INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR"

Transkript

1 INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Ledarskap för en hållbar arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har länge varit reglerat i Arbetsmiljölagen. Nu skärper lagstiftaren avsevärt kraven på arbetsgivaren när det gäller dessa frågor. Detta genom att besluta om en särskild föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften gäller som lag och underlättar arbetsgivarens förebyggande arbete genom att mer i detalj beskriva vad som ska göras. Även om arbetsgivarens ansvar är självklart i det förebyggande arbetet så kommer medarbetarnas aktivitet att vara absolut nödvändig. Samverkan av hög kvalité mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud blir än viktigare än tidigare för att nå framgång. Arbetsmiljölagen Kort sammanfattning av lagens ändamål, ansvar och de roller som beskrivs för fackets styrelse, arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud Olika organisationer arbetar på olika sätt Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund och syfte Föreskriftens innehåll Konsekvenser av föreskriften Vad innebär föreskriften för dig som chef/ledare? Vilka möjligheter och verktyg ger den nya föreskriften? Hur integrera den nya föreskriftens innehåll i SAM? Seminariet på 3-4 timmar är blandning av föreläsning, fakta, reflektioner och diskussioner. Kan även utökas till en heldagsutbildning där vi arbetar mycket konkret med den egna verksamheten och hur den ser ut idag, var vi har våra styrkor och utvecklingsområden. Vi börjar även arbetet med en konkret plan på vårt fortsatta strategiska och operativa arbetsmiljöarbete

2 Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet Att chefa och/eller leda vad är skillnaden? Vad menar vi med ett tydligt ledarskap? Personligt Mästerskap innebörd, metoder och verktyg Självkännedom och delaktighet Ledarstil framgång och fällor Roller och gruppdynamik Stress och arbetstempo Personligt Mästerskap och omvärlden Seminariet tar upp frågor kring vilka förutsättningar du som chef behöver för att utöva ett tydligt och konkurrenskraftigt ledarskap. Vi pratar Personligt Mästerskap Att leda i samverkan Syfte och mål: att klargöra chefens roll i samverkansarbetet, tydliggöra samverkans-systemets olika delar samt få metoder/verktyg för det praktiska samverkansarbetet. Samverkan kräver nya roller, förhandling ska till stor del ersättas med samverkan och detta kräver i sin tur förtroende och tillit. Chefens förmåga till kommunikation sätts på prov. En verksamhet i ständig förändring kräver ofta flexibla lösningar och snabba beslut. Samverkan chef-medarbetare bidrar till hållbara beslut samt snabbare och mer kvalitativ effektuering. Vad är samverkan? Grundtankar kring samverkan Vilka frågor ska vi samverka kring? Om samverkan i lag och avtal Ledarskap och medarbetarskap i en samverkanskultur Coachande förhållningssätt - för att skapa delaktighet, motivation och ansvarstagande Olika typer av medarbetarskap Samverkansarbetet- en process Om samverkansgrupp, arbetsplatsträff och medarbetarsamtal- struktur och innehåll Dialog och diskussion som verktyg Fatta beslut i samverkan Genomföra och följa upp för avsedd effekt Utbildningen kan genomföras på 1-2 dagar i följd eller som halvdagar med tid för reflektion och praktiskt arbete på hemmaplan.

3 Att leda och motivera på distans För att vara en väl fungerande och närvarande chef, trots att medarbetare är utspridda rent geografiskt, behövs nya sätt att tänka och nya kunskaper. Seminariet ger kunskap och verktyg för att; Utveckla verksamheten och relationen till medarbetarna Motivera och engagera på distans Stötta team som befinner sig på en annan ort Undvika vanliga fallgropar vid distansarbetsledning Hitta metoder för effektiv kommunikation Seminariet tar även upp hur beroendet av tekniska verktyg för distansledarskap och distansarbete kan vändas till en fördel. Seminariet ger en inblick i forskningen kring att leda på distans positiva och negativa aspekter Under seminariet blandas teori och forskning med övningar, samtal och egen reflektion. Seminariet kan genomföras på 2-3 timmar eller som en heldagsutbildning. En heldag ger möjlighet till fördjupning i de olika frågeställningarna samt mer och fler övningar, samtal och reflektioner Motiverande ledarskap positivt ledarskap i vardagen Vad motiverar mig som chef och ledare? Vad driver mig i mitt chefskap? Var hittar jag min energi och inre drivkraft? Hur fyller jag på min egen motivation? Vad skapar motivation hos människor? Vad motiverar respektive demotiverar mina medarbetare? Inre och yttre motivation Motivation som energikälla Vad är det som skapar engagemang? Hur gör vi för att hålla motivationen uppe? Seminariet går igenom olika teorier för att ge deltagarna förutsättningar och verktyg att hitta sin egen/andras drivkraft. Heldag ger mer utrymme för erfarenhetsutbyte, workshops, där deltagarna arbetar med sina egna drivkrafter.

4 Krishantering att stötta medarbetare på bästa sätt Vad händer vid en akut kris, svår eller hotfull händelse - hur kan jag som chef stötta mina medarbetare på bästa sätt? Krishantering Kommunikation Påverkansfaktorer Reaktioner hos den som drabbas Vilka behov har den som drabbats? Hur kan vi stötta medarbetaren på bästa sätt? Hur bygger vi upp en fungerande krisberedskap? Teori blandas med gruppdiskussioner och reflektion kring för målgruppen anpassade fallövningar. Kan genomföras på 3-4 timmar upp till en heldag. (Steg 2: Kan vid behov byggas på med en utbildningsdel gällande samtalsmetodik och avlastande samtal) Chefens arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för ett antal chefer och arbetsledare och är oroad över riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra. Arbetsmiljöförhållanden Vilka är arbetsuppgifterna? Finns tydliga mål uppställda? Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra? Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb Finns det tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Hur kan arbetet prioriteras? Gör chefen rätt saker? Hur agerar överordnade chefen? Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs? Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro. Riskinventering - egen Interaktiv workshop där vi mixar teori med dialog, reflektion och feedback. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium/workshop eller som en heldagsutbildning. En heldagsutbildning ger utrymme för mer och fler diskussioner samt extra utrymme för de frågor som är aktuella för just ert företags/organisations utmaningar och nuläge.

5 Projektledarskap att planera Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna en grundlig genomgång av projektets planeringsteknik. Deltagarna får lära sig ett antal verktyg samt att använda dessa i projektplanering. Projektmodell Projektets faser, beslutspunkter och milstolpar Projektets olika roller och projektdokumentation Gantt-schema Riskanalys och Skattningsteknik Utbildningen är på 2 +1 dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en fullständig projektplan med dess nyckelrubriker. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av. Projektledarskap att leda Utbildningen fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorierna kring kommunikation, Ledarskap och gruppdynamik. Deltagarna får använda ett antal verktyg och genomföra självskattningar för att ge möjlighet till ökad självkännedom. Kommunikation, informationsmatris och kommunikationsplan Olika inlärningsstilar Ledarskap i projekt Situationsanpassat ledarskap Grupputveckling, gruppdynamik och teamroller Konflikthantering och Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument Etik och moral samt kopplingen till ledarskapet Utbildningen är på dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en plan för hur de skall utveckla sitt personliga ledarskap. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av.

6 Från konflikt och ni till samtal och vi en gestaltande workshop Att förebygga och lösa konflikter Vad är en konflikt? Konfliktupptrappning, konfliktstilar, konfliktlösning. Genomgång och gestaltning av konfliktsituationer på arbetsplatsen. Det goda främjande samtalet förebygger konflikter men är också ett viktigt verktyg gällande konfliktlösning Om chefsansvar och medarbetaransvar Om medling Vi gestaltar olika konfliktsituationer på en arbetsplats och visar på olika konfliktstilar, konfliktupptrappning och lösningar. I interaktivitet med deltagarna och utifrån deltagarnas tankar förändras sedan situationerna till det goda förebyggande eller konfliktlösande samtalet. Seminariet erbjuder en exklusivitet i samspelet mellan föreläsning/teori och gestaltande scener samt interaktivitet med deltagarna. Att leda med närvaro och medvetenhet Att välja att vara, samt att arbeta för att vara, mer medveten i vardagen innebär att bli mer delaktig och levande i de beslut som vi fattar. Bakgrundsbeskrivning Mindfulness Begreppet Mindfulness Stress, förändring och utveckling Mindfulness övningar och reflektioner Genom att vara fullt närvarande i ögonblicket och lägga märke till vad som sker just nu i vårt sinne skapar vi utrymme för att öka vår potential att leda oss själva och andra. Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulness i ledarskapet Användningsområden i vardagen Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Ett interaktivt seminarium på 3 timmar upp till en heldag.

7 Medvetet medarbetarskap ett lönsamt samspel Ett medvetet medarbetarskap bidrar till en god arbetsmiljö. Det medvetna medarbetarskapet utvecklas i ett samspel mellan chef/ledare och medarbetare till ett lönsamt samspel. Vad är medarbetarskap? Vad innebär det för mig som chef? Vad behövs för att utveckla ett produktivt medarbetarskap? Hur stöttar vi ett gott medarbetarskap i vardagen? Ökar medarbetarens intresse att arbeta mot förbättringar för sig själv och hela organisationen med bättre medarbetarskap? Hur främjar vi medarbetarnas drivkraft, välbefinnande och egenansvar? Vi arbetar interaktivt och mixar diskussioner med teori och praktiska övningar. Mer, fler och djupare erfarenhetsutbyten under en heldag. Coachande ledarskap ansvar och delaktighet Ett coachande ledarskap bygger på ett förhållningssätt och en ödmjuk attityd mot medarbetarna, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv. Ett coachande ledarskap innebär att bemyndiga sina medarbetare och att se både deras synliga och slumrande potential. Det kräver inte en utbildad coach, däremot ett medvetet lösnings- och resultat fokuserat sätt att kommunicera. Vad innebär ett coachande ledarskap? Vilka är de viktigaste byggstenarna? Rådgivande till coachande Coaching som stressreducerande metod Hur kan coaching frigöra potential? Vilka resultat kan vi förvänta oss? Vad innebär det att ge socialt stöd? Omhändertagande till ansvarstagande Vi mixar teori med deltagarnas egna erfarenheter/situationer med praktiska övningar och sammanhang. Heldag ger tid för mer och djupare erfarenhetsutbyten och diskussioner. Coachande ledarskap samt Medvetet medarbetarskap 1 dag coachande ledarskap samt 1 dag medarbetarskap kan med fördel genomföras som en process och med samma deltagare.

8 Att stå stadigt i stormen egen balans för att bättre vara ett stöd för andra Genom att träna uppmärksamheten på våra egna inre reaktioner kan vi lättare välja förhållningssätt och agera istället för att reagera i besvärliga situationer. Kunskapen har du säkert redan - ändå är det ibland svårt att få det att fungera Syftet med workshopen är att kalibrera sitt eget instrument så att vi i mötet med andra människor kan vila i den egna balansen och lättare välja ett funktionellt sätt att handla. En workshop som går bortom orden och låter en ny vana börja gro Mindfulness en träning i att styra sin uppmärksamhet Vad gör en deltagare/situation besvärlig Är det någon hemma? om att koppla ur autopiloten Att våga tystnad och att tala om det som är Medveten närvaro för medvetna val En upplevelsebaserad workshop med fokus att utforska snarare än prata om vad som händer i mötet med människor vi definierar som besvärliga. En workshop som ger möjlighet till nya insikter och, inte minst, ett spännande möte med dig själv - på insidan av din yrkesroll. Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion i grupp. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium eller som en fördjupande utbildning på en eller flera dagar. Lämpligt för alla som i sitt arbete möter människor och situationer som kan upplevas som besvärliga och/eller svåra att hantera. Chefens dilemma Chefer och arbetsledare har förmånen att arbeta med människors och verksamheters utveckling. Ett både roligt och utmanande uppdrag som ofta ger tillfredställelse i arbetet men gapet mellan det jag gör och det jag skulle vilja göra är stort, tycker många chefer. De krav som ställs på chefen överensstämmer inte alltid med de tankar, drömmar och ambitioner som chefen själv har. Ibland överensstämmer inte heller kraven med den verklighet som chefen befinner sig i. Kan du som chef själv påverka gapet? Vad har du för handlingsutrymme? Hur kan du öka ditt handlingsutrymme? Hur kan du i samspel med gruppen och med bibehållet chefskurage utveckla den verksamhet du råder över? Om lojalitet, arbetsbelastning och stress Ett interaktivt 2-3 timmars seminarium med diskussioner och reflektioner, egen och i grupp.

9 Hållbart ledarskap och chefens egen arbetsmiljö för chefer och medarbetare En utbildningsdag med fokus på chefens arbetsmiljö och chefens roll att driva arbetsmiljöarbetet framåt Organisatorisk och social arbetsmiljö om och innebörden av den nya föreskriften Vad innebär föreskriften för dig som chef/ledare? Vilka möjligheter och verktyg ger den nya föreskriften? Att följa den nya föreskriften är ett strategiskt arbetsmiljöarbete Genomgången av den nya kommande föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö genomförs med en mix av föreläsning, gestaltande scener och efterföljande diskussioner Chefens egen arbetsmiljö förebyggande verktyg Att vara chef riskfyllt och hälsofrämjande? Hur kan du som chef/ledare koppla den egna arbetsmiljön till föreskriften? Att arbeta med samspel, samverkan, delaktighet och ansvar Vilket ledarskap och medarbetarskap behövs för att säkerställa arbetsmiljön för chefer och medarbetare? Vi arbetar vidare med förskriften i minne och fokuserar på positiva verktyg och friskfaktorer för chefens egen arbetsmiljö. Förebyggande och hälsofrämjande. Upplägget är en mix av föreläsning, gestaltande scener och efterföljande diskussioner Kan genomföras på 1-2 dagar eller som ett seminarium med endast någon del av upplägget. Vi arbetar med gestaltande scener dvs. två kursledare varav en är skådespelare och retoriker och en är arbetsmiljö- och organisationskonsult. Värderingsstyrt ledarskap för reflektion och respekt Våra grundläggande värderingar styr oss, medvetet eller omedvetet. Ibland leder de oss framåt och ibland hindrar de oss. Värderingar och grundläggande värden Värderingar attityder beteenden effekter Kan vi identifiera våra värderingar så kan vi lättare skilja på egna och andras önskningar samt lättare förstå inre konflikter som vi då och då drabbas av. Förvirring/konflikt vid omedvetna värderingar Medvetenhet och aktiva val krävs för lyckat resultat

10 Frågan är ju inte om organisationer är värderingsstyrda eller inte utan frågan är om värderingarna används på ett medvetet plan för att skapa en ändamålsenlig organisationskultur eller om värderingarna tillåts att omedvetet styra arbetet. Hur kan jag som chef medvetet arbeta med värderingar med mina medarbetare? Hur ser vår organisationskultur ut? Värderingar beteenden minsta gemensamma nämnare Aktivt värdegrundsarbete Förtroendefullt samarbete Vi mixar teori, erfarenhetsutbyte och reflektion med diskussioner och värderingsövningar. Seminarium 2-3 timmar. Heldag ger utrymme för att arbeta med sina egna värderingar. Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas verklighet och behov tränar vi vår kommunikationsförmåga och i skarpt läge. Vi blandar teori med praktiska övningar. Träna på att hantera möten med medarbetare/kollega/chef Som provocerar genom sitt sätt att vara Som är uppgivna eller upprörda Där känslorna lurar och kan övergå i ren aggression I situationer som känns obekväma Träna på specifika situationer som lönesamtal, medarbetarsamtal eller förhandlingssituationer. Genomgång av Retorik och samtalsmetodik Sakargument Kroppsspråk Praktiska övningar Vi skapar scener utifrån deltagarnas tänkta scenarier Vi genomför interaktiva dialogövningar med påföljande samtal och analys Vi ger feedback, sammanfattar och utvärderar Kan genomföras på 3-4 timmar eller som en heldagsutbildning. Upplägget genomföras med två föreläsare/skådespelare och med fler deltagare. För att ge alla deltagare utrymme och möjlighet att träna så är en grupp på deltagare det optimala. Exakt antal är beroende av vilken tid som är avsatt.

11 Medvetet ledarskap för att skapa engagemang och delaktighet Det medvetna ledarskapet utvecklas i ett samspel med andra människor där ledarens roll är att skapa en miljö för delaktighet, öppenhet och engagemang. Ledaren i processen Hur ser vi på oss själva? Medvetenhet om oss själva samt rollen som ordförande och ledare Hitta kraft och nycklar i det positiva Hur bidrar vi som ledare till delaktighet och engagemang? Vad är det som skapar engagemang? Motivation som energikälla Positiva verktyg i vardagen Våra värderingar avgör hur vi förhåller oss till och hur vi behandlar andra människor. Hur ser Vision Stockholm stads värderingar ut? Finns ett glapp mellan värderingar och verklighet? Hur vill vi att våra värderingar skall färga ledarskapet i Vision Stockholm stad? Hur kan våra värderingar ge kraft och energi framåt för oss själva och andra? Upplägget för Medvetet ledarskap bygger på samtal, reflektion och övningar samt faktakunskap och interaktivitet med deltagarna. Upplägget är tänkt som en utbildningsdag alternativt två-tre halvdagar med hemuppgift emellan varje tillfälle. Kan genomföras som ett seminarium men med begränsat innehåll utifrån behov och önskemål. Det värdefulla ledarskapet nya möjligheter och värdefulla resultat Organisationer vill ha ett värdefullt ledarskap - ledare vill vara värdefulla. Ledare som ser sitt värde har bättre möjligheter att leda sig själv och andra genom delaktighet och ansvar, mot nya möjligheter och värdefulla resultat. Det värdefulla ledarskapet handlar om att ge ledare/ chefer/projektledare de bästa förutsättningarna för att skapa SITT mest värdefulla ledarskap. Det värdefulla ledarskapet utgår från deltagarnas egen verksamhet och egna förutsättningar. Vi arbetar med grundläggande områden för att skapa nya möjligheter och värdefulla resultat. Förändring Hur kan en förändringsprocess se ut? Var befinner jag mig i min process? Hur påverkar det mig i mitt sätt att vara, göra och möta andra?

12 Kommunikation Vad är kommunikation? Vad krävs av mig som chef/ledare för att uppnå det som kommunikationen kan åstadkomma? Resultat ansvar delaktighet Ledarskap Hur vill jag vara som ledare? Vad vill jag uppnå? Vad förväntas av ett ledarskap som ska bidra till hållbara resultat och relationer? Medarbetarskap Vad är medarbetarskap? Vilket medarbetarskap vill jag utveckla bland mina medarbetare? Hur kan och ska jag som ledare stötta det medarbetarskapet? Kan genomföras som ett; Inspirationsseminarium på 1,5-2 timmar för att få en insikt och en ökad förståelse för Det värdefulla ledarskapet. Workshop på 3-4 timmar där teori, vardagsexempel och reflektion ger deltagarna ökad medvetenhet om var de befinner sig idag och vad de behöver utveckla/förändra för att bli så värdefulla som de själva önskar och vill i sitt ledarskap. Kan genomföras som en 4 dagars utbildning eller längre process, mer information på förfrågan. Ledarskap i ett öppet kontorslandskap Öppet kontorslandskap stress eller kreativitet? Människor är olika - vilket vi ofta säger är bra och utvecklande. MEN i ett öppet kontorslandskap kan olikheterna bli övertydliga och vi retar oss på varandra. Detta kan bli grogrund för stress som sedan leder till konflikter, eller tvärtom - istället för en tillgång Den provocerande olikheten - om att förebygga konflikter Om spelregler kan vi komma överens om beteende? Om vikten av tydlig kommunikation Om vikten av ett tydligt ledarskap Ett öppet kontorslandskap kräver mer av både chefer/ledare och medarbetare då allt sker inför öppen ridå Öppenhet ger kontakt avskildhet ger koncentration Hur kan vi skapa kreativitet och goda samtal/möten? Hur kan jag som chef/ledare skapa förutsättningar för goda samtal och kreativitet? En interaktiv föreläsning utifrån forskning och beprövad erfarenhet

13 Verksamhetsutveckling i företag och organisationer Syfte och mål: Skapa en förståelse för verksamhetsplaneringens betydelse och funktion med målet att: ta fram tidsatta och mätbara mål att jobba emot skapa verksamhetsplaner som kan styra och hjälpa till i det dagliga arbetet skapa en mindre stressig tillvaro och ändå hinna med det man föresatt sig att göra Målgrupp: statlig förvaltning, kommuner, organisationer samt affärsdrivna företag. Innehåll: Vision, verksamhetsidé, mål och aktiviteter Vad är skillnaden mellan dessa begrepp och vad är egentligen deras funktion? Under kursen görs en tydlig beskrivning av dessa begrepp och deltagarna får själva börja använda dem i den egna verksamheten. Vår kultur och möjligheterna till förbättring och förändring Trots alla goda intentioner så strandar många gånger förbättringar och förändringsförslag. Detta beror många gånger på den rådande kulturen. Kursen innehåller en kartläggning utav kulturen och dess påverkan på det dagliga arbetet. Vart tar tiden vägen? När det är mycket som ska ordnas känns många gånger tiden som en bristvara. I kursen går vi igenom hur vi kan planera så att vi hinner med de viktiga insatserna samtidigt som vi skapar en mindre stressig arbetsplats. Verktyg och metoder Kursen innehåller ett antal olika verktyg och metoder som deltagarna lär sig använda i det egna arbetet. Målet med kursen är att hjälpa deltagarna att använda verktygen så att de skapar en hållbar, tydlig och mätbar verksamhetsplan för framtiden och sin organisation/företag. Omfattning: Fyra heldagar med mellanliggande tid för hemarbeten. Eftersom kursen fokuserar på den egna verksamhetsplan, förutsätts att detta material skickas till kursledaren innan kursstart. För att skräddarsy insatserna.

14 Planera dig ur stressen Det finns många situationer i arbetslivet som skapar stress. Exempelvis kan det handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner, problem med planering och struktur listan kan göras lång. När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat. Genom stressreducering ges möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Innehåll och huvudområden Denna workshop i praktisk stressreducering, hjälper deltagarna att få kontroll över sin arbetssituation genom en effektivare arbetsmetodik. Bättre arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad. Därigenom en bättre balans mellan arbete och fritid. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering - något som de flesta aldrig fått utbildning i. Planering på lång sikt Planering på kort sikt Hur blir jag mindre händelsestyrd? Prioritering En interaktiv workshop där vi varvar föreläsning med praktiskt arbete, där deltagarna själva får prova på praktisk stressreducering. Workshopen är mycket konkret och deltagarna får många användbara tips hur man med relativt enkla medel kan minska sin stress. Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar. Maximalt 12 deltagare, ger utrymme för frågor, samtal och en god interaktivitet. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning Samverkan i arbetslivet blev det som vi tänkt oss? Sedan ca 20 år finns samverkansavtal i offentlig sektor- centralt och lokalt. Ursprungstanken

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Effektiva möten är smarta möten Syfte och mål: Att stärka och utveckla deltagarna till att bli effektiva deltagare i möten samt att

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Så blir du lurad! - en föreläsning om påverkan och manipulation Har du någon gång kommit på dig själv med att säga ja till en försäljare för

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress hållbart arbetsliv om gladstress, stressrelaterad ohälsa, kontrollförlust och passion Stressreaktionen är oumbärlig i situationer där

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress orsak och verkan vad är hönan och vad är ägget? Ett inspirationsseminarium på runt 2-3 timmar där vi tar utgångspunkt i en gemensam

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på HASTs moduler för utveckling av chefer och ledare HAST Utveckling AB www.hastutveckling.se Att vara ledare och chef är ett privilegium. Ett privilegium som kan kännas kul, utmanande, givande och intressant

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin Ledarskap och hälsa Resultat från forskning inom regionen Lotta Dellve, docent Arbets-och Miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsofrämjande arbetsplats!

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer