Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 ( ) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB"

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 ( ) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB

2

3 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Förslag till underhållsplan 5 Avskrivningar, avsättningar och amorteringar 6 Förvärvskostnader och finansiering 7 Beräkning av föreningens årliga intäkter, kostnader och utgifter 8 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 9 Insatser och boendekostnader 10 Ekonomisk prognos 11 Känslighetsanalys och anslutningsgrad 12 Förslag till 50-årig serieamortering 13 Särskilda förhållanden Intyg Bilagor: Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Kontaktuppgifter Brf Örehus 4 c/o Björn Lovén Sergels väg 14 B Malmö Tel Svensk Bostadsrättsbildning Köpenhamnsvägen Malmö Tel

4 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Örehus 4 med organisationsnummer som har registrerats hos Bolagsverket, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att inneha fastigheten Malmö Örehus 4 med adress Sergels väg 14 A- B, Malmö. Fastigheten innehåller 92 bostadslägenheter och ett lager. Byggnaden uppfördes ursprungligen I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på anskaffningskostnaden samt föreningens årliga kapital- och driftskostnader. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter besiktning av det byggnads-, eloch VVS-tekniska skicket. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet samt tio års reparationsbehov. Planen redovisar därmed den totala kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en prognostiserad räntenivå för den kommande 10-årsperioden med amorteringar enligt föreslagen amorteringsplan. Driftskostnaderna är baserade på den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader. I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens läge, insatserna och avgifternas storlek samt föreslagen underhållsplan borgar för en god ekonomisk utveckling för föreningen och för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker i december 2014 eller senare då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Genomsnittlig avgift per kvm och år: 674 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -23% 3

5 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Malmö Örehus 4 Upplåtelseform Äganderätt Adress Sergels väg 14 A-B, Malmö Tomtareal 5656 kvm Area 8193 kvm taxerad bostadsyta, 7968 kvm kontrakterad bostadsyta Byggnadsutformning På fastigheten finns 1 byggnadskropp om 9 våningar med 92 lägenheter och ett lager. Nybyggnadsår och värdeår 1956 Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Fullvärde Taxeringsvärde kr varav bostadsmark kr, lokalmark kr, bostäder kr och lokaler kr Typkod 320 Gemensamma utrymmen och anordningar Elcentral Cykelförråd Fjärrvärmecentral Förråd Tvättstuga Trapphus Kabel-TV Hissar Kortfattad byggnadsbeskrivning Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Skyddsrum som är i bruk Grund: Stomme: Bjälklag: Fasad: Balkong: Tak: Fönster: Trapphus: Uppvärmning: Ventilation: Kök: Badrum: Invändiga golv: Invändiga tak: Invändiga väggar: Källare Platsgjutna bjälklag och väggar Trä/betong Tegel Betong Papp 3-glas isolerrutor med trä aluminium stomme Mosaik/marmor/målat Fjärrvärme Frånluft Spis, kyl, frys samt köksskåp av många olika årsmodeller. Vissa nyare helkaklade med klinker o dusch, tvättställ och WC-stol. Andra i originalutförande med klinker, halvkaklat samt badkar. Parkett eller plastmatta Målade Målade/tapetserade 4

6 3. Fastighetens skick Enligt Boverkets allmänna råd för upprättande av ekonomiska planer ska den ekonomiska planen innehålla en ekonomisk prognos för de kommande 10 åren. I prognosen ska fastighetens tekniska skuld fastställas. Byggnaden har underhållits löpande. Det nuvarande skicket bedöms vara normal standard. Efter att de i underhållsplanen föreslagna åtgärderna är genomförda kommer byggnaden att få ett skick som rubriceras som gott. 4. Förslag till underhållsplan En okulärbesiktning har genomförts Besiktningen har gjorts avseende det bygg-, el- och VVS-tekniska skicket. Ansvariga för besiktningen är Robert Andersson, Lars Larsson och Jörgen Åkesson, alla från HSB Malmö. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Ansvaret regleras av Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitektoch ingenjörsverksamhet av år 2009(ABK 09). Besiktningen har utmynnat i ett förslag till en 10-årig underhållsplan. Det inre underhållet åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren och finns därför inte med i underhållsplanen. Vissa avvikelser kan förekomma. Styrelsen kan fördela renoveringarna i underhållsplanen annorlunda om man finner detta lämpligt med utgångspunkt i behovet. Underhållsplanen är inget bindande dokument i sig utan en vägledning. Styrelsen kan ta beslut om att lägga till eller dra ifrån om det anses motiverat. 5

7 4.1 Förslag till underhållsplan År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Utvändigt Summa Balkonger/skärmtak Fönster Dörrar entrepartier/portar Yttertak Invändigt Summa Invändigt VVS Summa Vatten och avlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El Summa El El sammansatt Utrustning Summa Tvätt Summa Ovanstående tabell utgår från okulärbesiktningen. 6

8 5. Avskrivningar, avsättningar och amorteringar Den ekonomiska planens huvudsakliga syfte är att förhindra tillkomsten av ekonomiskt osunda bostadsprojekt. Vid upprättandet har stor vikt lagts vid att bostadsrättsföreningen med god marginal ska klara såväl framtida renoveringar som kommande ränteförändringar. Avsättningar Efter den tekniska besiktningen har en underhållsplan upprättats. De framtida planerade renoveringarna finansieras genom upptagande av lån. Avskrivningar Avskrivningar är ett sätt att bokföringsmässigt fördela kostnaden för stora investeringar över nyttjandetiden. Avskrivningar är dock en rent bokföringsteknisk åtgärd. Trots att avskrivningen ligger som en kostnad i föreningens årsredovisning så innebär det inte att någon faktisk utbetalning görs, pengarna står kvar på föreningens konto. Den avskrivningsmetod som föreningens styrelse framöver väljer kan komma att påverka bostadsrättsföreningens årsresultat men har alltså ingen effekt på föreningens kassa. Amorteringar Föreningen amorterar årligen med ett belopp som räknas upp med 2% per kvartal, dvs en serieamortering. Genom att successivt minska sin skuldbörda ökar den ekonomiska tryggheten. Föreslagen amorteringsplan innebär att föreningen kommer att vara fri från sin ursprungliga skuld efter 50 år. 7

9 6. Förvärvskostnader och finansiering Sammanställning förvärvskostnader och finansiering Initiala kostnader är köpeskillingen om kr, föreningsbildningen om kr, lagfarten om kr och pantbrev om Amorteringsplan Föreningen föreslås amortera enligt föreslagen amorteringsplan, se kapitel Förslag till amorteringsplan. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att dela upp lånen på olika bindningstider för att sprida risken. Denna placeringsstrategi anser styrelsen vara ansvarsfull och syfta till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de kommande åren. Ränta Räntekostnader första året avser kostnader för lån upptagna i samband med tillträdet. Räntekostnaderna kommer därefter att variera efterhand som lånen amorteras, nya lån tas upp och räntan ändras. En prognos av räntekostnaderna finns i kapitlet Ekonomisk prognos. Efter första året räknas räntan successivt upp till dess den når 4% år 6. Årsavgift Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och grundas på den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. Årsavgiften är utjämnad över tiden för att undvika stora svängningar beroende på skillnader i räntekostnader. 8

10 6.1 Kostnader för förvärv samt finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5 % av köpeskillingen Styrelsearvode Dispositionsfond Reparationsbehov Pantbrev Totalt Finansieringsplan Ränta år 1 Ränta år 1 kr6 Amortering7 Lån ,10% Max lånebelastning Insatser Totalt LAGFARTEN är beräknad på 1,5% av köpeskillingen plus en avgift på kr. 2 STYRELSEARVODET baseras på två basbelopp plus sociala avgifter. Taxeringsvärde Bostäder Lokaler Mark Byggnad DISPOSITIONSFONDEN är till för oförutsedda utgifter i samband med tillträdet. 6 RÄNTA: kr är räntekostnaden år 1. Vartefter lån tas upp för renoveringar och föreningen amorterar förändras lånebilden. Maximal räntekostnad i kalkylen nås år 10 med kr. 4 REPARATIONSBEHOV: Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. 7 AMORTERING: Amorteringen följer amorteringsplanen. 5 PANTBREVSKOSTNADEN är 2% av lånet minus 2% av befintliga inteckningar. 8 LÅNEBEHOVET Då det kontinuerligt sker amorteringar uppgår lånebehovet i kalkylen till som mest kr. 9

11 7. Beräkning av föreningens årliga intäkter kostnader och utgifter Intäkter Årsavgifter, bostäder P-plats och garage Drift El Värme Vatten Sopor kr/kvm Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel och städ Administrativ förvaltning (c:a 1000 kr/lgh + ev. lokalkostnader) Revisionsarvode Reparationer Fond för yttre underhåll (25 kr/kvm) Övriga kostnader Kabel-TV Fastighetsförsäkring Övriga driftkostnader Övriga arvoden Summa driftkostnader 370 kr/kvm Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån Amortering Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift (92 lgh x 1217:-) Fastighetsskatt lokaler Utjämning - Avgift Utjämning - Avgift (Förs till kassa) Totalsumma Intäkter./. Kostnader = vinst 0 10

12 8. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser Insatserna för lägenheterna har beräknats efter yta, men differentierats efter läge, storlek och inre standard efter beslut av styrelsen. Se nedan och tabell 8.1. Höjningar och sänkningar av insatserna tar ut varandra eftersom den totala insatsen för samtliga lägenheter inte ska förändras av differentieringen. Havsutsikt Stor eller Ingen Balkong och havsutsikt Rak Sned Ingen 2 balkonger balkong Differentiering 7-or i uppgång A har stor balkong med sned havsutsikt => or i uppgång B har stor balkong med rak havsutsikt => or har två balkonger och sned havsutsikt => or i uppgång A har ingen havsutsikt => or i uppgång B har rak havsutsikt => or i uppgång A har ingen havsutsikt => or i uppgång B har sned havsutsikt => or på första våningen har ingen havsutsikt => Fyra 1-or på 1:a våningen har ingen balkong => Storlek Andelstal (avgift) är differentierade med 10% från medel. En större lägenhet har en lägre avgift/ kvm Insats är differentierade med 10% från medel. En större lägenhet har en lägre insats/kvm Bottenplan Nedan beskrivs differentieringen för våningsplan. Lägenheter på bottenplanet har fått ytterligare avdrag, förutom våningsdifferentieringen, enligt tabbelen på nästa sida Våning Våning 1-4% Våning 2-3% Våning 3-2% Våning 4-1% Våning 5 0% Våning 6 +0,88 Våning 7 +1,76 Våning 8 +2,65 Våning 9 +3,53 Kök renoverat år får höjd insats med: Orenoverade kök får en sänkning med kr. Bad renoverat år får höjd insats med: Orenoverade badrum får en sänkning med kr. Årsavgifter Enligt stadgarna ska årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens andelstal. Andelstalen har differentierats efter storlek enligt tabell på nästa sida. 11

13 9. Insatser och boendekostnader Insatser och boendekostnader Tabellen 9.1 visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Den förändrade månadskostnaden baseras på hyra för 2015 och i planen fastställd månadsavgift, samt ränteinbetalning vid 100 % belåning efter 30 % ränteavdrag. Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet 9.2 visar utvecklingen över tiden av hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet visar en initial genomsnittlig nettokostnadssänkning om ca 23 %. Anslutningsgrad En viss initial kostnadsökning kan ske om ett antal boende väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde kompenseras av kommande hyreshöjningar. Därtill kommer även eventuellt övervärde föreningen tillgodo när respektive hyresavtal upphör och lägenheten säljs. 15

14 9:1 Detaljredovisning OBS! Siffrorna nedan är endast exempel! 16

15 9:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Hyresnivå Boendekostnad* kr/kvm Hyresnivå Boendekostnad* År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 *Avgift + låneränta efter ränteavdrag i löpande penningvärde Den genomsnittliga boendekostnaden vid köp, 990 kr/kvm, ger i snitt en initial sänkning med c:a 23% jämfört med dagens boendekostnad i hyresrätt. Ovanstående graf symboliserar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. Vi har här kalkylerat med en inflation på 2% per år. 21

16 10. Ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapitalkostnader 2,10% 2,45% 2,80% 3,15% 3,51% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Räntekostnader Amortering Drift Underhållskostnader Fastighetsförvaltning Reparationer Övriga kostnader ex utjämning Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatt lokaler Utjämning av avgift Summa Kostnader (löpande) Intäkter exklusive årsavgifter Hyresintäkter från lokaler och garage Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår Avgiften bör årligen relateras till KPI 22

17 Känslighetsanalys i fast penningvärde 11. Känslighetsanalys och anslutningsgrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Basränta 2,10% 2,45% 2,80% 3,15% 3,51% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Årsavgift enligt ekonomisk prognos Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +2 procentenheter Räntenivå +1 procentenheter Räntenivå -1 procentenheter Räntenivå -2 procentenheter Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +2 procentenheter Inflationsnivå +1 procentenheter Inflationsnivå -1 procentenheter Inflationsnivå -2 procentenheter Inflationsantagande: 2% Analysen avser helår Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100% 90% 80% 70% Kostnad netto Antal kvm lägenheter som upplåtes Årsavgift, kronor per kvm

18 12. Förslag till 50-årig serieamortering Amorteringen startar vid ett angivet startvärde och ökar med 2% per kvartal. Banklån Uppskrivning per kvartal 2% Amorteringstid, år 50 År Belopp År Belopp Summa

19

20

21

22

23 Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista

24

25

26

27

28

29

30 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Fastighet Beteckning Malmö Örehus 4 Nyckel: Församling Malmö Sankt Petri Adress Adress Limhamnsvägen (16) Nicoloviusgatan (1) Sergels Väg (14C) Sergels Väg 14A-B Malmö Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta MALMÖ Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Åbergs Dödsbo, Ulla Bouppteckning: Ingen köpeskilling redovisad. Anteckningar Innehåll 1/ Inskrivningsdag Akt Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Anmärkning: Beviljad 13/5449 Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt( ,brf örehus 4) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Inteckningar Totalt antal inteckningar: 20 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt SEK Anmärkning: Relax 41/287 Sida 1 av

31 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/288 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/289 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/290 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/291 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/292 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK SEK SEK SEK SEK A Anmärkning: Utbyte 56/ SEK Skriftligt pantbrev B Innehavare: 56/0829 Sparbanken Malmöhus Box Malmö Anmärkning: Utbyte 56/ SEK Skriftligt pantbrev A Innehavare: 57/0508 Sparbanken Malmöhus Box Malmö Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev SEK Skriftligt pantbrev A Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev A Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Innehavare: 57/0227 Malmö Kommun Box Malmö Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev Innehavare: 57/0227 Malmö Kommun Box Malmö Sida 2 av

32 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Stadsplan Tomtindelning: Örehus Stadsplan Taxeringsuppgifter 1280K-PL K-83Ö 1280K-PL364 Taxeringsenhet Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet därav därav markvärde Taxeringsvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Oskiftat dödsbo Taxerad ägare Åbergs Dödsbo,Ulla Karla Henrietta Box Malmö Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Byggrätt ovan mark kvm Riktvärde byggrätt SEK/kvm Värderingsenhet lokalmark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Byggrätt ovan mark 243 kvm Riktvärde byggrätt SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde SEK Bostadsyta kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Värdeår Tillbyggnadsår Värderingsenhet lokaler Taxeringsvärde SEK Lokalyta 195 kvm Årtal för hyresnivå Nybyggnadsår 1956 Åtgärd Hyra SEK/år Tillbyggnadsår Under byggnad Nej Värdeår 1956 Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Tomtmätning Sammanläggning Ursprung Malmö Innerstaden 10:263 Del av Malmö Innerstaden 10:258 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt 1280K-163/ K-TM7/1955 M-Malmö Slottsstaden Örehus K-1/1982 Sida 3 av

33 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Hässleholm Box Hässleholm Kontorbeteckning: MI63 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 4 av

34 Sammandrag,10år Sida1(1) 21ROAND :14:24 Startår: 2015 Antalår: 10 Utskriftsnivå: Objekt Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor:1,4 Inklusive m ervärdesska t Kostnadsläge1402 Objekt Kostnadför Kostnadperår perioden Företag 4-Övrigafastighetsägare BRFÖREHUS Underhålskostnad IncitXpand Sammandrag,10år

35 Åtgärdsplanering,10år Sida1(1) 21ROAND :14:36 Startår: 2015 Antalår: 10 Utskriftsnivå: Objekt Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor:1,4 Inklusive m ervärdesska t Kostnadsläge1402 Byggdel Kostnadför Kostnadperår perioden Företag 4-Övrigafastighetsägare Objekt BRFÖREHUS 4 2Utvändigt 23Balkonger/skärmtak Fönster Dörarentreparti/portar Y tertak Invändigt 30Invändigt VVS 52Vatenochavlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El 60El SElsammansat Utrustning 94Tvät Summa: IncitXpand Åtgärdsplanering,10år

36 Brf Örehus 4 Malmö Affärsområde: Förvaltning

37 Brf Örehus 4 Adress: Sergels väg MALMÖ Basfakta o Fastighetsbeteckning Örehus 4 o Byggår: o Huskroppar: 1 st. o Bostadsarea: 7 967,6 kvm. o Lägenheter: 92 st. o Lokalarea: o Bostads- och/eller hyresrättslokaler: o Garage: 1st. under mark Tekniska basfakta o Fasader: Tegel. Balkonger av betong. o Tak: Papp. o Ventilation: Frånluft. o Uppvärmning: Fjärrvärme. o Hissar: 2 st. Större ombyggnader* 1994: Byte av fönster till trä- aluminium. 2000: Modernisering av hissarna. 2005: Nytt papptak samt takavvattning. 2012: Omfogning av tegelfasader. Nya balkongfronter samt målning (renovering?) av balkonger. * Kända av HSB Malmö. Kontaktpersoner HSB Malmö: Robert Andersson Lars Larsson Jörgen Åkesson

38 Brf Örehus 4 Version: 1, Underhållsbehov år 1-10 Inledning/förutsättningar HSB Malmö utförde okulärbesiktning på föreningens mark, byggnader och installationer. Resultatet från denna besiktning redovisas i detta dokument samt i bilaga 1. Projektet har utförts på uppdrag av bostadsrättsföreningen Örehus 4 genom Svensk Bostadsrättsbildning. Syftet med besiktningen är att bedöma statusen på fastigheten inför en eventuell ombildning samt för framtida planerat underhåll inom de närmst kommande 10 åren. Endast de mark- och byggdelar som redovisas i detta dokument har ingått i besiktningen. En syn har utförts i vissa lägenheter avseende badrum. Detta för att få en uppfattning om hur original badrum ser ut i förhållande till renoverade badrum. I samband med detta utfördes även en syn på balkonger och fönster. Föreslagna åtgärdsår, (20xx), skall ses som ett ungefärligt år för att utföra respektive åtgärd. Dock är det så att de föreslagna åren och åtgärderna hänger ihop med varandra vilket innebär att om någon åtgärd t.ex. senareläggs kan det få konsekvenser för andra åtgärder. Sammanfattning De underhållsåtgärder som kommer de närmsta 10 åren är helt normalt med tanke på deras tekniska livslängd. I vissa fall har den tekniska livslängden uppnåtts och åtgärder har utförts löpande där det blivit aktuellt. Där det då inte utförts är det hög tid att det utförs inom kort för att undvika akuta åtgärder med eventuella följdskador. Det som ligger närmst i tiden är avstängningsventiler till vattenledningarna. Men förslagsvis väntar ni några år med detta tills det är dags för byte av tappvattenledningarna (2020). Avloppsledningar klarar kanske några år till (2022). Vi föreslår en relining med strumpmetoden och inte byte av ledningarna vilket egentligen är att föredra. Detta p.g.a. att en inte ringa del av badrummen och sticken (avloppen) ut till stigarna är renoverade. Byte av elledningar bör utföras inom de närmsta 10 åren (2024). När det gäller belysningen i allmänna utrymmen t.ex. trapphus, garage etc. bör den förbättras inom de närmsta 3 5 åren (2018). I garaget i samband med garagerenovering (2017). All utrustning i värmecentralen bör bytas ut samtidigt (2016). I lägenheterna finns det golvvärme. Stam- och fördelningsventiler bör bytas ut (2020). Detta för att kunna erhålla jämnare värmekomfort. Ventilationen till lägenheterna har inga större problem då det finns relativt nya fläktar. Men reglerutrustningen bör bytas ut nom de närmsta 3 5 åren (2018). Då byts även ventilationsaggregaten i trapphusen ut. Ventilationen i garaget och dräneringspumpen bör bytas ut när garagebjälklaget renoveras (2017). Pumpen kan naturligtvis bytas ut tidigare. Copyright 2008 HSB Malmö 3(6) dokument/svensk Bostadsrättsbildning/Brf Örehus 4/Besiktningar ritningar/beskrivning underhåll.doc

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Borensvägen 33 A-C, Årsta, Stockholms kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Örsbaken 6 under tredje kvartalet 2014. Innehållsförteckning0

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2013

Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Årsredovisningen omfattar Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5 - balansräkning 6-7 - tilläggsupplysningar 8-12 Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus I LULEÅ 2013-03-12 Informationsträff Kulturens Hus ÄNTLIGEN! SÄPO tystnadsplikt Steg 2 - omröstningen Idag Information Processen Marknadsvärdet Ekonomi Mål och resultat Inga frågor idag styrelsen på plats

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer