Allmänt om byggnaders brandskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt om byggnaders brandskydd"

Transkript

1 Allmänt om byggnaders brandskydd Temperaturstegring, ϒC Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd finns i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5 Brandskydd. Här redovisas myndigheternas minimikrav på åtgärder för att åstadkomma ett effektivt brandskydd och ytterligare krav kan ställas vid t.ex. lång utryckningstid för räddningstjänsten. Enligt BBR 5:12 skall en brandskyddsdokumentation upprättas, där man bl.a. skall redovisa: byggnadens brandtekniska klasser brandcellsindelning utrymningsstrategi luftbehandlingsinstallationens funktion vid brand plan för kontroll och underhåll Tid, min Fig.1 Temperaturkurva enl. ISO 834 som används vid klassificering Dimensionering Dimensionering av brandskyddet kan ske antingen genom klassificering av byggnaden eller genom analytisk dimensionering. Vid dimensionering genom klassificering utgår man från ett standardiserat brandförlopp. Temperaturökningen sker då efter kurvan ISO 834 enl. fig. 1. Vidare indelas byggnader enl. BBR 5:21 i tre klasser: Br1, Br2 eller Br3. Vid klass- REFERENSOBJEKT Hogia, Stenungsund indelningen av byggnader tas hänsyn till bl.a. utrymningsmöjligheten och risken för personskada vid kollaps av byggnaden. För respektive byggnadstyp finns sedan krav på de ingående brandcellsavskiljande byggnadsdelarna angivna i BBR 5:621. Brandcellsavgränsande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser. Analytisk dimensionering med tillhörande riskanalys enl. BBR 5:13 skall verifiera brand- och utrymningssäkerheten i byggnader med mycket stor risk för personskada. Sådana byggnader är större komplexa byggnader där ett mycket stort antal personer vistas, som vårdanläggningar, viss typ av samlingslokaler eller komplexa byggnader under mark. Analytisk dimensionering kan vara beräkning, provning eller objektsspecifika försök eller kombinationer av dessa. Vid dimensionering genom beräkning utgår man från en omsorgsfullt vald dimensionerande brand, där man på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till bl.a. den aktuella brandbelastningen, syretillförsel m.m. 3

2 Vald beräkningsmodell skall redovisas och man skall också göra en känslighetsanalys där man redovisar hur osäkerheten i indata påverkar resultatet. En sådan beräkning är kvalificerad och kräver utredning i varje enskilt fall. Den kan resultera i ett lugnare brandförlopp med lägre temperaturökningar än vad den standardiserade kurvan ISO 834 ger. Dimensionering genom beräkning ger större valfrihet av brandskyddets tekniska lösningar men också större risker. Erfarenheten visar att man efter hand använder byggnader till andra ändamål än de var avsedda för, som annan verksamhet, tillfälliga upplag av möbler e. dyl., som ger ökad brandbelastning jämfört med vad som låg till grund för beräkningen. För att man i framtiden skall ha tillgång till valda dimensionerande värden vid analytisk dimensionering har tillägg gjorts i BBR 5:13 under "Råd" att underlaget bör (läs skall) bifogas brandskyddsdokumentationen enl. 5:12. Brandtekniska klasser REFERENSOBJEKT Filmstaden Bergakungen, Göteborg En åtgärd är att ha ett avstånd, s.k. skyddsavstånd, till utrymmande personer respektive brännbart material enligt BBR5:6213 som ger skydd mot personskada eller brandspridning. Som framgår av rådstexten anses detta vara tillgodosett om skyddsavståndet är så långt att strålningsnivån inte överstiger 3 kw/m 2. Denna strålningsnivå används när det gäller personskador, medan den kritiska strålningsnivån 10 kw/m 2, används för brännbart material. En byggnadsdel i brandteknisk klass EI60 avskiljer både värme och brandgas i 60 minuter och inga andra åtgärder behöver vidtas. Vilken klass byggnadsdelen tilldelas är beroende på dess funktion. REFERENSOBJEKT London Underground Byggnadsdelens brandtekniska klass anger dess brandmotstånd. Dessa delas in i bl.a. följande klasser: E = integritet, d.v.s. täthet mot brandgaser I = isolering, dvs hindra värmespridning R = bärförmåga Beteckningen kombineras med tidskrav i minuter, t.ex. 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Det innebär att minimikravet på en byggnadsdel i brandteknisk klass E30 är att avskilja flammor och brandgas i 30 minuter. Något krav på isolerande förmåga finns inte, utan värmen tillåts passera genom byggnadsdelen och branden kan därigenom spridas vidare om inga åtgärder vidtas. Brandceller För att begränsa skadorna vid en brand delas byggnaden in i brandceller. BBR5:61 anger bl.a. att Byggnader skall delas in i brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas och Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden med byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o. d.) i lägst den brandtekniska klass som följer av krav i avsnitt 5:6-5:8. Detta skall beaktas så att konstruktionen inte försvagas vid kanalgenombrott av brandavskiljande byggnadsdel. Exempelvis är risken stor att man förbiser detta vid godkänd brandavskiljande lättregelvägg, genom att akustikisolering/ tomrum mellan gipsskivor inte kompletteras med tung brandisolering av stenull vid kanalgenombrottet. 4

3 Luftbehandlingsinstallationer Vi på Bevent Rasch är verksamma inom ventilationsområdet, vilket gör att vi valt att i kommande avsnitt koncentrera oss på det som berör luftbehandlingsinstallationer och utelämnar andra mycket viktiga områden i det komplexa skyddet av liv och egendom vid brand. Utförlig litteratur finns tillgänglig för djupare studier. Skydd mot brandspridning Det som berör luftbehandlingsinstallationer återfinns i BBR5:65. Som skydd mot brandspridning via ventilationskanaler anger BBR5:6521 att Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Här påpekas också särskilt att Luftbehandlingsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar, skall utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Detta krav gäller också för installationer i gemensamma utrymmen (schakt och aggregatrum) som försörjer olika brandceller. REFERENSOBJEKT Sjukhuset, Lidköping Rådet anger att kanaler skall utföras i lägst klass EI15. Om man har ett luftat utrymme (skyddsavstånd) på minst 0,25 meter för att förhindra antändning av brännbart material, kan kanalen dock utföras av oisolerad stålplåt. Vid genomföring av kanal i brandavskiljande byggnadsdel med EI-klass kan brandspjäll med samma EI-klass användas utan tilläggsisolering. Alternativ till detta är att använda brandspjäll med E-klass där genombrottet isoleras enligt tillhörande montageanvisningar. REFERENSOBJEKT Kista Sience Tower, Stockholm Båda alternativen förutsätter ett automatiskt kontroll- och övervakningssystem av brandspjällens funktion. Bevent Rasch godkända lösningar framgår av montageanvisningar som redovisas för respektive spjälltyp i denna katalogdel. Skydd mot brandgasspridning När det gäller personskador, relaterade till bränder, är skyddet mot brandgasspridning av största vikt. Enligt statistiken förorsakas personskadorna till ca 80% av brandgasen. Här anger BBR5:653 Luftbehandlingsinstallationen skall utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller erhålls. I rådet anges flera sätt att lösa detta på: separata ventilationssystem för varje brandcell speciella tryckavlastande anordningar enl. speciell utredning i varje enskilt fall brandgasspjäll med motsvarande brandmotstånd som aktuell brandcellsgräns REFERENSOBJEKT Telenor, Oslo 5

4 brandgaser tillåts komma in i ventilationssystemet men systemet är utformat så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras eller avsevärt försvåras Valet mellan att förhindra eller avsevärt försvåra brandgasspridning görs beroende på lokalens utformning och verksamhet. Där skall stor hänsyn tas till möjligheten till utrymmning och risk för personskada vid brandgasspridning. Förhindring av brandgasspridning mellan brandceller skall tillämpas där risken för personskada är större, t.ex. vid utrymningsvägar för hotell, äldreboende eller vårdanläggningar. En effektiv metod att förhindra brandgasspridning är att använda brandgasspjäll. För att avsevärt försvåra brandgasspridning används tryckavlastningsspjäll. Spjäll som skydd mot brand/ brandgas Spjäll i ventilationsinstallationer ger ett effektivt skydd mot brand-/brandgasspridning och kan delas in efter funktion i följande olika typer: Brandspjäll avsett att förhindra brandspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger när temperaturen överstiger +70 C. Spjället används ej mot brandgasspridning. Brandgasspjäll avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift öppet och stänger vid indikering av brandgas. Brand-/brandgasspjäll avsett att förhindra både brand- och brandgasspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger via värme- och/eller rökdetektor. Tryckavlastningsspjäll avsett att tryckavlasta ventilationskanal eller brandcell genom att öppna mot det fria vid brand, och därigenom avsevärt försvåra brandgasspridning. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt stängt och öppnar vid indikering av brandgas. 6 Provnorm, klassificering av spjäll I Europa pågår arbete med att ta fram gemensamma krav på brandspjäll. När arbetet är klart och en produktstandard finns kommer man att kunna CE-märka brandspjäll. På sikt kommer man då övergå från typgodkännande till CE-märkning. Metoden för att verifiera brandklasser för spjäll finns i klassifikationsstandarden SS-EN Den gäller som svensk standard och anges även i BBR 5:2. Provning av brandmotstånd görs då enligt SS-EN Den provningsnorm som tidigare har används i Sverige för klassificering av spjäll heter NT FIRE 010. Under en övergångsperiod kommer båda metoderna användas. Vid prov enl. NT FIRE 010 monteras spjället på/i byggnadsdelen med ställdonet inne i ugnen. Temperaturregistrerande mätpunkter placeras på spjällens kalla sidor, d.v.s. de delar som befinner sig utanför ugnen, dels på spjällbladet men även på spjällhöljets sidor. Temperaturökningen i ugnen under proven följer ISO 834, enl. fig.1. Vid prov enl. SS-EN provas spjället både med ställdonet inne i ugnen och utanför ugnen. Mätpunkter placeras på spjällens och väggens kalla sidor, dock inte på spjällbladet. Även här följer temperaturökningen ISO 834. Vidare är spjället anslutet till en kanal och under hela brandprovet utsatt för 300Pa undertryck. Läckflödet mäts under provet. Produktstandard pren Klassifikationsstandard SS-EN Provstandard SS-EN Bedömningsstandard pren Klassifikation enl. EN Exempel EI 60 (ve ho i<->o) S E krav på integritet uppfyllt EI krav på integritet och isolering uppfyllda ExxS krav på integritet och förhöjd brandgastäthet uppfyllda EIxxS krav på integritet, isolering och höjd brandgastäthet uppfyllda i ->o godkänt för montage i brandrummet o->i godkänt för montage utanför brandrummet i<->o uppfyller båda montagen ve godkänt för vertikalt montage ho godkänt för horisontellt montage

5 NT FIRE 010 Brandteknisk klass E - integritet Spjäll i E-klass, d.v.s. som har täthet mot brandgaser, bedöms godtagbara om: Spjäll inte släpper igenom mer än enstaka lågor med en längsta varaktighet på 10 sekunder. Spjället inte släpper igenom varma brandgaser som antänder en bomullstuss. Om temperaturen på spjällets kalla sida överstiger 300 C mäter man de springor som bildas vid provningen med hjälp av mätsond enligt British Standard BS 476: Part 20:1987 varefter en bedömning görs. Spjället inte kollapsar. Brandteknisk klass EI - integritet och isolering Spjäll i EI-klass, d.v.s. som har isoleringsförmåga mot värme, bedöms godtagbara om: Spjällets temperaturökning, på den från ugnen vända sidan, uppfyller krav enl. Grupp 1. Detta innebär att man godtar maximal temperaturstegring på i medeltal 140 C och vid enstaka punkt 180 C på "den kalla sidan". SS-EN Brandteknisk klass E - integritet Spjäll i E-klass, d.v.s. som har viss täthet mot brandgaser och klarar brandförloppet, bedöms godtagbara om: Spjäll inte läcker mer än 360 m 3 /(hxm 2 ) korrigerat till 20 C vid 300 Pa undertryck. Mäts efter 5 minuter tills brandprovet är slut. Spjäll inte släpper igenom mer än enstaka lågor. 6 mm tolk inte kan föras längre än 150 mm i en spricka till brandrummet. 25 mm tolk inte kan föras in i brandrummet. Brandteknisk klass EI - integritet och isolering Spjäll i EI-klass, d.v.s. som har isoleringsförmåga mot värme, bedöms godtagbara om ovanstående uppfylls samt om: Spjällets och anslutande kanalens temperaturökning, på den från ugnen vända sidan, inte överstiger medeltal 140 C och vid enstaka punkt 180 C på "den kalla sidan". Spjället inte släpper igenom varma brandgaser som antänder en bomullstuss. Brandteknisk klass S - brandgastäthet Spjäll i E eller EI klass kan även få S-klass, d.v.s. ökad täthet mot brandgaser. De bedöms godtagbara om: Spjäll inte läcker mer än 200 m 3 /(h m 2 ) korrigerat till 20 C vid 300 Pa undertryck. Mäts innan prov samt från 5 minuter efter påbörjat prov tills brandprovet är slut. S-klassen finns för närvarande ej angiven i BBR utan används vid behov. Ett brandgasspjäll med E klass enl. SS-EN kan dock i kallt tillstånd ha högre läckage än kravet i NT FIRE 010. REFERENSOBJEKT Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sthlm Övriga krav för klassificering enl. SS-EN är bl.a. 50 öppningar och stängningar före brandprov, stängning med hjälp av termisk sensor inom 2 minuter. Vid en jämförelse med ISO-kurvan, enl. fig. 1, framgår att EI60-klassade spjäll skall klara en temperaturdifferens mellan dess kalla och varma sidor på ca 800 C för EI60 resp. ca 900 C för EI120-spjäll. 7

6 REFERENSOBJEKT Kärnsjukhuset, Skövde Typgodkända spjäll Till grund för typgodkända spjäll ligger omfattande prov på ackrediterade provningsinstitut. Rapporter och utlåtanden från godkända prov sänds sedan vidare tillsammans med konstruktionsritningar på spjäll och montageanvisningar m.m. till ackrediterade certifieringsorgan, som utfärdar typgodkännandebevis. Ackrediterade certifieringsorgan i Sverige är SITAC och SWEDCERT, båda belägna i Karlskrona. Certifieringsorganen granskar översänt underlag och utfärdar typgodkännandebevis med avseende på spjällets brandtekniska egenskaper och användning. Krav på typgodkända brand-/brandgasspjäll finns i Boverkets allmäna råd 1993:2, Riktlinjer för typgodkännande Brandskydd, utgåva 2 (BSF 1998:38), vilket framgår av BBR5:2. Följande gäller för typgodkända brand-/ brandgasspjäll provade enl. NT FIRE 010 alternativt SS-EN : Brandteknisk klass lägst E eller EI (krav se föregående avsnitt). Täthetsklass lägst 2 vid 1000 Pa differenstryck enl VVS AMA 98 enl. fig. 2. Stängningsförmåga vid lufthastigheten 15 m/s. Stängningshastigheten skall vara sådan att spjället är helt stängt senast 20 sek efter utlösning. Spjället skall utlösas av värme- och/eller rökdetektor. Vid användning som skydd mot spridning av brandgas skall spjället stänga via impuls från rökdetektor. Spjället skall vara försett med fabriksmonterat ställdon och anslutet till övervaknings- och kontrollsystem som funktionsprovar spjället var 48:e timme. Felfunktion skall omedelbart indikeras. 8 För typgodkända brandgasspjäll provade enl. NT FIRE 010 alternativt SS-EN gäller: Brandteknisk klass lägst E. Spjäll skall utlösas av rökdetektor. Övriga krav lika de som gäller för brand-/ brandgasspjäll ovan. Dock kan man undantagsvis använda värmedetektor för denna typ av spjäll i stället för rökdetektor i anläggningar där stor risk föreligger för onödiga fellarm, som i ventilationskanaler från kök, garage, svetsutrymmen o. dyl. För typgodkända tryckavlastningsspjäll gäller: Täthetsklass lägst 3 vid 1000 Pa differenstryck enl. VVS AMA 98 enl. fig. 1. Öppningshastigheten skall vara sådan att spjället är helt öppet senast 20 sek. efter utlösning. Tryckskillnad Pa Täthetsklasser Typgodkända produkter framgår av Svensk Byggtjänsts Förteckning över Godkännanden, som förnyas två gånger om året och som man kan abonnera på. Typgodkännanden utfärdade av SITAC går att finna på deras hemsida och SWEDCERT på hemsida: Våra typgodkännanden finns på vår hemsida under produkter, katalogdel 3 och respektive produkt. Läckfaktor för spjäll l/ (s x m 2 ) 1000 Fig. 2

7 Typgodkännandebevis Typgodkännandebeviset är det dokument som anger produktens prestanda och att den uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Genom omfattande provning av oberoende aukto-riserade provningsinstitut och ev. kompletterande beräkningar har egenskaperna verifierats innan typgodkännandebeviset utfärdats. Detta gör att godkända produkters angivna egenskaper och användning enligt Lagen om tekniska egenskaper på byggverk, m.m. (BVL 19 ) inte kan ifrågasättas, vilket förenklar vid projektering och vid kontakter med myndigheter eller byggherre. I bevisen anges bl.a. följande: Innehavarens namn och tillverkningsort Produktens benämning Produktens brandtekniska klass Avsedd användning Krav på styr- och övervakningssystem och detektering Tillverkningskontroll Tillhörande bygg- och projekteringshandlingar REFERENSOBJEKT Dramaten, Stockholm Val av produkt Det är av stor vikt att man vid val av produkt kontrollerar alla förutsättningar som anges i gällande typgodkännande och inte bara produktens brandtekniska klass. Alla förutsättningar måste beaktas och är minimikrav för att typgodkännandet skall gälla. Kontrollera därför att följande punkter i typgodkännandet är uppfyllda vid val av: Brand-/brandgasspjäll Avsett att användas för att förhindra brand och brandgasspridning enl. BBR5:652/653. Spjället motsvarar den genombrutna byggnadsdelens hela brandtekniska klass med åtföljande tidskrav. Byggnadsdelens (vägg eller bjälklag) brandtekniska klass, konstruktion (betong/lättbetong, tegel el. lättväggar typ gipsskivor på regelstomme) och tjocklek överensstämmer med godkännandet. Erforderliga montagedetaljer, skyddsgaller etc. Kanal-/väggenomföringen motsvarar byggnadsdelens brandtekniska klass. Eventuella efterlagningars utförande och att använd metod/material motsvarar lägst genombruten byggnadsdels brandtekniska klass. Upphängningsanordningar för spjäll/ kanalsystem. Eventuellt skyddsavstånd till utrymmande personer och brännbart material. Eventuella krav på brandisolering av kanalsystem eller spjäll. Krav på övervakning och automatisk funktionskontroll samt rökdetektorer. Brandgasspjäll Avsett att användas för att förhindra brandgasspridning mellan brandceller enligt BBR5:653. Integritetsklassen motsvarar genombruten byggnadsdels integritetsklass, med åtföljande tidskrav. Byggnadsdelens (vägg eller bjälklag) brandtekniska klass och konstruktion, (betong/lättbetong, tegel eller lättväggar 9

8 typ gipsskivor på regelstomme), överensstämmer med godkännandet. Kanal-/väggenomföringen motsvarar byggnadsdelens brandtekniska klass. Erforderligt skyddsavstånd till utrymmande personer och brännbart material vid genombrott av byggnadsdel i EI-klass. Krav på brandisolering av kanalsystem eller spjäll. Krav på övervakning och automatisk funktionskontroll samt rökdetektorer. Tryckavlastningsspjäll Avsett att användas för att avsevärt försvåra brandgasspridning mellan brandceller enligt BBR5:653 genom att tryckavlasta kanalsystemet eller brandcellen. Håller rätt täthetsklass i normaldrift för begränsning av energiförluster. Krav på brandisolering av kanalsystem eller spjäll. Beakta att hänsyn måste tas till att man har strömmande, heta brandgaser i kanalsystemet vid evakuering. Eventuellt krav på övervakning och automatisk funktionskontroll samt rökdetektorer. Tabell QJB/1. Tryckklasser för luftspjäll Tryck- Högsta tillåtna tryckdifferens över klass spjällbladet i stängt läge, kpa Fig. 3 A 1,0 B 2,5 C 5,0 REFERENSOBJEKT Wäst-Bygg, Borås VVS AMA 98 Spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas finns under rubriken QJC i VVS AMA 98. Förutom ovanstående krav anges här att spjäll skall vara utförda i lägst tryckklass A och stänga vid spänningsbortfall. Detta är två självklara krav då trycket snabbt kan öka till flera tusen Pascal vid en brand innan naturlig tryckavlastning. Naturlig tryckavlastning sker först då t.ex. fönster kollapsar beroende på i första hand stor temperaturdifferens och inte på trycket, eftersom vi idag oftast har treglasfönster. Att välja högre tryckklass enl. Tabell QJB/1, Tryckklasser för luftspjäll, fig. 3 (VVS AMA 98), är därför väl motiverat. Bevent Rasch har valt att använda tryckklass B. I RA 98 VVS finns underrubrikerna QJC.11 för Brandgasspjäll resp. QJC.2 för brand/ brandgasspjäll. För Brandgasspjäll anges under vilken tid brandteknisk klass E skall uppfyllas, t.ex. E60. För Brand/brandgasspjäll anges under vilken tid brandteknisk klass EI skall uppfyllas, t.ex. EI60. Tryckavlastningsspjäll finns under rubriken QJD. Byggkontroll Ovanstående checklista kan också vara användbar vid kontroll på byggplatsen där man också kontrollerar: Rätt produkt används genom identifiering med hjälp av märkning. Montering utförd enl. tillhörande handlingar. Installationen är i driftklart skick enl. BBR2:42. Detektorer funktionsprovas. REFERENSOBJEKT Kustkorvett 2000, Svenska Marinen 10

9 Höjd säkerhet I typgodkännanden för brand-/brandgasspjäll framgår att spjällen skall automatiskt funktionskontrolleras, vilket tidigare nämnts. Då spjällens funktion övervakas regelbundet höjs säkerheten, och brand-/brandgasspjäll får därvid svara för hela brandmotståndet hos den genombrutna byggnadsdelen, utan andra brandtekniska åtgärder mot spridning av brand och brandgas. REFERENSOBJEKT Postens HK, Stockholm Tillverkningskontroll Tillverkningskontroll innan leverans skall utföras på typgodkända spjäll. Tillverkningskontrollen utförs som egenkontroll och övervakande kontroll. I typgodkännande framgår om tillverkaren har egen godkänd tillverkningskontroll samt gällande kontrollanvisningar för utförandet. Övervakande kontroll utförs av bl.a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ställdon Ställdon utgör en viktig del i ett spjälls funktion och är en nödvändighet för att kunna anslutas till automatiska kontrollsystem för funktionsprovning. Det som används är 2-läges ställdon med fjäderåtergång, försedda med mikrobrytare för lägesindikering. För reglerande brandgasspjäll används modulerande ställdon. Fjäderåtergång gör att spjäll intar sitt säkerhetsläge vid spänningsbortfall. Vid prov för godkännande placeras spjället med ställdonsdelen inne i ugnen och ställdonet utsätts för lika hög temperatur som spjällets varma sida. Det har visat sig att elektriska ställdon, avsedda för komfortändamål, p.g.a. sin konstruktion kan lämna sitt ändläge och kollapsa av värmen. Det kan medföra att spjället kan öppna, med påföljd att branden och brandgaserna sprids vidare. För att eliminera denna risk, utrustas alla våra produkter mot spridning av brand och brandgas med s.k. säkerhetsställdon. Dessa ställdon är framtagna för att klara hög värme, och har överföringen mellan återgångsfjäder och spjällets axelanslutning helt i stål, vilket reducerar risken för att spjäll lämnar säkerhetsläge vid brand. Vidare tillverkas anslutning mellan ställdon och spjäll med fyrkantaxel, för att eliminera risk för slirning som den vanliga bygelkopplingen kan medföra. Säkerhetsställdon som Bevent Rasch använder är också försedda med guldplätterade ändlägeskontakter, anpassade till elektroniken i våra övervakningssystem. Typgodkända spjäll levereras alltid med fabriksmonterade ställdon. REFERENSOBJEKT Landvetter Airport Hotel 11

10 Kontroll och övervakning Det som förorsakar största skadan på personer och egendom vid bränder är brandgaser. Personskador beror t.ex. på att kolmonooxid och cyanid bildas som gör människor omtöcknade. Därför ställs höga krav på spjäll som används för skydd mot brandgas både vad beträffar prestanda och tillförlitlighet. Spjäll som används som skydd mot spridning av brandgas skall vara utrustade med övervakningssystem, som utför automatisk funktionskontroll minst en gång per 48 timmar. Alla Bevent Rasch s.k. MRB-system är framtagna för att uppfylla kraven på automatisk funktionskontroll enligt gällande typgodkännande. Vid övervakning med MRB-system får EI-klassade Brand-/brandgasspjäll svara för hela den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass, och inga ytterligare åtgärder mot brand- och brandgasspridning behöver vidtas. För att behålla samma höga säkerhetsnivå på funktionskontrollen vid övervakning i ett Modbus eller LonWorks nätverk, har Bevent Rasch valt att bibehålla de beprövade panelerna i MRB-systemet. Dessa paneler har kompletterats med moduler innehållande noder som gör att panelerna kan kommunicera med ett Modbus eller LonWorks-baserat övervakningssystem med bibehållen säkerhet, då panelernas inställda parametrar inte kan ställas om vid integreringen. Vid andra alternativa tekniska lösningar, kontakta Bevent Rasch. REFERENSOBJEKT SVT, Göteborg Detektorutrustning Brand- och brandgasspjäll skall vara utrustade med värme- och/eller rökdetektor. Som värmedetektor används antingen termisk sensor eller elektronisk brandtermostat, som löser ut när temperaturen överstiger 72 C. För processventilation kan högre utlösningstemperatur förekomma. För indikering av rök används i huvudsak optiska eller joniserande rökdetektorer i ventilationsanläggningar. För att undvika fellarm, beroende på nedsmutsning av detektorhuvudet, har MRB-systemen servicelarm på detektorer. Brand-/brandgasspjäll skall stänga via impuls från rökdetektor, monterad i ventilationskanalen i spjällets närhet eller på annan lämplig plats. Anläggningar med rökdetektorer anslutna till brandlarmcentraler kan också användas för att stänga spjällen. Värmedetektor används enl. praxis i stället för rökdetektor för stängning av brandgasspjäll i ventilationskanaler från kök, garage eller svetsrum där risken är stor för ständiga fellarm från rökdetektorer. Detektorer är känsliga mätinstrument och placeringen är viktig för säker funktion. Grundprincipen för rökdetektorplacering framgår av anvisningar i BFR T32:1982, Metoder för mätning av luftflöde i ventilationsinstallationer. Rätt placering av detektorer ger en tidig aktivering av skyddsfunktioner mot brand och brandgasspridning och ökar möjligheten att skydda och rädda människor genom att förlänga utrymningstiden. 12 REFERENSOBJEKT Campus Konradsberg, Stockholm

11 Litteratur I föreningen Svensk Ventilation finns en styrgrupp inriktad på branchanknutna brandfrågor. En viktig uppgift för denna grupp har varit att ta fram vägledande konstruktionsunderlag med tekniska, godtagbara brandlösningar. Detta sammanställs i boken "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" med följande kapitel: Termer, definitioner, beteckningar och symboler Materialval Upphängningsanordningar Schakt Aggregatrum Skydd mot spridning av brand Skydd mot spridning av brandgas Brand/brandgasspjäll, Brandgasspjäll Brandgasfläktar, Mekanisk brandgasventilation Tryckavlastning Gående fläktar Boken kan beställas direkt från Svensk Ventilation, tel , på deras hemsida: eller via mail: Sammanfattning Skydd av människor och egendom mot brand och brandgas är komplext. Detta avsnitt har bara behandlat delar där spjäll används i ventilationsanläggningar. Viktiga punkter som t.ex. utrymningsvägar, byggnadskonstruktioner, brandberäkningar etc. har utelämnats. Val av rätt produkt är inte alltid lätt, då både brandklasser, byggnadsmaterial, väggtjocklek och andra faktorer har betydelse. En stor trygghet får man genom att välja typgodkända produkter. De är dimensionerade genom klassificering och ej genom analytisk dimensionering. Deras egenskaper är verifierade och kan inte ifrågasättas. Bevent Rasch har lång erfarenhet av brand och brandgasproblem i luftbehandlingsanläggningar. Vår ambition är att producera säkra system och produkter där kvalitet har hög prioritet. Vår målsättning är också att vara ett kunskapsföretag, där personalen har erforderlig kompetens och erfarenhet. Till oss kan ni med förtroende vända er för att få hjälp i brandfrågor för ventilationsanläggningar. 13

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-04 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1323-13

Typgodkännandebevis SC1323-13 Typgodkännandebevis SC1323-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Motordriven slagdörrsöppnare EM PSW250 Innehavare Entrematic Group AB, Lodjursgatan

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Brandskyddshandbok. System, metoder och produkter

Brandskyddshandbok. System, metoder och produkter Brandskyddshandbok System, metoder och produkter och brandskydd Ett ventilationssystem ska vid brand inte tillåtas sprida brand och brandgas. Utifrån vår kunskap och långa erfarenhet har vi utvecklat en

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Brandskydd för installationer

Brandskydd för installationer VVS Energi & Miljö Styr-& Övervakning Brand-& Risk Teknisk Förvaltning Brandskydd för installationer Per-Anders Marberg Bengt Dahlgren Brand & Risk FSB Tylösand 2013-05-30 Målsättning/innehåll Det ni behöver

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC H(->20 mm) H+63 mm > än 0 mm HAGAB PROJEKTERING BASIC PROJEKTERING BASIC Textilt material Insatsstos GENERELLT BASIC är ett självverkande backströmningsskydd som förhindrar spridning av brandgas mellan

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandskydd Brandskyddsglas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Sparbank i Heppenheim: Brandskyddsglas i lutande takkonstruktion, uppbyggd av Pilkington Pyrodur förhindrar brandspridning till ovanliggande

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27 Bevent Rasch - Brand - BSK6 2015-10-27 www.sp.se Rektangulärt Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 200 x 200 mm till 800 x 800 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Låg vikt Enkelt montage CE-märkt

Läs mer

Boverkets allmänna råd 2011:xx

Boverkets allmänna råd 2011:xx Boverkets allmänna råd 2011:xx Vägledning i analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Boverket Oktober 2011 1(87) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Brandskydd i byggnader... 4 1.2 Dimensioneringsmetoder

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund IMKANAL 14 Johan Schön Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1 Branschstandard 2 Branschstandard Rättsregler som SKALL följas LAG FÖRORDNING FÖRESKRIFT Myndighetsråd som BÖR följas Branschens rekommendation

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brandgasspridning via ventilationssystemet

Brandgasspridning via ventilationssystemet Brandgasspridning via ventilationssystemet 09.30-09.40 Inledning 09.40-10.10 Räddningstjänstens erfarenheter 10.10-10.40 Forskningen i dag och framtiden 10.40-11.00 Kaffepaus 11.00-11.30 Branschens bild

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Brandtätningar och brandcellsindelning

Brandtätningar och brandcellsindelning Brandtätningar och brandcellsindelning - En fallstudie LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Institutionen för byggvetenskaper/avdelningen för byggnadskonstruktion Examensarbete: Alexander Persson

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy Martin Borgström För Swegon Air Acadamy 2008-05-14 Syfte Syftet med detta redovisning är att: skapa en baskunskap om installationsbrandskydd för att lättare kunna ta beslut om installationstekniska lösningar

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F Certifikat 0251/99 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. ISOVER FIREPROTECT

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brandgasspjäll M Drift & Underhåll RABC/RABCR/RABC-VAV RABR/RABRR RABD Allmänt Brand gassp jäl let an sluts till Över vak ningssys tem MRB. Upphängningsanordningar för spjäll och kanaler skall motsvara

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032 Certifiering av byggprodukter Brandspjäll Certifieringsregel 032 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 0 Förord 1 1 Omfattning och avsedd användning 2 2 Tekniska krav 2 2.1 Egenskaper 2 2.1.1 Skydd

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Varför? Seminarier 2012-2013 Pilotseminarier i Örebro och Jönköping 2014 Identifierat behov + önskan om mer stöd och fördjupning av vissa

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Branddörrar i vägtunnlar

Branddörrar i vägtunnlar Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2007:40 Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi 2 Abstract Fire doors in road tunnels The fire load on fire

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara 1 (9) UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Marie Adsten Hantering av brandfarlig vara Information om lagstiftning och vägledning för riskutredning och klassning 2005-09-07 2 (9) Innehåll Sammandrag

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 1995:6 s föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom från trycket den 15 februari 1995 beslutade den 31 januari 1995. föreskriver

Läs mer

Säkerhet vid fasad- och takarbete

Säkerhet vid fasad- och takarbete Säkerhet vid fasad- och takarbete Detta dokument samt medföljande checklista är framtagna för att underlätta att hålla en hög säkerhet under byggprocessen vid fasadrenovering. Informationsmaterialet är

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon. Patrik Johansson

Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon. Patrik Johansson Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon Patrik Johansson SP Brandteknik Innehåll Konstruktioners brandmotstånd Dessa standarder används idag Nya byggnormen när det gäller brandmotstånd CE-märkning

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer