201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1) AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2) Söderenergi AB miljoner kronor. 3) Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4) Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5) Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor

2 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner kronor för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner kronor i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som

3 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:458 garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner kronor. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner kronor för ett lån hos Kommuninvest. Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 43 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Yrkanden Jimmy Baker (M) lämnar ett yrkande, bilaga. Stefan Dayne (KD) lämnar ett yrkande, bilaga. Karin Pilsäter (FP) lämnar ett yrkande, bilaga. Anders Thorén (TUP) lämnar ett yrkande, bilaga. Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 23 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva. Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och avyttrandet av kommunala fastigheter. Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning till skapandet av nya villatomter i kommunen. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition) att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2014 att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 19 kronor och 90 öre att att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv att att att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Sid 1

5 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att att att att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningssystemen fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall utgöra anslagsbindningsnivå, samt kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter Jimmy Baker Sid 2

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar: att att att att att Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. att kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi AB och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. att Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Botkyrka Anders Thorén (TUP) 1

7 YRKANDE Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig: 1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. 3. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv. 4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. 6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank. 7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. AB Botkyrkabyggen miljoner kronor. 2. Söderenergi AB miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 10. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken. 11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. Lars Johansson

8 YRKANDE Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige Ärende 201 Ettårsplan 2014 (ks/2013:458) Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2014 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen fastställs till 19,90 öre per skattekrona. Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23 öre, vilket motsvarar ca 33 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och effektivare central administration. Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en effektivisering på total driften med 0,5 procent, vilket motsvarar ca 22 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 6 miljoner kronor och en minskning av KS/KF förfogande reserv med 5 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i skatteligan bland Stockholms läns kommuner och hamna på samma nivå som grannkommunen Salem. Beträffande investeringar omfördelar vi 4 miljoner kronor totalt. 3 miljoner kronor från de medel som står till inköp av fordon och maskiner och 1 miljon kronor från IT investeringar för att förstärka arbetet med dagvattenhantering i Tullinge. Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar 1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år ) att fastställa skattesatsen för år 2014 till 19,90 per skattekrona. 3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kristdemokraterna i Botkyrka yrk(kd) budget 2014 Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax Bankgiro webbadress: Tumba Tumba

9 Sid 2(2) 4) att beloppsramen för upplåning under 2014 fastställs till 4,577 miljarder kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. 5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: 1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor. 2. Söderenergi miljoner kronor. 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. 4. Hågelbyparken AB 10 miljononer kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor 6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag föreslås uppgå till 800 miljoner kronor. 7) att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. 9) att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). 10) att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. 11) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld. 12) att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken Botkyrka Stefan Dayne (kd)

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Referens Niclas Johansson Mottagare Kommunstyrelsen Ettårsplan 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige beslutar reservera 50 miljoner av resultaten i boksluten under åren till en resultatutjämningsreserv. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät inom ramen för kommunens internbank. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara: Botkyrkabyggen miljoner kronor. Söderenergi miljoner kronor. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor. Hågelbyparken AB 10 miljoner Botkyrka stadsnät 150 miljoner Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. Att fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, SFAB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor. Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och 13 öre. Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli miljoner för 2014, vilket innebär en höjning med 77 miljoner i förhållande till Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till miljoner och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner för Kommunens nettoåtagande för Söderenergi uppgår oförändrat till miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på miljoner. Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för miljoner för ett lån hos Kommuninvest.

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:458 Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014 fastställas till 318 miljoner vilket innebär en utökning med 43 miljoner jämfört med innevarande år. Mattias Jansson Kommundirektör Expedieras till Text Niclas Johansson Ekonomichef

15 1 [143] Botkyrka kommun Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

16 1 [143] Innehållsförteckning Framtidens Botkyrka - Majoritetens budgetskrivelse Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen Resultaträkning 23 Skatteintäkter 23 Driftsammandrag 24 Investeringssammandrag 25 Gemensamma poster 26 Finansiella poster 26 Så styrs Botkyrka kommun 27 Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats 28 full av möjligheter Nämndernas mål och åtaganden en överblick 30 Kommunstyrelsen 40 Samhällsbyggnadsnämnden 56 Tekniska nämnden 65 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 76 Kultur- och fritidsnämnden 82 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 93 Utbildningsnämnden 104 Socialnämnden 117 Vård- och omsorgsnämnden 129 Kommunens revisorer 141

17 2 [143] Framtidens Botkyrka Med denna inledning vill vi i den politiska majoriteten i Botkyrka Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redogöra för vår övergripande inriktning för ettårsplan 2014 där vi möjliggör en modern, framtidsinriktad politik. Vi prioriterar våra barn och ungdomar och sätter utbildning och jobben främst på den politiska agendan. Under 2014 görs ytterligare kraftinsatser för att Botkyrka ska nå målet om en fossilbränslefri kommunal organisation Botkyrka är Sveriges mest interkulturella kommun och vi har ett ansvar för att skapa möjligheter för våra kommuninvånare att utvecklas och använda sina erfarenheter. I ettårsplanen verkar vi för att Botkyrka ska vara ett jämlikt och jämställt samhälle som är fritt från alla former av diskriminering. Hela Botkyrka ska utvecklas och all utveckling i kommunen är till för att vi som kommuninvånare ska trivas och må bra. Botkyrkas styrka är att vi har flera unika stadsdelar. Ettårsplanen möjliggör för samtliga stadsdelar att utvecklas genom nya mötesplatser som idéhuset i Tullinge centrum och äldreboendet Tornet i Hallunda. Genom nya arbetsplatser när företag etablerar sig i Loviseberg i Tumba eller i Eriksbergs industriområde. Genom att skapa förutsättningar för oss att leva klimatsmart med en biogaspump i Fittja och en bilpool för kommuninvånarna. Utbildning alla barn ska lyckas Alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Därför säkerställer vi att det i Botkyrka finns en modern skola som erbjuder utbildning med hög kvalitet. Skolframgång är den viktigaste investeringen för att individen ska få ett gott liv och för att samhället ska utvecklas. Tyvärr går skolresultaten i Sverige åt fel håll. På många sätt har vi lyckats stå emot den nationella trenden i Botkyrka men när föräldrarnas utbildningsbakgrund blir mer avgörande för vilka resultat barnen får i skolan måste vi tänka om och vässa våra åtgärder för att fler elever ska kunna lyckas genomför majoriteten därför en investering i vår viktigaste resurs i skolan lärarna. Det rödgröna lärarpaketet består av tre delar:

18 3 [143] 1. Första kommunen med förstelärare i förskola och fritidshem Regeringen har tillskjutit medel för att höja de skickligaste lärarnas löner med 5000 kr per månad i grund- och gymnasieskolan det är bra! Reformen haltar dock, och därför har vi i Botkyrka bestämt oss för att genomföra en riktig förstelärarreform som kommer alla barn till del även de yngsta. Vi inför som första kommun i landet förstelärare inom förskolan och fritidshemmen. Vi tillför även resurser för att förstelärarna inom grund- och gymnasieskolan får tid att inspirera, utbilda och coacha sina kollegor. 2. Kompetensutveckling för pedagoger Vi investerar över 10 miljoner i central kompetensutveckling, exempelvis praktiknära förskollärar- och fritidspedagogutbildning, handledarutbildning för alla som tar emot lärarstuderande, språkutvecklande arbete i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen och digitalisering som ett verktyg för utveckling av lärprocessen. 3. Fortsatt satsning på lärarna Läraruppdraget i vår kommun är ibland tuffare än i kommuner där alla elever går nio år i svensk grundskola. När vi följer upp resultaten kan vi konstatera att våra skolor gör stor skillnad. Alla poliska partier i Sverige är i princip överens om att lärarna har lägre löner än jämförbara grupper. Lärarnas löneutveckling kommer därför att vara fortsatt prioriterat av majoriteten. Barn som gått förskola har bättre förutsättningar till att lyckas i skolan och därför har vi sett till att alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan. Vi höjer ambitionen när det gäller att skapa bättre skolmiljöer och ökar takten i renovering och underhåll av skolor och förskolor. Vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att en person ska få och behålla ett jobb. Därför ska vi även fortsättningsvis erbjuda sommarskola för de elever som behöver det för att få fullständiga betyg. Vi kommer också att garantera att alla barn och ungdomar erbjuds läxhjälp. En prioriterad uppgift är att utveckla det uppsökande arbetet och erbjuda vägledning till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och därför förstärks Botkyrkas vägledningsfunktion. Politik för fler i arbete och växande företag I ettårsplanen investerar vi i insatser för att skapa nya jobb. Egen försörjning är nyckeln till att känna sig fri och kunna göra sina egna livsval. Att fler människor arbetar möjliggör också en välfärd av högsta kvalitet och skapar förutsättningar för ökad jämlikhet för ett samhälle som håller ihop. Botkyrka är först ut i landet med att införa en ungdomsgaranti som ger alla ungdomar mellan 16 och 25 år möjlighet till jobb, studier eller praktik. Det är en politik som ger resultat och utvärderingen av ungdomsgarantin visar att sju av tio botkyrkaungdomar har en meningsfull sysselsättning innan regeringens karenstid på 90 dagar är avslutad. Under 2014 kommer vi som rödgrön kom-

19 4 [143] mun att erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 18 år sommarjobb vilket är en viktig reform som ger ungdomarna värdefull arbetlivserfarenhet. Vi inför också satsningen KOMMiJOBB som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Botkyrka och Botkyrka kommun. Den innebär att människor som är beroende av försörjningsstöd erbjuds en anställning under 12 månader. Det är utvecklingsanställningar med kvalitativa arbetsuppgifter och avtalsenlig lön som tas fram i samarbete med våra fackliga organisationer. Genom utvecklingsanställningarna skapas vägar tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden och varaktig försörjning. I ettårsplanen ger vi ekonomiska förutsättningar för att kommunen ska jobba systematiskt och fokuserat för att fler företag ska starta, växa och etablera sig i Botkyrka. Med vårt offensiva näringslivsarbete med ett bättre stöd till såväl befintligt som nytt småföretagande där även social ekonomi och sociala företag ges utrymme ska Botkyrka närma sig målsättningen att vara i topp trettio på Svenskt Näringslivs ranking över de bästa näringslivskommunerna. Kulturell och kreativ allemansrätt Botkyrka är en upplevelsekommun och kultur, idrott och natur spelar en viktigt roll i kommuninvånarnas liv och i kommunens utvecklingsarbete. Etableringen av Cirkus Cirkör och Subtopia i Alby ligger till grund för upplevelsesatsningen. Under 2014 står Naturporten klar på Lida där barn kan lära sig mer om naturen och där man kan äta sin matsäck efter sin tur i skogen. Det kommer även byggas en ny lekplats på Lida och Svartkällskogen blir nytt naturreservat. Vi fördjupar upplevelsesatsningen och lanserar en ny strategi om kulturell och kreativ allemansrätt i syfte att befästa kommunens roll som möjliggörare för det lokala samhällets egen kreativitet. Kultur- och fritidssektorn har alltmer blivit en arena för deltagarens intressen, egen kreativitet och identitetsutveckling. Vi ska bejaka människors vilja att själva delta, uttrycka sig och utvecklas. Idrott, friluftsliv och motion är viktiga delar i upplevelsesatsningen och en tredjedel av alla kommuninvånare är medlemmar i en idrottsförening. Vi har beslutat om ett idrottspolitiskt handlingsprogram där vi slår fast att det ska finnas god tillgång på spontanidrott, näridrott och vardagsmotion i hela kommunen. Det ska finnas bra anläggningar för ett brett idrottsutbud. Brantbrink ishall ska återställas och öppna upp för verksamhet under Verksamhet med kvalitet Kommuninvånarna har rätt till god kvalitet i all verksamhet och därför ska all verksamhet utformas utifrån kommuninvånarnas fokus. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats och i Botkyrka ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Forskning visar att det är framförallt kvinnor som arbetar deltid, och det är i kvinnodominerade yrken och branscher som deltids- och visstidsarbete är vanligt. Rätten till heltid och en minskning av antalet visstidsanställningar är därför viktiga jämställdhetsfrågor. En annan jämställdhetssatsning är att vi återigen möjliggör för en höjning av de lägsta lönerna i kommunen. Det är en politisk prioritering som leder till ökad jämställdhet men också till ett mer sammanhållet samhälle med mindre klyftor. Vi väljer också att prioritera en

20 5 [143] höjning av habiliteringsbidraget med en krona för att uppmärksamma de viktiga uppgifter som utförs av våra kommuninvånare i vår dagliga verksamhet. En annan viktig politisk prioritering är att avsätta ytterligare medel till kompetensfonden som möjliggör kompetensutveckling för medarbetarna. Det leder till att kommuninvånarna får ökad kvalitet i kommunens verksamheter och möjliggör för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete. I ettårsplanen möjliggör vi också för arbetskläder för medarbetare som jobbar inom hemtjänst, LSS och äldreomsorg. Alla medarbetare får en cykelförmån som stimulerar fler att cykla vilket främjar folkhälsan. Cykelförmånen hjälper oss också att nå målet att Botkyrka som kommunal organisation ska vara fossilbränslefri Under 2014 kommer också en handlingsplan för hur Botkyrka skall bli ett fossilbränslefritt geografiskt område till Bostadsområden att trivas i Stadsutveckling är en ständigt pågående process och vårt mål är att Botkyrka ska vara en grön stad i rörelse. Vi har inlett arbetet med en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka. Det ger möjlighet till stadsutveckling och energieffektivisering. Botkyrkas satsningar på ett klimatsmart byggande innebär också många nya arbetstillfällen. Under 2014 genomför vi en förnyelse av Fittja äng. Kommuninvånarna kommer att bjudas in till dialog om utvecklingen av Hallundastråket och vi planerar för nya bostäder i Tumba, Tullinge, Fittja och Alby. Byggandet av fler bostäder och nya parkmiljöer där dagvattnet tas om hand ska bidra till ökad trivsel och en bättre miljö. Vi har vidare ökat våra ambitioner när det gäller underhåll av våra parker, vägar och gång- och cykelvägar. Det ska vara rent, snyggt och tryggt i Botkyrkas samtliga stadsdelar. Ordning och reda i ekonomin Frysta statsbidrag urholkar steg för steg kommunernas ekonomi och många av Sveriges kommuner har mindre resurser I Botkyrka har vi ordning på ekonomin men även vi måste förhålla oss till de ekonomiska förutsättningarna som råder i Sverige. Det innebär att det finns ett behov av effektivisering av kommunens verksamheter. Eftersom vi alltid prioriterar våra barn och ungdomar så har utbildningsnämnden ett mindre effektiviseringskrav än övriga nämnder. Vi tar ekonomiskt ansvar, dels genom att budgetera för positiva resultat så vi kan finansiera investeringar i t.ex. nya förskolor och gruppboenden, dels genom att skapa ett ekonomiskt utrymme för viktiga satsningar. Detta gör vi med bibehållen skattesats.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2011-11-14 Tid 2011-11-24, Kl 9:00 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 179 186 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 3 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 5 Resultaträkning 23 Skatteintäkter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Kommunstyrelsen 2012 01 16 14 31 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 261 568 Dnr 11.589 10 janks11 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Bilaga:

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsen Flerårsplan 2014 2017 - en plan för hållbar utveckling

Förslag till kommunstyrelsen Flerårsplan 2014 2017 - en plan för hållbar utveckling till kommunstyrelsen Flerårsplan 2014 2017 - en plan för hållbar utveckling Framtidens Botkyrka... 3 Flerårsplanens delar... 7 Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv... 8 Planeringsförutsättningar...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för ekonomi och styrning Anders Folkesson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande beträffande Statskontorets utredningar Delmodellen för förskola, fritidshem

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer