SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy"

Transkript

1 Martin Borgström För Swegon Air Acadamy

2 Syfte Syftet med detta redovisning är att: skapa en baskunskap om installationsbrandskydd för att lättare kunna ta beslut om installationstekniska lösningar och åtgärder

3 Dagordning del 1 Samhällskrav (Lagar och förordningar) BVL, BBR mfl Brandspridning via ventilationssystemet Rökspridning inom och mellan brandceller via ventilationssystemet Grundläggande termer (Byggnadstekniskt brandskydd) Film Byggnadsklass Brandceller Avskiljning

4 Dagordning del 2 & 3 VENTILATIONSBRANDSKYDD Spridningsteori Brand i teorin Brandspridning Brandgasspridning F och FT system Detektering Placering av detektorer Olika typer av detektorer och användningsområde Att tänka på, bra dimensionerings grunder Skydd mot brandgasspridning Alla huvudsystemen skall gås igenom, avlastning, spjäll, F-system, FT-system Skydd mot brandspridning Temperatur Isolering av kanaler Bärförmåga Energidirektiv Nyheter Nya handböcker Brandforsk, imkanaler

5 Samhällskrav: Byggnadsverkslagen ett byggnadsverks tekniska egenskaper skall underhållas egenskaper avsedda att tillgodose säkerhet i händelse av brand skall hållas i stånd

6 Samhällskrav: Byggnadsverksförordningen Byggnadsverk skall vara PROJEKTERADE och UTFÖRDA på ett sådant sätt att: Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas

7 Samhällskrav: BBR BBR Avsnitt 5 Brandskydd

8 Samhällskrav: BBR skydd mot uppkomst av brand skydd mot brandspridning inom brandcell skydd mot brandspridning och rökspridning mellan brandceller

9 Samhällskrav: BBR 5:12 Dokumentation En brandskyddsdokumentation skall upprättas. Av denna skall framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Bland annat ges följande rådstext att den kan innehålla följande: Byggnadsklass Brandcellsindelning Ytskiktskrav

10 Samhällskrav: BBR 5:11 Alternativ utformning - Brandskyddet får utformas på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt, om det i särskild utredning visas att byggnadens totala brandskydd därigenom inte blir sämre än om samtliga aktuella krav i avsnittet uppfyllts.

11 Samhällskrav: BBR 5:13 Analytisk dimensionering - Analytisk dimensionering och vid behov tillhörande riskanalys skall verifiera brand- och utrymningssäkerheten i byggnader där brand kan medföra mycket stor risk för personskador. Analytisk dimensionering kan vara beräkning, provning, objektsspecifika försök eller kombinationer av dessa. Om dimensionering av brandskyddet sker genom beräkning, skall beräkningen utgå från omsorgsfullt valda dimensionerande värden och utföras enligt beräkningsmodeller som på tillfredsställande sätt beskriver aktuella fall. Valda beräkningsmodeller skall redovisas.

12 PFS

13 CFD

14 Samhällskrav: BBR 5:65 Luftbehandlingsinstallationer

15 Samhällskrav: BBR BBR, 5:651 gör gällande: Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. Materialval för don, ljuddämpare men även kanalupphängning och infästning Kanalisolering

16 Samhällskrav: BBR BBR, 5:652 gör gällande: Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Väggar, tak, schakt, rör och elkablage, imkanaler

17 Samhällskrav: BBR BBR, 5:652 gör gällande: Luftbehandlingsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar, skall utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Luftbehandlingsinstallationer i gemensamma utrymmen (tex schakt) och som försörjer olika brandceller skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls. Upphängning, brandtätning, stagning, isolering

18 Samhällskrav: BBR BBR, 5:653 gör gällande: Luftbehandlingsinstallationer skall utformas så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller erhålls. Fläkt i drift, brandgasspjäll mm

19 Samhällskrav: BBR Tillfredsställande skydd mot spridning av brandgas : Förhindra tex lokaler med Sovande, utrymningsvägar mm Avsevärt försvåra tex lokaler för kontor Viss spridning, dock så att den brandgas som sprids inte på något sätt blir farliga i angränsande brandceller

20 Grundläggande termer Byggnadsklass Brandcellsgräns EI 60

21 Byggnadsteknisk klass Brandskyddskraven mellan olika byggnader varierar för att säkerhetsnivån skall vara den samma oavsett vilken byggnad man befinner sig i. Br1, Br2 & Br3

22 Byggnadsteknisk klass Skillnaderna mellan de olika klasserna -krav på brandavskiljande förmåga (EI, 30, 60, 120 minuter mfl.) -bärförmåga (R30, R60, R90 mfl.) -ytskikt (A1, A2, B-E, mfl.)

23 Byggnadsteknisk klass och hur de hänger ihop med brandcellsindelningen Br 1 = EI 60 * Br 2 = EI 30, bostäder dock EI 60 Br 3 = EI 30, bostäder dock EI 60 * Gäller vid brandbelastning understigande 200 MJ/m 2.

24 Byggnadsteknisk klass BBR 5:21 anger följande Br1 Byggnader med tre eller fler våningsplan Byggnader med två våningsplan som: -är avsedda för sovande som inte förväntas ha god lokalkännedom -är avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet -har samlingslokal på andra våningsplanet

25 Byggnadsteknisk klass BBR 5:21 anger följande Br2 Byggnader med två våningsplan som: -är avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads eller arbetsrum finns i vindsplanet -har samlingslokal på markplanet -har en byggnadsarea större än 200kvm och som inte delas i enheter av högst denna storlek genom brandväggar i lägst klass REI 60-M

26 Byggnadsteknisk klass BBR 5:21 anger följande Br2 Byggnader med ett våningsplan som: -har samlingslokaler i eller under markplanet -har särskilt boende för personer med vårdbehov -är vårdanläggning

27 Byggnadsteknisk klass BBR 5:21 anger följande Br 3 Resten

28 Brandcellsgräns Brandcellsgräns varje brandcell skall omfatta ett rum eller sammanhängande grupper av rum i vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet som pågår i byggnaden. En brandcell kan vara i ett eller två plan.

29 Brandcellsgräns -för att klara gångavstånd Ibland finns andra möjliga brandcellsgränsdragningar, ställ frågan!

30 Brandcellsgräns EI 60 EI 30 EI 30/60 = avskiljande förmåga E = täthet, dvs skydd mot flammor och rök I = isolering 15/30/60/90/120/240 = tidskrav

31 Brandcellsgräns REI 60-M EI 2 30-C R = bärande förmåga EI 2 =Dörrar

32 Brandcellsgräns Klasserna för bärande (R) och avskiljande (EI) konstruktioner kan kompletteras med följande M = mekanisk påverkan (brandvägg) W = reducera strålning (dörrar) C = automatisk stängningsfunktion (dörrar) S = särskilt hög röktäthet (gäller bara dörrar i SV)

33 Genomföring i brandcellsgräns OBSERVERA att oavsett vad som går igenom en brandcellsgräns: el-kablar eller ventilationskanaler SKALL den brandtekniska klassen på brandcellsgränsen bibehållas vid brand. Kom ihåg BBR: 5:652

34 Genomföring i brandcellsgräns Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod och material motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass. Förslagsvis med en typgodkänd lösning.

35 Genomföring i brandcellsgräns Bild :typgodkännandet från FireSafe

36 Genomföring i brandcellsgräns Bild :typgodkännandet från FireSafe

37 Genomföring i brandcellsgräns Bilden : Installationsbrandskydd 2008 Kanaler med rektangulärt tvärsnitt, som genombryter byggnadsdel mellan osprinklade utrymmen eller mellan sprinklat och osprinklat utrymme, med största kanalsida >0,25 m stagas vid brandcellsgenombrott.

38 Genomföring i brandcellsgräns Bild : Installationsbrandskydd 2008

39 Termer Brandbelastning Dimensionering genom klassificering Brandbelastning <200MJ/m 2. Förenklad dimensionering, kontor bostäder mm

40 Termer Brandbelastning Brandcellskiljande byggnadsdel i allmänhet och bjälklag över källare brandteknisk klass vid brandbelastning <=200 <400 >400 MJ/m 2 MJ/m 2 MJ/m 2 EI 60 EI 120 EI 240

41 Film Rums brand (ytskikt) Brandens utveckling Övertändning Ytskikt Utrymning

42 DEL 2 VENTILATIONSBRANDSKYDD

43 En brand i teorin Fullt utvecklad brand Tillväxt & Övertändning Antändning / initialbrand Avtagande brand

44 En brand i teorin Detektering Brandspridning Brandgasspridning

45 Termer Brandflöde Volymexpansion per tidsenhet

46 Termer Kanalbrandflöde Den del av brandflödet som trycks in i ventilationskanalerna

47 Termer Dimensionerande brand Långsamt brandförlopp Medel brandförlopp (kontor) Snabbt brandförlopp (Bostäder & Butiker)

48 Termer Dimensionerande brand Bild : NFPA

49 En brand i teorin Detektering

50 Detektering av brandgaser Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt

51 Detektering RUMS MONTERADE Branddetektionssystem enligt SBF110:6 -övervakning av detektorer -anläggar intyg -provning -revisionsbesiktningar -underhåll/behörighet

52 Detektering Rätt typ Joniserande: Detektering tidiga brandförloppet Optiska: Hög densitet Linjeoptiska: stora parktiklar

53 Detektering Calectro: Rökdetektering vid ventilationssystem Rätt antal detektorer -Tumregel 1: sekunder Rätt placerat, störningskällor -Tumregel: 5xdiametern raksträcka före rökdetektorn och 3xdiametern efter

54 En brand i teorin Brandgasspridning

55 Brandflöde Brandflödet bestäms av Rumsvolym Tillväxthastighet Typ av brand Konstanter

56 Brandflöde Exempel för en bostadslägenhet med 45 kvm golvarea i största rummet 2,7 m i takhöjd Blir brandflödet ca 950 l/s

57 Brandflöde Brandflödet på ca 950 l/s skapar ett övertryck i brandrummet. Pga övertrycket trycks brandflödet ut genom alla möjliga hål, tex uteluftsdon, kanalsystem, läckage genom fasad. Viktigt att kontrollera realistiskt övertryck i brandrummet innan tryckavlastning sker.

58 Brandgasspridning Brandgasspridning mellan brandceller kan ske på två sätt via ventilationskanalsystemen: Frånluft Tilluft

59 Brandflöde Då kanalbrandflödet överstiger normalflödet i ventilationskanalsystemet finns risk för brandgasspridning

60 Brandgasspridning via frånluftskanalsystem Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3

61 SWEGON AIRACADAMY Observera: 1) luftflöde 2) Tryckfall mellan brandrum och samlingskanal Brandgasspridning via frånluftskanalsystem Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3

62 Brandgasspridning via tilluftskanalsystem Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3

63 Brandgasspridning via tilluftskanalsystem Observera: 1) luftflöde 2) Tryckfall mellan brandrum och samlingskanal Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3

64 Skydd mot brandgasspridning, Samhällskrav BBR, 5:653 ger följande rådstext till skydd mot brandgasspridningskydd: Tillfredsställande skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller kan erhållas genom - att ventilationssystemen är separata för varje brandcell ända ut i det fria - speciella tryckavlastande anordningar - brandgasspjäll med motsvarande brandmotstånd som aktuell brandcellsgräns eller - att brandgaser tillåts komma in i ventilationssystemet men systemet utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras eller avsevärt försvåras beroende på lokalernas utformning och verksamhet. Till utrymningsvägar och lokaler avsedda för sovande bör brandgasspridning förhindras. (BFS 2002:19)

65 Separata system ända ut till det fria Detta betyder att varje brandcell har ett eget ventilationssystem! Oavsett om det är ett S, F, FT, FTX system föreligger ingen fara för brandgasspridning uppfyller kravet att förhindra.

66 Speciella tryckavlastande anordningar För att sprida brandgaser krävs ett övertryck i brandrummet. Tryckavlastning sker av brandrummet tex genom lucka i fasad öppnas. Kan uppfylla både kravet att förhindra och avsevärt försvåra. Beror på den tekniska lösningen.

67 Avstängande spjäll Brandgasspjäll Typgodkända spjäll som stänger vid detektering av brandgaser. Uppfyller kravet att förhindra.

68 F-system i drift vid brand Fungerar mycket väl för många lika stora brandceller. Viktigt att fläkten är dimensionerad för att suga ut kanalbrandflödet. Kontroll av medietemperatur för att se om fläkten tål 60min. drift. Utrymningsvägar och el-central får ej ventileras via detta ventilationssystem eller skall avskiljas vid detektering av brandgaser.

69 F-system i drift vid brand Vid F-system i drift tänk på följande: Val av styrsystem Temperaturkontroll Bypass förbi filter och VVX Avskiljning, brandgasspjäll: El rum & Fläktrum

70 FT-system i drift vid brand Fungerar inte vid brand. Spridning sker snabbt via tilluftssystemet. Åtgärder måste ske för att säkerställa att ingen brandgasspridning sker.

71 FT-system i drift vid brand Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3

72 FT-system i drift vid brand Följande lösningar eller blandning av dem kan användas: Tryckavlastning installeras. Backspjäll installeras. Brand-/Brandgasspjäll installeras. Konverteras till ett F-system.

73 FT-system i drift vid brand Vid konverterat FT system till F-system tänk på placering och val av följande komponenter: Evakueringsfläkt Brandgasspjäll Evakueringsspjäll

74 FT-system i drift vid brand Vid konverterat FT system till F-system tänk på följande: Styrsystem Temperaturkontroll Bypass förbi filter och VVX Avskiljning, brandgasspjäll

75 Sammanfattning för skydd mot brandgasspridning Separata ventilationssystem för varje brandcell Avstängande spjäll; -Brandgasspjäll -Brand&Brandgasspjäll -Backströmningsspjäll Fläkt i drift -konventionellt F-system -Konverterat FT system Tryckavlastning En blandning av ovan

76 Brand/temperatur

77 En brand i teorin Brandspridning

78 Standardbrandkurvan Bild : Installationsbrandskydd ºC 821ºC Efter 60 minuter blir temperaturen 945ºC om start temperaturen är 20ºC Efter 30 minuter blir temperaturen 841ºC om start temperaturen är 20ºC

79 Blandningstemperatur Isobrandkurvan ger en temperatur efter 60 minuter på 945ºC. Vid en inblandning av luft med en temperatur på 20ºC fås följande temperaturer: 1:2 => 324ºC 1:4 => 150ºC 1:10 => 63ºC

80 Blandningstemperatur Exempel 1 15 l/s, 20ºC + 15 l/s, 945ºC = 30 l/s, 324 ºC Exempel 2 45 l/s, 20ºC + 15 l/s, 945ºC = 60 l/s, 150 ºC Exempel l/s, 20ºC + 15 l/s, 945ºC = 150 l/s, 63 ºC

81 Krav på Kanal yttemperatur Bild : Swegon teknikhandbok 945ºC Maximal yttemperatur på kanalen 160ºC (Maximal temperatur höjning 140ºC + 20ºC)

82 Brandisolering / temperatur Temperatur i förhållande till isoleringsbehov: 1:1 => 945ºC => EI 60 1:2 => 324ºC => EI 15 1:4 => 150ºC => EI 15 1:10 => 63ºC => inget

83 Brandspridning För ej strömmande brandgaser Bild : Installationsbrandskydd 2008

84 Skydd mot brandspridning För ej strömmande brandgaser Bild : Installationsbrandskydd 2008

85 Skydd mot brandspridning För strömmande brandgaser Bild : Installationsbrandskydd 2008

86 Skydd mot brandspridning För strömmande brandgaser Bild : Installationsbrandskydd 2008

87 Skydd mot brandspridning Don och anslutningar i ventilationskanaler Bild : Installationsbrandskydd 2008

88 Skydd mot brandspridning Lösningar Skyddsavstånd till brännbart material Brandisolera ventilationskanalerna Byggnadstekniskt bygga in ventilationskanalerna Brand/brandgasspjäll Heat stop Observera att det går att optimera brandisolering genom att räkna på medietemperatur i kanalerna

89 Skydd mot brandspridning Isolering, typgodkännande

90 Skydd mot brandspridning Isolering, typgodkännande Isolertjocklekar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler med Paroc stenullsprodukter:

91 Bärförmåga = R Bild : Installationsbrandskydd 2008

92 Otillräcklig kanalupphängning Brandgasspridning är ett faktum:

93 Otillräcklig kanalupphängning Bild : Installationsbrandskydd 2008

94 Rätt kanalupphängning Bild : Installationsbrandskydd 2008

95 Rätt kanalupphängning Bild : Installationsbrandskydd 2008

96 Praxis Bild : Installationsbrandskydd 2008

97 Kanalupphängning Viktigt att komma ihåg är att kanalupphängningarna inte blir bättre än den byggnadsdel som de fästs i. Skall kanalerna/brandgasspjällen mm sitta i minst 60 minuter måste även väggen/bjälklaget motstå brand i 60 minuter.

98 SCHAKT - Öppna Bild : Installationsbrandskydd 2008

99 SCHAKT - Öppna EI 60 Bild : Ins ta llationsb r andsk ydd 2008 Schaktvägg samma brandtekniska klass som övrig brandteknisk avskiljning Oisolerade kanaler inuti klassade schakt även vid strömmande brandgaser Öppna schakt skall vara stängda i topp och botten EI 60 Denna kanal behöver inte isoleras om den ligger i samma brandcell som den betjänar

100 SCHAKT - Slutna Bild : Installationsbrandskydd 2008

101 SCHAKT - Slutna EI 30 Bild : Installationsbrandskydd 2008 Schaktvägg halva brandtekniska klass som övrig brandteknisk avskiljning Oisolerade kanaler inuti klassade schakt även vid strömmande brandgaser EI 60 Denna kanal behöver inte isoleras om den ligger i samma brandcell som den betjänar

102 ENERGI OPTIMERING ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA ENERGIÅTGÅNG

103 ENERGI OPTIMERING / ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA ENERGIÅTGÅNG Tänk på: Hur är det befintliga brandskyddet med avseende på brandgasspridning och brandspridning Tryckfall över don Temperaturer

104 SPJÄLL Brandspjäll Brandgasspjäll Brand/Brandgasspjäll Backspjäll Evakueringsspjäll

105 Brandspjäll Spjället styrs av utlösningsanordning som bör lösa ut vid +70ºC.

106 Brandgaspjäll Spjället styrs av rökdetektorer Spjällen styrs av ställdon anslutet till övervaknings och kontroll system Den brandtekniska klassen bör vara E Bärighet=>montage

107 Brand/brandgaspjäll Spjället styrs av rökdetektorer Spjällen styrs av ställdon anslutet till övervaknings och kontroll system Den brandtekniska klassen bör vara EI Bärighet=>montage

108 Övervakning och kontroll Samtliga styrningar och material som ingår i en funktion för att säkerställa att inte brand eller brandgaser sprids SKALL övervakas och kontinuerligt kontrolleras. Brandgas, Brand-/Brandgasspjäll & evakueringsspjäll skall motioneras var 48:e timme.

109 NYHETER Handböcker BBR Brandforsk

110 Handbok Många av de ovanstående bilderna och exemplen är hämtade ur denna bok

111 Handbok Installationsbrandskydd 2008 Kan köpas via: Svensk Byggtjänst: eller Brandskyddslaget:

112 BYGGFORSK PLR, plåtslageriernas riksförbund avser att göra en undersökning av olika typer av kanaler och tätningsmassor avsedda för storköksmiljö, om dessa håller täthetskraven under och efter en brand samt dess lämplighet i dessa miljöer. Avsikten är att få ett klargörande i hur en s.k. imkanal skall vara beskaffad, och hur dagens krav och rekommendationer skall tolkas.

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Brandskydd för installationer

Brandskydd för installationer VVS Energi & Miljö Styr-& Övervakning Brand-& Risk Teknisk Förvaltning Brandskydd för installationer Per-Anders Marberg Bengt Dahlgren Brand & Risk FSB Tylösand 2013-05-30 Målsättning/innehåll Det ni behöver

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC H(->20 mm) H+63 mm > än 0 mm HAGAB PROJEKTERING BASIC PROJEKTERING BASIC Textilt material Insatsstos GENERELLT BASIC är ett självverkande backströmningsskydd som förhindrar spridning av brandgas mellan

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Slutet schakt. I samarbete med: 1

Slutet schakt. I samarbete med: 1 Slutet schakt 1 Öppet schakt 2 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

24) Brandgasspridning

24) Brandgasspridning 24) Brandgasspridning Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att ett TILLFREDSSTÄLLANDE skydd mot spridning av brandgas MELLAN brandceller erhålls. Vad detta betyder och lösningar på detta går noggrannare

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Krav enligt BBR08 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 2 1 Krav enligt BBR08 Brandteknisk

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Brandskyddshandbok 2006 System, metoder och produkter Fläkt Woods. Brandskyddshandbok System, metoder och produkter

Brandskyddshandbok 2006 System, metoder och produkter Fläkt Woods. Brandskyddshandbok System, metoder och produkter Brandskyddshandbok 2006 System, metoder och produkter Brandskyddshandbok System, metoder och produkter och brandskydd Ett ventilationssystem ska vid brand inte tillåtas sprida brand och brandgas. Utifrån

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Projekt Projektnummer Kv. Sjöbotten, Älvsjö 105334 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-03-23 Internkontroll Datum Ingemar Lindahl 2012-03-21 BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INLEDNING Syfte Brandskyddslaget

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Backströmningsskydd EKO-BSV

Backströmningsskydd EKO-BSV Backströmningsskydd EKO-BSV Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-10 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-BSV Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringsanvisning...5

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Temperaturstegring, ϒC 1100 1000 Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd finns i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5 Brandskydd. Här redovisas myndigheternas

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund IMKANAL 14 Johan Schön Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1 Branschstandard 2 Branschstandard Rättsregler som SKALL följas LAG FÖRORDNING FÖRESKRIFT Myndighetsråd som BÖR följas Branschens rekommendation

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

Brandskyddshandbok. System, metoder och produkter

Brandskyddshandbok. System, metoder och produkter Brandskyddshandbok System, metoder och produkter och brandskydd Ett ventilationssystem ska vid brand inte tillåtas sprida brand och brandgas. Utifrån vår kunskap och långa erfarenhet har vi utvecklat en

Läs mer

Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering

Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering Bakgrund Tr1-trapphus krävs vid >16 vån eller en utrymningsväg från kontor och liknande >8 vån Förenklad dimensionering: Öppen balkong Praxis:

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Kunskap inom organisationen

Kunskap inom organisationen Håkan Iseklint Kunskap inom organisationen Vad innebär en brand för verksamheten? Avbrott en dag, en vecka... Hur påverkas personalen och elever? Var vi förberedda? Varför viktigt med kunskap om brandskydd

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM BRANDSKYDDSDOKUMENTATION STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM Relationshandling 2006-05-08 WSP Brand- och Riskteknik Datum: 2006-04-27 Brandskyddsbeskriv

Läs mer

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032 Certifiering av byggprodukter Brandspjäll Certifieringsregel 032 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 0 Förord 1 1 Omfattning och avsedd användning 2 2 Tekniska krav 2 2.1 Egenskaper 2 2.1.1 Skydd

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO SORDO-B SORDO-A Snabbfakta Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Bra ljuddämpning Typgodkänd brandteknisk klass EI30 resp. EI60

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler -A -B Snabbfakta Extremt låg bygghöjd Mycket bra ljuddämpning Stenull avtäckt med speciell polyesterväv Täthetsklass D Lågt tryckfall Typgodkänd brandteknisk klass

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON Bild: Jörgen Thor Olika typer av provningsmetoder NT Fire Jet-Fire När behövs det brandskyddas i en byggnad? Utrymmen i byggnader ska utifrån

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd

Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd Lokalgrupp Syd David Tonegran Tyréns Daniel Rosberg WSP Martin Nilsson LTH/Boverket Emma Nordwall Helsingborgs Brandförsvar Joel Wollberg - ESS

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer

Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge

Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge Lidarände 1, Kista (Victoria Tower), nybyggnad av hotell och kontor Fristående sakkunnigkontroll avseende vald

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie Sida: 1 (5) Mobil: 070 694 01 09 E-post: mikael.lovgren@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandtekniskt yttrande Boris Juric Danderyds kommun Stockholm: Projekt: Inventering

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: PM: 6 Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Strömstads Räddningstjänst

Läs mer