Slutet schakt. I samarbete med: 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutet schakt. I samarbete med: 1"

Transkript

1 Slutet schakt 1

2 Öppet schakt 2

3 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3

4 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom schakt? Brännbart material? 4

5 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Schaktväggar utförs i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Schakt utförs med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering. Inbördes avstånd mellan kanaler skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Bjälklagskanter av brännbart material, inom schakt, förses med obrännbar beklädnad i lägst brandteknisk klass EI 60. Imkanal från restaurangkök förlagd i gemensamt schakt med oisolerade ventilationskanaler isoleras i brandteknisk klass EI 60. Lägre klass i kombination med skyddsavstånd kan göras om detta påvisas möjligt med beräkningar. Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver normalt ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen. Det som styr isolerbehovet är i huvudsak värmestrålningen mot annan brandcell i anslutningspunkt mot kanal i schakt. Förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat. 5

6 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Vind B A A D Brandcell 5 A Brandcell 3 Brandcell 5 D EI 60 A Brandcell 4 EI 60 EI 60 EI 60 A Brandcell 2 A Brandcell 1 D A C Brandcell 2 EI 60 6

7 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten A Brandteknisk klass EI 60. B Kanaler på vind isoleras med avseende på aktuell blandningstemperatur vid metod fläktar i drift. C Obrännbart material inom schakt. D Oisolerade ventilationskanaler av stålplåt. 7

8 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag Schaktväggar utförs i lägst brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Schakt utförs slutna mellan våningsplan och med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Imkanal från restaurangkök förlagd i gemensamt schakt med oisolerade ventilationskanaler isoleras i brandteknisk klass EI 60. Lägre klass i kombination med skyddsavstånd kan göras om detta påvisas möjligt med beräkningar. Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering om ej annat anges nedan. Inbördes avstånd mellan kanaler skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Schaktväggar som utgör brandcellsgräns i horisontalled utförs i brandteknisk klass EI 60. Som alterna-tiv till brandteknisk klass EI 60 kan kanaler isoleras i brandteknisk klass EI 30. Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver normalt ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen. Det som styr isolerbehovet är i huvudsak värmestrålningen mot annan brandcell i anslutningspunkt mot kanal i schakt. Förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat. Schakt som avslutas mot exempelvis bjälklag över källare men med kanaler som förs igenom bjälklaget utförs schaktväggar brandteknisk klass EI 60. Som alternativ till brandteknisk klass EI 60 kan kanaler brandisoleras vid genombrott mot källare. 8

9 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag Vind D A B E Brandcell 5 B E Brandcell 3 B E Brandcell 2 A F B Brandcell 5 C EI 60 Brandcell 4 F C Brandcell 2 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 Brandcell 1 9

10 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag A Brandteknisk klass EI 60. B Brandteknisk klass EI 30. C Brandteknisk klass EI 60 för schaktvägg alternativt EI 30 i kombination med brandisolering av genombrott D Kanaler på vind isoleras med avseende på aktuell blandningstemperatur vid metod fläktar i drift. Dock lägst EI 30 då underliggande schaktvägg är utförd i klass EI 30. E Obrännbart material inom schakt. F Oisolerade ventilationskanaler av stålplåt. 10

11 Brännbart material inom schakt med oisolerade ventilationskanaler Inom schakt med oisolerade ventilationskanaler får normalt inget brännbart material förekomma. Mindre mängder får förekomma om detta påvisas möjligt genom beräkning eller att brännbart material avskiljs från ventilationskanaler med strålningsskydd av exempelvis 1x13 mm gipsskiva eller att schakten sprinklas 11

12 Rörschakt öppna Schaktväggar utförs i brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Schakt utförs med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Inbördes avstånd mellan rör skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Genomföringar utförs i lägst samma klass som genombruten byggnadsdel. 12

13 Rörschakt öppna Vind A Brandcell 5 A B Brandcell 3 C A Brandcell 2 A Brandcell 1 C C A A B Brandcell 5 C A EI 60 B Brandcell 4 C A B Brandcell 2 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 13

14 Rörschakt öppna A Brandteknisk klass EI 30. B Genomföring, brandteknisk klass EI 60. Vid förläggning av "grodor" i bjälklag notera särskilt behov av minsta täckskikt av betong för att inte försämra brandmotståndstiden för bjälklag. C Genomföring, brandteknisk klass EI 30 14

15 Rörschakt slutna Schaktväggar utförs utan krav på brandteknisk klass. Notera särskilt utförande vid olika brandceller inom plan. Schakt utförs slutna mellan våningsplan och med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Inbördes avstånd mellan rör skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Genomföringar utförs i lägst samma klass som genombruten byggnadsdel. 15

16 Rörschakt slutna Vind B C Brandcell 5 C A B A C Brandcell 5 EI 60 EI 60 A C Brandcell 3 C A B EI 60 C Brandcell 4 EI 60 B Brandcell 2 B C Brandcell 2 EI 60 A C Brandcell 1 16

17 Rörschakt slutna A Brandteknisk klass EI 60. B Utan krav på avskiljande förmåga. C Genomföring, brandteknisk klass EI 60. Vid förläggning av "grodor" i bjälklag notera särskilt behov av minsta täckskikt av betong för att inte försämra brandmotståndstiden för bjälklag. 17

18 Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger Luftbehandlingsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar, skall utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls 18

19 Funktionskrav Luftbehandlingsinstallationer i gemensamma utrymmen (schakt och aggregatrum) och som försörjer olika brandceller skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls 19

20 Ventilationskanal Brandteknisk klass EI kan bytas mot klass E, om avståndet till gångstråk för utrymning och till brännbart material är tillräckligt för att utrymningssäkerheten inte skall försämras eller risken för brandspridning öka 20

21 Ventilationskanal För kanalsystem innebär detta att brandisolering kan bytas mot ett skyddsavstånd. Med skyddsavstånd menas det minsta avståndet som krävs för att ej värmestrålning från en varm yta skall antända brännbart material eller att utrymningssäkerheten försämras 21

22 Ventilationskanal 22

23 Ventilationskanal 23

24 Ventilationskanal 24

25 Skyddsavstånd Ljuddämpare Rens- och inspektionsluckor Aggregathöljen Brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll 25

26 Brandisolering Det som styr isolerlängd och tjocklek är vald skyddsmetod för brandgasspridning 26

27 Brandisolering Isolering med avseende på strålning och ledning, exempelvis brandgasspjäll som stänger eller för tilluftskanaler där brandgas hindras tränga in i tilluftssystemet - fläktar i drift ensamt eller i kombination med backströmningsskydd 27

28 Brandisolering Isolering med avseende på strömmande brandgas, exempelvis för frånluftssystem med fläkt i drift, konverterade system (både från- och tilluft) och trycklösa system (både från- och tilluft) i kombination med tryckavlastning av kanalsystemet 28

29 Ej strömmande brandgas 29

30 Ej strömmande brandgas 30

31 Strömmande brandgas 31

32 Strömmande brandgas C "Korridor" B B B B A A A A A Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3 Brandcell 4 Brandcell 5 32

33 Strömmande brandgas Kanal som enbart betjänar en brandcell isoleras i lägst brandteknisk klass EI 60 utanför betjänad brandcell Kanal som betjänar flera brandceller isoleras med avseende på beräknad blandningstemperatur Notera behov av isolering med avseende på strålning och ledning 33

34 Don och anslutningar i ventilationskanaler 34

35 Tätning av genomföringar Byggnadsdelens brandtekniska klass Byggnadsdelens konstruktion, lättregelvägg, massiv byggnadsdel, obrännbar, respektive brännbar Byggnadsdelens tjocklek Eventuellt behov av regelavstyvning i lättregelvägg Ventilationskanal av brännbart material exempelvis plast 35

36 Tätning av genomföringar Ventilationskanalens tvärsnitt, cirkulärt eller rektangulärt, deformation och stagning Utförande av isolering, det är bättre att utföra tätning direkt mot ventilationskanalen, det vill säga att isolering utförs som bruten Åtkomlighet, för montage och inspektion Spjäll monterat i byggnadsdel. Flertalet brand/brandgasspjäll kräver särskilda åtgärder i byggnadsdelen 36

37 Stagning av genomföring 37

38 Stagning av genomföring Stagning behövs ej förutsatt att: Spjäll monterat i byggnadsdel, förutsätter att spjället är provat i specifik byggnadsdel och att montaget redovisas i leverantörens monteringsanvisning Ventilationskanal med cirkulärt tvärsnitt Ventilationskanal med rektangulärt tvärsnitt och största kanalsida <= 0,25 m 38

39 Stagning av genomföring Stagning, största kanalsida >0,25 m men 1,0 m, massiv byggnadsdel 39

40 Stagning av genomföring Stagning, största kanalsida >0,25m men 1,0 m, lättregelkonstruktion 40

41 Genomföringar Obrännbara rör För en genomföring med obrännbara rör är den isolerande förmågan beroende av fyra faktorer: Om den genombrutna byggnadsdelen är homogen eller en lättregelvägg Konstruktionens tjocklek Rörets diameter och godstjocklek Typ av tätning mellan rör och byggnadsdel 41

42 Gjutjärn 42

43 Rör av stål, koppar etc. Av fabrikanternas produktinformation och typgodkända lösningar kan man särskilja ett antal typiska sätt att uppfylla funktionskrav för en genomföring i en brandcellsskiljande byggnadsdel, metoderna är tillämpliga både vid massiva byggnadsdelar, exempel betong och för lättregelväggar. Genomföringen täts med gipsbaserad brandskyddsmassa. Massan har dels en värmeupptagande och värmeavledande förmåga och dels ger den tätning både mot rörväggen och mot byggnadsdelen. Skummande massor som i appliceringen expanderar och fyller hålrum. Metoden tätar mot rörväggar och mot byggnadsdelen. Genomföringen tätas med stenullsskivor med en värmesvällande beläggning. Skivorna skärs till så att de passar så bra som möjligt mot rör och mot byggnadsdelen. Kvarblivande hålrum fylls med brandfogmassa. Genomföring tätas med särskilt branddrev som förseglas med brandfogmassa 43

44 Exempel För utförande enligt figur och brandteknisk klass EI 60 gäller följande: Tjocklek Brennix Brandfog min. 10 mm Bredd Brennix Brandfog max. 50 mm Fylldjup Superwool min. 100 mm Rördiameter max. Ø 35 mm tjocklek 2,0 mm 44

45 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med obrännbar isolering Rör och rörskål (1) monteras centriskt i hålet Dreva utrymmet mellan rörskål och vägg med Gullfiber stenull (2). Inga otätheter eller springor får förekomma i tätningen. Lämplig packningsgrad är att komprimera stenullen till ungefär en tredjedel av sin ursprungliga volym Applicera gipsbruk (3) på tätningens båda sidor så att man täcker in tätningen och erhåller en slät färdig väggyta 45

46 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering Det som i detta fall är styrande av brandteknisk klass för genomföringen är i huvudsak rörets dimension och isoleringens tjocklek samt byggnadsdelens tjocklek, massiv eller lättregelvägg. 46

47 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering För brandmotstånd och utförande enligt föregående figur gäller följande: Massiv byggnadsdel, betong, lättbetong, massivt murverk eller likvärdigt Uttaget i vägg eller bjälklag skall ha ca 40 mm större diameter än isoleringens ytterdiameter. Ursparingen runt det isolerade röret fylls med cementbruk eller annat typgodkänt material 47

48 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering Massiv byggnadsdel, tegel, lättbetong eller betong Efter avslutad rörmontering igengjuts eller igenmuras ursparingen med cementbruk 48

49 Brännbara rör Flera olika metoder finns. Brandmanschett (strypare) som fästs och tätas mot den brandcellsskiljande byggnadsdelen. Vid brandpåverkan expanderar materialet inne i brandmanschetten och hålet efter plaströret fylls. Tätning mot svala brandgaser kan göras med brandfogmassa i spalten mellan brandmanschett och rör. Brandtejp som lindas runt röret. Brandtejpen expanderar vid brandpåverkan. Metoden passar bäst för homogena väggar men kan med regelavstyvning eller annan lämplig förstärkning användas även för lättregelväggar. Svällande fogmassa kan appliceras mellan röret och byggnadsdelen. Spaltbredden bör vara minst 10 mm och minsta fyllningsdjup framgår av typgodkännandet. I vissa fall behövs inga expanderande tätningar alls beroende på rördimension och byggnadsdelens konstruktion. 49

50 Exempel - brandstrypare 50

51 Exempel RIR 51

52 Exempel Wavin Asto För utförande i brandteknisk klass EI 120 (temperaturgrupp 2) gäller följande: Massivt bjälklag av betong, min. tjocklek 200 mm Rörets diameter, max 110 mm 52

53 Exempel tejp För utförande i brandteknisk klass EI 60 gäller följande: Plaströr typ PVC, PP, PE och PVC/ABS, Ø mm med S&B Brandtejp 60 Vid genomföringar i väggar kan brandtejpen centreras eller monteras osymmetriskt i väggen. I tjocka väggar där man önskar en slät yta på varje sida om väggen används 2 brandtejpar Vid väggar < 100 mm utförs tätning med t.ex. Brennix Brandskyddsmassa som hålkäl så att tjockleken blir min. 100 mm 53

54 Exempel kablar 54

55 Exempel tomrör 55

56 Exempel dosor 56

57 Exempel dosor 57

58 Genomföringar i bärande icke avskiljande I byggnader kan det förekomma träregelväggar med enbart bärande funktion men ej avskiljande funktion. Det kan exempelvis vara vägg med 3x13 mm normalgipsskiva på ömse sidor av träregel. Gipsskivornas funktion är således att skydda bakomliggande bärande träreglar i ca 60 min för att sammantaget erhålla en bärförmåga av exempelvis R 60. Utförandet innebär att eventuella genomföringar, behöver tätas i motsvarande klass, se avsnitt

59 Genomföringar i bärande icke avskiljande För att helt undvika att branden uppstår i väggens mellanutrymme bör elinstallationer utelämnas eller för att avsevärt begränsa branden kan mellanutrymmet isoleras med obrännbar isolering av exempelvis stenull. I detta senare fall bör inte eldosor placeras på vertikala regler utan placeras i stället på kortlingar mellan reglarna. 59

60 Genomföringar i fastighetsgräns - brandvägg Brandvägg är en vägg som utförs som skydd mot brandspridning mellan byggnader på olika fastigheter eller delar av en större byggnad. Enligt BBR skall väggarna kunna fullgöra sin funktion utan räddningstjänstens ingripande. För brandteknisk klassificering kan en brandväggs egenskaper beskrivas som exempelvis REI 90-M, där M står för mekanisk påverkan. Beträffande installationer så bör man helst undvika genomföringar genom brandväggar (alternativt spjäll på ömse sidor). 60

61 Tredimensionell fastighetsdelning Fastighetsgränser kan numera också vara horisontella. Detta kan ha aktualitet vid så kallad tredimensionell fastighetsdelning Vid sådan fastighetsdelning ställs det normalt inte högre brandskyddstekniska krav för att minska risken för vertikal brandspridning i dessa fastighetsgränser jämfört med fastighet utan horisontell fastighetsgräns. Således utgår normalt krav på mekanisk påverkan M. 61

62 Trapphus Ett vanligt trapphus innebär att brandteknisk avskiljning sker i bostads- eller kontorslägen hetsdörren direkt mot trapphuset. Se avsnitt Ett trapphus Tr2 får vara den enda utrymningsvägen i kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst åtta våningsplan och från bostäder - dock inte bostäder i särskilda boenden för personer med vårdbehov - i byggnader med högst 16 våningsplan. Se avsnitt Ett trapphus Tr1 får vara enda utrymningsvägen från kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst 16 våningsplan. Se avsnitt

63 Trapphus Tr2 Trapphus Tr2 innebär att trapphuset avskiljs brandtekniskt från respektive hisshall. 63

64 Trapphus Tr1 Trapphus Tr1 med brandsluss öppen mot det fria 64

65 Trapphus vanliga Brandgasventilation - trapphus Öppningsbara fönster I de fall brandgasventilation sker via fönster, 0,5 m2, i varje våningsplan gäller att fönstren ska vara lätt öppningsbara, antingen med av räddningstjänsten godkänd nyckel, eller utan redskap. Öppning av fönster ska kunna ske utan hjälp av stege eller liknande. Det översta fönstrets ovankant ska vara beläget minst 1 meter ovan det översta bjälklaget i trapphuset. Om detta avstånd inte kan innehållas, vilket är vanligt vid inredning av vindar, kan man komplettera med exempelvis termisk brandgasventilation via lucka i tak. Luckan ges en area 0,25 m2. Manuell styranordning placeras lämpligen i underliggande plan. 65

66 Trapphus vanliga Brandgasventilation trapphus Termisk brandgasventilation Då brandgasventilation sker termiskt via lucka i trapphusets topp gäller att öppningen ska ha en fri area av minst 1 m 2. Om lucka placeras i vägg skall denna vara utåtgående och underkantshängd med en öppningsvinkel av ca 45 Mekanisk brandgasventilation Vid mekanisk brandgasventilation med fläkt skall denna ges ett flöde av motsvarande lägst 20 oms/h av trapphusets volym med en temperaturtålighet av +350ºC under minst 30 min 66

67 Trapphus Tr1 med trycksättning En alternativ lösning till brandsluss öppen mot det fria kan vara att trycksätta trapploppet. Trycksättningen skapar flexiblare lösningar, eftersom trapphuset inte behöver placeras invid fasaden. I stället kan det lokaliseras i byggnadens kärna. Syftet med trycksättning är att skapa ett övertryck i trapphuset i förhållande till brandslussen som fortsättningsvis benämns hisshallen, så att det inte tränger in brandgas i trapphuset. 67

68 Trycksättning av trapphus Tr1 Trycksatt trapphus, Tr 1 Tryckavlastas med lucka eller fläkt i schakttopp Hisschakt Lägenhet Hisshall Trycksättningsfläkt 68

69 Trycksättning av trapphus Tr1 Vid beräkning av trycksättningsnivå måste man beakta flera olika parametrar som påverkar det slutliga resultatet, exempelvis: 1. Hur trapphusets höjd påverkar den termiska tryckskillnaden och trapphusets friktionstryckfall. 2. Hur läckage över trapphusdörren påverkar tryckskillnaden i förhållande till hisshallens läckage. 3. Hur läckage över dörr mellan hisshall och lägenhet samt mellan lägenhet och klimatskal påverkar tryckskillnaden mellan hisshall och lägenhet. 4. Den högsta tryckskillnaden för att kunna öppna dörrar mot trapphuset. 5. Den lägsta tryckskillnaden för att hindra att brandgas tränger in i trapphuset. 6. Flödesbehovet, lägsta lufthastighet, över öppen trapphusdörr, för att hindra att brandgas tränger in i trapphuset. Notera att detta bara är av intresse om både trapphusdörr och dörr mot brinnande brandcell samtidigt är öppna. 7. Vidare påverkas skeendet av en mängd olika faktorer, som att ett varierande antal dörrar är öppna mot trapphuset, vilket skede branden befinner sig i, om dörr mot brandrum står öppen eller stängd, om klimatskal har kollapsat, vilken temperaturskillnad som råder mellan inne respektive ute, mm. 69

70 70

71 Hisschakt Neutrallager Neutrallager 71

72 Hisschakt Luftsluss Som alternativ till tryckavlastning av hisschakt kan luftsluss anordnas i vardera plan. Eventuellt kan luftsluss utelämnas mot en brandcell. Hiss Luftsluss 72

73 Hisschakt Brand- och brandgastäta hissdörrar Den enklaste och vanligaste åtgärden för att hindra brandgaser att "dras in" eller "tryckas ut" mellan olika brandceller, som trapphus, ljusgårdar och liknande lokaler, är att utföra dörrar brand- och brandgastäta i likhet med övriga byggnadsdelar. Detta är också anledningen till varför dörrar mot trapphus och ljusgårdar i flera plan inte får ha någon springa under dörrbladet. I stället skall de utrustas med tröskel eller släplist. Hissdörrar, har enligt tidigare erfarenheter visat sig vara svåra att få brand- och brandgastäta vilket också framgår av SS-EN Av denna orsak rekommenderas alltid att anordna tryckavlastning eller luftsluss. 73

74 Hisschakt - exempel Hissmaskinrum GX Hisschakt 1 GX 74

75 Tryckavlastning - hisschakt Termisk 75

76 Tryckavlastning - hisschakt Mekanisk 76

77 Hissmaskinrum Hissar skall inte bara hindra brand- och brandgasspridning mellan byggnadens brandceller. De skall dessutom utföras så att en eventuell brand inom någon brandcell som betjänas av hissen eller i hissmaskineri inte utsätter personer i hisskorgen för kritiska förhållanden. Syftet är således att en brand får ej samtidigt ge upphov till strömavbrott till hissmaskineri och kritiska förhållanden för de personer som visats i hisskorgen. Detta skall alltid beaktas oberoende av om hissen betjänar en eller flera brandceller? 77

78 Hisschakt - exempel 1 Hisschakt Hissmaskinrum

79 Maskinrumslös hiss Hiss ska vara försedd med frekvensstyrd motor. Motorn ska vara försedd med termistorer som mäter motorns interna temperaturer. Vid övertemperatur ska hissen styra till närmsta stannplan. Spänning, fas och ström ska övervakas kontinuerligt (frekvensomriktaren). Motorn ska stanna vid onormala värden. Övervakning av hissens rörelse. Klaras inte inställd körtid skall hissen stanna. Temperaturgivare ska finnas i apparatskåpet. Vid en temperatur över 50 C ska hissen styras till närmsta stannplan. Skåp placerade i anslutning till hisschaktet skall utföras brandtekniskt täta mot hisschaktet i lägst E 30. Skåp inom hisschakt skall utföras av plåt. 79

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström. I samarbete med: 1

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström. I samarbete med: 1 VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström 1 Dagsprogram 08.30-09.20 TF: Utförandekontroll i byggprocessen / standarder och brandtekniska klasser / installationssystem och brandskydd 09.20-09.40 Kaffepaus

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex.

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex. Tillhörande handling till Swedcert typgodkännandebevis nr. 0121/98 MONTERINGSANVISNING BRANDTÄTNING PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 22 160 MM MED S&B BRANDTEJP Väggenomföring i betong, tegel, lättbetong

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Välkommen! www.fsd.se

Välkommen! www.fsd.se Välkommen! Fakta Hotel Post Ca 500 gästrum, 3 större sviter Konferensrum för > 1000 personer Befintlig byggnad från 1925 Invigning Hotel Post 26 jan 2012 Ca 37 000 m 2 Kostnad ca 1,4 miljarder SEK 5 bra

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader

Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader RESQUETM Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader Det byggs allt högre hus, men bygger du på rätt kunskap? Bara lugn brandsäkerhet,

Läs mer

Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger Säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten SBF HA-010 på tak och balkonger Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger Allmänt Asfalt som läggs

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation 5:1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 och 9 kap. 1 PBL samt 4 BVF. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9 PBL och 10 kap. 5 PBL samt 3 kap. 8 PBF. Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Inspektion av tilltänkt arkivlokal för Säljarnas Arbetslöshetskassa

Inspektion av tilltänkt arkivlokal för Säljarnas Arbetslöshetskassa Inspektionsprotokoll 1(5) Bevarandeavdelningen Sebastian Grette Inspektion av tilltänkt arkivlokal för Säljarnas Arbetslöshetskassa Datum: 2007-04-20 Plats: Fastigheten Kv Skördemannen 4, Hjärnegatan 3,

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Regelsamling för byggande, 2012 Del 2: Boverkets byggregler, :1 Allmänna förutsättningar Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller

Läs mer

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN 9 INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 20 : Roman Marciniak Göteborg 2005-07-12 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

Räddningsinsatsen berörs också endast översiktligt eftersom den kommer att belysas i en separat utredning.

Räddningsinsatsen berörs också endast översiktligt eftersom den kommer att belysas i en separat utredning. Summering Den 31/8-2013 inträffade en brand i ett flerbostadshus på Klintvägen i Luleå. Branden startade i en kastrull med olja på spisen och spred sig till fläkten och skåpet ovanför spisen. När flexislangen

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10.

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10. BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING 2009-11-10 WSP Brand & Risk Dokumentinformation Projektnamn: ANPASSNING AV HANGAR 081 Fastighetsbeteckning: HKPFLJ

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Monteringsanvisning för MSDWskorstenssystem

Monteringsanvisning för MSDWskorstenssystem Monteringsanvisning för MSDWskorstenssystem Tack för att Du valde vår skorsten. Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa:

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa: VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00 Grupp Lisa: Hannu Haanpää 52 09 19 hannu.haanpaa@pm-luft.se Lisa Svedin 76 03 02 lsn98018@student.mdh.se

Läs mer

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett BIS Pacifyre MK II Brandmanschett walraven.com BIS Pacifyre MK II Lätt och enkel installation enligt typgodkännande Enkel och innovativ Holländska byggpris juryn Brett användningsområde I enlighet med

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Handel och garage Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Läs mer

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Kv Präntaren Borås Förfrågningsunderlag Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Jennie Werner

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Ventilation av vindar via öppna

Ventilation av vindar via öppna Ventilation av vindar via öppna takfötter ett stort brandtekniskt problem eller inte? Sedan urminnes tider har man i Sverige byggt flerbostadshus med vindar som i huvudsak utgör installationsutrymmen och

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning 2015-02-04 Fastighet: Byggherre: Uppdragsgivare: Kv Bohus 8, Malmö Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg Uppragsnr.: 10206933 Utgåva/Status Underlag för bygghandling Datum: 2015-02-04 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder

Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder Joel Wikström 2014-06-25 Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder - Hur går man tillväga för att beakta brandskyddet vid underhållsåtgärder?

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE 2012-12-04 PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE TUMBA CENTRUM, TILLBYGGNAD AV KÖPCENTRUM OCH NYBYGGNAD AV BOSTÄDER - BRANDSKYDDSSTRATEGI Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer