201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1) AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2) Söderenergi AB miljoner kronor. 3) Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4) Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5) Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor

2 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner kronor för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner kronor i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som

3 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner kronor. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner kronor för ett lån hos Kommuninvest. Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 43 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Yrkanden Jimmy Baker (M) lämnar ett yrkande, bilaga. Stefan Dayne (KD) lämnar ett yrkande, bilaga. Karin Pilsäter (FP) lämnar ett yrkande, bilaga. Anders Thorén (TUP) lämnar ett yrkande, bilaga. Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 23 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva. Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och avyttrandet av kommunala fastigheter. Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning till skapandet av nya villatomter i kommunen. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition) att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2014 att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 19 kronor och 90 öre att att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv att att att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Sid 1

5 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att att att att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningssystemen fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall utgöra anslagsbindningsnivå, samt kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Jimmy Baker Sid 2

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar: att att att att att Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. att kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi AB och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Botkyrka Anders Thorén (TUP) 1

7 YRKANDE Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: 1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 10. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken. 11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Lars Johansson

8 YRKANDE Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige Ärende 201 Ettårsplan 2014 (ks/2013:458) Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2014 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen fastställs till 19,90 öre per skattekrona. Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23 öre, vilket motsvarar ca 33 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och effektivare central administration. Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en effektivisering på total driften med 0,5 procent, vilket motsvarar ca 22 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 6 miljoner kronor och en minskning av KS/KF förfogande reserv med 5 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i skatteligan bland Stockholms läns kommuner och hamna på samma nivå som grannkommunen Salem. Beträffande investeringar omfördelar vi 4 miljoner kronor totalt. 3 miljoner kronor från de medel som står till inköp av fordon och maskiner och 1 miljon kronor från IT investeringar för att förstärka arbetet med dagvattenhantering i Tullinge. Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar 1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år ) att fastställa skattesatsen för år 2014 till 19,90 per skattekrona. 3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kristdemokraterna i Botkyrka yrk(kd) budget 2014 Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax Bankgiro webbadress: Tumba Tumba

9 Sid 2(2) 4) att beloppsramen för upplåning under 2014 fastställs till 4,577 miljarder kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor. 2. Söderenergi miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljononer kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 7) att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 9) att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 10) att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 11) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. 12) att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken Botkyrka Stefan Dayne (kd)

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Referens Niclas Johansson Mottagare Kommunstyrelsen Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige beslutar reservera 50 miljoner av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät inom ramen för kommunens internbank. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: Botkyrkabyggen miljoner kronor. Söderenergi miljoner kronor. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Hågelbyparken AB 10 miljoner Botkyrka stadsnät 150 miljoner Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. Att fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, SFAB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner för ett lån hos Kommuninvest.

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner vilket innebär en utökning med 43 miljoner jämfört med innevarande år. Mattias Jansson Kommundirektör Expedieras till Text Niclas Johansson Ekonomichef

15 1 [143] Botkyrka kommun Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

16 1 [143] Innehållsförteckning Framtidens Botkyrka - Majoritetens budgetskrivelse Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen Resultaträkning 23 Skatteintäkter 23 Driftsammandrag 24 Investeringssammandrag 25 Gemensamma poster 26 Finansiella poster 26 Så styrs Botkyrka kommun 27 Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats 28 full av möjligheter Nämndernas mål och åtaganden en överblick 30 Kommunstyrelsen 40 Samhällsbyggnadsnämnden 56 Tekniska nämnden 65 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 76 Kultur- och fritidsnämnden 82 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 93 Utbildningsnämnden 104 Socialnämnden 117 Vård- och omsorgsnämnden 129 Kommunens revisorer 141

17 2 [143] Framtidens Botkyrka Med denna inledning vill vi i den politiska majoriteten i Botkyrka Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redogöra för vår övergripande inriktning för ettårsplan 2014 där vi möjliggör en modern, framtidsinriktad politik. Vi prioriterar våra barn och ungdomar och sätter utbildning och jobben främst på den politiska agendan. Under 2014 görs ytterligare kraftinsatser för att Botkyrka ska nå målet om en fossilbränslefri kommunal organisation Botkyrka är Sveriges mest interkulturella kommun och vi har ett ansvar för att skapa möjligheter för våra kommuninvånare att utvecklas och använda sina erfarenheter. I ettårsplanen verkar vi för att Botkyrka ska vara ett jämlikt och jämställt samhälle som är fritt från alla former av diskriminering. Hela Botkyrka ska utvecklas och all utveckling i kommunen är till för att vi som kommuninvånare ska trivas och må bra. Botkyrkas styrka är att vi har flera unika stadsdelar. Ettårsplanen möjliggör för samtliga stadsdelar att utvecklas genom nya mötesplatser som idéhuset i Tullinge centrum och äldreboendet Tornet i Hallunda. Genom nya arbetsplatser när företag etablerar sig i Loviseberg i Tumba eller i Eriksbergs industriområde. Genom att skapa förutsättningar för oss att leva klimatsmart med en biogaspump i Fittja och en bilpool för kommuninvånarna. Utbildning alla barn ska lyckas Alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Därför säkerställer vi att det i Botkyrka finns en modern skola som erbjuder utbildning med hög kvalitet. Skolframgång är den viktigaste investeringen för att individen ska få ett gott liv och för att samhället ska utvecklas. Tyvärr går skolresultaten i Sverige åt fel håll. På många sätt har vi lyckats stå emot den nationella trenden i Botkyrka men när föräldrarnas utbildningsbakgrund blir mer avgörande för vilka resultat barnen får i skolan måste vi tänka om och vässa våra åtgärder för att fler elever ska kunna lyckas genomför majoriteten därför en investering i vår viktigaste resurs i skolan lärarna. Det rödgröna lärarpaketet består av tre delar:

18 3 [143] 1. Första kommunen med förstelärare i förskola och fritidshem Regeringen har tillskjutit medel för att höja de skickligaste lärarnas löner med 5000 kr per månad i grund- och gymnasieskolan det är bra! Reformen haltar dock, och därför har vi i Botkyrka bestämt oss för att genomföra en riktig förstelärarreform som kommer alla barn till del även de yngsta. Vi inför som första kommun i landet förstelärare inom förskolan och fritidshemmen. Vi tillför även resurser för att förstelärarna inom grund- och gymnasieskolan får tid att inspirera, utbilda och coacha sina kollegor. 2. Kompetensutveckling för pedagoger Vi investerar över 10 miljoner i central kompetensutveckling, exempelvis praktiknära förskollärar- och fritidspedagogutbildning, handledarutbildning för alla som tar emot lärarstuderande, språkutvecklande arbete i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen och digitalisering som ett verktyg för utveckling av lärprocessen. 3. Fortsatt satsning på lärarna Läraruppdraget i vår kommun är ibland tuffare än i kommuner där alla elever går nio år i svensk grundskola. När vi följer upp resultaten kan vi konstatera att våra skolor gör stor skillnad. Alla poliska partier i Sverige är i princip överens om att lärarna har lägre löner än jämförbara grupper. Lärarnas löneutveckling kommer därför att vara fortsatt prioriterat av majoriteten. Barn som gått förskola har bättre förutsättningar till att lyckas i skolan och därför har vi sett till att alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan. Vi höjer ambitionen när det gäller att skapa bättre skolmiljöer och ökar takten i renovering och underhåll av skolor och förskolor. Vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att en person ska få och behålla ett jobb. Därför ska vi även fortsättningsvis erbjuda sommarskola för de elever som behöver det för att få fullständiga betyg. Vi kommer också att garantera att alla barn och ungdomar erbjuds läxhjälp. En prioriterad uppgift är att utveckla det uppsökande arbetet och erbjuda vägledning till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och därför förstärks Botkyrkas vägledningsfunktion. Politik för fler i arbete och växande företag I ettårsplanen investerar vi i insatser för att skapa nya jobb. Egen försörjning är nyckeln till att känna sig fri och kunna göra sina egna livsval. Att fler människor arbetar möjliggör också en välfärd av högsta kvalitet och skapar förutsättningar för ökad jämlikhet för ett samhälle som håller ihop. Botkyrka är först ut i landet med att införa en ungdomsgaranti som ger alla ungdomar mellan 16 och 25 år möjlighet till jobb, studier eller praktik. Det är en politik som ger resultat och utvärderingen av ungdomsgarantin visar att sju av tio botkyrkaungdomar har en meningsfull sysselsättning innan regeringens karenstid på 90 dagar är avslutad. Under 2014 kommer vi som rödgrön kom-

19 4 [143] mun att erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 18 år sommarjobb vilket är en viktig reform som ger ungdomarna värdefull arbetlivserfarenhet. Vi inför också satsningen KOMMiJOBB som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Botkyrka och Botkyrka kommun. Den innebär att människor som är beroende av försörjningsstöd erbjuds en anställning under 12 månader. Det är utvecklingsanställningar med kvalitativa arbetsuppgifter och avtalsenlig lön som tas fram i samarbete med våra fackliga organisationer. Genom utvecklingsanställningarna skapas vägar tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden och varaktig försörjning. I ettårsplanen ger vi ekonomiska förutsättningar för att kommunen ska jobba systematiskt och fokuserat för att fler företag ska starta, växa och etablera sig i Botkyrka. Med vårt offensiva näringslivsarbete med ett bättre stöd till såväl befintligt som nytt småföretagande där även social ekonomi och sociala företag ges utrymme ska Botkyrka närma sig målsättningen att vara i topp trettio på Svenskt Näringslivs ranking över de bästa näringslivskommunerna. Kulturell och kreativ allemansrätt Botkyrka är en upplevelsekommun och kultur, idrott och natur spelar en viktigt roll i kommuninvånarnas liv och i kommunens utvecklingsarbete. Etableringen av Cirkus Cirkör och Subtopia i Alby ligger till grund för upplevelsesatsningen. Under 2014 står Naturporten klar på Lida där barn kan lära sig mer om naturen och där man kan äta sin matsäck efter sin tur i skogen. Det kommer även byggas en ny lekplats på Lida och Svartkällskogen blir nytt naturreservat. Vi fördjupar upplevelsesatsningen och lanserar en ny strategi om kulturell och kreativ allemansrätt i syfte att befästa kommunens roll som möjliggörare för det lokala samhällets egen kreativitet. Kultur- och fritidssektorn har alltmer blivit en arena för deltagarens intressen, egen kreativitet och identitetsutveckling. Vi ska bejaka människors vilja att själva delta, uttrycka sig och utvecklas. Idrott, friluftsliv och motion är viktiga delar i upplevelsesatsningen och en tredjedel av alla kommuninvånare är medlemmar i en idrottsförening. Vi har beslutat om ett idrottspolitiskt handlingsprogram där vi slår fast att det ska finnas god tillgång på spontanidrott, näridrott och vardagsmotion i hela kommunen. Det ska finnas bra anläggningar för ett brett idrottsutbud. Brantbrink ishall ska återställas och öppna upp för verksamhet under Verksamhet med kvalitet Kommuninvånarna har rätt till god kvalitet i all verksamhet och därför ska all verksamhet utformas utifrån kommuninvånarnas fokus. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats och i Botkyrka ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Forskning visar att det är framförallt kvinnor som arbetar deltid, och det är i kvinnodominerade yrken och branscher som deltids- och visstidsarbete är vanligt. Rätten till heltid och en minskning av antalet visstidsanställningar är därför viktiga jämställdhetsfrågor. En annan jämställdhetssatsning är att vi återigen möjliggör för en höjning av de lägsta lönerna i kommunen. Det är en politisk prioritering som leder till ökad jämställdhet men också till ett mer sammanhållet samhälle med mindre klyftor. Vi väljer också att prioritera en

20 5 [143] höjning av habiliteringsbidraget med en krona för att uppmärksamma de viktiga uppgifter som utförs av våra kommuninvånare i vår dagliga verksamhet. En annan viktig politisk prioritering är att avsätta ytterligare medel till kompetensfonden som möjliggör kompetensutveckling för medarbetarna. Det leder till att kommuninvånarna får ökad kvalitet i kommunens verksamheter och möjliggör för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete. I ettårsplanen möjliggör vi också för arbetskläder för medarbetare som jobbar inom hemtjänst, LSS och äldreomsorg. Alla medarbetare får en cykelförmån som stimulerar fler att cykla vilket främjar folkhälsan. Cykelförmånen hjälper oss också att nå målet att Botkyrka som kommunal organisation ska vara fossilbränslefri Under 2014 kommer också en handlingsplan för hur Botkyrka skall bli ett fossilbränslefritt geografiskt område till Bostadsområden att trivas i Stadsutveckling är en ständigt pågående process och vårt mål är att Botkyrka ska vara en grön stad i rörelse. Vi har inlett arbetet med en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka. Det ger möjlighet till stadsutveckling och energieffektivisering. Botkyrkas satsningar på ett klimatsmart byggande innebär också många nya arbetstillfällen. Under 2014 genomför vi en förnyelse av Fittja äng. Kommuninvånarna kommer att bjudas in till dialog om utvecklingen av Hallundastråket och vi planerar för nya bostäder i Tumba, Tullinge, Fittja och Alby. Byggandet av fler bostäder och nya parkmiljöer där dagvattnet tas om hand ska bidra till ökad trivsel och en bättre miljö. Vi har vidare ökat våra ambitioner när det gäller underhåll av våra parker, vägar och gång- och cykelvägar. Det ska vara rent, snyggt och tryggt i Botkyrkas samtliga stadsdelar. Ordning och reda i ekonomin Frysta statsbidrag urholkar steg för steg kommunernas ekonomi och många av Sveriges kommuner har mindre resurser I Botkyrka har vi ordning på ekonomin men även vi måste förhålla oss till de ekonomiska förutsättningarna som råder i Sverige. Det innebär att det finns ett behov av effektivisering av kommunens verksamheter. Eftersom vi alltid prioriterar våra barn och ungdomar så har utbildningsnämnden ett mindre effektiviseringskrav än övriga nämnder. Vi tar ekonomiskt ansvar, dels genom att budgetera för positiva resultat så vi kan finansiera investeringar i t.ex. nya förskolor och gruppboenden, dels genom att skapa ett ekonomiskt utrymme för viktiga satsningar. Detta gör vi med bibehållen skattesats.

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer