INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR"

Transkript

1 INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress orsak och verkan vad är hönan och vad är ägget? Ett inspirationsseminarium på runt 2-3 timmar där vi tar utgångspunkt i en gemensam europeisk inspektionskampanj gällande psykosocial risker en kampanj som ligger till grund för den nya stresschecklistan som tagits fram av arbetsmiljöverket. Stress är ett symtom stress innebär i sig ohälsa men lägger även grunden till andra arbetsmiljöproblem. Nuläge Hur står det till på vår arbetsplats just nu? Egenkontroll kontra krav i arbetsliv och privatliv Lagstiftning Vad säger myndigheten/lagen? Det systematiska arbetsmiljöarbetet och stressen Önskat läge Nya stresschecklistan Vad ska/kan vi göra? Målet är att under seminariet få information och verktyg för att arbeta förebyggande med stress, egen samt i den egna arbetsmiljön Arbetsmiljödomar seminarium om ansvar och straffansvar i arbetsmiljön Arbetsgivaren skall göra allt för att förebygga ohälsa och olycka Vad innebär lagens formulering? Vad händer om en arbetstagare skadas eller förolyckas i sitt arbete? Vi tittar på hur domstolar dömer enligt brottsbalkens formulering om Arbetsmiljöbrott. På ett tillämpbart sätt tolkar vi domar, drar slutsatser och gör kopplingar till vår egen verksamhet. Till exempel Krokom domen. Ett interaktivt seminarium på 2-3 timmar som i första hand vänder sig till chefer och ledare dvs. arbetsgivarrepresentanter.

2 Våld och hot i arbetsmiljön Ett viktigt led i arbetet kring våld och hot är att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om vad som beskrivs i föreskriften, vilket stöd de kan få samt hur man bäst agerar i situationer av hot och våld. En medvetenhet kring risker som finns för våld och hot i den egna verksamheten, tydliga rutiner samt hur vi kan arbeta förebyggande är en annan viktig del. Seminarierna gällande våld och hot i arbetsmiljön/yrkeslivet tar utgångspunkt utifrån en lagstiftande del samt en mer konkret del som handlar om hur vi skall förstå, förebygga och bemöta hot och våld. Seminarierna kan med fördelas genomföras som steg 1 och steg 2, men fungerar även utmärkt som enskilda seminarier. Våld och hot i arbetsmiljön steg 1 lagstiftningen Föreskriften AFS 1993:2 beskriver arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur arbetsgivaren i samverkan med medarbetarna skall förebygga ohälsa och olycka p.g.a. hot och våld i arbetsmiljön. Föreskriften är en fördjupning av arbetsmiljölagen och skall ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskriften om våld och hot går hand i hand med föreskriften Första hjälpen och krisstöd som beskriver det stöd som medarbetare utsatta för t ex våld och/eller hot har rätt att få. Arbetsmiljöföreskrifterna Hur ser riskerna för våld och hot ut generellt i vårt samhälle? Olika typer av våld Hur ser det ut i er verksamhet? Kort bikupa Ansvar roller samverkan Att arbeta förebyggande genom systematisk riskbedömning av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samband med våld och hot. Åtgärder och uppföljning Omhändertagande vid våld och/eller hot händelse. (Enligt föreskriften Första hjälpen och krisstöd Under seminariet varvas föreläsning med diskussioner i bikupor kring verksamheten och med utgångspunkt från egna specifika tillfällen/faktiska situationer.

3 Våld och hot i arbetsmiljön steg 2 förbereda, förebygga och bemöta Risker för hot och våld samt aggressivitet, kan lätt skapa osäkerhet och rädsla på arbetsplatsen. Genom att få kunskap om hur man möter aggressioner, hot och våld på ett riktigt sätt kan risken för skador minskas. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna så minskar vi också risken för att situationer med hot och våld skall uppstå. Vardagssäkerhet och självförtroende Hur kan jag förbereda mig för en hotfull eller våldsam situation? Hur kan jag arbeta förebyggande? Hur kan jag skydda mig mot verbala angrepp? Hur bemöter vi olika typer av aggressivitet? Hur känner jag igen och undviker farliga situationer? Hur kan jag hantera ett aggressivt beteende eller farlig situation? Kunskap om hot och våld samt hur vi kan förebygga, undvika, fastställa, utvärdera och hantera hotfulla eller våldsamma situationer motverkar känslor av rädsla och vanmakt. Denna kunskap ger även ett ökat självförtroende och därmed en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Seminariet ger deltagarna teoretisk kunskap samt praktiska råd för att hantera hot och våld på sin arbetsplats. Deltagarna får även göra några enkla övningar med varandra. Vid grupper om maximalt 20 deltagare finns utrymme för ett mer interaktivt upplägg. Fokus kommer att ligga på grundläggande information som kan appliceras på de vanligaste situationerna men det kommer även att finnas möjlighet att titta på några specifika exempel från deltagarna. Fyra nycklar till friskare företag och medarbetare Syfte och mål: tydliggöra innebörden av varje nyckel samt identifiera hur vi kan få en tydlig koppling till SAM på den egna arbetsplatsen. Presentation och samtal kring de fyra nycklarna Systematiskt arbetsmiljöarbete vad är det? Hur inventera nuläge? Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Idéseminarium: Kan genomföras på 2-3 timmar med genomgång av de fyra nycklarna samt hur en koppling till SAM kan göras på den egna arbetsplatsen.

4 Korten på bordet ett seminarium om spelberoende Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera eller av fårens fyrkantiga hälben. I dag tillverkar vi tärningar av plast, skrapar lotter för pengar, spelar TV- och dataspel samt tillbringar gärna lördagskvällen med bingolotto. Vad är spelberoende/spelmissbruk? Traditionella pengaspel TV- och dataspel Internetpoker/andra nätbaserade spel Spelberoende och sociala relationer Vad är orsaken till spelberoende och vilka drabbas? Ser spelberoendet olika ut för olika åldersgrupper? Genusperspektiv, finns det skillnader i spelbeteende? Vilka kopplingar finns till andra beroende? Hur ser hjärnans belöningssystem ut? Varningssignaler för ett spelberoende Fixering Förändrad sinnesstämning Höjd tolerans Abstinensbesvär Ständiga ekonomiska problem Konflikter med omgivningen Återfall Hur ser de anhörigas situation ut i spelberoendet? Vad kan vi göra om någon i vår närhet är fast i ett spelberoende? Vilken hjälp går att få? Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, fakta, egna reflektioner samt diskussioner kring frågor om spelmissbruk. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar upp till en heldagsutbildning. Heldagen innebär mer av bemötande, samtalsmetodik och grupparbeten.

5 Mikrostress i en gränslös värld den digitala arbetsmiljön Den tekniska utvecklingen har varit till stor nytta för oss genom att den frigör tid och underlättar flödet av information mellan människor. Samtidigt kan utvecklingen bidra till stress då gränserna mellan arbete och fritid blivit alltmer diffusa. Mikrostress, att bli negativt påverkad av smartphone och mailens inkorg, är idag ett växande problem som i förlängningen kan leda till både psykisk ohälsa och fysisk utmattning. Arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att se över sättet att strukturera sin tillvaro, samt att hitta lösningar som säkerställer ett arbete som är hållbart i längden. Vad är mikrostress? Grundläggande kunskaper om stress och stressfysiologi Se signaler i tid egna och andras Hur kan vi bidra till en god arbetsmiljö utan onödiga stresspåslag? Att sätta gränser Arbetsgivarens ansvar Seminariet ger kännedom om hur du kan bli observant på dina egna signaler och hur du med enkla medel kan bidra till att skapa en arbetsmiljö som motverkar onödiga stresspåslag. Seminariet lyfter också frågan om arbetsgivarens ansvar och vad man kan göra för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö. Seminariet ger dig verktyg för att kunna arbeta både smartare och mer vilsamt! Seminariet kan genomföras på 1,5-3 timmar. Seminariet är en blandning av föreläsning, forskning, interaktivitet och reflektion. Vi rekommenderar minst 2 timmar för att hinna reflektera, föra samtal om och sammanfatta kring de olika frågorna på ett inlärande sätt.

6 Kränkande behandling Arbetslivet är en källa till stimulans, glädje och gemenskap. Men det är också en arena för allehanda mänskliga relationsproblem. Nästan var femte anställd på offentliga arbetsplatser känner sig utfryst, enligt en studie från arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Kränkande behandling ökar risken för ohälsa och långtidssjukskrivning. Det som framförallt medarbetare då drabbas utav är mycket starka stressreaktioner. Varför uppträder kränkningar? Vem kränker och vem blir kränkt? Riskorganisationer Riskgrupper Riskindivider Hur kan vi hantera och kränkande behandling? Med utgångspunkt från ett verkligt fall, startar vi diskussioner om mobbning, kränkning och diskriminering. Vi gör detta i mindre grupper eller gemensamt beroende på gruppens storlek. Var står vi själva i dessa frågor? Hur skulle vi själva ha agerat i detta fall? Vi mixar teori med reflektioner, verkliga fall, diskussioner och övningar, från 3 timmar till heldag. Trygghet, säkerhet och positiv kraft Föreläsningen ger deltagarna grundläggande tips och tekniker för hur de kan skapa en tryggare vardag Genom att undvika och förebygga risker Ta trygga och säkra beslut Stå upp för sig själv och skydda sig själv och andra Utveckla positiv kommunikation och välmående relationer Bemöta svåra och/eller våldsamma personer Kunskaperna hjälper deltagarna att stärka sitt självförtroende och sin personliga kraft. Istället för att använda rädsla för att lära sig om faror gör vi det roligt att lära oss att vara både fysiskt och känslomässigt säker med andra. En interaktiv, positiv och inspirerande föreläsning som lär ut effektiva färdigheter i personlig säkerhet som kan tillämpas både i arbetslivet och privat

7 Levnadslön en lön att leva på Levnadslön är en mänsklig rättighet. Lönenivån är i många länder otillräcklig för att de arbetare som tillverkar våra kläder, skor och mobiltelefoner ska kunna leva ett drägligt liv. Idag är det vanligt att svenska företag ställer krav i sina uppförandekoder på att leverantören ska betala ut lagstadgad minimilön till de anställda. Men i länder som Bangladesh och Kambodja är den lagstadgade minimilönen långt under hälften av den lön som krävs för att täcka de grundläggande behov en familj har, som mat, rent vatten, husrum, kläder, skola, sjukvård och sparande. Vilket innebär att de genomlever sina liv i fattigdom. Innehåll: Nulägesbeskrivning Vad innebär det att inte ha en lön att leva på? Vad är en levnadslön och hur når man dit? (rekommendationer) Implementering av levnadslön vad gör företagen? Vad kan företagen göra? Billigt men på vems bekostnad? Att aktivt stödja rätten att organisera sig fackligt Vad kan du göra som konsument? Under föreläsningen varvas filmvisning med grupparbeten, övningar och diskussioner. Föreläsningen kan genomföras på en timme upp till en halvdag, beroende på tid och önskemål. Mer tid ger större utrymme för fördjupning och interaktion. Friskfaktorer på arbetsplatsen Ett offensivt arbetsmiljöarbete är att kartlägga, stärka och utveckla arbetsplatsens friskfaktorer. Friskfaktorerna bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och då även ökad effektivitet. Friskfaktorer är de förutsättningar som får medarbetarna att fungera optimalt, utvecklas, må bra och hålla sig friska. Processen uppdelad i fyra faser Inventering av friskfaktorer på arbetsplatsen nuläge Forskningsrön om friskfaktorer Gruppens prioritering av friskfaktorer? Handlingsplan, hur går vi vidare för att utveckla friskfaktorerna Kan genomföras som halv- eller heldagsutbildning alternativt som en workshop. Mer tid ger mer utrymme för diskussioner, arbeten individuellt eller i grupp. Kan med fördel genomföras på lednings-, chef- eller arbetsgruppsnivå.

8 Vid vansinnets rand En föreläsning om hur man kan tänka runt psykotiska människor och hur man kan hjälpa personer med vanföreställningar. Föreläsaren berättar om sina egna erfarenheter, hur hon fått hjälp, om vad som varit bra och om det som varit mindre lyckat. Hur upplevs en psykos och vilken hjälp får man från samhället egentligen? Föreläsaren beskriver sin långa relation med psykiatrin och Socialtjänsten, om det svåra och om vägar ut. Hon tipsar om sina egna nycklar till ett bättre liv. Hur är det att uppleva en psykos? Vad är en psykos? Hur är det att leva med en allvarlig psykisk sjukdom? Hur kan man hjälpa som vän eller anhörig? Vilken hjälp kan man få från psykiatrin? Vad kan Socialtjänsten hjälpa till med? Vad kan man göra på en arbetsplats? En föreläsning från verkliga livet där fakta blandas med egna upplevelser, erfarenheter och tankar. En föreläsning som berör, både rent känslomässigt men även utav det som människor drabbas av. Vi pratar om den psykosociala ohälsan som ökar i vårt samhälle idag. Föreläsningen kan genomföras på 1-3 timmar. Korta föreläsningar avslutas med en frågestund, längre föreläsningarna sker i interaktivitet med deltagarna samt med tid för frågorna. Föreläsningen kan till varje deltagare kompletteras med boken Jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Om att insjukna i och att leva med en psykossjukdom. Hälsofrämjande ledarskap Ett offensivt arbetsmiljöarbete är att kartlägga, stärka och utveckla arbetsplatsens friskfaktorer. Friskfaktorer är de förutsättningar som får medarbetarna att fungera optimalt, utvecklas, må bra och vara friska. Forskning visar att arbetsglädje bidrar till ökad arbetsprestation. Vad är hälsa och är hälsa lönsamt? Vad innebär det att ta sitt hälsoansvar? Hälsoarbetets olika inriktningar, skillnader mellan reagerande - förebyggande - hälsofrämjande och hälsopromotivt arbete Frisk - och riskfaktorer på arbetsplatsen, vad skapar hälsa respektive ohälsa? Hälsofrämjande arbetsplats, goda exempel om hur man kan arbeta hälsofrämjande Signaler på ohälsa hos medarbetare Hälsofrämjande ledarskap - hur kan jag leda på ett hälsofrämjande sätt? Kan genomföras som en 2-3 timmars föreläsning eller en heldagsutbildning, mer tid ger mer djupgående arbete och diskussioner. Skräddarsys efter just era behov.

9 SAM systematiskt arbetsmiljöarbete Alla arbetsgivare måste enligt lag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete - hur kan vi genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår vardag? SAM föreskriftens innehåll Att leda arbetet med SAM - ansvar och samverkan Organisera planera och kartlägga arbetsmiljön Riskinventering och riskbedömning Handlingsplan Uppföljning och utvärdering Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som är en naturlig del i den dagliga verksamheten leder till goda arbetsförhållanden, som ökar trivseln och minskar sjukfrånvaron. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är lönsamt då det bidrar till förbättringar i verksamheten som i sin tur leder till ökad produktivitet. Vi arbetar interaktivt med grupparbeten och med praktiska exempel från vardagen. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium alternativt en utbildningsdag. Ingen solskenshistoria inget schyst arbetsliv Vi reser allt mer och allt längre, bor på charterhotell och gärna på All Inclusive - för barnens skull. Enkelt och billigt, men på vems bekostnad? Papperslös arbetskraft Löner under minimilön Avsaknad av skriftliga anställningskontrakt Under seminariet får deltagarna inblick i hur situationen är för arbetare i Thailand och Turkiet Arbetsmiljö och social säkerhet Tvångsarbete och barnarbete på tvätterier Diskriminering av gravida Fackföreningsfrihet? Seminariet baserar sig på den nya rapporten Ingen solskenshistoria från nätverket Schyst resande. Seminariet tar även upp frågan om charterföretagens sociala ansvar och om hur du kan agera som en medveten resenär. Seminariet tar 2-3 timmar, den första delen består av en föreläsning kombinerat med en bildvisning och den andra delen av reflektioner, diskussioner och interaktivitet med deltagarna.

10 Skyddsombud AML 66a AML 66a: Skyddsombudets rätt att vända sig till arbetsgivaren och begära arbetsmiljöförbättringar eller undersökning av arbetsmiljön. Syftet med skrivningarna i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, är att skyddsombuden på detta sätt ska initiera samverkan med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa och olycka på arbetsplatsen. Om inte arbetsgivaren agerar, har skyddsombuden rätt att till Arbetsmiljöverket sända en framställan för att tillsynen ska ta ställning om ett eventuellt föreläggande eller förbud. Innehåll 66a rättslig och praktisk bakgrund samt nuläge 66a i förhållande till Arbetstidslagen Hur tillämpar vi 66a idag på våra arbetsplatser? Vad fungerar bra och vad skulle vi vilja utveckla? Om juridik respektive kommunikation vad är samverkan? Plan för utvecklat arbetsmiljöarbete med 66a som grund Seminariet på 3-4 timmar varvar teori/genomgång med diskussion och reflekterande samtal. Möjlighet finns att arbeta med ett verkliga fall som utgångspunkt. MBSR Mindfulness Baserad Stress Reduktion Ett omfattande program för bestående förändring, förankrat i modern forskning. Deltagarna lär sig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i såväl arbets- som vardagsliv. Deltagarna upptäcker möjligheter att göra något för sig själva som ingen annan kan göra. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller kroppscanning, Mindfulness meditation och Mindfulness yoga samt reflektioner i grupp. Deltagarna förväntas göra dagliga hemuppgifter med hjälp av bl.a. inspelade Mindfulness övningar. Programmet vänder sig till den som upplever fysisk eller psykisk stress. Programmet kan vara en del i en rehabilitering eller ett förebyggande och främjande hälsoarbete. Omfattning: 8 grupptillfällen om 2-3 timmar + 1 heldag Antal deltagare: 6-15 deltagare är det optimala för båda uppläggen

11 Stressreducering för långsiktig hållbarhet Forskning visar att regelbunden Mindfulnessträning innebär en investering i hälsa och långsiktig hållbarhet. Vetenskapligt dokumenterade effekter av regelbunden Mindfulnessträning är bl.a. minskad upplevelse av stress, ökad sömnkvalitet, minskad upplevelse av smärta, ökat immunförsvar och ökad livskvalitet. Forskning om Mindfulness på arbetsplatser visar även på tendenser till ökad koncentration och minskat avbrott i fokus. Fördjupande utbildningar i Mindfulness: Mindfulness på jobbet En 6-veckors utbildning med veckovisa grupptillfällen á 1-2 timmar med fokus på stressreduktion och kommunikation. Deltagarna får lära sig och öva på enkla verktyg som minskar stress och ökar välbefinnandet både för individen och i gruppen. Omfattning: 6 tillfällen om 1-2 timmar per gång Psykosocial arbetsmiljö Den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på ett förebyggande arbete. Föreskriften ställer även specifika krav på arbetsgivarföreträdarens kunskap och kompetens. Den psykosociala ohälsan ökar och är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Regeringen och Arbetsmiljöverket skärper nu kraven på arbetsgivarna att riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Starkt fokus finns på stress och orsaker till att stress uppkommer. Föreskriften tar upp frågor som till exempel konflikter och kränkande behandling, ohälsosam arbetsbelastning, krav i arbetet, ledning, styrning och graden av inflytande, resurser för arbetet samt samarbete och stöd. Innehåll: Olika typer av organisationer arbetar på olika sätt med arbetsmiljöfrågor reagerande, förebyggande eller främjande. Forskning och beprövad erfarenhet i psykosociala frågor Organisatorisk och social arbetsmiljö Förändringsarbete Hot och våld Vilka verktyg är lämpliga att använda för att hitta psykosociala risker och vilka åtgärder finns att tillgå? Vilka alternativ finns till medarbetarenkäterna? Förkunskaper: Grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen samt gällande ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet

12 Chefens arbetsmiljö workshop Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för chefer och arbetsledare och är oroad över riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra. Arbetsmiljöförhållanden Vilka är arbetsuppgifterna? Finns tydliga mål uppställda? Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra? Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb Kortfattad genomgång av forskning på området Finns det tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Hur kan arbetet prioriteras? Gör chefen rätt saker? Hur agerar överordnade chefen? Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs? Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro Riskinventering - egen Interaktiv workshop där vi mixar teori med dialog, reflektion och feedback. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium/workshop eller som en heldagsutbildning En heldagsutbildning ger utrymme för mer och fler diskussioner samt extra utrymme för de frågor som är aktuella för just ert företags/organisations utmaningar och nuläge. Från tryckt till tryggt Vi inleder denna workshop/utbildningsdag med ett samtal med deltagarna kring deras erfarenheter av möjligheten att på arbetsplatsen uttrycka sin åsikt, ge konstruktiv kritik, påverka arbetssituationen samt deras upplevelser kring repressalier. Vad är anledningen till att man anmält sig till workshopen/utbildningen och vilka förväntningar har man?

13 Öppenhet och trygghet Varför är öppenhet och trygghet så viktigt? Förhållandet meddelarskydd och öppenhet på arbetsplatsen Vad händer med individen, gruppen och organisationen om vi inte har ett öppet och tryggt arbetsklimat? Hur utvecklas trygghet i en arbetsgrupp? Om grupprocess och ledarskap Kommunikation Jag-budskap Aktivt lyssnande Konstruktiv kritik, feedback och feedforward Vem har ansvaret? Om chefsansvar och ledarskap Om medarbetaransvar och medarbetarskap Vad kan och vill jag själv göra för att bidra till ett öppnare och tryggare arbetsklimat på min arbetsplats? Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar alternativt en utbildningsdag. Mer tid ger mer utrymme för interaktivitet med deltagarna. Upplägget är mycket flexibelt utifrån deltagarnas behov - vad deltagarna tar upp inledningsvis påverkar seminariet/utbildningsdagen. Oavsett vilken form vi använder oss av så är samtalet, interaktiviteten med deltagarna och deras erfarenheter det centrala. Maximalt 30 deltagare per tillfälle - för att alla deltagare skall ha en möjlighet att bli sedda, känna delaktighet och komma till tals. Att skapa en buffert mot stress Alla förändringar som vi gör påverkar organisationen som helhet samt våra arbetsuppgifter och oss själva som individer. Hur kan vi i en slimmad organisation arbeta för att skapa en god arbetsmiljö, arbetsglädje samt såväl välmående människor som organisation? Det handlar till stor del om prioriteringar, stöd, struktur, att säga nej och att hantera stress.

14 Buffert mot stress på arbetsplatsen Stödet från chefer och kollegor emellan Prioriteringar, sociala stödet och feedback Vilka typer av stöd är viktiga? Exempel från olika arbetsplatser. Reflektion bland deltagarna - hur är det hos oss? Problemorienterat kontra möjlighetsorienterat förhållningssätt på arbetsplatsen, hur påverkar det oss? Buffert mot stress för individen Hur jag kan stärka min förmåga att hantera stress Olika tekniker för att få balans i kropp och själ. Goda levnadsvanor buffert mot stress - fakta och tips Hälsosamt förhållningssätt vad är det? Vikten av att kunna säga nej Egna reflektioner kring sitt egna förhållningssätt, något att utveckla? Tekniker för stresshantering Fakta och tips om bland annat Mindfulness och avslappningsövningar Deltagarna får prova på enkla övningar Upplägget utgår utifrån forskningen på kända friskfaktorer på både individ- och arbetsplats nivå samt tips på stresshanteringsövningar. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar eller en utbildning på 1-2 dagar. Mer tid ger mer övningar, diskussioner, reflektion och interaktivitet. Planera dig ur stressen Det finns många situationer i arbetslivet som skapar stress. Exempelvis kan det handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner, problem med planering och struktur listan kan göras lång. När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat. Genom stressreducering ges möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Innehåll och huvudområden Denna workshop i praktisk stressreducering hjälper deltagarna att få kontroll över sin arbetssituation genom en effektivare arbetsmetodik. Bättre arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad. Därigenom en bättre balans mellan arbete och fritid. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering - något som de flesta aldrig fått utbildning i. Planering på lång sikt Planering på kort sikt Hur blir jag mindre händelsestyrd? Prioritering

15 En interaktiv workshop där vi varvar föreläsning med praktiskt arbete, där deltagarna själva får prova på praktisk stressreducering. Workshopen är mycket konkret och deltagarna får många användbara tips hur man med relativt enkla medel kan minska sin stress. Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar. Maximalt 12 deltagare, ger utrymme för frågor, samtal och en god interaktivitet Konfliktförståelse ger en god arbetsmiljö Att öka förståelse varför konflikter uppstår och hur vi kan hantera dem på ett konstruktivt sätt skapar en god arbetsmiljö, en positiv kommunikation och ett gott och sunt samarbete. Konfliktförståelse bakgrund Vad säger Arbetsmiljölagen om den psykosociala arbetsmiljön? Kommunikation Empati, förståelse och gruppdynamiska processer påverkar konflikters utveckling. Svåra samtal Rigida medarbetare, bristfälliga ledare och chefer samt förtroendevalda som har svårt med rollförståelsen hur hanterar vi detta? Konflikters uppkomst Konfliktens olika faser, störnings-, svårighets-, offentlig fas och akutfas. Vad kan orsaka konflikter (oenighet i fakta, värderingar, mål ) Konfliktlösning och ansvar Individens, gruppens, chefens och förtroendevaldas respektive ansvar vid en konflikt. Handlingsplan för min arbetsplats. En utbildning där 1-2 dagar rekommenderas, beroende på situation samt behov och önskemål. Två dagar ger deltagarna större utrymme att få bearbeta konflikter och meningsskiljaktigheter som pågår i den egna arbetsgruppen och/eller inom organisationen. Utbildningen varvar föreläsningar med grupparbeten och pedagogiska övningar, för att ge deltagarna verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Kan även genomföras som en föreläsning för en övergripande förståelse. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Vadå är jag för stressad? De flesta av oss upplever stressiga perioder i livet. Ofta är det andra i vår närhet som ser våra symptom tidigare

Läs mer

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Världen och du hållbar utveckling som utmaning Världen är stor och komplex, det kan kännas omöjligt att göra något åt de kriser

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Ledarskap för en hållbar arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Riktlinjer mot kränkande särbehandling

Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Riktlinjer mot kränkande särbehandling Hultsfreds kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Riktlinjer mot kränkande särbehandling Innehåll RIKTLINJER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 3 Vad menas med kränkande särbehandling?... 3 Exempel

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer