Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 ( ) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB"

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 ( ) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB

2

3 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Förslag till underhållsplan 5 Avskrivningar, avsättningar och amorteringar 6 Förvärvskostnader och finansiering 7 Beräkning av föreningens årliga intäkter, kostnader och utgifter 8 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 9 Insatser och boendekostnader 10 Ekonomisk prognos 11 Känslighetsanalys och anslutningsgrad 12 Förslag till 50-årig serieamortering 13 Särskilda förhållanden Intyg Bilagor: Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Kontaktuppgifter Brf Örehus 4 c/o Björn Lovén Sergels väg 14 B Malmö Tel Svensk Bostadsrättsbildning Köpenhamnsvägen Malmö Tel

4 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Örehus 4 med organisationsnummer som har registrerats hos Bolagsverket, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att inneha fastigheten Malmö Örehus 4 med adress Sergels väg 14 A- B, Malmö. Fastigheten innehåller 92 bostadslägenheter och ett lager. Byggnaden uppfördes ursprungligen I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på anskaffningskostnaden samt föreningens årliga kapital- och driftskostnader. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter besiktning av det byggnads-, eloch VVS-tekniska skicket. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet samt tio års reparationsbehov. Planen redovisar därmed den totala kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en prognostiserad räntenivå för den kommande 10-årsperioden med amorteringar enligt föreslagen amorteringsplan. Driftskostnaderna är baserade på den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader. I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens läge, insatserna och avgifternas storlek samt föreslagen underhållsplan borgar för en god ekonomisk utveckling för föreningen och för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker i december 2014 eller senare då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Genomsnittlig avgift per kvm och år: 674 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -23% 3

5 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Malmö Örehus 4 Upplåtelseform Äganderätt Adress Sergels väg 14 A-B, Malmö Tomtareal 5656 kvm Area 8193 kvm taxerad bostadsyta, 7968 kvm kontrakterad bostadsyta Byggnadsutformning På fastigheten finns 1 byggnadskropp om 9 våningar med 92 lägenheter och ett lager. Nybyggnadsår och värdeår 1956 Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Fullvärde Taxeringsvärde kr varav bostadsmark kr, lokalmark kr, bostäder kr och lokaler kr Typkod 320 Gemensamma utrymmen och anordningar Elcentral Cykelförråd Fjärrvärmecentral Förråd Tvättstuga Trapphus Kabel-TV Hissar Kortfattad byggnadsbeskrivning Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Skyddsrum som är i bruk Grund: Stomme: Bjälklag: Fasad: Balkong: Tak: Fönster: Trapphus: Uppvärmning: Ventilation: Kök: Badrum: Invändiga golv: Invändiga tak: Invändiga väggar: Källare Platsgjutna bjälklag och väggar Trä/betong Tegel Betong Papp 3-glas isolerrutor med trä aluminium stomme Mosaik/marmor/målat Fjärrvärme Frånluft Spis, kyl, frys samt köksskåp av många olika årsmodeller. Vissa nyare helkaklade med klinker o dusch, tvättställ och WC-stol. Andra i originalutförande med klinker, halvkaklat samt badkar. Parkett eller plastmatta Målade Målade/tapetserade 4

6 3. Fastighetens skick Enligt Boverkets allmänna råd för upprättande av ekonomiska planer ska den ekonomiska planen innehålla en ekonomisk prognos för de kommande 10 åren. I prognosen ska fastighetens tekniska skuld fastställas. Byggnaden har underhållits löpande. Det nuvarande skicket bedöms vara normal standard. Efter att de i underhållsplanen föreslagna åtgärderna är genomförda kommer byggnaden att få ett skick som rubriceras som gott. 4. Förslag till underhållsplan En okulärbesiktning har genomförts Besiktningen har gjorts avseende det bygg-, el- och VVS-tekniska skicket. Ansvariga för besiktningen är Robert Andersson, Lars Larsson och Jörgen Åkesson, alla från HSB Malmö. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Ansvaret regleras av Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitektoch ingenjörsverksamhet av år 2009(ABK 09). Besiktningen har utmynnat i ett förslag till en 10-årig underhållsplan. Det inre underhållet åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren och finns därför inte med i underhållsplanen. Vissa avvikelser kan förekomma. Styrelsen kan fördela renoveringarna i underhållsplanen annorlunda om man finner detta lämpligt med utgångspunkt i behovet. Underhållsplanen är inget bindande dokument i sig utan en vägledning. Styrelsen kan ta beslut om att lägga till eller dra ifrån om det anses motiverat. 5

7 4.1 Förslag till underhållsplan År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Utvändigt Summa Balkonger/skärmtak Fönster Dörrar entrepartier/portar Yttertak Invändigt Summa Invändigt VVS Summa Vatten och avlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El Summa El El sammansatt Utrustning Summa Tvätt Summa Ovanstående tabell utgår från okulärbesiktningen. 6

8 5. Avskrivningar, avsättningar och amorteringar Den ekonomiska planens huvudsakliga syfte är att förhindra tillkomsten av ekonomiskt osunda bostadsprojekt. Vid upprättandet har stor vikt lagts vid att bostadsrättsföreningen med god marginal ska klara såväl framtida renoveringar som kommande ränteförändringar. Avsättningar Efter den tekniska besiktningen har en underhållsplan upprättats. De framtida planerade renoveringarna finansieras genom upptagande av lån. Avskrivningar Avskrivningar är ett sätt att bokföringsmässigt fördela kostnaden för stora investeringar över nyttjandetiden. Avskrivningar är dock en rent bokföringsteknisk åtgärd. Trots att avskrivningen ligger som en kostnad i föreningens årsredovisning så innebär det inte att någon faktisk utbetalning görs, pengarna står kvar på föreningens konto. Den avskrivningsmetod som föreningens styrelse framöver väljer kan komma att påverka bostadsrättsföreningens årsresultat men har alltså ingen effekt på föreningens kassa. Amorteringar Föreningen amorterar årligen med ett belopp som räknas upp med 2% per kvartal, dvs en serieamortering. Genom att successivt minska sin skuldbörda ökar den ekonomiska tryggheten. Föreslagen amorteringsplan innebär att föreningen kommer att vara fri från sin ursprungliga skuld efter 50 år. 7

9 6. Förvärvskostnader och finansiering Sammanställning förvärvskostnader och finansiering Initiala kostnader är köpeskillingen om kr, föreningsbildningen om kr, lagfarten om kr och pantbrev om Amorteringsplan Föreningen föreslås amortera enligt föreslagen amorteringsplan, se kapitel Förslag till amorteringsplan. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att dela upp lånen på olika bindningstider för att sprida risken. Denna placeringsstrategi anser styrelsen vara ansvarsfull och syfta till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de kommande åren. Ränta Räntekostnader första året avser kostnader för lån upptagna i samband med tillträdet. Räntekostnaderna kommer därefter att variera efterhand som lånen amorteras, nya lån tas upp och räntan ändras. En prognos av räntekostnaderna finns i kapitlet Ekonomisk prognos. Efter första året räknas räntan successivt upp till dess den når 4% år 6. Årsavgift Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och grundas på den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. Årsavgiften är utjämnad över tiden för att undvika stora svängningar beroende på skillnader i räntekostnader. 8

10 6.1 Kostnader för förvärv samt finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5 % av köpeskillingen Styrelsearvode Dispositionsfond Reparationsbehov Pantbrev Totalt Finansieringsplan Ränta år 1 Ränta år 1 kr6 Amortering7 Lån ,10% Max lånebelastning Insatser Totalt LAGFARTEN är beräknad på 1,5% av köpeskillingen plus en avgift på kr. 2 STYRELSEARVODET baseras på två basbelopp plus sociala avgifter. Taxeringsvärde Bostäder Lokaler Mark Byggnad DISPOSITIONSFONDEN är till för oförutsedda utgifter i samband med tillträdet. 6 RÄNTA: kr är räntekostnaden år 1. Vartefter lån tas upp för renoveringar och föreningen amorterar förändras lånebilden. Maximal räntekostnad i kalkylen nås år 10 med kr. 4 REPARATIONSBEHOV: Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. 7 AMORTERING: Amorteringen följer amorteringsplanen. 5 PANTBREVSKOSTNADEN är 2% av lånet minus 2% av befintliga inteckningar. 8 LÅNEBEHOVET Då det kontinuerligt sker amorteringar uppgår lånebehovet i kalkylen till som mest kr. 9

11 7. Beräkning av föreningens årliga intäkter kostnader och utgifter Intäkter Årsavgifter, bostäder P-plats och garage Drift El Värme Vatten Sopor kr/kvm Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel och städ Administrativ förvaltning (c:a 1000 kr/lgh + ev. lokalkostnader) Revisionsarvode Reparationer Fond för yttre underhåll (25 kr/kvm) Övriga kostnader Kabel-TV Fastighetsförsäkring Övriga driftkostnader Övriga arvoden Summa driftkostnader 370 kr/kvm Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån Amortering Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift (92 lgh x 1217:-) Fastighetsskatt lokaler Utjämning - Avgift Utjämning - Avgift (Förs till kassa) Totalsumma Intäkter./. Kostnader = vinst 0 10

12 8. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser Insatserna för lägenheterna har beräknats efter yta, men differentierats efter läge, storlek och inre standard efter beslut av styrelsen. Se nedan och tabell 8.1. Höjningar och sänkningar av insatserna tar ut varandra eftersom den totala insatsen för samtliga lägenheter inte ska förändras av differentieringen. Havsutsikt Stor eller Ingen Balkong och havsutsikt Rak Sned Ingen 2 balkonger balkong Differentiering 7-or i uppgång A har stor balkong med sned havsutsikt => or i uppgång B har stor balkong med rak havsutsikt => or har två balkonger och sned havsutsikt => or i uppgång A har ingen havsutsikt => or i uppgång B har rak havsutsikt => or i uppgång A har ingen havsutsikt => or i uppgång B har sned havsutsikt => or på första våningen har ingen havsutsikt => Fyra 1-or på 1:a våningen har ingen balkong => Storlek Andelstal (avgift) är differentierade med 10% från medel. En större lägenhet har en lägre avgift/ kvm Insats är differentierade med 10% från medel. En större lägenhet har en lägre insats/kvm Bottenplan Nedan beskrivs differentieringen för våningsplan. Lägenheter på bottenplanet har fått ytterligare avdrag, förutom våningsdifferentieringen, enligt tabbelen på nästa sida Våning Våning 1-4% Våning 2-3% Våning 3-2% Våning 4-1% Våning 5 0% Våning 6 +0,88 Våning 7 +1,76 Våning 8 +2,65 Våning 9 +3,53 Kök renoverat år får höjd insats med: Orenoverade kök får en sänkning med kr. Bad renoverat år får höjd insats med: Orenoverade badrum får en sänkning med kr. Årsavgifter Enligt stadgarna ska årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens andelstal. Andelstalen har differentierats efter storlek enligt tabell på nästa sida. 11

13 9. Insatser och boendekostnader Insatser och boendekostnader Tabellen 9.1 visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Den förändrade månadskostnaden baseras på hyra för 2015 och i planen fastställd månadsavgift, samt ränteinbetalning vid 100 % belåning efter 30 % ränteavdrag. Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet 9.2 visar utvecklingen över tiden av hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet visar en initial genomsnittlig nettokostnadssänkning om ca 23 %. Anslutningsgrad En viss initial kostnadsökning kan ske om ett antal boende väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde kompenseras av kommande hyreshöjningar. Därtill kommer även eventuellt övervärde föreningen tillgodo när respektive hyresavtal upphör och lägenheten säljs. 15

14 9:1 Detaljredovisning OBS! Siffrorna nedan är endast exempel! 16

15 9:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Hyresnivå Boendekostnad* kr/kvm Hyresnivå Boendekostnad* År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 *Avgift + låneränta efter ränteavdrag i löpande penningvärde Den genomsnittliga boendekostnaden vid köp, 990 kr/kvm, ger i snitt en initial sänkning med c:a 23% jämfört med dagens boendekostnad i hyresrätt. Ovanstående graf symboliserar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. Vi har här kalkylerat med en inflation på 2% per år. 21

16 10. Ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapitalkostnader 2,10% 2,45% 2,80% 3,15% 3,51% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Räntekostnader Amortering Drift Underhållskostnader Fastighetsförvaltning Reparationer Övriga kostnader ex utjämning Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatt lokaler Utjämning av avgift Summa Kostnader (löpande) Intäkter exklusive årsavgifter Hyresintäkter från lokaler och garage Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår Avgiften bör årligen relateras till KPI 22

17 Känslighetsanalys i fast penningvärde 11. Känslighetsanalys och anslutningsgrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Basränta 2,10% 2,45% 2,80% 3,15% 3,51% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Årsavgift enligt ekonomisk prognos Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +2 procentenheter Räntenivå +1 procentenheter Räntenivå -1 procentenheter Räntenivå -2 procentenheter Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +2 procentenheter Inflationsnivå +1 procentenheter Inflationsnivå -1 procentenheter Inflationsnivå -2 procentenheter Inflationsantagande: 2% Analysen avser helår Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100% 90% 80% 70% Kostnad netto Antal kvm lägenheter som upplåtes Årsavgift, kronor per kvm

18 12. Förslag till 50-årig serieamortering Amorteringen startar vid ett angivet startvärde och ökar med 2% per kvartal. Banklån Uppskrivning per kvartal 2% Amorteringstid, år 50 År Belopp År Belopp Summa

19

20

21

22

23 Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista

24

25

26

27

28

29

30 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Fastighet Beteckning Malmö Örehus 4 Nyckel: Församling Malmö Sankt Petri Adress Adress Limhamnsvägen (16) Nicoloviusgatan (1) Sergels Väg (14C) Sergels Väg 14A-B Malmö Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta MALMÖ Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Åbergs Dödsbo, Ulla Bouppteckning: Ingen köpeskilling redovisad. Anteckningar Innehåll 1/ Inskrivningsdag Akt Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Anmärkning: Beviljad 13/5449 Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt( ,brf örehus 4) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt(brf örehus 4, ) Inteckningar Totalt antal inteckningar: 20 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt SEK Anmärkning: Relax 41/287 Sida 1 av

31 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/288 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/289 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/290 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/291 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK Anmärkning: Relax 41/292 Omfattning: Gäller i: Malmö Örehus 4 Omfattning: Beviljad i: Malmö Innerstaden 10: SEK SEK SEK SEK SEK A Anmärkning: Utbyte 56/ SEK Skriftligt pantbrev B Innehavare: 56/0829 Sparbanken Malmöhus Box Malmö Anmärkning: Utbyte 56/ SEK Skriftligt pantbrev A Innehavare: 57/0508 Sparbanken Malmöhus Box Malmö Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev SEK Skriftligt pantbrev A Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev A Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev B Innehavare: 57/0227 Malmö Kommun Box Malmö Anmärkning: Utbyte 57/ SEK Skriftligt pantbrev Innehavare: 57/0227 Malmö Kommun Box Malmö Sida 2 av

32 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Stadsplan Tomtindelning: Örehus Stadsplan Taxeringsuppgifter 1280K-PL K-83Ö 1280K-PL364 Taxeringsenhet Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet därav därav markvärde Taxeringsvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Oskiftat dödsbo Taxerad ägare Åbergs Dödsbo,Ulla Karla Henrietta Box Malmö Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Byggrätt ovan mark kvm Riktvärde byggrätt SEK/kvm Värderingsenhet lokalmark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Byggrätt ovan mark 243 kvm Riktvärde byggrätt SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde SEK Bostadsyta kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Värdeår Tillbyggnadsår Värderingsenhet lokaler Taxeringsvärde SEK Lokalyta 195 kvm Årtal för hyresnivå Nybyggnadsår 1956 Åtgärd Hyra SEK/år Tillbyggnadsår Under byggnad Nej Värdeår 1956 Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Tomtmätning Sammanläggning Ursprung Malmö Innerstaden 10:263 Del av Malmö Innerstaden 10:258 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt 1280K-163/ K-TM7/1955 M-Malmö Slottsstaden Örehus K-1/1982 Sida 3 av

33 Metria FastighetSök - Malmö Örehus 4 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Hässleholm Box Hässleholm Kontorbeteckning: MI63 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 4 av

34 Sammandrag,10år Sida1(1) 21ROAND :14:24 Startår: 2015 Antalår: 10 Utskriftsnivå: Objekt Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor:1,4 Inklusive m ervärdesska t Kostnadsläge1402 Objekt Kostnadför Kostnadperår perioden Företag 4-Övrigafastighetsägare BRFÖREHUS Underhålskostnad IncitXpand Sammandrag,10år

35 Åtgärdsplanering,10år Sida1(1) 21ROAND :14:36 Startår: 2015 Antalår: 10 Utskriftsnivå: Objekt Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor:1,4 Inklusive m ervärdesska t Kostnadsläge1402 Byggdel Kostnadför Kostnadperår perioden Företag 4-Övrigafastighetsägare Objekt BRFÖREHUS 4 2Utvändigt 23Balkonger/skärmtak Fönster Dörarentreparti/portar Y tertak Invändigt 30Invändigt VVS 52Vatenochavlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El 60El SElsammansat Utrustning 94Tvät Summa: IncitXpand Åtgärdsplanering,10år

36 Brf Örehus 4 Malmö Affärsområde: Förvaltning

37 Brf Örehus 4 Adress: Sergels väg MALMÖ Basfakta o Fastighetsbeteckning Örehus 4 o Byggår: o Huskroppar: 1 st. o Bostadsarea: 7 967,6 kvm. o Lägenheter: 92 st. o Lokalarea: o Bostads- och/eller hyresrättslokaler: o Garage: 1st. under mark Tekniska basfakta o Fasader: Tegel. Balkonger av betong. o Tak: Papp. o Ventilation: Frånluft. o Uppvärmning: Fjärrvärme. o Hissar: 2 st. Större ombyggnader* 1994: Byte av fönster till trä- aluminium. 2000: Modernisering av hissarna. 2005: Nytt papptak samt takavvattning. 2012: Omfogning av tegelfasader. Nya balkongfronter samt målning (renovering?) av balkonger. * Kända av HSB Malmö. Kontaktpersoner HSB Malmö: Robert Andersson Lars Larsson Jörgen Åkesson

38 Brf Örehus 4 Version: 1, Underhållsbehov år 1-10 Inledning/förutsättningar HSB Malmö utförde okulärbesiktning på föreningens mark, byggnader och installationer. Resultatet från denna besiktning redovisas i detta dokument samt i bilaga 1. Projektet har utförts på uppdrag av bostadsrättsföreningen Örehus 4 genom Svensk Bostadsrättsbildning. Syftet med besiktningen är att bedöma statusen på fastigheten inför en eventuell ombildning samt för framtida planerat underhåll inom de närmst kommande 10 åren. Endast de mark- och byggdelar som redovisas i detta dokument har ingått i besiktningen. En syn har utförts i vissa lägenheter avseende badrum. Detta för att få en uppfattning om hur original badrum ser ut i förhållande till renoverade badrum. I samband med detta utfördes även en syn på balkonger och fönster. Föreslagna åtgärdsår, (20xx), skall ses som ett ungefärligt år för att utföra respektive åtgärd. Dock är det så att de föreslagna åren och åtgärderna hänger ihop med varandra vilket innebär att om någon åtgärd t.ex. senareläggs kan det få konsekvenser för andra åtgärder. Sammanfattning De underhållsåtgärder som kommer de närmsta 10 åren är helt normalt med tanke på deras tekniska livslängd. I vissa fall har den tekniska livslängden uppnåtts och åtgärder har utförts löpande där det blivit aktuellt. Där det då inte utförts är det hög tid att det utförs inom kort för att undvika akuta åtgärder med eventuella följdskador. Det som ligger närmst i tiden är avstängningsventiler till vattenledningarna. Men förslagsvis väntar ni några år med detta tills det är dags för byte av tappvattenledningarna (2020). Avloppsledningar klarar kanske några år till (2022). Vi föreslår en relining med strumpmetoden och inte byte av ledningarna vilket egentligen är att föredra. Detta p.g.a. att en inte ringa del av badrummen och sticken (avloppen) ut till stigarna är renoverade. Byte av elledningar bör utföras inom de närmsta 10 åren (2024). När det gäller belysningen i allmänna utrymmen t.ex. trapphus, garage etc. bör den förbättras inom de närmsta 3 5 åren (2018). I garaget i samband med garagerenovering (2017). All utrustning i värmecentralen bör bytas ut samtidigt (2016). I lägenheterna finns det golvvärme. Stam- och fördelningsventiler bör bytas ut (2020). Detta för att kunna erhålla jämnare värmekomfort. Ventilationen till lägenheterna har inga större problem då det finns relativt nya fläktar. Men reglerutrustningen bör bytas ut nom de närmsta 3 5 åren (2018). Då byts även ventilationsaggregaten i trapphusen ut. Ventilationen i garaget och dräneringspumpen bör bytas ut när garagebjälklaget renoveras (2017). Pumpen kan naturligtvis bytas ut tidigare. Copyright 2008 HSB Malmö 3(6) dokument/svensk Bostadsrättsbildning/Brf Örehus 4/Besiktningar ritningar/beskrivning underhåll.doc

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 (769635-4013) Upprättad i oktober 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad och finansiering

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten (769634-8171) Upprättad i maj 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun KOSTNADSKALKYL Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hagaäng org.nr. 769627-9764 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER:

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: 769632-2630 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1 Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar...

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr 769634-8718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Allmänna förutsättningar 2 2. Beskrivning av fastigheten 3 3. Försäkring 4 4. Förvärvskostnader och taxeringsvärde

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Östersunds kommun Organisationsnummer 769629-4029 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B Beskrivning av fastigheten 3 och 4 C Beräknade

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker:

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv... 4 4.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Kärrtorpsvägen 89-93 i Johanneshov Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Svenska Högarna 4 biträdda av Ombildningskonsulten hösten 2012. Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx,

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, 1(8) 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, med org.nr. xxxxxxxx, registrerat den xx juli 2014

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552)

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 EKONOMISK PLAN för Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 Planen har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastighet och

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan Tillika avsedd att användas som Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Smedjan 1 Gotlands kommun ORG NR 769622-4109 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A.

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR:

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TALLSTIGEN I ABRAHAMSBERG STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: 769631-1088 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna,

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412 1(11) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412, registrerat den 21 mars 2016 vid

Läs mer

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARSLANTEN Org.nr 769608-0923 Järfälla, Stockholms län Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer