INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR"

Transkript

1 INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet Att chefa och/eller leda vad är skillnaden? Vad menar vi med ett tydligt ledarskap? Personligt Mästerskap innebörd, metoder och verktyg Självkännedom och delaktighet Ledarstil framgång och fällor Roller och gruppdynamik Stress och arbetstempo Personligt Mästerskap och omvärlden Seminariet tar upp frågor kring vilka förutsättningar du som chef behöver för att utöva ett tydligt och konkurrenskraftigt ledarskap. Vi pratar Personligt Mästerskap Krishantering att stötta medarbetare på bästa sätt Vad händer vid en akut kris, svår eller hotfull händelse - hur kan jag som chef stötta mina medarbetare på bästa sätt? Krishantering Kommunikation Påverkansfaktorer Reaktioner hos den som drabbas Vilka behov har den som drabbats? Hur kan vi stötta medarbetaren på bästa sätt? Hur bygger vi upp en fungerande krisberedskap? Teori blandas med gruppdiskussioner och reflektion kring för målgruppen anpassade fallövningar. Kan genomföras på 3-4 timmar upp till en heldag. Steg 2: Kan vid behov byggas på med en utbildningsdel gällande samtalsmetodik och avlastande samtal.

2 Medvetet ledarskap för att skapa engagemang och delaktighet Det medvetna ledarskapet utvecklas i ett samspel med andra människor där ledarens roll är att skapa en miljö för delaktighet, öppenhet och engagemang. Ledaren i processen Hur ser vi på oss själva? Medvetenhet om oss själva samt rollen som ordförande och ledare Hitta kraft och nycklar i det positiva Hur bidrar vi som ledare till delaktighet och engagemang? Vad är det som skapar engagemang? Motivation som energikälla Positiva verktyg i vardagen Våra värderingar avgör hur vi förhåller oss till och hur vi behandlar andra människor. Hur ser Vision Stockholm stads värderingar ut? Finns ett glapp mellan värderingar och verklighet? Hur vill vi att våra värderingar skall färga ledarskapet i Vision Stockholm stad? Hur kan våra värderingar ge kraft och energi framåt för oss själva och andra? Upplägget för Medvetet ledarskap bygger på samtal, reflektion och övningar samt faktakunskap och interaktivitet med deltagarna. Upplägget är tänkt som en utbildningsdag alternativt två-tre halvdagar med hemuppgift emellan varje tillfälle. Kan genomföras som ett seminarium men med begränsat innehåll utifrån behov och önskemål. Chefens arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för ett antal chefer och arbetsledare och är oroad över riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra.

3 Arbetsmiljöförhållanden Vilka är arbetsuppgifterna? Finns tydliga mål uppställda? Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra? Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb Finns det tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Hur kan arbetet prioriteras? Gör chefen rätt saker? Hur agerar överordnade chefen? Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs? Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro. Riskinventering - egen Interaktiv workshop, mix av teori, dialog, reflektion och feedback. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium/workshop eller som en heldagsutbildning. En heldagsutbildning ger utrymme för mer och fler diskussioner samt extra utrymme för de frågor som är aktuella för just ert företags/organisations utmaningar och nuläge. Kundorienterat ledarskap lönsamma relationer Service Management - för ett relationsskapande kundarbete. Utveckla en kundorienterad organisation/företag med ett genuint intresse för kunden. *Kunden i fokus säger sig de flesta verksamheter ha - men hur ser det ut i verkligheten? Alla företag, oberoende av om kärnan i deras erbjudanden är tjänster eller varor, är idag utsatta för stor konkurrens. Förmågan att hantera kundupplevelsen och kundrelationerna blir allt mer avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det krävs genomtänkta strategier och ett kundorinterat ledarskap för att vinna de stora framgångarna. Ett kundorienterat ledarskap och ett strategiskt arbete som fokuserar på ett genuint intresse för kundens behov - kan öka organisationens försäljning/verksamhet och lönsamhet. Ett ökat engagemang och en förbättrad dialog ger en förhöjd kundupplevelse - vilket i sin tur skapar glädje, energi och utveckling för alla parter. Ett gott relationsskapande kundarbete. Innehåll Service management vad står begreppet för? Strategiskt och operativt arbete med kunden i fokus Kundorienterat ledarskap

4 Kundupplevelse de fem K:na Omtanke och DLX Det Lilla extra Modeller/konkreta verktyg Tips och tricks System, mätning och resultat Utbildningen blandar inspirerande föreläsningar med erfarenhetsutbyte, reflektion och har en hög interaktivitet. Utbildningen är på två dagar. Kan genomföras som ett seminarium på 3-4 timmar för att ge deltagarna inspiration och ett grepp om vad Service Management är och innebär. Målgrupp: Ansvariga inom verksamheter där man vill arbeta strategiskt och taktiskt med ett relationsskapande kundarbete för en förhöjd kundupplevelse och lönsamma relationer. Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap - hur kan jag leda på ett hälsofrämjande sätt? Vad är hälsa och är hälsa lönsamt? Vad innebär det att ta sitt hälsoansvar? Hälsoarbetets olika inriktningar. Skillnader mellan reagerande - förebyggande - hälsofrämjande och hälsopromotivt arbete Frisk - och riskfaktorer på arbetsplatsen, vad skapar hälsa respektive ohälsa? Signaler på ohälsa hos medarbetare Hälsofrämjande arbetsplats, goda exempel om hur man kan arbeta hälsofrämjande Ett hälsosamt och insiktsfullt interaktivt seminarium som ger positiva idéer och tankar att arbeta för såväl välmående medarbetare som företag/organisationer. Seminarium om 2-3 timmar. Att stå stadigt i stormen egen balans för att bättre vara ett stöd för andra Genom att träna uppmärksamheten på våra egna inre reaktioner kan vi lättare välja förhållningssätt och agera istället för att reagera i besvärliga situationer. Kunskapen har du säkert redan - ändå är det ibland svårt att få det att fungera

5 Syftet med workshopen är att kalibrera sitt eget instrument så att vi i mötet med andra människor kan vila i den egna balansen och lättare välja ett funktionellt sätt att handla. En workshop som går bortom orden och låter en ny vana börja gro Mindfulness en träning i att styra sin uppmärksamhet Vad gör en deltagare/situation besvärlig Är det någon hemma? om att koppla ur autopiloten Att våga tystnad och att tala om det som är Medveten närvaro för medvetna val En upplevelsebaserad workshop med fokus att utforska snarare än prata om vad som händer i mötet med människor vi definierar som besvärliga. En workshop som ger möjlighet till nya insikter och, inte minst, ett spännande möte med dig själv - på insidan av din yrkesroll. Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion i grupp. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium eller som en fördjupande utbildning på en eller flera dagar. Lämpligt för alla som i sitt arbete möter människor och situationer som kan upplevas som besvärliga och/eller svåra att hantera. Motiverande ledarskap positivt ledarskap i vardagen Vad motiverar mig som chef och ledare? Vad driver mig i mitt chefsskap? Var hittar jag min energi och inre drivkraft? Hur fyller jag på min egen motivation? Vad skapar motivation hos människor? Vad motiverar respektive demotiverar mina medarbetare? Inre och yttre motivation Motivation som energikälla Vad är det som skapar engagemang? Hur gör vi för att hålla motivationen uppe? Seminariet går igenom olika teorier för att ge deltagarna förutsättningar och verktyg att hitta sin egen/andras drivkraft. Heldag ger mer utrymme för erfarenhetsutbyte, workshops, där deltagarna arbetar med sina egna drivkrafter.

6 Att leda med närvaro och medvetenhet Att välja att vara, samt att arbeta för att vara, mer medveten i vardagen innebär att bli mer delaktig och levande i de beslut som vi fattar. Bakgrundsbeskrivning Mindfulness Begreppet Mindfulness Stress, förändring och utveckling Mindfulness övningar och reflektioner Genom att vara fullt närvarande i ögonblicket och lägga märke till vad som sker just nu i vårt sinne skapar vi utrymme för att öka vår potential att leda oss själva och andra. Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulness i ledarskapet Användningsområden i vardagen Fakta och teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Ett interaktivt seminarium på 3 timmar upp till en heldag. Projektledarskap att leda Utbildningen fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorierna kring kommunikation, Ledarskap och gruppdynamik. Deltagarna får använda ett antal verktyg och genomföra självskattningar för att ge möjlighet till ökad självkännedom. Kommunikation, informationsmatris och kommunikationsplan Olika inlärningsstilar Ledarskap i projekt Situationsanpassat ledarskap Grupputveckling, gruppdynamik och teamroller Konflikthantering och Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument Etik och moral samt kopplingen till ledarskapet Utbildningen är på dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en plan för hur de skall utveckla sitt personliga ledarskap. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av.

7 Projektledarskap att planera Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna en grundlig genomgång av projektets planeringsteknik. Deltagarna får lära sig ett antal verktyg samt att använda dessa i projektplanering. Projektmodell Projektets faser, beslutspunkter och milstolpar Projektets olika roller och projektdokumentation Gantt-schema Riskanalys Skattningsteknik Utbildningen är på 2 +1 dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under utbildningen är att ta fram en fullständig projektplan med dess nyckelrubriker. Vi kan även skräddarsy ett upplägg utifrån era förutsättningar och er verklighet på sammanlagt 3 dagar eller fokuserat på de delar som ni har behov av. Det värdefulla ledarskapet nya möjligheter och värdefulla resultat Organisationer vill ha ett värdefullt ledarskap - ledare vill vara värdefulla. Ledare som ser sitt värde har bättre möjligheter att leda sig själv och andra genom delaktighet och ansvar, mot nya möjligheter och värdefulla resultat. Det värdefulla ledarskapet handlar om att ge ledare/chefer och projektledare de bästa förutsättningarna för att skapa SITT mest värdefulla ledarskap. Det värdefulla ledarskapet utgår från deltagarnas egen verksamhet och egna förutsättningar. Vi arbetar med grundläggande områden för att skapa nya möjligheter och värdefulla resultat. Förändring Hur kan en förändringsprocess se ut? Var befinner jag mig i min process? Hur påverkar det mig i mitt sätt att vara, göra och möta andra? Kommunikation Vad är kommunikation? Vad krävs av mig som chef/ledare för att uppnå det som kommunikationen kan åstadkomma? Resultat ansvar delaktighet Ledarskap Hur vill jag vara som ledare? Vad vill jag uppnå? Vad förväntas av ett ledarskap som ska bidra till hållbara resultat och relationer?

8 Medarbetarskap Vad är medarbetarskap? Vilket medarbetarskap vill jag utveckla bland mina medarbetare? Hur kan och ska jag som ledare stötta det medarbetarskapet? Kan genomföras som ett; Inspirationsseminarium på 1,5-2 timmar för att få en insikt och en ökad förståelse för Det värdefulla ledarskapet. Workshop på 3-4 timmar där teori, vardagsexempel och reflektion ger deltagarna ökad medvetenhet om var de befinner sig idag och vad de behöver utveckla/förändra för att bli så värdefulla som de själva önskar och vill i sitt ledarskap. Kan genomföras som en 4 dagars utbildning eller längre process, mer information på förfrågan. Planera dig ur stressen Det finns många situationer i arbetslivet som skapar stress. Exempelvis kan det handla om för stor arbetsbörda, mycket övertid, svårighet att hålla tidsplaner, problem med planering och struktur listan kan göras lång. När stressen blir för stor mår vi inte bra och vi fungerar sämre både i arbetet och privat. Genom stressreducering ges möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Innehåll och huvudområden Denna workshop i praktisk stressreducering, hjälper deltagarna att få kontroll över sin arbetssituation genom en effektivare arbetsmetodik. Bättre arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad. Därigenom en bättre balans mellan arbete och fritid. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering - något som de flesta aldrig fått utbildning i. Planering på lång sikt Planering på kort sikt Hur blir jag mindre händelsestyrd? Prioritering En interaktiv workshop där vi varvar föreläsning med praktiskt arbete, där deltagarna själva får prova på praktisk stressreducering. Workshopen är mycket konkret och deltagarna får många användbara tips hur man med relativt enkla medel kan minska sin stress. Workshopen kan genomföras på 3-4 timmar. Maximalt 12 deltagare, ger utrymme för frågor, samtal och en god interaktivitet.

9 Chefens dilemma Chefer och arbetsledare har förmånen att arbeta med människors och verksamheters utveckling. Ett både roligt och utmanande uppdrag som ofta ger tillfredställelse i arbetet men gapet mellan det jag gör och det jag skulle vilja göra är stort, tycker många chefer. De krav som ställs på chefen överensstämmer inte alltid med de tankar, drömmar och ambitioner som chefen själv har. Ibland överensstämmer inte heller kraven med den verklighet som chefen befinner sig i. Kan du som chef själv påverka gapet? Vad har du för handlingsutrymme? Hur kan du öka ditt handlingsutrymme? Hur kan du i samspel med gruppen och med bibehållet chefskurage utveckla den verksamhet du råder över? Om lojalitet, arbetsbelastning och stress Ett interaktivt 2-3 timmars seminarium med diskussioner och reflektioner, egen och i grupp. Coachande ledarskap ansvar och delaktighet Ett coachande ledarskap bygger på ett förhållningssätt och en ödmjuk attityd mot medarbetarna, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv. Ett coachande ledarskap innebär att bemyndiga sina medarbetare och att se både deras synliga och slumrande potential. Det kräver inte en utbildad coach, däremot ett medvetet lösnings- och resultat fokuserat sätt att kommunicera. Vad innebär ett coachande ledarskap? Vilka är de viktigaste byggstenarna? Rådgivande till coachande Coaching som stressreducerande metod Hur kan coaching frigöra potential? Vilka resultat kan vi förvänta oss? Vad innebär det att ge socialt stöd? Omhändertagande till ansvarstagande Vi mixar teori med deltagarnas egna erfarenheter/situationer med praktiska övningar och sammanhang. Heldag ger tid för mer och djupare erfarenhetsutbyten och diskussioner.

10 Medvetet medarbetarskap ett lönsamt samspel Ett medvetet medarbetarskap bidrar till en god arbetsmiljö. Det medvetna medarbetarskapet utvecklas i ett samspel mellan chef/ledare och medarbetare till ett lönsamt samspel. Vad är medarbetarskap? Vad innebär det för mig som chef? Vad behövs för att utveckla ett produktivt medarbetarskap? Hur stöttar vi ett gott medarbetarskap i vardagen? Ökar medarbetarens intresse att arbeta mot förbättringar för sig själv och hela organisationen med bättre medarbetarskap? Hur främjar vi medarbetarnas drivkraft, välbefinnande och egenansvar? Vi arbetar interaktivt och mixar diskussioner med teori och praktiska övningar. Mer, fler och djupare erfarenhetsutbyten under en heldag. Coachande ledarskap samt Medvetet medarbetarskap 1 dag coachande ledarskap samt 1 dag medarbetarskap kan med fördel genomföras som en process och med samma deltagare. Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas verklighet och behov tränar vi vår kommunikationsförmåga och i skarpt läge. Vi blandar teori med praktiska övningar. Träna på att hantera möten med chef/kollega/medarbetare Som provocerar genom sitt sätt att vara Som är uppgivna eller upprörda Där känslorna lurar och kan övergå i ren aggression I situationer som känns obekväma Träna på specifika situationer som lönesamtal, medarbetarsamtal eller förhandlingssituationer.

11 Genomgång av Retorik Samtalsmetodik Sakargument Kroppsspråk Praktiska övningar Vi skapar scener utifrån deltagarnas tänkta scenarior Vi genomför interaktiva dialogövningar med påföljande samtal och analys Vi ger feedback, sammanfattar och utvärderar Kan genomföras på 3-4 timmar eller som en heldagsutbildning. För att ge alla deltagare utrymme och möjlighet att träna så är en grupp på deltagare det optimala. Exakt antal är beroende av vilken tid som är avsatt. Kan med fördel genomföras med två föreläsare/skådespelare och med fler deltagare. Värderingsstyrt ledarskap för reflektion och respekt Våra grundläggande värderingar styr oss, medvetet eller omedvetet. Ibland leder de oss framåt och ibland hindrar de oss. Värderingar och grundläggande värden Värderingar attityder beteenden effekter Kan vi identifiera våra värderingar så kan vi lättare skilja på egna och andras önskningar samt lättare förstå inre konflikter som vi då och då drabbas av. Förvirring/konflikt vid omedvetna värderingar Medvetenhet och aktiva val krävs för lyckat resultat Frågan är ju inte om organisationer är värderingsstyrda eller inte utan frågan är om värderingarna används på ett medvetet plan för att skapa en ändamålsenlig organisationskultur eller om värderingarna tillåts att omedvetet styra arbetet. Hur kan jag som chef medvetet arbeta med värderingar med mina medarbetare? Hur ser vår organisationskultur ut? Värderingar beteenden minsta gemensamma nämnare Aktivt värdegrundsarbete Förtroendefullt samarbete

12 Vi mixar teori, erfarenhetsutbyte och reflektion med diskussioner och värderingsövningar. Seminarium 2-3 timmar. Heldag ger utrymme för att arbeta med sina egna värderingar/workshop Ledarskap i Öppet landskap Ledarskap och medarbetarskap i samspel - om vikten av chefens och medarbetarens mognad, när allt sker inför öppen ridå Den provocerande olikheten - om att förebygga konflikter Människor är olika, vilket vi ofta säger att det är bra och utvecklande. MEN i öppet landskap kan olikheterna bli övertydliga, vi retar oss på varandra och detta kan bli grogrund för konflikter istället för en tillgång. Om spelregler kan vi komma överens om beteende? Om vikten av tydlig kommunikation Ett seminarium på 2-3 timmar med en mix av teori, forskning, dialog, samtal och diskussioner Verksamhetsutveckling i företag och organisationer Syfte och mål: Skapa en förståelse för verksamhetsplaneringens betydelse och funktion med målet att: ta fram tidssatta och mätbara mål att jobba emot skapa verksamhetsplaner som kan styra och hjälpa till i det dagliga arbetet skapa en mindre stressig tillvaro och ändå hinna med det man föresatt sig att göra Målgrupp: statlig förvaltning, kommuner, organisationer samt affärsdrivna företag. Innehåll: Vision, verksamhetsidé, mål och aktiviteter Vad är skillnaden mellan dessa begrepp och vad är egentligen deras funktion? Under kursen görs en tydlig beskrivning av dessa begrepp och deltagarna får själva börja använda dem i den egna verksamheten. Vår kultur och möjligheterna till förbättring och förändring Trots alla goda intentioner så strandar många gånger förbättringar och förändringsförslag. Detta beror många gånger på den rådande kulturen. Kursen innehåller en kartläggning utav kulturen och dess påverkan på det dagliga arbetet.

13 Vart tar tiden vägen? När det är mycket som ska ordnas känns många gånger tiden som en bristvara. I kursen går vi igenom hur vi kan planera så att vi hinner med de viktiga insatserna samtidigt som vi skapar en mindre stressig arbetsplats. Verktyg och metoder Kursen innehåller ett antal olika verktyg och metoder som deltagarna lär sig använda i det egna arbetet. Målet med kursen är att hjälpa deltagarna att använda verktygen så att de skapar en hållbar, tydlig och mätbar verksamhetsplan för framtiden och sin organisation/företag. Omfattning: Fyra heldagar med mellanliggande tid för hemarbeten. Eftersom kursen fokuserar på den egna verksamhetsplan, förutsätts att detta material skickas till kursledaren innan kursstart. För att skräddarsy insatserna. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Ledarskap för en hållbar arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Effektiva möten är smarta möten Syfte och mål: Att stärka och utveckla deltagarna till att bli effektiva deltagare i möten samt att

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning Samverkan i arbetslivet blev det som vi tänkt oss? Sedan ca 20 år finns samverkansavtal i offentlig sektor- centralt och lokalt. Ursprungstanken

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Så blir du lurad! - en föreläsning om påverkan och manipulation Har du någon gång kommit på dig själv med att säga ja till en försäljare för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress hållbart arbetsliv om gladstress, stressrelaterad ohälsa, kontrollförlust och passion Stressreaktionen är oumbärlig i situationer där

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION ARBETSMILJÖ FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Stress orsak och verkan vad är hönan och vad är ägget? Ett inspirationsseminarium på runt 2-3 timmar där vi tar utgångspunkt i en gemensam

Läs mer

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun Dokumentet har beslutats av kommunfullmäktige i mars 2003 på förslag av kommunledningsgruppen och efter samverkan med de fackliga organisationerna. VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP en gemensam värdegrund

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på

Välkommen till HAST Ärligt talat! Kontakta oss på HASTs moduler för utveckling av chefer och ledare HAST Utveckling AB www.hastutveckling.se Att vara ledare och chef är ett privilegium. Ett privilegium som kan kännas kul, utmanande, givande och intressant

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148

Antagen av kommunfullmäktige , 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen , 148 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING HÄLSOPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52, med kompletterande riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-04-29, 148 En hälsofrämjande

Läs mer

INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Vadå är jag för stressad? De flesta av oss upplever stressiga perioder i livet. Ofta är det andra i vår närhet som ser våra symptom tidigare

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer