Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost"

Transkript

1 Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker Remisshandling Diarienummer: TRV 2012/70323 Erken Svanberga Östersjön

2 Titel: Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost Remisshandling Projektnummer: Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Rebecka Tall Författare: Tyréns Layout: Tyréns Arbetsgrupp Trafikverket Projektledare: Rebecka Tall Biträdande projektledare: Ulrika Abrahamsson Expertstöd utformning: Hans Ek Expertstöd cykel: Ebba Larsson Kommunikatör: Anna Harnebring Arbetsgrupp konsult Projektledare: Åke Dufström, Tyréns Biträdande projektledare: Johan Nilsson, Tyréns Utredare: Kathrin Nordlöf, Tyréns Granskare: Kristina Glitterstam, Tyréns Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. JUNI PRODUKTION:XXX. TRYCKERI: XXX. FOTO: XXX. ILLUSTRTATION: XXX.

3 Sammanfattning Stockholms läns nordöstra kommuner saknar idag en sammanhållen cykelinfrastruktur. Avstånden mellan målpunkterna är större än i de centrala delarna av Stockholm, vilket innebär ett behov av sammanhängande, säkra och gena cykelvägar. Syftet med projektet Cykel Nordost är att se cykelresorna i ett större geografiskt perspektiv och att rekommendera åtgärder för att få tillstånd en god cykelinfrastruktur som är anpassad till vardagscykling vilket inbegriper regional arbetspendling. Kommunerna som berörs är Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Projektets mål är att kommunerna och Trafikverket ska få en gemensam syn på behov och lösningar i regionen. Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes med en kartläggning av de berörda kommunernas befintliga cykelnät, målpunkter inom och utanför regionen, brister i dagens cykelinfrastruktur och pendlingspotential. Utifrån inventeringen och samråd med kommunerna har regionens behov klarlagts. De förbindelser som är viktiga för nordostsektorn och som det finns ett stort behov av visas i kartan nedan. För att möjliggöra dessa förbindelser rekommenderar åtgärdsvalsstudien en utbyggnad av sju stråk vilka listas på nästa sida. Teckenförklaring N Behov av cykelförbindelser Edsbro km Lantmäteriet, dnr /2667 Figur 1: Behov av cykelförbindelser 3

4 Arninge - Åkersberga Pendlingsstråket följer spåret för Roslagsbanan i höjd med Arninge i Täby kommun upp till Åkersberga i Österåkers kommun. Stråket är viktigt för Österåker då det bland annat anknyter till det framtida resecentret i Arninge samt övriga stråk mot Stockholm. På sträckan finns det idag en möjlighet att cykla men standarden är delvis mycket låg och delar av sträckan sker i blandtrafik med stor andel tung trafik. Arninge - Engarns vägskäl Stråket är viktigt för Vaxholms kommun då det innebär en länk till övriga kommuner i nordostsektorn samt Stockholms län. I dagsläget bedöms sträckan inte vara lämplig för cykelpendling då den saknar utrymme för cyklister samt att vägen är högt trafikerad, särskilt sommartid. Vid Engarns vägskäl tar en kommunal cykelbana vid, vilken leder till Vaxön. Av den anledningen rekommenderas utbyggnad endast fram till vägskälet. Enebyängen Täby kyrkby Stråket är av stor vikt för boende omkring stråket och Vallentuna då det är en länk till Täby centrum samt till/från Stockholm. Stråket föreslås löpa längs Roslagsbanans östra sida. Norr om Visinge föreslås ny cykelbana anläggas på Roslagsbanans banvall då järnvägen kommer att flyttas något västerut. Ett befintligt stråk finns längs sträckan men dock är det bitvis låg standard på grund av smal cykelväg, många korsningar och i vissa fall blandtrafik. Arninge - Vallentuna Mellan Vallentuna och Arninge bedöms ett pendlingsstråk vara nödvändigt då den framtida målpunkten Arninge resecentrum är färdigställt. I södra Vallentuna kommun löper stråket nära Kristineberg som är ett planerat bostadsområde. Dessutom länkar sträckningen till stråk österut mot Rosenkälla och Åkersberga. Arningevägen Rosenkälla Ett pendelsstråk längs med Norrortsleden kan innebära förbättrade möjligheter för cyklister mellan Vallentuna/Arninge och Rosenkälla/Åkersberga. En mer utvecklad samhällsstruktur för Gillinge, strax norr om Rosenkälla, är även omnämnd i Vallentuna kommuns översiktsplan vilket ytterligare talar för att stråket bör utredas. Sträckan Arningevägen Rosenkälla medför ett mer sammanhållet cykelnät inom nordostsektorn. Danderyd - Kista En gång- och cykelbro över Edsviken skulle kunna ge upphov till helt nya resmönster mellan nordostsektorn och Kista, även under sommartid. I dagsläget blir cykelvägen ganska lång då det krävs att man rundar Edsviken. Förslaget är av visionär karaktär men bör utredas vidare. Norrtälje Svanberga Längs med väg 76, Estunavägen, mellan Norrtälje och Svanberga föreslås ett pendlingstråk. Stråket är inte kommunöverskridande men bedöms ha viss potential för cykelpendling. Sträckan är idag relativt högt trafikerad och saknar utrymme för cyklister. Det finns ett behov av fler cykelförbindelser än de ovan rekommenderade. Några av de utelämnade behoven tas dock omhand i andra projekt. I figur 2 till höger visas de cykelstråk som denna studie rekommenderar samt stråk som berörs av andra projekt och planer.

5 leh a mn - Ek erö N Gri ss Herräng Grisslehamn Teckenförklaring Cykelstråk för fördjupad utredning Hallstavik Östersjön Stråk ingår i annat projekt Vidare utredning krävs Älmsta Skebobruk Edsbro Norrtälje - Svanberga Erken Nysättra Vätö Rånäs Gräddö Skedviken Norrtälje Rimbo Finsta Kapellskär Norrtälje Spillersboda Furusund Kårsta Bergshamra Ekskogen Enebyängen - Täby Kyrkby Vallentuna - Arninge Ormsta Arningevägen - Rosenkälla Vallentuna Åkersberga - Arninge Ljusterö Gillinge Täby Kyrkby Åkersberga Visinge Arninge Täby Rydbo Engarns vägskäl - Arninge Svinninge Östersjön Resarö Näsby Park Danderyd Djursholm Vaxholm Bro över Edsviken Stocksund km Lantmäteriet, dnr /2667 Figur 2: Rekommenderade stråk samt stråk som hanteras i andra projekt. 5

6 Innehåll: 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen Initiera Initiativtagare Samordning med annan planering Projektgrupp Förstå situationen Transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål Cykel ur ett regionalt perspektiv Trafikverkets angränsande projekt Regional kollektivtrafikplanering Kommunala förutsättningar Regionens förutsättningar Brister och problem Regionens behov Nollalternativ Mål för åtgärderna Pröva tänkbara lösningar Standard på cykelvägar Alternativa stråk 40

7 5. Forma inriktning och rekommendera åtgärder Övergripande inriktning Urvalskriterier Rekommenderade cykelstråk Bedömning av måluppfyllelse och potentiella miljöeffekter Övriga åtgärder och rekommendation till fortsatt planering Kalkyl Nästa steg Prioritering av stråkutbyggnad Förverkligande av föreslagna åtgärder Förslag till ställningstagande Referenser 58 Bilagor: 1. Detaljerade stråkanalyser 1.1 Arninge - Åkersberga 1.2Arninge - Engarns vägskäl 1.3 Enebyängen Täby kyrkby 1.4Vallentuna Arninge 1.5 Arningevägen Rosenkälla 1.6 Danderyd - Kista 1.7 Norrtälje Svanberga 2. Åtgärder inom steg Sammanställning av samrådssynpunkter 4. Avsiktsförklaring 5. Ställningstagande och fortsatt hantering

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att öka cyklandet är en strategi i linje med regeringens målsättning. Cyklandet i Stockholm har ökat med cirka 80 procent de senaste tio åren och med bättre förutsättningar kan det öka ännu mer. Inom det delvis EU-finansierade projektet SATSA II, Regional Cykelstrategi, har kommuner och regionala aktörer samverkat för att underlätta cykling inom Stockholms län, inte minst med fokus på arbetspendling. En regional cykelplan har utarbetats inom projektet vilken utgör ett underbyggt underlag med gemensam syn på framtida investeringar. 1 Inom projektet Stockholm Nordost samarbetar kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje med att utveckla regionens näringsliv, transportsystem, stadsstruktur samt regionala tyngdpunkterna Täby centrum och Arninge, utpekad i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS Den framtida infrastrukturen är en viktig fråga för kommunerna vilket innebär att god tillgänglighet med cykel är en grundförutsättning, inte minst till regionala knutpunkter. 2 Stockholms läns nordöstra kommuner saknar idag en sammanhållen cykelinfrastruktur. Avstånden mellan målpunkterna är större än i de centrala delarna av Stockholm, vilket ställer höga krav på sammanhängande, säkra och gena cykelvägar men framförallt cykelstråk med hög framkomlighet. Ett bra cykelvägnät ökar möjligheten för cykeltrafik vilket är ett komplement till och en avlastning av bil- och kollektivtrafiken i Stockholm. I samband med infrastrukturutbyggnad de senaste årtiondena har cykelplaneringen fått litet utrymme och har ibland till och med utelämnats från planeringen. Till exempel saknar Norrortsleden och stora delar av Arningevägen åtgärder för cykeltrafik. För att skapa bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel krävs en översyn av brister och behov i nordostsektorn samt en samsyn mellan Trafikverket och kommuner kring hur regionens cykelinfrastruktur ska utvecklas. 1.2 Syfte Syftet med projektet Cykel Nordost är att se cykelresorna i ett större geografiskt perspektiv och att visa på möjligheterna att få till stånd sammanhängande cykelstråk i Stockholm Nordost, vilket omfattar följande kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Projektet syftar vidare till att berörda kommuner och Trafikverket ska få en gemensam syn på behov och lösningar i regionen. Utöver samsyn finns även möjlighet till samordningsvinster gällande arbeten och investeringar. Åtgärdsvalsstudiens syfte är att ta fram åtgärder för att förbättra förutsättningarna för cykling, bland annat utbyggnad av sammanhängande, trafiksäkra och funktionella cykelförbindelser mellan nämnda kommuner i nordostsektorn. Förbindelser inom och mellan dessa kommuner samt förbindelserna till Stockholm city och andra målpunkter i närliggande kommuner utreds. Fokus ligger på det regionala sammanhanget för att binda samman regionalt och lokala cykelnät. Motivet till att ta fram en gemensam åtgärdsvalsstudie för cykelstråk i ett större geografiskt område är att underlätta planeringsprocessen. 1 SLL, Om projektet. 2 Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun, Stockholm Nordost - Vision för tillväxt

9 Åtgärderna har som syfte att skapa goda förutsättningar för vardagscykling, det vill säga resor mellan hem, arbete, skola och kollektivtrafik. I viss utsträckning möjliggör åtgärderna även förbättrad tillgänglighet till rekreationsområden. 1.3 Avgränsningar Åtgärdsvalsstudien avgränsas geografiskt till nordostkommunerna i Stockholms län, nämligen Danderyds kommun, Täby kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun, Vallentuna kommun samt Norrtälje kommun. Avgränsningen åskådliggörs i figur 3. Anledningen till att dessa kommuner ingår i studien är att cykelnätet i nordostsektorn är bristfälligt samt att de södra delarna har stor potential för arbetspendling med cykel. Detta, tillsammans med en satsning från Trafikverkets sida, varit goda argument för projektets varande samt avgränsning. Älvkarleby Gävle Tierp Östhammar Heby Stockholm Nordost, avgränsning för åtgärdsvalsstudien Uppsala Uppsala Norrtälje Norrtälje Knivsta Sigtuna Håbo Märsta Enköping Vallentuna Bålsta Upplands Väsby Vallentuna Upplands-Bro Österåker Upplands Väsby Åkersberga Täby Sollentuna Täby Järfälla Danderyd SundbybergSolna Vaxholm LidingöLidingö Ekerö Boo Stockholm Gustavsberg Nacka Strängnäs Ekerö Stockholm Värmdö Salem Södertälje Nykvarn Huddinge Tyresö Tumba Botkyrka Jordbro Västerhaninge Södertälje Gnesta Nynäshamn Haninge Nynäshamn Trosa Nyköping Oxelösund Oxelösund Gotland Figur 3: Karta över länet och de kommuner som berörs Lantmäteriet, dnr /2667 9

10 Utgångspunkten för studien är den rådande standarden på länets cykelvägar som beskrivs som undermålig i bland annat den regionala cykelplanen. Potentialen för att öka antalet cyklister anses dessutom stor då avstånd mellan bostad och arbetsplats i många fall är lämpade för cykelpendling. Med detta som bakgrund och motivering avgränsas åtgärdsvalsstudien till att enbart söka åtgärder för en god cykelinfrastruktur. Projektets utgångspunkt är att fokus ska ligga på cykelstråk, med andra ord kopplingar mellan målpunkter, varför inventeringen således avgränsats till att behandla dessa. Befintlig infrastruktur såsom cykelparkering, vägvisning etcetera har enbart berörts övergripande under insamling av information. För att utredningen ska vara hanterbar har antalet föreslagna åtgärder inom studien begränsats. Ytterligare en anledning är att åtgärderna ska vara rimliga att rymmas inom väghållarnas budgetramar inom en överskådlig framtid. Parallellt till projektet Cykel Nordost pågår andra studier inom nordostsektorn. Dessa redogörs för i kapitel 3.3. Studierna har beaktats vid rekommendation av stråk, se urvalskriterier i avsnitt 5.2, för att undvika upprepande arbete. 1.4 Metod åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen Ny planläggningsprocess Planering av en väg eller järnväg börjar när Trafikverket eller annan aktör har identifierat brister i transportsystemet. Trafikverket undersöker hur dessa kan åtgärdas genom en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien ska behandla vilka åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem och beskriver varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs. Åtgärderna arbetas fram enligt fyrstegsprincipen som beskrivs nedan. Om åtgärdsvalsstudien visar på att en fysisk åtgärd krävs så initieras en planläggningsprocess, vilken leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att ta fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. Resultatet av planläggningsprocessen och utformningen av vägen eller järnvägen beskrivs och redovisas i en väg- eller järnvägsplan Fyrstegsprincipen Trafikverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få störst nytta av satsade resurser. Principen innebär att man stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som behövs. Ibland kan det vara effektivt med en kombination av åtgärder. 1.Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Här avses bland annat informationskampanjer, reglering med mera. 2.Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen, exempelvis skulle cyklister kunna utnyttja delar av dagens körbana. 10

11 3.Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer, såsom trimmning av befintlig vägyta och korsningar. 4.Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Denna åtgärdsvalsstudie har som mål att bidra till en god cykelinfrastruktur. För att detta ska bli verklighet kan det krävas såväl steg 1-åtgärder som steg 3- och 4-åtgärder. Åtgärdsvalsstudien ska dock fokusera på åtgärderna inom steg 3 (trimning och enkla ombyggnader) och steg 4 (nybyggnad) Arbetsgång inom projektet Cykel Nordost Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes med att kartlägga de berörda kommunernas befintliga cykelnät, målpunkter inom och utanför regionen, brister i dagens cykelinfrastruktur och pendlingspotential. Utifrån inventeringen och samråd med kommunerna har regionens behov klarlagts. Arbetet resulterade i flertalet stråk som utifrån ett antal bedömningsgrunder reducerats till sju utvalda stråk. De sju stråken har legat till grund för samråd med allmänhet och kommuner för att säkerställa samsyn vad det gäller brister och behov. Under arbetets gång har andra typer av åtgärder som inte innebär i anspråkstagande och hårdgöring av mark (steg 1-2 åtgärder) samlats in och diskuterats. Dessa redovisas i bilaga 2. De stråk som ansetts prioriterade utifrån studien och samråd har därefter utretts ytterligare med avseende på bland annat måluppfyllelse, väghållarskap, juridiskt skyddade områden samt kostnad. En rapport som sammanfattar åtgärdsvalsstudien har författats och remissats till berörda kommuner samt organisationer. Slutgiltig rapport utgör underlag för fortsatt arbete att verkställa åtgärderna. SAMRÅD MED KOMMUN Från kommun: Cykelplaner Cykelmaterial Regionala cykelplaner, info från organisationer? oner? SAMRÅD MED ALLMÄNHET Granskning beställare och kommuner Befintliga nät Behov av Åtgärder Nya Åtgärdsnät stråk Åtgärder / Prioriteringslista ÅVS granskningshandling ÅVS Cykel Nordost Åtgärder i Steg 1-2 Inventering av målpunkter SL-statistik Olycksstatistik Steg 3-4 nya stråk Enkel kalkyl Intern granskning Revidering Figur 4: Schematisk bild av arbetsgången i projektet Cykel nordost. 11

12 2 Initiera 2.1 Initiativtagare Åtgärdsvalsstudien föregås av en regional cykelstrategi framtagen inom SATSA II som är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Stockholms landsting (Tillväxt, miljö och regionplanering) Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), Storstockholms lokaltrafik (SL) och Länsstyrelsen i Stockholms län, 3 för att främja en sammanhållen cykelplanering inom Stockholms län. Med detta som utgångspunkt beslutade Trafikverket att ta nästa steg mot en god cykelinfrastruktur genom att inleda en förstudie avgränsad till kommunerna i nordostsektorn. Efter projektets start bestämdes att projektet skulle ha omfattningen och status av en åtgärdsvalsstudie, i linje med den nya planeringsprocessen enligt väglagen. 2.2 Samordning med annan planering Samordning krävs med andra projekt för att sammanhållna stråk ska uppnås. Framförallt med stora exploateringsprojekt såsom Arninge och Galoppfältet i Täby kommun där man planerar för utökad handel, verksamheter samt bostäder. Exploateringen av Norra Kristineberg, Vallentuna kommun, bör likaså beaktas då det kommer att innebära ett stort antal bostäder. Inom det geografiska utredningsområdet pågår planering och byggnation av vägar och järnväg i både kommunens och SL:s regi. I några av projekten ingår cykelinfrastruktur som en del i projektering och färdigställande. Inom projektet Cykel Nordost har pågående utredningar och planering beaktats och samordnats med åtgärdsvalsstudien i den mån det varit möjligt. 2.3 Projektgrupp Åtgärdsvalsstudien har genomförts av en projektgrupp bestående av projektledare, samhällsplanerare och vägutformare på Trafikverket samt konsulter från Tyréns AB. Inom gruppen ingår personer med stor erfarenhet av planering utifrån ett cykelperspektiv. Nära kontakt har hållits mellan beställare och konsult genom regelbundna projekt- och arbetsmöten. 2.4 Samråd Under arbetets gång har kommunikation och samråd med kommuner varit en förutsättning för studiens utformning och resultat. Varje berörd kommun har besökts enskilt för att klargöra kommunens förutsättningar, framtida planering och behov ur ett regionalt perspektiv. Tre ytterligare samråd har även skett där kommunerna träffats för att gemensamt diskutera vilka stråk som bör prioriteras, diskutera steg 1-2 åtgärder samt finansiering av åtgärder. Utöver dessa har samråd skett med Cykelfrämjandet samt Svenska Naturskyddsföreningen. Samråd med allmänheten har genomförts på Trafikverkets webbplats. Synpunkterna har bidragit till studien då befintliga förhållanden på vissa sträckor har poängterats samt att behov och förslag till åtgärder framkommit. Synpunkterna har beaktats samt inarbetats i rapporten. Samrådsredogörelse finns i bilaga 3. 3 SLL, Om projektet. 12

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

Herräng. Hallstavik. Edsbro. Erken. Nysättra Vätö Rånäs. Skedviken Norrtälje E18. Finsta. 280 Furusund. Ljusterö

Herräng. Hallstavik. Edsbro. Erken. Nysättra Vätö Rånäs. Skedviken Norrtälje E18. Finsta. 280 Furusund. Ljusterö leh a mn - Ek erö Gri ss Herräng Grisslehamn Teckenförklaring Bana/väg som går att cykla på, utpekade i kommunernas GIS-skikt eller cykelkartor. Hallstavik Älmsta Skebobruk 283 282 Edsbro Svanberga Erken

Läs mer

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål 3 Förstå situationen 3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp transportpolitiska mål som ska visa på de politiskt prioriterade områdena inom transportsystemet

Läs mer

4 Pröva tänkbara lösningar

4 Pröva tänkbara lösningar 4 Pröva tänkbara lösningar 4.1 Standard på cykelvägar I den regionala cykelplanen anges god standard som målstandard på utbyggda cykelbanor och cykelvägar. Med god standard på cykelvägar och cykelbanor

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zor3-ro Yttrande, förslag. 9 rt7 VALLENTUNA KOMMUN. Regional cykelplan för Stockholms län yttrande (KS 2013.

1. Tjänsteskrivelse, zor3-ro Yttrande, förslag. 9 rt7 VALLENTUNA KOMMUN. Regional cykelplan för Stockholms län yttrande (KS 2013. VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträd esp rotoko I I 20t3-ro-24 74 (2r) 9 rt7 Regional cykelplan för Stockholms län 2013 - yttrande (KS 2013.301) Beslut Näringslivs-

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort om projektet Introduktion till dagens ämne 09:00 Workshop Moment 1 Regionalt - lokalt Moment 2 Målpunkter kartövning Moment 3 Definitionen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm

Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:5 Dnr. KS 2013/374 Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Dokumentation från det regionala cykelseminariet

Dokumentation från det regionala cykelseminariet 1 Dokumentation från det regionala cykelseminariet 2016-10-27 Workshop 1: Hur är vi beredda att satsa för en ökad och säker cykling? Syftet med den första workshopen var att starta en diskussion om hur

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Stockholm den 6 juli 2011 Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Tack för senast! Vi fick återigen med oss många värdefulla synpunkter, som vi tar med oss i det fortsatta

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/ REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar AB Storstockholms Lokaltrafik RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar Februari - 06 INNEHÅLL FÖRORD 3 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 BAKGRUND 6 LOKALISERING 7 UTFORMNING 8 Markparkeringar 8 Flerplanslösningar

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer