6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!"

Transkript

1 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser Med reservation för ev. ändringar.

2 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner i samhället är en viktig indikator på hur jämställt samhället är. Det gäller i politiken där varvade listor varit en självklarhet för de flesta partier sedan länge. Näringslivet är ständigt jagade för att antalet kvinnor i bolagsstyrelserna inte ökar tillräckligt snabbt, hotet om en lagstiftning liknande den i Norge om kvotering hänger över näringslivet. Svenskt Näringsliv får emellertid en kvinnlig VD för andra gången, då Carola Lemne i år efterträder Urban Bäckström. Arbetsmarknadens parter har traditionellt varit manliga domäner. Det har varit män i rock och keps som styrt och ställt, inte minst i de fackliga organisationerna. Förhandlingarna om nya avtal fördes bakom stängda dörrar och gärna av män som inte bangade för återkommande nattmanglingar där krutrök och cigarettrök delade plats. Allt för förhandla fram kollektivavtal som innehöll löner och andra anställningsvillkor, gärna så detaljerat som möjligt. Men det ligger en del år bakåt i tiden. Numera förs förhandlingarna oftast mer disciplinerat och kvinnorna har fått en mer framskjuten plats. För inte så länge sedan leddes samtliga tre centralorganisationer på den fackliga sidan av kvinnor, då Eva Nordmark hade efterträtt Sture Nordh, Anna Ekström ännu inte hade efterträtts av Göran Arrius och Wanja Lundby Wedin fortfarande var ordförande för LO, innan Karl- Petter Thorwaldsson hade tagit över. Nu är det endast TCO som har en kvinnlig ordförande. Sedan länge är det på inget sätt sensationellt att ett fackförbund leds av en kvinnlig ordförande. Det är heller ingen större dramatik att en kvinna kan efterträdas av en man och vice versa. Hur vanligt är det att fackliga medlemmar har en kvinnlig ordförande? Hur har det gått med jämställdheten i fackförbundens styrelser? Vilka fackförbund har en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna? Hur väl svarar ordföranden och styrelser mot medlemmarnas könsmässiga fördelning? Vi har undersökt hur det står till i fackförbundens styrelser. Vi har utgått från de 22 Saco- förbunden, de 14 TCO- förbunden (Farmaciförbundet tillhör sedan årsskiftet Unionen), de 14 LO- förbunden samt Ledarna, som är det enda riktigt stora fackförbundet som står utanför centralorganisationerna. Totalt blir det 51 fackförbund, med tillsammans omkring medlemmar. Vid en undersökning av detta slag slår det en hur könsmässigt segregerad som den svenska arbetsmarknaden är. I inte mindre än 16 fackförbund består medlemsantalet till minst 80 % av det ena könet. Dessa 16 fackförbund har sammanlagt ca medlemmar, nästan hälften av det totala medlemsantalet i fackliga organisationer. Vi har använt oss av medlemssiffror som avser aktiva medlemmar, dvs. exkluderat pensionärer och studerandemedlemmar. I allt väsentligt bygger statistiken på situationen vid årsskiftet 2012/13.

3 3 Förbundsordföranden Av de 51 förbundsordförandena är 33 män och följaktligen 18 kvinnor. Ytligt sett ser det alltså ut som om männen fortfarande dominerar de ledande befattningarna i förbunden. 65 % av ordförandena är män. Men det är som sagt en ytlig betraktelse. Skärskådar vi situationen närmare finner vi att de två största förbunden, Unionen och Kommunal, leds av kvinnor, Cecilia Fahlberg och Annelie Nordström. Bara i dessa två förbund återfinns i stora drag en miljon medlemmar, varav omkring kvinnor. Ytterligare två förbund, Lärarförbundet och Vision, där Eva- Lis Sirén och Annika Strandhäll är ordföranden, har över medlemmar, Ledarna (Annika Elias) och Vårdförbundet (Sineva Ribeiro) är ytterligare två förbund med kvinnliga ordföranden och med medlemsantal strax under Anders Ferbe, IF Metall, är ordförande för det fackförbund med flest medlemmar som leds av en manlig ordförande, med i runda tal medlemmar. Sveriges Ingenjörer (Ulf Bengtsson), och Handels (Lars- Anders Häggström) redovisar medlemssiffror över Byggnads (Johan Lindholm) och SEKO (Janne Rudén) är förbund med strax under För att få en rättvisande beräkning av hur många som har en kvinnlig ordförande måste vi alltså ta hänsyn till hur många medlemmar förbunden har. Det ger en annorlunda bild än att bara räkna antalet kvinnliga och manliga ordföranden. Totalt har de 51 förbunden knappt 2,9 miljoner medlemmar, varav 1,5 miljoner kvinnor och 1,3 miljoner män. Redan där har vi ett uppseendeväckande, om än inte helt nytt, faktum, nämligen att fler kvinnor än män är medlemmar i de fackliga organisationerna. Om vi tar hänsyn till medlemsantalet får vi ett helt annat resultat än om vi bara räknar antalet kvinnliga och manliga ordföranden. Av samtliga medlemmar har 62 %, 6 av 10, kvinnlig ordförande. En minoritet 4 av 10 (38 %) har manlig ordförande.

4 4 Av de kvinnliga fackliga medlemmarna har 76 % kvinnlig ordförande, medan blott 24 % har manlig ordförande. 3 av 4 kvinnliga medlemmar har alltså en kvinna som ordförande i sitt fackförbund. Av de manliga fackliga medlemmarna har 55 % manlig ordförande och 45 % har kvinnlig ordförande. Valet av ordförande speglar i stor utsträckning fackförbundens medlemsstruktur. Det finns givetvis avvikelser från detta. Situationen kan också förändras på ett påtagligt sätt genom att en man efterträder en kvinna och vice versa. Sju fackförbund har vid den senaste förändringen växlat från en kvinnlig till en manlig ordförande: Handelsanställdas förbund, Journalistförbundet, Sveriges Arkitekter, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, SULF och Lärarnas Riksförbund. I Handels, med en manlig ordförande, är två av tre medlemmar kvinnor. Handels har tidigare haft en kvinnlig ordförande, Ninel Jansson, men efterträddes redan 2005 av Lars Anders Häggström. Ett förbund, dominerat av kvinnor, är Fysioterapeuterna (tidigare Sjukgymnasterna). Där är 80 % av medlemmarna kvinnor. Fram till förra året hade man kvinnlig ordförande, då Stefan Jutterdal efterträdde Anna Hertting under Lärarnas Riksförbund med 69 % kvinnliga medlemmar hade till helt nyligen kvinnlig ordförande, men där tillträdde Bo Jansson efter Metta Fjelkner under förra året. Sveriges Farmacevtförbund som har 87 % (!) kvinnliga medlemmar, Sveriges Psykologförbund har 71 % kvinnliga medlemmar och Sveriges Veterinärförbund har 75 % kvinnliga medlemmar samtliga dessa förbund har manlig ordförande. På motsvarande sätt finns det fackförbund som har kvinnlig ordförande trots att majoriteten av medlemmarna är män. Det största är Unionen som har 56 % manliga medlemmar, men har sin andra kvinnliga ordförande för närvarande. Det är för övrigt de enda två ordföranden som förbundet har haft sedan det bildades, Mari- Ann Krantz och Cecilia Fahlberg. Det lilla Trafik och Järnväg har 72 % manliga medlemmar, men leds av en kvinna, Ann- Charlott Juliusson. Polisförbundet har 71 % manliga medlemmar, med Lena Nitz som

5 5 ordförande. Ledarna har 65 % manliga medlemmar men har kvinnlig ordförande, Annika Elias. Det finns fackförbund med mycket ensidig könsmässig sammansättning. Sju fackförbund har minst 90 % av det ena könet bland sina medlemmar. Arbetsterapeuterna och Vårdförbundet har över 90 % kvinnor. Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, Byggnads, Elektrikerna och Målarna har mer än 90 % män. Samtliga dessa sju förbund leds också av en person från det dominerande könet. Totalt sett kan man alltså konstatera att förbundsordförandenas kön generellt sett mycket väl speglar sammansättningen bland medlemmarna.

6 6

7 7 Förbundsstyrelser Vi har undersökt fackförbundens styrelser och studerat hur många män och kvinnor som återfinns i styrelserna. Vi har i görligaste mån valt att ta med ordinarie ledamöter och avstå från att ta med suppleanter, personalrepresentanter och adjungerade ledamöter. Det ska i princip alltså vara kongressvalda, eller motsvarande, ledamöter i förbundsstyrelserna. Totalt finns det 587 ledamöter i de 51 fackförbundens styrelser. Av dessa är 343 män och 244 kvinnor. Det betyder att 58 % av styrelseledamöterna är män och 42 % är kvinnor. Fem fackförbund är helt enkönade. Arbetsterapeuterna har enbart kvinnor i styrelsen. Symf (ett TCO- förbund för yrkesmusiker), Byggnads, Elektrikerna och Målarna har enbart män i sina styrelser. Samtliga dessa förbund, utom Symf, har minst 90 % medlemmar av det ena könet. Frågan är då i vilken utsträckning förbundens styrelser motsvarar medlemmarna? I 35 fackförbund har styrelserna en likartad fördelning mellan män och kvinnor som fördelningen bland medlemmarna. Det gäller framför allt de förbund som har en väldigt sned fördelning på medlemmarna men det kan också gälla förbund som har en mycket jämn fördelning av medlemskåren. Både Journalistförbundet och Läkarförbundet har exempelvis en näst intill helt jämn könsfördelning bland medlemmarna och också lika många män som kvinnor i styrelserna. Det finns tre fackförbund som har en helt jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna, men där fördelningen bland medlemmarna är mycket ojämn, varför det är svårt att hävda att styrelserna motsvarar medlemskåren. Det gäller Vision, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Psykologförbund. Det omvända gäller för Fastighets som har en helt jämn fördelning bland medlemmarna men där hela fem av sex styrelseledamöter är män. De förbund i övrigt som har en styrelse som kraftigt avviker från fördelningen bland medlemmar är framför allt ett antal Saco- förbund: Jusek, SRAT, Civilekonomerna, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Veterinärförbund. Samtliga dessa har en förhållandevis kraftig kvinnlig övervikt bland medlemmarna men en majoritet män i styrelserna. Detsamma gäller även LO- förbundet Handelsanställdas förbund. Det enda TCO- förbund som har en styrelse som inte motsvarar medlemskåren är alltså Vision, där styrelsen är jämnt fördelad, medan hela 72 % av medlemmarna är kvinnor. På det hela taget måste dock konstateras att styrelserna motsvarar fördelningen mellan män och kvinnor bland medlemmarna.

8 8 Centralorganisationerna och deras styrelser De tre centralorganisationerna har stora olikheter när det gäller den könsmässiga sammansättningen. Av LO- förbundens knappt 1,3 miljoner medlemmar är 48 % kvinnor och 52 % män. I de båda tjänstemannaorganisationernas förbund är en majoritet kvinnor. TCO har bland sina knappt en miljon medlemmar 61 % kvinnor och bland Saco- förbundens närmare halva miljon medlemmar är 53 % kvinnor. Mansdominansen är stor inom de manliga industri- och hantverksyrkena, tjänstemännen inom vårdyrkena är till stor del kvinnor och det finns en växande grad kvinnliga akademiker. I LO:s styrelse, som till stor del återspeglar de många industri- och hantverksyrkena, finns 3 kvinnliga styrelseledamöter och 14 män. Det innebär en förkrossande majoritet på 82 % män i LO- styrelsen. I Saco:s styrelse finns 5 kvinnor och 6 män, dvs. en betydligt jämnare fördelning, men ändå inte en relation som motsvarar den könsmässiga fördelningen bland medlemmarna. TCO:s styrelse innehåller 9 kvinnor och 7 män, vilket innebär 56 % kvinnor och 44 % män. Det motsvarar således i stort sett situationen bland medlemmarna. Totalt sitter det 44 personer i centralorganisationernas styrelser och av dessa är 17 kvinnor och 27 män, 39 respektive 61 %. Det betyder att styrelserna inte motsvarar den fördelning som gäller bland medlemmarna.

9 9 Avslutande kommentarer För de flesta torde det vara sensationellt att 6 av 10 fackföreningsmedlemmar har en kvinnlig ordförande. Av kvinnorna är det nästan 3 av 4 som har en kvinnlig ordförande medan det är en knapp majoritet bland männen som har en manlig ordförande. Bilden av fackliga ledare har förändrats, det fackliga arbetet har genomgått en förändring. Styrelserna för fackförbunden motsvarar i hög grad medlemskårens sammansättning. Det är också nyckeln till en rättvisande jämförelse. Det är orimligt att enbart studera antalet ordföranden respektive styrelseledamöter utan att ställa det i relation till medlemsstrukturen. Ett förbund som Byggnads, där omkring 1 % av medlemmarna är kvinnor, kan knappast ha en jämställd styrelse i den meningen att det finns lika många män som kvinnor i styrelsen. Det går heller inte att hävda att det är en brist i jämställdheten därför att ett förbund valt en ordförande som inte svarar mot medlemskårens sammansättning, sådant måste givetvis kunna inträffa. Lars- Anders Häggström gör ett mycket gott arbete för den majoritet av kvinnliga handelsanställda som han är ordförande för och detsamma gäller för Lena Nitz som ordförande för de manligt dominerade poliserna, m.fl. Vad det handlar om är strukturerna och helheten. Speglar sammansättningen av styrelserna i fackförbunden de medlemsgrupper som man i allt väsentligt ska representera? Vårt svar är obetingat ja. Det har hänt oerhört mycket när det gäller de facklliga styrelserna under senare år. Kvinnorna tar en betydligt större plats än de gjort tidigare. På många sätt har det varit ett målmedvetet och långsiktigt arbete det går att förändra strukturer om man går in för det. Det gäller inte minst inom TCO och dess medlemsförbund. Där har jämställdheten under lång tid stått i fokus och varit en angelägen fråga. Det visar sig också i val av ordföranden och styrelser. Förändringen i de fackliga styrelserna kan tjäna som ett gott exempel när förändringens vindar också kan blåsa inom andra sektorer, inte minst i bolagsstyrelserna. Det ska inte behövas lagstiftning för att få en jämnare könsmässig sammansättning. Däremot visar genomgången också att det är långt kvar innan arbetsmarknaden i sig är mer jämställd. Vi har en könssegregerad arbetsmarknad. Det finns manliga sektorer och kvinnliga sektorer som skulle må väl av en mer balanserad utveckling. Men det är en helt annan fråga, som förvisso kan kräva omfattande fackligt engagemang.

10 10 Bilaga 1. Fackförbunden, ordföranden och medlemsantal SACO-förbunden Ordförande Medl Kvinnor Män Kv % Män % SSR Heike Erkers % 19% DIK Karin Linder % 22% FSA Lena Haglund % 4% JUSEK Sofia Larsen % 43% TJ Ann- Charlott Juliusson % 72% SRAT Anitha Wijkström % 34% Läkarförbundet Marie Wedin % 51% Civilekonomerna Mikael Igelström % 46% KA Bror Holm % 42% LSR Stefan Jutterdal % 20% LR Bo Jansson % 31% Naturvetarna Ivar de la Cruz % 40% Officersförbundet Lars Fresker % 93% Sveriges Arkitekter Jacob Sahlqvist % 46% Sv Farmacevtförb Thony Björk % 13% Sv Ingenjörer Ulf Bengtsson % 76% Sv Psykologförb Anders Wahlberg % 29% Sv Reservoffförb Magnus Konradsson % 98% Sv Skolledarförb Matz Nilsson % 43% Sv Tandläkarförb Hans Göransson % 40% SULF Mats Ericson % 51% Sv Veterinärförb Torsten Jakobsson % 25% Totalt SACO % 47%

11 11 TCO-förbunden Ordförande Akt. Medl Kvinnor Män Kv % Män % Unionen Cecilia Fahlberg % 56% Vårdförbundet Sineva Ribeiro % 9% Polisförbundet Lena Nitz % 71% Fackförbundet ST Britta Lejon % 36% Finansförbundet Ulrika Boëthius % 38% Lärarförbundet Eva- Lis Sirén % 17% Teaterförbundet Anna Carlson % 45% Vision Annika Strandhäll % 28% Journalistförbundet Jonas Nordling % 48% FTF Anders Johansson % 43% Försvarsförbundet Håkan Sparr % 56% Tull- kust Björn Hartvigsson % 61% Symf Bo Olsson % 58% SLF Henirc Lagercrantz % 66% Totalt TCO % 39% Ledarna Annika Elias % 65% Totalt Ledarna % 65%

12 12 LO-förbunden Ordförande Akt. Medl. Kvinnor Män Kv % Män % Kommunal Annelie Nordström % 20% Hotell&Restaurang Ella Niia % 36% Byggnads Johan Lindholm % 99% Elektrikerna Jonas Wallin % 99% Fastighets Hans Öhlund % 50% GS- facket Per- Olof Sjöö % 82% Handels Lars- Anders Häggström % 35% IF Metall Anders Ferbe % 80% Livs Hans- Olof Nilsson % 63% Musikerna Jan Granvik 2430 iu iu iu iu Målarna Mikael Johansson % 90% Pappers Jan- Henrik Sandberg % 84% SEKO Janne Rudén % 73% Transport Lars Lindgren % 84% Totalt LO % 52% Totalt samtliga % 47%

13 13 SACO:s styrelse Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Göran Arrius Richard Malmborg Henrietta Huzell Heike Erkers Ivar de la Cruz Magnus Hedberg Bo Jansson Mikael Igelström Ann- Charlott Juliusson Anitha Wijkström Marie Wedin SACO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 5 45 % Män 6 55 % Totalt % LO:s styrelse Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Karl- Petter Thorwaldsson Tobias Baudin Ingela Edlund Johan Lindholm Jonas Wallin Hans Öhlund Per- Olof Sjöö Lars- Anders Häggström Ella Niia Anders Ferbe Annelie Nordström Hans- Olof Nilsson Jan Granvik Mikael Johansson Jan- Henrik Sandberg Jan Rudén Lars Lindgren LO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 3 18 % Män % Totalt

14 14 TCO:s styrelse Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Eva Nordmark Eva- Lis Sirén Peter Hellberg Cecilia Fahlberg Sineva Ribeiro Annika Strandhäll Britta Lejon Anders Johansson Håkan Sparr Björn Hartvigsson Henric Lagercrantz Carina Jansson Lena Nitz Jaan Kolk Jonas Nordling Ulrika Boethius TCO:s styrelse, män och kvinnor Kvinnor 9 56 % Män 7 44 % Totalt % Centralorganisationernas styrelser, män och kvinnor Kvinnor % Män % Totalt %

15 15 Bilaga 3. Fackförbundens styrelser Män Kvinnor Summa % män % kv Saco- förbunden SSR % 58% DIK % 67% FSA % 100% JUSEK % 46% TJ % 33% SRAT % 36% Läkarförbundet % 50% Civilekonomerna % 44% KA % 47% LSR % 67% LR % 50% Naturvetarna % 45% Officersförbundet % 13% Sveriges Arkitekter % 46% Sv Farmacevtförb % 29% Sv Ingenjörer % 20% Sv Psykologförb % 50% Sv Reservoffförb % 0% Sv Skolledarförb % 44% Sv Tandläkarförb % 25% SULF % 40% Sv Veterinärförb % 44% % 44% TCO- förbunden Unionen % 46% Vårdförbundet % 83% Polisförbundet % 45% Fackförbundet ST % 55% Finansförbundet % 54% Lärarförbundet % 68% Teaterförbundet % 60% Vision % 50% Journalistförb % 50% FTF % 62% Försvarsförb % 14% Tull- kust % 20% Symf % 0% SLF % 12% % 50%

16 16 LO- förbunden Kommunal % 71% Hotell&Restaurang % 82% Byggnads % 0% Elektrikerna % 0% Fastighets % 17% GS- facket % 20% Handels % 50% IF Metall % 31% Livs % 45% Musikerna % 29% Målarna % 0% Pappers % 11% SEKO % 27% Transport % 15% % 30% Ledarna % 36% Saco- förbunden TCO- förbunden LO- förbunden Ledarna TOTALT

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern RJ-finansierat infrastrukturprojekt Jenny Jansson Statsvetenskapliga institutionen Vad händer med

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Postbeskrivning. Sjukanmälan

Postbeskrivning. Sjukanmälan Postbeskrivning Sjukanmälan Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID... 6 Yrkeskategori/JobCategoryID...

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Ledamöter fördelade på utskott

Ledamöter fördelade på utskott Akademikernas ansvar Ledamöter fördelade på utskott Ledamöter fördelade på utskott Dokumentet innehåller förslag till hur kongressledamöterna fördelas på kongressens sex utskott. Vidare framgår vad som

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering 2013-09-23 1 2013-09-23 Överenskommelse om

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport JANUARI 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 694 355 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 383 personer) 8 389 var heltidsarbetslösa 2 579 var

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport AUGUSTI 28% direktanslutna 72% i förbund 35% programtagare 65% ersättningsdeltagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 690 277 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 954 personer) 8 926 var heltidsarbetslösa 2 456 var

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012.

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012. Månadens statistik från AEA 201 Medlemmar: 654 674 (+0,00%) Ersättningstagare: 9 218 (1,40%) Deltagare i program: 4 872 (0,74%) Antal arbetslösa: 14 090 (2,15%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som fått

Läs mer

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 653 327 (+1,90%) Ersättningstagare: 8 265 (1,27%) Deltagare i program: 4 811 (0,74%) Antal arbetslösa: 13 076 (2,00%) AEA kommenterar: Under har 23 599 medlemmar

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens 2014. Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2014 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport OKTOBER 28% direktanslutna 72% i förbund 42% programtagare 58% ersättningsdeltagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 690 300 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (12 184 personer) 8 085 var heltidsarbetslösa 2 462 var

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari Månadens statistik från AEA Medlemmar: 687 767 (+0,0%) Ersättningstagare: 7 952 (1,2%) Deltagare i program: 4 693 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 645 (1,8%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar i

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 650 761 (+1,51%) Ersättningstagare: 8 606 (1,32%) Deltagare i program: 4 719 (0,73%) Antal arbetslösa: 13 325 (2,05%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar fortsätter

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan Förbund i samverkan 1 OFR ett modernt samverkansorgan OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den offentliga

Läs mer

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 688 827 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj ) ARBETSLÖSHET 11 439 personer (1,7%) Med ersättning 62% (7 114)

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2016 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003 Kollektivavtal om tillägg och ändringar i Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting Justeras: 2 forts. justering.. den / 2003.. den / 2003.. den / 2003 3 forts. justering

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom

Välfärdstendens Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom Välfärdstendens 2015 Delrapport 1: Trygghet vid sjukdom 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

PTK L. Lokalt fackligt samarbete

PTK L. Lokalt fackligt samarbete 2006 PTK L Lokalt fackligt samarbete Utdrag ur PTKs stadgar 20 PTK-L Mom 1 Respektive förbunds lokala enheter svarar för företagsvisa förhandlingar. När lag eller avtal förutsätter att tjänstemannaintressena

Läs mer

Medlemsstatistik april 2011

Medlemsstatistik april 2011 Medlemsstatistik april 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-04-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 631707 627334 4373 0,70 % s:a direktaviserade 298553 294929 3624 1,23 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Ademikernas lokala löneprocesser

Ademikernas lokala löneprocesser 2014 Lena Granqvist och Håkan Regnér Ademikernas lokala löneprocesser Akademikernas lokala löneprocesser Lena Granqvist och Håkan Regnér Lena Granqvist och Håkan Regnér och Saco 2014 ISBN: 978-91-87146-96-1

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv hanne.randle@kau.se Egen forskning om fackligt utvecklingsarbete MALM män i vården Flexibla gymnasiet och Lärcentrum på lasarett samt kompetensstegen Hälsofrämjande

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer 1. Inledning...

Läs mer

Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid

Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid Detta är Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat Porträtt omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid 4: Abigail Jacob, Försvarsförbundet

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm,

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm, Bild: Nordic Modular Group Svenska folkets attityder till friskolor och skolval David Ahlin, Ipsos Stockholm, 2017-03-13 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning av resultat...

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

PROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida

PROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2016-06-28 1 Ärende Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg perioden 2016-04-01 2017-03-31 Tid Löpande Plats Arbetsgivaralliansens lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Parter Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Hindra avhoppen stärk relationen

Hindra avhoppen stärk relationen Hindra avhoppen stärk relationen Välkommen till ett kunskapsseminarium med TNS SIFO 15 april 2010 Toivo Sjörén och Martin Ahlqvist 1 218 000 medlemmar hotar att hoppa av facket Medlemmarna är det viktigaste

Läs mer

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET SAMHÄLLSKUNSKAP AB HEDVIG EKERWALD Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning 1 Socioanalys Enkäten utgör en förberedelse för ett seminarium.

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Akademikernas lönesamtal

Akademikernas lönesamtal 2012 Lena Granqvist Håkan Regnér Akademikernas lönesamtal Akademikernas lönesamtal Lena Granqvist och Håkan Regnér Citera gärna ur skriften, men ange källa Lena Granqvist,Håkan Regnér och Saco 2012 www.saco.se

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 2 / 2006 Augusti Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - aug 2006 3000 2500 2000 1500 1616 1000 500 0 2002 2003 2004

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet RAPPORT 5 AV 5 12 Friheter och förmåner i arbetet och upplevd klasstillhörighet Innehåll Sammanfattning. 2 1 Inledning.... 6 2 Friheter i arbetet.. 8 3 Förmåner i arbetet..

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1 R, Riksbyggen, märket utkom på 1980-talet. (S.R.777) 1940 grundades Riksbyggen av byggfacken inom LO, då det rådde brist på bostäder och arbetstillfällen. De kooperativa

Läs mer

Kvinnors pensioner år 2012

Kvinnors pensioner år 2012 Kvinnors pensioner år 2012 Innehåll Inledning 3 Kvinnors pension 4 Regionala skillnader 5 Tjänstepensionens betydelse 7 ITP-systemets betydelse 8 Utbetalningar från tjänstepensionen 11 Utbetalningar från

Läs mer

Fikarasten kan bli en plåga

Fikarasten kan bli en plåga Det är lätt att tro att det numera är problemfritt, ja till och med populärt att vara homo- eller bisexuell i Sverige idag. Men det är inte sant. För trots att mycket har hänt för homo- och bisexuella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

TCO Skåne. Verksamhetsberättelse för TCO Skåne till

TCO Skåne. Verksamhetsberättelse för TCO Skåne till TCO Skåne Verksamhetsberättelse för TCO Skåne 2015-01-01 till 2015-12-31. Tjänstemännens centralorganisation - TCO, är en partipolitisk obunden centralorganisation. I TCO ingår 14 fackförbund som tillsammans

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer