MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget"

Transkript

1 MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Valfrihet Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Vid 2015 års utgång skall samtliga enskilda avlopp som ligger inom ett VA-verksamhetsområde vara inventerade och åtgärdade En attraktiv arbetsgivare Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Kompetensförsörjningsplan Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Nämndbudget

3 16 Policys, planer och program Taxor och avgifter Nämndbudget

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet inom områdena hälsoskydd, miljö-skydd och naturskydd samt renhållning, strålskydd, smittskydd, livsmedel och läkemedel. I reglementet uttrycks detta så här:"nämnden skall svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m fl." Att vara tillsynsmyndighet innebär att man är en myndighet som ska utöva en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift. (Enligt Statens Tillsynsutredning SOU 2004:100). Nämnden bedriver tillsyn på samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa, inom kommunens geografiska gränser. Det betyder såväl företag, föreningar, privatpersoner och andra, även kommunens egen verksamhet. Nämnden skall dessutom vara behjälplig med information och stöd till verksamheterna i den mån detta inte kolliderar med tillsynsuppdraget samt driva vissa naturvårdsprojekt. Detta uttrycks så här i reglementet: "Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer. Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar samt arbete med fiskvägar. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet. Nämnden skall i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige beslutar skall ankomma på nämnden." Under första delen av 2015, såväl som sista delen av 2014, har nämnden också ett uppdrag ifrån kommunstyrelsens förvaltning som innebär att nämnden upprätthåller det miljöstrategiska arbetet, i frånvaro av en miljöstrateg. Uppdraget började i juni 2014 och beräknas pågå till ca september I uppdraget ingår också att hjälpa till med funderingar om en framtida organisation av det miljöstrategiska arbetet, samt hjälp vid nyrekrytering av miljöstrateg eller liknande. 1.2 Verksamhetens omfattning Verksamheten består av 31 tillsvidareanställda inspektörer, två ekologer och två assistenter samt en utvecklingsledare och en förvaltningschef. Antalet fasta tillsynsobjekt, där vi bedriver regelbunden tillsyn, uppgår till 2796 stycken, varav 1150 miljöskyddsobjekt, 1058 hälsoskyddsobjekt, 550 livsmedelsobjekt och 38 försäljare av receptfria läkemedel. Budgetomslutningen är netto tkr enligt kommunbudget (intäkter ca tkr, kostnader ca tkr). Kännt tillägg till ram är lönerevision för år 2015 är 318 tkr. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Miljö & Hälsoskydd består år 2014 av nio ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämndbudget

5 Ordförande är Michael Cassaras (M större delen av året, därefter KB) och vice ordförande Niklas Mattsson (KD). Dessa utgör nämndens presidium. Beredning sker drygt en vecka inför varje nämndsammanträde som inträffar en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen är indelad i sex avdelningar, miljöskydd, hälsoskydd inne (offentliga lokaler och hygienverksamheter), hälsoskydd ute (avlopp mm), livsmedel, naturvård och administration. De fyra första avdelningarna har regelbundna möten, varje eller varannan vecka, för att fördela arbetsuppgifter, diskutera ärenden mm. Ansvaret för desa möten ligger på gruppledaren, en post som infördes temporärt 1 maj 2014 och som skall utvärderas senast april Naturvårdsgruppen är bara två så där behövs inga formella möten. Gruppledaren leder och fördelar det dagliga arbetet, planerar och sitter dessutom i lednngsgruppen tillsammans med en HR-konsult samt förvaltningens ekonom. Förvaltningschefen har fortsatt personal-, verksamhets- och budgetansvar för hela förvaltningen. Förvaltningen är lokaliserad i kommunhuset. Nämndbudget

6 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget

7 2.1 Så här styr nämnden Nämnden för miljö- och hälsoskydd handhar två typer av ärenden. Dels hanteras en stort antal ärenden som rör myndighetsutövning i enskilda ärenden. Dessa avgörs med kommunens mål och visioner som ledstjärna, men besluten måste alltid ha stöd i miljöbalken eller annan lagstiftning. Dessa ärendens karaktär är sådan att en tät dialog behöver pågå mellan politiker, främst presidiet, och tjänstemän, men med iakttagande av respektive roller. Dessutom är nämnden remissinsats för flera andra ärenden, exempelvis gällande fysisk planering. Vid hanteringen av dessa utgör kommunens visioner och mål den huvudsakliga ledstjärnan, varvid nämnden känner ett särskilt ansvar för intentionerna i miljömålen. Nämnden skiljer sig från andra nämnder i det att man inte har som huvudsaklig uppgift att driva egna verksamheter. Istället går nämndens arbete ut på att i dialog med andra verksamheter inom kommunens geografiska område tillse att dessa följer gällande lagstiftning. Denna tillsynsroll har nämnden även gentemot andra nämnder i kommunen. Därför arbetar nämnden även med att tydliggöra sin roll gentemot resten av kommunen. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker vid varje nämndsammanträde. Eftersom förvaltningen är jämförelsevis liten är beslutsvägarna korta och det formella informationsflödet kompletteras med kontakt mellan presidium och förvaltningschef så fort detta känns påkallat från endera hållet. Nämndbudget

8 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget

9 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget

10 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget

11 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget

12 5 Nämndens omvärldsanalys Kompetens och arbetskraft Klimat och miljöfrågorna är städigt aktuella, och den stora skogsbranden i Västmanland och översvämningarna i södra Sverige aktualiserar frågan ytterligare. Många utbildar sig inom området och tillväxten på arbetskraft ser god ut i framtiden. Kungsbacka är också en attraktiv kommun och förvaltningen har gott rykte, många sökande till varje tjänst och låg personalomsättning, vilket ger en bättre situation än många andra. Större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras ställer stora krav på den enskilde medarbetaren. Det räcker inte idag att bara kunna paragrafer och lagtext, du måste även kunna förklara och tydliggöra detta på ett lättillgängligt sätt för alla som vi kommer i kontakt med. Projektet Kungsbacka 2020, med bl a ny hemsida och en gemensam kundtjänst, "Kungsbacka direkt" är ett led i att möta detta. Kungsbacka 2020 har lett till genomgripande förändringar i det dagliga arbetet vilket ger bättre service och en attraktivare arbetsplats. Det är också viktigt att nämnden tillser en hög kunskapsnivå inom sitt ansvarsområde genom att ständigt följa utvecklingen av nya tekniska lösningar och system samt forskningsresultat. Införandet av One Note och Lync ställer krav på den enskilde, men innebär stora möjligheter. Nämnden kommer att behöva öka sina ansträngningar att initiera, genomföra och följa forskning och utveckling inom sitt ansvarsområde. Kungsbacka växer Kommunen fortsätter att växa med ungefär 1000 nya invånare per år.detta påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för nämnden för Miljö & hälsoskydd. Remisser för nya bostadshus, tillstånd till brandfarlig vara, transporter av avfall, tillsyn på nya verksamheter såsom nya skolor och förskolor med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen. Kommunen har ett attraktivt läge med pendlingsavstånd till Göteborg vilket också innebär att fler företag vill etablerar sig i kommunen. Kommunen vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningars kompetensområden och ansvar. Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter. Nämnden ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom kommunen, främst med Plan & bygg samt Teknik, för att öka servicen och korta ledtiderna, och arbetar aktivt med detta. Kommunen är så stor att formella strukturer behövs för samarbete och förvaltningen har bla kartlagt flera processer för att tydliggöra och förbättra arbetet. Fler e-tjänster kommer också att behövas och den första lanseras redan En hållbar utveckling Genom att livskvalitet, miljö och hållbarhet alltmer diskuteras och nya rön kommer fram, samt att fler länder ökar sitt miljöengagemang förbättras miljökunskapen allmänt i samhället. Det börjar också spridas en insikt om att miljöfrågan inte bara är en rad punktinsatser, utan att en helhetssyn med hela kedjor av insatser inom många områden behövs.nämnden har ett långtgående ansvar att planera och genomföra de tillsynsinsatser som behövs, efter de resurser som vi förfogar över. Med riskvärdering som bas i tillsynsplaneringen kan resurserna användas där de bäst behövs och den nya riskbaserade taxan från stöder detta arbete. Det finns dock ett önskemål om att kunna arbeta mer förebyggande och insatser har gjorts under Nämnden får också önskemål om att arbeta mer övergripande mot ett mer hållbart samhälle. Att bara efterleva lagen räcker inte för att nå miljömålen. På grund av vakans på miljöstrategsposten har nämnden temporärt övertagit det miljöstrategiska arbetet och en utvärdering av miljömålens status visar tydligt att detta behöver en omstart. En diskussion om detta förs just nu i kommunen för att klara ut den framtida fördelningen av ansvar och resurser. Det område där detta kommit längst är den fysiska planeringen, där Nämndbudget

13 nämnden deltar aktivt. Frågan om en hållbar utveckling kommer att gripa in i alla andra frågor, precis som frågan om ekonomi är en ständigt integrerad del av varje annan fråga. Detta ställer krav på nämnden såväl som resten av kommunen. Nämnden ser en framtid där kommunen i än högre grad efterfrågar den kompetens som nämndens personal besitter och ser fram emot detta. Nämndbudget

14 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget

15 7 Nämndens inriktning Inriktningen för nämnden är enligt följande; Förebygga och motverka störningar för människors hälsa och miljö genom att aktivt arbeta med miljökvalitetsmålen. Bevaka den biologiska mångfalden i samhällsplaneringen samt verka för att områden med höga naturvärden bevaras, vårdas och tillgängliggörs. Verka för en god hushållning av material, råvaror och energi. Medverka till att människor erbjuds säkra livsmedel samt rent konsumtionsvatten. Medverka till att förhindra smitta eller smittspridning genom bland annat en effektiv tillsyn av enskilda och kommunala avlopp samt kontroll av offentliga och hygieniska lokaler. Samverka med andra nämnder inom miljöområdet. Aktivt samverka med kommunens övriga nämnder för bättre service och högre effektivitet. Verka för att sprida allmän information inom vårt arbetsområde till kommuninvånarna. Utveckla förhållningssätt i arbetet så att kommunens ledord BITT utvecklas och efterlevs. Utveckla de administrativa rutinerna så att effektiviteten ökar med bibehållen rättssäkerhet Utnyttja den digitala utvecklingens möjligheter för att hantera ärenden snabbare, enklare, effektivare och säkrare. Nämndbudget

16 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget

17 KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet et i brukarenkät avseende bemötande ska vara Beslutats av Mätning et i brukarenkät avseende bemötande ska vara 74% 75% 75% 75% et i brukarenkät avseende tillgänglighet ska vara Beslutats av Mätning et i brukarenkät avseende tillgänglighet ska vara 71% 75% 75% 75% 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av Nämndbudget

18 KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8,2 8,2 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av Nämndbudget

19 KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,5% -7,5% -7,5% -7,5% 8.8 Vid 2015 års utgång skall samtliga enskilda avlopp som ligger inom ett VA-verksamhetsområde vara inventerade och åtgärdade Beslutats av Såhär jobbar vi med målet Under året kommer arbetet att fortsätta med att få ut uppgifter från Tekniks VA-bank samt abonnentregistret. Dessa samkörs sedan med slamsugningsuppgifter från Renova/Ragn-Sells. De fastigheter som enligt uppgift skulle varit anslutna till kommunalt VA men som ändå får sina brunnar slamsugna kommer bli föremål för sedvanlig avloppsinventering. 8.9 En attraktiv arbetsgivare Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer , Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltid 100% Timavlönade omräknat till heltid - Nämndbudget

20 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.2 Direktiv från nämnden Nämnden ska granska planprogram och lämna synpunkter inom sitt kompetensområde Förklaring av målet/direktivet Uppföljning sker genom utsökning i diariet och redovisas till nämnden tre gånger per år i samband med delårsbokslut i april, augusti samt årsredovisning. Anges som % av inkomna planprogramförslag Följa och utvärdera fastställd tillsynsplan Förklaring av målet/direktivet Uppföljning sker genom utdrag ur tidsredovisningen jämfört med inplanerad tid för året. Sker varje delår samt vid årsredovisningen Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder. Förklaring av målet/direktivet Nämndens mål är att 800 enskilda avlopp ska inventeras per år. Nämndbudget

21 9.2.4 Alla verksamheter ska behandlas lika. Förklaring av målet/direktivet Nämnd och förvaltning ska i alla sammanhang beakta likhet inför lagen och därmed behandla privata och kommunala verksamheter på samma sätt. Nämndbudget

22 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration Inspektionsrapport efter ett tillsynsbesök Du ska senast 15 arbetsdagar efter en inspektion få en skriftlig rapport över vad som framkom vid tillsynsbesöket. Tillgänglighet Du som behöver få kontakt med en handläggare på Miljö & Hälsoskydd ska få detta senast inom två arbetsdagar (48 timmar). Bemötande Du som kommer i kontakt med oss på Miljö & Hälsoskydd ska bemötas på ett professionellt och respektfullt sätt. Avloppsanläggning Du som sänder in en komplett* ansökan om tillstånd eller anmälan för enskild avloppsanläggning ska få ett beslut inom 20 arbetsdagar. * Vad som är en komplett ansökan eller anmälan framgår av ansökningsblanketten/formuläret. Installation av värmepump Du som sänder in en komplett* anmälan om installation av värmepump för berg-, jord-, grundvatten- eller ytvattenvärme ska få ett beslut inom 10 arbetsdagar*. * Vad som är en komplett ansökan eller anmälan framgår i ansökningsblanketten/formuläret. Nämndbudget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer