Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2011

2 Allmänna försäkringsvillkor Innehåll 1 Försäkringsavtalet Inledning Oriktiga uppgifter Tillämplig lag Ändring av försäkringsvillkor Vem ansluts till/får teckna försäkringen Till den obligatoriska delen ansluts de som Den frivilliga delen får tecknas av Försäkringstid Försäkringen gäller Försäkringen upphör att gälla bl.a Premie Beräkning av premie Betalning av premie och utebliven premiebetalning Felaktigt debiterad premie Premie betalas inte Försäkringsersättning Ersättningens storlek Ersättningens längd Karens Utbetalning av ersättning Övrigt Försäkrad inkomst Vad krävs för att få ersättning? För att få ersättning krävs Förvärvsarbete Överhoppningsbar tid Övergång från annat förbund med inkomstförsäkring Anmälan om arbetslöshet och preskription Överlåtelse och pantsättning Ändrade förhållande Utökning av försäkringen Begränsning av ansvar Behandling av personuppgifter Överklagande av Försäkringsbolagets beslut

3 1 Försäkringsavtalet 1.1 Inledning Mellan den försäkrade gruppen, som företräds av gruppföreträdaren Unionen, och Unionen Medlemsförsäkring AB (Försäkringsbolaget) har upprättats ett avtal om försäkring, ett s.k. gruppavtal. I gruppavtalet finns bestämmelser om bl a avtalets ikraftträdande, giltighetstid, vilka ersättningsmoment som ingår och hur premie ska betalas. Gruppavtalet gäller ett år i sänder och kan sägas upp såväl av gruppen som av Försäkringsbolaget. Försäkringsavtal meddelas enligt gruppavtalet. 1.2 Oriktiga uppgifter Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som gruppföreträdaren eller den försäkrade lämnat Försäkringsbolaget. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen sätts ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Om oriktigheten eller ofullständigheten upptäcks innan försäkringsfall inträffar, kan Försäkringsbolaget under omständigheter som anges i försäkringsavtalslagen säga upp försäkringen eller försäkringsmomentet till upphörande. 1.3 Tillämplig lag För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen och svensk författning i övrigt. 1.4 Ändring av försäkringsvillkor a) Försäkringsbolaget har alltid rätt att ändra försäkringsvillkoren vid försäkringens årsförfallodag. En sådan ändring träder i kraft en månad efter den dag då försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen. b) Försäkringsbolaget kan ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden om försäkringstagaren grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren. En sådan ändring träder i kraft fjorton dagar efter den dag då försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till försäkringstagaren om ändringen. c) Försäkringsbolaget förbehåller sig också rätten att ändra villkoren under försäkringstiden om detta är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. En sådan ändring av villkoren träder i kraft 1 (en) månad efter det att Försäkringsbolaget har sänt information till försäkringstagaren eller den försäkrade, alternativt vid den tidigare tidpunkt som följer av lagändringen, myndighetsföreskrift eller den ändrade lagtillämpningen. 3

4 2 Vem ansluts till/får teckna försäkringen 2.1 Till den obligatoriska delen ansluts de som a) är medlemmar i Unionen, b) är medlemmar i arbetslöshetskassa (a-kassa) som godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, c) inte har fyllt 62 år d) har en inkomst över inkomsttaket i a-kassan. 2.2 Den frivilliga delen får tecknas av den som uppfyller kraven enligt punkten 2.1 a) d) 3 Försäkringstid 3.1 Försäkringen gäller a) för den obligatoriska delen från det datum som den försäkrade inträder i Unionen och uppfyller kraven enligt punkten 2.1 a) d), b) för den frivilliga delen fr o m den månad den försäkrade anmält till Unionen eller Försäkringsbolaget att den frivilliga delen önskas och premie erlagts enligt punkten 4.2.3, samt c) till den 31 december samma år som den började gälla och förnyas därefter med ett år i taget om den inte har sagts upp för att upphöra vid försäkringstidens slut eller upphört att gälla enligt punkten 3.2 nedan. 3.2 Försäkringen upphör att gälla bl a a) i samband med att gruppavtalet upphör, b) då gruppmedlemmen träder ur den försäkringsberättigade gruppen enligt punkt 2.1 a), b) eller d), eller en månad därefter om gruppmedlemmen inte på något annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag som tidigare, c) den första dagen i den månad den försäkrade fyller 64 år, d) när försäkringen blivit uppsagd på grund av premiedröjsmål (jfr ), Som utträde ur den försäkringsberättigade gruppen räknas inte att yrkesverksam medlem inom tre månader efter det att han inte uppfyllt kravet enligt punkt 2.1 d) (d.v.s. haft en inkomst över taket i a-kassan) ånyo erhållit en försäkringsbar inkomst, att försäkrad utträtt ur gruppen enligt punkt 2.1 d) p.g.a. arbetslöshet. 4

5 4 Premie 4.1 Beräkning av premie Premie beräknas för ett år i sänder och baseras på antagande om försäkringsrisker och på den inkomst som rapporterats till Unionen under den årliga lönerapporteringen året innan försäkringsåret. Om Försäkringsbolaget erhåller information om att gruppmedlems lön har höjts under försäkringstiden kan premien höjas under försäkringstiden. Har ingen inkomst rapporterats baseras premien på en årsinkomst motsvarande kronor. 4.2 Betalning av premie och utebliven premiebetalning Betalning av den obligatoriska delen Första premien skall betalas senast den femtonde i månaden efter den månad då Försäkringsbolaget avsänt premieavi. Premie för en förnyad försäkring skall betalas senast den femtonde den månad då den nya försäkringstiden börjat löpa. Betalas premien inte i rätt tid får Försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då Försäkringsbolaget skickat skriftligt meddelande till försäkringstagaren och de försäkrade om uppsägning. Om premien betalas inom sistnämnda tid är uppsägningen utan verkan Betalning av tilläggspremie Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, ska tilläggspremie betalas inom fjorton dagar efter den dag då Försäkringsbolaget avsänt premieavi avseende tilläggspremie. Om tilläggspremie ej betalas gäller försäkringen till det tidigare avtalade försäkringsbeloppet Betalning av den frivilliga delen Första premien ska betalas inom tjugoen dagar från den dag Försäkringsbolaget avsänt premieavi. Premier för senare premieperioder och förnyelsepremie ska betalas senast på periodens första dag. Betalas inte första premien inom angiven tid gäller inte försäkringen. Betalas inte premier för senare perioder eller förnyelsepremier inom angiven tid får Försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då Försäkringsbolaget skickat skriftligt meddelande till försäkringstagaren om uppsägning. Om premien betalas inom sistnämnda tid är uppsägningen utan verkan. Vid vissa i försäkringsavtalslagen särskilt angivna hinder får uppsägningen verkan först en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. 4.3 Felaktigt debiterad premie Om för låg premie felaktigt debiterats har Försäkringsbolaget rätt att sätta ner försäkringsbeloppet i motsvarande mån, alternativt ta ut tilläggspremie. Försäkringsbolaget har dock inte rätt att sätta ned försäkringsbeloppet om den felaktiga premiedebiteringen beror på omständigheter hänförliga till Försäkringsbolaget. 5

6 4.4 Premie betalas inte a) om gruppmedlem inte längre kommer att kunna uppfylla kvalificeringskraven för att få ersättning enligt punkterna 7.1 c) och d) nedan innan medlemmen fyllt 64 år, b) när gruppmedlem beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning i en omfattning som innebär att denne inte kan arbeta minst 80 timmar/månad, c) om gruppmedlem omfattas av annan arbetslöshetsförsäkring, vilken innebär att denne erhåller över 80 procent av tidigare inkomst vid arbetslöshet, För att premiebefrielse ska erhållas enligt punkterna b) och c) ovan måste den försäkrade genast anmäla till Försäkringsbolaget om sådana förhållanden som avses där inträder. 6

7 5 Försäkringsersättning 5.1 Ersättningens storlek Ersättning utbetalas för del av den försäkrade inkomsten som överstiger det inkomsttak som a-kassan skall tillämpa enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningen utges med samma procentandel som a-kassan använder på inkomst upp till inkomsttaket (för närvarande med 80, 70 eller 65 %). Från ersättningen skall dock avräknas: a) ett schablonbelopp som vid var tid fastställs av Försäkringsbolaget, b) och andra eventuella ersättningar, t.ex. avgångsersättning från Trygghetsråden (minskat med vid var tid gällande schablonbelopp). Schablonbeloppet motsvarar ordinarie statlig och kommunal skatt baserat på skattetabell 30 kolumn 5. Beräkningen av avgångsersättning görs schablonmässigt på så sätt att avgångsersättningen tillsammans med ersättning från a-kassa alltid antas ge 70 procent under de första sex månaderna för de som fyllt 40 år och 50 procent efter de första sex månaderna för de som fyllt 45 år (om man tillhör TRR Trygghetsrådet), 75 procent (om man tillhör Trygghetsrådet TRS) eller 80 procent (om man tillhör Trygghetsrådet Fastigo) av tidigare inkomst. Ersättningens storlek baseras på den av a-kassan fastställda dagpenningen före eventuell reduktion till följd av pension eller bisyssla. Med dagpenning från a-kassan avses i villkoren även aktivitetsstöd från Försäkringskassan i de fall villkoren för a-kassersättning är uppfyllda och aktivitetsstöd utgår istället för a-kasseersättning. Utbetalad ersättning är skattefri. Om den sammanlagda ersättningen som den försäkrade till följd av arbetslöshet uppbär från a-kassa och från annan försäkring överstiger den procentandel som a-kassan tilllämpar enligt stycke 1 ovan (d.v.s. för närvarande 80, 70 eller 65 procent) av den försäkrade inkomsten, kommer Försäkringsbolaget att sänka sin ersättning så att den sammanlagda ersättningen motsvarar denna procentandel av den del av den försäkrade inkomsten som överstiger taket i a-kassan. Den försäkrade är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att erhålla sådan annan ersättning som denne har rätt till enligt punkten b) i stycke 2 ovan. Om den försäkrade underlåter detta kan ersättningen enligt försäkringen sättas ned med ett belopp motsvarande vad den försäkrade annars hade kunnat erhålla. 5.2 Ersättningens längd Ersättningen betalas ut i högst 150 ersättningsdagar i den obligatoriska delen och i högst 200 ersättningsdagar i den frivilliga delen. Ersättningen betalas ut under de första dagarna under en arbetslöshetsperiod och kan inte skjutas upp 5.3 Karens Varje ersättningsperiod om 150 eller 200 ersättningsdagar påbörjas med en karenstid motsvarande den karenstid som följer av lagen om arbetslöshetsförsäkring (för närvarande 7 dagar). I karenstiden räknas endast in de dagar för vilka dagpenning skulle ha utbetalats om karenstiden löpt ut 7

8 5.4 Utbetalning av ersättning Ersättning utbetalas i form av kompletterande dagpenning för de dagar dagpenning utbetalas från a-kassan. 5.5 Övrigt Ersättning utbetalas för de dagar som dagpenning från a-kassan utgår. Utbetalas ingen dagpenning under arbetslösheten p.g.a. avstängning så utbetalas heller ingen ersättning från försäkringen. Vid nedsättning av dagpenningen från a-kassan nedsätts ersättningen från försäkringen i motsvarande grad. Har oriktiga uppgifter, felaktigt beslut hos a-kassa eller annan medfört att Försäkringsbolaget betalat ut för hög ersättning har Försäkringsbolaget rätt att återkräva felaktigt utbetalt belopp. Försäkringsbolaget har rätt att återkräva utbetald ersättning för viss tid om den försäkrade uppbär skadestånd som ersättning för lön från sin tidigare arbetsgivare avseende samma tid, exempelvis på grund av att uppsägning skett utan saklig grund. 6 Försäkrad inkomst Den försäkrade inkomsten beräknas vid arbetslöshetens inträde enligt samma metod som a-kassan beräknar den ersättningsgrundade inkomsten. Inkomstunderlaget består förutom av lön av normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Den obligatoriska delen omfattar inkomsten över inkomsttaket i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen upp till en årsinkomst motsvarande kronor. Den frivilliga delen omfattar en årsinkomst över inkomsttaket i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen upp till en årsinkomst motsvarande kronor per år. Den försäkrade inkomsten för egna företagare är densamma som den dagsförtjänst som a-kassan räknar fram och som ligger till grund för beräkning av dagpenningen. 8

9 7 Vad krävs för att få ersättning? 7.1 För att få ersättning krävs a) att arbetslöshetsersättning utbetalas av godkänd a-kassa, b) att den försäkrade fortlöpande varit medlem i Unionen minst de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde och fortfarande är det, c) att försäkringen har omfattat den försäkrade enligt punkten 3 under en sammanhängande period om minst 12 månader närmast före arbetslöshetens inträde och fortfarande gör det, d) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 månader i minst 80 timmar per månad under en sammanhängande period om högst 18 månader närmast före arbetslöshetens inträde, varvid den försäkrade måste ha varit medlem i Unionen och omfattats av försäkringen under hela den sistnämnda perioden, och att den sista arbetsperioden varat minst en månad och att den försäkrade under den månaden arbetat minst 80 timmar, e) att det vid arbetslöshetens inträde för den försäkrade, som tidigare erhållit en ersättningsperiod, förflutit en period av minst 12 månader från senaste ersättningsperiod och att den försäkrade under denna tid varit oavbrutet försäkrad och arbetat minst 80 timmar i månaden i 12 månader i följd samt ej uppburit arbetslöshetsersättning (återkvalificeringsvillkor). f) att den försäkrade inte träffat en uppgörelse om avgång från tjänst (t ex avgångspension) och uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (bl a aktivt söker ett lämpligt arbete). Om den försäkrade innan de 150 eller 200 ersättningsdagarna är förbrukade erhåller en ny tillsvidareanställning och inom två år från första arbetsdagen åter blir arbetslös löper ingen ny ramtid, utan den försäkrade har rätt till de återstående ersättningsdagarna. Om villkoren enligt punkt 7.1 e) är uppfyllda vid det nya arbetslöshetstillfället inleds istället en ny ersättningsperiod. Den försäkrades rätt till ersättning bedöms separat för den obligatoriska respektive den frivilliga delen, dvs för att erhålla ersättning från den obligatoriska delen krävs att kvalificeringskraven uppfyllts i den delen och för att erhålla ersättning från den frivilliga delen krävs att kvalificeringskraven uppfyllts i den delen. 7.2 Förvärvsarbete Den försäkrade får som förvärvsarbete tillgodoräkna sig sådan tid som godkänts av godkänd a-kassa. 7.3 Överhoppningsbar tid När ramtid skall bestämmas enligt 7.1 räknas inte sådan tid in som a-kassan bedömer vara överhoppningsbar tid. 9

10 7.4 Övergång från annat förbund med inkomstförsäkring För medlem som vid tidpunkten för inträdet i Unionen är medlem i ett annat fackförbund och omfattas av en försäkring likvärdig med Unionens inkomstförsäkring (en lista på likvärdiga inkomstförsäkringar finns att tillgå hos Försäkringsbolaget) gäller följande: 1. Medlemmen får vid tillämpning av kvalificeringsvillkoren i Unionens inkomstförsäkring tillgodoräkna sig den tid som medlemmen vid inträdet i Unionen oavbrutet har varit medlem i det andra fackförbundet och omfattats av dess inkomstförsäkring. 2. Har medlemmen haft arbete som uppfyller kraven enligt punkt 7.2 kan den tiden tillgodoräknas som arbetad tid. 3. Vad som angivits i punkten 1 och 2 ovan gäller endast oavbrutet medlemskap som avslutas i samband med inträdet i Unionen. 4. Medlem som är arbetslös och berättigad till ersättning från annan likvärdig inkomstförsäkring vid tidpunkten för inträdet i Unionen får inte tillgodoräkna sig tid enligt punkterna 1 och 2 ovan. Försäkringsbolaget avgör om ovan angivna förutsättningar är uppfyllda. För utredning av förutsättningarna för tillämpning av ovan angivna villkor åligger det medlem att tillhandahålla Försäkringsbolaget den information och dokumentation som Försäkringsbolaget begär. Medlem skall skriftligen kunna styrka oavbrutet medlemskap enligt ovan samt att medlemmen har omfattats av en likvärdig försäkring i det andra fackförbundet. 8 Anmälan om arbetslöshet och preskription Arbetslöshet ska skriftligen, på blankett framtagen av Försäkringsbolaget, anmälas till Försäkringsbolaget utan dröjsmål. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt till denna om han/hon inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringarna kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringarna tidigast hade kunnat göras gällande. 9 Överlåtelse och pantsättning Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas. 10 Ändrade förhållande Den försäkrade är skyldig att meddela Unionen eller Försäkringsbolaget när byte av fackförbund, a-kassa eller ändring av annat förhållande som är av betydelse för försäkringen sker. 11 Utökning av försäkringen Det är möjligt att utöka den obligatoriska försäkringen med ett frivilligt skydd när som helst. Vid tillåten ändring av försäkringsavtalet beräknas premien enligt de beräkningsantaganden som gäller vid ändringen. 10

11 12 Begränsning av ansvar Försäkringsbolaget är inte ansvarigt för skada till följd av strejk, lockout, bojkott, blockad, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller annan omständighet varöver Försäkringsbolaget inte råder, och inte heller för annan skada, om Försäkringsbolaget förfarit med normal aktsamhet. 13 Behandling av personuppgifter De personuppgifter som kan komma att registreras hos Försäkringsbolaget är namn, personnummer, inkomst och adress avseende den försäkrade. Uppgifterna används som underlag för försäkringsavtalet, administration och vid skadereglering. Detta inkluderar också att uppgifter om rätt till arbetslöshetsersättning inhämtas från godkänd a-kassa. Personuppgifterna kan komma att samköras med andra personuppgifter i syfte att tillföra och uppdatera register med sådana personuppgifter som bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård. Försäkringsbolaget ägs av Unionen, som även är gruppföreträdare för dem som omfattas av försäkringen. För fullgörandet av sina skyldigheter enligt gruppavtalet och försäkringen inhämtas uppgifter från Unionen av Försäkringsbolaget respektive lämnas uppgifter från Försäkringsbolaget till Unionen, t.ex. uppgift om att den försäkrade uppbär ersättning från Försäkringsbolaget. Försäkrad som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till Försäkringsbolaget. 14 Överklagande av Försäkringsbolagets beslut Den som är missnöjd med Försäkringsbolagets beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning hos Försäkringsbolaget, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, STOCKHOLM, , vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Karlavägen 108, Box 24215, STOCKHOLM, , eller väcka talan vid allmän domstol. 11

12 Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg Småland Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Väst Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland /Gotland Södertälje Visby Arbetslöshetskassa facklig rådgivning Tnr: 1236:2 Nov 2010 Produktion: Unionen Finns endast för nedladdning på unionen.se Olof Palmes gata Stockholm Inkomstförsäkring Medlemsregister

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013 Försäkringsvillkor Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsgivare...3 Folksams behandling av personuppgifter...3 Skatteregler...3 A.

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2. Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Villkor LS 400:4. Villkor Låneskydd. Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor LS 400:4. Villkor Låneskydd. Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor LS 400:4 Villkor Låneskydd Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2014 Omkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Försäkringsgivare...3

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer