Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet"

Transkript

1 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2 Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen och som omfattar en begränsad del av medlemmarna i arbetslöshetskassorna. Rapporten har utarbetats inom IAF av Thomas Hedström och Mona Karlsson. Sidan 3 (32)

3 Innehåll Sammanfattning... 7 Uppdraget... 9 Bakgrund Allmänt Andelen ersättningstagare för vilka ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen utgör en begränsning Hur stor inkomsttäckning har de som når ersättningstaket? Andelen medlemmar som uppbär ersättning Kartläggning av befintliga inkomstförsäkringar/ tilläggsförsäkringar Fackförbund som erbjuder eller har tecknat avtal om inkomstförsäkring /tilläggsförsäkring Regler i arbetslöshetsförsäkringen och avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkring Varierande villkor Vem får teckna försäkring? Krav på försäkrad tid Arbetsvillkor Överhoppningsbar tid Åldersgränser för att få teckna försäkring Åldersgränser för ersättning Ersättningsperiod Ersättningsnivån Sanktioner/begränsningar Jämförande exempel Exempel Exempel Slutsatser Sidan 5 (32)

4 Sammanfattning Under senare år har intresset bland fackförbund och försäkringsbolag ökat för att teckna kompletterande försäkring för inkomstbortfall vid arbetslöshet utöver vad som täcks av högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. En del fackförbund har tecknat avtal med försäkringsbolag om kollektiv inkomstförsäkring, vilket innebär att medlemmarna automatiskt blir anslutna till försäkringen när medlemskap i fackförbundet beviljas. Andra fackförbund erbjuder sina medlemmar att teckna individuella avtal med försäkringsbolag om inkomstförsäkring. Ett försäkringsbolag erbjuder dessutom möjlighet att teckna en individuell inkomstförsäkring, dvs. utan koppling till medlemskap i fackförbund. Sammanställningen om inkomst-/tilläggsförsäkringar i denna rapport bygger på uppgifter från hemsidor, material som är tillgängligt om försäkringarna samt muntliga uppgifter från berörda försäkringsgivare och fackförbund. Det sker fortlöpande förändringar i dessa försäkringar, täckningen etc., som innebär att uppgifterna i rapporten snabbt kan bli inaktuella. Rapporten innehåller inte heller information om alla detaljer i försäkringarna utan ska mer ses som en översikt. En avsikt med IAF:s granskning av inkomst-/ tilläggsförsäkringar har varit att se om dessa i någon del kan anses eller riskerar att stå i strid med bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) eller i motsats till dess syfte. I vår granskning har vi inte funnit att så varit fallet. En annan avsikt har varit att se om effekterna av inkomst-/tilläggsförsäkringarna i något avseende riskerat att motverka lagregler och försäkringsvillkor. En sådan effekt av inkomstförsäkringarna är att skillnaden i högsta dagpenning mellan de första 100 ersättningsdagarna (730 kr) och resterande ersättningsdagar (680 kr) upphävs genom försäkringar som medger ersättning över denna nivå (högst 80 procent av tidigare inkomst) under en längre tid än 100 ersättningsdagar. Enligt regeringens proposition 1999/2000:139, En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring, s 72-74, är dock motivet för begränsningen av det högsta dagpenningbeloppet till de första 100 ersättningsdagarna i huvudsak av finansiell art. Sidan 7 (32)

5 Intresset hos de fackliga organisationerna för kompletterande försäkringar till arbetslöshetsförsäkringen hänger naturligt nog samman med hur vanligt det är att ersättningen till arbetslösa medlemmar påverkas av dagpenningtaket och att därmed arbetslöshetsersättningen uppgår till mindre än 80 procent av inkomsten före arbetslösheten. Möjligheterna att få till stånd någon form av kompletterande försäkring hänger självfallet också nära samman med arbetslöshetsrisken inom olika yrken och branscher (se bilagd tabell) och därmed storleken på försäkringspremien. Detta är av allt att döma en viktig förklaring till att de kollektiva inkomstförsäkringarna endast omfattar en mindre del av de arbetslöshetsförsäkrade. Det finns inga säkra uppgifter om antalet kollektivt inkomstförsäkrade, men en grov beräkning är att procent av de arbetslöshetsförsäkrade omfattades av sådana försäkringar vid tiden för denna rapport. Samtliga avtal om inkomst-/tilläggsförsäkring kräver medlemskap i en arbetslöshetskassa för att försäkring skall kunna tecknas. Dessutom krävs i regel medlemskap i respektive fackförbund. Vissa avtal har dessutom krav på stadigvarande bosättning i Sverige och en tillsvidareanställning för rätt att teckna försäkringen. Krav på försäkrad tid, s.k. kvalifikationstid, finns i alla avtal. Längden på kvalifikationstiden varierar från 12 till 24 månader i avtalen. De flesta avtalen har en kvalifikationstid om 18 månader. I likhet med den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen ställs i avtalen krav på arbete viss minsta tid före arbetslösheten, men längden på arbetsvillkoret varierar. I regel krävs förvärvsarbete under minst 12 av 18 kalendermånader samt att arbete skett med 70 timmar per månad. Reglerna om överhoppningsbar tid varierar kraftigt mellan avtalen. Något avtal följer helt arbetslöshetsförsäkringens regler medan andra anger begränsningar jämfört med vad som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring. I de kollektiva inkomstförsäkringarna ansluts medlemmen direkt till försäkringen när medlemskap i förbundet beviljas och därför anges inte något om ålder. I övriga avtal om inkomstförsäkring/tilläggsförsäkring har i regel den som är mellan 21 år och 58 år rätt att teckna försäkring. Ålder för när försäkringen upphör varierar mellan 60 år och 63 år. Sidan 8 (32)

6 De kollektiva inkomstförsäkringarna omfattar 100 eller 120 ersättningsdagar. Vid individuell tilläggsförsäkring kan försäkring för ytterligare 120 eller 160 ersättningsdagar tecknas. Vid individuell inkomstförsäkring utgörs ersättningsperioden av 240 eller 280 ersättningsdagar. Karensen utgörs av 5 eller 20 ersättningsdagar. Samtliga avtal kompenserar inkomster överstigande inkomsttaket för högsta dagpenningen i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen. Maxtaket för vad som ersätts varierar dock mellan avtalen. Avtalen innehåller även vissa begränsningar. Alla avtal kräver att arbetslöshetsersättning samtidigt utbetalas av arbetslöshetskassa. Vidare utbetalas i regel inte någon kompletterande ersättning om medlemmen sagt upp sig på egen begäran. För samtliga försäkringar gäller att ersättning från försäkringsbolagen minskas med ersättning från arbetslöshetskassan. Ersättning från försäkringsbolagen är skattefri och för att inte överkompensation skall inträffa minskas ersättningen, förutom ovanstående avdrag, med ett belopp motsvarande skatt. Uppdraget Uppdraget har bestått i att kartlägga och beskriva inkomst-/tilläggsförsäkringar som är avsedda att komplettera arbetslöshetsförsäkringens skydd mot inkomstbortfall vid arbetslöshet överstigande det tak för ersättningen (högsta dagpenningen) som gäller enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) samt granska om inkomst-/tilläggsförsäkringarna i något avseende står i strid mot bestämmelserna i nämnda lag. Vid kartläggningen har framkommit olika typer av ersättningar avsedda att komplettera arbetslöshetsförsäkringen. Det finns både försäkringslösningar erbjudna av försäkringsbolag för inkomstbortfall vid arbetslöshet som i regel kallas inkomstförsäkring eller tilläggsförsäkring och ersättningar avtalade mellan centrala parter på arbetsmarknaden. Redovisningen i denna rapport begränsas till kartläggning och beskrivning av de försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet som erbjuds av försäkringsbolag. Nämnda centrala avtal tas således inte upp i detta sammanhang. Sidan 9 (32)

7 Bakgrund Allmänt Ett ökande antal arbetslösa har på senare år fått en relativt sett lägre ekonomisk ersättning vid arbetslöshet till följd av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen. Utvecklingen har medfört ett växande intresse från försäkringsbolag, de arbetslösa och fackförbund att söka lösningar för att öka den ekonomiska kompensationen vid arbetslöshet utöver vad som kan erhållas från den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar om mellanskillnaden mellan gällande högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen och 80 procent av tidigare inkomst (högsta tillåtna kompensationsnivå). Tillkomsten av försäkringar som ger ett kompletterande inkomstskydd vid arbetslöshet hänger samman med en ökning av antal arbetslösa vilkas arbetslöshetsersättning inte uppgår till 80 procent av tidigare inkomst. Sedan den 1 juli 2002 är den högsta dagpenningen under de första 100 dagarna 730 kronor per dag och därefter 680 kronor per dag. En återkommande studie som Samorganisationen för arbetslöshetskassorna (SO) gör, visar att det under vecka var 35 procent av dem som uppbar arbetslöshetsersättning som hade en dagpenning som var lägre än 80 procent av tidigare inkomst. Motsvarande andel under vecka var 25 procent. Ett ökande antal av de faktiska och potentiella ersättningstagarna har således en inkomst som innebär att man slår i taket för arbetslöshetsförsäkringen. Andelen ersättningstagare för vilka ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen utgör en begränsning Inom avtalsområden där en hög andel av ersättningstagarna får den högsta dagpenningen i arbetslöshetsersättningen finns av naturliga skäl ett större intresse för inkomstförsäkringar än vad som gäller områden där motsatsen gäller. Av uppgifter från januari 2003 har IAF beräknat andelen av ersättningstagarna i respektive arbetslöshetskassa vars genomsnittliga dagpenning uppgick till 680 kronor eller mer. Andelen av ersättningstagarna som enligt detta haft högre inkomst än vad som till 80 procent motsvarade högsta dagpenningen, 680 kronor, var 34 procent. Sidan 10 (32)

8 Variationen mellan arbetslöshetskassorna var mycket stor - från 87 procent i Ledarnas arbetslöshetskassa till 13 procent i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa. (Se bilagd tabell) Hur stor inkomsttäckning har de som når ersättningstaket? När vi studerar den grupp ersättningstagare enligt ovan (januari 2003), som har en dagpenning på 680 kronor eller mer finner vi stora skillnader i dessas genomsnittliga inkomst före arbetslösheten i olika arbetslöshetskassor. IAF har beräknat den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringens inkomsttäckning bland dem som når ersättningstaket (se bilagd tabell). Den genomsnittligt utbetalade dagpenningen bland dessa motsvarade 56 procent av den tidigare inkomsten inom Akademikernas arbetslöshetskassa. Den genomsnittliga inkomsttäckningen för motsvarande grupp inom Industrifackets arbetslöshetskassa uppgick till 73 procent. De stora skillnaderna mellan olika branscher och yrkesområden kan också illustreras på följande sätt. Inom Ledarnas arbetslöshetskassa var det 87 procent som slog i ersättningstaket och dessa hade en ersättning som i genomsnitt motsvarade 60 procent av tidigare inkomst. Detta kan jämföras med ersättningstagare inom Industrifackets arbetslöshetskassa där det var 33 procent vars ersättning begränsades av ersättningstaket. Deras ersättning motsvarade i genomsnitt 73 procent av tidigare inkomst. Andelen medlemmar som uppbär ersättning 14 procent av samtliga medlemmar i arbetslöshetskassorna uppbar arbetslöshetsersättning någon gång under år Variationen mellan arbetslöshetskassorna var emellertid stor. Andelen medlemmar som någon gång under året uppburit arbetslöshetsersättning var över 30 procent inom Musikernas, Teaterverksammas samt Hotell- och restauranganställdas a-kassor. Lägst andel medlemmar som uppburit arbetslöshetsersättning hade Statstjänstemännens arbetslöshetskassa (SeA) med 3 procent. Bilagd tabell visar spridningen bland arbetslöshetskassorna, vilkas medlemmar har 680 kronor eller mer i Sidan 11 (32)

9 ersättning, inkomsttäckningen för dem som har mer än 680 kronor i ersättning samt andel ersättningstagare av samtliga medlemmar. Dessa faktorer påverkar självfallet förutsättningarna för kompletterande försäkringar vid arbetslöshet. Kartläggning av befintliga inkomstförsäkringar/ tilläggsförsäkringar Material till denna kartläggning har i huvudsak hämtats från fackförbund och försäkringsbolags hemsidor på Internet. En komprimerad sammanställning som denna kan inte omfatta en alltför detaljerad beskrivning av de olika försäkringarna. Dessutom sker fortlöpande ändringar, som innebär att detaljer i försäkringarna som redovisas i denna rapport, kan ha ändrats efter kartläggningstillfället. Ytterligare uppgifter kan hämtas från fackförbundens och försäkringsbolagens hemsidor. Översikten i denna rapport speglar försäkringarna som de är utformade vid kartläggningstillfället och förändringar i villkoren kan givetvis inträffa, t.ex. kan premierna för tilläggsförsäkringarna förändras beroende på hur arbetsmarknaden utvecklas och försäkringsbolagens riskbedömning. Det material som redovisas i rapporten ger en allmän bild av försäkringarnas villkor och regler om skadereglering. Det finns i dagsläget tre försäkringsbolag, SACO SaluAnsvar AB, Sif:s medlemsförsäkring AB och Accept, som marknadsför försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet. Bolagen presenterar sammanlagt cirka 15 avtal eller erbjudanden för försäkringar riktade till medlemmar i fackförbund, personer verksamma inom olika branscher, yrke eller till alla som tillhör en arbetslöshetskassa. Det finns olika möjligheter att teckna en kompletterande försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. En del medlemmar omfattas av försäkringen genom att deras fackförbund tecknat en kollektiv försäkring, i fortsättningen kallad kollektiv inkomstförsäkring. Detta innebär att försäkringen automatiskt gäller för medlemmar i fackförbundet. Försäkringen finansieras genom medlemsavgiften. I anslutning till den kollektiva inkomstförsäkringen finns en möjlighet för medlemmarna att teckna en individuell försäkring för ytterligare ersättningsdagar Sidan 12 (32)

10 eller högre inkomst, i fortsättningen kallad individuell tilläggsförsäkring. Personer som inte omfattas av kollektiv inkomstförsäkring och som är medlemmar i ett fackförbund har möjlighet att själva teckna försäkring för inkomstbortfall vid arbetslöshet, i fortsättningen kallad individuell inkomstförsäkring. Detta gäller även den som inte är medlem i ett fackförbund, men är ansluten till en arbetslöshetskassa. Fackförbund som erbjuder eller har tecknat avtal om inkomstförsäkring/tilläggsförsäkring SACO Inom SACO har för närvarande fem fackförbund tecknat kollektiv inkomstförsäkring för sina medlemmar. Försäkringen har finansierats genom medlemsavgiften med kronor i månaden. I anslutning till den kollektiva försäkringen finns en möjlighet för medlemmarna att teckna en individuell tilläggsförsäkring för ytterligare ersättningsdagar. Följande fackförbund har slutit kollektiva inkomstförsäkringar för sina medlemmar: Civilekonomerna, Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund samt Trafik och Järnväg. Övriga medlemmar i SACO-förbund har möjlighet att teckna en individuell inkomstförsäkring. Både den kollektiva och den individuella inkomstförsäkringen handläggs av försäkringsbolaget SACO SalusAnsvar AB. Under våren 2004 har ytterligare tre fackförbund inom SACO beslutat införa kollektiv inkomstförsäkring för sina medlemmar. Det är Agrifack, Akademikerförbundet SSR och Jusek. Agrifacks inkomstförsäkring infördes i juli Utbetalning från försäkringen sker dock inte förrän den 1 december Akademikerförbundet SSR:s försäkring börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2005 och den första utbetalningen sker tidigast i juli Juseks försäkring avser medlemmar som är privat-, kommunaloch landstingsanställda. Försäkringen kommer att införas den 1 januari 2005 och den första utbetalningen sker under sommaren Premien för Juseks försäkring är fastställd till 71 kronor per månad för de aktuella grupperna. Sidan 13 (32)

11 Sif Medlemmar anslutna till SIF blir automatiskt kollektivt anslutna till en inkomstförsäkring om inkomsten överstiger taket i arbetslöshetsförsäkringen (f.n kronor/månad) upp till en inkomst om 10 prisbasbelopp (f.n kronor/månad med 2004 års prisbasbelopp om kronor). Möjlighet finns att teckna en individuell försäkring för ytterligare belopp upp till en inkomst om kronor/månad, s.k. individuell tilläggsförsäkring. Inkomstförsäkringen handläggs av försäkringsbolaget SIF Medlemsförsäkring AB. Den kollektiva inkomstförsäkringen finansieras genom en obligatorisk premie för dem som omfattas av försäkringen med mellan kronor/månad. ST, SKTF, Säljarnas Riksförbund och Finansförbundet Fackförbundet ST, Svenska kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) och Finansförbundet erbjuder sina medlemmar rätt att teckna individuella avtal om inkomstförsäkring. Säljarnas Riksförbund erbjuder sina medlemmar både en kollektiv inkomstförsäkring och en individuell tilläggsförsäkring. Försäkringarna handläggs av försäkringsbolaget Accept Försäkringsaktiebolag. I denna rapport redovisas endast avtalen mellan Accept och ST, SKTF respektive Säljarnas Riksförbund. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring Accept Försäkringsaktiebolag erbjuder medlemmar i arbetslöshetskassa möjlighet att teckna individuella inkomstförsäkringar. Avtalen kan tecknas av personer med tillsvidareanställning eller personer som är egenföretagare/delägare i fåmansbolag. Försäkringarna kan således tecknas utan medlemskap i något fackförbund. Regler i arbetslöshetsförsäkringen och avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkring Varierande villkor Den lagstadgade arbetslöshetsersättningen ersätter 80 procent av den sökandes tidigare inkomst upp till ett tak om kronor/månad. Efter 100 ersättningsdagar ersätts 80 procent av högst kronor/månad. Detta innebär att den som har en högre inkomst än ovanstående erhåller mindre än 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet och det är för dessa högre inkomster de kompletterande försäkringarna är avsedda. Sidan 14 (32)

12 Det är emellertid tillåtet att utan avdrag från den enligt ALF fastställda dagpenningen ta emot ersättning från annan försäkring vid arbetslöshet upp till 80 procent av den tidigare inkomsten. Skulle den sammanlagda ersättningen från arbetslöshetskassan och från annan försäkringsgivare komma att överstiga 80 procent av den tidigare inkomsten minskas dagpenningen från arbetslöshetskassan genom avdrag. Gemensamt för de kompletterande försäkringarna mot inkomstbortfall vid arbetslöshet är att de ersätter 80 procent av inkomsten efter att den lagstadgade arbetslöshetsersättningen har avräknats. De kompletterande försäkringarna har dock i allmänhet också tak för hur höga inkomster som kan försäkras. Villkoren i avtalen varierar även när det gäller vem som får teckna försäkring, krav på försäkrad tid, arbetsvillkor, överhoppningsbar tid, ersättningsperiod och ersättningsnivå. Vem får teckna försäkring? Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas under vissa villkor till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller är medlem men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till inkomstrelaterad ersättning. För rätt till ersättning enligt grundförsäkringen skall grundvillkoren enligt 9 ALF och arbetsvillkoret enligt a ALF eller ett studerandevillkor enligt 18 ALF vara uppfyllda. För att få rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader. Dessutom skall arbetsvillkoret enligt 12-14a ALF eller studerandevillkoret enligt 19 ALF vara uppfyllda. SACO För att omfattas av kollektiv inkomstförsäkring krävs medlemskap i ett SACO-förbund där avtal om kollektiv inkomstförsäkring finns. För att teckna individuell tilläggsförsäkring krävs medlemskap i ett förbund som tecknat avtal om kollektiv inkomstförsäkring och medlemskap i akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA). För att teckna individuell inkomstförsäkring krävs medlemskap i ett SACO-förbund och medlemskap i AEA. Sidan 15 (32)

13 Sif Den kollektiva inkomstförsäkringen ställer krav på medlemskap i Sif och arbetslöshetskassa. Dessutom ställs krav på en inkomst över inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen, dvs. för närvarande en inkomst som överstiger kronor/månad. För att teckna en individuell tilläggsförsäkring krävs förutom ovanstående villkor en årsinkomst överstigande 10 prisbasbelopp. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För att teckna individuell försäkring för inkomstbortfall vid arbetslöshet krävs medlemskap i SKTF eller ST samt stadigvarande bosättning i Sverige. Dessutom skall den försäkrade vara en privatperson som inte är egenföretagare/delägare i fåmansföretag, vara medlem i arbetslöshetskassa samt inneha en tillsvidareanställning. För rätt att teckna kollektiv inkomstförsäkring i Säljarnas riksförbund krävs förutom medlemskap och bosättning i Sverige viss kvalifikationstid, dvs. tid då medlemmen omfattats av försäkringen. Vidare krävs att utbetalning av ersättning från arbetslöshetskassa eller annan kontant arbetslöshetsersättning inte skett under de två senaste åren samt att medlemmen inte fyllt 62 år på varseldagen/konkursdagen. För rätt att teckna individuell tilläggsförsäkring krävs bosättning i Sverige, medlemskap i en arbetslöshetskassa, tillsvidareanställning samt att medlemmen redan omfattas av kollektiv inkomstförsäkring. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring För att teckna individuell inkomstförsäkring finns två olika avtal som kan tecknas med försäkringsbolaget Accept. Bägge avtalen anger medlemskap i en arbetslöshetskassa som krav. Det ena kan tecknas av egenföretagare/delägare i fåmansbolag eller enskild näringsidkare. För att försäkringen skall kunna beviljas ställs en rad krav, bland annat skall den försäkrade vara verksam i ett företag som inte planerar några varsel om uppsägning eller andra personalminskningar och inte har några betalningsanmärkningar. Den försäkrade skall inte heller ha fått ersättning de senaste två åren från arbetslöshetskassa eller annan kontant ersättning vid arbetslöshet. Det andra kan tecknas av en privatperson, som inte är egenföretagare/delägare i fåmansföretag, och som har stadigvarande bosättning i Sverige samt medlemskap i en Sidan 16 (32)

14 arbetslöshetskassa. Vidare krävs att personen är tillsvidareanställd. Krav på försäkrad tid Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Det finns inget krav på försäkrad tid eller medlemskap i en arbetslöshetskassa för att få ersättning enligt grundvillkoret. För att rätt till grundersättning skall komma ifråga måste emellertid ett arbetsvillkor eller studerandevillkor vara uppfyllt. För att få rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen ställs krav på medlemskap i en arbetslöshetskassa under tolv månader (kvalifikationstid) och att ett arbetsvillkor eller studerandevillkor skall vara uppfyllt. SACO För att få ersättning enligt kollektiv inkomstförsäkring och individuell tilläggsförsäkring krävs medlemskap i förbundet senast 18 månader före arbetslöshetens inträde. Medlemmen skall även fortlöpande ha varit medlem i förbundet de senaste 18 månaderna och fortfarande vara det när arbetslösheten börjar (kvalifikationstid). För att ersättning skall utbetalas vid individuellt tecknad inkomstförsäkring krävs dessutom att försäkringen tecknats senast 18 månader före arbetslöshetens inträde och att arbetslöshetsersättning inte utbetalats från arbetslöshetskassa under dessa 18 månader. Sif För både den kollektiva inkomstförsäkringen och den individuella tilläggsförsäkringen krävs att försäkringen började gälla senast 18 månader före arbetslöshetens inträde för att få ersättning. Medlemmen skall även fortlöpande ha varit medlem i Sif de senaste 18 månaderna och fortfarande vara det vid arbetslöshetens början. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund Medlemmar i ST har en kvalifikationstid om tolv månader vid såväl nyteckning som ändring av försäkringen som medför höjning av försäkringsersättningen. Medlemmar i SKTF har en kvalifikationstid om 15 månader vid såväl nyteckning som höjning av försäkringen vid uppsägning eller varsel från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning med godtagbart skäl från den försäkrade är kvalifikationstiden i stället 24 månader. Sidan 17 (32)

15 För att få ersättning enligt kollektiv inkomstförsäkring i Säljarnas Riksförbund är kvalifikationstiden för försäkringen för egenföretagare/delägare i fåmansbolag 24 månader och för övriga 12 månader. I kvalifikationstiden inräknas tid som den försäkrade kontinuerligt varit medlem i Säljarnas riksförbund eller omfattats av annan inkomstförsäkring i svenskt försäkringsbolag före inträdet i Säljarnas Riksförbund. För den som tecknat individuell tilläggsförsäkring är kvalifikationstiden 24 månader, för övriga tolv månader. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring Den som har tecknat en individuell inkomstförsäkring i Accept, och som inte är egenföretagare har en kvalifikationstid vid såväl nyteckning som höjning av försäkringen med tolv månader. Egenföretagare/delägare i fåmansbolag som tecknat avtal har en kvalifikationstid om 18 månader. Arbetsvillkor Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Enligt 12 ALF har en sökande rätt till ersättning vid arbetslöshet som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 70 timmar per kalendermånad eller haft förvärvsarbetet i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 45 timmar under var och en av dessa månader. Sökanden skall ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. En sökande som omedelbart före inträdet har varit medlem i en annan kassa får, för att uppfylla arbetsvillkoret, tillgodoräkna sig tid i den kassan. SACO När det gäller arbetsvillkor ställs samma krav i alla avtal som berör SACO-medlemmar, såväl kollektiva som individuella avtal. Det krävs att medlemmen har förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna (ramtid). Under dessa 12 månader skall den försäkrade ha arbetat minst 70 timmar per månad. Allt förvärvsarbete måste vara utfört efter den tidpunkt då medlemmen trädde in i förbundet. Sidan 18 (32)

16 Sif För att få ersättning krävs att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 månader i minst 70 timmar per månad under de senaste 18 månaderna (ramtid). Det ställs krav på att den sista arbetsperioden varat minst en månad och att den försäkrade även arbetat minst 70 timmar under den månaden. Villkoren gäller både kollektiva och individuella försäkringar. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För medlemmar i ST finns en kvalifikationstid om tolv månader. Endast månader som den försäkrade förvärvsarbetat mer än 70 timmar medräknas i kvalifikationstiden. För medlemmar i SKTF finns en kvalifikationstid vid nyteckning och höjning av försäkringen om 15 månader vid uppsägning eller varsel från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning med godtagbart skäl från den försäkrade är kvalifikationstiden i stället 24 månader. Något krav på förvärvsarbete med visst antal timmar per månad ställs inte upp. För medlemmar anslutna till den kollektiva inkomstförsäkringen hos Säljarnas Riksförbund är kvalifikationstiden för försäkringen för egenföretagare/delägare i fåmansbolag 24 månader och för övriga 12 månader. Inte heller enligt detta avtal ställs något krav på förvärvsarbete visst antal timmar per månad. För den som tecknat individuell tilläggsförsäkring är kvalifikationstiden 24 månader, för övriga tolv månader. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring För den som är tillsvidareanställd och tecknat individuell inkomstförsäkring finns en kvalifikationstid om 12 månader. Månader som den försäkrade förvärvsarbetat mindre än 70 timmar medräknas inte i kvalifikationstiden. Försäkringsavtalet för egenföretagare/delägare i fåmansbolag anger verksamhet i rörelsen på heltid de senaste 24 månaderna. Överhoppningsbar tid Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Med överhoppningsbar tid menas tid som inte skall räknas in i ramtiden om tolv månader, vilket i vissa fall innebär att en betydligt längre period måste kartläggas. Enligt 16 ALF skall inte den tid då den sökande varit hindrad att arbeta av vissa skäl inräknas när ramtid enligt Sidan 19 (32)

17 12 skall bestäms. Det gäller bland annat om den sökande varit hindrad att arbeta på grund av styrkt sjukdom, avslutad heltidsutbildning efter fyllda 25 år eller tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Inte heller tid när den sökande varit hindrad att arbeta på grund av frihetsberövande på kriminalvårdens område, vård av eget barn som inte har fyllt 2 år, beslut enligt smittskyddslagen, utlandsvistelse och vård av närstående skall räknas. Enligt 17 ALF skall inte heller tid när den sökande fått föräldrapenningförmån eller varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt räknas. Andra situationer när tid som den sökande varit förhindrad att arbeta inte skall räknas är bland annat när personen deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller varit hindrad att arbeta på grund av utbildning för vilken rekryteringsbidrag till vuxenstuderande lämnats. Enligt 17 a ALF får tid som inte skall räknas in i ramtiden omfatta högst sju år. SACO När det gäller överhoppningsbar tid finns samma villkor i alla avtal som gäller SACO-medlemmar, såväl kollektiva som individuella avtal. När ramtiden skall bestämmas räknas inte tid då den försäkrade varit förhindrad att arbeta på grund av styrkt sjukdom, vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen samt tid då den försäkrade fått föräldrapenningförmån. Bedömningen av vad som skall anses som överhoppningsbar tid följer arbetslöshetskassans bedömning. Sif För medlem i Sif ställs samma krav för såväl kollektiva som individuella försäkringar. Tid som arbetslöshetskassan bedömer vara överhoppningsbar tid räknas inte in i ramtiden. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För medlemmar i ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund anges inte något om överhoppningsbar tid i avtalen. Den försäkrade skall dock ha fått beslut om ersättning från en arbetslöshetskassa, vilket innebär att motsvarande krav som ställs enligt ALF tillämpas. Sidan 20 (32)

18 Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring Avtalen för den som tecknat en individuell inkomstförsäkring anger inte något om överhoppningsbar tid. Den försäkrade skall ha fått beslut om ersättning från en arbetslöshetskassa vilket innebär att motsvarande krav som ställs enligt ALF tillämpas. Åldersgränser för att få teckna försäkring Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Enligt 6 st. 2 ALF lämnas ersättning enligt grundförsäkringen tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Någon motsvarande åldersgräns finns inte för rätt till inkomstrelaterad ersättning. Detta innebär att även sökande som är under 20 år kan få inkomstrelaterad ersättning om kravet på tolv månaders medlemskap i en arbetslöshetskassa och övriga krav är uppfyllda. Enligt 34 lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) finns inte någon lägsta ålder för rätt till inträde i arbetslöshetskassor. SACO För medlem i fackförbund som har avtal om kollektiv inkomstförsäkring finns ingen åldersgräns angiven. Försäkringen börjar gälla från och med den tidpunkt då medlemmen beviljats inträde i förbundet och så länge medlemskapet består. För medlem som tecknat individuell tilläggsförsäkring eller individuell inkomstförsäkring får försäkringen tecknas av den som är mellan 21 och 58 år. Sif För att teckna kollektiv eller individuell inkomstförsäkring skall medlemmen vara mellan 21 och 58 år. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För medlem i ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund anges inget i avtalet om lägsta ålder för när försäkring kan tecknas. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa - individuell inkomstförsäkring För tillsvidareanställda som tecknat individuell inkomstförsäkring anges inget om ålder när försäkringen kan tecknas. Egenföretagare skall ha fyllt 21 men inte 55 år. Sidan 21 (32)

19 Åldersgränser för ersättning Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Enligt 22 st. 4 ALF upphör rätten till dagpenning månadsskiftet före den månad då den arbetslöse fyller 65 år. Detta innebär att rätt till arbetslöshetsersättning upphör från och med den månad den arbetslöse fyller 65 år. SACO Försäkringen upphör att gälla vid utgången av det kalenderår medlemmen fyller 60 år eller då medlemskapet i ett SACO-förbund upphör. Detta gäller för medlemmar som tecknat såväl kollektiva som individuella försäkringar. För medlem som tecknat individuell tilläggsförsäkring efter en kollektiv inkomstförsäkring gäller även att försäkringen upphör att gälla om avtalet om kollektiv inkomstförsäkring upphör. Sif För medlemmar i SIF gäller samma villkor för den som tecknat kollektiv försäkring som för individuell försäkring. Försäkringen upphör att gälla den första i den månad den försäkrade fyller 62 år eller träder ut ur Sif eller arbetslöshetskassan. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För medlemmar i ST och SKTF upphör försäkringen att gälla den första i månaden efter att den försäkrade fyllt 62 år. Enligt den kollektiva inkomstförsäkringen i Säljarnas Riksförbund upphör rätten till försäkringsersättning månaden efter den försäkrade fyllt 63 år. Enligt den individuella tilläggsförsäkringen i Säljarnas Riksförbund upphör försäkringen att gälla den första i månaden efter den försäkrade fyllt 62 år. Övriga medlemmar i arbetslöshetskassa individuell inkomstförsäkring För den som tecknat individuell inkomstförsäkring upphör försäkringen att gälla den första i månaden efter den försäkrade fyllt 62 år. Avtalet för egenföretagare/delägare i fåmansbolag anger att försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den försäkrade fyllt 60 år, eller första gången erhållit annan pension än efterlevandepension. Sidan 22 (32)

20 Ersättningsperiod Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Enligt 21 ALF får dagpenning inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader varit arbetslös fem dagar (karensvillkor). Enligt 22 lämnas ersättning under längst 300 dagar (ersättningsperiod). När ersättningsperioden löpt ut kan den förlängas med 300 dagar om sökanden då inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor (vilket ger rätt till en ny ersättningsperiod) och inte heller enligt arbetsförmedlingen bör erbjudas plats i aktivitetsgarantin. SACO Medlemmar som tillhör förbunden Civilekonomerna, Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Farmacevtförbund samt Trafik- och Järnväg har enligt de kollektiva avtalen en ersättningsperiod om 120 ersättningsdagar vid arbetslöshet. Sveriges Civilingenjörsförbund erbjuder enligt det kollektiva avtalet en ersättningsperiod om 100 ersättningsdagar. Medlem som omfattas av den kollektiva försäkringen och tecknar en tilläggsförsäkring till den kollektiva försäkringen får ersättning under ytterligare 120 ersättningsdagar. Medlem i SACO-förbund som tecknat ett individuellt avtal om försäkring har en ersättningsperiod om 240 ersättningsdagar. För medlemmar som har avtal om kollektiv försäkring gäller en karens om fem ersättningsdagar. Medlem som tecknat tilläggsförsäkring till den kollektiva försäkringen får ingen ytterligare karens inom ramen för tilläggsförsäkringen. Medlem som tecknat individuell inkomstförsäkring har en karenstid om 20 ersättningsdagar. Sif I avtalet om kollektiv inkomstförsäkring för medlemmar i Sif anges en ersättningsperiod om 100 ersättningsdagar. Möjlighet att teckna en individuell tilläggsförsäkring finns, som innebär att en högre inkomst försäkras under dessa 100 ersättningsdagar. Det är således inte möjligt att teckna försäkring för ytterligare dagar. Karenstiden i Sif:s avtal är fem ersättningsdagar. ST, SKTF och Säljarnas Riksförbund För medlemmar i ST och SKTF gäller en ersättningsperiod om 280 respektive 240 ersättningsdagar. Försäkringen gäller med en karens på 20 ersättningsdagar från och med första ersättningsdagen i arbetslöshetskassan. Karenstid löper bara för arbetsdag eller del av arbetsdag Sidan 23 (32)

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A Försäkringsavtal

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2014 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Försäkringsersättning...

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2011 Allmänna försäkringsvillkor 20110101 Innehåll 1 Försäkringsavtalet.................................... 3 1.1 Inledning...................................................

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Accept Försäkringsaktiebolag

Accept Försäkringsaktiebolag Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Villkor 89:7 (20140615) 1.0 Definitioner 1.1 Ofrivillig arbetslöshet Den försäkrade är medlem i svensk a-kassa och har ofrivilligt blivit arbetslös, d.v.s.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen 1 Innehåll 1 Sammanfattning...7 2 Lagtext...9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...9 2.2 Förslag

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer