Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften"

Transkript

1 Dnr 2007/ :10 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att den 1 juli och den 1 november redovisa effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften, speciellt en analys av medlemsutvecklingen inom arbetslöshetskassorna, rutinerna för avisering och betalning av den förhöjda avgiften, kassornas redovisning till IAF av underlag för fakturering av den förhöjda avgiften, kassornas kontroller och justeringar i efterhand av denna avgift gentemot medlemmar och IAF och i vad mån avgiftsintäkterna till staten av den förhöjda avgiften motsvarar beräknade intäkter. Denna rapport utgör IAF:s första redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Håkan Nordström, Christer Norrman, Camilla Pettersson och Johanna Schumacher (projektledare). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund... 9 Uppdraget... 9 Definition av begrepp Arbetslöshetskassornas finansiering av arbetslöshetsförsäkringen Kassornas medlemsavgifter Differentiering Nivå och utformning av medlemsavgifter Medlemsutveckling Kassornas hantering av medlemsavgiften Bedömning av vem som är arbetslös Överklagande till IAF Rutiner för avisering och betalning Kontroller och korrigering Inrapportering av medlemsuppgifter till IAF och fakturering av finansieringsavgifterna Osäkerhet och korrigeringar av uppgifterna Medgivande om anstånd med betalning av förhöjd finansieringsavgift Anståndets omfattning Kravåtgärder Avgiftsintäkt till staten Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Faktorer som påverkar intäkterna Prognos för den förhöjda finansieringsavgiften Slutsatser Bedömning av arbetslöshet för den förhöjda finansieringsavgiften Medlemsutveckling och statens intäkter

6 6

7 Sammanfattning Regeringen har gett Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i uppdrag att redovisa effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften, speciellt en analys av medlemsutvecklingen inom arbetslöshetskassorna, rutinerna för avisering och betalning av den förhöjda avgiften, kassornas redovisning till IAF av underlag för fakturering av den förhöjda avgiften, kassornas kontroller och justeringar i efterhand av denna avgift gentemot medlemmar och IAF och i vad mån avgiftsintäkterna till staten av den förhöjda avgiften motsvarar beräknade intäkter. Den förhöjda finansieringsavgiften ska betalas för de medlemmar i en kassa som under en månad inte varit arbetslösa enligt en särskild definition. För att anses vara arbetslös ska en medlem den månad avgiften avser ha fått arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd och inte ha utfört förvärvsarbete. För att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften har kassorna höjt medlemsavgifterna för de medlemmar som inte är arbetslösa. Den förhöjda medlemsavgiften är som lägst 150 kronor per månad och får enligt lag högst vara 300 kronor per månad. Sedan förändringarna i försäkringen presenterades under hösten 2006 har det totala medlemsantalet i kassorna minskat med drygt medlemmar till ungefär Den största minskningen har skett sedan årsskiftet. Vid vissa kassor har medlemsantalet procentuellt sett sjunkit mer än vid andra. I dagsläget är det dock svårt att se något samband med till exempel förhöjd avgift, bransch, storlek på kassa, andel kvinnliga medlemmar etcetera. Regelverket kring den förhöjda finansieringsavgiften har inneburit en betydligt mer omfattande hantering av medlemsavgiften för kassorna eftersom de varje månad ska bedöma vilka medlemmar som ska betala förhöjd medlemsavgift. Det ställer stora krav på kassornas medlemssystem och på kassornas information till medlemmarna. Den förhöjda medlemsavgiften får inte tas ut av arbetslös medlem och eftersom en kassa inte i förväg kan bedöma om en medlem varit arbetslös får avgiften inte tas ut i förskott. Kassorna kan först vid slutet av den månad avgiften avser med säkerhet avgöra om en medlem varit 7

8 arbetslös. Samtidigt ska den förhöjda finansieringsavgiften betalas till staten månaden efter den månad som avgiften avser. För att den förhöjda finansieringsavgiften ska inkomma till staten i tid görs en preliminär bedömning av vilken avgift medlemmarna ska betala. Det medför en risk för en initialt felaktig bedömning och kassornas kontroller i efterhand och justeringar gentemot medlemmar är därför särskilt betydelsefulla. Eftersom uppgifter av vikt för medlemsavgiften kan inkomma till kassan med viss fördröjning måste kassan varje månad göra kontroller av föregående månader. Kassorna redovisar månadsvis underlag för fakturering av finansieringsavgifterna till IAF. De korrigeringar som sker gentemot medlemmar ger motsvarande korrigeringar i faktureringsunderlaget. Sedan årsskiftet har större delen av kassorna korrigerat tidigare inrapporterade uppgifter varje månad. Kassorna har beviljats anstånd med betalning av den förhöjda finansieringsavgiften för de medlemmar som inte har betalat den förhöjda medlemsavgiften. För att anståndet ska gälla fordras att kassorna kräver in obetalda medlemsavgifter. Vid faktureringstillfället i maj månad omfattade anståndet drygt 270 miljoner kronor i utestående fordringar på kassorna. Anståndet och de korrigeringar som görs innebär att den förhöjda finansieringsavgiften för många medlemmar betalas till staten med viss fördröjning. Efter fakturering i maj hade drygt miljoner kronor inkommit till staten i förhöjd finansieringsavgift. Givet att antalet medlemmar i kassorna under resten av 2007 minskar i samma takt som under årets första månader, och bortsett från att medel inkommer med viss fördröjning, visar en prognos att drygt miljoner kronor kommer att inkomma till staten Den takregel som innebär att en kassa inte får betala in mer till staten i avgift än vad de betalar ut i inkomstrelaterad ersättning har stor effekt för statens intäkter. 8

9 Bakgrund Den 21 december 2006 beslutade riksdagen att införa en förhöjd finansieringsavgift. Syftet med införandet var bland annat att göra kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen tydligare och synligare genom att öka egenfinansieringen i försäkringen samt att öka försäkringsmässigheten genom att avgifterna till de olika arbetslöshetskassorna skulle variera tydligt med arbetslösheten. Avsikten med avgiftens koppling till arbetslösheten var även att skapa motiv för kassorna att skärpa kontrollen så att inte ersättning betalas ut felaktigt och att genom kopplingen mellan fackförbund och kassa ge fackförbunden incitament att medverka till att arbetslösheten hålls tillbaka och minskar. Samtliga kassor ska utöver den tidigare finansieringsavgiften, sedan januari 2007 betala en förhöjd finansieringsavgift till staten varje månad. Den förhöjda finansieringsavgiften är utformad så att den ska variera med arbetslösheten hos medlemmarna i varje kassa. Avgiften ska betalas för de medlemmar som inte är arbetslösa enligt en särskild definition. För att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften har kassorna höjt sina medlemsavgifter. Uppdraget I regleringsbrevet för budgetåret 2007 gav regeringen IAF i uppdrag att redovisa effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften, speciellt en analys av medlemsutvecklingen inom arbetslöshetskassorna, rutinerna för avisering och betalning av den förhöjda avgiften, kassornas redovisning till IAF av underlag för fakturering av den förhöjda avgiften, kassornas kontroller och justeringar i efterhand av denna avgift gentemot medlemmar och IAF och i vad mån avgiftsintäkterna till staten motsvarar beräknade intäkter. Redovisning till regeringen ska ske vid två tillfällen den 1 juli och den 1 november Den här rapporten utgör IAF:s första redovisning av effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften. I rapporten redovisas analyser av de områden som är specificerade i regleringsbrevet samt andra effekter som IAF anser vara av intresse i sammanhanget. Rapporten har i flera avseenden en beskrivande ansats. Det är IAF:s 9

10 avsikt att vid det andra redovisningstillfället den 1 november 2007 göra en djupare analys av några av de iakttagelser myndigheten redovisar här. Rapporten har i stor utsträckning utarbetats utifrån uppgifter som kassorna månadsvis lämnar till IAF. För att inhämta information om kassornas rutiner för avisering och betalning av medlemsavgiften har ett frågeformulär skickats till samtliga kassor i april. I frågeformuläret fick kassorna även möjlighet att redogöra för hur införandet av den förhöjda finansieringsavgiften har påverkat deras arbete. De uppgifter som presenteras i tabell- och diagramform i rapporten har kassorna lämnat till IAF i februari till och med maj IAF har inte uppdaterat tabeller och diagram med de uppgifter som lämnats till IAF i juni. Sådan information presenteras dock i texten. Definition av begrepp Finansieringsavgifterna: Används som samlingsbegrepp för finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift. Grundavgift: Den del av medlemsavgiften som samtliga medlemmar ska betala. Begreppet grundavgift är inte definierat i regelverket men kan användas för att förtydliga i sammanhang som gäller kassornas medlemsavgiftshantering. Grundavgiften ska täcka kassans betalning av finansieringsavgift, förvaltningskostnader och övriga utgifter. Förhöjd medlemsavgift: Den del av medlemsavgiften som ska täcka den förhöjda finansieringsavgiften. Begreppet är inte heller definierat i regelverket men används här för att förtydliga att det gäller den förhöjda avgift som medlemmen betalar till kassan och inte kassans betalning till staten. Den förhöjda medlemsavgiften får inte tas ut av medlem som är arbetslös i den mening som avses i 41 a lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). 1 Medlemsavgift: Den totala medlemsavgiften, det vill säga både grundavgift och förhöjd medlemsavgift för medlem som inte är arbetslös och endast grundavgift för medlem som är arbetslös enligt 41 a LAK. 1 Se avsnitt om kassornas medlemsavgifter. 10

11 Enskilt anslutna och kollektivt anslutna: Enskilt anslutna syftar på medlemmar som enbart är medlemmar i kassan. Kollektivt anslutna syftar på dem som är medlemmar i både kassan och i närliggande facklig organisation. Begreppet kollektivt ansluten ger endast information om att medlemmen också har ett medlemskap i en närliggande organisation. Arbetslöshetskassornas finansiering av arbetslöshetsförsäkringen Den arbetslöshetsersättning som betalas ut av arbetslöshetskassorna finansieras sedan 1989 fullt ut av statsbidrag. Kassorna och dessas medlemmar betalar i gengäld en finansieringsavgift till staten för att täcka en del av statens kostnader. Under flera år har det belopp kassorna betalat till staten i finansieringsavgift motsvarat ungefär tio procent av utbetald ersättning. Tabell 1: Totalt utbetald ersättning och finansieringsavgift (tkr). 2 Utbetald ersättning Finansieringsavgift % Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften innebär att kassorna täcker en betydligt större del av statens kostnader för arbetslöshetsförsäkringen. I 48 LAK anges att en arbetslöshetskassa ska betala finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift samt hur finansieringsavgifterna ska beräknas. En arbetslöshetskassa skall till staten betala en avgift för finansiering av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i kalendermånaden. Avgiften skall motsvara 131 procent av den under det löpande verksamhetsåret genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen (finansieringsavgift). En arbetslöshetskassa skall utöver avgiften enligt första stycket för samma ändamål betala en 2 Källa: A-stat 11

12 avgift för varje medlem i kassan som inte var arbetslös i den mening som avses i 41 a under kalendermånaden (förhöjd finansieringsavgift). Denna avgift beräknas enligt följande: från genomsnittet av en kassas totalt utbetalda dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen per månad och medlem under perioden juli till och med juni närmast föregående år subtraheras motsvarande belopp för samtliga kassor, skillnaden multipliceras med 0,000145, produkten multipliceras med 240, varefter 240 adderas till den senare produkten. Avgiften enligt andra stycket skall dock vara 300 kronor för varje medlem som inte var arbetslös i den mening som avses i 41 a när arbetslöshetskassan enligt 41 andra stycket är förhindrad att ta ut medlemsavgifter i tillräcklig omfattning. De avgifter som en arbetslöshetskassa skall betala enligt första och andra styckena får tillsammans högst motsvara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgifterna avser. IAF beräknar och fastställer finansieringsavgifterna. Den förhöjda finansieringsavgiften beräknas för samtliga kassor utifrån uppgifter om antal medlemmar och utbetald ersättning. Avgiften fastställs för ett år i taget. 3 För att beräkna vilket belopp en kassa ska betala multipliceras den förhöjda finansieringsavgiften med antalet icke arbetslösa medlemmar enligt 41 a LAK. Finansieringsavgifterna faktureras sedan månadsvis. Eftersom de finansieringsavgifter en kassa ska betala tillsammans högst får motsvara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgiften avser görs en avstämning mot utbetald ersättning. I samband med införandet av den förhöjda finansieringsavgiften genomfördes även andra förändringar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Finansieringsavgiften som tidigare beräknades utifrån en kassas medlemsantal den sista december närmast föregående år beräk 3 Se tabell 7 för avgiften för

13 nas nu utifrån medlemsantalet den sista i den månad avgiften avser. Tidigare betalade kassorna även en så kallad utjämningsavgift till staten och i gengäld fick kassor under vissa villkor ett utjämningsbidrag. Utjämningsbidraget avsåg att jämna ut administrationskostnaderna och därmed medlemsavgifterna mellan kassorna och tillföll små kassor och kassor med hög arbetslöshet. Varken utjämningsavgiften eller bidraget finns idag kvar. Under 2007 beslutade regeringen dock att betala ut ett särskilt bidrag motsvarande tidigare nettoutbetalning enligt utjämningssystemet till de kassor som enligt tidigare regelverk skulle ha uppfyllt villkoren för utjämningsbidrag. Kassornas medlemsavgifter En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift samt övriga utgifter. 4 Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften har inneburit att kassorna har höjt sina medlemsavgifter. 5 Möjligheten att höja medlemsavgiften för att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften är dock begränsad. För att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften får kassan inte höja medlemsavgiften för en arbetslös. Kassan får inte heller höja medlemsavgiften med mer än 300 kronor i månaden för medlem som inte är arbetslös i den mening som avses i 41 a LAK. 6 Enligt 41 a LAK avses med arbetslös en medlem som för den kalendermånad eller del därav som den förhöjda finansieringsavgiften avser fått arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd och inte utfört förvärvsarbete eller haft rätt till ersättning för den tid som avses i 13 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 7 Denna 4 Enligt 41 första stycket LAK. 5 Från januari 2007 avskaffades även möjligheten att göra avdrag från skatten för medlemsavgiften till såväl arbetslöshetskassa som fackförbund. Konsekvensen är att den enskildes reella kostnad för medlemskap i en kassa ökade. 6 Enligt 41 andra stycket LAK. 7 I 13 ALF avses tid då sökande haft semester, varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller barns födelse, eller på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön. 13

14 definition av arbetslös tillkom i samband med införandet av den förhöjda finansieringsavgiften. Ovanstående begränsning av hur medlemsavgiften får höjas påverkar dock inte en kassas möjlighet att ta ut medlemsavgifter för att täcka övriga kostnader som är förbundna med den förhöjda finansieringsavgiften, till exempel ökade administrationskostnader. Detta förtydligades i lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i LAK. 8 Eftersom en kassa inte på förhand kan avgöra om en medlem är arbetslös enligt definitionen i 41 a LAK är det inte möjligt att kräva betalning av medlemmen i förskott. En kassa får besluta om särskild uttaxering om kassans tillgångar är otillräckliga för verksamhetens behöriga utövande. 9 En kassas beslut om medlemsavgifter och om särskild uttaxering ska godkännas av IAF. 10 Av kommentar till lagtexten framgår att en kassa inte får ta ut ändrad medlemsavgift innan IAF har godkänt kassans beslut om avgiften. Differentiering En arbetslöshetskassa får besluta om olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier, om det finns skäl för det. 11 I förarbetena till LAK kommenterades denna möjlighet på följande sätt. Med hänsyn till att möjligheten till differentiering innebär en avvikelse från den i föreningsrättsliga sammanhang allmänna principen om medlemmarnas likställighet är det viktigt att den tillämpas på ett sådant sätt att omotiverade skillnader i medlemsavgifter för olika medlemskategorier inte förekommer. Ansvaret för detta åvilar Arbetsmarknadsstyrelsen som enligt 43 skall pröva kassans beslut om medlemsavgift och ge sitt medgivande till avvikelsen. 12 Även i förarbetena till de förändringar i LAK som genomfördes vid årsskiftet behandlas den möjlighet att ta ut olika avgifter som innebär att medlemsavgiften exempelvis kan differentieras i händelse av arbetslöshet. Något kassorna tidigare inte har gjort. Någon differenti 8 Proposition 2006/07:15, s Enligt 42 LAK. 10 Enligt 43 LAK. 11 Enligt 41 första stycket LAK. 12 Proposition 1996/97:107 s 165. Ansvaret åvilar idag IAF. 14

15 ering med hänsyn till inkomst har inte heller förekommit. I förarbetena konstateras att en kassa som så önskar har möjlighet att sänka medlemsavgiften för till exempel studerande, sjuka eller föräldralediga och fördela kostnaden på övriga medlemmar. Detta får, om det gäller en fördelning av kostnader för den förhöjda finansieringsavgiften, endast ske inom ramen för en höjning av medlemsavgiften på högst 300 kronor per månad. 13 Begränsningen innebär att det inte är möjligt för en kassa vars förhöjda finansieringsavgift är fastställd till 300 kronor att fördela kostnaderna mellan olika grupper. Den differentiering av medlemsavgiften som kassorna sedan tidigare tillämpar gäller enskilt och kollektivt anslutna medlemmar. Enskilt anslutna har hos många kassor betalat en något högre avgift än kollektivt anslutna eftersom kassornas administrationskostnader har varit högre för dessa. Hos flera kassor har till exempel en facklig organisation, på uppdrag av kassan, aviserat medlemsavgiften till kollektivt anslutna medan kassan aviserat enskilt anslutna separat. 13 Proposition 2006/07:15, s 39,

16 Nivå och utformning av medlemsavgifter Samtliga kassor tar ut den förhöjda medlemsavgiften från de icke arbetslösa medlemmar för vilka de ska betala förhöjd finansieringsavgift. Tabell 2: Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter per månad från 1 februari 2007 (kr). 14 Enskilt ansluten Enskilt ansluten, arbetslös Kollektivt ansluten Kollektivt ansluten, arbetslös Förhöjd medlemsavgift Musikernas Sveriges fiskares Teaterverksammas Hotell- och restauranganst Sveriges arbetares Livsmedelsarbetarnas Grafiska arbetarnas Handelsanställdas ALFA Fastighetsanställdas Byggandsarbetarnas Transportarbetarnas Målarnas Bensinhandlarnas HTFs Skogs- och träfackets IF Metalls SEKOs Skogs- och lantbrukstjm Hamnarbetarnas Svensk handels och arbgiv Säljarnas SIFs Kommunalarbetarnas Journalisternas Pappersindustriarbetarnas Ledarnas Småföretagarnas SKTFs STs Elektrikernas SeA Farmacitjänstemännens Finans- och försäkringsbr Lärarnas Akademikernas Sveriges Fiskares Arbetslöshetskassa har flera olika avgifter, till exempel är avgiften 597 kr per månad för enskilt ansluten egenföretagare som inte är arbetslös. 16

17 Av tabell 2 framgår att medlemsavgiften för icke arbetslösa medlemmar varierar mellan 240 och 433 kronor per månad för enskilt anslutna och mellan 240 och 415 kronor per månad för kollektivt anslutna. Skillnaden mellan den högsta och lägsta medlemsavgiften är för enskilt anslutna icke arbetslösa medlemmar kronor per år och för kollektivt anslutna icke arbetslösa medlemmar kronor per år. 15 Den förhöjda medlemsavgiften varierar mellan 150 och 300 kronor per månad. Majoriteten av kassorna har en förhöjd medlemsavgift som motsvarar den förhöjda finansieringsavgift som IAF har fastställt för Tre kassor (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa och Lärarnas Arbetslöshetskassa) har begränsat sitt uttag av medlemsavgift till följd av att de omfattas av den takregel som innebär att en kassa inte ska betala mer i avgift till staten än de betalar ut i inkomstrelaterad ersättning. Dessa tre kassor har därför en förhöjd medlemsavgift som är betydligt lägre än övriga kassors. Bland övriga kassor varierar den förhöjda medlemsavgiften mellan 226 och 300 kronor per månad. Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften har inte lett till att någon kassa har introducerat olika medlemsavgifter för medlemskategorier som till exempel studerande eller föräldralediga, vilket är möjligt så länge kostnaden för den förhöjda finansieringsavgiften inte överstiger 300 kronor per månad för någon medlem. De kassor som har höjt sina medlemsavgifter på grund av ökade administrationskostnader har höjt grundavgiften. Ingen kassa har fördelat dessa kostnader på enbart icke arbetslösa medlemmar. Samtidigt som den förhöjda finansieringsavgiften infördes höjde nästan hälften av kassorna grundavgiften för samtliga medlemmar. Några kassor höjde grundavgiften endast för de medlemmar som är kollektivt anslutna. Ett par kassor lämnade grundavgiften oförändrad för kollektivt anslutna och sänkte den för enskilt anslutna. Resterande kassor lämnade grundavgiften helt oförändrad. 15 Bortsett från medlemsavgiften för medlem i Sveriges Fiskares Arbetslöshetskassa som är egna företagare. 16 Jämför tabell 2 och 7. 17

18 Av tabell 2 framgår vilka kassor som tar ut olika avgifter för enskilt och kollektivt anslutna medlemmar. Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften medförde att åtta kassor tog bort den differentiering som tidigare förelåg mellan enskilt och kollektivt anslutna medlemmar. I nuläget har 24 kassor differentierade medlemsavgifter i detta avseende. En anledning till att flera kassor tagit bort denna differentiering är att de själva nu aviserar och hanterar avgiften för samtliga medlemmar, istället för att en facklig organisation på uppdrag av kassan aviserar de kollektivt anslutna. Administrationskostnaderna är då de samma för enskilt och kollektivt anslutna medlemmar. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna har, sett i ett längre perspektiv, ökat kraftigt. Från december 1995 till december 2006 har det totala medlemsantalet dock legat på ungefär samma nivå omkring 3,8 miljoner medlemmar. Diagram 1: Medlemsutvecklingen i arbetslöshetskassorna Samtidigt har det under de senaste åren funnits en viss återkommande variation i medlemsantalet under ett år. Perioden har medlemsantalet varit något lägre under kvartal 2 än under övriga kvartal. 18

19 Diagram 2: Medlemsutveckling i arbetslöshetskassorna, kvartal 1, kvartal 1, Då förslagen till förändringarna i finansieringen av försäkringen presenterades under hösten 2006 bröts mönstret från föregående år och sedan dess har en tydlig nedgång i det totala medlemsantalet skett. Från september 2006 till och med mars 2007 har antalet medlemmar i kassorna minskat med cirka personer. Även de senaste månaderna har antalet medlemmar fortsatt att sjunka och vid utgången av maj var det totala antalet medlemmar i kassorna Under perioden september 2006 till och med maj 2007 har antalet kvinnor i kassorna minskat med nästan och antalet män med drygt Fortfarande är fler kvinnor ( ) än män ( ) medlemmar i en kassa. 19

20 Tabell 3: Medlemsantal per kassa den 30 september 2006 och den 30 april 2007 med procentuell förändring däremellan. Sep 2006 Apr 2007 Förändring SeA % Svensk handels och arbgiv % Sveriges arbetares % Sveriges fiskares % Hotell- och restauranganst Musikernas Teaterverksammas Pappersindustriarbetarnas % -11% -11% -10% STs % SEKO % HTFs % SKTFs % ALFA Grafiska arbetarnas Journalisternas Målarnas % -8% -8% -8% Skogs- och träfackets % Bensinhandlarnas % Fastighetsanställdas % Skogs- och lantbrukstj % Säljarnas Transportarbetarnas Akademikernas Farmacitjänstemännens % -7% -6% -6% Handelsanställdas % Livsmedelsarbetarnas % Finans- och försäkringsbr % Småföretagarnas % Byggnadsarbetarnas Elektrikernas IF Metalls Kommunalarbetarnas % -4% -4% -4% Ledarnas % SIFs % Lärarnas % Hamnarbetarnas % Totalt % Samtliga kassor har tappat medlemmar. Under perioden 30 september till och med 30 april har den genomsnittliga procentuella minskningen har varit cirka 6 procent. Minskningen varierar mellan 22 procent och 2 procent och nio kassor har tappat 10 procent eller mer av medlemsantalet. Det är idag svårt att uttala sig om varför medlemsantalet har minskat mer vid vissa kassor än vid andra. Det går inte tydligt att se något samband mellan variationen i medlemsminskningen och faktorer som kas 20

21 sornas förhöjda avgift, medlemsantal, medlemmarnas kön, andel enskilt eller kollektivt anslutna eller arbetslösheten bland kassornas medlemmar. 17 Kassornas respektive branschområden verkar inte heller förklara variationen i medlemsminskningen. Ovanstående tabell visar nettoförändringen av antalet medlemmar per kassa. IAF har i dagsläget inte tillgång till uppgifter som visar antalet inträden i kassorna och/eller övergångar av medlemmar mellan kassorna. IAF har inte heller tillgång till uppgifter om vilka medlemmar som har lämnat kassorna, såsom äldre eller yngre medlemmar, deras position på arbetsmarknaden etcetera. Kassornas hantering av medlemsavgiften Införandet av den förhöjda finansieringsavgiften har inneburit väsentligt utökad administration av medlemsoch avgiftsfrågor för arbetslöshetskassorna. Regelverket kring den förhöjda finansieringsavgiften har, både direkt och indirekt, betydelse för hur kassorna tar ut medlemsavgiften av sina medlemmar. Eftersom finansieringsavgiften inte har haft en sådan effekt har införandet av den förhöjda finansieringsavgiften medfört att kassornas rutiner i stor utsträckning har förändrats sedan årsskiftet. Detta har ställt ökade krav på kassornas medlemssystem. Krav som dessa system ursprungligen inte byggts för att tillgodose. En granskning av kassornas medlemssystem och medlemsavgiftshantering genomförd av IAF under 2005 och 2006 visade att kassorna använde 24 olika medlemssystem. Vissa kassor hade inte ett medlemssystem för samtliga medlemmar utan ett gemensamt system med närliggande facklig organisation för kollektivt anslutna och ett särskilt system för enskilt anslutna. Vid granskningen identifierade IAF brister i flera av kassornas medlemssystem. Granskningen visade också att flera kassor tog in medlemsavgiften med hjälp av en facklig organisation. 18 Detta belyser utgångspunkten för kassorna som i samband med införandet av den förhöjda finansieringsavgiften i stor utsträckning behövt anpassa sina system tekniskt för att hantera de nya reglerna. I det frågeformulär som samtliga kassor besvarat framhåller 17 Samtliga värden visar en mycket låg korrelation. 18 IAF:s rapport 2006:13 Arbetslöshetskassornas medlemshantering. 21

22 flera kassor att kostnaderna för den tekniska utvecklingen har varit mycket hög. Till detta kommer en ökad manuell hantering vilket också bidrar till högre kostnader. Den förhöjda finansieringsavgiften ska av en kassa betalas för varje kalendermånad och senast vid utgången av den följande månaden. 19 Samtliga kassor har dock beviljats anstånd med betalning av den förhöjda finansieringsavgiften avseende de medlemmar som inte har betalat medlemsavgift (se avsnitt om anstånd med betalning av förhöjd finansieringsavgift). När IAF fakturerar finansieringsavgifterna utgår myndigheten därmed från ett underlag från kassorna över antalet medlemmar som har betalat den förhöjda medlemsavgiften. IAF har endast möjlighet att medge en senare inbetalning med den avgift som avser en medlem i kassan som under månaden inte har betalat medlemsavgift som förfallit till betalning. 20 Det förutsätter en tidig avisering av medlemsavgiften. För att finansieringsavgifterna ska kunna faktureras och inkomma till staten i tid ska kassorna rapportera in medlemsuppgifter till IAF senast den 18 i månaden efter den månad avgiften avser. Även detta förutsätter en tidig avisering av medlemsavgiften. Samtidigt får en kassa inte höja medlemsavgiften för en medlem som är arbetslös för att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften. Eftersom en kassa inte på förhand kan avgöra om en medlem är arbetslös är det inte möjligt för kassan att ta ut den förhöjda medlemsavgiften i förskott. Arbetsmarknadsutskottet konstaterade att det innan den månad som den förhöjda avgiften avser har löpt till ända och innan klarhet har vunnits om de faktorer som avgör om förhöjd finansieringsavgift ska tas ut eller inte saknas grund för kassan att ta ut medlemsavgiften till täckande av den förhöjda avgiften. 21 När det gäller medlemmar som har förvärvsarbetat är det i och för sig möjligt att tidigt i den månad avgiften avser avgöra om de ska betala förhöjd medlemsavgift men kassorna har många gånger inte tillgång till sådan information. Eftersom definitionen av arbetslös innebär att även en medlem som endast arbetar någon del av månaden ska betala den förhöjda med 19 Enligt 10 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo). 20 Enligt a LAKFo. 21 Betänkande 2006/07:AU3, s

23 lemsavgiften är det när det gäller övriga medlemmar inte möjligt att avgöra om förhöjd medlemsavgift ska betalas förrän månaden är slut. Möjligheten för kassorna att följa regelverket och inte ta ut den förhöjda medlemsavgiften av arbetslösa medlemmar försvåras av att det slutliga avgörandet av om medlemmen ska anses vara arbetslös inte kan träffas förrän tidigast vid månadens slut och då kassakort inkommit till kassan, medan kassan ska hinna avisera, få in avgiften, rapportera till IAF och betala förhöjd finansieringsavgift före slutet av månaden efter den månad avgiften avser. I förarbetena till lagändringarna förtydligas att i de fall en kassa inte har uppgift om antalet arbetslösa medlemmar ska kassan behandla medlemmarna som icke arbetslösa. 22 Kassornas möjlighet att betala avgift till staten innan medlemsavgiften har betalats från medlemmarna är dock begränsad eftersom kassornas medel kan vara begränsade. Om en kassa finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem varit arbetslös får kassan betala den förhöjda finansieringsavgiften för den medlemmen senare. I så fall ska avgiften betalas senast vid utgången av den tredje månaden efter den månad som avgiften avser. 23 Detta möjliggör för kassorna att för dessa medlemmar ta ut medlemsavgiften vid ett senare tillfälle. Samtidigt kräver en sådan hantering att kassorna tidigt identifierar de medlemmar vars situation på arbetsmarknaden de finner anledning att särskilt kontrollera. I förarbetena anges även att de medlemmar som önskar tillgodogöra sig en lägre avgift bör ha en skyldighet att visa att de uppfyller förutsättningarna för detta. 24 Bedömning av vem som är arbetslös För att bedöma om en medlem är arbetslös enligt 41 a LAK använder kassorna utbetalningssystemet OAS. Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har tagit fram två filer som kassorna kan använda för att identifiera vilka medlemmar som inte ska betala den förhöjda medlemsavgiften, en så kallad föraviseringsfil och en efterkontrollfil. 22 Proposition 2006/07:15, s Enligt 10 LAKFo. 24 Proposition 2006/07:15, s

24 Med uppgifterna från föraviseringsfilen kan kassorna göra en preliminär bedömning av vilka medlemmar som ska vara befriade från den förhöjda medlemsavgiften. Föraviseringsfilen innehåller uppgifter om vilka medlemmar som i början av månaden är anmälda på arbetsförmedlingen. 25 En anmälan hos arbetsförmedlingen är en förutsättning för att få arbetslöshetsersättning, ett av villkoren för att vara befriad från den förhöjda medlemsavgiften. Föraviseringsfilen tar även hänsyn till om kassorna har registrerat uppgifter i OAS som medför att medlemmen ska betala förhöjd medlemsavgift, till exempel godkänd bisyssla eller om medlemmen har fått avslag på ansökan om ersättning. Medlemmar som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och därmed kan vara berättigade till aktivitetsstöd identifieras också med hjälp av föraviseringsfilen. Efterkontrollfilen används för att säkerställa om en medlem varit arbetslös eller inte. Filen bygger på uppgifter från deklarerade kassakort och utbetald ersättning och ger därmed kassorna möjlighet att kontrollera bakåt i tiden vilka medlemmar som varit arbetslösa. Eftersom kassakorten omfattar tvåveckorsperioder och eftersom flera kassor har utbetalning av ersättning varannan vecka eller en gång per månad sker säkerställandet med viss fördröjning. Det finns därtill enligt lagen ingen bortre tidsgräns för när en medlem ska ha lämnat deklarerade kassakort till kassan. En medlem som önskar tillgodogöra sig den lägre avgiften bör dock, enligt förarbetena till lagen, ha en skyldighet att visa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för den lägre avgiften. 26 Eftersom det även förekommer att medlemmar lämnar rättade kassakort för perioder de tidigare fått ersättning för kan de uppgifter som ligger till grund för en bedömning av om en medlem ska betala förhöjd medlemsavgift komma att ändras efter lång tid. De flesta kassorna använder både föraviseringsfilen och efterkontrollfilen men resterande kassor använder enbart den senare. Några kassor uppger i frågeformuläret att de även kompletterar filerna med uppgifter i medlems 25 Kassorna kan också välja att göra ett preliminärt urval av vilka medlemmar som ska vara befriade från den förhöjda medlemsavgiften baserat på uppgifter från föregående utbetalning. 26 Proposition 2006/07:15, s

25 systemet och från Försäkringskassan för att bedöma vilken avgift en medlem ska betala. 27 Tillförlitligheten i uppgifterna i föraviseringsfilen är svår att bedöma. Filen ger endast en preliminär bild av vilka medlemmar som är arbetslösa och den initiala bedömningen kan vara felaktig. Filen kan till exempel inte ge information om en medlem som anmäler sig på arbetsförmedlingen efter att uppgifter tagits fram med föraviseringsfilen. Det ovan beskrivna arbetssättet innebär att kassorna antingen preliminärt bedömer medlemmarna som arbetslösa eller icke arbetslösa utifrån föraviseringsfilen alternativt inte kan göra någon bedömning alls före aviseringen av medlemsavgiften. Säkerställandet av att rätt avgift har betalats sker i efterhand genom efterkontrollfilen. Detta innebär en risk för att medlemmar kan komma att ligga ute med pengar för den förhöjda medlemsavgiften tills korrigering sker, något som alltså strider mot 41 a LAK. Överklagande till IAF Om en medlem anser att kassan fattat ett felaktigt beslut gällande skyldigheten att betala den förhöjda medlemsavgiften kan medlemmen överklaga beslutet till IAF. IAF:s kartläggning visar att tjugotvå kassor vid sådana tillfällen fortsätter att kräva den förhöjda medlemsavgiften från medlemmen. Sju kassor kräver endast grundavgiften och en kassa ger medlemmen anstånd tills beslut fattats. Rutiner för avisering och betalning Med undantag av ett par kassor har alla kassor förändrat aviserings- och betalningsrutinerna med anledning av införandet av den förhöjda finansieringsavgiften. Flera kassor har övertagit avgiftshanteringen för medlemmar som tidigare, på uppdrag av kassorna, hanterades av en facklig organisation. Hos flertalet kassor har tidigare längre aviserings- och betalningsintervall ändrats till månadsvis avisering och betalning, vilket har medfört ökade portokostnader. 27 För medlemmar som fått aktivitetsstöd behöver kassorna information från Försäkringskassan för att avgöra om medlemmarna samtidigt har arbetat och därmed ska betala förhöjd medlemsavgift. 25

26 Samtliga kassor använder inbetalningsavier för att ta in medlemsavgiften. Tjugofem av kassorna använder även autogiro. Hos fjorton kassor används löneavdrag och hos fem av dessa betalar mer än hälften av medlemmarna sin avgift på detta sätt. Sjutton kassor uppger i frågeformuläret att de även använder kvittning mot ersättning för att ta in medlemsavgiften. Det är dock en mycket ovanlig betalningsmöjlighet hos de kassorna. Fyra huvudsakliga varianter av aviserings- och betalningsrutiner kan urskiljas hos kassorna: A. Kassan gör en bedömning av vem som är arbetslös utifrån uppgifterna i föraviseringsfilen. De medlemmar som preliminärt anses vara arbetslösa aviseras endast grundavgift och övriga medlemmar aviseras både grundavgift och förhöjd medlemsavgift. I efterhand korrigerar kassan eventuellt felaktigt inbetald avgift utifrån uppgifterna i efterkontrollfilen. B. Kassan gör en bedömning av vem som är arbetslös utifrån uppgifterna i föraviseringsfilen och aviserar utifrån dessa uppgifter, men låter vissa medlemmar själva avgöra vilken avgift som ska betalas. Medlemmarna kan till exempel fylla i på avin vilket belopp som ska betalas. Ofta får de medlemmar som preliminärt kan anses som arbetslösa välja om de ska betala endast grundavgiften eller både grundavgift och förhöjd medlemsavgift. Korrigering sker utifrån uppgifterna i efterkontrollfilen. C. Kassan gör ingen bedömning före avisering utan låter samtliga medlemmar avgöra vilken avgift de ska betala och korrigerar utifrån uppgifterna i efterkontrollfilen. D. Kassan gör ingen bedömning utan aviserar samtliga medlemmar den förhöjda medlemsavgiften. Korrigering sker utifrån uppgifterna i efterkontrollfilen. Ungefär hälften av kassorna har en rutin som den i variant A eller B och gör således en bedömning av vem som ska betala förhöjd medlemsavgift innan avisering och betalning. Det innebär att ungefär lika många kassor arbetar efter variant C eller D och inte gör någon preli 26

27 minär bedömning innan avisering och betalning. Ungefär hälften av kassorna, de som arbetar efter variant B eller C, låter en viss grupp eller samtliga medlemmar avgöra vilken avgift de ska betala. De flesta kassorna aviserar grundavgiften och den förhöjda medlemsavgiften avseende en viss period samtidigt. Det vanligaste är också att medlemsavgiften aviseras månadsvis. Utskick av inbetalningsavi sker då vanligtvis under den månad avgiften avser och avgiften ska också betalas under denna månad. I några fall förekommer kvartalsvis avisering. Då skickas avier avseende flera månader till medlemmen vid samma tillfälle. Avierna förfaller vanligtvis till betalning den sista i den månad avgiften avser. I några fall förekommer att avgiften ska betalas efter månaden. Samtliga kassor som använder sig av autogiro tar ut medlemsavgiften månadsvis. I nästan samtliga fall dras både grundavgiften och den förhöjda medlemsavgiften under den månad som avgiften avser. Vid några kassor dras avgifterna efter månadens slut. Samtliga kassor som använder sig av löneavdrag drar avgifterna under den månad som avgiften avser. Några kassor aviserar eller tar ut grundavgiften och den förhöjda medlemsavgiften vid olika tillfällen och med olika betalningsintervall. Till exempel förekommer det att grundavgiften aviseras en gång per år medan en avi med den förhöjda medlemsavgiften skickas varje månad. En sådan hantering ställer höga krav på information till medlemmen om hur inbetald grundavgift kommer att disponeras om inbetalning av den förhöjda medlemsavgiften uteblir eftersom en medlem som inte betalar hela medlemsavgiften anses ha utträtt på grund av bristande betalning. 28 Möjligheten att kvarstå som medlem en period efter utebliven betalning har tillkommit som ett skydd för den enskilde medlemmen eftersom ett beslut om utträde på grund av bristande betalning medför väsentliga rätts 28 Enligt 45 LAK ska en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen ska anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten. I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en kalendermånad ska en medlem som inte inom tre månader från periodens början har betalat medlemsavgiften anses ha trätt ut ur kassan efter den tiden. 27

28 verkningar för den enskilde. För att medlemsavgiften ska anses vara betald ska hela avgiften vara kassan tillhanda i tid. Att medlemsavgiften sedan årsskiftet består av två olika delar ändrar enligt IAF:s uppfattning inte detta. Av det frågeformulär som samtliga kassor besvarat framgår att flera kassor upplever det som problematiskt att de inte med säkerhet kan avgöra vilken avgift en medlem ska betala vid aviseringstillfället. Kontroller och korrigering Eftersom det med nuvarande upplägg av kassornas aviserings- och betalningsrutiner finns en viss osäkerhet kring om rätt medlemsavgift betalas och eftersom flera kassor överlåter åt medlemmar att initialt avgöra om de är arbetslösa i den mening som avses i sammanhanget blir kontroll- och korrigeringsrutinerna viktiga för att säkerställa att rätt medlemsavgift betalats. Som ovan beskrivits är efterkontrollfilen central i detta sammanhang. Om en medlem felaktigt betalat den förhöjda medlemsavgiften gör nästan samtliga kassor en återbetalning eller kvittar mot kommande avgift. Många kassor erbjuder också båda möjligheterna till korrigering. Om någon medlem felaktigt endast har betalat grundavgiften aviserar de flesta kassorna medlemmen den förhöjda medlemsavgiften. Kassor som använder autogiro kan också göra en extra dragning från medlemmens konto. Alla kassor utom en skickar påminnelser till medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift. Ungefär hälften av kassorna skickar en påminnelse och hälften skickar två påminnelser. En kassa lägger till den obetalda medlemsavgiften på nästkommande periods avgift. 28

29 Inrapportering av medlemsuppgifter till IAF och fakturering av finansieringsavgifterna Arbetslöshetskassorna ska varje månad redovisa ett antal uppgifter om sina medlemmar till IAF. 29 Uppgifterna ligger till grund för IAF:s fakturering av finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift. Uppgifterna ska redovisas på en särskild blankett som ska vara IAF tillhanda senast den 18 i månaden efter den månad uppgifterna avser. Samtidigt ska kassorna korrigera tidigare inrapporterade uppgifter som har ändrats. 30 Följande medlemsuppgifter ska redovisas till IAF varje månad: Totalt antal medlemmar per den sista i varje månad. Uppgifterna ska vara uppdelade på kön och på antal enskilt och kollektivt anslutna medlemmar, i de fall kassan tillämpar olika avgifter för de två medlemskategorierna. Antal arbetslösa medlemmar under månaden. Kassan ska redovisa det antal medlemmar som kassan vid rapporteringstillfället bedömer har varit arbetslösa i den mening som avses i 41 a LAK under den månad avgiften avser. Antal icke arbetslösa medlemmar under månaden. Kassan ska redovisa det antal medlemmar som kassan vid rapporteringstillfället bedömer har varit icke arbetslösa under den månad avgiften avser. Antal icke arbetslösa medlemmar som betalat medlemsavgift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgift avseende gällande månad. Antal icke arbetslösa medlemmar som inte betalat medlemsavgift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgift avseende gällande månad Antal medlemmar där kassan ännu inte kunnat fastställa medlemmen som arbetslös eller icke arbetslös avseende gällande månad. Kassan ska redovisa det antal medlemmar som man finner anledning att särskilt kontrollera. Med detta avses de medlemmar som ännu inte redovisats som arbetslösa eller icke arbetslösa för månaden. För att månadsvis beräkna den finansieringsavgift och förhöjda finansieringsavgift som ska faktureras utgår IAF från det totala antalet medlemmar per den sista i varje 29 Av 7 i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor (IAFFS 2006:4) 29, framgår att vilka uppgifter kassorna ska lämna till IAF. 30 Enligt 7 IAFFS 2006:4. 29

30 månad respektive antal icke arbetslösa medlemmar som har betalat medlemsavgift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgift. Uppgiften om antal icke arbetslösa medlemmar som inte har betalat medlemsavgift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgift måste lämnas för att det anstånd med den förhöjda finansieringsavgiften för dessa medlemmar som kassorna fått ska gälla. Uppgiften om antal medlemmar där kassan ännu inte kunnat fastställa medlemmen som arbetslös eller icke arbetslös ska redovisas för att IAF ska kunna följa upp om kassorna utnyttjar möjligheten att betala in förhöjd avgift senare för vissa medlemmar. Som nämnts ovan kan kassan betala förhöjd finansieringsavgift senare för medlem om de finner anledning att särskilt kontrollera om han eller hon har varit arbetslös. 31 Senast tre månader efter den månad som avses ska kassan ha redovisat samtliga medlemmar som arbetslösa eller icke arbetslösa. I det fall kassan vid denna tidpunkt inte kunnat avgöra vilken kategori en medlem ska tillhöra ska denne redovisas som icke arbetslös. Övriga uppgifter ska lämnas för att IAF på en övergripande nivå ska kunna följa upp och kontrollera att kassornas redovisning är korrekt samt för statistisk uppföljning. Osäkerhet och korrigeringar av uppgifterna Kassorna ska korrigera uppgifter som tidigare inrapporterats till IAF om de har ändrats. I dagsläget finns inte någon tidpunkt efter vilken det inte längre är möjligt för kassorna att korrigera uppgifter för tidigare månader. Det innebär att korrigering av tidigare lämnade uppgifter kan komma att göras under mycket lång tid. Som nämnts tidigare kan en sökande komma in med rättade kassakort för en period medlemmen fått ersättning för. Likaså kan ett domstolsutslag om rätten till ersättning påverka en medlems skyldighet att betala förhöjd medlemsavgift och därmed kassans skyldighet att betala förhöjd finansieringsavgift för medlemmen till staten. Korrigeringar kan avse både det totala medlemsantalet och antal icke arbetslösa medlemmar som har betalat medlemsavgift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgiften. Hittills har merparten av kassorna vid varje 31 Enligt 10 LAKFo. 30

31 rapporteringstillfälle inkommit med korrigeringar av båda dessa uppgifter. Uppgiften om antal icke arbetslösa medlemmar som betalat förhöjd medlemsavgift korrigeras inledningsvis eftersom kassan i ett första skede inte har kunnat avgöra om samtliga medlemmar är att anse som arbetslösa eller icke arbetslösa. Vissa medlemmar kan därmed aviseras och betala in medlemsavgiften vid en senare tidpunkt. Uppgiften korrigeras också i takt med att fler medlemmar betalar in medlemsavgiften. Ytterligare orsaker till de korrigeringar som hittills förekommit är att kassor har haft svårigheter att redovisa korrekta uppgifter, bland annat på grund av tekniska problem med system och medlemsregister men även på grund av att kasskorten lämnas med stor eftersläpning. Ovan nämnda problematik innebär att den redan fakturerade finansieringsavgiften och förhöjda finansieringsavgiften för tidigare månader kan behöva korrigeras, vilket hittills också har varit nödvändigt. Vid faktureringen av finansieringsavgifterna måste IAF dessutom varje månad kontrollera vilka kassor som omfattas av den takregel som innebär att den förhöjda finansieringsavgiften ska justeras ned till följd av att kassorna inte ska betala mer i avgift till staten än vad som betalas ut dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. De fakturor som hittills skickats till kassorna har därför varit komplicerade, med korrigerade belopp även för tidigare månader. Hanteringen medför en avsevärd administrativ hantering både för kassorna och för IAF. Då en stor del av de medlemsuppgifter som lämnats hittills har korrigerats vid varje rapporteringstillfälle är flertalet av uppgifterna som redovisas varje månad osäkra. På grund av kassors tekniska problem med att få fram korrekt underlag har det även förekommit att medlemsuppgifterna inte inkommit i tid vilket medfört att fakturering av finansieringsavgiften och den förhöjda finansieringsavgiften skett med viss fördröjning. 31

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 2009-08-20 Författare: Mats Essemyr Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 SAMMANFATTNING

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Regeringsbeslut 3 2009-06-25 A2009/2009/AE Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 43 Stockholm Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Ärendet Regeringen får

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna 2014:14 Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/13 Uppbörden av finansieringsavgift

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor 2014-12-02 1 (10) Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor Nedan redovisas förslag på nya föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:6. Bakgrund Allt sedan

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala 2006-10-23 Direkttel: 08-782 91 54 E-post: lena.wirkkala@tco.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se 2008-12-11 nr 14/08 Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009 TCO granskar www.tco.se Inledning Konstruktionen av avgifterna till arbetslöshetskassorna har ändrats i olika omgångar sedan den 1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 2009-06-30 Dnr 2008/493 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan En kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2015:17 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/766 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen Slutbetänkande av 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Stockholm 2008 SOU 2008:83 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning 2014:1 Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/674 Samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer