Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp"

Transkript

1 Statistiska institutionen VT2011 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp MOMENTETS INNEHÅLL Momentet ger studenten kunskap om ett antal olika statistiska modeller och hur dessa kan användas för statistisk inferens. Momentet inleds med en introduktion till matematisk analys. Följande ämnen behandlas: Allmänt om funktioner. Gränsvärdesbegreppet. Derivering och partiella derivator. Max-min problem. Exponential- och logaritmfunktioner. Integration. Statistisk inferensteori används vid statistiska undersökningar och utgör en grund för statistiska metoder. Inferensteorin är baserad på sannolikhetsteori varför kunskap i sannolikhetsteori är en grund för förståelse och användning av statistiska metoder. De begrepp som behandlas mer utförligt i Moment I är: Sannolikhetsmodeller. Variabeltransformationer. En- och flerdimensionella fördelningar. Marginalfördelning och betingad fördelning. Förväntat värde. Samplingfördelningar och deras egenskaper. Centrala gränsvärdessatsen. FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT Efter att ha genomgått momentet förväntas studenten kunna: lösa och tolka problem inom sannolikhetslära lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. UNDERVISNING Undervisningen utgörs av föreläsningar (F1-F16), seminarier (Ö1-Ö11) och dataövningar (D1-D4) enligt utdelat schema. OBS! Följande tillfällen har obligatorisk närvaro: Första föreläsningen (F1) och alla datorövningar D1-D4. Frånvaro från en datorövning innebär att en kompletteringsuppgift måste lämnas in. Instruktioner för kompletteringsuppgiften kommer att finnas på kurshemsidan. Seminarier: På dessa kommer uppgifter från kurslitteraturen att lösas. Det är meningen att studenter själva ska försöka lösa uppgifterna. Läraren kommer dock att vara tillgänglig för frågor. Datorövningar: Instruktioner för datorövningarna delas ut i samband med undervisningen.

2 EXAMINATION OCH BETYGSKRITERIER FÖR MOMENT 1 Momentet examineras med en obligatorisk inlämningsuppgift samt en individuell skriftlig tentamen. Inlämningsuppgift: Uppgiften görs som ett grupparbete med 3 personer per grupp. Uppgiften skall lösas och redovisas skriftligt. Instruktioner läggs ut på kurshemsidan. Vid underkänd inlämningsuppgift finns möjlighet att komplettera (endast en gång). Eventuella kompletteringar ska lämnas in senast tre arbetsdagar efter rättning. Betygssättning på inlämningsuppgiften sker med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget godkänt krävs att studenten har korrekt ställt upp statistiska modeller för givna situationer, har visat tillräcklig förmåga att använda grundläggande statistisk terminologi samt skriftligt och muntligt redovisat resultat av genomförda statistiska analyser (med hjälp av statistisk programvara, SAS). Studenten skall ha varit närvarande vid alla obligatoriska undervisningsmoment. Betyget underkänt meddelas om studenten felaktigt har utfört analyser och/eller har feltolkat resultaten och/eller har misslyckats med att använda grundläggande statistisk terminologi/begrepp i samband med lösandet av förelagd inlämningsuppgift. Om studenten inte har varit närvarande vid alla obligatoriska undervisningsmoment meddelas betyget underkänd. Skriftlig tentamen: Den skriftliga tentamen behandlar materialet enligt kursinnehållet. Skrivningen ger maximalt 100 poäng. Skrivtiden är fem timmar. Betygssättning på tentamen sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. För godkänt resultat finns betygen A, B, C, D och E, där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och Fx. Betyget på momentet bestäms av tentamensbetyget under förutsättning att inlämningsuppgiften är godkänd. Följande betygskriterier för den skriftliga tentamen gäller: A (Utmärkt): Studenten kan på ett utmärkt sätt använda begrepp och satser inom sannolikhetsteorin som behandlas i Moment I. Studenten kan på ett korrekt och välstrukturerat sätt lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar, ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. Kräver minst 90 procent rätt på den skriftliga tentamen. B (Mycket bra): Studenten kan på ett mycket bra sätt använda begrepp och satser inom sannolikhetsteorin som behandlas i Moment I. Studenten kan på ett korrekt och välstrukturerat sätt lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar, ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. Kräver procent rät på den skriftliga tentamen. C (Bra): Studenten kan på ett bra sätt använda begrepp och satser inom sannolikhetsteorin som behandlas i Moment I. Studenten kan på ett korrekt och välstrukturerat sätt lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar, ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. Kräver procent rätt på den skriftliga tentamen.

3 D (Tillfredsställande): Studenten kan på ett tillfredsställande sätt använda begrepp och satser inom sannolikhetsteorin som behandlas i Moment I. Studenten kan på ett korrekt sätt lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar, ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. Kräver procent rätt på den skriftliga tentamen. E (Tillräcklig): Studenten kan på ett tillräckligt sätt använda begrepp och satser inom sannolikhetsteorin som behandlas i Moment I. Studenten kan på ett mestadels korrekt sätt lösa och tolka problem av fördjupad karaktär om fördelningar, ställa upp enkla statistiska modeller för några konkreta situationer. Kräver procent rätt på den skriftliga tentamen. Fx (Otillräcklig): Motsvarar procent rätt på den skriftliga tentamen. F (Helt otillräcklig): Motsvarar 0-29 procent rätt på den skriftliga tentamen. Vid betyg Fx, F kan omtentamen göras vid senare tillfälle (se schema). Ingen komplettering är möjlig. Bonuspoäng på skriftlig tentamen Till varje övning ska ett antal uppgifter från kurslitteraturen förberedas (se schema). Aktiv närvaro på minst sex av övningarna Ö5 Ö11 ger 8 bonuspoäng. Bonuspoängen kan användas på tentamen och omtentamen innevarande termin. Aktiv närvaro innebär att lösningsförslag till de övningar som behandlas under övningstillfället skall kunna presenteras. Bonuspoängen kan inte tillgodoräknas kommande terminer. LÄSANVISNINGAR Nedan ges ett preliminärt schema över innehåll respektive litteratur samt räknetal vid varje undervisningstillfälle. Obs! F1-F5 syftar på boken av Sydsaeter & Hammond (SH). F6-F16 syftar på boken av Wackerly, Mendenhall & Scheaffer (WMS). Övningar som är understrukna kommer att prioriteras för genomgång vid övningstillfällena.

4 Datum Tid Lokal Innehåll Förberedelse Ö1 Må B3 Introduktion till matematikavsnittet 17/1 F1 Må 17/1 Obl. Närvaro B3 Information. Allmänt om att studera statistik. Matematik/repetition: Summasymbolen. Funktioner. Läs: SH kap 3-4 Ö1 Må 17/1 Potensbegreppet D215 Introduktion till matematikavsnittet Räkna ur SH: 1.6: 1, 3, 1.7: 1, 3, s.33: 17, 3.1: 1, 7, 3.3: 1, 4.9: 9, 4.10: 1, 2, s. 124: 2a, 20 F2 Ti 18/ B3 Exponential- och logaritmfunktionen som exempel på inversa funktioner. Derivata och några enkla deriveringsregler Ö2 del 1 Ti 18/1 Ö2 del 2 On 19/1 Ö2 del 2 On 19/1 Läs: SH kap 4, D207 Räkna ur SH: 1.6: 1, 3, 1.7: 1, 3, s.33: 17, 3.1: 1, 7, 3.3: 1, 4.9: 9, 4.10: 1, 2, s. 124: 2a, D F289 Räkna ur SH: 6.6: 1, 3, 6, 6.7: 1, 6.8: 1, 2, 12b,e,f, 6.9: 1, 4, 6.10: 1, 3, 6.11: 1, 2b, 3a-c, s.203: 3, 7, 9, 14, 11.2: 1, 2, 4, 5 F3 To 20/ B3 Derivator, forts. Tillämpningar vid maxoch minproblem. Kontinuerliga funktioner. Funktioner av flera variabler Läs:SH kap8,11 Ö3 To 20/ F289 Ö3 To 20/ F389 Räkna ur SH: 8.2: 1, 3, 7, 8:4: 2a-c, 8.6: 1, 2a,c, 13.1: 1, 13.2: 1b, 9.1: 1, 2, 3, 9.2: 1, 2a,c, 5a,b, 8 F4 Fr 21/ B3 Integration Läs: SH kap 9 Ö4 Fr 21/ B413 Räkna ur SH: 9.3: 1, 9.5: 1, 2c, 9.6: 1b, 3b, 9.7: 1a-c, 3a,b, Ö4 Fr 21/ B419 s.336: 1, 2a,c, 3a,c,d Genomgång av tentamen från Statistikens grunder F5 Må 24/ B3 Integration, forts. Något om Läs: SH kap 9 dubbelintegraler D1 Må24/ B319 D1 Må24/ B319 Läs på egen hand grundläggande sannolikhetslära, WMS kap. 1-2 F6 Ti 25/ B3 Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler och deras sannolikhetsfördelningar. Väntevärde. Varians F7 On 26/ B3 Diskreta sannolikhetsfördelningar Läs WMS kap , 3.12

5 Ö5 On 26/ F315 Ö5 On 26/ F487 Räkna ur MWS kapitel 3: 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 19, 20 F8 To 27/ B3 Kontinuerliga stokastiska variabler. Fördelningsfunktion. Täthetsfunktion. Väntevärde. Varians , 4.8, 4.12 Ö6 To 27/ E306 Ö6 To 27/ E319 Räkna ur MWS kapitel 3: 35-38, 40, 67-70, 73, 90-95, , 122, 124, F9 Må 31/ B3 Kontinuerliga sannolikhetsfördelningar D2 Må31/ B319 D2 Må31/ B319 F10 Ti 1/ B3 Multivariata sannolikhetsfördelningar. Simultana fördelningar och marginalfördelningar. Betingade fördelningar. Oberoende Ö7 Ti 1/ F487 Ö7 Ti 1/ D299 D3 On 2/ B319 Arbete med inlämningsuppgift 1 D3 On 2/ B319 F11 On 2/ B3 Multivariata sannolikhetsfördelningar, forts. Räkna ur MWS kapitel , 17, 27-31, 39, 44, 45, 47, 48, 63a-66a, 71, 88, 89, 92, 93, 109 Läs WMS kap Ö8 To 3/ D207 Ö8 To 3/ D215 Räkna ur MWS kapitel 5 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 22, 23, 28, 33, 45, 48, 49, 54, 59 F12 To 3/ B3 Funktioner av stokastiska variabler Läs WMS kap Ö9 To 3/ A5137 Ö9 To 3/ E319 Räkna ur MWS kapitel 5 72, 78, 82, 89, 91, 92, 102, 108, 122, 123, 124, 133, 135, 136, 138 Ö10 Må7/ D307 Räkna ur MWS kapitel 6 Ö10 Må7/ D315 1, 2, 3, 4, 7 (lös denna m h a method of transformations och dela upp utfallsrummet i två delar: y<0 respektive y>0), 23, 24, 32, 33 F13 Må7/ B3 Funktioner av stokastiska variabler, forts. 6.7

6 Må 7/ F220 Extra jour Ö11 Ti 8/ E413 Ö11 Ti 8/ E419 Räkna ur MWS kapitel 6 72, 73, 87, 88 F14 Ti 8/ B3 Samplingfördelningar. Centrala gränsvärdessatsen. F15 On 9/ B3 Multivariata fördelningar och integraler D4 On 9/ B319 Arbete med inlämningsuppgift 1 D4 On 9/ B319 F16 Fr 11/ B3 Repetition 7

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Statistiska institutionen HT 2011 Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Kursen består av två moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I 2. Statistisk teori med tillämpningar

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Statistiska institutionen HT 2014 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Kursen består av fyra moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen, 6 hp 2. Inlämningsuppgift

Läs mer

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Statistiska institutionen VT 2012 Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Kursen består av två moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I 2. Statistisk teori med tillämpningar

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Statistiska institutionen VT 2015 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Kursen består av fyra moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen, 6 hp 2. Inlämningsuppgift

Läs mer

Kursbeskrivning. Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, ST211G

Kursbeskrivning. Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, ST211G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2018 Hans Nyquist 2017-12-15 för Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, ST211G KURSENS INNEHÅLL Kursen ger breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2015 Michael Carlson preliminär reviderad 2015-01-18 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng KURSENS INNEHÅLL Inom ämnet statistik

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2008 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng Kursen består av fyra moment: 1. Statistikens grunder 1, 6 högskolepoäng 2. Inlämningsuppgift

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (preliminär)

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (preliminär) STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2013 Michael Carlson 2013-08-26 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (preliminär) KURSENS INNEHÅLL Inom ämnet statistik studeras

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2008 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng KURSENS INNEHÅLL Statistiken ger en empirisk grund för ekonomin. I denna kurs betonas

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Vårterminen 2019 Jolanta Pielaszkiewicz 2018-12-17 (uppdaterad 2019-01-11) Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs)

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs) STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Raul Cano HT12 (reviderad 2012-10-16) Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs) KURSENS INNEHÅLL I denna kurs betonas statistikens

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2009 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng KURSENS INNEHÅLL Statistiken ger en empirisk grund för ekonomin. I denna kurs betonas

Läs mer

Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av fyra moment: I) Ekonometri I, tentamen 6 högskolepoäng II) Ekonometri I, inlämningsuppgift 1.5 högskolepoäng III) Ekonometri II,

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G, kvällstid

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G, kvällstid STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Höstterminen 2019 Raul Cano 17-06-2019 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G, kvällstid KURSENS INNEHÅLL Inom ämnet statistik

Läs mer

1.1.1 Innehåll Momentet består av 24 föreläsningar som behandlar: Beskrivande statistik, Grundläggande sannolikhetslära. Stokastiska variabler.

1.1.1 Innehåll Momentet består av 24 föreläsningar som behandlar: Beskrivande statistik, Grundläggande sannolikhetslära. Stokastiska variabler. Statistiska Institutionen Kursbeskrivning till FINANSIELL STATISTIK, grundnivå, 15 högskolepoäng, VT 2008 Gebrenegus Ghilagaber Nicklas Pettersson (2008 03 31) 1 Allmänt Kursen ger kunskaper om de sannolikhetsteoretiska

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2010 Statistiska institutionen Linda Wänström (moment 1 och 2) Jörgen Säve-Söderbergh (moment 3 och 4)

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2010 Statistiska institutionen Linda Wänström (moment 1 och 2) Jörgen Säve-Söderbergh (moment 3 och 4) STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2010 Statistiska institutionen Linda Wänström (moment 1 och 2) Jörgen Säve-Söderbergh (moment 3 och 4) KURSBESKRIVNING FÖR REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG.

Läs mer

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng.

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2005 Statistiska institutionen 2005-08-29 MC Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. KURSBESKRIVNING

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Höstterminen 2016 Jessica Franzén 2016-06-20 Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng, ST111G KURSENS INNEHÅLL Inom ämnet statistik studeras

Läs mer

Efter att ha genomgått momentet Statistisk teori III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng,

Efter att ha genomgått momentet Statistisk teori III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng, Statistiska Institutionen Kursbeskrivning till STATISTISK TEORI III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng, HT 2007 Gebrenegus Ghilagaber Bertil Wegmann (2007 08 28) 1 Innehåll Kursen behandlar: Fördelningar. Momentgenererande

Läs mer

VT 15 Uppdaterad

VT 15 Uppdaterad VT 15 Uppdaterad 2015-02-03 Statistiska institutionen Marcos Vergara KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Statistik för ekonomer, tentamen,

Läs mer

Kursen ingår i civilekonomprogrammet samt kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Kursen ingår i civilekonomprogrammet samt kandidatprogrammet i företagsekonomi. VT 14 Statistiska institutionen KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift, 1.5 hp. Marknadsundersökningar,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2013 Statistiska institutionen Göran Rundqvist,

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2013 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2013 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. Kursen består av fyra moment som delvis läses parallellt:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström KURSBESKRIVNING FÖR REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGS-METODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift,

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG. STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT2018 Frank Miller 2018-03-28 KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSENS INNEHÅLL Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. Kursen består av fyra moment som läses

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. HT2014 Annika Tillander, Statistiska Institutionen KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Kursen ingår i kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift,

Läs mer

Kursbeskrivning. Introduktion till statistik för statsvetare, 7,5 hp, ST131G

Kursbeskrivning. Introduktion till statistik för statsvetare, 7,5 hp, ST131G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2019 Jessica Franzén 2019-03-24 för Introduktion till statistik för statsvetare, 7,5 hp, ST131G KURSENS INNEHÅLL Enligt gällande kursplan ska kursen

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2016 Bo Wallentin 2016-10-25 KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSENS INNEHÅLL Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. VT2014 Nicklas Pettersson, Statistiska Institutionen KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Kursen ingår i kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Göran Rundqvist

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Göran Rundqvist STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Göran Rundqvist KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. Kursen består av fyra moment som läses parallellt:

Läs mer

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (6 hp), SSA 2, VT17

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (6 hp), SSA 2, VT17 1 (5) STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (6 hp), SSA 2, VT17 Allmänt om delkursen Delkursen omfattar 6 hp och ges på andra terminen på kandidatprogrammet

Läs mer

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, VT19

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, VT19 "'"' ~~s,,., l *w*~#i 7,, lf~.,.,_o,i,i) + s~ 1 (6) STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, VT19 Allmänt om delkursen Delkursen

Läs mer

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014 1 (5) Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014 I den här delkursen fördjupas och utvidgas kunskaperna i några av de statistiska metoder som introducerades i delkursen Sociologisk analys. Ytterligare statistiska

Läs mer

Sannolikhet och statistik 1MS005

Sannolikhet och statistik 1MS005 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jesper Rydén Matematisk statistik Sannolikhet och statistik 1MS005 2013 08 28 Sannolikhet och statistik 1MS005 Kurshemsida: http://www2.math.uu.se/ jesper/sos13.html

Läs mer

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS)

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) 1. Allmänt om kursen. Kursen omfattar 4,5 hp och ges på grundläggande nivå. Kursplanen är giltig från och med vårterminen

Läs mer

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17 1 (5) STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17 Allmänt om delkursen Delkursen omfattar 7.5 hp och ges på andra terminen på kandidatprogrammet

Läs mer

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2018

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2018 1 (5) Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2018 Version 2017-02-05 I den här delkursen får man fördjupad kunskap i utvalda kvantitativa statistiska mått och metoder samt praktisk tillämpning av dessa analysmetoder

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Statistiska institutionen Peter Claësson och Linda Wänström

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Statistiska institutionen Peter Claësson och Linda Wänström STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Statistiska institutionen Peter Claësson och Linda Wänström KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Kursen består av fyra moment som

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström KURSBESKRIVNING FÖR REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT:

Läs mer

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar

Läs mer

Kursbeskrivning för Grundläggande statistik för ekonomer, 15 högskolepoäng, STE101

Kursbeskrivning för Grundläggande statistik för ekonomer, 15 högskolepoäng, STE101 STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2015 Michael Carlson 2015-09-01, reviderad 2015-09-09 Kursbeskrivning för Grundläggande statistik för ekonomer, 15 högskolepoäng, STE101 KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Grundläggande statistik 1, 7,5 hp HT 2018

Grundläggande statistik 1, 7,5 hp HT 2018 ~- J'J, Jwt:~ "' 111. :X: 7,,,..._o '\Il) + s~ 1 (5) Grundläggande statistik 1, 7,5 hp HT 2018 Version 2017-09-03 I den här delkursen får man fördjupad kunskap i utvalda kvantitativa statistiska mått och

Läs mer

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL VT14 ST123G. Kursen utgörs av två delkurser:

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL VT14 ST123G. Kursen utgörs av två delkurser: 1 (9) VT14 ST123G KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL Kursen utgörs av två delkurser: 1. Regressionsanalys och tidsserieanalys 2. Undersökningsmetodik Regressionsanalys

Läs mer

VT Introduktionsföreläsning för kursen. Ekonomi för tolkar och översättare. delmoment Företagsekonomi. Föreläsare. Emmanouel Parasiris

VT Introduktionsföreläsning för kursen. Ekonomi för tolkar och översättare. delmoment Företagsekonomi. Föreläsare. Emmanouel Parasiris VT 2010 Introduktionsföreläsning för kursen Ekonomi för tolkar och översättare delmoment Företagsekonomi Föreläsare. Emmanouel Parasiris tisdag den 30 mars 2010 Emmanouel Parasiris 1 EMMANOUEL PARASIRIS

Läs mer

Matematik och statistik NV1, 10 poäng

Matematik och statistik NV1, 10 poäng UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Höstterminen 2006 Matematik och statistik NV1, 10 poäng Välkommen till Matematiska institutionen och kursen Matematik och statistik NV1, 10p. Kursen består

Läs mer

Grundläggande statistik I (6 hp)

Grundläggande statistik I (6 hp) Sociologiska institutionen Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Termin 1 FN (30 hp) HT 2010 Grundläggande statistik I (6 hp) (Basic statistics I, FC, 6 ECTS) Lärare: Paul Fuehrer Kursens målsättning

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng.

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. Delkursens innehåll Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng.

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. Delkursens innehåll Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist STOCKHOLMS NIVESITET VT 2012 Statistiska institutionen Göran undqvist KSBESKIVNING EGESSIONSANALYS OCH NDESÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Kursen består av fyra moment som läses parallellt: 1 egressionsanalys

Läs mer

Statistik och testmetodik

Statistik och testmetodik Psykologiska institutionen Anvisningar och schema till delkursen Statistik och testmetodik 7,5 högskolepoäng 17 januari-9 mars 2011 Momentansvarig: Emma Bäck Schema Datum Tid Grupp Lokal Lärare Innehåll

Läs mer

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Kursens benämning: Max 120 tecken Engelsk benämning: Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal.

Läs mer

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR D, I OCH PI, FMSF45 & MASB03

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR D, I OCH PI, FMSF45 & MASB03 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR D, I OCH PI, FMSF45 & MASB03 Allmänt Kursen ger 9hp och omfattar 36 timmar föreläsning, 28 timmar

Läs mer

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp Kursens innehåll Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk introduktion till grundläggande statistik med datorprogrammet

Läs mer

KURSPROGRAM HT-10 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDI, FMS 012

KURSPROGRAM HT-10 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDI, FMS 012 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK KURSPROGRAM HT-10 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDI, FMS 012 Hemsida Kursens hemsida finns på http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms012/

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng.

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. Delkursens innehåll Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och

Läs mer

Kursbeskrivning för Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 högskolepoäng, ST123G

Kursbeskrivning för Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 högskolepoäng, ST123G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Höstterminen 2018 Raul Cano 26-09-2018 Kursbeskrivning för Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 högskolepoäng, ST123G KURSENS INNEHÅLL Regressionsanalys

Läs mer

Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001)

Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001) Institutionen för astronomi VT-13 Allmänt Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001) VT-13 Kursbeskrivning Kursen Introduktion till galaxer och kosmologi har målet att du som student ska få en introduktion

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursplan för kurs på grundnivå Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View Kurskod: LITU30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-18 Institution Institutionen för lingvistik

Läs mer

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng.

Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Delkursplan för PAO Grundläggande metod, 4,5 + 3 högskolepoäng. Delkursens innehåll Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och

Läs mer

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP)

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kurs 12 Personlighetspsykologi PSPR12, HT19 Kursansvarig: Stephan Hau, Lillian Döllinger Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kursens innehåll Personlighetspsykologikursen behandlar ett

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

ÄMAD04, Matematik 4, 30 högskolepoäng Mathematics 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄMAD04, Matematik 4, 30 högskolepoäng Mathematics 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄMAD04, Matematik 4, 30 högskolepoäng Mathematics 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, HT 2017

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, HT 2017 Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, HT 2017 Innehåll 1 Kursöversikt, mål och litteratur 2 2 Kursupplägg 3 2.1 Lektionsundervisning i samarbetsgrupper........... 3 2.2 Webbuppgifter..........................

Läs mer

Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5

Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 högskolepoäng Inledning Introduktion till ekonomistyrning är den första av fyra kurser i ekonomistyrning. Mål och innehåll utgörs av tre områden:

Läs mer

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 4, VT 2017

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 4, VT 2017 Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 4, VT 2017 Innehåll 1 Kursöversikt, mål och litteratur 2 2 Kursupplägg 3 2.1 Lektionsundervisning i samarbetsgrupper........... 3 2.2 Webbuppgifter..........................

Läs mer

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK 1 (9) KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK Kursnamn: Regressionsanalys och undersökningsmetodik Kurspoäng: 15hp Kurskod: ST123G Termin: HT14 INNEHÅLL Kursen utgörs av två delkurser:

Läs mer

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, Ht 2013

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, Ht 2013 Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, Ht 2013 Innehåll 1 Kursöversikt, mål och litteratur 2 2 Kursupplägg 3 2.1 Lektionsundervisning i samarbetsgrupper........... 3 2.2 Webbuppgifter..........................

Läs mer

STAA30, Statistik: Grundkurs, 30 högskolepoäng Statistics: Basic Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

STAA30, Statistik: Grundkurs, 30 högskolepoäng Statistics: Basic Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan STAA30, Statistik: Grundkurs, 30 högskolepoäng Statistics: Basic Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Statistiska

Läs mer

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER, FMSF70 & MASB02

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER, FMSF70 & MASB02 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER, FMSF70 & MASB02 Allmänt Kursen ger 7.5hp och omfattar 26 timmar föreläsning,

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Juridik och etik för psykologer 7,5 hp

Juridik och etik för psykologer 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 5 VT 19 Juridik och etik för psykologer 7,5 hp Kursanvisningar för vårterminen 2019 21 januari 20 februari Syfte Kursen skall

Läs mer

Kursbeskrivning. Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435)

Kursbeskrivning. Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435) Inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (HSTTK), 180 hp Teckenspråkstolkning, 30 hp, termin fem Gäller

Läs mer

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5.

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5. Avsnitt 1, Inledning ( Adams P1,P3,P4, P5) Genomgång och repetition av grundläggande begrepp. Funktion, definitionsmängd, värdemängd. Intervall. Olikheter. Absolutbelopp. Styckvis definierade funktioner.

Läs mer

Sannolikhetslära och statistik, grundkurs

Sannolikhetslära och statistik, grundkurs DNR LIU-2018-02499 1(5) Sannolikhetslära och statistik, grundkurs Programkurs 6 hp Probability and Statistics, First Course TAMS42 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

mom 2, UE2094 Bild och form i skolan I för fritidshem och skola, årskurs F-6, 7,5hp Kursbeskrivning

mom 2, UE2094 Bild och form i skolan I för fritidshem och skola, årskurs F-6, 7,5hp Kursbeskrivning mom 2, UE2094 Bild och form i skolan I för fritidshem och skola, årskurs F-6, 7,5hp Kursbeskrivning Kursadministratör: Joakim Leipe joakim.leipe@erg.su.se Tel 08-12076262 Lärare: Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

Statistik. 1 Beslut om inrättande av kursen. 2 Innehåll. Basic Statistics. Statistiska institutionen. Kurskod:

Statistik. 1 Beslut om inrättande av kursen. 2 Innehåll. Basic Statistics. Statistiska institutionen. Kurskod: Umeå Universitet Statistiska institutionen Kursplan Statistik A Basic Statistics Högskolepoäng: 30 Kurskod: Ansvarig institution: Statistiska institutionen. Ämne: Nivå: Betygsgrader: Statistik. Grundläggande.

Läs mer

KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001

KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK Per Sjölin KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001 Kursledare: Per Sjölin, rum 3632, Lindstedtsvägen 25, tel 790 7204, pers@math.kth.se.

Läs mer

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer 15 hp VT17 del 3:

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer 15 hp VT17 del 3: Stockholms universitet Version: 2017-03-05 Inst. för biologisk grundutbildning Schemaändringar kan förekomma www.big.su.se Schema för BL2011 Gener, celler och populationer 15 hp VT17 del 3: KURSSTART:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Arbetsmarknadskunskap med management II Labour Relations and Management II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AT2050 Gäller från: VT 2015 Fastställd: 2010-12-16

Läs mer

Kursbeskrivning. Tolkning och tolkningsteknik II, 7,5 hp. Tolkning II, GN, 30 hp (TTA265)

Kursbeskrivning. Tolkning och tolkningsteknik II, 7,5 hp. Tolkning II, GN, 30 hp (TTA265) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Tolkning och tolkningsteknik II, 7,5 hp Tolkning II, GN, 30 hp (TTA265) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-11-05 och gäller fr.o.m. vt 2015. 1

Läs mer

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015. Förväntade studieresultat Efter genomgången

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Delkursplan för Sociologisk Analys kvantitativ del VT 11, 4,5 hp

Delkursplan för Sociologisk Analys kvantitativ del VT 11, 4,5 hp 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Delkursplan för Sociologisk Analys kvantitativ del VT 11, 4,5 hp 1. Allmänt om kursen. Delkursen omfattar 4,5 hp och ges inom kurserna Sociologi III,

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi II Theoretical Philosophy II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF20 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2018-09-12 Institution Filosofiska institutionen

Läs mer

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp 1(5) Kursbeskrivning Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa.

Läs mer

Yrkesetiska dilemman och professionella samtal, 4,5 poäng (AUO3)

Yrkesetiska dilemman och professionella samtal, 4,5 poäng (AUO3) Stockholms universitet Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik Kurskod: CH43AL Kursbeskrivning för kursen Yrkesetiska dilemman och professionella samtal, 4,5 poäng (AUO3) Vårterminen 2013 Version

Läs mer