LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice ordförande Liljestrand Tom Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Skog Kim Björklöf Johan Bäcklund Lars Grundström Maria Hansson Kenneth Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Erämaja Elias Karvonen Juha Melamies Päivi Antas Camilla Haverinen Katri Fellman Atte

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Poikeljärvi Mauri Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo Lindlöf Mona Schauman Berndt-Gustaf Stenvall Camilla Laiho Pasi Huuhtanen Tapani Järvinen Paula Siipola Paavo Stenvalls ersättare Björkells ersättare Lönnfors ersättare Wilenius ersättare Pekkolas ersättare Väkeväs ersättare Erikssons ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator FRÅNVARANDE Stenvall Patrik Björkell Jan-Eric Lönnfors Torbjörn Wilenius Yvonne Pekkola Janne Väkevä Antti Eriksson Sari

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Arja Isotalo BEHANDLADE ÄREND Kristina Lönnfors JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Otto Andersson PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 18 juni PÅSEENDE Elias Erämaja Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 73 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Ruokolainen Strukturförändring inom boende för seniorer - konsultbolaget Tamora Oy:s rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 77 Andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 78 Utredning av beskattningsvärdet för fastigheter och fastighetsbeskattning, fullmäktigemotion Att avstå från ett mötesarvode, fullmäktigemotion En lokal idrottsplats för närmotion till Generalshagens skolas skolområde, fullmäktigemotion Marknad under veckoslut, fullmäktigemotion Remissdebatt om budgetförslaget i stadsfullmäktige, fullmäktigemotion Lovisa bör ta emot syriska flyktingar, fullmäktigemotion Att inkludera bedömning av konsekvenser för företag i beslutsfattandet inom näringslivspolitiken i Lovisa, fullmäktigemotion Avslutande av mötet 227

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 73 Ärende "Delårsrapport 1-4/2014" på föredragningslistan samt ärenden "Godkännande av bokslutet 2013 och beviljande av ansvarsfrihet" och "Utvärderingsberättelse för år 2013" på tilläggslistan drogs bort. Fullmäktige sammanträder till extra möte onsdag klockan 18. Platsen för mötet meddelas senare. Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 74 Till protokolljusterare valdes fullmäktigeledamöterna Otto Andersson och Elias Erämaja.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Ruokolainen 1007/ /2012 STST 151 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Marko Ruokolainen har sänt ett daterat e-postmeddelande till Lovisa stad, i vilket han anhåller om avsked från sitt förtroendeuppdrag. Ruokolainen är ersättare för Päivi Uotinen i bildningsnämnden. Som motivering till sin anhållan framför han sina studier vid Försvarshögskolans 100:e kadettkurs. P.g.a. studiernas natur och studieorten (Helsingfors och Villmanstrand) har Ruokolainen inte haft möjlighet att delta i nämndens sammanträden. Ruokolainens studier fortgår ännu i över två års tid. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ruokolainens motivering till sin avskedsansökan kan anses uppfylla kommunallagens bestämmelser. Beslut i ärendet fattas av stadsfullmäktige. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) stadsfullmäktige beviljar Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) stadsfullmäktige väljer en ny ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM 75 Stadsfullmäktige 1) beviljar Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) väljer en ny ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige 1) beviljade Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) valde Elias Erämaja till ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Strukturförändring inom boende för seniorer - konsultbolaget Tamora Oy:s rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Lovisa grundtrygghetsnämnd beslöt ( ) att anlita expertistjänst för att utarbeta en utvecklingsplan för effektiverat serviceboende och anstaltsvård inom seniorservicen i Lovisa. Projektet konkurrensutsattes och för genomförandet av utvecklingsarbetet valdes konsultbolaget Tamora Oy. Arbetet påbörjades i mitten av augusti och rapporten skulle vara färdig inom november år Tamora Oy:s personal har gjort nära samarbete med enheten för seniorservice och tekniska centralen. Tamora Oy har utvecklat en plan för omstrukturering inom seniorservicen speciellt med tanke på effektiverat serviceboende, anstaltsvård och korttidsvård. Äldre rådet och äldrepolitiska arbetsgruppen har fått ta ställning till rapportens innehåll. Äldre rådets och arbetsgruppens utlåtande om rapporten var mycket positiv och inga tillägg eller förändringar önskades till rapporten. Visionen utgår modigt från de äldres rätt att bo i sitt eget hem, enlig den riksomfattande linjedragningen. Strategin är att 91 % av 75 år fyllda verkligen ska kunna bo i sitt eget hem, vilket betyder att ett nytänkande krävs inom seniorservicen och inom Lovisa stad. Det behövs nya strukturella lösningar och stora förändringar i sättet att arbeta. Nytänkandet kräver stora förändringar, men investeringarna är trots allt skäliga och ur en balanserad driftsbudgets synvinkel, väl motiverade.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Servicestrukturen inom seniorservicen bildas av tre centrala element: Rehabiliteringsgårdar, 50 platser anstaltsboende förändras till Rehabiliteringsgårdar Taasiaåns rehabiliteringsgård, 24 pl Pernå rehabiliteringsgård, 14 pl (tilläggsbyggnad till Lyckan) Hambergska hemmets rehabiliteringsgård, 12 pl (caféverksamhet + bageri) Det Goda Livets hus 100 platser effektiverat serviceboende ändras till Det Goda Livets Hus Lyckan, 26 pl (12+ nybygge 14 pl) Rosenkulla 18 pl (14+ändring av hälsogården 4 pl) Nybyggnad 56 pl (Gråbergsområdet, i närheten av S-Market) Möjligheten till att få bo hemma, 300 kundrelationer Hemvården ändras till att göra hemma - boendet möjligt Bilaga 34. Föredragande: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden bekantar sig med första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård, antecknar rapporten för kännedom samt ber om utlåtande av tekniska nämnden. Tekniska nämndens utlåtande står som grund för grundtrygghetsnämndens fortsatta behandling och godkännande av första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård. Grundtrygghetsnämnden besluter samtidigt om utvecklingsplanens andra skede. Därefter besluter grundtrygghetsnämnden framföra ärendet vidare till stadsstyrelsen för godkännande. Ändrat förslag: Grundtrygghetsnämnden bekantar sig med första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård, antecknar rapporten för kännedom samt ber om utlåtande av tekniska nämnden. Tekniska nämndens utlåtande står som grund för grundtrygghetsnämndens fortsatta behandling och godkännande av första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård. Utvecklingsplanen för seniorservicecentralen har färdigställts efter det som fullmäktige redan gjort beslut över nästa års investeringsprogram. Inom utvecklingsplanens tidsram föreslås att helhetsprojektet startas omedelbart, vilket betyder ett investeringsbehov på för förändring av Liljendal

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ hälsogård till Det Goda Livets Hus. På detta sätt fås 6 nya klientplatser. En snabb tidtabell är nödvändig p.g.a. att hälsocentralens avd. 5 stängs till sommaren och bara hälften av platserna öppnas på hösten. Grundtrygghetsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Grundtrygghetsnämnden besluter samtidigt om utvecklingsplanens andra skede. Därefter besluter grundtrygghetsnämnden framföra ärendet vidare till stadsstyrelsen för godkännande. Enligt det ändrade förslaget. Denna pargraf justerades omedelbart. STST 247 Bilaga nr 88. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på euro för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM 124 Stadsfullmäktige beslutar att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på euro för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén föreslog ett tillägg till förslaget: Fullmäktige beslutar senare om utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Ledamot Pertti Lohenoja understödde Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag och föreslog dessutom att bilagan stryks. Ledamöterna Armi Lindell, Antti Väkevä, Kimmo Eloranta och Camilla Antas understödde ledamöterna Mia Heijnsbroek-Wiréns och Pertti Lohenojas förslag. Förslagen godkändes enhälligt. Beslutet enligt det ändrade förslag. TN 13 Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg, tfn Tamora Oy har undersökt hur effektiverat serviceboende nu ordnas och hur det i framtiden skulle löna sig att ordna. Dessutom har det undersökts vilka av byggnaderna det lönar sig att utnyttja, renovera eller riva samt vilka behov av nybygge det finns. I utredningen har det beaktats hur byggnaderna fyller dagens krav och vilka ändringar ska göras för att byggnaderna i framtiden ska kunna användas. Dessutom har man i utredningen beaktat både tjänstens lönsamhet och byggnads- och renoveringsarbetenas inverkan på lönsamheten. Inverkningarna skulle vara de följande beträffande byggnaderna: - i Taasiagården skulle det inte ske stora förändringar - Hambergska hemmet renoveras - Hemgården tas ur bruk och rivs eventuellt då centralköket har ersatts med en ny lösning - Lyckan genomgår en tämligen stor utbyggnad - i Rosenkulla ombyggs hälsocentrallokalerna till ytterligare fyra boenderum - i Gråberg byggs en ny tämligen stor byggnad - Emilhemmet tas ur bruk - Maritahemmets lokaler övergår till hälsocentralens bruk. Under undersökningen har det till exempel framkommit att det per plats räknat är dyrare att renovera Hemgårdens lokaler till att motsvara dagens krav och bestämmelser än att bygga nytt. Emilhemmet är i sin tur en för liten enhet och ökar behovet av personal, varför det inte är ekonomiskt att bibehålla enheten. Bilaga 10

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden förordar att utredningarna och planeringen fortsätts i enlighet med Tamora Oy:s rapport. Tekniska nämnden förordar att utredningarna och planeringen fortsätts utgående från Tamora Oy:s rapport, dock så att: - Emilhemmets användning och eventuell utbyggnad undersöks - placeringen av en nybyggnad undersöks - de övriga fastigheternas funktionsduglighet undersöks närmare. GN Beredning: Lisbeth Forsblom, servicechef för seniortjänster, tfn , Carola Klawér, grundtrygghetsdirektör, tfn och Antti Kinnunen, lokalchef, tfn Utvecklingsplanen första skede med tilläggsutredningar Tekniska nämnden har i sitt möte den 28 januari 2014 beslutat att förorda konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer, med ett tillägg om att: Emilhemmets användning och eventuell utbyggnad undersöks placeringen av en nybyggnad undersöks de övriga fastigheternas funktionsduglighet undersöks närmare Emilhemmets användning, 9 pl. Emilhemmet är ett litet effektiverat serviceboende med plats för 9 klienter. Det är svårt att uppnå kostnadseffektivet i små enheter, då personalen måste finnas på plats dygnet runt. Det bör alltid finnas minst 2 personer per dags- och kvällstur i arbete. Emilhemmet ligger nära Taasiagården, och i och med samarbete har Taasiagården klarat sig med en nattskötare/28 klienter. Detta gör att Taasiagårdens kostnader har hållits på rimlig nivå. Eftersom Taasiagården redan nu har ett högre platsantal (28 pl) och har ändamålsenliga allmänna utrymmen som är i relativt gott skick, skulle det, ifall det i framtiden finns behov av flera platser för dygnetruntvård, vara ändamålsenligare att förstora Taasiagården i stället för Emilhemmet.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Förutsättningen för att hålla kvar Emilhemmet under ovanstående period är att: förnyande av vattentaket, ca 70,000 byggandet av avkylningssystem, ca 50,000 installering av sprinklers (lagen kräver), ca 40,000 På grund av att det är svårt att uppnå kostnadseffektivitet i en liten enhet och att en utbyggnad av Taasiagården ur verksamhets och ekonomisk synvinkel är att föredra samt att Emilhemmet kräver ovan nämnda saneringar, är det inte ändamålsenligt att hålla kvar en så liten enhet. Planenligt kunde Emilhemmet fungera i en övergångsperiod på 3-5 år för att stöda övergången från anstaltsbetonad vård till stark proaktiv hemvård. Därefter kunde Emilhemmet ändras serviceboende med stöd, vilket kräver mindre personal än för tillfället. Placeringen av nybygge - Motiveringar till Det Goda Livets Hus på Gråbergsområdet, 56 pl. Tanken är att bygga ett effektiverat serviceboende med plats för 56 åldringar i Gråberg. Ett boende som bereder plats för 56 klienter är ur driftsekonomisk synvinkel kostnadseffektivt. Personalutgifterna hålls på rimlig nivå bl.a. på grund av att personalstyrkan nattetid är effektiv, antalet avdelningsskötare minskar och möjligheter till samarbete personalen emellan ökar då alla jobbar under samma tak. Området är nära centrum, ca 1 km från torget och ett område som kommer att utvecklas i framtiden. Man har samtidigt med tanke på framtiden, tänkt planera utrymme för daghem i närheten av det Det Goda Livets Hus. Gråbergstomten är den tomt som finns närmast centrum av Lovisa, där det finns möjlighet att bygga ett effektiverat serviceboende för ca 60 klienter i ett plan. I centrum av Lovisa finns procentuellt flera personer över 75 år, vilket betyder att stor del av de äldre som väntar på boendeplats är från Lovisa centrum. Dessa personer samt deras anhöriga önskar att boendet kunde ordnas i centrum av Lovisa. För tillfället kan staden inte erbjuda plats för alla i centrum av Lovisa inom rimlig tid (inom 3 månader). När en äldre person har flyttat från sitt eget hem t.ex. till en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg bör han eller hon kunna leva där utan rädsla för att förlora den bekanta livsmiljön och de mänskliga relationer som hör till den.( Äldreomsorgslagen 2013, 14). Då tomten på Gråberg är tillräckligt stor kan huset byggas i ett plan, vilket gör att det är lätt för de äldre att komma ut eller personalen att ta ut de äldre. Området är naturskönt och där finns möjlighet till stor trädgård som kan omgärdas så, att klienterna tryggt kan röra sig fritt på området.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ En gård och en trädgård ger möjligheter till naturupplevelser som har en vitaliserande effekt på människans välbefinnande (Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre, (STM 2008). Kännetecken för Det Goda Livets Hus (= ett aktiverande hus som stöder en social och meningsfull vardag): eget rum + WC/dusch i rummet, större rum för äkta par inte låsta utrymmen utan området är omgärdat så att man tryggt kan röra sig fritt, innergård hemtrevliga allmänna utrymmen naturliga utrymmen att röra sig i, boende aktiveras till att rehabilitera sig själv möjlighet till att bada bastu möjlighet till konditionssal möjlighet till restaurangliknande bespisning tryggt boende för personer mer svår minnessjukdom(integrerat i boende) möjlighet för föreningar, klubbar att idka olika sociala verksamheter, där boende kan delta och känna delaktighet och samhörighet rum för anhöriga som vill övernatta miljön inspirerar till att upptäcka och uppleva samt röra på sig. Ingen anstaltsmässig miljö eller tristess möjlighet att delta i den dagliga verksamheten i huset om man så önskar värdig vård i livets slutskede. Nuvarande fastigheters funktionsduglighet Maritahemmet, 17 pl. flyttas till Gråberg Marita hemmet finns som en avdelning på Lovisa hälsocentrals sjukhus. Alla rum är tvåpersoners rum och har sjukhusbetonad miljö. Det finns inte möjlighet att ta med egna möbler. Klienterna som vårdas på Maritahemmet behöver ingen egentlig sjukvård. Maritahemmet lämpar sig som en sjukhusavdelning men inte som omsorgsboende för äldre. Avdelningen fyller inte de krav som Äldrevårdslagen eller STM:s kvalitets- rekommendationer ställer för omsorgsboende för äldre. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård och omsorg med hjälp av social- och hälsovårdstjänster som ordnas i deras eget hem eller på något annat hemlikt ställe där de bor. Dessa tjänster ska till innehåll och omfattning anpassas efter den äldre personens servicebehov vid respektive tillfälle. Långvarig vård och omsorg får ges som vård på institution bara om det finns medicinskt motiverade skäl till detta eller om det annars är motiverat för att en äldre person ska ha ett värdigt liv och få säker vård. ( Äldreomsorgslagen 2013, 14).

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Hambergska hemmet, 15 pl. minskas till 12 pl. Hambergska hemmet är tänkt som en Rehabiliteringsgård för personer som kräver kort institutionsvård. Vården skall vara rehabiliterande och klienten återvänder alltid till sitt hem. Intervallvården är avsedd för personer som sköts hemma av närståendevårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Seniorparken ligger alldeles intill Hambergskahemmet, vilken kan utnyttjas av både klienterna och personer som bor hemma. På detta sätt kunde ett socialt utbyte mellan boende och hemmaboende äldre ske på ett naturligt sätt. Miljön på Hambergska hemmet ska vara aktiverande och stimulerande. I källaren planeras ett café för både de som vårdas på Hambergska hemmet och för utomstående. Tanken är att man på Hambergska hemmet kan ordna olika former av dagverksamhet för äldre som bor hemma. Café verksamheten sköts av arbetslösa ungdomar. Detta för att nå en inspirerande och aktiv atmosfär och miljö, som stöder till social rehabilitering. Hambergskahemmet och dess tomt fungerar väl för den här sortens verksamhet. Byggnaden lämpar sig inte för effektiverat serviceboende, där klienternas vårdbehov är stort. Det finns inte möjlighet till tillbyggnad på tomten. Hemgården + Hemtrevnad, 38 pl - flyttas till Lyckans utbyggnad och Gråberg. Hemgården är ett i dåligt skick varande stort åldringshem. En del av huset är byggt i slutet av 50-talet och tillbyggnaden på 60-talet. Klientrummen är små och saknar WC/dusch. Huset är byggt i 3 våningar och klienterna kommer inte ut direkt från avdelningarna. Inneluften är dålig, sprinklers saknas. AVI har redan år 2010 gett utlåtande och krav på renovering. Byggnaden är dessutom byggt i flera plan, vilket förhindrar klientens möjlighet till att aktivt och självständigt röra sig utomhus. Huset kräver en fullständig grundrenovering. Grundsaneringsgraden stiger över 100 %, och saneringen skulle bli dyrare än motsvarande ny byggnad. Utrymmeseffektiviteten sjunker märkbart i samband med en grundsanering, t.ex. skulle kvadratmetermängden bli ca 75m²/person då motsvarande kvadratmetermängd i en ny byggnad skulle vara ca 45m²/person (25m², klientrum/wc + 20 m², allmänna utrymmen). Bruksutgifterna för huset skulle bli ca 1,7 ggr större än i en ny byggnad.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lyckan är ett servicehus som finns alldeles i närheten av Hemgården och fyller dagens krav väl. Bostäderna är stora och har direkt utgång till egna små terrasser. De allmänna utrymmena är ljusa och rymliga. Enheten är för tillfället för liten för att uppfylla krav på effektivitet i verksamheten. Med en tillbyggnad på 28 platser skulle totalantalet platser bli 40. I närheten av Lyckan finns radhuslägenheter och pensionärshus, vilket gör att många äldre kunde ha möjlighet att tillsammans utnyttja matsal, bastu, konditionssal, osv. Hemgårdens klienter flyttar till Lyckans nybyggnad när Hemgården tas ur bruk. Lyckans/Hemgårdens tomt är tillräcklig stor för en eventuell tillbyggnad i framtiden, förutsatt att Hemgården rivs. Rosenkulla, 14 pl. + 6pl från avd. 5. Rosenkulla är ett boende för klienter med minnessjukdomar. Huset är endast 12 år gammalt och fyller dagens krav på effektiverat serviceboende. Hälsogårdens utrymmen, som finns i anslutning till Rosenkulla renoveras till korttidsboende för personer som sköts hemma av närståendevårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Renoveringen beräknas bli klar i medlet av maj Intervallvården flyttas från avd. 5 till Rosenkulla efter det som renoveringen är klar. Avdelning 5 stängs till sommaren och öppnas på hösten med 11 platser. Målsättningen är att minska anstaltsplatserna ytterligare på Lovisa hälsocentral. Tilläggsbyggnad är inte möjlig. Tomten är utnyttjad till fullo. Taasiagården, 28 pl, med en eventuell minskning. Taasiagården är ett välfungerande åldringshem som fyller dagens krav på effektiverat serviceboende. I Taasiagården finns 28 platser med 26 enkelrum, som är tillräckligt stora och har egen dusch och WC. Två av rummen är ursprungligen tänkt för två personer, men är för små till sin storlek. De allmänna utrymmena är stora och luftiga. I närheten finns radhuslägenheter, varifrån de äldre kan komma till Taasiagården för att äta och för social samvaro samt för att delta i olika aktiviteter. Taasiagården ändras delvis till effektiverat serviceboende och till rehabiliteringsgård för att stöda anhörigvårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Taasiagårdens tomt är tillräckligt stor för en eventuell tillbyggnad i framtiden.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Helhetsbild-Platssituation Stadens egna platser Nuläge (6/14) Taasiagården institutionsvård Taasiagården, kort institutionsvård Taasiagården, effektiverat serviceboende Hambergskahemmet, effektiverat serviceboende Hambergskahemmet, kort institutionsvård Maritahemmet, institutionsvård Hemgården, institutionsvård Hemgården, kort institutionsvård Hemtrevnad/Tallbo serviceboende Lyckan serviceboende Lyckan, kort 14 institutionsvård Rosenkulla Rosenkulla, kort institutionsvård Det Goda Livets Hus/ Gråberg Hälsocentralen, avd Befolkningsprognos över antalet 75 år fyllda Platsbehov för 75 år fyllda enligt rekommendationer Köpta platser (effektiverat serviceboende) Hemvård % av 75 år fyllda 12, ,

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ % av hemmaboende av 75 år fyllda % av personer över 75 år i regelbunden hemvård % av 75 år fyllda som får närståendevård % av 75 år fyllda i effektiverat service boende % av 75 år fyllda i anstaltsvård 2013 Lovisa 2017 (enligt (Bokslut) nya rekommendationer) Lovisa (egen verksamhet) 89, ,5 12, , , ,9-5, ,3-2,9 (kort institutionsvård) Bilaga 12. Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer, samt godkänner tekniska centralens och grundtrygghetscentralens svar på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade. Enligt förslaget. STST 135 Bilaga nr 61. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 1) godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 2) konstaterar att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen. Enligt förslaget.

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ FM 76 Bilaga nr 46. Stadsfullmäktige 1) godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 2) konstaterar att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen. Ledamot Timo Noroviita föreslog att man i slutet av punkt 1 i beslutsförslaget tillägger som grund för fortsatt arbete. SFP:s fullmäktigegrupp, Sonja Ilvetsalo-Koskinen, Vänsterförbundets fullmäktigegrupp, SDP:s fullmäktigegrupp, Sannfinländarnas fullmäktigegrupp och KD:s fullmäktigegrupp understödde Timo Noroviitas förslag. Ledamot Timo Noroviitas förslag godkändes enhälligt. Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslog att det i beslutstexten tillfogas en 3 punkt: man vidareutreder alternativa utplaceringsplatser för Gråbergsprojektet. Ledamot Kari Hagfors understödde Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 43 röster, Samlingspartiets ändringsförslag NEJ 16 röster utgångsförslaget förblev i kraft. Som teknisk korrigering ändrades ordalydelsen för äkta par på sidan 18 i den svenskspråkiga bilagan 5 6 till för par. Stadsfullmäktige 1. godkände konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer som grund för fortsatt arbete 2. konstaterade att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 280/ /2014 GN Beredning: Lisbeth Forsblom, servicechef för seniortjänster, tfn , Carola Klawér, grundtrygghetsdirektör, tfn , och Antti Kinnunen, lokalchef, tfn Första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer behandlades i grundtrygghetsnämnden För att komma vidare med planeringsarbetet och genomförandet av serviceboende och anstaltsvård för seniorer bör nedannämnda projektplan och genomförandet av utvecklingsplanen godkännas av grundtrygghetsnämnden och vidare av stadsstyrelsen och -fullmäktige. Val av arbetsgrupp och styrgrupp för projektplan. Som medlemmar till arbetsgruppen föreslås: lokalitetschef Antti Kinnunen, grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, chef för seniorservice Lisbeth Forsblom, sjukhusets överläkare Katariina Borup, upphandlings sakkunnig Johanna Heikel, serviceansvarig för öppenvård och omsorgsboende Monica Sund, ekonomiplanerare Annette Povenius och ekonomidirektör Kirsi Kettunen. Vid behov inkallas övriga sakkunniga. Som medlemmar till styrgrupp föreslås: lokalitetschef Antti Kinnunen, grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, chef för seniorservice Lisbeth Forsblom, samt de medlemmar som valts till styrgruppen för servicenätsutredningen ( , 33): grundtrygghetsnämndens representanter Yvonne Wilenius, Jens Rinne, Mauri Poikeljärvi och Ann-Lis Udd samt äldrerådets representanter Anna Hiltunen och Raili Äijö. Projektplan för effektiverat serviceboende och anstaltsvård a) Nybygge i Gråberg: År projektplan för nybygge i Gråberg (56 platser) preliminär planering uträkning för målpris finansieringsmöjligheter

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ År plan för byggnadsskede, juli december b) Sanering av Taasiagården: År projektplan för sanering av Taasiagården, januari-juni c) Sanering av Hambergskahemmet: År projektplan av sanering av Hambergskahemmet, juli-december d) Planering av tillbyggnad till servicehuset Lyckan År planering och byggandet. (se Tamoras rapport, bilaga 6, gällande a -d) Bilaga 12. Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden besluter godkänna de föreslagna styr- och arbetsgrupperna för preliminär planering av andra skede (projektplan) och tredje skede (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer. Grundtrygghetsnämnden besluter också att föreslå för stadsstyrelsen och fullmäktige att utvecklingsplanens andra och tredje skede för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer godkänns enligt förslag och fortsatt bearbetning sker av föreslagen styr- och arbetsgrupp. Enligt förslaget. STST 136 Bilaga nr 61. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer godkänns som grund för fortsatt arbete 2) de av grundtrygghetsnämnden godkända styr- och arbetsgrupperna för projektplanen fortsätter sitt arbete och beredningen av ärenden

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ ) stadsfullmäktige tar slutgiltigt ställning till genomförandet av investeringarna då projektplanerna jämte deras kostnadskalkyler och finansieringsplaner har bekräftats. Enligt förslaget. FM 77 Bilaga nr 47. Stadsfullmäktige beslutar att 1) andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer godkänns som grund för fortsatt arbete 2) de av grundtrygghetsnämnden godkända styr- och arbetsgrupperna för projektplanen fortsätter sitt arbete och beredningen av ärenden 3) stadsfullmäktige tar slutgiltigt ställning till genomförandet av investeringarna då projektplanerna jämte deras kostnadskalkyler och finansieringsplaner har bekräftats. Enligt förslaget.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utredning av beskattningsvärdet för fastigheter och fastighetsbeskattning, fullmäktigemotion 1023/ /2012 FM 134 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 75. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 81 Beredning: teknisk direktör Ulf Blomberg och ekonomichef Siv Gustafsson Fullmäktige Kari Hagfors och 18 andra fullmäktigeledamöter lämnade en motion, där de föreslår att Lovisa stad genast påbörjar en utredning av beskattningsvärdena för fastigheter, ser över uppgifterna i de befintliga byggloven och sålunda harmoniserar skatteförvaltningens register med stadens motsvarande uppgifter. Ekonomitjänsternas svar: I och med finansministeriets utvecklingsprojekt för 2012 beslutade man på våren 2013 i regeringens budgetmangling att ändra på fastighetsskattelagen. Principerna för värderingen av byggnader och mark höjdes så att kommunernas fastighetsskatteinkomster i genomsnitt ökar 7 %. Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ändrades så att skatteförvaltningen kan överlåta till kommunerna de uppgifter som behövs för registerdrivning och rättsövervakning för skattetagare. Fastighetsuppgifterna är inte fullständiga och det förekommer brister i varje länk i informationskedjan, det vill säga det förekommer ojämlikhet i beskattningen. Finansministeriets skatteavdelning har på grund av detta startat ett nytt utvecklingsprojekt som kommer att vara tidskrävande. Syftet med

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ det nya systemet är bland annat ett enkelt och tydligt system samt en noggrannare, jämlikare och kostnadseffektiv beskattning. I början av oktober, då fastighetsbeskattningen för 2013 hade färdigställts, överläts de första fastighets- och marklistorna till staden. Ett gemensamt möte med tekniska centralen hölls , där vi beslutade utarbeta en preliminär utredning om hur vi tar itu med att granska av registeruppgifterna. I och med att registret är omfattande, är avsikten att göra stickprov och att reda ut hur det är förnuftigast att granska och i fortsättningen driva registret. Tekniska centralens svar: Lovisa stad driver ett fastighetsregister över planområdena för gamla Lovisa. I registret finns närmast uppgifter om tomternas läge och storlek. Som ytterligare information kan det finnas uppgifter om planläggningsläget. Lantmäteriverket är registerförare för de övriga delarna av Lovisa och detta register innefattar uppgifterna om marken. Skattemyndigheten har uppgifter från dessa register och dessutom egna uppgifter. I Borgå har gjorts en utredning, där skattemyndighetens uppgifter om planbestämmelserna har jämförts med nuläget. För arbetet hade de anställt en diplomingenjör för några månader. Skattemyndighetens uppgifter kontrollerades manuellt och en del föråldrade uppgifter uppdagades i skattemyndighetens uppgifter. I praktiken kände skattemyndigheten inte i samband med planförändringar till exempel alltid till i planen tillåten ökad byggrätt. Uppskattningsvis kommer Borgå stad att få så pass mycket mer fastighetsskatt, att de i alla fall på lång sikt täcker de extra kostnaderna. I Lovisa har planer ändrats i så pass mycket mindre grad att det sannolikt förekommer färre brister i skattemyndigheten uppgifter. En stor del av fastighetsskatten uppbärs dock på basis av byggnaderna. Skattemyndigheten har ett eget register som baserar sig bland annat på uppgifter från statens registercentral, vilka uppdateras i samband ed bygglov och åtgärdstillstånd. Skattemyndigheten har även begärt fastighetsägarna att komplettera och korrigera uppgifterna. Det förekommer dock många brister i byggnadsuppgifterna. På landsbygden fick man till exempel länge uppföra jordbruksbyggnader utan bygglov. Dessutom har det även i någon grad förekommit att man uppfört byggnader eller byggt ut befintliga byggnader utan lov. Utrustningsnivån för byggnaderna har även höjts utan att skattemyndigheten fått uppgifter om detta.

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heinola påbörjade 2010 ett projekt för att se över samtliga fastigheter. Terrängbesök och mätningar görs på samtliga fastigheter. För projektet har anställts en projektchef, som arbetar hela året, och tre personer, som arbetar fyra månader i terrängen. Kostnaden uppgår till ca euro i året. Olovliga byggnader har dock uppdagats så pass mycket i Heinola, att den uppskattade återbetalningstiden är ca 2 5 år. För att man i Lovisa ska kunna genomföra motsvarande arbete, ska ca euro per år reserveras för minst två år. Det finns minst byggnader som ska mätas och ses över. Återbetalningstiden för projektet beror helt på volymen av de brister som korrigeras. Ekonomitjänsterna och tekniska centralen tillställer stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige ovanstående svar till fullmäktigemotionen. Bilaga nr 36. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Föredragande föreslog att ärendet återremitteras för ny behandling. Godkändes enhälligt. STST 144 Beredning: tekniska direktören Ulf Blomberg och ekonomidirektör Kirsi Kettunen Ekonomitjänsternas svar: Finansministeriets skatteavdelning inledde ett nytt projekt för utveckling av fastighetsbeskattningen Ett av projektets syften var att understryka fastighetsbeskattningens roll som en stabil och förutsägbar inkomstkälla inom kommunsektorn. Mål för projektet var bl.a. att förbättra kvaliteten på registeruppgifterna och att förbättra möjligheterna att granska de uppgifter som ligger som grund för fastighetsbeskattningen ur skattetagarens synvinkel. Våren 2014 sände skatteförvaltningen kommunerna de första förnyade fastighetsförteckningarna för kommunernas bruk.

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Dessutom har fastighetsägarens skyldighet att kontrollera beskattningsuppgifterna och meddela om korrigeringar och brister ökats genom att skattemyndigheterna kan tillgripa sanktioner om uppgifterna inte uppges. Skattemyndigheterna kan påföra fastighetsägaren skatteförhöjning när eventuella fel uppdagas. Omprövning av skatteförhöjningen kan begäras ännu fem år efter slutförd fastighetsbeskattning, då det ända till 2013 var möjligt att begära omprövning i två år. Det har också skapats bättre möjligheter för kommunerna att uppdatera beskattningsvärdena i registren. Besvärsprocedurerna som baserar sig på skriverier mellan skatteförvaltningen och fastighetsägaren har avlägsnats genom att tillvägagångssättet strömlinjeformats. I det förnyade tillvägagångssättet litar Skatteförvaltningen på de uppgifter om fastigheten som kommunen uppgett när det sker en ändring i uppgifterna och ber inte längre separat om uppgifterna av ägaren. Därmed är det möjligt att uppdatera även de minsta ändringar av uppgifter i registret. Det har fortfarande inte hittats centraliserade lösningar för granskning och övervakning av registeruppgifterna och de faktiska värdena, utan kommunen ansvarar för att innehållet i registeruppgifterna är riktigt, och därmed för storleken på fastighetsskatteinkomsterna som kommer in. I och med den ökade skyldigheten att kontrollera och meddela bär också fastighetens ägare detta ansvar. I kommunen kan kontrollen av uppgifternas riktighet skötas av byggnadstillsynen. Tekniska centralens svar: Byggnadstillsynen utför under pågående år en jämförelse av byggnadstillsynens och befolkningsregistrets byggnadsregister. På detta sätt kan en del av felen och bristerna åtgärdas. Om någon byggnad saknas i båda registren eller om samma fel finns i bägge register, kommer dock inte felen fram. Ett annat projekt inom byggnadstillsynen gäller granskningen av uppgifterna i bygglov som beviljats före När bygglovsuppgifterna i samband med kommunsammanslagningen överfördes till en enhetlig databas skedde det fel i överföringen. Dessa fel har man hittills strävat efter att korrigera i samband med inspektionerna, men nu går man igenom de lov som ännu är aktiva. I kommunen kan inga andra än byggnadsinspektörerna granska byggnadsuppgifterna. Övriga har till exempel inte lov att röra sig

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ på fastighetens gård utan lov av ägaren. De normala uppgifterna tar dock byggnadstillsynens resurser helt i anspråk, och därmed är det med nuvarande resurser överhuvudtaget inte möjligt för byggnadstillsynen att reda ut situationen för alla byggnader som finns i registret. För detta ändamål behövs det en märkbar tilläggsresurs för några år, och då föreligger behov av att beakta denna resurs i budgeten och personalplanen. Eftersom det inte finns säkerhet om att man upptäcker fel i en sådan omfattning som ökar inflödet av fastighetsskatter till den grad att kostnaderna skulle kunna täckas ens inom en skälig tidsperiod, föreslår vi inte tilläggsanslag och -personal för uppgiften. Sålunda ska situationen följas upp och man återkommer till ärendet om det sker en ändring i situationen. Bilaga nr 67. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del svaret och föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Inga anslag för granskning av byggnadsregistren reserveras i budgeten 2015 och ekonomiplanen 2016, och därmed kommer uppgiften inte att utföras. Ledamot Antas föreslog att euro reserveras för granskning av fastigheternas registeruppgifter och verkliga värden samt kontroll av korrektheten. Med denna summa anställs en person för att genomföra projektet i fråga. Förslaget fick inte understöd. Beslutet enligt utgångsförslaget. FM 78 Bilaga nr 48. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Kari Hagfors gjorde ett ändringsförslag: euro reserveras för granskning av registeruppgifter och deras verkliga värden samt kontroll av korrektheten vad gäller ovanstående. Med denna summa anställs eller kostnadsersätts en person för att genomföra projektet i fråga. Objekt för samplet kan vara till exempel stadens utarrenderade semestertomter eller byggnadsprojekten i Liljendal / Pernå. Ledamot Camilla Antas understödde Kari Hagfors förslag.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Omröstning: Utgångsförslaget JA 49 röster, Hagfors ändringsförslag NEJ 8 röster, 2 BLANKA röster utgångsförslaget förblev i kraft. Stadsfullmäktige godkände svaret och konstaterade att motionen är slutbehandlad.

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Personalsektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Att avstå från ett mötesarvode, fullmäktigemotion 51/ /2014 FM 17 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 12. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. PSEK 24 Beredning och föredragning personalchef Jan Rosenström Samlingspartiets fullmäktigegrupp har föreslagit att hela fullmäktige deltar i Lovisa stads spartalko genom att under år 2014 avstå från ett mötesarvode. Det inbesparade beloppet skulle riktas till förmån för klasserna 1-6 i Lovisa stads skolor och användas. För ett vanligt stadsfullmäktigemöte betalas åt ledamöterna ett mötesarvode på 80 euro. Utgifterna för arvodena är, om fullmäktige sammanträder fulltaligt, tillsammans euro. Förtroendevalda har enligt 42 i kommunnallagen rätt till mötesarvode för deltagande i kommunala organs möten. Bestämmelsen i kommunallagen förutsätter att till förtroendevalda betalas sammanträdesarvode samt eventuell ersättning för inkomstbortfall och andra kostnader som orsakas av förtroendeuppdraget. Storleken på arvodena och andra ersättningar bestäms enligt den av fullmäktige fast-ställda arvodesstadgan. Av formuleringen av kommunallagens 42 följer att ett ärende som gäller avstående från mötesarvode inte bör behandlas genom normalt kommunalt berednings- föredragningsförfarande. Då ledamöterna har en lagstadgad rätt till mötesarvode kan staden inte göra ett förvaltningsbeslut om avstående från arvode. Fullmäktigeledamöterna kan på eget initiativ avstå från ett arvode som skulle betalas för ett visst möte. Då måste förutsättas att detta skriftligt meddelas personalenheten. Enligt ett ställningstagande

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ från Kommunförbundet från år 2013 kan ledamöterna inte utan skattepåföljd besluta om att rikta de insparade medlen till en annan kostnadsenhet. En förtroendevald kan också på vanligt sätt ta emot arvodet och efter det själv donera det till önskat ändamål. Av praktiska orsaker måste den förtroendevalda själv sköta om att donationen överförs till mottagaren. I sådana fall måste dock först avdras skatt och eventuell förtroendemannaavgift. Motionen är som bilaga 3 Bilaga 3 Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. Enligt förslag. STST 145 Bilaga nr 68. Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget. FM 79 Bilaga nr 49. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige En lokal idrottsplats för närmotion till Generalshagens skolas skolområde, fullmäktigemotion 126/ /2014 FM 28 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 18. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. BN 42 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och chefen för fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn Fullmäktige Kari Hagfors och 15 andra ledamöter har , 28 lämnat in en motion där de föreslår att det byggs en närmotionsplats i samband med Generalshagens skolas gårdsplan som stöd för motion för såväl skolelever som fritidsmotion. För detta skulle enligt motionen reserveras den behövliga summan från investeringsmedlen för projekt under euro. Ifrågavarande projekt, borde enligt motionen inledas redan under detta år. Fullmäktigemotionen är i och för sig en bra sak och byggandet av en närmotionsplats skulle betjäna såväl skolelever som övriga kommuninvånare. Det finns ingen uppgjord plan för en närmotionsplats vid Generalshagens skola, vilket innebär att det tyvärr inte är möjligt att snabbt varken genomföra projektet eller ansöka om extern finansiering för detta ändamål, vilket omnämns i motionen. På sommaren eller i början av hösten 2014 byggs en närmotionsplats i samband med det finskspråkiga skolcentret. Närmotionsplatsen erbjuder ypperliga möjligheter som dagstid kan utnyttjas av skolans elever och kvällstid av föreningar och övriga kommuninvånare. Staden har av både NTM-centralen(i slutet av år 2013) och S-gruppen(i början av år 2014) ansökt om extern finansiering för detta.

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ I november 2013 godkände fullmäktige budgeten och i samband med den även investeringsplanen på längre sikt( ). Enligt planen är det meningen att bygga en närmotionsplats år 2019 i Forsby och år 2020 i Valkom. Denna plan möjliggör i framtiden att det finns närmotionsplatser även på annat håll än i centrum av Lovisa. Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Bilaga 7: fullmäktigemotion Med hänvisning till beredningen ovan, konstaterar bildningsnämnden att det inte under år 2014 är möjligt eller ändamålsenligt att inleda ett projekt för att bygga en närmotionsplats i samband med Generalshagens skola. Om ifrågavarande projekt anses viktigt så ska det tas med i stadens investeringsplan för åren Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. Med hänvisning till beredningen ovan, konstaterade bildningsnämnden att det inte under år 2014 är möjligt eller ändamålsenligt att inleda ett projekt för att bygga en närmotionsplats i samband med Generalshagens skola. Om ifrågavarande projekt anses viktigt så ska det tas med i stadens investeringsplan för åren Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. STST 159 Bilaga nr 76. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

34 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ FM 80 Bilaga nr 50. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Kari Hagfors gjorde ett ändringsförslag: I Lovisa investeringsplan görs en reservering för ansökan om att bygga närmotionsplatser subventionerade av S-gruppen på Generalshagens skolområde 2018, på Koskenkylän koulus skolområde 2018 och på Valkon koulus skolområde Ledamot Camilla Antas understödde Kari Hagfors förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 33 röster, Kari Hagfors ändringsförslag NEJ 25 röster, 1 BLANK röst utgångsförslaget förblev i kraft. Stadsfullmäktige godkände svaret och konstaterade att motionen är slutbehandlad.

35 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Marknad under veckoslut, fullmäktigemotion 278/ /2014 FM 58 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 36. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 160 Beredning: marknadsföringsplanerare Jaana Laine, tfn , och torgövervakare Teija Aalto, tfn Tjugo fullmäktigeledamöter undertecknade en motion om att i försökssyfte ordna marknader på lördagar och söndagar i Lovisa åren 2014 och Försöket skulle åtminstone gälla marknaderna i april och augusti. Att marknaderna ordnas under veckoslut gör enligt motionen det också möjligt för förvärvsarbetande att uträtta ärenden på marknaden, vilket eventuellt kan leda till ett mångsidigare utbud av försäljare och evenemang. Marknadsdagarna 2014 fastslogs redan våren 2013, då de skulle lämnas in till databasen som tidningen Markkinaviesti/Suomen Tapahtumakalenteri upprätthåller. Från denna databas förs informationen vidare till bl.a. Helsingfors universitets almanacka. På motsvarande sätt har man därför också varit tvungen att meddela marknadsdagarna 2015 före Försäljarna som åker omkring på marknaderna i Finland är få till antalet, och de väljer sina marknadsorter i hög grad på förhand utgående från kalenderuppgifter och tidigare erfarenheter. Avsikten är att välja marknadsdagarna i Lovisa så att de årligen hålls ungefär vid samma tidpunkt och att de inte sammanfaller med andra stora marknader i södra Finland. Vedertagna veckodagar för marknaderna i Lovisa är tisdag eller torsdag.

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 Tid: 2015-08-10: kl 13:00-14:50 Plats: Regionens hus, sal A 121 RJL2015 /1192 Arbetsordning/reglementen för länsrådet för funktionsnedsättningar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1 STYRELSEN 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer