SERVICE. Nämnd. budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE. Nämnd. budget"

Transkript

1 SERVICE Nämnd budget 2015

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Valfrihet Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minska farliga kemikalier Minskade koldioxidutsläpp En attraktiv arbetsgivare Andelen beställare som är nöjda med den interna servicen ska öka Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Kompetensförsörjningsplan Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Nämndbudget

3 15.4 Analys Policys, planer och program Taxor och avgifter Nämndbudget

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Service ska, till interna beställare inom, tillhandahålla och utveckla tjänster med hög servicegrad som bidrar till måluppfyllelse för beställarna. 1.2 Verksamhetens omfattning Förvaltningen har 731 medarbetare, motsvarande 656 årsarbetare. Förvaltningen omsätter totalt 786 mkr. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Service består av det antal ledamöter och ersättare fullmäktige beslutar. Nämndens sammanträden bereds av ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. Nämnden sammanträder vanligtvis tio gånger per år. 1.4 Förvaltningens organisation Organisationen är uppdelad i nio verksamhetsområden utifrån verksamhetsinnehåll. Respektive verksamhetschef har under förvaltningschefen det totala ansvaret inom den egna funktionen och ansvarar för verksamhetens resultat och kvalitet. De stora verksamhetsområdena är uppdelade i områden som utgör resultatenheter med eget ansvar för resultat och kvalitet inom det egna området. Dessutom finns gemensamma funktioner för administration och utveckling. Alla verksamheter ansvarar för att samverka i syfte att skapa de bästa lösningar utifrån beställarnas perspektiv. Förvaltningen är organiserad i följande serviceområden; Ekonomi Personal Medborgarservice Upphandling IT Administration och utveckling Fastigheter Måltider Lokalvård Administrativa serviceområden De administrativa serviceområdena erbjuder i samverkan totallösningar inom administrativ service och kompletterande stöd åt verksamhetsansvariga på olika nivåer i de beställande förvaltningarna och i viss utsträckning åt kommunala bolag och stiftelser. De administrativa serviceområdena har ca 160 årsarbetare. Nämndbudget

5 Serviceområde Ekonomi utför Löpande ekonomiadministration; redovisning, fakturahantering, internbank, bidragsadministration, systemförvaltning och support Omvärldsbevakning och riktade analyser Utvecklings- och effektiviseringsarbete Övergripande ekonomiarbete; budget, uppföljning, delårsrapporter, bokslut och årsredovisning, utbildning, utredningar, momshantering mm. Serviceområde Personal utför Rekrytering Pensionsadministration Lönebildning Arbetsrätt Kompetensutveckling Chefs- och ledarutveckling Arbetsmiljö inkl SAM och rehabilitering Statistik inkl blanketter och mallar Process- och projektledning Serviceområde Medborgarservice utför Bostadsförmedling Bostadsanpassning Konsumentverksamhet Drift av Kungsbacka direkt Reprotjänster i form av kopiering och efterbehandling till kommunens samtliga enheter Kontorsvaktmästeri Informationsproduktion Energirådgivning Serviceområde Upphandling utför Upphandlingar enligt den av kommunfullmäktige antagna inköpsordningen Samordning av upphandlingsvolymer över förvaltningsgränserna och teckningar av kommungemensamma inköpsavtal/ramavtal Objekts- eller enskilda upphandlingar för kommunen och dess förvaltningar Stöd och service i upphandlingsärenden till kommunens alla förvaltningar, institutioner och bolag Hanterar och ger support i kommunens e-handelssystem Serviceområde IT utför Helpdeskfunktion för kommunens IT-verksamhet Drift av infrastruktur för leverans av IT-tjänster IT support Support av kommunens interna telefoni Teknisk design Bistår med teknisk kompetens gentemot kommunledning, IT-strateg samt förvaltningarna Administration och utveckling utför Nämndbudget

6 Gemensam administration och utvecklingsarbete Kundmottagning för ServiceDirekt Projektledning, stöd och kvalitetssäkring av kommuninterna projekt Stöd till förvaltningen för Services verksamheter i deras utvecklingsarbete Serviceområde Fastigheter Serviceområde Fastigheter hyr internt ut kommunägda och inhyrda fastigheter och lokaler för att tillgodose lokalbehovet för kommunens olika verksamheter. Serviceområdet svarar för planeringoch projektsamordning samt inredning vid ny- och ombyggnationer. Fastigheter handhar även hyresadministration, fastighetsdrift och skötsel, akut och planerat underhåll samt verksamhetsvaktmästeri. I mindre omfattning uthyrs även ut lägenheter och lokaler externt. Totalt förvaltas kvm egna lokaler och kvm inhyrda lokaler. Serviceområde Måltider Serviceområde Måltider producerar olika typer av måltider för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola och särskilda boenden för äldre. Frukost, lunch, mellanmål, middag, specialkost, förpackad mat för distribution till pensionärer och förpackade livsmedel t ex för pedagogisk matlagning tillhandahålls. Personalcafeterian i stadshuset har caféutbud, enklare tillagade lunchrätter samt levererar beställningar för möten, kurser mm. Verksamheten följer gällande lagar, rekommendationer och riktlinjer (t ex svensk näringsrekommendation, livsmedelsverket, läroplanerna, arbetsmiljölagen) avseende måltidernas innehåll, tillagning, varmhållning, portionsstorlek och grundläggande värden. Det produceras ca portioner årligen, varav luncher. Serviceområde Lokalvård Serviceområde Lokalvård utför städning av lokaler för förskolor, skolor, äldreomsorg, administration och annan kommunal verksamhet. Några externa kunder finns också. Arbetet utförs huvudsakligen på dagtid och med moderna städmetoder. Följande tjänster utförs efter överenskommelse; daglig städning, storstädning, högstädning, golvvård, fönsterputs, allergistädning, byggstädning, flyttstädning. Serviceområde Lokalvård är konsulter till kommunens verksamheter i städtekniska frågor. Överenskommelser om städning är tecknade för kvm lokaler. Nämndbudget

7 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget

8 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget

9 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget

10 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget

11 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget

12 5 Nämndens omvärldsanalys Kommunen växer och därmed behovet av kommunal service. Växande verksamhet hos beställarna ökar efterfrågan på stödtjänster från Service. Expansionen innebär att Kungsbacka befinner sig i omvandlingen från en mindre till en större kommun. Detta påverkar arbetssätt, kompetens och innehåll på stödtjänsterna. Högre och fler krav ställs på den kommunala verksamheten. Både brukare och beställare förväntar sig högre grad av flexibilitet och valfrihet samt kontinuerlig utveckling av vårt tjänsteutbud. Intresset för marknaden av stödtjänster är stort bland såväl lokala/nationella som internationella leverantörer. Marknaden växer och många större aktörer arbetar aktivt med att utveckla och samordna leveransen av tjänster. Ökat fokus på konkurrensutsättning och outsourcing medför ytterligare behov av effektiviseringar samt ett aktivt arbete med att värdera utförande i egen regi kontra upphandling av tjänster. Selektiv outsourcing med fler aktörer inblandade ställer krav på tydlighet i gränsdragning för att inte bidra till otydlighet för kunderna. Konkurrensutsättning och outsourcing ställer krav på hög beställarkompetens och kontroll av leverantörer. Tillgången på kvalificerad arbetskraft påverkar förvaltningens förmåga att hantera personalförsörjningen och därmed även kvaliteten på levererade tjänster. Inom såväl kommunledningen som förvaltningen för Service pågår för närvarande en generationsväxling. Nya generationer på arbetsmarknaden ställer krav på ledarskap och arbetsmiljö. Hårdnande konkurrens om kompetenser bland arbetsgivarna ställer högre krav på profilering som en modern och attraktiv arbetsgivare. Nämnden vill främja ett medarbetarskap med mångkultur och mångfald där det också finns möjligheter för arbetsgivaren att ordna praktikplatser såväl som arbetsträning. Teknikutvecklingen med nya arbetssätt, systemstöd, sociala medier och ökad mobilitet förändrar arbetsformer, kompetensbehov och roller. Det snabba tempot ställer krav på att exempelvis tekniska investeringar och kompetensutveckling följer utvecklingen så att de tjänster kunderna efterfrågar kan levereras med god kvalitet. Den ökade medvetenheten kring miljö- och energifrågor påverkar Service uppdrag och de kostnader som är förenat med att ta ansvar för att bidra till måluppfyllelse genom energieffektiviseringar, ekologisk mat, ökad andel fordon med alternativa bränslen samt minskad användning av rengöringsmedel. Nämndbudget

13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget

14 7 Nämndens inriktning Öka förtroendet hos beställaren/brukaren av våra tjänster Erbjuda bästa pris till, av beställaren, efterfrågad kvalitet Arbeta med utveckling och förbättring Främja och utveckla den goda arbetsplatsen Arbeta för en hållbar miljö I serviceområdenas genomförandeplaner beskrivs inriktningen för det långsiktiga utvecklingsarbetet för res Nämndbudget

15 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget

16 KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8,2 8,2 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av Nämndbudget

17 KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens befintliga fastighetsbestånd ska öka Beslutats av Mätning Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens befintliga fastighetsbestånd ska öka 1 500kvm kvm 8.7 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel % 27% 30% 35% 8.8 Minska farliga kemikalier Beslutats av Nämndbudget

18 KF:s formulering Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Mätning Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel 32% 20% 10% 0% 8.9 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,5% -7,5% -7,5% -7,5% 8.10 En attraktiv arbetsgivare Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer , Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltid 57% Timavlönade omräknat till heltid Andelen beställare som är nöjda med den interna servicen ska öka. Beslutats av Mätning Andelen beställare som är nöjda med den interna servicen 58% 80% 83% 2017 Nämndbudget

19 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.2 Direktiv från nämnden Utveckla formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på att stärka den hälsosamma arbetsmiljön Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Föreslå lösningar som kan stärka upphandlingsverksamheten samt utvärdera e- handelns effekter och förutsättningar för vidareutveckling Nämndbudget

20 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration Nämnden för Service tjänster är en naturlig del av beställarnas arbete med kvalitetsdeklarationer. Dessa regleras sedan i överenskommelserna. Nämndbudget

21 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Resursmått Nyckeltal 2012 Riket Prognos 2014 Budget 2015 Kostnad per skollunch (kr) - Grundskolan 29,87 29,77 Kostnad per skollunch (kr) - Gymnasiet 28,96 29,41 Andelen inhyrda lokaler i förhållande till egna 29% 29% Underhållskostnad per kvm (kr) Prestationsmått Nyckeltal 2012 Riket Prognos 2014 Budget 2015 Ramavtalstrohet Andel elever som kan välja alternativa rätter 88% 91% Svinn per elev 5,1% 5,3% Andelen ekologiska livsmedel 16% 17% Kommer att uppnås Andel genererad solenergi av kommunens totala förbrukning Andel egen städad yta av total 11.3 Effektmått Nämndbudget

22 12 Personalmått 12.1 Resursmått Nyckeltal Total antal anställda Andel anställda kvinnor 81% 80% 80% Andel anställda män 19% 20% 20% Antal anställda kvinnor Antal anställda män Totalt antal årsarbetare Andel heltid 51% 54% 57% Andel kvinnor som har heltid 42% 45% 48% Andel män som har heltid 86% 87% 88% Andel deltid 49% 46% 43% Andel kvinnor som har deltid 58% 55% 52% Andel män som har deltid 14% 13% 12% Andel kvinnor 75-99% sysselsättningsgrad 40% 39% 38% Andel män 75-99% sysselsättningsgrad 7% 7% 6% Andel medarbetare <75% sysselsättnignsgrad 16% 14% 12% Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad 33% 32% 31% Andel kvinnor <75% sysselsättningsgrad 18% 16% 14% Andel män <75% sysselsättningsgrad 7% 6% 6% Andel kvinnor som är chefer i relation till andel kvinnor som är medarbetare 0,78% 0,86% 0,91% Andel män som är chefer i relation till andel män som är medarbetare 1,95% 1,55% 1,35% Antal medarbetare per chef Andel medarbetare yngre än 30 år 8% 9% 7% Andel medarbetare år 18% 19% 18% Andel medarbetare år 31% 30% 32% Andel medarbetare år 27% 28% 30% Andel medarbetare 60 år och äldre 16% 14% 13% 12.2 Prestationsmått Nyckeltal Andel medarbetare som nyttjat friskvårdssubventionen 44% 45% 47% Nämndbudget

23 12.3 Effektmått Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 5,5% 5,4% 6,1% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4% 5,5% 6,4% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 5,7% 4,7% 5,3% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Totalt 35% 31% 30% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Kvinnor 31% 30% 29% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Män 45% 37% 34% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp yngre än 30 år 3,4% 2,4% 5% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp år 5,3% 5,5% 5,9% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp 50 år och äldre 5,9% 5,8% 6,6% Nämndbudget

24 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2014 om Kommunbudgeten 2015 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2015 och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2014 Budget 2015 Intäktsram intern externt Intäktsram intern/internt Summa Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktiges budgetbeslut rör framför allt förvaltningens justering av ram för hantering av kapitalkostnader, samt lön- och prisuppräkning. Nämndens verksamhet finansieras av försäljning av tjänster och uthyrning av lokaler till interna och externa kunder. För 2014 är budgeterade intäkter tkr. För 2015 tillkommer lön/prisindex tkr vilket ger en total intäktsbudget på tkr. Det ekonomiska resultatet av förändrade beställningar under 2014 sammanställs under hösten och bildar slutlig internhandelsram. Denna ingår i Förvaltningsbudget 2015 som presenteras för nämnden i december. Fattas beslut om förändrade finansieringsprinciper för Service tjänster kommer även detta att arbetas in i Förvaltningsbudgeten. Budgetansvariga inom förvaltningen är verksamhetscheferna för respektive serviceområde. Budget för respektive serviceområde är resultatet av de överenskommelser som slutits med köpande förvaltningar. Dessa bildar underlag för förvaltningens intäkts- och kostnadsbudget. Över- eller underskott av intäktsbudget kan uppstå om prestationerna avviker från beställd volym. Avvikelse inom kostnadsbudgeten kan ha andra orsaker än volymförändringar. Effektiviseringsåtgärder, pågående driftsprojekt, verksamhetsförändringar eller kraftiga prisförändringar av externa kostnader är exempel på sådana orsaker Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan Löpande investeringar Investeringar it Investeringar lokalvård Investeringar måltid Investeringar adm Nämndbudget