INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget"

Transkript

1 INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Valfrihet Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskat försörjningsstöd Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp En attraktiv arbetsgivare Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Kompetensförsörjningsplan Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Policys, planer och program Taxor och avgifter Nämndbudget 2

3 Bilagor Bilaga 1: Taxor och avgifter Nämndbudget 3

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Nämndens ansvar styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) Alkohollagen (ALK) samt ytterligare ett 30-tal lagstiftningar. Ansvaret omfattar bland annat försörjningsstöd, råd och stöd till familjer med barn och/eller ungdomar, familjehems- och institutionsvård för barn och ungdomar, missbruksvård, familjerådgivning samt familjerätt. Nämnden utgör tillstånds- och tillsynsmyndighet för serverings-tillstånd mm enligt alkohollagen. Ansvar för några stiftelser åvilar nämnden och bidrag ges till vissa föreningar. Medarbetarna inom Individ & Familjeomsorg har som uppgift att tillsammans med den enskilde och olika samarbetspartner, erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande principer för detta arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Insatserna syftar till att stärka förmågan till förändring och oberoende. Verksamheten bygger i första hand på frivillighetens grund, men under vissa förutsättningar kan även vård- och behandlingsinsatser ske med tvång. Medarbetarna har också en larmfunktion och ska meddela nämnden när varningssignaler på ogynnsam utveckling i lokala miljöer eller för olika grupper uppkommer, så att denna utveckling kan motverkas i ett tidigt skede. Nämnden har ett ansvar för att rapportera till kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. 1.2 Verksamhetens omfattning Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en budget på 184 mkr. I förvaltningen fanns år 161 anställda, inom yrkesgrupperna socialsekreterare, ekonomihandläggare, behandlingsassistenter, socialpedagoger, administratörer och chefer. Huvuddelen av de anställda är kvinnor, männen utgör 15 %.Verksamheten riktar sig till de personer som bor och vistas i kommunen och har behov av insatser inom nämndens ansvarsområde utifrån lagstiftning, riktlinjer, angivna normer och vägledande bestämmelser. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Individ & Familjeomsorg har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden har ett socialt utskott som består av ordförande och fyra ledamöter samt fem ersättare som deltar vid behov. Det sociala utskottet sammanträder varannan vecka och hanterar individärenden. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningens organisation Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av förvaltningschef, som till sin hjälp har en Nämndbudget 4

5 ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer, enhetschefer, utvecklingsledare, administrativ chef, ekonom, HR-stöd, kommunikatör och administrativt stöd. Inom verksamhetsområdena finns totalt elva enheter. Tjänster avseende ekonomi, HR-stöd och kommunikation köps från förvaltningen för Service. Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden; Barn & Familj, Vuxen & Service IFO samt ensamkommande barn och ungdomar. Verksamhetsområdena leds av en verksamhetschef med övergripande ansvar för ledning och styrning av enheterna inom verksamhetsområdet. Uppdraget bygger på s organisation och ledningsfilosofi och genomsyras av kommunens värdegrund BITT; Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Verksamhetscheferna har också ett ansvar för strategisk styrning och ledning av helheten inom verksamhetsområdet och att bidra till styrningen av förvaltningen i sin helhet. Enheterna leds av en enhetschef med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. Enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns inom verksamhetsområdet och inom förvaltningen som helhet i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Enheterna har differentierade målgrupper, som ibland sammanfaller. Där den enskilde har kontakt med flera enheter, ska samarbete i nätverk över enhetsgränserna minimera antalet involverade i ärenden, i syfte att upprätthålla god kvalitet. Verksamhetsområde Barn & Familj Utredning Barn & Unga Målgruppen för Utredning Barn & Unga är barn upp till 20 år och deras familjer. Arbetet fördelas mellan en grupp som hanterar barn upp till och med 12 års ålder, och en grupp som hanterar barn och unga från 13 år till 20 år. Grupperna har varsin enhetschef. Arbetet innebär utredning av barns och ungas behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enheten ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen samt för att följa upp eventuell påföljd inom socialtjänsten. Utredning Barn & Unga ansvarar också för uppföljning av insatser. Mottagningsfunktion finns inom enheten. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Familjehem Arbetet inom enheten är inriktat mot målgruppen barn och ungdom upp till 20 år och deras familjer. Biståndsinsatser ges med stöd av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga som bas i form av familjehem. Stor tonvikt läggs på att ha en helhetssyn runt barnet, biologfamiljen och familjehemmet, samt att kartlägga barns och familjers behov. Socialsekreterarna inom verksamheten har ansvar för uppföljning och regelbunden kartläggning avseende de barn och unga som vistas i familjehem. Familjehemsverksamheten arbetar med rekrytering och stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Som alternativ till placering på institution sker medvetet allt fler placeringar i familjehem. I första hand beaktas möjligheten till placering i den unges nätverk. För verksamheten är det viktigt att informera och sprida kunskap om barns uppväxtvillkor och deras behov av båda sina föräldrar samt nätverket kring dem. Enheten ansvarar även för att utreda särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Familjerätt Familjerätten handlägger bl. a. vårdnad, boende och umgängesutredningar, upplysningar till Nämndbudget 5

6 tingsrätt, medgivandeutredningar inför adoption, faderskapsutredningar, samarbetssamtal och umgängesstöd vid umgänge samt ger rådgivning i familjerättsliga ärenden. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Öppenvårdsenheten barn och unga Enheten arbetar förebyggande, stödjande och behandlande inom målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Insatserna kan ges både i form av beviljat bistånd och som öppen service. Verksamheten bygger på frivillighet och delaktighet av berörda familjer, barn och tonåringar. Arbetet är inriktat på att skapa och utföra lösningar på hemmaplan i samarbete med andra berörda verksamheter inom Individ & Familjeomsorg och kommunen som helhet. Enheten har i uppdrag att utveckla varierande metoder för psykosocialt förändringsarbete. Familjehuset arbetar med familjer som har barn i åldrarna 0-11 år för att stärka föräldrarollen och familjens relationer. Verksamheten är lokaliserad på Sommarlustvägen 4. Familjestödsteamet riktar sig till familjer med barn i åldrarna 7-18 år. Där bedrivs familjearbete för att stärka föräldrarollen samt enskilda samtal med ungdomar och föräldrar. Samarbete med skolan är en viktig del i verksamheten. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Barn- och tonårsgrupperna (BIM, BIP och BIV) är pedagogiska gruppverksamheter för barn och tonåringar mellan 6-20 år som har en förälder/rar eller annan vuxen närstående som antingen har/har haft en beroendeproblematik (alkohol, narkotika, tabletter) eller som är/har varit psykiskt sjuk eller där det förekommer våld. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Verksamhetsområde Ensamkommande barn och ungdomar Boende för ensamkommande barn Förvaltningen ansvarar för mottagandet för ensamkommande barn. Inom verksamhetsområdet genomförs ett arbete för att utveckla en boendekedja för barnen som kommer till Kungsbacka. För närvarande finns två hem för vård och boende (HVB); Fyrtornet och Anneberg samt två upphandlade HVB-hem via Positivum AB. Medarbetarna vid HVB-hemmen arbetar med att säkerställa barnens omsorg, vård och behandling. Utifrån barnens vård-och genomförandeplaner arbetar medarbetarna både på individuell nivå samt i grupp. Det finns behov av ytterligare former av boende för dessa barn då deras behov ser olika ut och åldrarna skiljer sig åt. En boendekedja är under utveckling vars mål är att omfatta hela boendeprocessen; från steg 1 till steg 3 samt säkerställa boenden för de barn som har speciella behov. Detta i enlighet med de mål som åligger verksamhetsområdet, att säkerställa goda uppväxtvillkor för ensamkommande barn. Boende för ensamkommande arbetar med utvecklingsfrågor kring ensamkommande barn och ungdomar i samverkan med verksamhetsområdets utredningsdel. Utredning ensamkommande Målgruppen för Utredning ensamkommande är barn och ungdomar från 14 till 21 år. Arbetet innebär utredning av ensamkommande barns behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enheten ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen samt för att följa upp eventuell påföljd inom socialtjänsten. Utredning ensamkommande ansvarar också för uppföljning av insatser. Mottagningsfunktion finns inom enheten. Utredning ensamkommande arbetar med utvecklingsfrågor kring ensamkommande barn och ungdomar i samverkan med verksamhetsområdets boendedel. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Nämndbudget 6

7 Verksamhetsområde Vuxen & Service IFO Försörjningsstödsenheten Enheten arbetar med myndighetsutövning avseende försörjningsstöd baserat på Socialtjänstlagen. Socialsekreterare arbetar i mindre grupperingar såsom mottag med nybesök för alla åldrar, unga vuxna år samt vuxna 25 år och äldre. På enheten finns också ekonomihandläggare som arbetar med enklare försörjningsstödsärenden, dödsboanmälningar, ansökan om begravningskostnader samt egna medelsförvaltning. Sedan januari har enheten en metodhandledare som handleder, stöttar och följer upp handläggarnas alla ärenden på enheten. Enheten har ett nära samarbete med EFA (enheten för arbetsliv), som är organiserad under förvaltningen för gymnasie- och vuxenutbildning, för att hjälpa personer till egen sysselsättning. Under hösten 2014 har även ett intensivare samarbete med Arbetsförmedlingen kommit igång, för att bättre kunna möta och samplanera för personer som kan vara verksamma på den öppna arbetsmarknaden. Enhetens ungdomshandläggare arbetar nära Kicken, en verksamhet i samverkan med funktionsstöd, fritid & folkhälsa och gymnasie-och vuxenutbildning, där enheten fortsätter att vara delaktiga att vidareutveckla denna verksamhet. From 1:e september bidrar enheten med 50% i ett individsamverkansteam bestående av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kompetenscentrum, en teamkoordinator, samt region Halland finansierat via FINSAM. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12 Vuxenenheten Från och med 1 september består Vuxenenheten av myndighetsutövning missbruk, Fältteamet och kriscentrum. Enheten arbetar med att utreda vuxna människors behov av stöd och hjälp i missbruksfrågor. Enhetens fältteam arbetar med uppsökande och förebyggande insatser för människor med missbruksproblem. Kriscentrum arbetar med personer utsatta för våld i nära relation samt med människor som utövar våld. Öppenvårdsenheten missbruk och beroende Verksamheterna inom enheterna arbetar med evidensbaserade metoder i sitt behandlingsarbete. Vändpunkten: En samtalsmottagning för vuxna från 23 år med missbruk och/eller är beroende av alkohol eller narkotika. Mottagningen bedriver samtalsbehandling, företrädelsevis genom enskilda samtal, men träffar även par. Mottagningen erbjuder även stöd till anhöriga. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Ung öppenvård: En samtalsmottagning för unga mellan år, som har ett missbruk av alkohol och/eller narkotika eller befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk. Mottagningen erbjuder även stöd till föräldrar och bedriver samtalsbehandling, såväl enskilt som för familj. Verksamheten är belägen på Nygatan 17. Daglokalen: Verksamheten är indelad i två delar; öppet hus-verksamhet och behandlingsgruppen gjutaren. Öppet hus är en drogfri mötesplats för personer med missbruk, där det finns möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Gjutaren är en gruppbehandlingsverksamhet för personer med missbruk och beroende som har ett större vårdbehov. Behandlingen baseras på återfallsprevention (KBT). Daglokalen utför även drogtester på beställning för myndighetsutövarna. Verksamheten är lokaliserad på Borgmästaregatan 7. Service IFO Boendestödsgruppen arbetar uppsökande och förebyggande med information och olika stödjande insatser för att den enskilde kommuninvånaren skall kunna anskaffa och/eller behålla eget boende. Nämndbudget 7

8 För att förhindra vräkningar på grund av hyresskulder eller störningar samarbetar boendepedagogerna med hyresvärdarna och socialsekreterare. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Nätverkslaget arbetar utifrån en metod som stärker och möjliggör människors egen förmåga att tillsammans med sitt nätverk finna lösningar på svårigheter. Detta kan ske i form av nätverksmöte, samordningsmöte och familjesamtal. Nätverkslaget stödjer En dörr in-arbetet i kommunen. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Medlingsverksamheten är lagstadgad och innebär att kommunen är skyldig att erbjuda medling för unga personer mellan tolv och tjugo år som begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som utsatts för brottet. Medling innebär att båda parterna samtalar om det som hänt. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Familjerådgivningen arbetar med fokus på vuxnas kriser och konflikter i par- och familjerelationer. Arbetet baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och bådas gemensamma engagemang. Utåtriktat arbete bedrivs i förebyggande syfte för att sprida kunskap om parrelationer och samlevnad till olika grupper. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Tillståndsenheten ansvarar för verksamheten med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn över försäljning av folköl och tobak. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Administrativ avdelning Den administrativa enheten är en stödfunktion med ansvar för förvaltningens administrativa stödprocesser. Inom enheten finns en grupp administratörer och nämndsekreterare. Enheten ger administrativt stöd till medarbetare och chefer och har ansvaret för reception, IT-frågor, lokalfrågor, larm och säkerhet, diarium och socialregister samt nämnd- och utskottsarbete. Nämndbudget 8

9 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 9

10 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 10

11 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 11

12 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 12

13 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 13

14 5 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 5.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 5.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 14

15 6 Nämndens inriktning Individ & Familjeomsorg ska ge personer i utsatta situationer, efter vars och ens behov och förmåga, råd, stöd, vård och behandlingsinsatser, så att de utvecklas och tar vara på sina resurser för att leva ett självständigt liv. Stödet ska vara individuellt anpassat och ska ges i ett så tidigt skede som möjligt, för att minska risken för att oönskade situationer uppstår och undvika omfattande och ingripande åtgärder för den enskilde. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning och evidensbaserad praktik. Bemötandet inom Individ & Familjeomsorg ska utgå från kommunens värdegrund BITT och präglas av uppmärksamhet och intresse där varje enskild individ blir sedd och bemött utan diskriminerande inslag. Samordning ska ske av stöd så att den enskilde inte behöver ha fler kontakter än vad som behövs. Stödet till den enskilde ska i första hand kunna ges i närmiljön. Samverkan ska ske med andra förvaltningar, myndigheter, samhällsorgan och ideella organisationer i Kungsbacka så att kommunens samlade resurser tas tillvara.individ & Familjeomsorg ska arbeta för barns och ungdomars bästa enligt FN:s barnkonvention. Föräldrar ska stödjas i att tillsammans ta ansvar för sina barns och ungdomars utveckling under hela uppväxten. Försörjningsstöd ska vara av tillfällig karaktär och enskilda som hamnat i skuldfällan ska få hjälp att ta kontroll över sin ekonomi. Individ & Familjeomsorg ska genom samverkan och dialog på en övergripande nivå, bidra med kunskap och konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen. Nämnden ska rapportera till Kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. Nämndbudget 15

16 7 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 7.1 Ökat inflytande Nämndbudget 16

17 KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter som leder till ökat inflytande för kommuninvånarna inom minst fem områden. Redovisning av genomförda aktiviteter. 7.2 Bemötande och tillgänglighet KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter som leder till ökad tillgänglighet för kommuninvånarna inom minst fem områden. Redovisning av genomförda aktiviteter. Nämndbudget 17

18 7.2.2 Brukarna ska få ett bra och professionellt bemötande i sin kontakt med individ & familjeomsorg. Antal inkomna klagomål. Kompetsutveckling för medarbetarna. 7.3 Hälsosamt liv KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8,2 8, Nämnden ska förstärka det förebyggande arbetet i syfte att minska antalet upprättade ärenden. Antal förbedömningar Antal påbörjade utredningar 7.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker 87% 88% 89% 90% 90% 92% 93% 95% Nämndbudget 18

19 Luppen var tredje år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika 86% 86% 86% 87% Ökad närvaro i områden där ungdomar vistas i syfte att i tidigt skede identifiera misstänkt missbruk. Avsatta personalresurser. 7.5 Trygg kommun KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter för att öka tryggheten för kommuninvånarna inom minst fem områden. Redovisning av genomförda aktiviter. 7.6 Företagsvänlig kommun KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas Nämndbudget 19

20 myndighetsutövning för företag. NKI totalt Bibehålla Kungsbackas höga nöjd-kund-index för handläggning av serveringstillstånd. 7.7 Minskat försörjningsstöd KF:s formulering Andelen personer med försörjningsstöd ska minska Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% Andel hushåll med långvarigt försörjningstöd av totalt andelen hushåll med försörjningsstöd Antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd längre än 3 månader ska minska Försörjningstöd ungdomar Antal personer som uppbär försörjningsstöd längre än ett år ska minska. Långa försörjningsstöd 7.8 Minskad energianvändning KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Nämndbudget 20

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer