INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR"

Transkript

1 INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress orsak och verkan vad är hönan och vad är ägget? Ett inspirationsseminarium på runt 2-3 timmar där vi tar utgångspunkt i en gemensam europeisk inspektionskampanj gällande psykosocial risker en kampanj som ligger till grund för den nya stresschecklistan som tagits fram av arbetsmiljöverket. Stress är ett symtom stress innebär i sig ohälsa men lägger även grunden till andra arbetsmiljöproblem. Nuläge Hur står det till på vår arbetsplats just nu? Egenkontroll kontra krav i arbetsliv och privatliv Lagstiftning Vad säger myndigheten/lagen? Det systematiska arbetsmiljöarbetet och stressen Önskat läge Nya stresschecklistan Vad ska/kan vi göra? Målet är att under seminariet få information och verktyg för att arbeta förebyggande med stress, egen samt i den egna arbetsmiljön Arbetsmiljödomar seminarium om ansvar och straffansvar i arbetsmiljön Arbetsgivaren skall göra allt för att förebygga ohälsa och olycka Vad innebär lagens formulering? Vad händer om en arbetstagare skadas eller förolyckas i sitt arbete? Vi tittar på hur domstolar dömer enligt brottsbalkens formulering om Arbetsmiljöbrott. På ett tillämpbart sätt tolkar vi domar, drar slutsatser och gör kopplingar till vår egen verksamhet. Till exempel Krokom domen. Ett interaktivt seminarium på 2-3 timmar som i första hand vänder sig till chefer och ledare dvs. arbetsgivarrepresentanter.

2 Våld och hot i arbetsmiljön Ett viktigt led i arbetet kring våld och hot är att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om vad som beskrivs i föreskriften, vilket stöd de kan få samt hur man bäst agerar i situationer av hot och våld. En medvetenhet kring risker som finns för våld och hot i den egna verksamheten, tydliga rutiner samt hur vi kan arbeta förebyggande är en annan viktig del. Seminarierna gällande våld och hot i arbetsmiljön/yrkeslivet tar utgångspunkt utifrån en lagstiftande del samt en mer konkret del som handlar om hur vi skall förstå, förebygga och bemöta hot och våld. Seminarierna kan med fördelas genomföras som steg 1 och steg 2, men fungerar även utmärkt som enskilda seminarier. Våld och hot i arbetsmiljön steg 1 lagstiftningen Föreskriften AFS 1993:2 beskriver arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur arbetsgivaren i samverkan med medarbetarna skall förebygga ohälsa och olycka p.g.a. hot och våld i arbetsmiljön. Föreskriften är en fördjupning av arbetsmiljölagen och skall ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskriften om våld och hot går hand i hand med föreskriften Första hjälpen och krisstöd som beskriver det stöd som medarbetare utsatta för t ex våld och/eller hot har rätt att få. Arbetsmiljöföreskrifterna Hur ser riskerna för våld och hot ut generellt i vårt samhälle? Olika typer av våld Hur ser det ut i er verksamhet? Kort bikupa Ansvar roller samverkan Att arbeta förebyggande genom systematisk riskbedömning av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samband med våld och hot. Åtgärder och uppföljning Omhändertagande vid våld och/eller hot händelse. (Enligt föreskriften Första hjälpen och krisstöd Under seminariet varvas föreläsning med diskussioner i bikupor kring verksamheten och med utgångspunkt från egna specifika tillfällen/faktiska situationer.

3 Våld och hot i arbetsmiljön steg 2 förbereda, förebygga och bemöta Risker för hot och våld samt aggressivitet, kan lätt skapa osäkerhet och rädsla på arbetsplatsen. Genom att få kunskap om hur man möter aggressioner, hot och våld på ett riktigt sätt kan risken för skador minskas. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna så minskar vi också risken för att situationer med hot och våld skall uppstå. Vardagssäkerhet och självförtroende Hur kan jag förbereda mig för en hotfull eller våldsam situation? Hur kan jag arbeta förebyggande? Hur kan jag skydda mig mot verbala angrepp? Hur bemöter vi olika typer av aggressivitet? Hur känner jag igen och undviker farliga situationer? Hur kan jag hantera ett aggressivt beteende eller farlig situation? Kunskap om hot och våld samt hur vi kan förebygga, undvika, fastställa, utvärdera och hantera hotfulla eller våldsamma situationer motverkar känslor av rädsla och vanmakt. Denna kunskap ger även ett ökat självförtroende och därmed en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Seminariet ger deltagarna teoretisk kunskap samt praktiska råd för att hantera hot och våld på sin arbetsplats. Deltagarna får även göra några enkla övningar med varandra. Vid grupper om maximalt 20 deltagare finns utrymme för ett mer interaktivt upplägg. Fokus kommer att ligga på grundläggande information som kan appliceras på de vanligaste situationerna men det kommer även att finnas möjlighet att titta på några specifika exempel från deltagarna. Fyra nycklar till friskare företag och medarbetare Syfte och mål: tydliggöra innebörden av varje nyckel samt identifiera hur vi kan få en tydlig koppling till SAM på den egna arbetsplatsen. Presentation och samtal kring de fyra nycklarna Systematiskt arbetsmiljöarbete vad är det? Hur inventera nuläge? Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Idéseminarium: Kan genomföras på 2-3 timmar med genomgång av de fyra nycklarna samt hur en koppling till SAM kan göras på den egna arbetsplatsen.

4 Korten på bordet ett seminarium om spelberoende Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera eller av fårens fyrkantiga hälben. I dag tillverkar vi tärningar av plast, skrapar lotter för pengar, spelar TV- och dataspel samt tillbringar gärna lördagskvällen med bingolotto. Vad är spelberoende/spelmissbruk? Traditionella pengaspel TV- och dataspel Internetpoker/andra nätbaserade spel Spelberoende och sociala relationer Vad är orsaken till spelberoende och vilka drabbas? Ser spelberoendet olika ut för olika åldersgrupper? Genusperspektiv, finns det skillnader i spelbeteende? Vilka kopplingar finns till andra beroende? Hur ser hjärnans belöningssystem ut? Varningssignaler för ett spelberoende Fixering Förändrad sinnesstämning Höjd tolerans Abstinensbesvär Ständiga ekonomiska problem Konflikter med omgivningen Återfall Hur ser de anhörigas situation ut i spelberoendet? Vad kan vi göra om någon i vår närhet är fast i ett spelberoende? Vilken hjälp går att få? Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, fakta, egna reflektioner samt diskussioner kring frågor om spelmissbruk. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar upp till en heldagsutbildning. Heldagen innebär mer av bemötande, samtalsmetodik och grupparbeten.

5 Mikrostress i en gränslös värld den digitala arbetsmiljön Den tekniska utvecklingen har varit till stor nytta för oss genom att den frigör tid och underlättar flödet av information mellan människor. Samtidigt kan utvecklingen bidra till stress då gränserna mellan arbete och fritid blivit alltmer diffusa. Mikrostress, att bli negativt påverkad av smartphone och mailens inkorg, är idag ett växande problem som i förlängningen kan leda till både psykisk ohälsa och fysisk utmattning. Arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att se över sättet att strukturera sin tillvaro, samt att hitta lösningar som säkerställer ett arbete som är hållbart i längden. Vad är mikrostress? Grundläggande kunskaper om stress och stressfysiologi Se signaler i tid egna och andras Hur kan vi bidra till en god arbetsmiljö utan onödiga stresspåslag? Att sätta gränser Arbetsgivarens ansvar Seminariet ger kännedom om hur du kan bli observant på dina egna signaler och hur du med enkla medel kan bidra till att skapa en arbetsmiljö som motverkar onödiga stresspåslag. Seminariet lyfter också frågan om arbetsgivarens ansvar och vad man kan göra för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö. Seminariet ger dig verktyg för att kunna arbeta både smartare och mer vilsamt! Seminariet kan genomföras på 1,5-3 timmar. Seminariet är en blandning av föreläsning, forskning, interaktivitet och reflektion. Vi rekommenderar minst 2 timmar för att hinna reflektera, föra samtal om och sammanfatta kring de olika frågorna på ett inlärande sätt.

6 Kränkande behandling Arbetslivet är en källa till stimulans, glädje och gemenskap. Men det är också en arena för allehanda mänskliga relationsproblem. Nästan var femte anställd på offentliga arbetsplatser känner sig utfryst, enligt en studie från arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Kränkande behandling ökar risken för ohälsa och långtidssjukskrivning. Det som framförallt medarbetare då drabbas utav är mycket starka stressreaktioner. Varför uppträder kränkningar? Vem kränker och vem blir kränkt? Riskorganisationer Riskgrupper Riskindivider Hur kan vi hantera och kränkande behandling? Med utgångspunkt från ett verkligt fall, startar vi diskussioner om mobbning, kränkning och diskriminering. Vi gör detta i mindre grupper eller gemensamt beroende på gruppens storlek. Var står vi själva i dessa frågor? Hur skulle vi själva ha agerat i detta fall? Vi mixar teori med reflektioner, verkliga fall, diskussioner och övningar, från 3 timmar till heldag. Trygghet, säkerhet och positiv kraft Föreläsningen ger deltagarna grundläggande tips och tekniker för hur de kan skapa en tryggare vardag Genom att undvika och förebygga risker Ta trygga och säkra beslut Stå upp för sig själv och skydda sig själv och andra Utveckla positiv kommunikation och välmående relationer Bemöta svåra och/eller våldsamma personer Kunskaperna hjälper deltagarna att stärka sitt självförtroende och sin personliga kraft. Istället för att använda rädsla för att lära sig om faror gör vi det roligt att lära oss att vara både fysiskt och känslomässigt säker med andra. En interaktiv, positiv och inspirerande föreläsning som lär ut effektiva färdigheter i personlig säkerhet som kan tillämpas både i arbetslivet och privat

7 Levnadslön en lön att leva på Levnadslön är en mänsklig rättighet. Lönenivån är i många länder otillräcklig för att de arbetare som tillverkar våra kläder, skor och mobiltelefoner ska kunna leva ett drägligt liv. Idag är det vanligt att svenska företag ställer krav i sina uppförandekoder på att leverantören ska betala ut lagstadgad minimilön till de anställda. Men i länder som Bangladesh och Kambodja är den lagstadgade minimilönen långt under hälften av den lön som krävs för att täcka de grundläggande behov en familj har, som mat, rent vatten, husrum, kläder, skola, sjukvård och sparande. Vilket innebär att de genomlever sina liv i fattigdom. Innehåll: Nulägesbeskrivning Vad innebär det att inte ha en lön att leva på? Vad är en levnadslön och hur når man dit? (rekommendationer) Implementering av levnadslön vad gör företagen? Vad kan företagen göra? Billigt men på vems bekostnad? Att aktivt stödja rätten att organisera sig fackligt Vad kan du göra som konsument? Under föreläsningen varvas filmvisning med grupparbeten, övningar och diskussioner. Föreläsningen kan genomföras på en timme upp till en halvdag, beroende på tid och önskemål. Mer tid ger större utrymme för fördjupning och interaktion. Friskfaktorer på arbetsplatsen Ett offensivt arbetsmiljöarbete är att kartlägga, stärka och utveckla arbetsplatsens friskfaktorer. Friskfaktorerna bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och då även ökad effektivitet. Friskfaktorer är de förutsättningar som får medarbetarna att fungera optimalt, utvecklas, må bra och hålla sig friska. Processen uppdelad i fyra faser Inventering av friskfaktorer på arbetsplatsen nuläge Forskningsrön om friskfaktorer Gruppens prioritering av friskfaktorer? Handlingsplan, hur går vi vidare för att utveckla friskfaktorerna Kan genomföras som halv- eller heldagsutbildning alternativt som en workshop. Mer tid ger mer utrymme för diskussioner, arbeten individuellt eller i grupp. Kan med fördel genomföras på lednings-, chef- eller arbetsgruppsnivå.

8 Vid vansinnets rand En föreläsning om hur man kan tänka runt psykotiska människor och hur man kan hjälpa personer med vanföreställningar. Föreläsaren berättar om sina egna erfarenheter, hur hon fått hjälp, om vad som varit bra och om det som varit mindre lyckat. Hur upplevs en psykos och vilken hjälp får man från samhället egentligen? Föreläsaren beskriver sin långa relation med psykiatrin och Socialtjänsten, om det svåra och om vägar ut. Hon tipsar om sina egna nycklar till ett bättre liv. Hur är det att uppleva en psykos? Vad är en psykos? Hur är det att leva med en allvarlig psykisk sjukdom? Hur kan man hjälpa som vän eller anhörig? Vilken hjälp kan man få från psykiatrin? Vad kan Socialtjänsten hjälpa till med? Vad kan man göra på en arbetsplats? En föreläsning från verkliga livet där fakta blandas med egna upplevelser, erfarenheter och tankar. En föreläsning som berör, både rent känslomässigt men även utav det som människor drabbas av. Vi pratar om den psykosociala ohälsan som ökar i vårt samhälle idag. Föreläsningen kan genomföras på 1-3 timmar. Korta föreläsningar avslutas med en frågestund, längre föreläsningarna sker i interaktivitet med deltagarna samt med tid för frågorna. Föreläsningen kan till varje deltagare kompletteras med boken Jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Om att insjukna i och att leva med en psykossjukdom. Hälsofrämjande ledarskap Ett offensivt arbetsmiljöarbete är att kartlägga, stärka och utveckla arbetsplatsens friskfaktorer. Friskfaktorer är de förutsättningar som får medarbetarna att fungera optimalt, utvecklas, må bra och vara friska. Forskning visar att arbetsglädje bidrar till ökad arbetsprestation. Vad är hälsa och är hälsa lönsamt? Vad innebär det att ta sitt hälsoansvar? Hälsoarbetets olika inriktningar, skillnader mellan reagerande - förebyggande - hälsofrämjande och hälsopromotivt arbete Frisk - och riskfaktorer på arbetsplatsen, vad skapar hälsa respektive ohälsa? Hälsofrämjande arbetsplats, goda exempel om hur man kan arbeta hälsofrämjande Signaler på ohälsa hos medarbetare Hälsofrämjande ledarskap - hur kan jag leda på ett hälsofrämjande sätt? Kan genomföras som en 2-3 timmars föreläsning eller en heldagsutbildning, mer tid ger mer djupgående arbete och diskussioner. Skräddarsys efter just era behov.

9 SAM systematiskt arbetsmiljöarbete Alla arbetsgivare måste enligt lag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete - hur kan vi genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår vardag? SAM föreskriftens innehåll Att leda arbetet med SAM - ansvar och samverkan Organisera planera och kartlägga arbetsmiljön Riskinventering och riskbedömning Handlingsplan Uppföljning och utvärdering Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som är en naturlig del i den dagliga verksamheten leder till goda arbetsförhållanden, som ökar trivseln och minskar sjukfrånvaron. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är lönsamt då det bidrar till förbättringar i verksamheten som i sin tur leder till ökad produktivitet. Vi arbetar interaktivt med grupparbeten och med praktiska exempel från vardagen. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium alternativt en utbildningsdag. Ingen solskenshistoria inget schyst arbetsliv Vi reser allt mer och allt längre, bor på charterhotell och gärna på All Inclusive - för barnens skull. Enkelt och billigt, men på vems bekostnad? Papperslös arbetskraft Löner under minimilön Avsaknad av skriftliga anställningskontrakt Under seminariet får deltagarna inblick i hur situationen är för arbetare i Thailand och Turkiet Arbetsmiljö och social säkerhet Tvångsarbete och barnarbete på tvätterier Diskriminering av gravida Fackföreningsfrihet? Seminariet baserar sig på den nya rapporten Ingen solskenshistoria från nätverket Schyst resande. Seminariet tar även upp frågan om charterföretagens sociala ansvar och om hur du kan agera som en medveten resenär. Seminariet tar 2-3 timmar, den första delen består av en föreläsning kombinerat med en bildvisning och den andra delen av reflektioner, diskussioner och interaktivitet med deltagarna.

10 Skyddsombud AML 66a AML 66a: Skyddsombudets rätt att vända sig till arbetsgivaren och begära arbetsmiljöförbättringar eller undersökning av arbetsmiljön. Syftet med skrivningarna i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, är att skyddsombuden på detta sätt ska initiera samverkan med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa och olycka på arbetsplatsen. Om inte arbetsgivaren agerar, har skyddsombuden rätt att till Arbetsmiljöverket sända en framställan för att tillsynen ska ta ställning om ett eventuellt föreläggande eller förbud. Innehåll 66a rättslig och praktisk bakgrund samt nuläge 66a i förhållande till Arbetstidslagen Hur tillämpar vi 66a idag på våra arbetsplatser? Vad fungerar bra och vad skulle vi vilja utveckla? Om juridik respektive kommunikation vad är samverkan? Plan för utvecklat arbetsmiljöarbete med 66a som grund Seminariet på 3-4 timmar varvar teori/genomgång med diskussion och reflekterande samtal. Möjlighet finns att arbeta med ett verkliga fall som utgångspunkt. MBSR Mindfulness Baserad Stress Reduktion Ett omfattande program för bestående förändring, förankrat i modern forskning. Deltagarna lär sig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i såväl arbets- som vardagsliv. Deltagarna upptäcker möjligheter att göra något för sig själva som ingen annan kan göra. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller kroppscanning, Mindfulness meditation och Mindfulness yoga samt reflektioner i grupp. Deltagarna förväntas göra dagliga hemuppgifter med hjälp av bl.a. inspelade Mindfulness övningar. Programmet vänder sig till den som upplever fysisk eller psykisk stress. Programmet kan vara en del i en rehabilitering eller ett förebyggande och främjande hälsoarbete. Omfattning: 8 grupptillfällen om 2-3 timmar + 1 heldag Antal deltagare: 6-15 deltagare är det optimala för båda uppläggen

11 Stressreducering för långsiktig hållbarhet Forskning visar att regelbunden Mindfulnessträning innebär en investering i hälsa och långsiktig hållbarhet. Vetenskapligt dokumenterade effekter av regelbunden Mindfulnessträning är bl.a. minskad upplevelse av stress, ökad sömnkvalitet, minskad upplevelse av smärta, ökat immunförsvar och ökad livskvalitet. Forskning om Mindfulness på arbetsplatser visar även på tendenser till ökad koncentration och minskat avbrott i fokus. Fördjupande utbildningar i Mindfulness: Mindfulness på jobbet En 6-veckors utbildning med veckovisa grupptillfällen á 1-2 timmar med fokus på stressreduktion och kommunikation. Deltagarna får lära sig och öva på enkla verktyg som minskar stress och ökar välbefinnandet både för individen och i gruppen. Omfattning: 6 tillfällen om 1-2 timmar per gång Psykosocial arbetsmiljö Den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på ett förebyggande arbete. Föreskriften ställer även specifika krav på arbetsgivarföreträdarens kunskap och kompetens. Den psykosociala ohälsan ökar och är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Regeringen och Arbetsmiljöverket skärper nu kraven på arbetsgivarna att riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Starkt fokus finns på stress och orsaker till att stress uppkommer. Föreskriften tar upp frågor som till exempel konflikter och kränkande behandling, ohälsosam arbetsbelastning, krav i arbetet, ledning, styrning och graden av inflytande, resurser för arbetet samt samarbete och stöd. Innehåll: Olika typer av organisationer arbetar på olika sätt med arbetsmiljöfrågor reagerande, förebyggande eller främjande. Forskning och beprövad erfarenhet i psykosociala frågor Organisatorisk och social arbetsmiljö Förändringsarbete Hot och våld Vilka verktyg är lämpliga att använda för att hitta psykosociala risker och vilka åtgärder finns att tillgå? Vilka alternativ finns till medarbetarenkäterna? Förkunskaper: Grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen samt gällande ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet

12 Chefens arbetsmiljö workshop Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för chefer och arbetsledare och är oroad över riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra. Arbetsmiljöförhållanden Vilka är arbetsuppgifterna? Finns tydliga mål uppställda? Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra? Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb Kortfattad genomgång av forskning på området Finns det tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Hur kan arbetet prioriteras? Gör chefen rätt saker? Hur agerar överordnade chefen? Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs? Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro Riskinventering - egen Interaktiv workshop där vi mixar teori med dialog, reflektion och feedback. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium/workshop eller som en heldagsutbildning En heldagsutbildning ger utrymme för mer och fler diskussioner samt extra utrymme för de frågor som är aktuella för just ert företags/organisations utmaningar och nuläge. Från tryckt till tryggt Vi inleder denna workshop/utbildningsdag med ett samtal med deltagarna kring deras erfarenheter av möjligheten att på arbetsplatsen uttrycka sin åsikt, ge konstruktiv kritik, påverka arbetssituationen samt deras upplevelser kring repressalier. Vad är anledningen till att man anmält sig till workshopen/utbildningen och vilka förväntningar har man?

13 Öppenhet och trygghet Varför är öppenhet och trygghet så viktigt? Förhållandet meddelarskydd och öppenhet på arbetsplatsen Vad händer med individen, gruppen och organisationen om vi inte har ett öppet och tryggt arbetsklimat? Hur utvecklas trygghet i en arbetsgrupp? Om grupprocess och ledarskap Kommunikation Jag-budskap Aktivt lyssnande Konstruktiv kritik, feedback och feedforward Vem har ansvaret? Om chefsansvar och ledarskap Om medarbetaransvar och medarbetarskap Vad kan och vill jag själv göra för att bidra till ett öppnare och tryggare arbetsklimat på min arbetsplats? Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar alternativt en utbildningsdag. Mer tid ger mer utrymme för interaktivitet med deltagarna. Upplägget är mycket flexibelt utifrån deltagarnas behov - vad deltagarna tar upp inledningsvis påverkar seminariet/utbildningsdagen. Oavsett vilken form vi använder oss av så är samtalet, interaktiviteten med deltagarna och deras erfarenheter det centrala. Maximalt 30 deltagare per tillfälle - för att alla deltagare skall ha en möjlighet att bli sedda, känna delaktighet och komma till tals. Att skapa en buffert mot stress Alla förändringar som vi gör påverkar organisationen som helhet samt våra arbetsuppgifter och oss själva som individer. Hur kan vi i en slimmad organisation arbeta för att skapa en god arbetsmiljö, arbetsglädje samt såväl välmående människor som organisation? Det handlar till stor del om prioriteringar, stöd, struktur, att säga nej och att hantera stress.

14 Buffert mot stress på arbetsplatsen Stödet från chefer och kollegor emellan Prioriteringar, sociala stödet och feedback Vilka typer av stöd är viktiga? Exempel från olika arbetsplatser. Reflektion bland deltagarna - hur är det hos oss? Problemorienterat kontra möjlighetsorienterat förhållningssätt på arbetsplatsen, hur påverkar det oss? Buffert mot stress för individen Hur jag kan stärka min förmåga att hantera stress Olika tekniker för att få balans i kropp och själ. Goda levnadsvanor buffert mot stress - fakta och tips Hälsosamt förhållningssätt vad är det? Vikten av att kunna säga nej Egna reflektioner kring sitt egna förhållningssätt, något att utveckla? Tekniker för stresshantering Fakta och tips om bland annat Mindfulness och avslappningsövningar Deltagarna får prova på enkla övningar Upplägget utgår utifrån forskningen på kända friskfaktorer på både individ- och arbetsplats nivå samt tips på stresshanteringsövningar. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar eller en utbildning på 1-2 dagar. Mer tid ger mer övningar, diskussioner, reflektion och interaktivitet. Planera dig ur stressen Det finns många situationer i arbetslivet som skapar stress. Exempelvis kan det handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner, problem med planering och struktur listan kan göras lång. När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat. Genom stressreducering ges möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Innehåll och huvudområden Denna workshop i praktisk stressreducering hjälper deltagarna att få kontroll över sin arbetssituation genom en effektivare arbetsmetodik. Bättre arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad. Därigenom en bättre balans mellan arbete och fritid. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering - något som de flesta aldrig fått utbildning i. Planering på lång sikt Planering på kort sikt Hur blir jag mindre händelsestyrd? Prioritering

15 En interaktiv workshop där vi varvar föreläsning med praktiskt arbete, där deltagarna själva får prova på praktisk stressreducering. Workshopen är mycket konkret och deltagarna får många användbara tips hur man med relativt enkla medel kan minska sin stress. Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar. Maximalt 12 deltagare, ger utrymme för frågor, samtal och en god interaktivitet Konfliktförståelse ger en god arbetsmiljö Att öka förståelse varför konflikter uppstår och hur vi kan hantera dem på ett konstruktivt sätt skapar en god arbetsmiljö, en positiv kommunikation och ett gott och sunt samarbete. Konfliktförståelse bakgrund Vad säger Arbetsmiljölagen om den psykosociala arbetsmiljön? Kommunikation Empati, förståelse och gruppdynamiska processer påverkar konflikters utveckling. Svåra samtal Rigida medarbetare, bristfälliga ledare och chefer samt förtroendevalda som har svårt med rollförståelsen hur hanterar vi detta? Konflikters uppkomst Konfliktens olika faser, störnings-, svårighets-, offentlig fas och akutfas. Vad kan orsaka konflikter (oenighet i fakta, värderingar, mål ) Konfliktlösning och ansvar Individens, gruppens, chefens och förtroendevaldas respektive ansvar vid en konflikt. Handlingsplan för min arbetsplats. En utbildning där 1-2 dagar rekommenderas, beroende på situation samt behov och önskemål. Två dagar ger deltagarna större utrymme att få bearbeta konflikter och meningsskiljaktigheter som pågår i den egna arbetsgruppen och/eller inom organisationen. Utbildningen varvar föreläsningar med grupparbeten och pedagogiska övningar, för att ge deltagarna verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Kan även genomföras som en föreläsning för en övergripande förståelse. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Så blir du lurad! - en föreläsning om påverkan och manipulation Har du någon gång kommit på dig själv med att säga ja till en försäljare för

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Stöd till Inspirationsguide

Stöd till Inspirationsguide Stöd till Inspirationsguide Arbetsmaterial Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv HUR DENNA DEL KAN ANVÄNDAS... 4 1 BLOCK 1 INFORMATIONSMÖTE... 5 1 VAD

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Kultur - religion och signaletik Seminariet ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen, samt en ökad förståelse för olika sätt att leva,

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING Arbetsmiljö Så funkar det Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus?

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? Institutionen för Service Management Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen Emelie Nyman & Diana Tran Handledare:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer