Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet"

Transkript

1 Dnr 2010/ :7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna promemoria har utarbetats inom IAF av Dan Andersson Promemorian godkänd för publicering Katrineholm den 6 maj 2010 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Metod Ersättningsperiod och nivå Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Krav på medlemskap i en arbetslöshetskassa o bosättning Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Ålder för tecknande Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Åldersgränser för ersättning Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Krav på försäkrad tid och arbetsvillkor Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Sanktioner och begränsningar Kollektiva inkomstförsäkringar Individuella tilläggsförsäkringar Individuella inkomstförsäkringar Karens Samordning

6 9.1 Accept Bliwa E.N. Försäkringar, Solid o Unionen Medlemsförsäkring Folksam och Förenade Liv If Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Svenska Lärarförsäkringar Inhämtning av uppgifter Accept E.N. Försäkring Bliwa Folksam Förenade Liv If Saco SalusAnsvar Medlemsförsäkrings AB Solid Svenska Lärarförsäkringar Unionen Medlemsförsäkring Krav för utbetalning och ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

7 Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, publicerade 2004 en rapport om försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet som kompletterar det skydd som arbetslöshetsförsäkringen erbjuder. IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och i detta uppdrag ligger att följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område. Mot bakgrund av detta har IAF under 2010 på nytt valt att göra en kartläggning av de kompletterande inkomstförsäkringarna. IAF:s kartläggning visar att 32 utav 53 fack- eller yrkesförbund anslutna till en centralorganisation tecknat en kollektiv inkomstförsäkring för sina medlemmar antalet kompletterande inkomstförsäkringar ökat från cirka 15 till ett 60-tal sedan IAF:s kartläggning visar vidare att villkoren skiljer sig mellan de olika kompletterande inkomstförsäkringarna avseende bl.a. ersättningsperiodens längd ersättningens storlek kvalificeringsvillkor ersättning vid frivillig arbetslöshet ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program. 1 Bakgrund Ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen enligt 26 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) lämnas med ett belopp per dag som motsvarar en bestämd procentsats av tidigare förvärvsinkomster. Under en ersättningsperiod motsvarar dagpenningen under de första 200 dagarna 80 procent av tidigare dagsförtjänst och 70 procent under de resterande dagarna. Den högsta dagpenningen som betalas ut är, enligt 4 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, 680 kr. Ersättningsperiods längd regleras i 22 första stycket ALF. Arbetslöshetsersättning lämnas under längst 300 dagar. Till en sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar. En månad består i snitt av 22 ersättningsdagar och med en högsta dagpenning på 680 kr ger detta en utbetalning med högst kr per månad. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter därmed 80 procent av tidigare förvärvsinkomster om högst kr per månad under de första 200 dagarna i en ersättningsperiod. De kompletterande försäkringarna mot inkomstbortfall vid arbetslöshet ska lämna ersättning för mellanskillnaden mellan tidigare dagsförtjänst och det högsta beloppet för dagpenningen, 680 kr, med hänsyn till de lagstadgade 7

8 procentsatserna ovan. Som exempel kan nämnas att dagsförtjänsten för en person med en lön på kr i månaden är kr. Under de 200 första dagarna i en ersättningsperiod lämnas ersättning som motsvarar 80 procent av tidigare dagsförtjänst. 80 procent av kr är 909 kr och mellanskillnaden som kan ersättas av en kompletterande inkomstförsäkring är då 229 kr. Enligt IAF:s databas Astat fick ungefär personer inkomstrelaterad ersättning på 80-procentsnivån under vecka 6, Av denna grupp fick 31 procent ersättning som motsvarade 80 procent av tidigare dagsförtjänst. En kompletterande inkomstförsäkring skulle därmed i teorin kunna vara av intresse för 69 procent av gruppen. I IAF:s rapport från 2004 delades de försäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringens skydd mot inkomstbortfall in i följande tre kategorier kollektiva inkomstförsäkringar tecknade av fack- eller yrkesförbund för medlemmar individuella tilläggsförsäkringar som kompletterar de kollektiva lösningarna genom ytterligare ersättningsdagar eller för att täcka en högre förvärvsinkomst individuella inkomstförsäkringar som kan tecknas av personer som inte omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring erbjöd försäkringsbolagen Accept, Saco SalusAnsvar och Sif:s medlemsförsäkring (sedan 2008 Unionen Medlemsförsäkring) kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Idag finns ytterligare sju aktörer som erbjuder sådana försäkringar. Dessa är Bliwa, E.N. Försäkring, Folksam, Förenade Liv, If, Solid och Svenska Lärarförsäkringar. Sammanlagt 34 fack- eller yrkesförbund har tecknat en kollektiv inkomstförsäkring för sina medlemmar. Detta inkluderar 14 utav 23 Sacoförbund, 10 utav 16 TCO-förbund och 8 utav 14 LO-förbund. Sammantaget har 32 av 53 förbund anslutna till en centralorganisation en kollektiv inkomstförsäkring. Två förbund med kollektiva inkomstförsäkringar är inte anslutna till någon av nämnda centralorganisationer. De kollektiva inkomstförsäkringarna visas i tabell 1 sorterade efter tillhörighet till centralorganisation. Värt att notera är att Byggnads har aviserat att deras kollektiva inkomstförsäkring avvecklas den 1 september IAF:s kartläggning syftar till att ge ett jämförande perspektiv mellan reglerna för arbetslöshetsförsäkringen och villkoren för de kompletterande inkomstförsäkringarna. Vissa avsnitt inleds därför med en kort redogörelse för 1 Uttaget från IAF:s databas gjordes vecka 16, På grund av att fler ansökningar om arbetslöshetsersättning kan inkomma samt att beslut inte fattats i vissa inkomna ärenden skulle gruppen sannolikt vara större vid ett senare mättillfälle. 8

9 reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Kartläggningen syftar också till att ge ett jämförande perspektiv mellan de olika kompletterande inkomstförsäkringarna. 2 Metod Underlaget för IAF:s kartläggning av villkoren för de kompletterande inkomstförsäkringarna har i huvudsak inhämtas genom en genomgång av försäkringsvillkoren som funnits tillgängliga på försäkringsbolagens alternativt fack- eller yrkesförbundens hemsidor under första kvartalet För att införskaffa kompletterande uppgifter har IAF per telefon kontaktat försäkringsbolaget Förenade Liv, som också administrerar kompletterande inkomstförsäkringar för Folksam och Svenska Lärarförsäkringar, samt Sveriges Skolledarförbund som är försäkrade genom If. IAF har strävat efter att kartläggningen ska vara så korrekt och heltäckande som möjligt. I vissa fall har informationen på försäkringsbolagens hemsidor skiljt sig från den på förbundens hemsidor. IAF har då främst utgått ifrån informationen från försäkringsbolagen. Det kan finnas inkomstförsäkringar som inte redovisas i denna kartläggning. Villkoren för upptagna försäkringar kan också ha ändrats sedan första kvartalet Ersättningsperiod och nivå 3.1 Kollektiva inkomstförsäkringar De kollektiva inkomstförsäkringarna ger ett skydd på mellan 100 och 200 ersättningsdagar. Fyra LO-förbund har tecknat försäkringar genom Folksam som högst ersätter tidigare förvärvsinkomster på kr per månad, nedan benämnt ersättningstak. Sex försäkringar har inget tak för hur hög tidigare månadsinkomst som ersätts. Medianvärdet, exklusive försäkringarna som saknar ersättningstak, är kr. I tabell 1 presenteras en sammanställning av de kollektiva inkomstförsäkringarna med uppgifter om antalet ersättningsdagar och eventuella begränsningar för vilka tidigare förvärvsinkomster som ersätts. Uppgifterna är sorterade efter fack- eller yrkesförbundens tillhörighet till någon centralorganisation. De inkomstförsäkringar som SKTF och Vårdförbundet har tecknat med Förenade Liv innehåller, utöver ersättningen enligt ovan, engångsutbetalningar om respektive kr som lämnas i början av ersättningsperioden. Ersättningarna beskrivs som stöd för kortare kompetensutveckling och resor i samband med intervjuer. 9

10 Tabell 1: Kollektiva inkomstförsäkringar. Förbund Centralorganisation Försäkringsbolag Dag Tak Byggnads LO Folksam ,00 kr Elektrikerna LO Folksam Saknas Handels LO Folksam ,00 kr Kommunal LO Folksam ,00 kr Livsmedelsarbetareförbundet LO Folksam Saknas Målareförbundet LO Folksam ,00 kr SEKO LO Folksam Saknas Transportarbetareförbundet LO Folksam Saknas Akademikerförbundet SSR SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Civilekonomerna SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr DIK SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Jusek SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Kyrkans akademikerförbund SACO Bliwa Saknas Lärarnas Riksförbund SACO Svenska lärarförsäkringar AB ,00 kr Naturvetarna SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr SACO-förbundet Trafik och Järnväg SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr SRAT SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges arkitekter SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges Farmacevtförbund SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges Ingenjörer SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges Skolledarförund SACO If ,00 kr Farmaciförbundet TCO Folksam Saknas Finansförbundet TCO Bliwa ,00 kr FTF TCO Bliwa ,00 kr Journalistförbundet TCO Bliwa ,00 kr Lärarförbundet TCO Svenska lärarförsäkringar AB ,00 kr Skogs- och lantbrukstjänstemännen, SLF TCO Förenade liv ,00 kr SKTF TCO Förenade liv ,00 kr ST TCO Bliwa ,00 kr Unionen TCO Unionen Medlemsförsäkring AB ,00 kr Vårdförbundet TCO Förenade liv ,00 kr Ledarna Bliwa ,00 kr Säljarnas Riksförbund Bliwa ,00 kr 3.2 Individuella tilläggsförsäkringar De individuella tilläggsförsäkringarna fungerar jämte de kollektiva inkomstförsäkringarna genom att höja beloppen för vilka tidigare förvärvsinkomster som ersätts, eller förlänga antalet ersättningsdagar. Fyra förbund erbjuder sina medlemmar, som komplement till de kollektiva inkomstförsäkringarna, en individuell tilläggsförsäkring som höjer taket för den försäkrade inkomsten till mellan och kr. Medlemmar i 14 förbund med kollektiva inkomstförsäkringar kan komplettera sitt skydd med en individuell tilläggsförsäkring som förlänger antalet ersättningsdagar till mellan 240 och 300. Försäkringen med det högsta ersättningstaket ersätter tidigare inkomster upp till kr. Unionens individuella inkomstförsäkring höjer den försäkrade inkomsten till kr och förlänger samtidigt antalet ersättningsdagar till

11 Försäkringsbolagen Accept och Solid erbjuder personer som täcks av en kollektiv inkomstförsäkring att teckna tilläggsförsäkringar som förlänger antalet ersättningsdagar till 300. Ersättningstaket är då respektive kr. En sammanställning över de individuella inkomstförsäkringarna presenteras i tabell 2. Tabell 2: Individuella tilläggsförsäkringar. Förbund/produktnamn Centralorganisation Försäkringsbolag Dag Tak Akademikerförbundet SSR SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Civilekonomerna SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr DIK SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Jusek SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Naturvetarna SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr SACO-förbundet Trafik och Järnväg SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr SRAT SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges arkitekter SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges Farmacevtförbund SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Sveriges Ingenjörer SACO Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Finansförbundet TCO Bliwa ,00 kr Finansförbundet TCO Bliwa ,00 kr SKTF TCO Förenade liv ,00 kr Unionen TCO Unionen Medlemsförsäkring AB ,00 kr Komplement Solid X ,00 kr Ledarna Bliwa ,00 kr Ledarna Bliwa ,00 kr Plusförsäkring Accept X ,00 kr Säljarnas Riksförbund Bliwa ,00 kr 3.3 Individuella inkomstförsäkringar Medlemmar, vars Saco-förbund inte har en kollektiv inkomstförsäkring, kan teckna en individuell inkomstförsäkring som ger ersättning under 240 dagar för inkomster upp till kr genom Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Försäkringsbolagen Accept, E.N. Försäkringar och Solid erbjuder personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa individuella inkomstförsäkringar som lämnar ersättning mellan 240 och 300 dagar med ett lägsta ersättningstak på kr och ett högsta om kr. I tabell 3 visas en sammanställning över de individuella inkomstförsäkringarna sorterade efter försäkringsbolag. Tabell 3: Individuella inkomstförsäkringar. Produktnamn Centralorganisation Försäkringsbolag Dag Tak För egen företagare/vd Accept ,00 kr För tillsvidareanställda Accept ,00 kr Extra E.N. Försäkringar ,00 kr Extra plus E.N. Försäkringar ,00 kr Plus E.N. Försäkringar ,00 kr Standard E.N. Försäkringar ,00 kr SACO inkomstförsäkring SACO SACO SalusAnsvar Försäkrings AB ,00 kr Privat Solid ,00 kr 11

12 4 Krav på medlemskap i en arbetslöshetskassa och bosättning 34 första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Rätt att bli medlem har dock inte den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år. 4.1 Kollektiva inkomstförsäkringar För att de 11 kollektiva inkomstförsäkringarna som är tecknade genom Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ska gälla krävs att de försäkrade är medlemmar i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA). För medlemmar i de 23 övriga förbunden med kollektiva inkomstförsäkringar krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa. Enligt Handelsanställdas förbunds hemsida krävs medlemskap i Handelsanställdas arbetslöshetskassa för att den kollektiva inkomstförsäkringen ska gälla. Detta framgår dock inte av försäkringsvillkoren på Folksams hemsida. 4.2 Individuella tilläggsförsäkringar För de individuella tilläggsförsäkringar som förbunden erbjuder är kraven på medlemskap i en arbetslöshetskassa likartade de som ställs för de kollektiva inkomstförsäkringarna. Försäkringsbolagen Accept och Solid kräver även att de försäkrade är bosatta i Sverige. 4.3 Individuella inkomstförsäkringar För medlemmar vars Saco-förbund inte erbjuder en kollektiv inkomstförsäkring krävs medlemskap i AEA för att dessa individer ska få teckna en individuell inkomstförsäkring genom Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. För att teckna en individuell inkomstförsäkring genom Accept, E.N. Försäkringar eller Solid krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa och bosättning i Sverige. E.N. Försäkringar uppställer även villkoret att försäkringstagaren ska arbeta i ett nordiskt land. 5 Ålder för tecknande Enligt 34 första stycket LAK har den som har fyllt 64 år inte rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa. 12

13 5.1 Kollektiva inkomstförsäkringar IAF:s granskning av villkoren för de kollektiva inkomstförsäkringarna visar att inga särskilda krav ställs på att medlemmarna måste ha uppnått någon lägsta ålder för inträde. Högsta ålder för inträde är i regel kopplad till den ålder vid vilken försäkringen upphör att gälla. Det senare redogörs för i avsnitt 6. Villkoren specificerar en högsta ålder för inträde i 15 av de kollektivt tecknade inkomstförsäkringarna med ett spann mellan 60 till 63 år. 5.2 Individuella tilläggsförsäkringar För de individuella tilläggsförsäkringarna är ålderskraven likartade de som ställs för de kollektiva inkomstförsäkringarna. För tecknande av en individuell tilläggsförsäkring genom Saco SalusAnsvar Försäkring gäller dock att försäkringstagaren fyllt 21 år. Försäkringsbolaget Solid:s individuella tilläggsförsäkring kan tecknas av personer mellan 20 och 57 år. För SKTF:s tilläggsförsäkring genom Förenade Liv krävs att försäkringstagaren inte fyllt 59 år. 5.3 Individuella inkomstförsäkringar För de individuella inkomstförsäkringarna med särskilda ålderskrav spänner lägsta ålder för tecknande mellan 20 och 21 år samt högsta ålder mellan 54 och 60 år. 6 Åldersgränser för ersättning Enligt 36 LAK upphör medlemskapet i en arbetslöshetskassa utan uppsägning den dag då medlemmen fyller 65 år. Arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen lämnas, enligt 6 ALF, tidigast den dag som den arbetslöse fyller 20 år. Enligt 7 ALF kan en sökande under 20 år, under vissa förhållanden, dock få inkomstrelaterad ersättning. 6.1 Kollektiva inkomstförsäkringar Åldern vid vilken de kollektiva inkomstförsäkringarna upphör skiljer sig åt beroende vilket förbund den försäkrade tillhör. För medlemmar i 18 förbund upphör försäkringen i anslutning till att de uppnår 65 års ålder. Tio försäkringar upphör i anslutning till att de försäkrade uppnår 64 års ålder, två upphör vid 63 år samt fyra vid 62 år. 13

14 6.2 Individuella tilläggsförsäkringar Fyra individuella tilläggsförsäkringar upphör att gälla i anslutning till att de försäkrade fyller 65 år. En försäkring upphör vid 64 år, ytterligare 14 vid 62 år samt en vid 58 år. 6.3 Individuella inkomstförsäkringar De individuella inkomstförsäkringarna upphör att gälla i anslutning till att de försäkrade fyller 62 år. Solid:s individuella inkomstförsäkring upphör dock vid 58 års ålder. 7 Krav på försäkrad tid och arbetsvillkor 7 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt (medlemsvillkor). Lag (2009:667). 7 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas även till den som enligt 3 a har varit långvarigt sjukfrånvarande, om han eller hon 1. utträtt ur en arbetslöshetskassa mellan den 16 oktober 2006 och den 30 september 2009 och därefter på nytt inträtt i en arbetslöshetskassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010, 2. varit medlem i minst tre kalendermånader i följd efter det senaste inträdet, och 3. uppfyller arbetsvillkoret enligt 12. Lag (2009:1596). 12 första och andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller 2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor). 14

15 För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. För den som omfattas av 7 a ska dock arbetsvillkoret ha uppfyllts inom ett tidigare medlemskap. För att de kompletterande inkomstförsäkringarna ska gälla krävs att de försäkrade har omfattats av försäkringarna under en viss kvalificeringstid. Krav ställs också på att de försäkrade arbetat i en viss omfattning innan eventuell arbetslöshet. 7.1 Kollektiva inkomstförsäkringar För de nio kollektiva inkomstförsäkringar som är tecknade hos Folksam krävs att de försäkrade varit medlemmar i förbunden under 12 månaders samt att de inte varit arbetslösa under denna period. Identiska villkor gäller för de tre respektive två kollektiva försäkringar som är tecknade hos Förenade Liv och Svenska Lärarförsäkringar. De sju kollektiva inkomstförsäkringar som är tecknade hos Bliwa har alla, med ett undantag, krav på 12 månaders medlemskap och minst 80 timmars förvärvsarbete i månaden under denna tid. För medlemmar i Säljarnas Riksförbund försäkrade genom Bliwa krävs 18 månaders medlemskap. För medlemmar i Sveriges Skolledarförbund som är försäkrade genom If krävs 12 månaders medlemskap och minst 80 timmars förvärvsarbete i månaden under denna tid. För de elva kollektiva inkomstförsäkringar som är tecknade hos Saco SalusAnsvar Försäkrings AB gäller 18 månaders medlemskap i ett förbund samt minst 12 månaders förvärvsarbete under de senaste 18 månaderna med minst 80 timmars arbete varje månad. Identiska villkor gäller för Unionens inkomstförsäkring. 7.2 Individuella tilläggsförsäkringar För de individuella tilläggsförsäkringar som erbjuds försäkringstagare med kollektiva inkomstförsäkringar gäller i regel samma krav på försäkrad och arbetad tid som för de senare. För att ersättning ska lämnas från Accept:s individuella tilläggsförsäkring krävs 12 månaders försäkrad tid samt arbete minst 70 h i månaden under 12 månader. För Solid:s individuella tilläggsförsäkring krävs sju månaders försäkrad tid samt tillsvidareanställning under denna tid. Ersättning lämnas inte vid arbetslöshet som beror på säsongsarbetslöshet, avslutad provanställning eller tidsbegränsad anställning. 15

16 7.3 Individuella inkomstförsäkringar En individuell inkomstförsäkring genom Saco SalusAnsvar Försäkrings AB kräver 18 månaders försäkrad tid samt förvärvsarbete minst 12 av de senaste 18 månaderna med minst 80 timmars arbete varje månad. För de individuella inkomstförsäkringar som Accept erbjuder krävs 12 till 18 månaders försäkrad tid samt förvärvsarbete minst 70 timmar i månaden under denna tid. Ersättning lämnas inte vid arbetslöshet som beror på säsongsarbetslöshet, avslutad provanställning eller tidsbegränsad anställning. E.N. Försäkringar kräver mellan 6 till 12 månaders försäkrad tid beroende på försäkringsalternativ samt förvärvsarbete minst 70 timmar i månaden under 12 månader före tecknande av respektive försäkring. Solid kräver sju månaders försäkrad tid samt tillsvidareanställning för deras individuella inkomstförsäkring. Ersättning lämnas inte vid arbetslöshet som beror på säsongsarbetslöshet, avslutad provanställning eller tidsbegränsad anställning. 8 Sanktioner och begränsningar Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ska ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Det ställs starka krav på en ersättningstagare att aktivt lösa sin situation. Om en ersättningstagare inte uppfyller villkoren för rätt till ersättning ska vissa sanktioner och begränsningar tillämpas av arbetslöshetskassorna, vilket regleras i ALF. Om en person lämnat ett arbete utan en giltig anledning stängs individen av från ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, normalt i 45 ersättningsdagar. Om en person skilts från ett arbete p.g.a. otillbörligt uppförande gäller avstängningen vanligtvis i 60 ersättningsdagar. I fallet av att en person avvisat ett lämpligt erbjudet arbete utan godtagbart skäl, eller utan att uttryckligen avvisat ett arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, sätts dagpenningen ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar. Möjligheten att få ersättning från de kompletterande inkomstförsäkringarna, i de fall då arbetslöshetskassorna beslutat om någon sanktion, varierar mellan försäkringsbolagen. Till exempel gäller vissa försäkringar inte om försäkringstagarna sagt upp sig själv eller avskiljts från arbetet. I andra fall lämnas ersättning efter arbetslöshetskassans avstängningsperiod. 8.1 Kollektiva inkomstförsäkringar De kollektiva inkomstförsäkringarna tecknade hos Bliwa, Förenade Liv, Saco SalusAnsvar Försäkrings AB och Svenska Lärarförsäkringar gäller inte vid egen uppsägning utan giltig anledning. Den försäkrade får heller inte ha skilts från arbetet p.g.a. otillbörligt uppförande. Om arbetslöshetskassan beslutat 16

17 om nedsättning av dagpenningen minskas ersättningen från inkomstförsäkringen i motsvarande omfattning. För SKTF:s kollektiva inkomstförsäkring genom Förenade Liv lämnas dock ersättning vid egen uppsägning för dagar då arbetslöshetsersättning utgår efter avstängning. Om arbetslöshetskassan beslutat om avstängning utbetalas ingen ersättning från Unionens kollektiva inkomstförsäkring för denna tid. Vid beslut om nedsättning av dagpenning minskas ersättningen från försäkringen i motsvarande omfattning. För medlemmar i Sveriges Skolledarförbund som är försäkrade genom If utbetalas ingen ersättning för tid som arbetslöshetskassan beslutat om avstängning och antalet ersättningsdagar minskas med antalet avstängda dagar. Det framgår inte klart av tillgänglig information hur ersättningen påverkas i fallet om arbetslöshetskassan beslutat om nedsättning. Ersättning från de kollektiva inkomstförsäkringar tecknade hos Folksam utgår för tid som de försäkrade får ersättning från arbetslöshetskassan. Om arbetslöshetskassan fattat beslut om nedsättning av dagpenning minskas ersättningen i motsvarande omfattning. 8.2 Individuella tilläggsförsäkringar För att ersättning ska lämnas från de individuella tilläggsförsäkringarna som erbjuds personer som omfattas av kollektiva inkomstförsäkringar gäller i regel samma villkor som för de senare. Ersättning från Solid:s individuella tilläggsförsäkring lämnas inte vid egen uppsägning eller avskiljande från arbetet p.g.a. otillbörligt uppförande. Det framgår inte klart av försäkringsvillkoren hur ersättningen påverkas om arbetslöshetskassan fattat beslut om nedsättning. Enligt villkoren för Accept:s individuella tilläggsförsäkring lämnas inte ersättning vid egen uppsägning eller avskiljande från arbetet p.g.a. otillbörligt uppförande. Försäkringstagaren får inte heller avvisa ett arbete som anvisats av Arbetsförmedlingen. 8.3 Individuella inkomstförsäkringar Den individuella inkomstförsäkring som erbjuds av Saco SalusAnsvar Försäkrings AB gäller inte vid egen uppsägning utan giltig anledning eller om den försäkrade skiljts från arbetet p.g.a. otillbörligt uppförande. Om AEA beslutat om nedsättning av dagpenningen minskas inkomstförsäkringen i motsvarande omfattning Individuella inkomstförsäkringar som tecknas hos Accept, E.N. Försäkring eller Solid gäller inte vid egen uppsägning utan giltig anledning eller om den försäkrade skiljts från arbetet p.g.a. otillbörligt uppförande. Personer med försäkringar hos Accept och E.N. Försäkring får inte heller avvisa arbete som anvisats av Arbetsförmedlingen. 17

18 8.4 Karens 21 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Lag (2008:412). De kollektiva inkomstförsäkringarna har enligt försäkringsvillkoren en karenstid på sju dagar innan någon ersättning betalas ut. Karenstiden för de individuella tilläggsförsäkringarna som höjer taket för den försäkrade inkomsten är också sju dagar. För tilläggsförsäkringarna som förlänger antalet ersättningsdagar utgår ingen karens då dessa tar vid efter utgången av de kollektiva inkomstförsäkringarna. Karenstiden för de individuella inkomstförsäkringarna är sju dagar för försäkringstagare hos Accept och Solid samt 20 dagar för en försäkring genom Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. E.N. Försäkringar lämnar ersättning först 20 till 150 dagar efter arbetslöshetens inträde beroende på försäkringsalternativ. Tiden inkluderar arbetslöshetskassans karens. 9 Samordning Som nämnts i avsnitt 1 lämnas dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen normalt med 80 procent av ersättningstagarens tidigare dagsförtjänst under de första 200 dagarna av ersättningsperioden och 70 procent under resten av ersättningsperioden. Om ersättningstagaren med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan får dagpenningen, enligt 31 ALF, lämnas med högst skillnaden mellan det högsta beloppet enligt procentsatserna ovan och den övriga ersättningen. Enligt Regeringsrättens dom i mål är ersättning från de kompletterande inkomstförsäkringarna inte skattepliktig. IAF:s genomgång av försäkringsvillkoren visar att försäkringsbolagen lämnar ersättning enligt procentsatserna ovan men att de även gör ett schablonavdrag för skatt. Vidare framgår det att försäkringsbolagen inte använder en enhetlig metod för beräkning av schablonavdraget vilket ger upphov till variationer i ersättningsnivåerna. Avdrag görs även för utbetalningar från trygghetsavtal och andra försäkringar. Även här förekommer det skillnader i hanteringen mellan försäkringsbolagen. Det finns således skillnader mellan försäkringsbolagen i hur de samordnar ersättning från de kompletterande försäkringarna med andra förekommande utbetalningar än arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s genomgång visar att försäkringsvillkoren för respektive försäkringsbolags produkter i princip dock är identiska. 18

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014 Omkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Försäkringsgivare...3

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer