Ekonomisk plan för. Krabban ( ) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen."

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban ( ) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of

2 Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Beräknade förvärvskostnader och finansiering 5 Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader 6 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 7 Insatser och boendekostnader 8 Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 9 Särskilda förhållanden 10 Intyg 11 Bilagor Kontaktuppgifter För föreningen: Johan Gullman-Strand Skvadronsgatan Malmö Tel För SBR Svensk Bostadsrättsbildning: D. Ingemar Bjerkborn Kent Sylsjö Henrik Smithsgatan Malmö Tel

3 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Krabban ( ) som har registrerats hos Bolagsverket (se Registreringsbevis under rubriken Bilagor) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att utgöras av fastigheten Malmö Inland 1 med adresser Erikstorpsgatan 20 och Skvadronsgatan 8 i Malmö. Byggnaden innehåller 30 bostadslägenheter och 1 kontor förutom ett garage med 13 platser. Byggnaden uppfördes ursprungligen I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på förvärvskostnaden samt föreningens årliga kapital och driftskostnader, gällande vid tillfället för upprättandet av planen. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter tre besiktningar; byggnads-, el- och VVS-teknisk. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet. Planen redovisar därför den slutliga kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en räntenivå som väl motsvarar gällande marknadsnivå. Driftskostnaderna är baserade på en analys av den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader och intagna offerter. I framläggandet av denna ekonomiska plan har styrelsen noga övervägt ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens centrala läge, insatsen och avgiftens storlek samt avsättningar till reparationer och underhåll borgar för en god framtida utveckling både för föreningen men i synnerhet för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker under februari 2009 då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Snittpris per kvm: :- Avgift per kvm och år: 514:- Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -5,2 % 3

4 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Malmö Inland 1 Upplåtelseform Ägande Adress Erikstorpsgatan 20, Malmö. Skvadronsgatan 8, Malmö Tomtareal 998 kvm Area kvm bostadsyta enligt taxeringsinformationen. Enligt fakturering kvm bostadsyta och 32 kvm kontor. Byggnadsutformning På tomten finns 1 byggnadskropp om 5 våningar samt 1 vindsvåning. 30 lägenheter och 1 kontor. Under mark finns ett garage med 13 platser. Byggnadsår 1936 Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Länsförsäkringar, fullvärde Taxeringsvärde Tkr varav markvärde Tkr Typkod 320 Gemensamma utrymmen Sop- och pappersavfallsrum och anordningar El-central Förråd Tvättstuga Mangelrum Torkrum Trapphus Kabel-TV Garage Kortfattad byggnadsbeskrivning Cykelställ Undergrund: grus Grundmurar: betong, skifferbeklädd sockel samt del av nedre vägg beklädd med keramiska plattor Stomme: tegel Bjälklag: trä/betong Fasad: putsad Tak: eternit mot gatan/papp mot gården Gård: delvis belagd med plattor Fönster: 2-glas Trapphus: målat vägg/tak Uppvärmning: fjärrvärme Ventilation: självdrag 4

5 Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Kök: elspis, kyl, frys, målade köksluckor. Målade/vävade väggar, kakel till 1,5 m. Tak målade, målad väv. Öppna spisar i vissa lägenheter. Badrum: delkaklade med badkar, tvättställ och WC-stol. Golv Klinkers. Invändigt golv: parkett, brädgolv eller PVC. Invändiga tak: målade Invändiga väggar: målade/tapetserade 5

6 3. Fastighetens skick Byggnaden har under åren genomgått löpande underhåll. Det nuvarande skicket får anses som mindre bra. Fastigheten har besiktigats avseende fastighetens övergripande skick Byggnads-, El- och VVS-tekniskt. Ansvarig för besiktningen har varit projektledare Jan Johansson, Midroc Engineering AB. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. En extrapåkallad besiktning avseende fasaden har utförts av Magnus Westerberg, FB Flygfältsbyrå, den 27 oktober Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Vidstående sammanställning har upprättats på så sätt att det som avser åtgärder belöpande på de 10 första åren har upptagits i reparationsfonden. Dessutom finns en årlig avsättning till den yttre underhållsfonden för oförutsedda utgifter. Vissa åtgärder avseende det inre underhållet; reparationer, standardhöjning har lagts in i reparationsfonden för att höja standarden för varje lägenhet (se Sammanställning av reparationsbehovet nästa sida). Övriga åtgärder avseende inre underhållet ankommer den enskilde bostadsrättsinnehavaren och har därför ej medtagits. Viss särskild avvikelse kan föreligga i det enskilda fallet. I de avseende där det vid besiktningen framkommit flera alternativa åtgärder har det alternativ valts som besiktningsmannen förordat. Efter genomförda åtgärder kommer byggnaden att få ett skick som bör rubriceras som mycket gott. 6

7 Sammanställning av reparationsbehovet i Brf Krabban, fastigheten Malmö Inland 1 År Bygg El VVS moms Totalt I denna ekonomiska plan finns kostnader upptagna på Bygg under år 1, kostnader för renovering av balkonger (plattan, räcken samt målning). Målning lagning samt justering av fönster samt byggnadsarbeten i samband med detta. Under El, år 1 har tagits upp kostnader för reparationer i källare, vind och trappor samt installation av nödtelefon i hiss. Under VVS har tagits upp år 1, remaljering av samtliga avloppsbrunnar, Invändig behandling (re-lining) av samtliga avloppsstammar, asbestsanering av vissa ledningar samt utbyte av VVX-centralen. Ytterligare kostnader för ventilationsarbete i garage samt tvättstugan. Förutom ovanstående är kostnad för högtrycksspolning och filmning av stammar upptaget. Bygg, år 2-5 är upptaget ytterligare kostnader för renovering samt målning av balkonger, lagning och ommålning av fasaden, sanering av eternittak och omläggning av nytt tätskikt på tak, med tillhörande plåtarbeten. Ytterligare kostnader för renovering samt målning av fönster, arbeten med fukt i källaren samt byggnadsarbeten i samband med detta. El, år 2-5 är upptaget kostnader för komplettering av installationer i lägenheter. På VVS under år 2-5 har kostnader för byte av radiatorventiler i samtliga lägenheter tagits upp. Bygg, år 6-10 är upptaget ytterligare kapital för målning av källarväggar samt div. byggnadsarbeten. El, år 6-10 är upptaget kostnad för byte av automatik i hissar. VVS, år 6-10 är upptaget kostnad för bl.a. utbyte av hela värmesystemet. 7

8 4. Beräknade förvärvskostnader och finansiering Sammanställning kostnader och finansiering Se sammanställning nästa sida. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att binda lånen: 1/3 kort 1/3 medellångt 1/3 långsiktigt Denna placeringsstrategi anser styrelsen ansvarsfull och syftar till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de närmaste kommande åren. Verklig räntekostnad, likviditet och kassaflöde Den verkliga räntekostnaden blir avsevärt mindre än kalkylerat då hela lånedelen för renoveringen inte kommer att lyftas omedelbart. Om fastigheten renoveras kontinuerligt enligt besiktningsplanen lättar räntebelastningen med :- under första året. Denna lättnad avtar varefter renoveringar genomförs för att år 10 vara helt borta. Bostadsrätt kontra hyresrätt En viss initial kostnadsökning kan ske om ett större antal medlemmar väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde mer än väl kompenseras av kommande hyreshöjningar, vilket även Hyresgästföreningen befarar som sannolikt. Därtill kommer även ett dolt övervärde föreningen tillgodo vilket kan realiseras genom försäljning när respektive hyresavtal upphör. Årsavgiften Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och grundas på den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. En initialt lägre anslutningsgrad än 100 % kan första året öka behovet av likviditet. Detta kompenseras dock av andra faktorer som t ex avsättningar till yttre fond och lägre faktiska räntekostnader etc. De kommande årens förväntade hyreshöjningar, på de lägenheter som ej övergår till bostadsrätter, minskar vidare behovet av någon ökning av årsavgiften. Med anledningen härav har styrelsen beslutat att debitera månadsavgiften enligt grundkalkylen. Övriga kostnader Initiala kostnader är för föreningsbildning, som uppgår till :- (varav moms :-) och kostnader för lagfart uppgående till :- (1,5 % på tax.värde + avgift). Dessutom tillkommer en pantbrevskostnad på :-. Nyckeltal: Snittpris per kvm: :- Avgift per kvm och år: 514:- Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -5,2 % 8

9 Kostnader för förvärv av fastigheten Inland 1 samt dess finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5 %, Tax. värde Dispositionsfond Styrelsearvode Återköpsgaranti Reparationsbehov * Pantbrev Totalt Finansieringsplan Lån 1 Ränta** Ränta kr Avskrivning (1% på bygg. taxvärde) För bostäder ,20% För lokaler ,20% Insatser Totalt Taxeringsvärde % Mark Byggnad Avgift/Skatt Bostäder , Lokaler , ,0% Summa tax.värde , * Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. År 1 behövs :- för renoveringar/reparationer. B 9

10 5. Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader Intäkter 2008 Bostäder Lokaler Hela Huset Hyra lokal Hyra garage Månadsavgift lägenheter restpost Återföring av avskrivning (skattemässig) Räntelättnad/-intäkter Intäkter totalt Driftkostnader inkl moms Uppvärmning Elförbrukning Vattenförbrukning Renhållning (Sophämtning, trappstäd) Försäkringar Förvaltning Kabel-TV (100 kr/ lägenhet) Övriga driftskostnader Underhållskostnader Löpande underhåll Till underhållsfond (0,3 % av tax. värde) Summa driftkostnader Kvar till kapitalet och skatter Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån Avskrivning (1 % av byggnadsvärde enl. taxering) Summa kapitalkostnader Vinst före skatter Fastighetsskatt Kommunal Fastighetsavgift (30 x 1200:-) Fastighetsskatt lokaler Summa fastighetsskatt Kostnader totalt Intäkter./. Kostnader = vinst kr/kvm 10

11 6. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser Frågan om differentiering av insatser har varit föremål för diskussion. Efter flera förslag har styrelsen beslutat om att differentiering efter läge i fastigheten ska göras (se nedan). 1 Höjningar och sänkningar av insatsen ska ta ut varandra eftersom den totala insatsen för samtliga lägenheter ej ska ändras. 2 De lägenheter som ligger nedanför våningsplan 3 erhåller en sänkning av insatsen. Nivån ligger på -1 % för våning 2 och -2 % för våning 1. 3 De lägenheter som ligger ovanför våningsplan 3 erhåller en höjning av insatsen. Våning 4 får en höjning med 0,94 % och våning 5 med 1,88 %. Särskild reduktion Eftersom lägenheterna på första våningen saknar balkong har insatserna för dessa lägenheter reducerats med :- vardera. Dessutom har lägenhet nr 11, 13 och 21 som ligger ovanför garaget alternativt tvättstugan fått en sänkning av insatsen med :-/lägenhet. Årsavgifter Även frågan om andelstalsbestämningen har diskuterats. Enligt stadgarna skall årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens insats. Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta. 11

12 7. Insatser och boendekostnader 7:1 Insatser och boendekostnader Tabellerna på omstående sidor visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Kalkylen baseras på uppskattade hyror för 2009 (2008 års hyresnivå +5 %) och sker med i planen fastställd månadsavgift och ränteinbetalning vid 100 %- ig belåning och 30 % ränteavdrag. Genomsnittlig räntenivå är 4,2 %. Vidare visas även den utjämnade boendekostnaden för samtliga bostadsrättshavare. För att mildra effekten av övergång från hyresrätt till bostadsrätt har styrelsen beslutat att stegvis under fyra år införa full årsavgift. År 1 får samtliga en nivå på sina årsavgifter så att boendekostnaderna ligger 5,2 % under tidigare hyra. År 2 förändras årsavgiften så att boendekostnaden ligger en tredjedels väg mellan boendekostnaden för år 1 och boendekostnad med full årsavgift. År 3 ligger kostnaden två tredjedels väg mellan boendekostnaden för år 1 och boendekostnad med full årsavgift. År 4 införs den fulla årsavgiften. Slutligen visas avgiftens storlek efter att bostadsrättshavarens egen låneränta ( Ränta 70 % ) dragits ifrån. 7:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet visar utvecklingen över tiden mellan hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet visar en initial nettokostnadssänkning om 5,2 %. Därefter kommer skillnaden mellan boendekostnaden i bostadsrätt att öka i jämförelse med motsvarande kostnad i upplåtelseformen hyresrätt. 12

13 Summor , ,2% 13 BRF Krabban 7:1 Detaljredovisning Lgh Namn Vån Kvm Andel Insats Beräknad Beräknad Rta/år Rta/år Boende- Kr Beräknad Års- Hyra Månads- # lgh kronor års- månads- 4,20% 70% kostnad /kvm månads- hyra /kvm hyra Förändrad månadskostnad % e. diff. avgift avgift netto kostnad kr % 15 Petter Jonsson , Anna-Stina Herrström , Annika Rosvall , Susanne Karlsson , Mattias Svännel , Inga Lindskog , Birgitta Schöning , André Frandsen , Vakant , Marie-Louise Linnarsson , Tim Rasmussen , Bo Jönsson , Amanda Blomqvist , Vakant , Roland Larsson , Catarina Lövquist , Gertrud Ljungholm , Lars Åke Dalkvist , Henrik Nilsson , Ingrid Claezon , Vakant , Anna Lindén , Stefan Aurell , Jochum Asplund , Magnus Carlson , Johan Gullman Strand , Stina Sunnanväder , Ingemar Nelson , Brita Boberg , Torbjörn Becker ,

14 Lgh Namn Förändrad månadskostnad Vån Kvm Andel Insats Beräknad Beräknad Rta/år Rta/år Boende- Kr Beräknad Års- Hyra Månads- # lgh kronor års- månads- 4,20% 70% kostnad /kvm månads- hyra /kvm hyra % e. diff. avgift avgift netto kostnad kr % Lokaler 301 Karin Wiberg Garage (13 platser) Summa Lokaler och garage Totalt: , Nyckeltal: ,2% kr/kvm kr/kvm/år 7:1 Detaljredovisning 14

15 15 BRF Krabban 7:1 Så blir din boendekostnad Lgh Avgift/mån exkl. ränta 70% Utjämnad kostnad Namn Insats Vånigs- Speciell Insats Beräknad Beräkna Beräknad Månads- Förändrad Nettoboendekostnad/mån # kronor diff. diff. kronor års- månads- månads- hyra mån. kostnad Utjämnad kostnad % kr e. diff. avgift avgift kostnad 2009 kr % År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4 15 Petter Jonsson % Anna-Stina Herrström % Annika Rosvall % Susanne Karlsson % Mattias Svännel % Inga Lindskog % Birgitta Schöning % André Frandsen ,94% Vakant ,94% Marie-Louise Linnarsson ,88% Tim Rasmussen ,88% Bo Jönsson % Amanda Blomqvist % Vakant % Roland Larsson % Catarina Lövquist % Gertrud Ljungholm ,94% Lars Åke Dalkvist ,94% Henrik Nilsson ,88% Ingrid Claezon ,88% Vakant % Anna Lindén % Stefan Aurell % Jochum Asplund % Magnus Carlson % Johan Gullman Strand % Stina Sunnanväder ,94% Ingemar Nelson ,94% Brita Boberg ,88% Torbjörn Becker ,88% Nyckeltal: ,2% kr/kvm kr/kvm/år

16 7:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Hyresnivå Boendekostnad Uppskattad genomsnittlig hyresnivå 2009: 952 kr/kvm Genomsnittlig boendekostnad vid köp: 902 kr/kvm = en genomsnittlig sänkning med ca 5,2 % jämfört med dagens hyresnivå. I ovanstående graf ser man att differensen mellan kostnaderna för en hyresrätt och för en bostadsrätt kommer att öka vilket innebär att det relativt sett blir billigare för varje år med boende i bostadsrättsform. Ovanstående graf symboliserar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. Under den närmaste femårsperioden spås kraftiga höjningar av hyrorna. Vi har här kalkylerat med en höjning med 4 % per år. 16

17 8. Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 17

18 Driftskostnader Underhållskostnader Löpande underhåll Yttre underhållsfond enligt underhållsplan Övriga kostnader Fastighetsavgifter Fastighetsskatt lokaler Intäkter exklusive årsavgifter Lokalhyresintäkter Återföring av skattemässig avskrivning Ränteintäkter Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) :1 Ekonomisk prognos Kapitalkostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Räntekostnader Avskrivning (skattemässig) Summa Kostnader (löpande) Ränteantagande: 4,2 % Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår, 1/1-31/12

19 Enligt ekonomisk prognos Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +1% Räntenivå +2% Räntenivå -1% Räntenivå -2% :2 Känslighetsanalys Fast penningvärde År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Årsavgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 19 Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +1% Inflationsnivå -1% Inflationsnivå +2% Inflationsnivå -2% Analysen avser helår, 1/1-31/12

20 8:3 Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100% 90% 80% 70% Ökat lån för föreningen (kr) Ökade räntekostnader (kr) Ökade hyresintäkter (kr) Ökat kostnadsnetto (kr) Årsavgift (kr/kvm och år)

21 21

22 22

23 Intyg

24 24

25 11. Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Återköpsgaranti 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 60 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar En säker och lönsam investering? Författare: Thomas Jungell

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer