INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR"

Transkript

1 INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet Att chefa och/eller leda vad är skillnaden? Vad menar vi med ett tydligt ledarskap? Personligt Mästerskap innebörd, metoder och verktyg Självkännedom och delaktighet Ledarstil framgång och fällor Roller och gruppdynamik Stress och arbetstempo Personligt Mästerskap och omvärlden Seminariet tar upp frågor kring vilka förutsättningar du som chef behöver för att utöva ett tydligt och konkurrenskraftigt ledarskap. Vi pratar Personligt Mästerskap Krishantering att stötta medarbetare på bästa sätt Vad händer vid en akut kris, svår eller hotfull händelse - hur kan jag som chef stötta mina medarbetare på bästa sätt? Krishantering Kommunikation Påverkansfaktorer Reaktioner hos den som drabbas Vilka behov har den som drabbats? Hur kan vi stötta medarbetaren på bästa sätt? Hur bygger vi upp en fungerande krisberedskap? Teori blandas med gruppdiskussioner och reflektion kring för målgruppen anpassade fallövningar. Kan genomföras på 3-4 timmar upp till en heldag. Steg 2: Kan vid behov byggas på med en utbildningsdel gällande samtalsmetodik och avlastande samtal.

2 Medvetet ledarskap för att skapa engagemang och delaktighet Det medvetna ledarskapet utvecklas i ett samspel med andra människor där ledarens roll är att skapa en miljö för delaktighet, öppenhet och engagemang. Ledaren i processen Hur ser vi på oss själva? Medvetenhet om oss själva samt rollen som ordförande och ledare Hitta kraft och nycklar i det positiva Hur bidrar vi som ledare till delaktighet och engagemang? Vad är det som skapar engagemang? Motivation som energikälla Positiva verktyg i vardagen Våra värderingar avgör hur vi förhåller oss till och hur vi behandlar andra människor. Hur ser Vision Stockholm stads värderingar ut? Finns ett glapp mellan värderingar och verklighet? Hur vill vi att våra värderingar skall färga ledarskapet i Vision Stockholm stad? Hur kan våra värderingar ge kraft och energi framåt för oss själva och andra? Upplägget för Medvetet ledarskap bygger på samtal, reflektion och övningar samt faktakunskap och interaktivitet med deltagarna. Upplägget är tänkt som en utbildningsdag alternativt två-tre halvdagar med hemuppgift emellan varje tillfälle. Kan genomföras som ett seminarium men med begränsat innehåll utifrån behov och önskemål. Chefens arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för ett antal chefer och arbetsledare och är oroad över riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra.

3 Arbetsmiljöförhållanden Vilka är arbetsuppgifterna? Finns tydliga mål uppställda? Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra? Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb Finns det tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Hur kan arbetet prioriteras? Gör chefen rätt saker? Hur agerar överordnade chefen? Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs? Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro. Riskinventering - egen Interaktiv workshop, mix av teori, dialog, reflektion och feedback. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium/workshop eller som en heldagsutbildning. En heldagsutbildning ger utrymme för mer och fler diskussioner samt extra utrymme för de frågor som är aktuella för just ert företags/organisations utmaningar och nuläge. Kundorienterat ledarskap lönsamma relationer Service Management - för ett relationsskapande kundarbete. Utveckla en kundorienterad organisation/företag med ett genuint intresse för kunden. *Kunden i fokus säger sig de flesta verksamheter ha - men hur ser det ut i verkligheten? Alla företag, oberoende av om kärnan i deras erbjudanden är tjänster eller varor, är idag utsatta för stor konkurrens. Förmågan att hantera kundupplevelsen och kundrelationerna blir allt mer avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det krävs genomtänkta strategier och ett kundorinterat ledarskap för att vinna de stora framgångarna. Ett kundorienterat ledarskap och ett strategiskt arbete som fokuserar på ett genuint intresse för kundens behov - kan öka organisationens försäljning/verksamhet och lönsamhet. Ett ökat engagemang och en förbättrad dialog ger en förhöjd kundupplevelse - vilket i sin tur skapar glädje, energi och utveckling för alla parter. Ett gott relationsskapande kundarbete. Innehåll Service management vad står begreppet för? Strategiskt och operativt arbete med kunden i fokus Kundorienterat ledarskap

4 Kundupplevelse de fem K:na Omtanke och DLX Det Lilla extra Modeller/konkreta verktyg Tips och tricks System, mätning och resultat Utbildningen blandar inspirerande föreläsningar med erfarenhetsutbyte, reflektion och har en hög interaktivitet. Utbildningen är på två dagar. Kan genomföras som ett seminarium på 3-4 timmar för att ge deltagarna inspiration och ett grepp om vad Service Management är och innebär. Målgrupp: Ansvariga inom verksamheter där man vill arbeta strategiskt och taktiskt med ett relationsskapande kundarbete för en förhöjd kundupplevelse och lönsamma relationer. Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap - hur kan jag leda på ett hälsofrämjande sätt? Vad är hälsa och är hälsa lönsamt? Vad innebär det att ta sitt hälsoansvar? Hälsoarbetets olika inriktningar. Skillnader mellan reagerande - förebyggande - hälsofrämjande och hälsopromotivt arbete Frisk - och riskfaktorer på arbetsplatsen, vad skapar hälsa respektive ohälsa? Signaler på ohälsa hos medarbetare Hälsofrämjande arbetsplats, goda exempel om hur man kan arbeta hälsofrämjande Ett hälsosamt och insiktsfullt interaktivt seminarium som ger positiva idéer och tankar att arbeta för såväl välmående medarbetare som företag/organisationer. Seminarium om 2-3 timmar. Att stå stadigt i stormen egen balans för att bättre vara ett stöd för andra Genom att träna uppmärksamheten på våra egna inre reaktioner kan vi lättare välja förhållningssätt och agera istället för att reagera i besvärliga situationer. Kunskapen har du säkert redan - ändå är det ibland svårt att få det att fungera

5 Syftet med workshopen är att kalibrera sitt eget instrument så att vi i mötet med andra människor kan vila i den egna balansen och lättare välja ett funktionellt sätt att handla. En workshop som går bortom orden och låter en ny vana börja gro Mindfulness en träning i att styra sin uppmärksamhet Vad gör en deltagare/situation besvärlig Är det någon hemma? om att koppla ur autopiloten Att våga tystnad och att tala om det som är Medveten närvaro för medvetna val En upplevelsebaserad workshop med fokus att utforska snarare än prata om vad som händer i mötet med människor vi definierar som besvärliga. En workshop som ger möjlighet till nya insikter och, inte minst, ett spännande möte med dig själv - på insidan av din yrkesroll. Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion i grupp. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium eller som en fördjupande utbildning på en eller flera dagar. Lämpligt för alla som i sitt arbete möter människor och situationer som kan upplevas som besvärliga och/eller svåra att hantera. Motiverande ledarskap positivt ledarskap i vardagen Vad motiverar mig som chef och ledare? Vad driver mig i mitt chefsskap? Var hittar jag min energi och inre drivkraft? Hur fyller jag på min egen motivation? Vad skapar motivation hos människor? Vad motiverar respektive demotiverar mina medarbetare? Inre och yttre motivation Motivation som energikälla Vad är det som skapar engagemang? Hur gör vi för att hålla motivationen uppe? Seminariet går igenom olika teorier för att ge deltagarna förutsättningar och verktyg att hitta sin egen/andras drivkraft. Heldag ger mer utrymme för erfarenhetsutbyte, workshops, där deltagarna arbetar med sina egna drivkrafter.

6 Att leda med närvaro och medvetenhet Att välja att vara, samt att arbeta för att vara, mer medveten i vardagen innebär att bli mer delaktig och levande i de beslut som vi fattar. Bakgrundsbeskrivning Mindfulness Begreppet Mindfulness Stress, förändring och utveckling Mindfulness övningar och reflektioner Genom att vara fullt närvarande i ögonblicket och lägga märke till vad som sker just nu i vårt sinne skapar vi utrymme för att öka vår potential att leda oss själva och andra. Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulness i ledarskapet Användningsområden i vardagen Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Ett interaktivt seminarium på 3 timmar upp till en heldag. Projektledarskap att leda Utbildningen fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorierna kring kommunikation, Ledarskap och gruppdynamik. Deltagarna får använda ett antal verktyg och genomföra självskattningar för att ge möjlighet till ökad självkännedom. Kommunikation, informationsmatris och kommunikationsplan Olika inlärningsstilar Ledarskap i projekt Situationsanpassat ledarskap Grupputveckling, gruppdynamik och teamroller Konflikthantering och Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument Etik och moral samt kopplingen till ledarskapet Utbildningen är på dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en plan för hur de skall utveckla sitt personliga ledarskap. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av.

7 Projektledarskap att planera Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna en grundlig genomgång av projektets planeringsteknik. Deltagarna får lära sig ett antal verktyg samt att använda dessa i projektplanering. Projektmodell Projektets faser, beslutspunkter och milstolpar Projektets olika roller och projektdokumentation Gantt-schema Riskanalys Skattningsteknik Utbildningen är på 2 +1 dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en fullständig projektplan med dess nyckelrubriker. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av. Det värdefulla ledarskapet nya möjligheter och värdefulla resultat Organisationer vill ha ett värdefullt ledarskap - ledare vill vara värdefulla. Ledare som ser sitt värde har bättre möjligheter att leda sig själv och andra genom delaktighet och ansvar, mot nya möjligheter och värdefulla resultat. Det värdefulla ledarskapet handlar om att ge ledare/chefer och projektledare de bästa förutsättningarna för att skapa SITT mest värdefulla ledarskap. Det värdefulla ledarskapet utgår från deltagarnas egen verksamhet och egna förutsättningar. Vi arbetar med grundläggande områden för att skapa nya möjligheter och värdefulla resultat. Förändring Hur kan en förändringsprocess se ut? Var befinner jag mig i min process? Hur påverkar det mig i mitt sätt att vara, göra och möta andra? Kommunikation Vad är kommunikation? Vad krävs av mig som chef/ledare för att uppnå det som kommunikationen kan åstadkomma? Resultat ansvar delaktighet Ledarskap Hur vill jag vara som ledare? Vad vill jag uppnå? Vad förväntas av ett ledarskap som ska bidra till hållbara resultat och relationer?

8 Medarbetarskap Vad är medarbetarskap? Vilket medarbetarskap vill jag utveckla bland mina medarbetare? Hur kan och ska jag som ledare stötta det medarbetarskapet? Kan genomföras som ett; Inspirationsseminarium på 1,5-2 timmar för att få en insikt och en ökad förståelse för Det värdefulla ledarskapet. Workshop på 3-4 timmar där teori, vardagsexempel och reflektion ger deltagarna ökad medvetenhet om var de befinner sig idag och vad de behöver utveckla/förändra för att bli så värdefulla som de själva önskar och vill i sitt ledarskap. Kan genomföras som en 4 dagars utbildning eller längre process, mer information på förfrågan. Planera dig ur stressen Det finns många situationer i arbetslivet som skapar stress. Exempelvis kan det handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner, problem med planering och struktur listan kan göras lång. När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat. Genom stressreducering ges möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Innehåll och huvudområden Denna workshop i praktisk stressreducering, hjälper deltagarna att få kontroll över sin arbetssituation genom en effektivare arbetsmetodik. Bättre arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad. Därigenom en bättre balans mellan arbete och fritid. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering - något som de flesta aldrig fått utbildning i. Planering på lång sikt Planering på kort sikt Hur blir jag mindre händelsestyrd? Prioritering En interaktiv workshop där vi varvar föreläsning med praktiskt arbete, där deltagarna själva får prova på praktisk stressreducering. Workshopen är mycket konkret och deltagarna får många användbara tips hur man med relativt enkla medel kan minska sin stress. Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar. Maximalt 12 deltagare, ger utrymme för frågor, samtal och en god interaktivitet.

9 Chefens dilemma Chefer och arbetsledare har förmånen att arbeta med människors och verksamheters utveckling. Ett både roligt och utmanande uppdrag som ofta ger tillfredställelse i arbetet men gapet mellan det jag gör och det jag skulle vilja göra är stort, tycker många chefer. De krav som ställs på chefen överensstämmer inte alltid med de tankar, drömmar och ambitioner som chefen själv har. Ibland överensstämmer inte heller kraven med den verklighet som chefen befinner sig i. Kan du som chef själv påverka gapet? Vad har du för handlingsutrymme? Hur kan du öka ditt handlingsutrymme? Hur kan du i samspel med gruppen och med bibehållet chefskurage utveckla den verksamhet du råder över? Om lojalitet, arbetsbelastning och stress Ett interaktivt 2-3 timmars seminarium med diskussioner och reflektioner, egen och i grupp. Coachande ledarskap ansvar och delaktighet Ett coachande ledarskap bygger på ett förhållningssätt och en ödmjuk attityd mot medarbetarna, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv. Ett coachande ledarskap innebär att bemyndiga sina medarbetare och att se både deras synliga och slumrande potential. Det kräver inte en utbildad coach, däremot ett medvetet lösnings- och resultat fokuserat sätt att kommunicera. Vad innebär ett coachande ledarskap? Vilka är de viktigaste byggstenarna? Rådgivande till coachande Coaching som stressreducerande metod Hur kan coaching frigöra potential? Vilka resultat kan vi förvänta oss? Vad innebär det att ge socialt stöd? Omhändertagande till ansvarstagande Vi mixar teori med deltagarnas egna erfarenheter/situationer med praktiska övningar och sammanhang. Heldag ger tid för mer och djupare erfarenhetsutbyten och diskussioner.

10 Medvetet medarbetarskap ett lönsamt samspel Ett medvetet medarbetarskap bidrar till en god arbetsmiljö. Det medvetna medarbetarskapet utvecklas i ett samspel mellan chef/ledare och medarbetare till ett lönsamt samspel. Vad är medarbetarskap? Vad innebär det för mig som chef? Vad behövs för att utveckla ett produktivt medarbetarskap? Hur stöttar vi ett gott medarbetarskap i vardagen? Ökar medarbetarens intresse att arbeta mot förbättringar för sig själv och hela organisationen med bättre medarbetarskap? Hur främjar vi medarbetarnas drivkraft, välbefinnande och egenansvar? Vi arbetar interaktivt och mixar diskussioner med teori och praktiska övningar. Mer, fler och djupare erfarenhetsutbyten under en heldag. Coachande ledarskap samt Medvetet medarbetarskap 1 dag coachande ledarskap samt 1 dag medarbetarskap kan med fördel genomföras som en process och med samma deltagare. Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas verklighet och behov tränar vi vår kommunikationsförmåga och i skarpt läge. Vi blandar teori med praktiska övningar. Träna på att hantera möten med chef/kollega/medarbetare Som provocerar genom sitt sätt att vara Som är uppgivna eller upprörda Där känslorna lurar och kan övergå i ren aggression I situationer som känns obekväma Träna på specifika situationer som lönesamtal, medarbetarsamtal eller förhandlingssituationer.

11 Genomgång av Retorik Samtalsmetodik Sakargument Kroppsspråk Praktiska övningar Vi skapar scener utifrån deltagarnas tänkta scenarior Vi genomför interaktiva dialogövningar med påföljande samtal och analys Vi ger feedback, sammanfattar och utvärderar Kan genomföras på 3-4 timmar eller som en heldagsutbildning. För att ge alla deltagare utrymme och möjlighet att träna så är en grupp på deltagare det optimala. Exakt antal är beroende av vilken tid som är avsatt. Kan med fördel genomföras med två föreläsare/skådespelare och med fler deltagare. Värderingsstyrt ledarskap för reflektion och respekt Våra grundläggande värderingar styr oss, medvetet eller omedvetet. Ibland leder de oss framåt och ibland hindrar de oss. Värderingar och grundläggande värden Värderingar attityder beteenden effekter Kan vi identifiera våra värderingar så kan vi lättare skilja på egna och andras önskningar samt lättare förstå inre konflikter som vi då och då drabbas av. Förvirring/konflikt vid omedvetna värderingar Medvetenhet och aktiva val krävs för lyckat resultat Frågan är ju inte om organisationer är värderingsstyrda eller inte utan frågan är om värderingarna används på ett medvetet plan för att skapa en ändamålsenlig organisationskultur eller om värderingarna tillåts att omedvetet styra arbetet. Hur kan jag som chef medvetet arbeta med värderingar med mina medarbetare? Hur ser vår organisationskultur ut? Värderingar beteenden minsta gemensamma nämnare Aktivt värdegrundsarbete Förtroendefullt samarbete

12 Vi mixar teori, erfarenhetsutbyte och reflektion med diskussioner och värderingsövningar. Seminarium 2-3 timmar. Heldag ger utrymme för att arbeta med sina egna värderingar/workshop Ledarskap i Öppet landskap Ledarskap och medarbetarskap i samspel - om vikten av chefens och medarbetarens mognad, när allt sker inför öppen ridå Den provocerande olikheten - om att förebygga konflikter Människor är olika, vilket vi ofta säger att det är bra och utvecklande. MEN i öppet landskap kan olikheterna bli övertydliga, vi retar oss på varandra och detta kan bli grogrund för konflikter istället för en tillgång. Om spelregler kan vi komma överens om beteende? Om vikten av tydlig kommunikation Ett seminarium på 2-3 timmar med en mix av teori, forskning, dialog, samtal och diskussioner Verksamhetsutveckling i företag och organisationer Syfte och mål: Skapa en förståelse för verksamhetsplaneringens betydelse och funktion med målet att: ta fram tidssatta och mätbara mål att jobba emot skapa verksamhetsplaner som kan styra och hjälpa till i det dagliga arbetet skapa en mindre stressig tillvaro och ändå hinna med det man föresatt sig att göra Målgrupp: statlig förvaltning, kommuner, organisationer samt affärsdrivna företag. Innehåll: Vision, verksamhetsidé, mål och aktiviteter Vad är skillnaden mellan dessa begrepp och vad är egentligen deras funktion? Under kursen görs en tydlig beskrivning av dessa begrepp och deltagarna får själva börja använda dem i den egna verksamheten. Vår kultur och möjligheterna till förbättring och förändring Trots alla goda intentioner så strandar många gånger förbättringar och förändringsförslag. Detta beror många gånger på den rådande kulturen. Kursen innehåller en kartläggning utav kulturen och dess påverkan på det dagliga arbetet.

13 Vart tar tiden vägen? När det är mycket som ska ordnas känns många gånger tiden som en bristvara. I kursen går vi igenom hur vi kan planera så att vi hinner med de viktiga insatserna samtidigt som vi skapar en mindre stressig arbetsplats. Verktyg och metoder Kursen innehåller ett antal olika verktyg och metoder som deltagarna lär sig använda i det egna arbetet. Målet med kursen är att hjälpa deltagarna att använda verktygen så att de skapar en hållbar, tydlig och mätbar verksamhetsplan för framtiden och sin organisation/företag. Omfattning: Fyra heldagar med mellanliggande tid för hemarbeten. Eftersom kursen fokuserar på den egna verksamhetsplan, förutsätts att detta material skickas till kursledaren innan kursstart. För att skräddarsy insatserna. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer