LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande Liljestrand Tom Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Turku Roger Skog Kim Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Melamies Päivi Antas Camilla Haverinen Katri

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Pekkola Janne Väkevä Antti Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Poikeljärvi Mauri Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Eriksson Sari Sihvonen Jarmo Heikkilä Pekka Viklund Raija Laiho Pasi Järvinen Paula Erämajas ersättare Grönbergs ersättare Isotalos ersättare Fellmans ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Masar Christoffer förvaltningsdir.,sekreterare Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Rosenström Jan personalchef kl Jansson Per-Mikael translator FRÅNVARANDE Isotalo Arja Grönberg Merja Erämaja Elias Fellman Atte ordförande

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Åke Laitinen Petra Paakkanen Christoffer Masar BEHANDLADE ÄREND JUSTERING AV Lovisa januari PROTOKOLLET Leena Lindfors Janne Pekkola PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 23 januari PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 6 2 Protokolljusterare 7 3 Valnämnd för proportionella val i fullmäktige 8 4 Val av stadsfullmäktiges presidium 10 5 Val av stadsstyrelse 11 6 Grundtrygghetsnämnden 13 7 Tekniska nämnden 15 8 Byggnads- och miljönämnden 17 9 Centralvalnämnden Landsbygdsnämnden Revisionsnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden Bildningsnämnden Bildningsnämndens sektioner Medborgarinstitutens direktioner Sättet för offentliggörande av kommunala tillkännagivanden år Stadsfullmäktiges sammanträden år Ändring av samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal med anledning av de förändringar i kommunindelningar som sker vid årsskiftet Detaljplanering i Varvets och Svenäs område, 43

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ fullmäktigemotion 21 Avslutande av mötet 45

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 1 Mötet öppnades av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeen Åke Laitinen, som förde ordet tills en ordförande och två vice ordförande hade valts för fullmäktige. Personalchef Jan Rosenström presenterade sig.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 2 Valdes fullmäktigeledamöterna Leena Lindfors och Janne Pekkola.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Valnämnd för proportionella val i fullmäktige 1007/ /2012 STST 289 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Enligt 28 i arbetsordningen för fullmäktige utser fullmäktige en valnämnd för sin mandattid för förrättande av proportionella val. Nämnden består av fem ordinarie ledamöter och varje har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland dem som valts till ledamöter. Som valnämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om fullmäktige inte beslutar annat. Vid valet av nämndens ledamöter och ersättare ska jämställdhetslagens bestämmelser följas. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktiges valnämnd utses på det sätt som beskrivs ovan. Enligt förslaget. FM 3 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att fullmäktiges valnämnd utses på det sätt som beskrivs ovan. Ordinarie ledamöter Ersättare Pertti Lohenoja SDP Kimmo Eloranta SAML Agneta Alm SFP Timo Noroviita GRÖN Janne Pekkola SAML Jarmo Sihvonen KD Antti Väkevä SANNF Leena Lindfors SFP Armi Lindell VF Eeva Holmström SDP

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av stadsfullmäktiges presidium 1008/ /2012 STST 290 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer inom sig ordförande och två vice ordförande. Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning är presidiets mandattid två år. Ordförande och vice ordförande väljs vid samma förrättning. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige väljer ordförande och två vice ordförande för åren Enligt förslaget. FM 4 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige väljer ordförande och två vice ordförande för åren Arja Isotalo, ordf. Petra Paakkanen, I viceordf. Kari Hagfors, II viceordf. SDP SFP SAML Godkändes.

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av stadsstyrelse 1008/ /2012 STST 291 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar I enlighet med förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige till stadsstyrelsen 11 ledamöter och för varje en personlig ersättare. Stadsstyrelsen har en mandattid på 2 år. Fullmäktige väljer bland stadsstyrelsens ledamöter en ordförande och två vice ordförande. Valbar till stadsstyrelsen är enligt 35 i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen, 2) den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller 3) den som är i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen. Ordföranden i styrelsen eller därmed jämförbart organ för ett samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till stadsstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen. Majoriteten av ledamöterna i stadsstyrelsen skall vara personer som inte är anställda av kommunen eller samfund och stiftelser där kommunen har bestämmanderätt. Vid val av ledamöter och ersättare till stadsstyrelsen bör beaktas kraven i jämställdhetslagen.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige för åren väljer 11 ledamöter till stadsstyrelsen och för varje en personlig ersättare samt bland ledamöterna utser en ordförande och två vice ordförande. Enligt förslaget. FM 5 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att fullmäktige för åren väljer 11 ledamöter till stadsstyrelsen och för varje en personlig ersättare samt bland ledamöterna utser en ordförande och två vice ordförande. Ordinarie ledamöter Ersättare Tom Liljestrand, ordf. SFP Kim Skog SFP Janne Lepola, I viceordf. SAML Juha Karvonen SAML Merja Grönberg, II viceordf. SDP Eeva Holmström SDP Mia Heijnsbroek-Wirén SFP Nina Björkman-Nystén SFP Mikael Karlsson SFP Roger Turku SFP Agneta Alm SFP Johan Björklöf SFP Leena Lindfors SFP Benita Ekebom-Jönsas SFP Veikko Ekström SDP Harri Hakala SDP Nina Pere SAML Camilla Antas SAML Atte Fellman SANNF Saara Lång SANNF Armi Lindell VF Marita Peltokorpi VF Godkändes.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Grundtrygghetsnämnden 1007/ /2012 STST 292 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer till grundtrygghetsnämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Stadsfullmäktige i Lovisa stas utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Lappträsk kommun väljer utöver dem som utsetts av stadsfullmäktige i Lovisa stad till nämnden 2 ledamöter och personliga ersättare till dem. Dessa av Lappträsk utsedda ledamöter deltar i nämndens verksamhet i enlighet med samarbetsavtalet. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att grundtrygghetsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 6 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att grundtrygghetsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Patrik Stenvall, ordf. SFP Kim Lindström SFP Päivi Bärlund, viceordf. SAML Katri Haverinen SAML Ben Grundström SFP Kenneth Hansson SFP Ann-Lis Udd SFP Kim Skog SFP Pia Hydén SFP Therésè Meriheinä RSFP Carola Aspholm-Backman SFP Kristina Lindfors SFP Jens Rinne SDP Raul Öhberg SDP Yvonne Wilenius SDP Pirjo Lammi SDP Katja Kouvo SANNF Immo Stenberg PSANNF Mauri Poikeljärvi SANNF Mari Oinonen SANNF

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Jarmo Sihvonen KD Gun-May Cedergren KD Godkändes.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tekniska nämnden 1007/ /2012 STST 293 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer till tekniska nämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att tekniska nämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 7 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att tekniska nämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Pauli Kopiloff, ordf. SAML Tapani Huuhtanen SAML Kenneth Hansson, viceordf. SFP Ralf Lindén SFP Mona Lindlöf SFP Nina Lundström SFP Gudrun Wikström SFP Tuula Åminne SFP Karl Jalkanen SFP Krister Nyberg SFP Benita Ekebom-Jönsas SFP Synnöve Bergholm SFP Keijo Tähtinen SDP Aleksi Paakkarinen SDP Åke Laitinen SDP Kenneth Hoffman SDP Satu Hämäläinen SDP Erika Kähärä SDP Camilla Antas SAML Johanna Maskery SAML Kimmo Eloranta C Antti Hovi C

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Byggnads- och miljönämnden 1007/ /2012 STST 294 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer till byggnads- och miljönämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Stadsfullmäktige i Lovisa stad utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Lappträsk kommun väljer utöver dem som utsetts av stadsfullmäktige i Lovisa stad till nämnden 2 ledamöter och personliga ersättare till dem. Dessa av Lappträsk valda ledamöter deltar i nämndens verksamhet i enlighet med samarbetsavtalet. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att byggnads- och miljönämnden väljs på ovannämnt sätt. Teknisk korrigering: Godkändes enhälligt en teknisk korrigering till svenskspråkiga beredningstexten, varas första menings 11 ändras till 9. Beslutet till övriga delar enligt förslaget. FM 8 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att byggnadsoch miljönämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Kristina Lönnfors, ordf. SFP Raili Äijö SFP Raija Viklund, viceordf. SDP Leena Heino SDP Thérèse Meriheinä SFP Camilla Stenvall SFP Rune Nyström SFP Robert Bruce SFP Roger Turku SFP Henrik Gripenberg SFP Pasi Laiho SDP Stefan Lindholm SDP

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Johanna Maskery SAML Lisbeth Konttinen SAML Vesa Peltoluhta SANNF Olli Pitkätie SANNF Minerva Martinoff GRÖN Markku Mikkola GRÖN Godkändes.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Centralvalnämnden 1007/ /2012 STST 295 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Enligt 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta i kommunen en kommunal centralvalnämnd för sin mandatperiod. Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst fem. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av medlemmar och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att i centralvalnämnden väljs ordförande, vice ordförande och tre medlemmar samt fem ersättare. Enligt förslaget. FM 9 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att i centralvalnämnden väljs ordförande, vice ordförande och tre medlemmar samt fem ersättare. Ordinarie ledamöter Ersättare Bengt Wilhelmson, ordf. SFP Gunilla Törnblom GRÖN Lasse Kosonen, viceordf. SDP Antti Hovi C Kirsti Keckman SAML Hans Jungner KD Arvo Vilpponen SANNF Gunnel Laukas SFP Marita Peltokorpi VF Erkki Asikainen SDP

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Landsbygdsnämnden 1007/ /2012 STST 296 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer till landsbygdsnämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att landsbygdsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 10 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att landsbygdsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Johan Björklöf, ordf. SFP Stefan Willner SFP Mikko Näri, vpj SAML Tapani Huuhtanen SAML Torbjörn Lönnfors SFP Jan-Eric Björkell SFP Miriam Stenvall SFP Roger Turku SFP Nina Björkman-Nystén SFP Malena Haddas SFP Carolina Sjögård SFP Gudrun Wikström SFP Mona Lindlöf SFP Anna-Kaarina Kippola GRÖN Torbjörn Bergström SDP Henrik Löflund SDP Carl-Henrik Lindell VF Per Hällfors VF Timo Noroviita GRÖN Eliko Roots GRÖN Lenita Niemelä C Minna Strengell C

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Revisionsnämnden 1007/ /2012 STST 297 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämnden har en ordförande, vice ordförande samt fem andra ledamöter och personliga ersättare för samtliga. Åtminstone ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter ( 71 i kommunallagen). Revisionsnämnden ska bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Följande personer kan inte väljas till revisionsnämnden: - en av stadsstyrelsen - en person som står i ett sådant förhållande till en av stadsstyrelsen eller stadsdirektören som avses i 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (nära släkting) - en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller samfund eller stiftelse där kommunen har bestämmanderätt - en person som inte är valbar till stadsstyrelsen. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att till revisionsnämnden väljs utöver ordförande och vice ordförande 5 andra ledamöter samt en personlig ersättare för var. Enligt förslaget.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ FM 11 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att till revisionsnämnden väljs utöver ordförande och vice ordförande 5 andra ledamöter samt en personlig ersättare för var. Ordinarie ledamöter Ersättare Pertti Lohenoja, ordf. SDP Jaakko Isotalo SDP Kari Hagfors, viceordf. SAML Marina Astikainen SAML Berndt-Gustaf Schauman SFP Tony Granström SFP Kristina Lönnfors SFP Nina Lundström SFP Auli Lehto-Tähtinen SDP Kielo Kallio-Taponen SDP Mari Ståhls SAML Pertti Ajomaa SAML Immo Stenberg SANNF Veli-Matti Mettinen SANNF Godkändes.

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Kulturnämnden 1007/ /2012 STST 298 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer till kulturnämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att kulturnämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 12 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att kulturnämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Toini Schroderus, ordf. SAML Katri Haverinen SAML Thomas Rosenberg, vpj SFP Johanna Lönnfors SFP Nina Sirén SFP Sergey Zagora SFP Veronica Svenskberg SFP Hillevi Fransman SFP Raili Äijö SFP Kenneth Hansson SFP Harri Hakala SDP Jouni-Mikael Cedervall SDP Leena Selander SDP Eila Rossi-Raittinen SDP Heikki Pora SAML Juha Saario SAML Antti Väkevä SANNF Veli-Matti Mettinen SANNF Bo Lindfors VF Kristiina Kalleinen VF Anna-Kaarina Kippola GRÖN Reeta Rossi GRÖN

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Fritidsnämnden 1007/ /2012 STST 299 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer till fritidsnämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fritidsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 13 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att fritidsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Ordinarie ledamöter Ersättare Kalevi Lappalainen, ordf. SDP Dorita Sjöholm SDP Antti Väkevä, viceordf. SANNF Mari Oinonen SANNF Håkan Karlsson SFP Petra Paakkanen SFP Kim Skog SFP Anton Weckman SFP Ann-Mari Karlsson SFP Glenn Lindholm SFP Ingrid Törnroos SFP Johanna Lönnfors SFP Erika Kähärä SDP Niina Uutinen SDP Kielo Kallio-Taponen SDP Raul Öhberg SDP Unto Hämäläinen SAML Juha Tolvanen SAML Paula Järvinen SANNF Veli-Matti Mettinen SANNF Jerry Träskelin VF Kari Heikkinen VF

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Godkändes.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Bildningsnämnden 1007/ /2012 STST 300 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsfullmäktige väljer till bildningsnämnden 11 ledamöter och lika många personliga ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. Av ledamöterna representerar sex ledamöter den finska och fem ledamöter den svenska språkgruppen. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i nämnden. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att landsbygdsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 14 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att landsbygdsnämnden väljs på ovannämnt sätt. Teknisk korrigering: Godkändes enhälligt en teknisk korrigering till det svenskspråkiga förslaget där landsbygdsnämnden korrigeras till bildningsnämnden. Ordinarie ledamöter Ersättare Maria Grundström, ordf. SFP Ingrid Törnroos SFP Päivi Melamies, viceordf. SAML Susanna Heiska-Könönen SAML Otto Andersson SFP Maria Boberg SFP Cosmo Mether SFP Susanna Meriheinä SFP Li-Lo Söderholm SFP Stefan Stenstrand SFP Thomas Rosenberg SFP Peter Waltonen SFP Jari Kekkonen SDP Toni Paakkarinen SDP Annu Jokela-Ylipiha SDP Nina Sysmäläinen SDP Tero Sainomaa SAML Marko Ruokolainen SAML

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Vesa Peltoluhta SANNF Antti Väkevä SANNF Sari Eriksson VF Kristiina Kalleinen VF Godkändes.

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Bildningsnämndens sektioner 1007/ /2012 STST 301 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar I en tvåspråkig kommun ska man för undervisningsväsendets förvaltning välja antingen ett separat organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ, som indelas i sektioner för språkgrupperna. Enligt förvaltningsstadgan för nya Lovisa finns i nya Lovisa en gemensam nämnd som indelas i en finskspråkig och en svenskspråkig sektion. Stadsfullmäktige förordnar nämndens ledamöter till ledamöter i respektive sektion. Dessutom väljer stadsfullmäktige 5 medlemmar till nämndens finskspråkiga sektion och 6 medlemmar till den svenskspråkiga sektionen samt lika många ersättare samt utser en ordförande och vice ordförande för båda sektionerna. Till utbildningsnämndens respektive sektioner hör dessutom en med personlig ersättare från avtalskommunerna så som i samgångsavtalet särskilt överenskommits. Om frågan gäller endast den ena språkgruppens läroanstalter eller utbildning, utövas beslutanderätten i nämnden av den behöriga sektionen. Kraven i jämställdhetslagen ska beaktas vid val av ledamöter och ersättare i sektionerna. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att bildningsnämndens sektioner väljs på ovannämnt sätt. Ledamot Agneta Alm föreslog understödd av Leena Lindfors att till föreslaget tilläggs texten: Vid valet av bildningsnämndens sektioner ska 16 2 mom. i kommunallagen beaktas, enligt vilken I en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till respektive språkgrupp.. Godkändes enhälligt.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Beslutet till övriga delar enligt beslutet. FM 15 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att bildningsnämndens sektioner väljs på ovannämnt sätt. Därtill ska vid valet av bildningsnämndens sektioner beaktas 16 2 mom. i kommunallagen, enligt vilken "I en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till respektive språkgrupp." Teknisk korrigering: Godkändes enhälligt en teknisk korrigering till den svenskspråkiga beredningstextens tredje stycke där samgångsavtalet korrigeras till samarbetsavtalet. Bildningsnämnd finskspråkiga sektion: Ordinarie ledamöter Ersättare Päivi Melamies, ordf. SAML Susanna Heiska-Könönen SAML Jari Kekkonen, viceordf. SDP Kielo Kallio-Taponen SDP Nina Lundström SFP Rauno Mononen SFP Annu Jokela-Ylipiha SDP Nina Sysmäläinen SDP Toni Paakkarinen SDP Markku Mäkinen SDP Tero Sainomaa SAML Marko Ruokolainen SAML Vesa Peltoluhta SANNF Antti Väkevä SANNF Mari Oinonen SANNF Jorma Ketosalmi SANNF Sari Eriksson VF Kristiina Kalleinen VF Antti Hovi C Jorma Pappila C Veikko Saari KD Auli Jungner KD Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion: Ordinarie ledamöter Ersättare Otto Andersson, ordf. SFP Maria Boberg SFP Marina Bäcklund-Kuikka, viceordf. SAML Marina Astikainen KOK Maria Grundström SFP Ingrid Törnroos SFP Cosmo Mether SFP Susanna Meriheinä SFP Li-Lo Söderholm SFP Stefan Stenstrand SFP Thomas Rosenberg SFP Peter Waltonen SFP

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Karolina Hovi SFP Ann-Mari Karlsson SFP Glenn Lindholm SFP Bengt Kullberg SFP Tom Nyström SDP Anders Hurmerinta SDP Maria Virtanen SDP Marina Jaatinen-Nylander SDP Bo Lindfors VF Hans Jungner KD Godkändes.

34 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Medborgarinstitutens direktioner 1007/ /2012 STST 302 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Enligt förvaltningsstadgan består medborgarinstitutens direktioner av sju ledamöter och deras personliga ersättare. Stadsfullmäktige väljer direktionerna med beaktande av den regionala täckningen. Till direktionerna för Valkon kansalaisopisto och Lovisa Svenska Medborgarinstitut väljs enligt samarbetsavtalet för instituten en och en ersättare från respektive avtalskommun, det vill säga Lappträsk och Pyttis. Kraven i jämställdhetslagen bör beaktas vid valet av direktion. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att direktionerna för Valkon kansalaisopisto och Lovisa Svenska Medborgarinstitut väljs på ovannämnt sätt. Enligt förslaget. FM 16 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att direktionerna för Valkon kansalaisopisto och Lovisa Svenska Medborgarinstitut väljs på ovannämnt sätt. Direktionen för Lovisa Svenska Medborgarinstitut: Ordinarie ledamöter Ersättare Thomas Rosenberg, ordf. SFP Kenneth Hansson SFP Solveig Lindgren, viceordf. SDP Dorita Sjöholm SDP Thérèse Meriheinä SFP Görel Engström SFP Nina Björkman-Nystén SFP Sonja Evertson SFP Henry Friman SAML Ralf Valkeapää SAML

35 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Direktionen för Valkon kansalaisopisto: Ordinarie ledamöter Ersättare Katri Haverinen, ordf. SAML Mari Ståhls SAML Nina Björkman-Nystén, viceordf. SFP Leena Lindfors SFP Auli Lehto-Tähtinen SDP Leena Selander SDP Jouni-Mikael Cedervall SDP Harri Hakala SDP Vesa Peltoluhta SANNF Risto Jourio SANNF Godkändes.

36 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sättet för offentliggörande av kommunala tillkännagivanden år / /2012 STST 303 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Enligt 64 i kommunallagen skall kommunala tillkännagivanden göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Stadsfullmäktige kan besluta att kommunala tillkännagivanden, eller vissa av dem, görs kända också på annat sätt. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1. Stadens tillkännagivanden anslås på stadens internetsidor och anslagstavla i Rådhuset och införs i tidningarna Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet och Uusimaa. 2. Om det anses oändamålsenligt att annonsera i ovan angivna tidningar har behörig förvaltning när det är berättigat rätt att avstå från att annonsera i alla i punkt 1 nämnda tidningar och vid behov rätt att kungöra också på annat sätt. Enligt förslaget. FM 17 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att 1. Stadens tillkännagivanden anslås på stadens internetsidor och anslagstavla i Rådhuset och införs i tidningarna Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet och Uusimaa. 2. Om det anses oändamålsenligt att annonsera i ovan angivna tidningar har behörig förvaltning när det är berättigat rätt att avstå från att annonsera i alla i punkt 1 nämnda tidningar och vid behov rätt att kungöra också på annat sätt.

37 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Enligt förslaget.

38 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktiges sammanträden år / /2012 STST 304 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Det föreslås att stadsfullmäktiges sammanträden år 2013 hålls i regel den andra onsdagen i månaden kl Sammanträdesplatsen kommer att vara Lovisanejdens högstadium. Stadsfullmäktige sammanträder inte till ordinarie sammanträde i juli. Om ordföranden anser det vara ändamålsenligt har han rätt att kalla fullmäktige till sammanträde under dagar och klockslag som avviker från det ovansagda. Stadsfullmäktiges sammanträde kan inhiberas om ärendena är få till antalet och de inte är brådskande och kräver snabb behandling. Man kommer överens med stadsfullmäktiges ordförande om inhiberande av möte och om detta meddelas särskilt. Protokollet från fullmäktige hålls till påseende under stadskansliets öppettider onsdagen som följer efter sammanträdet. Det ovansagda tillkännages allmänheten genom kungörelse i ortens tidningar. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ifrågavarande praxis tillämpas år Enligt förslaget. FM 18 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att ovannämnt sätt tillämpas år 2013.

39 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Enligt förslaget.

40 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal med anledning av de förändringar i kommunindelningar som sker vid årsskiftet / /2012 STST 305 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Enligt 2 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts medlemskommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. I 4 i grundavtalet räknas Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts medlemskommuner upp enligt sjukvårdsområde. Lojo sjukvårdsområde består av Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå och Vichtis. Statsrådet beslutade att Karislojo kommun ansluts till Lojo stad Likaså beslutade statsrådet att Nummi-Pusula kommun upphör och ansluts till Lojo stad På grund av förändringarna i den ovannämnda kommunindelningen ska 2 och 4 i grundavtalet för samkommunen ändras så att den motsvarar den nya situationen Enligt 36 i kommunindelningslagen "När kommuner går samman övergår rättigheterna, tillstånden, egendomen, skulderna och förpliktelserna för en kommun som upplöses till den nya kommunen." Också Nummi-Pusula kommuns och Karislojo kommuns grundkapitalandelar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt övergår till Lojo stad. Enligt 79 i kommunallagen kan grundavtalet ändras genom samstämmiga beslut av medlemskommunerna. Grundavtalet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. En medlemskommun kan dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för

41 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ dem. Styrelsen för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat att föreslå för medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att ändra 2 och 4 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal enligt följande, så att ändringen träder ikraft : 2 Medlemskommuner Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner är: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. 4 Sjukvårdsområden För att organisera sjukvårdsverksamheten indelas sjukvårdsdistriktets kommuner i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde och andra sjukvårdsområden enligt följande: Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde, som officiellt förkortas HUCS sjukvårdsområde Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Vanda Hyvinge sjukvårdsområde Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända, Tusby Lojo sjukvårdsområde Högfors, Lojo, Sjundeå, Vichtis Västra Nylands sjukvårdsområde Hangö, Ingå, Raseborg Borgå sjukvårdsområde Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner ovannämnda ändringar i samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal. Enligt förslaget.

42 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ FM 19 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige godkänner ovannämnda ändringar i samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts grundavtal. Enligt förslaget.

43 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Detaljplanering i Varvets och Svenäs område, fullmäktigemotion 818/ /2012 FM 89 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 47. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 161 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Gunnel Laukas och 23 fullmäktigeledamöter lämnade under stadsfullmäktiges sammanträde in en fullmäktigemotion, där de föreslår att Varvet och Svenäs ska detaljplaneras. På området gäller inte detaljplan och området är i privat ägo. Planläggningen av delgeneralplanen för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom, samt till dem avgränsande skärgård är igång. Under denna planläggningsprocess görs de nödvändiga utredningarna och områdets användning undersöks noggrannare. Generalplanen styr den mer detaljerade planläggningen av områdena. Det är möjligt att påbörja eventuell planläggning av Varvet och Svenäs efter att delgeneralplanen blivit färdig och vunnit laga kraft. Bilaga 101 motionen, lägeskarta Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Ovannämnda utredning framställs stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med förslaget.

44 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige STST 309 Bilaga nr 106. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner tekniska nämndens svar och föreslår att stadsfullmäktige antecknar ärendet för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Föredragande ändrade sitt förslag att höra: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att planläggningen inte påbörjas i detta skede. Man kan återkomma till ärendet då delgeneralplanen blivit färdig och vunnit laga kraft. Beslutet enligt ändrade förslaget. FM 20 Bilaga nr 1. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige beslutar att planläggningen inte påbörjas i detta skede. Man kan återkomma till ärendet då delgeneralplanen blivit färdig och vunnit laga kraft. Ändringsförslag 1: Ledamot Kari Hagfors framförde understödd av Thérèse Meriheinä att förslagets sista mening ändras till formen Man återkommer till ärendet då delgeneralplanen blivit färdig och vunnit laga kraft. Godkändes enhälligt. Teknisk korrigering 1: Som teknisk korrigering godkändes enhälligt en korrigering till svenskspråkiga förslagets första mening där planläggningen ändras till formen detaljplaneringen. Beslutet i övrigt enligt förslaget.

45 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsfullmäktige Avslutande av mötet FM 21 Ordföranden avslutade mötet kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Protokoll 18/2012 1 (5) 366 Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HEL 2012-013867 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsstyrelsen TID 28.01.2013 kl. 17:06-19:48 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Andersson Otto Anton ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2015 232 Stadsfullmäktige TID 14.10.2015 kl. 18:00-22:13 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2013 115 Stadsstyrelsen TID 25.03.2013 kl. 17:33-21:31 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Grönberg

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 140513 13.5.2014 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HIETA,

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 7/ Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, Lovisa. Boberg Maria Anita Elisabeth Anderssons ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 7/2013 1 Bildningsnämnden TID 30.10.2013 kl. 18:00-19:12 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevaden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Grundström Maria ordförande Jokela-Ylipiha Annu ledamot

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 Stadsfullmäktige TID 09.09.2015 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Pargas stadshus, Styrhytten

Pargas stadshus, Styrhytten Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KAPITLET SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Sammanträden Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst två gånger om året. Fullmäktige skall senast vid sitt sammanträde

Läs mer

VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA

VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA FULLMÄKTIGE 9 31.03.2009 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA 187/00/00/01/02/2009 FMGE 9 För att organisera sjukvårdsverksamheten

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

ÅBO STAD PROTOKOLL 01/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE. Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån.

ÅBO STAD PROTOKOLL 01/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE. Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån. ÅBO STAD PROTOKOLL 01/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE Sammanträdestid Onsdag 27.1.2016 kl. 17.00 20.15 Sammanträdesplats Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån. Deltagare: Ordinarie

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Godkänd av stadsfullmäktige 20.2.2006 Träder i kraft 1.4.2006 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl Sammanträdesdatum: 15.01.2014 Nr: 1 Paragrafer: 1-7 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl. 19.00-19.55 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅBO STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE. Sammanträdesplats Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån.

ÅBO STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE. Sammanträdesplats Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån. ÅBO STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 UNGDOMSFULLMÄKTIGE Sammanträdestid Onsdag 27.1.2016 kl. 17.00 - Sammanträdesplats Konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16, 3 vån. _ Deltagare: Ordinarie

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Hfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice ordf. Anna Lena

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677 Stadsstyrelsen TID 13.09.2010 kl. 17:30-22:20 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer