TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten?

2 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: telefon: arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

3 Inledning Regeringen har hävdat att höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen kommer att orsaka höjd total arbetslöshet, motsvarande jobb. 1 Det tänkta sambandet bygger på att en höjning av ersättningstaket i arbetslöshetförsäkringen höjer reservationslönen, den lägsta lön som arbetslösa är villiga att arbeta för. Högre löner, i sin tur, förekommer mer sällan än lägre löner åtminstone i det löneintervall till cirka som frågan här handlar om. Därför skulle det ta längre tid att matcha ihop arbetslösa med lediga arbeten, och den genomsnittliga tiden i arbetslöshet skulle bli längre. Den högre arbetslösheten som förutspås skulle alltså uppkomma som ett resultat av längre tid i arbetslöshet som i sin tur är en följd av längre söktid och mindre sökaktivitet. 2 1 Ekots lördagsintervju 8 september Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?, rapport från ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet 2011 Kompletterande inkomstförsäkringar och effekten på arbetslöshetstiderna Vi har möjlighet att något pröva detta samband genom att studera arbetslöshetstiderna för de arbetslösa som har respektive inte har tillgång till en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från den vanliga a- kassan. Merparten av de kompletterande inkomstförsäkringarna bygger på följande principer: Försäkringen är en del av det fackliga medlemskapet och försäkringspremien ingår i den fackliga medlemsavgiften. Ett villkor för att få ersättning från den kompletterande inkomstförsäkringen är att den arbetslösa också får ersättning från den vanliga a-kassan och alltså uppfyller villkoren för denna. Ersättning ges i form av mellanskillnaden mellan det som den vanliga a-kassan ger, det vill säga maximalt 80 procent av kronor per ad, och 80 procent av den arbetslösas tidigare lön (upp till ett tak). Det innebär konkret att de flesta arbetslösa som har tillgång till kompletterande inkomstförsäkring redan idag får 80 procent av sin tidigare lön. De skulle i princip inte påverkas av att statsmakten höjde ersättningstaket i den vanliga a-kassan. För en arbetstagare med inkomstförsäkring och en inkomst på kronor per ad före arbetslösheten, skulle ersättningen bli kronor per ad före skatt oavsett om taket i den vanliga a-kassan är kronor eller höjs till kronor. I principskisserna nedan redovisas nettoersättningen som den arbetslösa får, eftersom ersättningen från inkomstförsäkringarna betalas ut som en utfyllnad efter skatt. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

4 Kr/ad Tidigare lön , a-kassetak kronor per ad Ersättning från a-kassan, netto Ersättning från inkomstförsäkring, netto Arbetslös utan inkomstförsäkring Arbetslös med inkomstförsäkring Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut som en nettoutfyllnad och beskattas inte Kr/ad Tidigare lön kronor, a-kassetak kronor per ad Ersättning från a-kassan, netto före takhöjning Ersättning från a-kassan, netto efter takhöjning Ersättning från inkomstförsäkring, netto Arbetslös utan inkomstförsäkring Arbetslös med inkomstförsäkring Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut som en nettoutfyllnad och beskattas inte Om regeringens teoretiska utgångspunkt skulle äga giltighet bör arbetslöshetstiderna vara längre för de arbetslösa som har tillgång till en kompletterande inkomstförsäkring jämfört med de som inte har tillgång till en sådan. Fackens inkomstförsäkringar Åtta av fjorton LO-förbund erbjuder inkomstförsäkring som en del av det fackliga medlemskapet och försäkringspremien ingår som en del av fackavgiften. Kvalificeringskraven är ett års fackligt medlemskap och ett års arbete. I sju av fallen får man ersättning i maximalt hundra dagar, i ett fall i 200 dagar. Taketbeloppet är som lägst kronor per ad. Tio av femton TCO-förbund erbjuder motsvarande inkomstförsäkring på kollektiv basis. Medlems- och arbetskravet är likaledes ett år som lägst. En 4 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring 2013

5 förbundsförsäkring har en ersättningsperiod på hundra dagar, medan de övriga har antingen 150 eller 200 dagar. Takbeloppen rör sig i intervallet till kronor per ad. Av Sacos 22 förbund har sjutton en kollektiv inkomstförsäkring. Medlemsoch arbetskraven är likaledes som lägst ett år, men fler förbundsförsäkring har villkor på arton ader. En stor majoritet försäkringar har ersättningsperioder i intervallet 120 till 140 dagar och ett takbelopp på till kronor per ad. Vidare finns det, särskilt på Saco-sidan, erbjudanden om att teckna tillläggsförsäkring eller inkomstförsäkring på individuell basis. Försäkringen är då upphandlad centralt av facklig organisation, men erbjuds och betalas på individnivå. Den enskilda arbetstagaren försäkrar här sin inkomst utifrån sin egen risk, under det att inkomstförsäkringar som ingår i det fackliga medlemskapet försäkrar hela kollektivet och därför också utnyttjar den riskspridning som detta innebär. Det är denna senare typ av kollektiva inkomstförsäkringar som är relevanta i bedömningen av försäkringsskyddets effekter på beteendet hos arbetslösa. Förbund som erbjuder medlemmar en inkomstförsäkring på kollektiv basis LO TCO Saco Elektrikerförbundet Fackförbundet ST Akademikerförbundet SSR GS Farmaciförbundet Civilekonomerna Handelsanställdas förbund Finansförbundet DIK Kommunalarbetareförbundet FTF Förbundet arbetsterapeuter Livsmedelarbetareförbundet Journalistförbundet Jusek Målareförbundet Lärarförbundet Kyrkans akademikerförbund SEKO SLF Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Transportarbetareförbundet Unionen Lärarnas riksförbund Vision Naturvetarna Vårdförbundet Saco-förbundet Trafik och järnväg SRAT arkitekter farmacevtförbund ingenjörer läkarförbund psykologförbund skolledarförbund Utanför centralorganisation Ledarna Populationen i de olika a-kassorna skiljer sig åt främst vad gäller kön och utbildningsnivå. Inom LO dominerar män industrin på privatsidan och kvinnor handel och offentlig verksamhet. TCO-förbunden med respektive a-kassa har en hyggligt jämn könsfördelning. Akademikernas a-kassa har högskoleutbildning som verksamhetsområde, varför utbildningsnivån torde vara avsevärt högre i den a-kassan än i andra. Det är alltså inte en- arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

6 dast medlemmar i Saco-förbund som kan bli medlem i akademikerkassan, utan alla med högskoleutbildning. I samband med att a-kasseavgifterna differentierades 2007 så skedde en överströmning av medlemmar från olika kassor till akademikerkassan på den grunden. I den följande analysen har det inte varit möjligt att väga in skillnader i kön och utbildningsnivå. Av dessa faktorer torde utbildningsnivå vara starkast korrelerad till arbetslöshetstid. Population Analysen avser arbetslöshetstider bland samtliga registrerade arbetslösa i nutid, per den 10 september Populationen uppgår därför till drygt personer, varav en tredjedel har haft tillgång till en inkomstförsäkring och två tredjedelar inte har haft det. Det senare beror på att det bakomliggande förbundet inte erbjuder inkomstförsäkring eller att den arbetslösa inte är medlem i en a-kassa. Tabell 1. Arbetslösa, fördelat efter inkomstförsäkring eller ej, antal Har inkomstförsäkring ,7% Har ej inkomstförsäkring ,3% Varav ej medlem i a-kassa ,5% Totalt % Källa: Arbetsförmedlingen Analys av arbetslöshetstider och inkomstförsäkring Nedanstående tabell visar den genomsnittliga arbetslöshetstiden per arbetslöshetskassa samt förekomsten av inkomstförsäkring hos bakomliggande fackligt förbund. 6 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

7 Tabell 2. Arbetslöshetstider, medelvärde, och förekomst av inkomstförsäkring Arbetslöshetskassa Tid i arbetslöshet, dagar, Inkomstförsäkring J/N medelvärde Hamnarbetarnas a-kassa 227 N Skogs- & lantbrukstjänstem ak 256 J Ledarnas a-kassa 257 J Farmacitjänstemännens a-kassa 257 J Lärarnas a-kassa 265 J Byggnadsarbetarnas a-kassa 269 N Akademikernas a-kassa* 269 J Journalisternas a-kassa 273 J Ak SEKO 274 J GS Arbetslöshetskassa 281 J Elektrikernas a-kassa 282 J Transportarbetarnas a-kassa 283 J Arbetslöshetskassan alfa 285 N Unionens a-kassa 286 J IF Metalls a-kassa 287 N Livsmedelsarbetarnas a-kassa 290 J Handelsanställdas a-kassa 310 J Pappersindustriarbetarnas ak 319 N Finans- och Försäkringsbranschens ak 323 J arbetares a-kassa 326 N Kommunalarbetarnas a-kassa 330 J Fastighetsanställdas a-kassa 337 N ST:s arbetslöshetskassa 354 J Hotell- & restaurang ak 356 N Arbetslöshetskassan Vision 364 J Ej medlem i a-kassa 368 N Musikernas a-kassa 408 N Källa: Förbunden samt Arbetsförmedlingen Anm.: Med arbetslöshetstid avses längden i antal dagar på den aktuella pågående arbetslöshetsperioden per den 10 september 2012 * Av de bakomliggande Saco-förbund som är kopplande akademikerna a-kassa så erbjöd följande förbund inte inkomstförsäkring 2011: Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sverige läkarförbund, tandläkarförbund, universitetslärarförbund samt veterinärförbund. Av bakomliggande TCO-förbund har Vårdförbundet koppling till AEA. Vårdförbundet erbjuder inkomstförsäkring Arbetslöshetstiderna spänner över intervallet 227 till 408 dagar. Det går inte att urskilja något mönster som antyder att arbetslösa utan möjlighet till inkomstförsäkring skulle ha kortare genomsnittliga arbetslöshetstider. Kortast tid har visserligen medlemmarna i den lilla kassan för hamnarbetarna, men samtidigt är arbetslöshetstiderna för medlemmar i stora kassor såsom lärarnas a-kassa och akademikernas a-kassa också förhållandevis korta. De har i regel tillgång till inkomstförsäkring. I andra änden av intervallet finner vi visserligen såväl STs som Visions a-kassor, som har starka inkomstförsäkringar och långa arbetslöshetstider. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

8 Å andra sidan har Hotell- och restaurangkassan ungefär lika lång arbetslöshetstid, men saknar inkomstförsäkring. Noterbart är att de arbetslösa som inte är medlem i en a-kassa och sålunda inte kan få inkomstrelaterad ersättning eller ersättning från inkomstförsäkring har den näst längsta arbetslöshetstiden. Som framgår ovan har samtliga inkomstförsäkringar en begränsning i hur ga dagar man kan få ersättning. Den bortre parentesen ligger i intervallet 100 till 200 dagar. Det är därför av intresse att undersöka om det finns ett samband mellan tiden i arbetslöshet för populationen arbetslösa med korta arbetslöshetstider och förekomsten av inkomstförsäkring. Om inkomstförsäkringarna drar upp arbetslöshetstiderna bör vi finna att arbetslösa utan inkomstförsäkring har de kortaste av de korta tiderna, medan de med inkomstförsäkring har de längsta av de korta arbetslöshetstiderna. I det följande inskränker vi därför populationen som undersöks till den fjärdedel av de arbetslösa i respektive a-kassa som har de kortaste arbetslöshetstiderna (kvartil 1). 8 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

9 Tabell 3. Arbetslöshetstider, median för kvartil 1, och förekomst av inkomstförsäkring Arbetslöshetskassa Tid i arbetslöshet, dagar, Inkomstförsäkring J/N Tidsgräns, dagar median för kvartil 1 Hamnarbetarnas a-kassa 19 N Skogs- & lantbrukstjänstem ak 52 J 200 Pappersindustriarbetarnas ak 57 N Byggnadsarbetarnas a-kassa 70 N Journalisternas a-kassa 70 J 100 arbetares a-kassa 70 N Lärarnas a-kassa 73 J 200 Akademikernas a-kassa* 75 J GS Arbetslöshetskassa 76 J 100 Livsmedelsarbetarnas a-kassa 77 J 200 Transportarbetarnas a-kassa 77 J 100 Ak SEKO 77 J 100 Ej medlem i a-kassa 81 N Elektrikernas a-kassa 81 J 100 IF Metalls a-kassa 83 N Arbetslöshetskassan alfa 84 N Kommunalarbetarnas a-kassa 90 J 100 Farmacitjänstemännens a-kassa 91 J 150 Handelsanställdas a-kassa 91 J 100 Unionens a-kassa 94 J 150 Ledarnas a-kassa 97 J 200 Finans- och Försäkringsbranschens ak 98 J 120 Arbetslöshetskassan Vision 101 J 200 ST:s arbetslöshetskassa 101 J 150 Hotell- & restaurang ak 112 N Fastighetsanställdas a-kassa 118 N Musikernas a-kassa 131 N Källa: Förbunden samt Arbetsförmedlingen Anm.: Med arbetslöshetstid avses längden i antal dagar på den aktuella pågående arbetslöshetsperioden per den 10 september 2012 * Av de bakomliggande Saco-förbund som är kopplande till akademikernas a-kassa erbjöd följande förbund inte inkomstförsäkring 2011: Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sverige läkarförbund, tandläkarförbund, universitetslärarförbund samt veterinärförbund. Av bakomliggande TCO-förbund har Vårdförbundet koppling till AEA. Vårdförbundet erbjuder inkomstförsäkring Inte heller här finner vi ett entydigt samband mellan arbetslöshetstider och a-kasseersättning. De längsta av de korta arbetslöshetstiderna har arbetstagare som saknar tillgång till inkomstförsäkring. Det gäller hotell- och restauranganställda, fastighetsanställda och musiker. Statstjänstemän och kommunaltjänstemän har förhållandevis långa korta arbetslöshetstider och samtidigt tillgång till inkomstförsäkringar på dagar, vilket skulle kunna tolkas som att inkomstförsäkringar driver upp arbetslöshetstiden. Men såväl lärare som merparten av medlemmar i akademikernas a-kassa har inkomstförsäkringar som i de flesta fall räcker i 200 dagar. arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

10 Mediantiden i arbetslöshet är för dessa personer i denna kvartil är bara drygt 70 dagar. Något entydigt mönster går inte att utläsa. Slutsats Vår analys visar att det saknas ett tydligt samband mellan arbetslöshetstider för arbetslösa och tillgången till kompletterande inkomstskydd i händelse av arbetslöshet, i form av de inkomstförsäkringar som fackliga organisationer erbjuder medlemmar på kollektiv basis. Det finns därför heller inget som tyder på att arbetslöshetstiderna skulle öka och därmed arbetslösheten totalt sett utifall taknivån i den vanliga a-kassan höjdes. De arbetslösa som har ett kompletterande inkomstskydd skulle inte märka av detta, eftersom de vanligtvis får 80 procent av sin tidigare inkomst redan före en takhöjning. Denna grupps tid i arbetslöshet är inte längre än arbetslöshetstiderna för de grupper som saknar inkomstförsäkring. Det finns därför heller inget skäl att tro, att arbetslösa utan inkomstförsäkring skulle förlänga sin tid i arbetslöshet bara för att arbetslöshetsersättningen blir något mer generös. Man måste därför dra slutsatsen att andra faktorer än den faktiska ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är viktigare som förklaring till långa arbetslöshetstider och i förlängningen av det till högre total arbetslöshet. 10 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

11 Bilaga Tabeller: Riksdagens utredningstjänst Fastighetsanställda Tabell 1. Inkomstförsäkringar LO-förbund Förbund Förändring Kollektiv Tilläggsförsäkring försäkring* Antal medlemmar Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Kvalificeringskrav Villkor Arbetskrav Högsta ålder Byggnads X Nej Nej Elektrikerna X Ja Nej Medl.avg 100 Inget tak Handels Ja Nej Medl.avg Kommunal Ja Nej Medl.avg Livs Ja Nej Medl.avg 200 Inget tak Transport Ja Nej Medl.avg. 100 Inget tak SEKO Ja Nej Medl.avg Musikerföbundet Svenska pappers X Nej Nej Nej Nej GS facket X Ja Nej Medl.avg If Metall Nej Nej Finansiering Tid Takbelopp Målarförbundet Hotell Restaurang Nej Nej Nej Nej uppgift saknas uppgift saknas Nej Totalt Totalt antal LO-medlemmar** Nej Antal yrkesaktiva LO-medlemmar** Antal yrkesaktiva LO-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring 68% Antal yrkesaktiva LO-medlemmar med Tilläggsförsäkring 0 0% Källor: LO, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon * Kollektiv försäkring avser en gemensam försäkring som ingår i medlemskapet ** Exklusive Svenska pappersförbundet arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

12 Tabell 2. Inkomstförsäkringar TCO-förbund Förbund Kvalificeringskrav Villkor ST Kollektiv försäkring FTF X Ja Ja Medl.avg Försvarsförbundet Nej Nej Unionen X Ja Ja av Medl.avg Journalist- X Ja Ja å 65 Medl.avg förbundet Lärarförbundet X Ja Nej Medl.avg Polisförbundet Nej Nej Vision X Ja Ja Medl.avg SLF Ja Nej Medl.avg SYMF Nej Nej Teaterförbundet Nej Nej TULL- Nej Nej KUST Vårdförbundet Ja Nej Medl.avg Totalt Totalt antal TCO-medlemmar Antal yrkesaktiva medlemmar Antal yrkesaktiva TCO-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring % Antal yrkesaktiva TCO-medlemmar med Tilläggsförsäkring % Källor: TCO, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon Förändring Tilläggsförsäkring Antal medlemmar Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav Högsta ålder X Ja Ja Medl.avg X Ja Ja Medl.avg Ja Ja Medl.avg Finansiering Tid Takbelopp Farmaciförbundet Finansförbundet 12 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

13 Tabell 3. Inkomstförsäkringar Saco-förbund Förbund Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav Naturvet. X Ja Ja av 18 SSR X Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 DIK Ja Ja av 18 Högsta ålder 64 år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg Jusek Ja Ja av år Medl.avg Kyrkans förbund X Ja Nej år Medl.avg. 200 Inget tak Lärarnas riksförbund X Ja Ja av år Medl.avg X Ja Nej år Medl.avg Nej Nej X Ja Ja uppgift saknas uppgift saknas av 18 SRAT X Ja Ja av 18 arkitekter farmacevtför ingenjörer Tilläggsförsäkring Förändring Kollektiv försäkring Finansiering Tid Takbelopp Civilekonomerna Leg.Sjukgymnaster Officersförbundet Trafik och järnväg Antal medlemmar FSA Ja Ja X Kvalificeringskrav Ja Ja av 18 Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 Villkor år Medl avg av år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg år Medl.avg arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

14 Tabell 3. fortsättning, Inkomstförsäkringar Saco-förbund läkarförbund psykologförbund reservofficersför. skolledarförbund Totalt Yrkesaktiva Medlemskrav Arbetskrav X Ja Ja av 18 X Ja Ja av 18 uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas Ja Nej av 18 Högsta ålder Finansiering Tid Takbelopp 64 år Medl avg 120 dagar år Medl.avg 120 dagar uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas Medl.avg Nej Nej tandläkarförbund SULF X Nej Nej veterinärförbund Kollektiv försäkring Förbund Förändring Tilläggsförsäkring Antal medlemmar Nej Nej Totalt Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar med Kollektiv inkomstförsäkring Kvalificeringskrav Totalt antal Saco-medlemmar* Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar* Antal yrkesaktiva Saco-medlemmar med Tilläggsförsäkring Källor: Saco, respektive fackförenings hemsida, uppgifter från förbunden via e-post och telefon. * Exklusive Trafik och järnväg Villkor % 77% 14 arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO 2013

15 TCO TCO är en facklig centralorganisation som har 15 medlemsförbund med tillsammans 1,2 miljoner medlemmar. Därav är studerandemedlemmar i något av fackförbunden inom TCO. Bland TCO-förbundens medlemmar finns ga olika yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation vars förbund organiserar flest akademiker. TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Vill du veta mer? Gå in på arbetslöshetstid och inkomstförsäkring TCO

16 tjänstemännens centralorganisation linnégatan 14, stockholm tel , tco.se JANUARI 2013 avdelningen för kommunikation & opinion t

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008 ARTIKEL Anders Kjellberg Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och Den fackliga organisationsgraden är fortfarande mycket hög i Sverige. Sedan de svenska a-kasseavgifterna höjts kraftigt 2007

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2012 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser 2014-02- 18 Med reservation för ev. ändringar. 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET SAMHÄLLSKUNSKAP AB HEDVIG EKERWALD Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning 1 Socioanalys Enkäten utgör en förberedelse för ett seminarium.

Läs mer

Välfärdstendens 2012

Välfärdstendens 2012 Välfärdstendens 2012 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning och slutsatser 4 Del 1 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 6 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 11 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning

Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning 54 Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram

Läs mer

2014 Thomas Andrén. Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet. - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker?

2014 Thomas Andrén. Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet. - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker? 2014 Thomas Andrén Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker? Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet Leder kollektiva

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer