15 medlemsförbund med tillsammans 1,2 miljoner medlemmar. Därav är studerandemedlemmar i något av fackförbunden inom TCO. Bland TCO-förbundens medlemmar finns ga olika yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation vars förbund organiserar flest akademiker. TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Vill du veta mer? Gå in på arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

16 tjänstemännens centralorganisation linnégatan 14, stockholm tel , tco.se JANUARI 2013 avdelningen för kommunikation & opinion t

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern RJ-finansierat infrastrukturprojekt Jenny Jansson Statsvetenskapliga institutionen Vad händer med

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2016 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser 2014-02- 18 Med reservation för ev. ändringar. 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 2009-08-20 Författare: Mats Essemyr Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2014 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 653 327 (+1,90%) Ersättningstagare: 8 265 (1,27%) Deltagare i program: 4 811 (0,74%) Antal arbetslösa: 13 076 (2,00%) AEA kommenterar: Under har 23 599 medlemmar

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Postbeskrivning. Sjukanmälan

Postbeskrivning. Sjukanmälan Postbeskrivning Sjukanmälan Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID... 6 Yrkeskategori/JobCategoryID...

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Medlemsstatistik april 2011

Medlemsstatistik april 2011 Medlemsstatistik april 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-04-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 631707 627334 4373 0,70 % s:a direktaviserade 298553 294929 3624 1,23 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport JANUARI 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 694 355 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 383 personer) 8 389 var heltidsarbetslösa 2 579 var

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv hanne.randle@kau.se Egen forskning om fackligt utvecklingsarbete MALM män i vården Flexibla gymnasiet och Lärcentrum på lasarett samt kompetensstegen Hälsofrämjande

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se 2008-12-11 nr 14/08 Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009 TCO granskar www.tco.se Inledning Konstruktionen av avgifterna till arbetslöshetskassorna har ändrats i olika omgångar sedan den 1

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2015 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport AUGUSTI 28% direktanslutna 72% i förbund 35% programtagare 65% ersättningsdeltagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 690 277 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 954 personer) 8 926 var heltidsarbetslösa 2 456 var

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 650 761 (+1,51%) Ersättningstagare: 8 606 (1,32%) Deltagare i program: 4 719 (0,73%) Antal arbetslösa: 13 325 (2,05%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 2 / 2006 Augusti Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - aug 2006 3000 2500 2000 1500 1616 1000 500 0 2002 2003 2004

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012.

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012. Månadens statistik från AEA 201 Medlemmar: 654 674 (+0,00%) Ersättningstagare: 9 218 (1,40%) Deltagare i program: 4 872 (0,74%) Antal arbetslösa: 14 090 (2,15%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som fått

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 688 827 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj ) ARBETSLÖSHET 11 439 personer (1,7%) Med ersättning 62% (7 114)

Läs mer

TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11

TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11 TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11 2011-04-27 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 Sammanfattning

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari Månadens statistik från AEA Medlemmar: 687 767 (+0,0%) Ersättningstagare: 7 952 (1,2%) Deltagare i program: 4 693 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 645 (1,8%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar i

Läs mer

8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn

8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn 8 myter och 8 sanningar om A-kAssAn A-kassan är helt central i tider med hög arbetslöshet. Den ska ge trygghet för de som blir av med jobbet. Men a-kassan är idag välfärdens sorgebarn. Fler står oförsäkrade

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport OKTOBER 28% direktanslutna 72% i förbund 42% programtagare 58% ersättningsdeltagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 690 300 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (12 184 personer) 8 085 var heltidsarbetslösa 2 462 var

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet RappoRt 1t 1 av 7 2007 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Vilka anses vara viktiga fackliga frågor? 8 3. Hur ser

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer 1. Inledning...

Läs mer