LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice ordförande Liljestrand Tom Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Skog Kim Björklöf Johan Bäcklund Lars Grundström Maria Hansson Kenneth Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Erämaja Elias Karvonen Juha Melamies Päivi Antas Camilla Haverinen Katri Fellman Atte

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Poikeljärvi Mauri Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo Lindlöf Mona Schauman Berndt-Gustaf Stenvall Camilla Laiho Pasi Huuhtanen Tapani Järvinen Paula Siipola Paavo Stenvalls ersättare Björkells ersättare Lönnfors ersättare Wilenius ersättare Pekkolas ersättare Väkeväs ersättare Erikssons ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator FRÅNVARANDE Stenvall Patrik Björkell Jan-Eric Lönnfors Torbjörn Wilenius Yvonne Pekkola Janne Väkevä Antti Eriksson Sari

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Arja Isotalo BEHANDLADE ÄREND Kristina Lönnfors JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Otto Andersson PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 18 juni PÅSEENDE Elias Erämaja Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 73 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Ruokolainen Strukturförändring inom boende för seniorer - konsultbolaget Tamora Oy:s rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 77 Andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 78 Utredning av beskattningsvärdet för fastigheter och fastighetsbeskattning, fullmäktigemotion Att avstå från ett mötesarvode, fullmäktigemotion En lokal idrottsplats för närmotion till Generalshagens skolas skolområde, fullmäktigemotion Marknad under veckoslut, fullmäktigemotion Remissdebatt om budgetförslaget i stadsfullmäktige, fullmäktigemotion Lovisa bör ta emot syriska flyktingar, fullmäktigemotion Att inkludera bedömning av konsekvenser för företag i beslutsfattandet inom näringslivspolitiken i Lovisa, fullmäktigemotion Avslutande av mötet 227

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 73 Ärende "Delårsrapport 1-4/2014" på föredragningslistan samt ärenden "Godkännande av bokslutet 2013 och beviljande av ansvarsfrihet" och "Utvärderingsberättelse för år 2013" på tilläggslistan drogs bort. Fullmäktige sammanträder till extra möte onsdag klockan 18. Platsen för mötet meddelas senare. Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 74 Till protokolljusterare valdes fullmäktigeledamöterna Otto Andersson och Elias Erämaja.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Ruokolainen 1007/ /2012 STST 151 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Marko Ruokolainen har sänt ett daterat e-postmeddelande till Lovisa stad, i vilket han anhåller om avsked från sitt förtroendeuppdrag. Ruokolainen är ersättare för Päivi Uotinen i bildningsnämnden. Som motivering till sin anhållan framför han sina studier vid Försvarshögskolans 100:e kadettkurs. P.g.a. studiernas natur och studieorten (Helsingfors och Villmanstrand) har Ruokolainen inte haft möjlighet att delta i nämndens sammanträden. Ruokolainens studier fortgår ännu i över två års tid. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ruokolainens motivering till sin avskedsansökan kan anses uppfylla kommunallagens bestämmelser. Beslut i ärendet fattas av stadsfullmäktige. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) stadsfullmäktige beviljar Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) stadsfullmäktige väljer en ny ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM 75 Stadsfullmäktige 1) beviljar Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) väljer en ny ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige 1) beviljade Marko Ruokolainen avsked från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden 2) valde Elias Erämaja till ersättare för Päivi Uotinen till bildningsnämnden i stället för Marko Ruokolainen.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Strukturförändring inom boende för seniorer - konsultbolaget Tamora Oy:s rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Lovisa grundtrygghetsnämnd beslöt ( ) att anlita expertistjänst för att utarbeta en utvecklingsplan för effektiverat serviceboende och anstaltsvård inom seniorservicen i Lovisa. Projektet konkurrensutsattes och för genomförandet av utvecklingsarbetet valdes konsultbolaget Tamora Oy. Arbetet påbörjades i mitten av augusti och rapporten skulle vara färdig inom november år Tamora Oy:s personal har gjort nära samarbete med enheten för seniorservice och tekniska centralen. Tamora Oy har utvecklat en plan för omstrukturering inom seniorservicen speciellt med tanke på effektiverat serviceboende, anstaltsvård och korttidsvård. Äldre rådet och äldrepolitiska arbetsgruppen har fått ta ställning till rapportens innehåll. Äldre rådets och arbetsgruppens utlåtande om rapporten var mycket positiv och inga tillägg eller förändringar önskades till rapporten. Visionen utgår modigt från de äldres rätt att bo i sitt eget hem, enlig den riksomfattande linjedragningen. Strategin är att 91 % av 75 år fyllda verkligen ska kunna bo i sitt eget hem, vilket betyder att ett nytänkande krävs inom seniorservicen och inom Lovisa stad. Det behövs nya strukturella lösningar och stora förändringar i sättet att arbeta. Nytänkandet kräver stora förändringar, men investeringarna är trots allt skäliga och ur en balanserad driftsbudgets synvinkel, väl motiverade.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Servicestrukturen inom seniorservicen bildas av tre centrala element: Rehabiliteringsgårdar, 50 platser anstaltsboende förändras till Rehabiliteringsgårdar Taasiaåns rehabiliteringsgård, 24 pl Pernå rehabiliteringsgård, 14 pl (tilläggsbyggnad till Lyckan) Hambergska hemmets rehabiliteringsgård, 12 pl (caféverksamhet + bageri) Det Goda Livets hus 100 platser effektiverat serviceboende ändras till Det Goda Livets Hus Lyckan, 26 pl (12+ nybygge 14 pl) Rosenkulla 18 pl (14+ändring av hälsogården 4 pl) Nybyggnad 56 pl (Gråbergsområdet, i närheten av S-Market) Möjligheten till att få bo hemma, 300 kundrelationer Hemvården ändras till att göra hemma - boendet möjligt Bilaga 34. Föredragande: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden bekantar sig med första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård, antecknar rapporten för kännedom samt ber om utlåtande av tekniska nämnden. Tekniska nämndens utlåtande står som grund för grundtrygghetsnämndens fortsatta behandling och godkännande av första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård. Grundtrygghetsnämnden besluter samtidigt om utvecklingsplanens andra skede. Därefter besluter grundtrygghetsnämnden framföra ärendet vidare till stadsstyrelsen för godkännande. Ändrat förslag: Grundtrygghetsnämnden bekantar sig med första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård, antecknar rapporten för kännedom samt ber om utlåtande av tekniska nämnden. Tekniska nämndens utlåtande står som grund för grundtrygghetsnämndens fortsatta behandling och godkännande av första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård. Utvecklingsplanen för seniorservicecentralen har färdigställts efter det som fullmäktige redan gjort beslut över nästa års investeringsprogram. Inom utvecklingsplanens tidsram föreslås att helhetsprojektet startas omedelbart, vilket betyder ett investeringsbehov på för förändring av Liljendal

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ hälsogård till Det Goda Livets Hus. På detta sätt fås 6 nya klientplatser. En snabb tidtabell är nödvändig p.g.a. att hälsocentralens avd. 5 stängs till sommaren och bara hälften av platserna öppnas på hösten. Grundtrygghetsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Grundtrygghetsnämnden besluter samtidigt om utvecklingsplanens andra skede. Därefter besluter grundtrygghetsnämnden framföra ärendet vidare till stadsstyrelsen för godkännande. Enligt det ändrade förslaget. Denna pargraf justerades omedelbart. STST 247 Bilaga nr 88. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på euro för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. FM 124 Stadsfullmäktige beslutar att till grundtrygghetscentralens investeringsplan görs ett tillägg på euro för Liljendal hälsogårds ändringsarbeten och samtidigt ges grundtrygghetscentralen lov att påbörja projektet omedelbart. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén föreslog ett tillägg till förslaget: Fullmäktige beslutar senare om utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Ledamot Pertti Lohenoja understödde Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag och föreslog dessutom att bilagan stryks. Ledamöterna Armi Lindell, Antti Väkevä, Kimmo Eloranta och Camilla Antas understödde ledamöterna Mia Heijnsbroek-Wiréns och Pertti Lohenojas förslag. Förslagen godkändes enhälligt. Beslutet enligt det ändrade förslag. TN 13 Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg, tfn Tamora Oy har undersökt hur effektiverat serviceboende nu ordnas och hur det i framtiden skulle löna sig att ordna. Dessutom har det undersökts vilka av byggnaderna det lönar sig att utnyttja, renovera eller riva samt vilka behov av nybygge det finns. I utredningen har det beaktats hur byggnaderna fyller dagens krav och vilka ändringar ska göras för att byggnaderna i framtiden ska kunna användas. Dessutom har man i utredningen beaktat både tjänstens lönsamhet och byggnads- och renoveringsarbetenas inverkan på lönsamheten. Inverkningarna skulle vara de följande beträffande byggnaderna: - i Taasiagården skulle det inte ske stora förändringar - Hambergska hemmet renoveras - Hemgården tas ur bruk och rivs eventuellt då centralköket har ersatts med en ny lösning - Lyckan genomgår en tämligen stor utbyggnad - i Rosenkulla ombyggs hälsocentrallokalerna till ytterligare fyra boenderum - i Gråberg byggs en ny tämligen stor byggnad - Emilhemmet tas ur bruk - Maritahemmets lokaler övergår till hälsocentralens bruk. Under undersökningen har det till exempel framkommit att det per plats räknat är dyrare att renovera Hemgårdens lokaler till att motsvara dagens krav och bestämmelser än att bygga nytt. Emilhemmet är i sin tur en för liten enhet och ökar behovet av personal, varför det inte är ekonomiskt att bibehålla enheten. Bilaga 10

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden förordar att utredningarna och planeringen fortsätts i enlighet med Tamora Oy:s rapport. Tekniska nämnden förordar att utredningarna och planeringen fortsätts utgående från Tamora Oy:s rapport, dock så att: - Emilhemmets användning och eventuell utbyggnad undersöks - placeringen av en nybyggnad undersöks - de övriga fastigheternas funktionsduglighet undersöks närmare. GN Beredning: Lisbeth Forsblom, servicechef för seniortjänster, tfn , Carola Klawér, grundtrygghetsdirektör, tfn och Antti Kinnunen, lokalchef, tfn Utvecklingsplanen första skede med tilläggsutredningar Tekniska nämnden har i sitt möte den 28 januari 2014 beslutat att förorda konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer, med ett tillägg om att: Emilhemmets användning och eventuell utbyggnad undersöks placeringen av en nybyggnad undersöks de övriga fastigheternas funktionsduglighet undersöks närmare Emilhemmets användning, 9 pl. Emilhemmet är ett litet effektiverat serviceboende med plats för 9 klienter. Det är svårt att uppnå kostnadseffektivet i små enheter, då personalen måste finnas på plats dygnet runt. Det bör alltid finnas minst 2 personer per dags- och kvällstur i arbete. Emilhemmet ligger nära Taasiagården, och i och med samarbete har Taasiagården klarat sig med en nattskötare/28 klienter. Detta gör att Taasiagårdens kostnader har hållits på rimlig nivå. Eftersom Taasiagården redan nu har ett högre platsantal (28 pl) och har ändamålsenliga allmänna utrymmen som är i relativt gott skick, skulle det, ifall det i framtiden finns behov av flera platser för dygnetruntvård, vara ändamålsenligare att förstora Taasiagården i stället för Emilhemmet.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Förutsättningen för att hålla kvar Emilhemmet under ovanstående period är att: förnyande av vattentaket, ca 70,000 byggandet av avkylningssystem, ca 50,000 installering av sprinklers (lagen kräver), ca 40,000 På grund av att det är svårt att uppnå kostnadseffektivitet i en liten enhet och att en utbyggnad av Taasiagården ur verksamhets och ekonomisk synvinkel är att föredra samt att Emilhemmet kräver ovan nämnda saneringar, är det inte ändamålsenligt att hålla kvar en så liten enhet. Planenligt kunde Emilhemmet fungera i en övergångsperiod på 3-5 år för att stöda övergången från anstaltsbetonad vård till stark proaktiv hemvård. Därefter kunde Emilhemmet ändras serviceboende med stöd, vilket kräver mindre personal än för tillfället. Placeringen av nybygge - Motiveringar till Det Goda Livets Hus på Gråbergsområdet, 56 pl. Tanken är att bygga ett effektiverat serviceboende med plats för 56 åldringar i Gråberg. Ett boende som bereder plats för 56 klienter är ur driftsekonomisk synvinkel kostnadseffektivt. Personalutgifterna hålls på rimlig nivå bl.a. på grund av att personalstyrkan nattetid är effektiv, antalet avdelningsskötare minskar och möjligheter till samarbete personalen emellan ökar då alla jobbar under samma tak. Området är nära centrum, ca 1 km från torget och ett område som kommer att utvecklas i framtiden. Man har samtidigt med tanke på framtiden, tänkt planera utrymme för daghem i närheten av det Det Goda Livets Hus. Gråbergstomten är den tomt som finns närmast centrum av Lovisa, där det finns möjlighet att bygga ett effektiverat serviceboende för ca 60 klienter i ett plan. I centrum av Lovisa finns procentuellt flera personer över 75 år, vilket betyder att stor del av de äldre som väntar på boendeplats är från Lovisa centrum. Dessa personer samt deras anhöriga önskar att boendet kunde ordnas i centrum av Lovisa. För tillfället kan staden inte erbjuda plats för alla i centrum av Lovisa inom rimlig tid (inom 3 månader). När en äldre person har flyttat från sitt eget hem t.ex. till en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg bör han eller hon kunna leva där utan rädsla för att förlora den bekanta livsmiljön och de mänskliga relationer som hör till den.( Äldreomsorgslagen 2013, 14). Då tomten på Gråberg är tillräckligt stor kan huset byggas i ett plan, vilket gör att det är lätt för de äldre att komma ut eller personalen att ta ut de äldre. Området är naturskönt och där finns möjlighet till stor trädgård som kan omgärdas så, att klienterna tryggt kan röra sig fritt på området.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ En gård och en trädgård ger möjligheter till naturupplevelser som har en vitaliserande effekt på människans välbefinnande (Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre, (STM 2008). Kännetecken för Det Goda Livets Hus (= ett aktiverande hus som stöder en social och meningsfull vardag): eget rum + WC/dusch i rummet, större rum för äkta par inte låsta utrymmen utan området är omgärdat så att man tryggt kan röra sig fritt, innergård hemtrevliga allmänna utrymmen naturliga utrymmen att röra sig i, boende aktiveras till att rehabilitera sig själv möjlighet till att bada bastu möjlighet till konditionssal möjlighet till restaurangliknande bespisning tryggt boende för personer mer svår minnessjukdom(integrerat i boende) möjlighet för föreningar, klubbar att idka olika sociala verksamheter, där boende kan delta och känna delaktighet och samhörighet rum för anhöriga som vill övernatta miljön inspirerar till att upptäcka och uppleva samt röra på sig. Ingen anstaltsmässig miljö eller tristess möjlighet att delta i den dagliga verksamheten i huset om man så önskar värdig vård i livets slutskede. Nuvarande fastigheters funktionsduglighet Maritahemmet, 17 pl. flyttas till Gråberg Marita hemmet finns som en avdelning på Lovisa hälsocentrals sjukhus. Alla rum är tvåpersoners rum och har sjukhusbetonad miljö. Det finns inte möjlighet att ta med egna möbler. Klienterna som vårdas på Maritahemmet behöver ingen egentlig sjukvård. Maritahemmet lämpar sig som en sjukhusavdelning men inte som omsorgsboende för äldre. Avdelningen fyller inte de krav som Äldrevårdslagen eller STM:s kvalitets- rekommendationer ställer för omsorgsboende för äldre. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård och omsorg med hjälp av social- och hälsovårdstjänster som ordnas i deras eget hem eller på något annat hemlikt ställe där de bor. Dessa tjänster ska till innehåll och omfattning anpassas efter den äldre personens servicebehov vid respektive tillfälle. Långvarig vård och omsorg får ges som vård på institution bara om det finns medicinskt motiverade skäl till detta eller om det annars är motiverat för att en äldre person ska ha ett värdigt liv och få säker vård. ( Äldreomsorgslagen 2013, 14).

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Hambergska hemmet, 15 pl. minskas till 12 pl. Hambergska hemmet är tänkt som en Rehabiliteringsgård för personer som kräver kort institutionsvård. Vården skall vara rehabiliterande och klienten återvänder alltid till sitt hem. Intervallvården är avsedd för personer som sköts hemma av närståendevårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Seniorparken ligger alldeles intill Hambergskahemmet, vilken kan utnyttjas av både klienterna och personer som bor hemma. På detta sätt kunde ett socialt utbyte mellan boende och hemmaboende äldre ske på ett naturligt sätt. Miljön på Hambergska hemmet ska vara aktiverande och stimulerande. I källaren planeras ett café för både de som vårdas på Hambergska hemmet och för utomstående. Tanken är att man på Hambergska hemmet kan ordna olika former av dagverksamhet för äldre som bor hemma. Café verksamheten sköts av arbetslösa ungdomar. Detta för att nå en inspirerande och aktiv atmosfär och miljö, som stöder till social rehabilitering. Hambergskahemmet och dess tomt fungerar väl för den här sortens verksamhet. Byggnaden lämpar sig inte för effektiverat serviceboende, där klienternas vårdbehov är stort. Det finns inte möjlighet till tillbyggnad på tomten. Hemgården + Hemtrevnad, 38 pl - flyttas till Lyckans utbyggnad och Gråberg. Hemgården är ett i dåligt skick varande stort åldringshem. En del av huset är byggt i slutet av 50-talet och tillbyggnaden på 60-talet. Klientrummen är små och saknar WC/dusch. Huset är byggt i 3 våningar och klienterna kommer inte ut direkt från avdelningarna. Inneluften är dålig, sprinklers saknas. AVI har redan år 2010 gett utlåtande och krav på renovering. Byggnaden är dessutom byggt i flera plan, vilket förhindrar klientens möjlighet till att aktivt och självständigt röra sig utomhus. Huset kräver en fullständig grundrenovering. Grundsaneringsgraden stiger över 100 %, och saneringen skulle bli dyrare än motsvarande ny byggnad. Utrymmeseffektiviteten sjunker märkbart i samband med en grundsanering, t.ex. skulle kvadratmetermängden bli ca 75m²/person då motsvarande kvadratmetermängd i en ny byggnad skulle vara ca 45m²/person (25m², klientrum/wc + 20 m², allmänna utrymmen). Bruksutgifterna för huset skulle bli ca 1,7 ggr större än i en ny byggnad.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lyckan är ett servicehus som finns alldeles i närheten av Hemgården och fyller dagens krav väl. Bostäderna är stora och har direkt utgång till egna små terrasser. De allmänna utrymmena är ljusa och rymliga. Enheten är för tillfället för liten för att uppfylla krav på effektivitet i verksamheten. Med en tillbyggnad på 28 platser skulle totalantalet platser bli 40. I närheten av Lyckan finns radhuslägenheter och pensionärshus, vilket gör att många äldre kunde ha möjlighet att tillsammans utnyttja matsal, bastu, konditionssal, osv. Hemgårdens klienter flyttar till Lyckans nybyggnad när Hemgården tas ur bruk. Lyckans/Hemgårdens tomt är tillräcklig stor för en eventuell tillbyggnad i framtiden, förutsatt att Hemgården rivs. Rosenkulla, 14 pl. + 6pl från avd. 5. Rosenkulla är ett boende för klienter med minnessjukdomar. Huset är endast 12 år gammalt och fyller dagens krav på effektiverat serviceboende. Hälsogårdens utrymmen, som finns i anslutning till Rosenkulla renoveras till korttidsboende för personer som sköts hemma av närståendevårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Renoveringen beräknas bli klar i medlet av maj Intervallvården flyttas från avd. 5 till Rosenkulla efter det som renoveringen är klar. Avdelning 5 stängs till sommaren och öppnas på hösten med 11 platser. Målsättningen är att minska anstaltsplatserna ytterligare på Lovisa hälsocentral. Tilläggsbyggnad är inte möjlig. Tomten är utnyttjad till fullo. Taasiagården, 28 pl, med en eventuell minskning. Taasiagården är ett välfungerande åldringshem som fyller dagens krav på effektiverat serviceboende. I Taasiagården finns 28 platser med 26 enkelrum, som är tillräckligt stora och har egen dusch och WC. Två av rummen är ursprungligen tänkt för två personer, men är för små till sin storlek. De allmänna utrymmena är stora och luftiga. I närheten finns radhuslägenheter, varifrån de äldre kan komma till Taasiagården för att äta och för social samvaro samt för att delta i olika aktiviteter. Taasiagården ändras delvis till effektiverat serviceboende och till rehabiliteringsgård för att stöda anhörigvårdare och för äldre som behöver rehabilitering efter en sjukhusvistelse för att kunna återvända till sitt hem. Taasiagårdens tomt är tillräckligt stor för en eventuell tillbyggnad i framtiden.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Helhetsbild-Platssituation Stadens egna platser Nuläge (6/14) Taasiagården institutionsvård Taasiagården, kort institutionsvård Taasiagården, effektiverat serviceboende Hambergskahemmet, effektiverat serviceboende Hambergskahemmet, kort institutionsvård Maritahemmet, institutionsvård Hemgården, institutionsvård Hemgården, kort institutionsvård Hemtrevnad/Tallbo serviceboende Lyckan serviceboende Lyckan, kort 14 institutionsvård Rosenkulla Rosenkulla, kort institutionsvård Det Goda Livets Hus/ Gråberg Hälsocentralen, avd Befolkningsprognos över antalet 75 år fyllda Platsbehov för 75 år fyllda enligt rekommendationer Köpta platser (effektiverat serviceboende) Hemvård % av 75 år fyllda 12, ,

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ % av hemmaboende av 75 år fyllda % av personer över 75 år i regelbunden hemvård % av 75 år fyllda som får närståendevård % av 75 år fyllda i effektiverat service boende % av 75 år fyllda i anstaltsvård 2013 Lovisa 2017 (enligt (Bokslut) nya rekommendationer) Lovisa (egen verksamhet) 89, ,5 12, , , ,9-5, ,3-2,9 (kort institutionsvård) Bilaga 12. Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer, samt godkänner tekniska centralens och grundtrygghetscentralens svar på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade. Enligt förslaget. STST 135 Bilaga nr 61. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 1) godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 2) konstaterar att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen. Enligt förslaget.

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ FM 76 Bilaga nr 46. Stadsfullmäktige 1) godkänner konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 2) konstaterar att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen. Ledamot Timo Noroviita föreslog att man i slutet av punkt 1 i beslutsförslaget tillägger som grund för fortsatt arbete. SFP:s fullmäktigegrupp, Sonja Ilvetsalo-Koskinen, Vänsterförbundets fullmäktigegrupp, SDP:s fullmäktigegrupp, Sannfinländarnas fullmäktigegrupp och KD:s fullmäktigegrupp understödde Timo Noroviitas förslag. Ledamot Timo Noroviitas förslag godkändes enhälligt. Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslog att det i beslutstexten tillfogas en 3 punkt: man vidareutreder alternativa utplaceringsplatser för Gråbergsprojektet. Ledamot Kari Hagfors understödde Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 43 röster, Samlingspartiets ändringsförslag NEJ 16 röster utgångsförslaget förblev i kraft. Som teknisk korrigering ändrades ordalydelsen för äkta par på sidan 18 i den svenskspråkiga bilagan 5 6 till för par. Stadsfullmäktige 1. godkände konsultbolaget Tamoras rapport gällande första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer som grund för fortsatt arbete 2. konstaterade att svaren på de tilläggsfrågor som tekniska nämnden önskade har blivit besvarade av tekniska centralen och grundtrygghetscentralen.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer 280/ /2014 GN Beredning: Lisbeth Forsblom, servicechef för seniortjänster, tfn , Carola Klawér, grundtrygghetsdirektör, tfn , och Antti Kinnunen, lokalchef, tfn Första skedet av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer behandlades i grundtrygghetsnämnden För att komma vidare med planeringsarbetet och genomförandet av serviceboende och anstaltsvård för seniorer bör nedannämnda projektplan och genomförandet av utvecklingsplanen godkännas av grundtrygghetsnämnden och vidare av stadsstyrelsen och -fullmäktige. Val av arbetsgrupp och styrgrupp för projektplan. Som medlemmar till arbetsgruppen föreslås: lokalitetschef Antti Kinnunen, grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, chef för seniorservice Lisbeth Forsblom, sjukhusets överläkare Katariina Borup, upphandlings sakkunnig Johanna Heikel, serviceansvarig för öppenvård och omsorgsboende Monica Sund, ekonomiplanerare Annette Povenius och ekonomidirektör Kirsi Kettunen. Vid behov inkallas övriga sakkunniga. Som medlemmar till styrgrupp föreslås: lokalitetschef Antti Kinnunen, grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, chef för seniorservice Lisbeth Forsblom, samt de medlemmar som valts till styrgruppen för servicenätsutredningen ( , 33): grundtrygghetsnämndens representanter Yvonne Wilenius, Jens Rinne, Mauri Poikeljärvi och Ann-Lis Udd samt äldrerådets representanter Anna Hiltunen och Raili Äijö. Projektplan för effektiverat serviceboende och anstaltsvård a) Nybygge i Gråberg: År projektplan för nybygge i Gråberg (56 platser) preliminär planering uträkning för målpris finansieringsmöjligheter

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ År plan för byggnadsskede, juli december b) Sanering av Taasiagården: År projektplan för sanering av Taasiagården, januari-juni c) Sanering av Hambergskahemmet: År projektplan av sanering av Hambergskahemmet, juli-december d) Planering av tillbyggnad till servicehuset Lyckan År planering och byggandet. (se Tamoras rapport, bilaga 6, gällande a -d) Bilaga 12. Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Grundtrygghetsnämnden besluter godkänna de föreslagna styr- och arbetsgrupperna för preliminär planering av andra skede (projektplan) och tredje skede (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer. Grundtrygghetsnämnden besluter också att föreslå för stadsstyrelsen och fullmäktige att utvecklingsplanens andra och tredje skede för effektiverat serviceboende och anstaltsvård för seniorer godkänns enligt förslag och fortsatt bearbetning sker av föreslagen styr- och arbetsgrupp. Enligt förslaget. STST 136 Bilaga nr 61. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer godkänns som grund för fortsatt arbete 2) de av grundtrygghetsnämnden godkända styr- och arbetsgrupperna för projektplanen fortsätter sitt arbete och beredningen av ärenden

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ ) stadsfullmäktige tar slutgiltigt ställning till genomförandet av investeringarna då projektplanerna jämte deras kostnadskalkyler och finansieringsplaner har bekräftats. Enligt förslaget. FM 77 Bilaga nr 47. Stadsfullmäktige beslutar att 1) andra skedet (projektplan) och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och anstaltvård för seniorer godkänns som grund för fortsatt arbete 2) de av grundtrygghetsnämnden godkända styr- och arbetsgrupperna för projektplanen fortsätter sitt arbete och beredningen av ärenden 3) stadsfullmäktige tar slutgiltigt ställning till genomförandet av investeringarna då projektplanerna jämte deras kostnadskalkyler och finansieringsplaner har bekräftats. Enligt förslaget.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utredning av beskattningsvärdet för fastigheter och fastighetsbeskattning, fullmäktigemotion 1023/ /2012 FM 134 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 75. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 81 Beredning: teknisk direktör Ulf Blomberg och ekonomichef Siv Gustafsson Fullmäktige Kari Hagfors och 18 andra fullmäktigeledamöter lämnade en motion, där de föreslår att Lovisa stad genast påbörjar en utredning av beskattningsvärdena för fastigheter, ser över uppgifterna i de befintliga byggloven och sålunda harmoniserar skatteförvaltningens register med stadens motsvarande uppgifter. Ekonomitjänsternas svar: I och med finansministeriets utvecklingsprojekt för 2012 beslutade man på våren 2013 i regeringens budgetmangling att ändra på fastighetsskattelagen. Principerna för värderingen av byggnader och mark höjdes så att kommunernas fastighetsskatteinkomster i genomsnitt ökar 7 %. Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ändrades så att skatteförvaltningen kan överlåta till kommunerna de uppgifter som behövs för registerdrivning och rättsövervakning för skattetagare. Fastighetsuppgifterna är inte fullständiga och det förekommer brister i varje länk i informationskedjan, det vill säga det förekommer ojämlikhet i beskattningen. Finansministeriets skatteavdelning har på grund av detta startat ett nytt utvecklingsprojekt som kommer att vara tidskrävande. Syftet med

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ det nya systemet är bland annat ett enkelt och tydligt system samt en noggrannare, jämlikare och kostnadseffektiv beskattning. I början av oktober, då fastighetsbeskattningen för 2013 hade färdigställts, överläts de första fastighets- och marklistorna till staden. Ett gemensamt möte med tekniska centralen hölls , där vi beslutade utarbeta en preliminär utredning om hur vi tar itu med att granska av registeruppgifterna. I och med att registret är omfattande, är avsikten att göra stickprov och att reda ut hur det är förnuftigast att granska och i fortsättningen driva registret. Tekniska centralens svar: Lovisa stad driver ett fastighetsregister över planområdena för gamla Lovisa. I registret finns närmast uppgifter om tomternas läge och storlek. Som ytterligare information kan det finnas uppgifter om planläggningsläget. Lantmäteriverket är registerförare för de övriga delarna av Lovisa och detta register innefattar uppgifterna om marken. Skattemyndigheten har uppgifter från dessa register och dessutom egna uppgifter. I Borgå har gjorts en utredning, där skattemyndighetens uppgifter om planbestämmelserna har jämförts med nuläget. För arbetet hade de anställt en diplomingenjör för några månader. Skattemyndighetens uppgifter kontrollerades manuellt och en del föråldrade uppgifter uppdagades i skattemyndighetens uppgifter. I praktiken kände skattemyndigheten inte i samband med planförändringar till exempel alltid till i planen tillåten ökad byggrätt. Uppskattningsvis kommer Borgå stad att få så pass mycket mer fastighetsskatt, att de i alla fall på lång sikt täcker de extra kostnaderna. I Lovisa har planer ändrats i så pass mycket mindre grad att det sannolikt förekommer färre brister i skattemyndigheten uppgifter. En stor del av fastighetsskatten uppbärs dock på basis av byggnaderna. Skattemyndigheten har ett eget register som baserar sig bland annat på uppgifter från statens registercentral, vilka uppdateras i samband ed bygglov och åtgärdstillstånd. Skattemyndigheten har även begärt fastighetsägarna att komplettera och korrigera uppgifterna. Det förekommer dock många brister i byggnadsuppgifterna. På landsbygden fick man till exempel länge uppföra jordbruksbyggnader utan bygglov. Dessutom har det även i någon grad förekommit att man uppfört byggnader eller byggt ut befintliga byggnader utan lov. Utrustningsnivån för byggnaderna har även höjts utan att skattemyndigheten fått uppgifter om detta.

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Heinola påbörjade 2010 ett projekt för att se över samtliga fastigheter. Terrängbesök och mätningar görs på samtliga fastigheter. För projektet har anställts en projektchef, som arbetar hela året, och tre personer, som arbetar fyra månader i terrängen. Kostnaden uppgår till ca euro i året. Olovliga byggnader har dock uppdagats så pass mycket i Heinola, att den uppskattade återbetalningstiden är ca 2 5 år. För att man i Lovisa ska kunna genomföra motsvarande arbete, ska ca euro per år reserveras för minst två år. Det finns minst byggnader som ska mätas och ses över. Återbetalningstiden för projektet beror helt på volymen av de brister som korrigeras. Ekonomitjänsterna och tekniska centralen tillställer stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige ovanstående svar till fullmäktigemotionen. Bilaga nr 36. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Föredragande föreslog att ärendet återremitteras för ny behandling. Godkändes enhälligt. STST 144 Beredning: tekniska direktören Ulf Blomberg och ekonomidirektör Kirsi Kettunen Ekonomitjänsternas svar: Finansministeriets skatteavdelning inledde ett nytt projekt för utveckling av fastighetsbeskattningen Ett av projektets syften var att understryka fastighetsbeskattningens roll som en stabil och förutsägbar inkomstkälla inom kommunsektorn. Mål för projektet var bl.a. att förbättra kvaliteten på registeruppgifterna och att förbättra möjligheterna att granska de uppgifter som ligger som grund för fastighetsbeskattningen ur skattetagarens synvinkel. Våren 2014 sände skatteförvaltningen kommunerna de första förnyade fastighetsförteckningarna för kommunernas bruk.

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Dessutom har fastighetsägarens skyldighet att kontrollera beskattningsuppgifterna och meddela om korrigeringar och brister ökats genom att skattemyndigheterna kan tillgripa sanktioner om uppgifterna inte uppges. Skattemyndigheterna kan påföra fastighetsägaren skatteförhöjning när eventuella fel uppdagas. Omprövning av skatteförhöjningen kan begäras ännu fem år efter slutförd fastighetsbeskattning, då det ända till 2013 var möjligt att begära omprövning i två år. Det har också skapats bättre möjligheter för kommunerna att uppdatera beskattningsvärdena i registren. Besvärsprocedurerna som baserar sig på skriverier mellan skatteförvaltningen och fastighetsägaren har avlägsnats genom att tillvägagångssättet strömlinjeformats. I det förnyade tillvägagångssättet litar Skatteförvaltningen på de uppgifter om fastigheten som kommunen uppgett när det sker en ändring i uppgifterna och ber inte längre separat om uppgifterna av ägaren. Därmed är det möjligt att uppdatera även de minsta ändringar av uppgifter i registret. Det har fortfarande inte hittats centraliserade lösningar för granskning och övervakning av registeruppgifterna och de faktiska värdena, utan kommunen ansvarar för att innehållet i registeruppgifterna är riktigt, och därmed för storleken på fastighetsskatteinkomsterna som kommer in. I och med den ökade skyldigheten att kontrollera och meddela bär också fastighetens ägare detta ansvar. I kommunen kan kontrollen av uppgifternas riktighet skötas av byggnadstillsynen. Tekniska centralens svar: Byggnadstillsynen utför under pågående år en jämförelse av byggnadstillsynens och befolkningsregistrets byggnadsregister. På detta sätt kan en del av felen och bristerna åtgärdas. Om någon byggnad saknas i båda registren eller om samma fel finns i bägge register, kommer dock inte felen fram. Ett annat projekt inom byggnadstillsynen gäller granskningen av uppgifterna i bygglov som beviljats före När bygglovsuppgifterna i samband med kommunsammanslagningen överfördes till en enhetlig databas skedde det fel i överföringen. Dessa fel har man hittills strävat efter att korrigera i samband med inspektionerna, men nu går man igenom de lov som ännu är aktiva. I kommunen kan inga andra än byggnadsinspektörerna granska byggnadsuppgifterna. Övriga har till exempel inte lov att röra sig

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ på fastighetens gård utan lov av ägaren. De normala uppgifterna tar dock byggnadstillsynens resurser helt i anspråk, och därmed är det med nuvarande resurser överhuvudtaget inte möjligt för byggnadstillsynen att reda ut situationen för alla byggnader som finns i registret. För detta ändamål behövs det en märkbar tilläggsresurs för några år, och då föreligger behov av att beakta denna resurs i budgeten och personalplanen. Eftersom det inte finns säkerhet om att man upptäcker fel i en sådan omfattning som ökar inflödet av fastighetsskatter till den grad att kostnaderna skulle kunna täckas ens inom en skälig tidsperiod, föreslår vi inte tilläggsanslag och -personal för uppgiften. Sålunda ska situationen följas upp och man återkommer till ärendet om det sker en ändring i situationen. Bilaga nr 67. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner för sin egen del svaret och föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Inga anslag för granskning av byggnadsregistren reserveras i budgeten 2015 och ekonomiplanen 2016, och därmed kommer uppgiften inte att utföras. Ledamot Antas föreslog att euro reserveras för granskning av fastigheternas registeruppgifter och verkliga värden samt kontroll av korrektheten. Med denna summa anställs en person för att genomföra projektet i fråga. Förslaget fick inte understöd. Beslutet enligt utgångsförslaget. FM 78 Bilaga nr 48. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Kari Hagfors gjorde ett ändringsförslag: euro reserveras för granskning av registeruppgifter och deras verkliga värden samt kontroll av korrektheten vad gäller ovanstående. Med denna summa anställs eller kostnadsersätts en person för att genomföra projektet i fråga. Objekt för samplet kan vara till exempel stadens utarrenderade semestertomter eller byggnadsprojekten i Liljendal / Pernå. Ledamot Camilla Antas understödde Kari Hagfors förslag.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Omröstning: Utgångsförslaget JA 49 röster, Hagfors ändringsförslag NEJ 8 röster, 2 BLANKA röster utgångsförslaget förblev i kraft. Stadsfullmäktige godkände svaret och konstaterade att motionen är slutbehandlad.

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Personalsektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Att avstå från ett mötesarvode, fullmäktigemotion 51/ /2014 FM 17 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 12. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. PSEK 24 Beredning och föredragning personalchef Jan Rosenström Samlingspartiets fullmäktigegrupp har föreslagit att hela fullmäktige deltar i Lovisa stads spartalko genom att under år 2014 avstå från ett mötesarvode. Det inbesparade beloppet skulle riktas till förmån för klasserna 1-6 i Lovisa stads skolor och användas. För ett vanligt stadsfullmäktigemöte betalas åt ledamöterna ett mötesarvode på 80 euro. Utgifterna för arvodena är, om fullmäktige sammanträder fulltaligt, tillsammans euro. Förtroendevalda har enligt 42 i kommunnallagen rätt till mötesarvode för deltagande i kommunala organs möten. Bestämmelsen i kommunallagen förutsätter att till förtroendevalda betalas sammanträdesarvode samt eventuell ersättning för inkomstbortfall och andra kostnader som orsakas av förtroendeuppdraget. Storleken på arvodena och andra ersättningar bestäms enligt den av fullmäktige fast-ställda arvodesstadgan. Av formuleringen av kommunallagens 42 följer att ett ärende som gäller avstående från mötesarvode inte bör behandlas genom normalt kommunalt berednings- föredragningsförfarande. Då ledamöterna har en lagstadgad rätt till mötesarvode kan staden inte göra ett förvaltningsbeslut om avstående från arvode. Fullmäktigeledamöterna kan på eget initiativ avstå från ett arvode som skulle betalas för ett visst möte. Då måste förutsättas att detta skriftligt meddelas personalenheten. Enligt ett ställningstagande

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ från Kommunförbundet från år 2013 kan ledamöterna inte utan skattepåföljd besluta om att rikta de insparade medlen till en annan kostnadsenhet. En förtroendevald kan också på vanligt sätt ta emot arvodet och efter det själv donera det till önskat ändamål. Av praktiska orsaker måste den förtroendevalda själv sköta om att donationen överförs till mottagaren. I sådana fall måste dock först avdras skatt och eventuell förtroendemannaavgift. Motionen är som bilaga 3 Bilaga 3 Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. Enligt förslag. STST 145 Bilaga nr 68. Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget. FM 79 Bilaga nr 49. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige En lokal idrottsplats för närmotion till Generalshagens skolas skolområde, fullmäktigemotion 126/ /2014 FM 28 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 18. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. BN 42 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och chefen för fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn Fullmäktige Kari Hagfors och 15 andra ledamöter har , 28 lämnat in en motion där de föreslår att det byggs en närmotionsplats i samband med Generalshagens skolas gårdsplan som stöd för motion för såväl skolelever som fritidsmotion. För detta skulle enligt motionen reserveras den behövliga summan från investeringsmedlen för projekt under euro. Ifrågavarande projekt, borde enligt motionen inledas redan under detta år. Fullmäktigemotionen är i och för sig en bra sak och byggandet av en närmotionsplats skulle betjäna såväl skolelever som övriga kommuninvånare. Det finns ingen uppgjord plan för en närmotionsplats vid Generalshagens skola, vilket innebär att det tyvärr inte är möjligt att snabbt varken genomföra projektet eller ansöka om extern finansiering för detta ändamål, vilket omnämns i motionen. På sommaren eller i början av hösten 2014 byggs en närmotionsplats i samband med det finskspråkiga skolcentret. Närmotionsplatsen erbjuder ypperliga möjligheter som dagstid kan utnyttjas av skolans elever och kvällstid av föreningar och övriga kommuninvånare. Staden har av både NTM-centralen(i slutet av år 2013) och S-gruppen(i början av år 2014) ansökt om extern finansiering för detta.

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ I november 2013 godkände fullmäktige budgeten och i samband med den även investeringsplanen på längre sikt( ). Enligt planen är det meningen att bygga en närmotionsplats år 2019 i Forsby och år 2020 i Valkom. Denna plan möjliggör i framtiden att det finns närmotionsplatser även på annat håll än i centrum av Lovisa. Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Bilaga 7: fullmäktigemotion Med hänvisning till beredningen ovan, konstaterar bildningsnämnden att det inte under år 2014 är möjligt eller ändamålsenligt att inleda ett projekt för att bygga en närmotionsplats i samband med Generalshagens skola. Om ifrågavarande projekt anses viktigt så ska det tas med i stadens investeringsplan för åren Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. Med hänvisning till beredningen ovan, konstaterade bildningsnämnden att det inte under år 2014 är möjligt eller ändamålsenligt att inleda ett projekt för att bygga en närmotionsplats i samband med Generalshagens skola. Om ifrågavarande projekt anses viktigt så ska det tas med i stadens investeringsplan för åren Det ovan nämnda ges som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. STST 159 Bilaga nr 76. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret för egen del samt föreslår att stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

34 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ FM 80 Bilaga nr 50. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Ledamot Kari Hagfors gjorde ett ändringsförslag: I Lovisa investeringsplan görs en reservering för ansökan om att bygga närmotionsplatser subventionerade av S-gruppen på Generalshagens skolområde 2018, på Koskenkylän koulus skolområde 2018 och på Valkon koulus skolområde Ledamot Camilla Antas understödde Kari Hagfors förslag. Omröstning: Utgångsförslaget JA 33 röster, Kari Hagfors ändringsförslag NEJ 25 röster, 1 BLANK röst utgångsförslaget förblev i kraft. Stadsfullmäktige godkände svaret och konstaterade att motionen är slutbehandlad.

35 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Marknad under veckoslut, fullmäktigemotion 278/ /2014 FM 58 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 36. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 160 Beredning: marknadsföringsplanerare Jaana Laine, tfn , och torgövervakare Teija Aalto, tfn Tjugo fullmäktigeledamöter undertecknade en motion om att i försökssyfte ordna marknader på lördagar och söndagar i Lovisa åren 2014 och Försöket skulle åtminstone gälla marknaderna i april och augusti. Att marknaderna ordnas under veckoslut gör enligt motionen det också möjligt för förvärvsarbetande att uträtta ärenden på marknaden, vilket eventuellt kan leda till ett mångsidigare utbud av försäljare och evenemang. Marknadsdagarna 2014 fastslogs redan våren 2013, då de skulle lämnas in till databasen som tidningen Markkinaviesti/Suomen Tapahtumakalenteri upprätthåller. Från denna databas förs informationen vidare till bl.a. Helsingfors universitets almanacka. På motsvarande sätt har man därför också varit tvungen att meddela marknadsdagarna 2015 före Försäljarna som åker omkring på marknaderna i Finland är få till antalet, och de väljer sina marknadsorter i hög grad på förhand utgående från kalenderuppgifter och tidigare erfarenheter. Avsikten är att välja marknadsdagarna i Lovisa så att de årligen hålls ungefär vid samma tidpunkt och att de inte sammanfaller med andra stora marknader i södra Finland. Vedertagna veckodagar för marknaderna i Lovisa är tisdag eller torsdag.

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn

797/ /2013 GN Beredning: servicechef Lisbeth Forsblom, tfn , och Carola Klawér, tfn Grundtrygghetsnämnden 126 19.11.2013 Stadsstyrelsen 247 02.12.2013 Stadsfullmäktige 124 11.12.2013 Tekniska nämnden 13 28.01.2014 Grundtrygghetsnämnden 39 15.04.2014 Stadsstyrelsen 135 19.05.2014 Stadsfullmäktige

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 136 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:09-19:51 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Poikeljärvi Mauri. Kinnunen Antti lokalchef ( )

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Poikeljärvi Mauri. Kinnunen Antti lokalchef ( ) LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 233 Grundtrygghetsnämnden TID 19.11.2013 kl. 17:30-19:27 PLATS Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa NÄRVARANDE Stenvall Patrik ordförande Bärlund Päivi viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Aspholm-Backman Carola ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa. Aspholm-Backman Carola ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2015 1 Grundtrygghetsnämnden TID 20.01.2015 kl. 17:30-19:51 PLATS Grundtrygghetscentralen, Degerbygatan 21, Lovisa NÄRVARANDE Stenvall Patrik ordförande Grundström Ben ledamot Udd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen.

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen. 1994 rd - RP 65 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av Il lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål och 4 a sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Tom Lindholm,

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

PROTOKOLL 6 /

PROTOKOLL 6 / Församlingsrådet PROTOKOLL 6 / 2013 3.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIDA 72 DISKUSSION OM GUDSTJÄNSTLIVET I ESBO

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 15:00 Sammanträdesplats: Kårkulla centralförvaltning, Kårkullavägen 142 Kirjala Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 19.01.2010 1/10 Sammanträdestid Tisdagen den 19 januari 2010, kl. 18.30-20.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner REDAKTÖR Riitta Myllymäki Finlands Kommunförbund Helsingfors 2017 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige 28.04.2015, 52 Träder ikraft 01.01.2016 ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde 2 Mötesarvoden Till förtroendevald erläggs arvode för

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer