201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1) AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2) Söderenergi AB miljoner kronor. 3) Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4) Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5) Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor

2 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner kronor för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner kronor i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som

3 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner kronor. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner kronor för ett lån hos Kommuninvest. Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 43 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Yrkanden Jimmy Baker (M) lämnar ett yrkande, bilaga. Stefan Dayne (KD) lämnar ett yrkande, bilaga. Karin Pilsäter (FP) lämnar ett yrkande, bilaga. Anders Thorén (TUP) lämnar ett yrkande, bilaga. Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 23 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva. Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och avyttrandet av kommunala fastigheter. Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning till skapandet av nya villatomter i kommunen. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition) att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2014 att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 19 kronor och 90 öre att att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv att att att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Sid 1

5 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att att att att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningssystemen fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall utgöra anslagsbindningsnivå, samt kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Jimmy Baker Sid 2

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar: att att att att att Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. att kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi AB och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Botkyrka Anders Thorén (TUP) 1

7 YRKANDE Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: 1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 10. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken. 11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Lars Johansson

8 YRKANDE Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige Ärende 201 Ettårsplan 2014 (ks/2013:458) Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2014 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen fastställs till 19,90 öre per skattekrona. Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23 öre, vilket motsvarar ca 33 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och effektivare central administration. Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en effektivisering på total driften med 0,5 procent, vilket motsvarar ca 22 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 6 miljoner kronor och en minskning av KS/KF förfogande reserv med 5 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i skatteligan bland Stockholms läns kommuner och hamna på samma nivå som grannkommunen Salem. Beträffande investeringar omfördelar vi 4 miljoner kronor totalt. 3 miljoner kronor från de medel som står till inköp av fordon och maskiner och 1 miljon kronor från IT investeringar för att förstärka arbetet med dagvattenhantering i Tullinge. Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar 1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år ) att fastställa skattesatsen för år 2014 till 19,90 per skattekrona. 3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kristdemokraterna i Botkyrka yrk(kd) budget 2014 Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax Bankgiro webbadress: Tumba Tumba

9 Sid 2(2) 4) att beloppsramen för upplåning under 2014 fastställs till 4,577 miljarder kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor. 2. Söderenergi miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljononer kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 7) att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 9) att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 10) att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 11) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. 12) att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken Botkyrka Stefan Dayne (kd)

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Referens Niclas Johansson Mottagare Kommunstyrelsen Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige beslutar reservera 50 miljoner av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät inom ramen för kommunens internbank. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: Botkyrkabyggen miljoner kronor. Söderenergi miljoner kronor. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Hågelbyparken AB 10 miljoner Botkyrka stadsnät 150 miljoner Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. Att fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, SFAB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner för ett lån hos Kommuninvest.

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner vilket innebär en utökning med 43 miljoner jämfört med innevarande år. Mattias Jansson Kommundirektör Expedieras till Text Niclas Johansson Ekonomichef

15 1 [143] Botkyrka kommun Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

16 1 [143] Innehållsförteckning Framtidens Botkyrka - Majoritetens budgetskrivelse Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen Resultaträkning 23 Skatteintäkter 23 Driftsammandrag 24 Investeringssammandrag 25 Gemensamma poster 26 Finansiella poster 26 Så styrs Botkyrka kommun 27 Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats 28 full av möjligheter Nämndernas mål och åtaganden en överblick 30 Kommunstyrelsen 40 Samhällsbyggnadsnämnden 56 Tekniska nämnden 65 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 76 Kultur- och fritidsnämnden 82 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 93 Utbildningsnämnden 104 Socialnämnden 117 Vård- och omsorgsnämnden 129 Kommunens revisorer 141

17 2 [143] Framtidens Botkyrka Med denna inledning vill vi i den politiska majoriteten i Botkyrka Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redogöra för vår övergripande inriktning för ettårsplan 2014 där vi möjliggör en modern, framtidsinriktad politik. Vi prioriterar våra barn och ungdomar och sätter utbildning och jobben främst på den politiska agendan. Under 2014 görs ytterligare kraftinsatser för att Botkyrka ska nå målet om en fossilbränslefri kommunal organisation Botkyrka är Sveriges mest interkulturella kommun och vi har ett ansvar för att skapa möjligheter för våra kommuninvånare att utvecklas och använda sina erfarenheter. I ettårsplanen verkar vi för att Botkyrka ska vara ett jämlikt och jämställt samhälle som är fritt från alla former av diskriminering. Hela Botkyrka ska utvecklas och all utveckling i kommunen är till för att vi som kommuninvånare ska trivas och må bra. Botkyrkas styrka är att vi har flera unika stadsdelar. Ettårsplanen möjliggör för samtliga stadsdelar att utvecklas genom nya mötesplatser som idéhuset i Tullinge centrum och äldreboendet Tornet i Hallunda. Genom nya arbetsplatser när företag etablerar sig i Loviseberg i Tumba eller i Eriksbergs industriområde. Genom att skapa förutsättningar för oss att leva klimatsmart med en biogaspump i Fittja och en bilpool för kommuninvånarna. Utbildning alla barn ska lyckas Alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Därför säkerställer vi att det i Botkyrka finns en modern skola som erbjuder utbildning med hög kvalitet. Skolframgång är den viktigaste investeringen för att individen ska få ett gott liv och för att samhället ska utvecklas. Tyvärr går skolresultaten i Sverige åt fel håll. På många sätt har vi lyckats stå emot den nationella trenden i Botkyrka men när föräldrarnas utbildningsbakgrund blir mer avgörande för vilka resultat barnen får i skolan måste vi tänka om och vässa våra åtgärder för att fler elever ska kunna lyckas genomför majoriteten därför en investering i vår viktigaste resurs i skolan lärarna. Det rödgröna lärarpaketet består av tre delar:

18 3 [143] 1. Första kommunen med förstelärare i förskola och fritidshem Regeringen har tillskjutit medel för att höja de skickligaste lärarnas löner med 5000 kr per månad i grund- och gymnasieskolan det är bra! Reformen haltar dock, och därför har vi i Botkyrka bestämt oss för att genomföra en riktig förstelärarreform som kommer alla barn till del även de yngsta. Vi inför som första kommun i landet förstelärare inom förskolan och fritidshemmen. Vi tillför även resurser för att förstelärarna inom grund- och gymnasieskolan får tid att inspirera, utbilda och coacha sina kollegor. 2. Kompetensutveckling för pedagoger Vi investerar över 10 miljoner i central kompetensutveckling, exempelvis praktiknära förskollärar- och fritidspedagogutbildning, handledarutbildning för alla som tar emot lärarstuderande, språkutvecklande arbete i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen och digitalisering som ett verktyg för utveckling av lärprocessen. 3. Fortsatt satsning på lärarna Läraruppdraget i vår kommun är ibland tuffare än i kommuner där alla elever går nio år i svensk grundskola. När vi följer upp resultaten kan vi konstatera att våra skolor gör stor skillnad. Alla poliska partier i Sverige är i princip överens om att lärarna har lägre löner än jämförbara grupper. Lärarnas löneutveckling kommer därför att vara fortsatt prioriterat av majoriteten. Barn som gått förskola har bättre förutsättningar till att lyckas i skolan och därför har vi sett till att alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan. Vi höjer ambitionen när det gäller att skapa bättre skolmiljöer och ökar takten i renovering och underhåll av skolor och förskolor. Vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att en person ska få och behålla ett jobb. Därför ska vi även fortsättningsvis erbjuda sommarskola för de elever som behöver det för att få fullständiga betyg. Vi kommer också att garantera att alla barn och ungdomar erbjuds läxhjälp. En prioriterad uppgift är att utveckla det uppsökande arbetet och erbjuda vägledning till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och därför förstärks Botkyrkas vägledningsfunktion. Politik för fler i arbete och växande företag I ettårsplanen investerar vi i insatser för att skapa nya jobb. Egen försörjning är nyckeln till att känna sig fri och kunna göra sina egna livsval. Att fler människor arbetar möjliggör också en välfärd av högsta kvalitet och skapar förutsättningar för ökad jämlikhet för ett samhälle som håller ihop. Botkyrka är först ut i landet med att införa en ungdomsgaranti som ger alla ungdomar mellan 16 och 25 år möjlighet till jobb, studier eller praktik. Det är en politik som ger resultat och utvärderingen av ungdomsgarantin visar att sju av tio botkyrkaungdomar har en meningsfull sysselsättning innan regeringens karenstid på 90 dagar är avslutad. Under 2014 kommer vi som rödgrön kom-

19 4 [143] mun att erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 18 år sommarjobb vilket är en viktig reform som ger ungdomarna värdefull arbetlivserfarenhet. Vi inför också satsningen KOMMiJOBB som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Botkyrka och Botkyrka kommun. Den innebär att människor som är beroende av försörjningsstöd erbjuds en anställning under 12 månader. Det är utvecklingsanställningar med kvalitativa arbetsuppgifter och avtalsenlig lön som tas fram i samarbete med våra fackliga organisationer. Genom utvecklingsanställningarna skapas vägar tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden och varaktig försörjning. I ettårsplanen ger vi ekonomiska förutsättningar för att kommunen ska jobba systematiskt och fokuserat för att fler företag ska starta, växa och etablera sig i Botkyrka. Med vårt offensiva näringslivsarbete med ett bättre stöd till såväl befintligt som nytt småföretagande där även social ekonomi och sociala företag ges utrymme ska Botkyrka närma sig målsättningen att vara i topp trettio på Svenskt Näringslivs ranking över de bästa näringslivskommunerna. Kulturell och kreativ allemansrätt Botkyrka är en upplevelsekommun och kultur, idrott och natur spelar en viktigt roll i kommuninvånarnas liv och i kommunens utvecklingsarbete. Etableringen av Cirkus Cirkör och Subtopia i Alby ligger till grund för upplevelsesatsningen. Under 2014 står Naturporten klar på Lida där barn kan lära sig mer om naturen och där man kan äta sin matsäck efter sin tur i skogen. Det kommer även byggas en ny lekplats på Lida och Svartkällskogen blir nytt naturreservat. Vi fördjupar upplevelsesatsningen och lanserar en ny strategi om kulturell och kreativ allemansrätt i syfte att befästa kommunens roll som möjliggörare för det lokala samhällets egen kreativitet. Kultur- och fritidssektorn har alltmer blivit en arena för deltagarens intressen, egen kreativitet och identitetsutveckling. Vi ska bejaka människors vilja att själva delta, uttrycka sig och utvecklas. Idrott, friluftsliv och motion är viktiga delar i upplevelsesatsningen och en tredjedel av alla kommuninvånare är medlemmar i en idrottsförening. Vi har beslutat om ett idrottspolitiskt handlingsprogram där vi slår fast att det ska finnas god tillgång på spontanidrott, näridrott och vardagsmotion i hela kommunen. Det ska finnas bra anläggningar för ett brett idrottsutbud. Brantbrink ishall ska återställas och öppna upp för verksamhet under Verksamhet med kvalitet Kommuninvånarna har rätt till god kvalitet i all verksamhet och därför ska all verksamhet utformas utifrån kommuninvånarnas fokus. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats och i Botkyrka ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Forskning visar att det är framförallt kvinnor som arbetar deltid, och det är i kvinnodominerade yrken och branscher som deltids- och visstidsarbete är vanligt. Rätten till heltid och en minskning av antalet visstidsanställningar är därför viktiga jämställdhetsfrågor. En annan jämställdhetssatsning är att vi återigen möjliggör för en höjning av de lägsta lönerna i kommunen. Det är en politisk prioritering som leder till ökad jämställdhet men också till ett mer sammanhållet samhälle med mindre klyftor. Vi väljer också att prioritera en

20 5 [143] höjning av habiliteringsbidraget med en krona för att uppmärksamma de viktiga uppgifter som utförs av våra kommuninvånare i vår dagliga verksamhet. En annan viktig politisk prioritering är att avsätta ytterligare medel till kompetensfonden som möjliggör kompetensutveckling för medarbetarna. Det leder till att kommuninvånarna får ökad kvalitet i kommunens verksamheter och möjliggör för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete. I ettårsplanen möjliggör vi också för arbetskläder för medarbetare som jobbar inom hemtjänst, LSS och äldreomsorg. Alla medarbetare får en cykelförmån som stimulerar fler att cykla vilket främjar folkhälsan. Cykelförmånen hjälper oss också att nå målet att Botkyrka som kommunal organisation ska vara fossilbränslefri Under 2014 kommer också en handlingsplan för hur Botkyrka skall bli ett fossilbränslefritt geografiskt område till Bostadsområden att trivas i Stadsutveckling är en ständigt pågående process och vårt mål är att Botkyrka ska vara en grön stad i rörelse. Vi har inlett arbetet med en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka. Det ger möjlighet till stadsutveckling och energieffektivisering. Botkyrkas satsningar på ett klimatsmart byggande innebär också många nya arbetstillfällen. Under 2014 genomför vi en förnyelse av Fittja äng. Kommuninvånarna kommer att bjudas in till dialog om utvecklingen av Hallundastråket och vi planerar för nya bostäder i Tumba, Tullinge, Fittja och Alby. Byggandet av fler bostäder och nya parkmiljöer där dagvattnet tas om hand ska bidra till ökad trivsel och en bättre miljö. Vi har vidare ökat våra ambitioner när det gäller underhåll av våra parker, vägar och gång- och cykelvägar. Det ska vara rent, snyggt och tryggt i Botkyrkas samtliga stadsdelar. Ordning och reda i ekonomin Frysta statsbidrag urholkar steg för steg kommunernas ekonomi och många av Sveriges kommuner har mindre resurser I Botkyrka har vi ordning på ekonomin men även vi måste förhålla oss till de ekonomiska förutsättningarna som råder i Sverige. Det innebär att det finns ett behov av effektivisering av kommunens verksamheter. Eftersom vi alltid prioriterar våra barn och ungdomar så har utbildningsnämnden ett mindre effektiviseringskrav än övriga nämnder. Vi tar ekonomiskt ansvar, dels genom att budgetera för positiva resultat så vi kan finansiera investeringar i t.ex. nya förskolor och gruppboenden, dels genom att skapa ett ekonomiskt utrymme för viktiga satsningar. Detta gör vi med bibehållen skattesats.

Botkyrka kommun Mål och budget

Botkyrka kommun Mål och budget 1 [143] Botkyrka kommun och budget Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [143] Innehållsförteckning Framtidens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv RIKTLINJER Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-12-19, 155 Diarienummer KS 2016/469

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Innehållsförteckning Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun 3 Resultatutjämningsreserv (RUR) 4 Hantering

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 2013-08-15 1 (10) PM Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv I kommunallagen (1991:900) och i lagen om kommunal redovisning (1997:614) finns bestämmelser kring

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 november 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Ettårsplan 2016 Botkyrka kommun Mål och budget

Ettårsplan 2016 Botkyrka kommun Mål och budget Ettårsplan Botkyrka kommun och budget 2 [156] Innehållsförteckning Framtidens Botkyrka Majoritetens budgetskrivelse Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 3 7 Resultaträkning 19 Skatteintäkter

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2011-11-14 Tid 2011-11-24, Kl 9:00 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 179 186 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer