6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!"

Transkript

1 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser Med reservation för ev. ändringar.

2 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner i samhället är en viktig indikator på hur jämställt samhället är. Det gäller i politiken där varvade listor varit en självklarhet för de flesta partier sedan länge. Näringslivet är ständigt jagade för att antalet kvinnor i bolagsstyrelserna inte ökar tillräckligt snabbt, hotet om en lagstiftning liknande den i Norge om kvotering hänger över näringslivet. Svenskt Näringsliv får emellertid en kvinnlig VD för andra gången, då Carola Lemne i år efterträder Urban Bäckström. Arbetsmarknadens parter har traditionellt varit manliga domäner. Det har varit män i rock och keps som styrt och ställt, inte minst i de fackliga organisationerna. Förhandlingarna om nya avtal fördes bakom stängda dörrar och gärna av män som inte bangade för återkommande nattmanglingar där krutrök och cigarettrök delade plats. Allt för förhandla fram kollektivavtal som innehöll löner och andra anställningsvillkor, gärna så detaljerat som möjligt. Men det ligger en del år bakåt i tiden. Numera förs förhandlingarna oftast mer disciplinerat och kvinnorna har fått en mer framskjuten plats. För inte så länge sedan leddes samtliga tre centralorganisationer på den fackliga sidan av kvinnor, då Eva Nordmark hade efterträtt Sture Nordh, Anna Ekström ännu inte hade efterträtts av Göran Arrius och Wanja Lundby Wedin fortfarande var ordförande för LO, innan Karl- Petter Thorwaldsson hade tagit över. Nu är det endast TCO som har en kvinnlig ordförande. Sedan länge är det på inget sätt sensationellt att ett fackförbund leds av en kvinnlig ordförande. Det är heller ingen större dramatik att en kvinna kan efterträdas av en man och vice versa. Hur vanligt är det att fackliga medlemmar har en kvinnlig ordförande? Hur har det gått med jämställdheten i fackförbundens styrelser? Vilka fackförbund har en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna? Hur väl svarar ordföranden och styrelser mot medlemmarnas könsmässiga fördelning? Vi har undersökt hur det står till i fackförbundens styrelser. Vi har utgått från de 22 Saco- förbunden, de 14 TCO- förbunden (Farmaciförbundet tillhör sedan årsskiftet Unionen), de 14 LO- förbunden samt Ledarna, som är det enda riktigt stora fackförbundet som står utanför centralorganisationerna. Totalt blir det 51 fackförbund, med tillsammans omkring medlemmar. Vid en undersökning av detta slag slår det en hur könsmässigt segregerad som den svenska arbetsmarknaden är. I inte mindre än 16 fackförbund består medlemsantalet till minst 80 % av det ena könet. Dessa 16 fackförbund har sammanlagt ca medlemmar, nästan hälften av det totala medlemsantalet i fackliga organisationer. Vi har använt oss av medlemssiffror som avser aktiva medlemmar, dvs. exkluderat pensionärer och studerandemedlemmar. I allt väsentligt bygger statistiken på situationen vid årsskiftet 2012/13.

3 3 Förbundsordföranden Av de 51 förbundsordförandena är 33 män och följaktligen 18 kvinnor. Ytligt sett ser det alltså ut som om männen fortfarande dominerar de ledande befattningarna i förbunden. 65 % av ordförandena är män. Men det är som sagt en ytlig betraktelse. Skärskådar vi situationen närmare finner vi att de två största förbunden, Unionen och Kommunal, leds av kvinnor, Cecilia Fahlberg och Annelie Nordström. Bara i dessa två förbund återfinns i stora drag en miljon medlemmar, varav omkring kvinnor. Ytterligare två förbund, Lärarförbundet och Vision, där Eva- Lis Sirén och Annika Strandhäll är ordföranden, har över medlemmar, Ledarna (Annika Elias) och Vårdförbundet (Sineva Ribeiro) är ytterligare två förbund med kvinnliga ordföranden och med medlemsantal strax under Anders Ferbe, IF Metall, är ordförande för det fackförbund med flest medlemmar som leds av en manlig ordförande, med i runda tal medlemmar. Sveriges Ingenjörer (Ulf Bengtsson), och Handels (Lars- Anders Häggström) redovisar medlemssiffror över Byggnads (Johan Lindholm) och SEKO (Janne Rudén) är förbund med strax under För att få en rättvisande beräkning av hur många som har en kvinnlig ordförande måste vi alltså ta hänsyn till hur många medlemmar förbunden har. Det ger en annorlunda bild än att bara räkna antalet kvinnliga och manliga ordföranden. Totalt har de 51 förbunden knappt 2,9 miljoner medlemmar, varav 1,5 miljoner kvinnor och 1,3 miljoner män. Redan där har vi ett uppseendeväckande, om än inte helt nytt, faktum, nämligen att fler kvinnor än män är medlemmar i de fackliga organisationerna. Om vi tar hänsyn till medlemsantalet får vi ett helt annat resultat än om vi bara räknar antalet kvinnliga och manliga ordföranden. Av samtliga medlemmar har 62 %, 6 av 10, kvinnlig ordförande. En minoritet 4 av 10 (38 %) har manlig ordförande.

4 4 Av de kvinnliga fackliga medlemmarna har 76 % kvinnlig ordförande, medan blott 24 % har manlig ordförande. 3 av 4 kvinnliga medlemmar har alltså en kvinna som ordförande i sitt fackförbund. Av de manliga fackliga medlemmarna har 55 % manlig ordförande och 45 % har kvinnlig ordförande. Valet av ordförande speglar i stor utsträckning fackförbundens medlemsstruktur. Det finns givetvis avvikelser från detta. Situationen kan också förändras på ett påtagligt sätt genom att en man efterträder en kvinna och vice versa. Sju fackförbund har vid den senaste förändringen växlat från en kvinnlig till en manlig ordförande: Handelsanställdas förbund, Journalistförbundet, Sveriges Arkitekter, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, SULF och Lärarnas Riksförbund. I Handels, med en manlig ordförande, är två av tre medlemmar kvinnor. Handels har tidigare haft en kvinnlig ordförande, Ninel Jansson, men efterträddes redan 2005 av Lars Anders Häggström. Ett förbund, dominerat av kvinnor, är Fysioterapeuterna (tidigare Sjukgymnasterna). Där är 80 % av medlemmarna kvinnor. Fram till förra året hade man kvinnlig ordförande, då Stefan Jutterdal efterträdde Anna Hertting under Lärarnas Riksförbund med 69 % kvinnliga medlemmar hade till helt nyligen kvinnlig ordförande, men där tillträdde Bo Jansson efter Metta Fjelkner under förra året. Sveriges Farmacevtförbund som har 87 % (!) kvinnliga medlemmar, Sveriges Psykologförbund har 71 % kvinnliga medlemmar och Sveriges Veterinärförbund har 75 % kvinnliga medlemmar samtliga dessa förbund har manlig ordförande. På motsvarande sätt finns det fackförbund som har kvinnlig ordförande trots att majoriteten av medlemmarna är män. Det största är Unionen som har 56 % manliga medlemmar, men har sin andra kvinnliga ordförande för närvarande. Det är för övrigt de enda två ordföranden som förbundet har haft sedan det bildades, Mari- Ann Krantz och Cecilia Fahlberg. Det lilla Trafik och Järnväg har 72 % manliga medlemmar, men leds av en kvinna, Ann- Charlott Juliusson. Polisförbundet har 71 % manliga medlemmar, med Lena Nitz som

5 5 ordförande. Ledarna har 65 % manliga medlemmar men har kvinnlig ordförande, Annika Elias. Det finns fackförbund med mycket ensidig könsmässig sammansättning. Sju fackförbund har minst 90 % av det ena könet bland sina medlemmar. Arbetsterapeuterna och Vårdförbundet har över 90 % kvinnor. Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, Byggnads, Elektrikerna och Målarna har mer än 90 % män. Samtliga dessa sju förbund leds också av en person från det dominerande könet. Totalt sett kan man alltså konstatera att förbundsordförandenas kön generellt sett mycket väl speglar sammansättningen bland medlemmarna.

6 6

7 7 Förbundsstyrelser Vi har undersökt fackförbundens styrelser och studerat hur många män och kvinnor som återfinns i styrelserna. Vi har i görligaste mån valt att ta med ordinarie ledamöter och avstå från att ta med suppleanter, personalrepresentanter och adjungerade ledamöter. Det ska i princip alltså vara kongressvalda, eller motsvarande, ledamöter i förbundsstyrelserna. Totalt finns det 587 ledamöter i de 51 fackförbundens styrelser. Av dessa är 343 män och 244 kvinnor. Det betyder att 58 % av styrelseledamöterna är män och 42 % är kvinnor. Fem fackförbund är helt enkönade. Arbetsterapeuterna har enbart kvinnor i styrelsen. Symf (ett TCO- förbund för yrkesmusiker), Byggnads, Elektrikerna och Målarna har enbart män i sina styrelser. Samtliga dessa förbund, utom Symf, har minst 90 % medlemmar av det ena könet. Frågan är då i vilken utsträckning förbundens styrelser motsvarar medlemmarna? I 35 fackförbund har styrelserna en likartad fördelning mellan män och kvinnor som fördelningen bland medlemmarna. Det gäller framför allt de förbund som har en väldigt sned fördelning på medlemmarna men det kan också gälla förbund som har en mycket jämn fördelning av medlemskåren. Både Journalistförbundet och Läkarförbundet har exempelvis en näst intill helt jämn könsfördelning bland medlemmarna och också lika många män som kvinnor i styrelserna. Det finns tre fackförbund som har en helt jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna, men där fördelningen bland medlemmarna är mycket ojämn, varför det är svårt att hävda att styrelserna motsvarar medlemskåren. Det gäller Vision, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Psykologförbund. Det omvända gäller för Fastighets som har en helt jämn fördelning bland medlemmarna men där hela fem av sex styrelseledamöter är män. De förbund i övrigt som har en styrelse som kraftigt avviker från fördelningen bland medlemmar är framför allt ett antal Saco- förbund: Jusek, SRAT, Civilekonomerna, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Veterinärförbund. Samtliga dessa har en förhållandevis kraftig kvinnlig övervikt bland medlemmarna men en majoritet män i styrelserna. Detsamma gäller även LO- förbundet Handelsanställdas förbund. Det enda TCO- förbund som har en styrelse som inte motsvarar medlemskåren är alltså Vision, där styrelsen är jämnt fördelad, medan hela 72 % av medlemmarna är kvinnor. På det hela taget måste dock konstateras att styrelserna motsvarar fördelningen mellan män och kvinnor bland medlemmarna.

8 8 Centralorganisationerna och deras styrelser De tre centralorganisationerna har stora olikheter när det gäller den könsmässiga sammansättningen. Av LO- förbundens knappt 1,3 miljoner medlemmar är 48 % kvinnor och 52 % män. I de båda tjänstemannaorganisationernas förbund är en majoritet kvinnor. TCO har bland sina knappt en miljon medlemmar 61 % kvinnor och bland Saco- förbundens närmare halva miljon medlemmar är 53 % kvinnor. Mansdominansen är stor inom de manliga industri- och hantverksyrkena, tjänstemännen inom vårdyrkena är till stor del kvinnor och det finns en växande grad kvinnliga akademiker. I LO:s styrelse, som till stor del återspeglar de många industri- och hantverksyrkena, finns 3 kvinnliga styrelseledamöter och 14 män. Det innebär en förkrossande majoritet på 82 % män i LO- styrelsen. I Saco:s styrelse finns 5 kvinnor och 6 män, dvs. en betydligt jämnare fördelning, men ändå inte en relation som motsvarar den könsmässiga fördelningen bland medlemmarna. TCO:s styrelse innehåller 9 kvinnor och 7 män, vilket innebär 56 % kvinnor och 44 % män. Det motsvarar således i stort sett situationen bland medlemmarna. Totalt sitter det 44 personer i centralorganisationernas styrelser och av dessa är 17 kvinnor och 27 män, 39 respektive 61 %. Det betyder att styrelserna inte motsvarar den fördelning som gäller bland medlemmarna.

9 9 Avslutande kommentarer För de flesta torde det vara sensationellt att 6 av 10 fackföreningsmedlemmar har en kvinnlig ordförande. Av kvinnorna är det nästan 3 av 4 som har en kvinnlig ordförande medan det är en knapp majoritet bland männen som har en manlig ordförande. Bilden av fackliga ledare har förändrats, det fackliga arbetet har genomgått en förändring. Styrelserna för fackförbunden motsvarar i hög grad medlemskårens sammansättning. Det är också nyckeln till en rättvisande jämförelse. Det är orimligt att enbart studera antalet ordföranden respektive styrelseledamöter utan att ställa det i relation till medlemsstrukturen. Ett förbund som Byggnads, där omkring 1 % av medlemmarna är kvinnor, kan knappast ha en jämställd styrelse i den meningen att det finns lika många män som kvinnor i styrelsen. Det går heller inte att hävda att det är en brist i jämställdheten därför att ett förbund valt en ordförande som inte svarar mot medlemskårens sammansättning, sådant måste givetvis kunna inträffa. Lars- Anders Häggström gör ett mycket gott arbete för den majoritet av kvinnliga handelsanställda som han är ordförande för och detsamma gäller för Lena Nitz som ordförande för de manligt dominerade poliserna, m.fl. Vad det handlar om är strukturerna och helheten. Speglar sammansättningen av styrelserna i fackförbunden de medlemsgrupper som man i allt väsentligt ska representera? Vårt svar är obetingat ja. Det har hänt oerhört mycket när det gäller de facklliga styrelserna under senare år. Kvinnorna tar en betydligt större plats än de gjort tidigare. På många sätt har det varit ett målmedvetet och långsiktigt arbete det går att förändra strukturer om man går in för det. Det gäller inte minst inom TCO och dess medlemsförbund. Där har jämställdheten under lång tid stått i fokus och varit en angelägen fråga. Det visar sig också i val av ordföranden och styrelser. Förändringen i de fackliga styrelserna kan tjäna som ett gott exempel när förändringens vindar också kan blåsa inom andra sektorer, inte minst i bolagsstyrelserna. Det ska inte behövas lagstiftning för att få en jämnare könsmässig sammansättning. Däremot visar genomgången också att det är långt kvar innan arbetsmarknaden i sig är mer jämställd. Vi har en könssegregerad arbetsmarknad. Det finns manliga sektorer och kvinnliga sektorer som skulle må väl av en mer balanserad utveckling. Men det är en helt annan fråga, som förvisso kan kräva omfattande fackligt engagemang.

10 10 Bilaga 1. Fackförbunden, ordföranden och medlemsantal SACO-förbunden Ordförande Medl Kvinnor Män Kv % Män % SSR Heike Erkers % 19% DIK Karin Linder % 22% FSA Lena Haglund % 4% JUSEK Sofia Larsen % 43% TJ Ann- Charlott Juliusson % 72% SRAT Anitha Wijkström % 34% Läkarförbundet Marie Wedin % 51% Civilekonomerna Mikael Igelström % 46% KA Bror Holm % 42% LSR Stefan Jutterdal % 20% LR Bo Jansson % 31% Naturvetarna Ivar de la Cruz % 40% Officersförbundet Lars Fresker % 93% Sveriges Arkitekter Jacob Sahlqvist % 46% Sv Farmacevtförb Thony Björk % 13% Sv Ingenjörer Ulf Bengtsson % 76% Sv Psykologförb Anders Wahlberg % 29% Sv Reservoffförb Magnus Konradsson % 98% Sv Skolledarförb Matz Nilsson % 43% Sv Tandläkarförb Hans Göransson % 40% SULF Mats Ericson % 51% Sv Veterinärförb Torsten Jakobsson % 25% Totalt SACO % 47%

11 11 TCO-förbunden Ordförande Akt. Medl Kvinnor Män Kv % Män % Unionen Cecilia Fahlberg % 56% Vårdförbundet Sineva Ribeiro % 9% Polisförbundet Lena Nitz % 71% Fackförbundet ST Britta Lejon % 36% Finansförbundet Ulrika Boëthius % 38% Lärarförbundet Eva- Lis Sirén % 17% Teaterförbundet Anna Carlson % 45% Vision Annika Strandhäll % 28% Journalistförbundet Jonas Nordling % 48% FTF Anders Johansson % 43% Försvarsförbundet Håkan Sparr % 56% Tull- kust Björn Hartvigsson % 61% Symf Bo Olsson % 58% SLF Henirc Lagercrantz % 66% Totalt TCO % 39% Ledarna Annika Elias % 65% Totalt Ledarna % 65%

12 12 LO-förbunden Ordförande Akt. Medl. Kvinnor Män Kv % Män % Kommunal Annelie Nordström % 20% Hotell&Restaurang Ella Niia % 36% Byggnads Johan Lindholm % 99% Elektrikerna Jonas Wallin % 99% Fastighets Hans Öhlund % 50% GS- facket Per- Olof Sjöö % 82% Handels Lars- Anders Häggström % 35% IF Metall Anders Ferbe % 80% Livs Hans- Olof Nilsson % 63% Musikerna Jan Granvik 2430 iu iu iu iu Målarna Mikael Johansson % 90% Pappers Jan- Henrik Sandberg % 84% SEKO Janne Rudén % 73% Transport Lars Lindgren % 84% Totalt LO % 52% Totalt samtliga % 47%

13 13 SACO:s styrelse Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Göran Arrius Richard Malmborg Henrietta Huzell Heike Erkers Ivar de la Cruz Magnus Hedberg Bo Jansson Mikael Igelström Ann- Charlott Juliusson Anitha Wijkström Marie Wedin SACO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 5 45 % Män 6 55 % Totalt % LO:s styrelse Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Karl- Petter Thorwaldsson Tobias Baudin Ingela Edlund Johan Lindholm Jonas Wallin Hans Öhlund Per- Olof Sjöö Lars- Anders Häggström Ella Niia Anders Ferbe Annelie Nordström Hans- Olof Nilsson Jan Granvik Mikael Johansson Jan- Henrik Sandberg Jan Rudén Lars Lindgren LO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 3 18 % Män % Totalt

14 14 TCO:s styrelse Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Eva Nordmark Eva- Lis Sirén Peter Hellberg Cecilia Fahlberg Sineva Ribeiro Annika Strandhäll Britta Lejon Anders Johansson Håkan Sparr Björn Hartvigsson Henric Lagercrantz Carina Jansson Lena Nitz Jaan Kolk Jonas Nordling Ulrika Boethius TCO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 9 56 % Män 7 44 % Totalt % Centralorganisationernas styrelser, män och kvinnor Kvinnor % Män % Totalt %

15 15 Bilaga 3. Fackförbundens styrelser Män Kvinnor Summa % män % kv Saco- förbunden SSR % 58% DIK % 67% FSA % 100% JUSEK % 46% TJ % 33% SRAT % 36% Läkarförbundet % 50% Civilekonomerna % 44% KA % 47% LSR % 67% LR % 50% Naturvetarna % 45% Officersförbundet % 13% Sveriges Arkitekter % 46% Sv Farmacevtförb % 29% Sv Ingenjörer % 20% Sv Psykologförb % 50% Sv Reservoffförb % 0% Sv Skolledarförb % 44% Sv Tandläkarförb % 25% SULF % 40% Sv Veterinärförb % 44% % 44% TCO- förbunden Unionen % 46% Vårdförbundet % 83% Polisförbundet % 45% Fackförbundet ST % 55% Finansförbundet % 54% Lärarförbundet % 68% Teaterförbundet % 60% Vision % 50% Journalistförb % 50% FTF % 62% Försvarsförb % 14% Tull- kust % 20% Symf % 0% SLF % 12% % 50%

16 16 LO- förbunden Kommunal % 71% Hotell&Restaurang % 82% Byggnads % 0% Elektrikerna % 0% Fastighets % 17% GS- facket % 20% Handels % 50% IF Metall % 31% Livs % 45% Musikerna % 29% Målarna % 0% Pappers % 11% SEKO % 27% Transport % 15% % 30% Ledarna % 36% Saco- förbunden TCO- förbunden LO- förbunden Ledarna TOTALT

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför 1 Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför Löne- och välfärdsenheten November 1999 Sven Nelander/Viveka Lindgren/Ove Ivarsen 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vad rapporten

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Januari 2015 Erik O. Thyselius 1. Inledning s. 3 1.2 Syfte s. 3 1.3 Metod och material s. 3 1.4 Avgränsning s. 3 2. Resultat

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

På väg mot det goda arbetet

På väg mot det goda arbetet Att förena arbete och familj På väg mot det goda arbetet Om akademikers arbetsvillkor Gunnela Westlander (red.) Medförfattare: Gunnar Aronsson Eva Bejerot Bernarda Cocke Annika Härenstam Annika Lantz Anneli

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Fikarasten kan bli en plåga

Fikarasten kan bli en plåga Det är lätt att tro att det numera är problemfritt, ja till och med populärt att vara homo- eller bisexuell i Sverige idag. Men det är inte sant. För trots att mycket har hänt för homo- och bisexuella

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 Lagerchefer tjänar upp till 34 000 (Nyhetsartikel) Intelligent Logistik, 2009-09-30 Intelligent Logistik jämför lönerna inom fackförbunden. Inköpare inom

Läs mer