Vägledning inför utlysning hösten 2015 Socialfondsprojekt för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning inför utlysning hösten 2015 Socialfondsprojekt för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden"

Transkript

1 Vägledning inför utlysning hösten 2015 Socialfondsprojekt för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

2 Innehåll Inledning 3 Prioriteringar och nuläge utrikesfödda, nyanlända 4 Prioritering ESF 4 Nuläge 4 Resultat och mål att sträva mot 6 EU ESF handlingsplan Östra Mellansverige 6 Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland, RUP 7 Process för att nå långsiktiga effekter av projekt 8 Individkritiska faktorer 8 Organisationskritiska faktorer 9 Strukturkritiska faktorer 9 Tidigare arbete i Västmanland 10 Projektdesign ESF programområde 2 11 A. Samhandling kring individ, organisation och struktur 11 B. Främja implementering av goda resultat 11 C. Främja likabehandling, icke-diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 12 D. Främja jämställdhet mellan kvinnor och män 12 E. Främja arbetslivskontakter 13 Intressenter 13 Tips för ansökan 14 Nuläge och prioriteringar 14 Resultat 14 Process 14 Mer information 14 2

3 Inledning Europeiska Socialfonden, ESF, är ett finansieringsinstrument för att bidra till ökad sysselsättning i EU. Under programperioden kommer totalt 1,4 miljarder kronor (inkl. medfinansiering) att finnas tillgängliga för projekt i Socialfondens region Östra Mellansverige, omfattande Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. I handlingsplanen för Östra Mellansverige beskrivs situationen och behoven av insatser i regionen och denna är tillsammans med det nationella programmet och handlingsplanen styrande för hur resurserna fördelas. Under denna programperiod finns i Östra Mellansverige ett samarbete mellan ESF-rådet, Strukturfondspartnerskapet (vilka prioriterar ansökningarna) och de aktörer som ansvarar för tillväxtarbete i respektive län, vilket för Västmanlands län är Länsstyrelsen. Avsikten är att ge projekten en starkare koppling till länens regionala utvecklingsbehov. Ett annat syfte är att öka engagemanget och nödvändig förankring bland de aktörer som äger och gemensamt driver projekt och därmed öka de långsiktiga effekterna av projekten. I det samarbetet ansvarar Länsstyrelsen för att informera om aktuella utlysningar, tydliggöra länets behov av insatser och ge stöd i mobilisering och riggning av projekt med ambitionen att få till stånd mer sammanhållna projekt som styr mot långsiktiga resultat. Länsstyrelsen ska också stödja gemensam uppföljning och lärande kring projekten, med fokus på effekter i länet. Ett led i det arbetet är att ta fram en vägledning inför varje utlysning enligt nedanstående modell: Output Outcome Impact 3

4 NULÄGE Prioriteringar och nuläge utrikesfödda, nyanlända Prioritering ESF Socialfondens verksamhet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och öka övergångarna till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt ifrån arbetsmarknaden så att de utvecklas och kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektens huvudsyfte kan vara utveckling av nya metoder, eller tillämpning av kända metoder och arbetssätt, som bidrar till övergångar till arbete för de prioriterade grupperna eller förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Insatserna ska vara i linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken och syfta till att förstärka och utveckla denna. Socialfondsprogrammet möjliggör en högre grad av individanpassning i insatserna jämfört med ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser och att insatserna i högre utsträckning kan göras i samverkan mellan olika aktörer. Att utveckla samordnande insatser från flera aktörer för att ge individerna det stöd de behöver betonas. Projekt som innefattar samverkan med Arbetsförmedlingen ska särskilt prioriteras. Nuläge Nationellt Vid årsskiftet 2013/2014 var 1,5 miljoner boende i Sverige födda utomlands, vilket motsvarar cirka 16 procent av befolkningen. Denna andel av befolkningen har ökat under lång tid. Vid början av 2000-talet var siffran 11 procent. Ökningen de senaste åren beror främst på en ökad flyktinginvandring. År 2013 var 34 procent av dem som beviljades uppehållstillstånd flyktingar eller deras anhöriga. Utrikesfödda har i genomsnitt en lägre utbildningsnivå än inrikesfödda. Andelen som endast har förgymnasial utbildning är högre bland utrikesfödda, cirka 20 procent jämfört med 11procent för inrikesfödda. Det finns stora skillnader mellan utrikesfödda och utbildningsbakgrunden varierar med födelseregion. Ju längre bort från EU personerna kommer, desto fler har en låg utbildningsnivå. Den är också generellt lägre hos kvinnor än män. Det finns stora skillnader i sysselsättning när man jämför födelseregion och vistelsetid i Sverige. Den lägsta sysselsättningsgraden finns hos grupper som är födda i Asien och Afrika. De som har enbart förgymnasial utbildning har också betydligt lägre sysselsättning än övriga grupper. Östra Mellansverige Den grupp som växer snabbast inom arbetskraften är de utrikesfödda. Inom ålderspannet år är andelen utlandsfödda 17 procent, vilket ska jämföras med 22 procent utlandsfödda inom åldrarna år. Västmanland I Västmanland var procent av befolkningen född utomlands. 4

5 NULÄGE Tabell 1: Utrikes- och inrikesfödda kommunvis i Västmanland, 31 dec 2014 (SCB) Västmanlands län Folkmängd därav utrikesfödda Procent av folkmängden ,1 Arboga ,2 Fagersta ,0 Hallstahammar ,5 Kungsör ,7 Köping ,9 Norberg ,3 Sala ,6 Skinnskatteberg ,5 Surahammar ,5 Västerås ,4 Källa: SCB Åldersstruktur En stor del av de utrikesfödda är mellan 25 och 44 år. De utgör tillsammans cirka 32 procent av den utrikesfödda befolkningen. I den svenskfödda befolkningen utgör denna åldersgrupp cirka 22 procent. Andelen barn och unga är i likhet med riket lägre bland utrikesfödda. Andelen personer som är 65 år och äldre är ungefär lika stor som den svenskfödda befolkningen, drygt 20 procent. Utbildning Tabell 2: Utbildningsnivå, utrikes födda 2013, riket och Västmanland, år (SCB) 5

6 RESULTAT/MÅL Resultat och mål att sträva mot Socialfondsprojekt behöver verka på alla nivåer, d.v.s. individ-, organisations- och strukturnivå för att nå varaktiga resultat. Målen behöver därför kopplas till EU 2020-strategin, Socialfondens nationella och regionala program, och de prioriteringar för regional utveckling som anges i Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland (RUP). EU 2020 EU 2020-strategin är EU:s gemensamma strategi för att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt fram till Strategins prioriteringar (smart och hållbar tillväxt för alla) konkretiseras i fem mål, varav tre har direkt koppling till sysselsättning och utbildning: 1. En höjning av sysselsättningsgraden; 75 procent av befolkningen år ska ha ett arbete. 4. En höjning av utbildningsnivån; andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till 10 procent och minst 40 procent av åringar ska ha avslutat högre utbildning. 5. Ett aktivt arbete för att minska fattigdom; antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner. EU har gett Sverige särskilda rekommendationer vad gäller arbetsmarknaden och utbildningsinsatser. Sverige bör genomföra satsningar för att underlätta övergången från skola till arbete, genom att i högre utsträckning ge utrymme för lärande på arbetsplatser, lärlingsplatser, samt andra former som kombinerar arbete och utbildning. ESF handlingsplan Östra Mellansverige EFS Handlingsplan för Östra Mellansverige konstaterar att utrikesfödda, nyanlända personer står för merparten av befolkningstillväxten i ÖMS. Här finns en stor potential att snabbare få in de utrikesfödda på arbetsmarknaden, särskilt som invandringen väntas öka de närmaste åren. Utlysningen sker inom investeringsprioritet 8:1 tillgång till sysselsättning för arbetssökande Mål är att tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden tydlig breddning av rekryteringsbasen på arbetsmarknader och arbetsplatser vilka har sned fördelning gällande kön, etnicitet, funktionshinder och ålder. Målgrupp är nyanlända invandrare som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det nationella programmet lyfter fram nyanlända kvinnor som en målgrupp för särskilda insatser. Regionalt fokus är: Nya och innovativa sätt att stödja individer till full sysselsättning. Hindrande strukturer, t ex attityder, okunskap, rutiner, otillgänglighet och organisering hos kommuner, myndigheter och arbetsgivare identifieras och motarbetas. Behov av ändamålsenliga stödstrukturer till utpekade målgrupper 6

7 RESULTAT/MÅL Utveckla stödstrukturer för arbetsintegrerade sociala företag. Mobilisering av arbetsplatser som öppnar upp för anställning av utpekade målgrupper inom PO2. Ökat utbud av anställningsformer och miljöer för utsatta grupper Stärka framväxten av en mer könsintegrerad arbetsmarknad. Alla utlysningar behöver inte matcha fokusområdena, men över tiden ska initiativ genereras som svarat upp mot samtliga områden nämnda under regionalt fokus. Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland, RUP Antalet personer i arbetsför ålder i länet minskar. Motkraften är inflyttningen av utrikesfödda, som är den viktigaste förutsättningen för Västmanlands befolknings- och arbetskraftstillväxt. Att Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens är ett övergripande mål i länets RUP för , som har rubriken Mångfaldsdriven tillväxt. För att Västmanland ska kunna ta tillvara de utrikesföddas potential krävs stora insatser i hela länet: Fler utrikesfödda, inte minst kvinnor, måste få bättre förutsättningar för att försörja sig på eget arbete eller företagande. Såväl privata som offentliga arbetsgivare i hela länet måste skapa förutsättningar för en bredare rekrytering för att utrikesfödda ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Att rusta och matcha kvinnor och män för arbetsmarknaden kräver insatser. Aktuella strategier är bättre samverkan mellan utbildning och arbetsliv och ett effektivare utnyttjande av utbildningsresurserna (vägledning, vuxenutbildning, validering). Indikatorer: Ökad andel nyanlända flyktingar som har arbete inom två år Minskad andel företag/organisationer som anger svårighet att hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar. Ökat antal företagsetableringar i länet Mångfaldsdriven tillväxt Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län

8 PROCESS Process för att nå långsiktiga effekter av projekt Kritiska faktorer (hindrande, främjande) för måluppfyllelse kan finnas hos såväl individen som i organisationer och struktur. ESF-finansierade ÖMS-gemensamma satsningar ska överblicka och skapa varaktigt konstruktiva samband mellan dessa tre nivåer där insatserna svarar mot de kritiska faktorerna med verkan i riktning mot målen. Individkritiska faktorer Stora skillnader i sysselsättning när man jämför födelseregion och vistelsetid i Sverige. Den lägsta sysselsättningsgraden finns i de grupper som är födda i Asien och Afrika, som också har de största grupperna nyanlända. Utrikesfödda män i Västmanland har högre sysselsättningsgrad än utrikesfödda kvinnor. En tredjedel av de utrikes födda har akademisk bakgrund. Utlandsfödda kvinnor har en högre andel högutbildade jämfört med både svenska och utlandsfödda män. En något högre andel utrikesfödda är företagare än inrikesfödda. Flyktinggruppen består generellt av många unga personer i yrkesaktiv ålder var 57 % av flyktinggruppen under 20 år. Utrikesfödda finns i högre grad än inrikesfödda bland dem som varken arbetar eller studerar. Lång etableringstid för utrikes födda, särskilt för kvinnorna. Utrikesfödda kvinnors jobbchanser ökar inte med vistelsetiden. Högre utbildning, i synnerhet yrkesinriktad, ökar utrikes föddas sannolikhet att ha ett arbete. Över hälften av nyanlända saknar gymnasieutbildning. Utrikesfödda ungdomar som invandrat till Sverige i tonåren har stora problem att slutföra gymnasiet. Det gäller i något högre grad män än kvinnor. I synnerhet gäller det nybörjare som är födda i Afrika och Mellanöstern. Elever med utländsk bakgrund uppnår sämre studieresultat än elever med svensk bakgrund (pga föräldrarnas svaga ställning i samhället). Nyanlända ser vidare studier som en ekonomiskt olönsam affär. Låg delaktighet för målgruppen har präglat många integrerande verksamheter. Goda svenskkunskaper/avslutade SFI-studier har starkt positiv inverkan på chansen att få ett arbete och för lågutbildade verkar språkkunskaper ha större betydelse än formell utbildning. En stor andel når inte särskilt långt i sina svenskstudier. En låg andel av deltagarna uppnår godkänt resultat i Sfi inom en rimlig tid. Deltagarnas kollektiva sociala erfarenhet kan i vissa fall komplettera individperspektivet (exempelvis romer) i integrationsarbetet. 8

9 PROCESS Organisationskritiska faktorer Det saknas ofta en tydlig progression i etableringsplanerna. Insatser är ofta svåra att anpassa till låg språknivå. Kvinnor och barn = anhöriginvandrare får sämst stöd. Arbetsförmedlingen bedriver ingen systematisk och erfarenhetsbaserad metodutveckling. Brister i kartläggningen av nyanländas kunskaper och kompetens gör att få får sin erfarenhet validerad och bedömning av utländska betyg tar lång tid. Endast 5 procent av etableringsdeltagarna hade vuxenutbildning som en insats i sina etableringsplaner unga ser ofta studier som olönsamma. Inkluderingen av utrikesfödda hindras av både psykisk och fysisk ohälsa. Bristande individanpassning, bristande arbetsmarknadsfokus, bristande likvärdighet, tydliga könsskillnader till kvinnors nackdel, bristande uppföljning och utvärdering av etableringsinsatser. Logistiska svårigheter att bedriva sfi-studier parallellt med andra insatser. Fler samhällsinformatörer på modersmål ger effektivare process. SFI måste kopplas till arbetslivet tidigt; tidig praktik i samband med SFI måste utvecklas. Att språkstudierna startar snabbt. Att sfi-studier kan kombineras med förvärvsarbete. Att sfi-studier anpassas efter deltagarnas utbildningsbakgrund. Språk och föräldrautbildning för nyanlända. I många fall uppges leverantörerna ha svårt att säkerställa kvaliteten i sina tjänster och har inte tillräcklig förmåga att arbeta med målgruppen nyanlända. Arbetsgivares inställning och attityder mot unga eller utlandsfödda, måste hanteras och uppmärksammas. Strukturkritiska faktorer Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är klart högst i Europa (etableringstiden är längre i Sverige än andra länder). Det finns effektivitetsbrister i statens insatser för att tillvarata och utveckla de nyanländas kompetens en effektiv etablering bygger på tidiga åtgärder som är väl avpassade för individen: - brister i utbud och kvalitet av upphandlade insatser (AF) - för få möjligheter till tidiga kontakter med arbetslivet - otillräckligt utnyttjande av validering och vuxenutbildning - brister i samarbetet mellan stat, kommun och näringsliv. Det finns ett påtagligt utrymme för de lokala aktörerna att påverka etableringsarbetet genom hur man organiserar och bedriver verksamhet, samt hur man samverkar med varandra. Kommunen vill komma in tidigare i etableringsprocessen och vara med i arbetet med individerna även ur ett sysselsättningsperspektiv Yrkesutbildningar gynnar utrikesföddas jobbchanser mer än teoretiska utbildningar och ökar också sannolikheten att de får en bättre matchning med arbetsuppgifter. 9

10 PROCESS Validering, dokumentation och formell validering av kompetens, är viktiga för att hitta jobb på rätt nivå. Brist på sociala nätverk begränsar tillgången till arbete för utrikesfödda i nivå med deras utbildningsnivå. Utrikes födda gynnas mer av att ha inrikes än utrikes födda personer i sina nätverk; etniskt segregerade bostadsområden hämmar det sociala nätverket. Umgänge med inrikesfödda ökar möjligheterna till att få arbete. Utrikesfödda diskrimineras på arbetsmarknaden. Utrikesfödda saknar oftare än inrikesfödda tillgång till de tjänster som erbjuds inom socialförsäkringssystemet och sjukvård. Utrikes födda har oftare tidsbegränsade anställningar. Utrikes födda är överrepresenterade i bemanningsbranschen. Kön är den starkaste förklaringsfaktorn om en utrikesfödd får jobb eller inte. Etableringstiden utnyttjas inte effektivt på grund av bostadsbrist, ohälsa, nyanländas personliga ekonomi. Jobbskatteavdrag verkar ha positiv effekt på vilja och incitament hos utrikes födda att arbeta fler timmar. Tidigare arbete i Västmanland Inom området integration har det genomförts en rad olika projekt de senaste 3-5 åren för att öka möjligheterna för främst nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av dessa projekt (Genomförda projekt i Västmanland för stöd till utrikesföddas sysselsättning och etablering) som finns tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats. Finns det intresse för mer information om projektet kan kontakt tas med projektägaren. 10

11 PROJEKTDESIGN Projektdesign ESF programområde 2 Satsningar gjorda med socialfondsmedel behöver svara mot behov som finns på EU-nivå, behov hos ESF, län, kommuner och inte minst individer för att bli långsiktiga. Det innebär att projekten och deras resultat ska påverka inte bara de individer som projektet riktar sig till, utan även de organisationer som kan påverka individens situation, samt de strukturer som organisationerna är del av. Projekten ska även utgå från mål och prioriteringar på flera nivåer: EU:s 2020-strategi, Handlingsplan för ÖMS och prioriteringar i Västmanlands RUP. Det betyder att socialfondsprojekt blir komplexa, eftersom de involverar många aktörer, nivåer, målgrupper och insatser som behöver interagera med varandra. För att uppnå avsedda resultat och effekter, blir designen av projekten en viktig faktor. Här redovisas några grundläggande kriterier för en projektdesign med syfte att uppnå hållbara resultat. A. Samhandling kring individ, organisation och struktur De utmaningar som Socialfonden och länkade program och handlingsplaner adresserar kräver oftast samhandling över organisationsgränser för att nå hållbara resultat. Det innebär att samhandlingen behöver ha en bredd i form av alla de aktörer som kan svara mot de behov och kritiska faktorer som finns hos individen när det gäller att nå arbetsmarknaden. Organisationer kan även behöva samhandla för att undanröja hinder för individen att nå arbetsmarknaden, och som ligger i själva organiseringen, exempelvis av myndighetsuppdrag, likaså för att kunna implementera goda projektresultat i form av nya arbetsmetoder eller organisatoriska förändringar. Samhandling behöver här ha ett djup med tillgång till ledningsmandat i de organisationer där sådana beslut kan tas. Samhandlingen behöver också ha en höjd där rätt nivå i organisationer deltar i och bidrar till de strukturella förändringar som kan bli nödvändiga. Det kan t ex vara att permanent bygga upp nya verksamheter, att skapa nya former av samhandling, eller att lägga ner verksamheter. Oftast är det ledningsnivån som berörs i form av ansvariga tjänstemän eller politiker, då frågor som regelverk och finansering kan bli aktuella. Projektet behöver därför skapa en organisation som ger möjlighet att utveckla en adekvat samhandling, kring individ, organisation och struktur. Mål och tydliga ambitioner för detta behöver formuleras i projektet. B. Främja implementering av goda resultat En svaghet i många tidigare socialfondsprojekt är att goda resultat inte har tagits om hand och implementerats i form av en mer effektiv samhandling efter projekttidens slut. Projekten har oftast varit fokuserade på individinsatserna och genomförandet av dessa. Att goda insatser och metoder ska leva kvar efter projektets slut, och hur, har inte varit tydliga delar av projektets arbete eller har inte hunnits med. I kommande projekt ska det finnas beskrivet vilken eller vilka organisationer som avser att ta emot goda resultat från projektet och hur de avser att dra nytta av resultaten på ett varaktigt och hållbart sätt. I projektet ska även ingå arbete för att möjliggöra och säkra detta. 11

12 PROJEKTDESIGN C. Främja likabehandling, icke-diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Projektens verksamhet ska kännetecknas av likabehandling och icke-diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder. Detta är ett skall-krav i Socialfondens program och projekten ska i ansökan utveckla hur de ska arbeta med dessa frågor. I analys av tidigare socialfondsprojekt framgick att alla projekt mötte tillgänglighetsproblematik hos sina deltagare i olika former, i många fall på ett sätt som de inte hade organiserat för. För att projekten ska kunna möta deltagarnas behov krävs att de har tillgång till rätt kompetens och att verksamheten utformas på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller kompetens i projektgruppen, såväl som tillgång till kompetens utanför projektet om så behövs. Varje projekt behöver därför budgetera för tillgång till kunskap och rigga sin organisation för detta ändamål. Även här bör individ, organisation och struktur vara vägledande. Projekten ska kunna ta emot individer som exempelvis är sjukskrivna eller har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk. Målet är att de ska kunna öka sin sysselsättningsgrad, men även att de kan bistå med värdefull kunskap och insikter om sina behov till de organisationer som medverkar i projektet. Erfarenheter från projektet ska på ett planerat och systematiskt sätt överföras till organisationerna och, om så är relevant, även bidra till strukturella förändringar. D. Främja jämställdhet mellan kvinnor och män Projekten ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, även det är ett skall-krav i socialfondsprojekt. Det innebär att kunskap om jämställdhet ska finnas i projektet likväl som att projekten ska utformas och budgeteras för att ge kvinnor och män lika villkor Återigen är individ, organisation och struktur vägledande. Det övergripande målet som socialfondsprojekt ska bidra till är lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att varaktigt öka kvinnors och mäns deltagande och stärka deras ställning på arbetsmarknaden, minska könsdiskrimineringen, bekämpa könsstereotyper inom utbildningen och göra det lättare för kvinnor och män att kombinera arbete och privatliv. Detta ska överföras till åtgärder på individnivå och erfarenheter ska tas tillvara i de organisationer som medverkar i projektet, liksom i de strukturer de är en del av. Jämställdhet ska integreras i alla delar av projektet. Det ska finnas som en del av bakgrundsbeskrivning och problemanalys. Jämställdhetsanalysen ska ge information om könsmönster på det område som projektet avser och visa hur projektet kan bidra till ökad jämställdhet. I analysen ska könsuppdelad statistik användas men också kvalitativa data, som exempelvis vilka normer som styr beteenden och fördelning av resurser. Utifrån jämställdhetsanalysen sätts därefter mål för jämställdhet i projektet och indikatorer för att mäta målen. Handlingsplanen rekommenderar metoden 4R för jämställdhetsanalysen, där 4R står för Representation, Resurser, Realia och Realisera. Projektet ska säkerställa att såväl kvinnor som män får tillgång till insatser som utifrån deras förutsättningar ökar deras möjligheter till sysselsättning. I redovisning och resultatbeskrivning, ska all individbaserad statistik vara könsuppdelad. I alla projekt ska det enligt ÖMS handlingsplan finnas: analys av projektens problembeskrivning utifrån ett jämställdhetsperspektiv mål, val av indikatorer och aktiviteter i projektet ska kopplas till analysen utvärderingen ska ha ett jämställdhetsperspektiv. 12

13 PROJEKTDESIGN Projektet ska ha tillgång till jämställdhetskompetens internt eller genom externt stöd och budgetera för detta. E. Främja arbetslivskontakter För personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden är kontakter med arbetsgivare en viktig åtgärd. Det kan även vara fallet i projekt för unga som riskerar att hoppa av gymnasieskolan. Erfarenheter från tidigare projekt visar att mycket är att vinna på att sådana kontakter planeras väl så att både arbetsgivaren och den individ som tas emot är väl förberedda. Matchning av intresse hos individen och den verksamhet som arbetsgivaren har är avgörande för gott resultat. Likaså att både arbetsgivare och individ ges handledning och stöd under projektets gång, samt återkoppling och utvärdering av insatsen. En god kontakt mellan arbetsgivare och projekt är viktig, men arbetsgivare har ofta svårt att delta i traditionella former för projektmöten. Det är därför angeläget att projektet söker goda och innovativa former för kontakter med arbetsgivare. Intressenter Socialfondsprojekt avser att främja mer hållbara organisationer och strukturer med utgångspunkt i individens behov av utbildning och arbete och arbetsgivarens behov av kompetens. Därför är intressentanalysen en central del av projektdesignen. En tydlig intressent för projekt som syftar till att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är, förutom individen och arbetsgivaren, kommunen vilken dels har ett stort intresse i goda livsvillkor och skattekraft hos invånarna, men som också bär en stor del av risken för en alltför stor försörjningsbörda och andra konsekvenser av sociala klyftor. I arbetet behöver olika intressenter delta och bidra till god samhandling kring individen. Några exempel på intressenter är: Kommuner: socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, integrationsansvariga, näringslivsansvariga Vuxenutbildare, folkhögskolor, studieförbund, vård- och omsorgs- och teknikcollege Arbetsgivare, privata och offentliga Frivilligorganisationer Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Samordningsförbund Arbetsmarknadens parter Asylhälsan Landstinget Arbetsgivare, privata och offentliga Bostadsbolag 13

14 PROJEKTDESIGN Tips för ansökan Stödfrågor inför ansökan utifrån rubrikerna nuläge och prioriteringar, mål/resultat och process. Nuläge och prioriteringar Beskriv nuläget i form av kritiska faktorer som ni vill fokusera på i projektet - hindrande och främjande faktorer för måluppfyllelse hos individ, organisation och struktur. Beskriv vilka faktorer i regionen som hindrar eller främjar målgruppens möjligheter (t ex utbildning, näringsliv, kommunikationer, regional attraktivitet). Resultat Vilka resultat ska projektet generera (för individ (kvinnor resp. män), organisation, struktur)? Vilka kan effekterna bli på regional nivå? Hur kommer ni att relatera till mål och aktörer i RUP? Hur relaterar resultat och effekter till målen i EU 2020, respektive mål och prioriteringar i handlingsplan ÖMS? Uttryck resultat och effekter så långt det är möjligt i mätbara mål och indikatorer (kvinnor och män). Hur avser ni att följa upp att projektet leder till avsedda resultat och effekter (uppdelade på kvinnor och män)? Process Vilka tidigare projekt använder ni för lärande och inspiration (för individ, organisation, struktur)? Vilken evidens eller andra typer av utvärderingar vill ni bygga projektet på? Hur kommer ni att använda dessa lärdomar och erfarenheter i projektet? Vilka nya element vill ni tillföra i projektet (för individ, organisation, struktur)? På vilket sätt tillför det ett mervärde till det arbete som redan görs? Hur kommer ni att tillämpa designkriterierna (samverkan/samhandling, implementering, tillgänglighet, jämställdhet, arbetslivskontakt) i ert projekt? Hur kommer de parter som ska implementera resultaten att involveras i projektet? Vilka aktörer kommer ni att involvera i genomförandet, i syfte att säkra kritiska faktorer och designkriterier? För mer information: Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län aktuell information om program, utlysningar, programdokument etc underlag inför utlysningar och aktuell information nationell portal med metoder för jämställdhetsarbete 14

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 1 Innehåll Inledning 3 Prioritering ESF 3 Nuläge 3 Nationellt 3 Östra

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Sysselsättningsinitiativet för unga, utlysning 3 i region Sydsverige Nu kan ni

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012 Tid att skörda! Elisabeth Kastman Krantz Information 19 december 2012 Uppgraderingar Aktiviteter i Västsverige Fokus 2013 Resultat, erfarenheter

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "För ett jobb i vården" Utlysning Nu kan ni söka stöd inom programområde

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

ETABLERING VIA ARBETE (EVA)

ETABLERING VIA ARBETE (EVA) ETABLERING VIA ARBETE (EVA) Mari Carmen Alcántara Velázquez Studie- och yrkesvägledare maricarmen.alcantara-velazquez@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Angered Göteborg EVA Ett EU-finansierat samverkansprojekt

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Nu kan ni söka stöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete Utlysning Nu kan ni söka stöd för projekt år

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö Bakgrund Generellt sjunkande sysselsättning och en ökande arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor Lågt arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Disposition Hur ser arbetsmarknadssituationen ut idag? Vad påverkar situationen för utrikes födda?

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer