Verksamhetsplan 2013 för Hälso- och sjukvården Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 för Hälso- och sjukvården Dalarna"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02863 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2013 för Hälso- och sjukvården Dalarna Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsplan 2013 för Hälso- och sjukvården Dalarna, enligt bilaga b), fastställs. Sammanfattning Verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvården Dalarna 2013 utgår från föregående års plan. Vissa justeringar och tillägg har dock gjorts. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 2013 c) Verksamhetsplan 2012 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Det huvudsakliga innehållet under respektive rubrik i verksamhetsplanen är: Uppdrag: Det av landstingsfullmäktige fastställda uppdraget till Hälso- och sjukvården ur landstingsplanen , vilket innebär vissa förändringar jämfört med föregående plan. Ramar: Övergripande förutsättningar som styr och påverkar Hälso- och sjukvården. Här är endast mindre förändringar gjorda. Vision: En vision har formulerats. Under 2013 fortsätter arbetet med "Framtidsplan - med blick mot 2025". Utifrån detta arbete kommer hälsooch sjukvårdens vision att anpassas. Förvaltningschefens ledord: Förvaltningschefens ledord för verksamheten, som preciseras av hälso- och sjukvårdens ledning. Ledorden har till viss del förnyats. Ansvarsområde/uppgift: Tolkning och precisering av det formella uppdraget. Två punkter har lagts till för Våra strategiska mål - Avgörande faktorer Mått Resultatnivå (styrkort): Anger sex strategiska mål och fjorton avgörande faktorer för att nå målen. Mått för uppföljning och önskad resultatnivå för 2013 är preciserade. Ett nytt perspektiv, lärande och förnyelse, är tillagt. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Falun Falun Org.nr: HoS- direktör

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD12/02863 Patientperspektiv Hälso- och sjukvården ska vara patientfokuserad. Samtliga basenheter ska uppnå åtminstone godkänt i måtten Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet och Upplevd nytta. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Noggrann och långsiktig ekonomisk planering samt samspel mellan ekonomi och personal är två av förvaltningschefens ledord. Häri inbegrips exempelvis följsamhet till produktionsbudget i specialiserad vård, följsamhet till budget inklusive genomförande av beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans samt bevakning av läkemedel som introduceras i Sverige. Likabehandling God och jämlik hälsa utgör ett av de strategiska mål som uppställs. Det ska exempelvis inte finnas någon åtgärdbar skillnad mellan olika befolkningsgrupper vad avser uttag av receptförskrivna läkemedel. Folkhälsa Hela hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan syftar till en förbättrad folkhälsa för Dalarnas befolkning. Alla insatser ska vara hälsoinriktade och hälsofrämjande. Barnkonsekvens Barn tillhör en av de prioriterade målgrupperna i verksamhetsplanen. Miljö, juridik och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Dialog har förts med de fackliga organisationerna Information i Hälso- och sjukvårdens MBA-grupp har ägt rum Förhandling kommer att äga rum Uppföljning Verksamhetsplanen uppföljs enligt ordinarie uppföljningsprocess.

3 Fastställd i Landstingsstyrelsen MBA redigerad Ur Landstingsplan : Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan Uppdrag Politikens inriktning och uppdrag Hälso- och sjukvårdens insatser ska genomföras och planeras utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Lika viktigt är också att hälso- och sjukvården är effektiv, patientsäker och tillgänglig. Utvecklingen i hälsooch sjukvården i Dalarna skall utgå från devisen att det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska finnas nära och det som befolkningen är i behov av i mindre utsträckning samlas på färre ställen. Uppdrag Hälso- och sjukvården ska vara Patientfokuserad Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Effektiv Jämlik Jämställd Tillgänglig inom rimlig tid. Samverkan med länets kommuner kring elevhälsan skall utvecklas Vårdens resultat skall öppet redovisas Arbetet med E-hälsa är en viktig del i arbete med förbättrad tillgänglighet Samverkan med andra offentliga aktörer är ett krav för att utveckla välfärden i Dalarna Prioriterade grupper är: Multisjuka Kroniskt sjuka Psykiskt sjuka Barn och ungdomar Vårdgarantin ska uppfyllas Nationell riktlinjer ligga till grund för utformandet av hälso och sjukvården i länet Hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda besökstider som möjliggör kollektivt resande Hälso- och sjukvårdens produktion ska kunna redovisas ur ett genusperspektiv, bl.a. i form av könsuppdelad statistik Detta är det uttalade uppdraget. I löpande text nämns även annat som får ses som medskickat till uppdraget; Alla insatser skall vara hälsoinriktade och hälsofrämjande. Hjälpmedel ska bidra till delaktighet och bästa möjliga livssituation. Informationssäkerhet i all patientdokumentation. Säker och trygg miljö för patienter, anställda och allmänhet ska tillhandahållas. Ramar Förutom de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården finns för en rad nationellt prioriterade områden t.ex. bättre och samordnad vård för mest sjuka äldre, psykisk ohälsa barn och unga, cancervård, patientsäkerhet, valfrihet, tillgänglighet, patientens rätt, jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och landsting finns för perioden ( ) liksom en strategisk handlingsplanplan för E-hälsoområdet. ( ) Patientens ställning och inflytande över Hälso- och sjukvården stärks successivt. Tanken är att samla bestämmelser med betydelse för patientens ställning till en ny lag. Samhällsproblemen är allt mer komplexa. Det är svårt för enskilda välfärdsaktörer, landsting och kommuner att lösa sina uppgifter på egen hand. Kraven på samverkan ökar. Ett viktigt område är samverkan i syfte att förbättra vården och omsorgen för patienter och bru- 1

4 Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan kare med sammansatta behov. Där är samverkan mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas äldrevård, socialtjänst central. Samverkan kopplat till landstingets folkhälsostrategi är också prioriterat. Förutom den nödvändiga externa samverkan behöver inter samverkan utvecklas. Dalarnas demografiska utveckling, med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder, innebär en stor utmaning för landstingets hälso- och sjukvård både i rollen som vårdgivare och som arbetsgivare. Välfärdens långsiktiga finansiering och landstingets aktuella ekonomiska situation innebär anpassningar till en lägre kostnadsnivå utan att patientsäkerheten äventyras. En del av hälso - och sjukvården, primärvårdens hemsjukvård, överförs från och med 2013 till kommunen Vision Ett hälsosammare Dalarna Dalarnas befolkning har god hälsa och hög livskvalitet Under 2013 fortsätter arbetet med Framtidsplan - med blick mot Utifrån detta arbete kommer hälso- och sjukvårdens vision att anpassas. Förvaltningschefens ledord Noggrann och långsiktig ekonomisk planering Hälso- och sjukvård med fokus på helhetssyn Samspel mellan ekonomi och personal Rätt vård i rimlig tid Attraktiva arbetsplatser Hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Stärkt chefsrollen på alla nivåer Beredskap för framtida utmaningar 2

5 Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan Ansvarsområde / uppgift Hälso- o sjukvården Dalarna ska: Utifrån behov av hälso- och sjukvård, och med beaktande av förväntningar på sjukvård och hälsofrämjande insatser, erbjuda befolkningen i Dalarna, och i tillämpliga delar de som tillfälligt vistas i Dalarna, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och förebyggande insatser Skapa förutsättningar för befolkningen och patienter att själv stärka sin hälsa Kontinuerligt förbättra vården och de förebyggande insatserna Prioritera utbud och insatserna utifrån patienter och befolkningen behov med hänsyn till den medicinska utvecklingen och tillgängliga resurser Samverka både intern och externt om insatser och förändringar utifrån befolknings och patientperspektiv Primärvården, som bas i hälso- och sjukvården, behöver stärkas för att nå en effektiv hälso- och sjukvårds med hög kvalitet De etablerade samverkanslösningarna mellan landstingen behöver vidareutvecklas bl.a. när det gäller högspecialiserad vård men även inom andra delar av vården på så sätt bidrar vi till en bättre hälsa hos befolkningen i Dalarna. Våra strategiska mål Avgörande faktorer Mått Resultatnivå Strategiska mål Avgörande faktorer Mått 2013 Resultatnivå 2013 PATIENT OCH BEFOLKNING Nöjd befolkning Nöjda patienter God och jämlik hälsa Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, Upplevd nytta Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Andel basenheter som uppnår minst godkänt i utvalda mått. Utvalda mått: Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, Upplevd nytta. Andel patienter i patientenkäten som anser sig fått råd/blivit tillfrågad om levnadsvanor Andel patienter som tillfrågats om tobaksbruk de senaste 18 månaderna, i åldrarna år 100 % 30% >33% Andel patienter som bedömts med avseende på riskbruk av alkohol och droger, de senaste 18 månaderna, i åldrarna år Jämlik vård Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet, antal avlidna per inv Uttag av receptförskrivna läkemedel Ingen åtgärdbar skillnad mellan olika befolkningsgrupper 3

6 Strategiska mål Avgörande faktorer Mått 2013 Resultatnivå 2013 VERKSAMHET Effektiv hälsooch sjukvård Säker vård Andel vårdrelaterade infektioner Max 5% av inneliggande patienter Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Antal behandlingskrävande vårdskador i förhållande till totala antalet inrapporterade patientrelaterade ärenden Riskbedömning och åtgärder med registrering i Senior Alert (65 år) Dödsfall registrerade i Palliativa registret (65 år) Brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och medel mot ångest vid palliativ vård (65 år) Undvikbar slutenvård (65 år) Återinläggning inom 1-30 dagar (65 år) Olämpliga läkemedel (75 år) Läkemedel mot psykos (65 år) Antiinflammatoriska medel (75 år) Demensutredning inkl registrering och uppföljning i SveDem i primärvård Kvalitet i läkarintyget vid sjukskrivning Minst 70% Minskning med 1% från föregående års siffra Genomförs av av relevanta enheter Minst 70% Förbättring med 5-10% Minskning Minskning Minskning 80% godkända Tillgänglighet Kunskapsbaserad Sjukdomsförebyggande insatser Arbetsförmåga och sjukskrivning efter multimodal rehabilitering Andel basenheter som uppnår vård- och behandlingsgarantin för första kontakt per telefon (samma dag) Andel vårdcentraler som uppnår vårdgarantin för läkarbesök (7 dagar) Andel mottagningar som uppnår vårdgarantin för första besök (90 dagar) Andel specialiteter som uppnår vårdgarantin för operation/behandling Andelen mottagningar som uppnår kömiljarduppfyllelse (60 dagar) för första besök till minst 80% Andelen specialiteter som uppnår kömiljarduppfyllelse (60 dagar) för operation/ behandling till minst 80 %. Andel patienter med diabetes i primärvård med systoliskt blodtryck <140 mm Hg. Indikator 58, ÖJ 2010 Andel kostbehandlade patienter med diabetes i primärvård med blodsockervärde (HbA1c) 52%. Indikator 57, ÖJ 2010 Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet. Indikator 77, ÖJ 2010 Andel patienter i målgruppen som fått trombolys vid stroke.indikator 78, ÖJ 2010 Andel strokepatienter som var ADL-beroende 3 mån efter akutfasen. Indikator 81, ÖJ 2010 Andel mammografiscreening kvinnor i år Andel livmoderhalsscreening av kvinnor målgruppen år Andel screening bukaortaaneurysm i målgruppen män 65 år Andel säsongsinfluensavaccinerade av 65 åringar och äldre Ökning respektive minskning Kvinnor > 61% Män > 60% Kvinnor > 91% Män > 88% Kvinnor > 86% Män > 88% > 8,3%, ingen könsskillnad Kvinnor < 80% Män < 80% Bibehålla nivån Bibehålla nivån Bibehålla nivån 70% 4

7 Strategiska mål Avgörande faktorer Mått 2013 Resultatnivå 2013 MEDARBETARE EKONOMI LÄRANDE OCH FÖRNYELSE Mönsterarbetsplatser Ekonomi i balans Hälso- och sjukvården Dalarna Ständigt lite bättre Nöjda medarbetare Totalindex medarbetarenkät 2013 Förbättring Goda arbetsförhållanden Arbetstillfredsställelse Arbetsinnehåll Chef- och ledarskap Noggrann och långsiktig ekonomisk planering Kostnadseffektiva verksamhetslösningar Ordnat införande av nya/dyra läkemedel Kunskapsproducent och kunskapsanvändare Friska medarbetare Genomsnittlig sysselsättningsgrad Andel medarbetare som aktivt deltar i arbetsplatsens förbättringsarbete Andel medarbetare som upplever att de är motiverade och engagerade i sitt arbete Antal tillbud och skador Antal registrerade utbildningar i Heroma Andel medarbetar som har individuell kompetensutvecklingsplan Andel avgångssamtal/antal avslutade anställningar Andel medarbetare som upplever att de har en engagerad ledare Andel medarbetare som upplever att de är delaktiga på arbetsplatsen Antal chefer som tillträtt 2012 med grundläggande chefsutbildning Andel chefer som genomgått grundläggande chefsutbildning Följsamhet till produktionsbudget i specialiserad vård Följsamhet till budget, inkl genomförande av beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans Utvalda mått i SKL-jämförelse, KPP och NYSAM Följsamhet till Nationella riktlinjer och läkemedelsrekommendationer i Landstinget Dalarna Bevakning av läkemedel som introduceras i Sverige (horizon scanning). Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter Antal citeringar (Lämpligt bibilometriskt index kommer att tas fram under hösten 2012) Antal möten med individens forskning på dagordningen, inom Landstinget Dalarna Antal enheter som deltar i forskningsstudier Uttagen tid per forskare i förhållande till tilldelad forskningstid Andel verksamhetschefer och första linjens chefer med grundläggande kunskaper i förbättringsarbetets fyra delar; system, variation, förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete Andel verksamhetschefer och första linjens chefer med fördjupad kompetens i förbättringsarbetets fyra delar; system, variation, förändringspsykologi och lärandestyrt förändringsarbete Max 5,0 sjukdagar per medarbetare Bibehålld / Höjd Förbättring Minskning Ökning Ökning 50% Förbättring Förbättring Följsamhet till budget och uppnår minst balans Samtliga basenheter följer budget och uppnår balans Bättre eller minst lika bra som jämförbara landsting inom områdena medicin, kirurgi, psykiatri Åldersstandardiserad läkemedelskostnad per invånare ska vara under eller i nivå med motsvarande kostnad i riket. Följsamhet till HTA-gruppens rekommendationer. 40 st 5

8 Fastställd i Landstingsstyrelsen jan 2012 Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan Uppdrag Ur Landstingsplan : Politikens inriktning och uppdrag Hälso- och sjukvårdens insatser ska genomföras och planeras utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Lika viktigt är också att hälso- och sjukvården är effektiv, patientsäker och tillgänglig. Det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska finnas nära. Uppdrag I all vård, rehabilitering och behandling ska ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv genomsyra hela hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna. Hälso- och sjukvårdens kvalitet ska kunna speglas utifrån nedanstående kvalitetsområden: Patientfokuserad hälso- och sjukvård. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Säker hälso- och sjukvård. Effektiv hälso- och sjukvård. Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård i rimlig tid. Prioriterade grupper är: Multisjuka Kroniskt sjuka Psykiskt sjuka Barn och ungdomar Hälso- och sjukvården befinner sig i ständig förändring och för att välfärden i Dalarna ska utvecklas och förbättras kräver det ett nära samarbete med länets 15 kommuner och andra landsting. Hjälpmedel ska bidra till delaktighet och bästa möjliga livssituation. Ramar Förutom de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården finns för 2012 en rad nationellt prioriterade områden t.ex. bättre och samordnad vård för mest sjuka äldre, psykisk ohälsa barn och unga, cancervård, patientsäkerhet, valfrihet, tillgänglighet, patientens rätt, jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Patienten är en allt viktigare kraft i verksamhetsutveckling och vars ställning och inflytande över hälso- och sjukvården kommer att stärkas. Tanken är att samla bestämmelser med betydelse för patientens ställning till en ny lag. Samhällsproblemen är allt mer komplexa. Det är svårt för enskilda välfärdsaktörer, landsting och kommuner att lösa sina uppgifter på egen hand, kraven på samverkan ökar. Ett viktigt område är samverkan i syfte att förbättra vården och omsorgen för patienter och brukare med sammansatta behov. Där är samverkan mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas äldrevård, socialtjänst central. Samverkan kopplat till landstingets folkhälsostrategi är också prioriterat. De etablerade samverkanslösningarna mellan landstingen behöver vidareutvecklas bl.a. när det gäller högspecialiserad vård. Dalarnas demografiska utveckling, med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder, innebär en stor utmaning för landstingets hälso- och sjukvård både i rollen som vårdgivare och som arbetsgivare. Välfärdens långsiktiga finansiering och landstingets aktuella ekonomiska situation innebär anpassningar till en lägre kostnadsnivå utan att patientsäkerheten äventyras. 1

9 Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan Vision Under våren 2012 fortsätter arbetet med Framtidsplan , med blick mot Utifrån detta arbete kommer hälso- och sjukvårdens vision formuleras. Förvaltningschefens ledord Hälso- och sjukvård med fokus på helhetssyn Kraftfull ledning och styrning Befolknings och samhällsperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt Processorientering och samverkan mellan verksamheter Patientens fokus Hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Ständiga förbättringar Följsamhet till nationella riktlinjer och krav Hög patientupplevd kvalitet Tydliga spelregler och tydlighet i förväntningar, beslut och uppföljning God kommunikation och dialog Ge förutsättningar för gott medarbetarskap Noggrann och långsiktig ekonomisk planering Omvärldsbevakning Tydliga förutsättningar Prioriteringar Uppföljning och analys Engagemang och ansvar Rätt vård i rimlig tid Ordning och reda i vardagsarbete Prioriteringar utifrån medicinska behov och vårdgaranti Produktionsplanering Tydlighet i policys, riktlinjer, rutiner och uppföljning Ett fungerande ledningssystem Välfungerande rutiner för ärendehantering Attraktiva arbetsplatser Delaktighet och öppenhet Gott chefs- och ledarskap God arbetsmiljö Känsla av begripligt sammanhang Utvecklingsmöjligheter Beredskap för framtida utmaningar Framtidsplan med strategier bl.a. för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och medicinsk utveckling Strategier för snabba omställningar Att skapa ekonomiskt utrymme för hantering av oförutsedda situationer 2

10 Hälso- och sjukvård Dalarna Verksamhetsplan Ansvarsområde / uppgift Hälso- o sjukvården Dalarna ska: utifrån behov av hälso- och sjukvård, och med beaktande av förväntningar på sjukvård och hälsofrämjande insatser, erbjuda befolkningen i Dalarna, och i tillämpliga delar de som tillfälligt vistas i Dalarna, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och förebyggande insatser Skapa förutsättningar för befolkningen och patienter att själv stärka sin hälsa. Kontinuerligt förbättra vården och de förebyggande insatserna. Prioritera utbud och insatserna utifrån patienter och befolkningen behov med hänsyn till den medicinska utvecklingen och tillgängliga resurser. Samverka både intern och externt om insatser och förändringar utifrån befolknings och patientperspektiv på så sätt bidrar vi till en bättre hälsa hos befolkningen i Dalarna. Våra strategiska mål Avgörande faktorer Mått Resultatnivå Strategiska mål Avgörande faktorer Mått 2011 Resultatnivå 2012 PATIENT OCH BEFOLKNING Nöjd befolkning Nöjda patienter God och jämlik hälsa Patientfokuserad hälso- och sjukvård: Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, Upplevd nytta Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Andel basenheter som uppnår minst godkänt i utvalda mått. Utvalda mått: Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet och Upplevd nytta. Antal patienter i patientenkäten som anser sig fått råd/blivit tillfrågad om levnadsvanor Antal patienter inom specialiserade vården som de senaste 18 månaderna tillfrågats om tobaksbruk 100 % Andel patienter som genomgått screening för bruk av alkohol och droger de senaste 18 mån i åldrarna år Fördubbling fr 2011 Andel patienter med blodtrycksdiagnos och skriftlig ordination på fysisk aktivitet åldrarna år Fördubbling fr

11 VERKSAMHET Strategiska mål Effektiv hälsooch sjukvård Effektiv hälsooch sjukvård Avgörande faktorer Mått Resultatnivå 2012 Säker vård Andel vårdrelaterade infektioner Max 5 % av inneliggande patienter Tillgänglighet Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Antal behandlingskrävande vårdskador i förhållande till totala antalet inrapporterade patientrelaterade ärenden Andel relevanta enheter som infört Senior Alert Dödsfall registrerade i Palliativa registret Undvikbar slutenvård, för personer 65 år och äldre Återinläggning inom 30 dagar, för personer 65 år och äldre Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Läkemedel mot psykos (alla ovan: för personer 65 år och äldre) Minskning med 1% från föregående års siffra Minst 70% Minskning med 10% Minskning med 10% Minskning med 10% Antibiotikaförskrivning Minskning med 10% Andel medicinska underlag med sådan kvalitet att FK kan fatta beslut Följsamhet till rutiner för sjukskrivning, rehabiliteringsplaner och teamsamverkan Vård, behandling, rehabilitering och sjukskrivning ges i rimlig tid till både kvinnor och män Minst 80% Internrevision Antalet insatser inom Rehabiliteringsgarantins ram motsvarar minst antalet ersättningsmöjliga Kunskapsbaserad Valda mått i Öppna jämförelser Minst lika bra som riksgenomsnittet för samtliga indikatorer Följsamhet nationella riktlinjer Sjukdomsförebyggande insatser Andel patienter med diabetes i primärvård med systoliskt blodtryck < 140 mm Hg. Andel kostbehandlade patienter med diabetes i primärvård med blodsockervärde (HbA1c) 52 mmol/mol. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet. Andel patienter i målgruppen som fått trombolys vid stroke. Andel strokepatienter som var ADLberoende 3 mån efter akutfasen. Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat vid kataraktoperation. Antal artroskopier i knäled vid artros eller meniskskada. Andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi. Antal personer med undvikbar a slutenvårdstillfällen per invånare. Andel mammografiscreening kvinnor i år Andel livmoderhalsscreening av kvinnor målgruppen år Andel screening bukaortaaneurysm i målgruppen män 65 år Andel säsongsinfluensavaccinerade av 65 åringar och äldre Kvinnor > 61 % Män > 60 % Kvinnor > 91 % Män > 88 % Kvinnor >86 % Män > 88 % > 8,3 %, ingen könsskillnad Kvinnor < 80 % Män < 80 % Kvinnor < 21 % Män < 19 % Kvinnor < 150 Män < 220 > 89 % Kvinnor < Män < Internrevision Bibehålla nivån Bibehålla nivån Bibehålla nivån 70 %

12 MEDARBETARE EKONOMI Strategiska mål Attraktiva/ mönsterarbetsplatser Ekonomi i balans Avgörande faktorer Nöjda medarbetare Mått 2011 Totalindex Friska medarbetare Resultatnivå 2012 Goda arbetsförhållanden Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2011: 94,6 Hög arbetstillfredsställelse och bra arbetsinnehåll Noggrann och långsiktig ekonomisk planering Kostnadseffektiva verksamhetslösningar Ordnat införande för nya/dyra metoder och läkemedel Engagerat ledarskap Samverkan och arbetsklimat Antal tillbud och skador Allas delaktighet Motivation och engagemang Kompetensutveckling Följsamhet till produktionsbudget i specialiserad vård Följsamhet till budget, inkl genomförande av beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans Utvalda mått i SKL-jämförelse, KPP och NYSAM Följsamhet till läkemedelsrekommendationer inom läkemedels- kommitténs prioriterade område Max 5,0 sjukdagar per medarbetare Följsamhet till budget och uppnår minst balans Samtliga basenheter följer budget och uppnår balans Bättre eller minst lika bra som jämförbara landsting inom områdena medicin, kirurgi, psykiatri Samtliga enheter följer baslistan till 80% Följsamhet till särskild budget för nya/dyra 5

I II landstinget. ~fkclå /f~ S 10. Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 UPPDRAG

I II landstinget. ~fkclå /f~ S 10. Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 UPPDRAG ~fkclå /f~ S 10 Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 Ur Land stingsplan 2012-2015 Politikens inriktning och uppdrag Hälso- och sjukvårdens insatser ska genomiöras och planeras u tiirån

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

~r~ a ls (ij 13 fj BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen. Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

~r~ a ls (ij 13 fj BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen. Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna I ~ Landstinget - DALARNA ~r~ a ls (ij 13 fj BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Nationella indikatorer för f r God vårdv

Nationella indikatorer för f r God vårdv Nationella indikatorer för f r God vårdv Birgitta Lindelius Enheten för öppna jämförelser Avdelningen för statistik och utvärdering birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Nationella indikatorer för f r

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård I ~ Landstinget Il DALARNA 2015-06-15- Datum _ 16 1 (6) Administrativ enhet 000006 Dnr LD15/01693 Uppdnr 1088 2015-06-01 Landstingsstyrelsen 2015-06-15- Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport... Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall rapporteras...3

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Landstinget har goda resultat inom områdena hälsoinriktad vård, intensivvård, ortopedisk sjukvård samt tillgänglighet. I ett flertal indikatorer ligger

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer